April 2011 Rapport og debatoplæg om flere kvinder i ledelse i Nyborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2011 Rapport og debatoplæg om flere kvinder i ledelse i Nyborg Kommune"

Transkript

1 Charter for flere kvinder i ledelse Rapport og debatoplæg fra Nyborg Kommune maj

2 April 2011 Rapport og debatoplæg om flere kvinder i ledelse i Nyborg Kommune Indhold: Nyborg Kommune og Charter for flere kvinder i ledelse... side 2 Ligestilling og mangfoldighed kort fortalt... side 2 Mål og konkrete aktiviteter i Nyborg Kommune... side 3 Nyborg Kommune og verden udenfor... side 4 Statistik kvinder i ledelse... side 5 Lederudvikling i Nyborg Kommune... side 6 Specialeopgave om Kvinder i ledelse... side 7 Stikord fra netværksmøder Charter for flere kvinder i ledelse... side 8 Nyborg Kommune og Charter for flere kvinder i ledelse Nyborg Kommune underskrev Charter for flere kvinder i ledelse. Se vedlagte pdf-fil, hvor det fremgår at Nyborg Kommune forpligter sig til at arbejde med de 7 punkter i charteret, som kan ses på side 2 i filen. 450_2010_255799_ Underskrevet_charter_ pdf I dag er der ca. 100 virksomheder i Danmark både private og offentlige som har underskrevet charteret. Tre måneder efter underskriften skal virksomhederne indsende en baseline med bl.a. statistik og mål samt beskrivelse af aktiviteter. Se vedlagte baseline fra Nyborg Kommune. 450_2010_255798_B aseline til_ligestillingsafdelingen.pdf Omkring 2 år efter underskriften på charteret skal virksomhederne indsende en rapport. Der er ingen formkrav til rapporten, men den skal beskrive: Måltal og forventede resultater Praktiske tiltag for at få flere kvinder i ledelse Opnåede resultater Rapporten kan integreres i den lovpligtige ligestillingsredegørelse, dvs. at Nyborg Kommune skal indsende rapporten senest sammen med ligestillingsredegørelsen. Dette dokument har derfor to formål. Det er både Nyborg Kommunes rapport til Ligestillingsafdelingen og samtidig bruges det som et internt debatoplæg, som udsendes til drøftelse til alle arbejdspladser i kommunen. Dette sker for at sikre løbende og vedvarende fokus på ligestilling og mangfoldighed i Nyborg Kommune. Ligestilling og mangfoldighed kort fortalt Det vigtigste fokus i ligestillings- og mangfoldighedsarbejdet i Nyborg Kommune er kvalifikationer, kompetencer og talentpleje. Dvs. at der skal være lige og gode muligheder for alle uanset alder, køn, handicap, etnicitet, seksuel orientering eller religion. Når der ansættes, skal det afgørende kriterie fortsat være kvalifikationer. Det skal ske ved at bruge hele talentmassen og samtidig undgå barrierer for nogle grupper. Nyborg Kommune har 2

3 både arbejdet med mænd i omsorgsjob, etnisk ligestilling og kvinder i ledelse. Alle disse aktiviteter har samme fokus. Nemlig et positivt syn på mangfoldigheden, hvor kommunen afspejler befolkningen og hvor samfundet bruger alle ressourcer. Samtidig ønskes løbende og naturligt fokus på ligestilling og mangfoldighed. Mål og konkrete aktiviteter i Nyborg Kommune Jf. Nyborg Kommunes baseline til charteret ønskes der et projekt, som kan fastholde kvinder i ledelse og sikre fokus på lige karrieremuligheder for mænd og kvinder. Målet er også at fastholde en høj andel af kvindelige ledere og at der er kvalificerede ansøgere af begge køn til alle direktions-, chef-, og lederstillinger. Det skal være muligt at forene ambitioner med livsbalance (privatliv) og karrierebegrebet skal rumme flere veje, dvs. både opad, sidelæns eller nedad i organisationen. Via ledernetværk, mentorordning for ledere, lederevaluering og lederuddannelser i Nyborg Kommune er der et godt grundlag for konstruktiv dialog om ledelse til gavn for begge køn. Se særligt afsnit om lederudvikling i Nyborg Kommune. Charter for flere kvinder i ledelse er indarbejdet i Nyborg Kommunes ligestillingspolitik. Der er lavet guider om ligestilling og ansættelse samt guide om kønsmainstreaming. Disse guider synliggøres blandt andet via intranet og hjemmeside. Nyborg Kommune har haft mange henvendelser og forespørgsler fra andre kommuner vedr. ligestilling. På alle MED-uddannelser i Nyborg Kommune orienteres om charteret og ligestillingspolitikken. Der er en dialog om kvinder i ledelse og mangfoldighed generelt. Bl.a. laves en øvelse med dialog om mangfoldighed. Øvelsen har følgende overskrift: Hvordan får vi det bedste ud af at vores medarbejdere og kolleger er forskellige med hensyn til køn, etnisk baggrund, alder, uddannelse, kompetencer, arbejdsevne, livssituation og meget andet? For at styrke det løbende fokus på mangfoldigheden udsendes denne rapport (efter drøftelse i ligestillingsudvalg og hovedudvalg) til alle arbejdspladser. Disse opfordres til en dialog om emnet, fx. via det lokale MED-udvalg. På samme måde er der lige udsendt materiale om etnisk ligestilling til inspiration og lokale drøftelser. Ligestilling handler også kvalifikationer, kompetencer og talentpleje 3

4 Nyborg Kommune og verden udenfor Besøg fra Jordan Fredag fik Nyborg Kommune besøg af en delegation på 20 personer fra Jordan. Deltagerne (17 kvinder og 3 mænd) kom fra diverse ministerier og organisationer i Jordan og de fik et oplæg om praktisk ligestillingsarbejde i Nyborg Kommune. Derover skal formanden for ligestillingsudvalget holde et oplæg for en anden delegation fra Jordan. Dette foregår i København Besøg fra Jordan på Nyborg Rådhus Projekt om synliggørelse af charter for flere kvinder i ledelse Nyborg Kommune deltager i et projekt med KL og KTO, som har til formål at synliggøre charteret. Projektet er aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2011 på det kommunale område. Avis om kvinder og karriere Nyborg Kommune medvirker i en avis om kvinder og karriere, som udkommer sammen med politikken

5 Statistik kvinder i ledelse Jf. Nyborg Kommunes baseline blev antallet af kvinder i ledelse opgjort pr Se tabel nedenfor: Ledelsesniveau Antal kvinder Antal mænd Kvinder i % Mænd i % Direktion Chefer Øvrige ledere Tallene er opgjort pr Samme opgørelse ser således ud pr Ledelsesniveau Antal kvinder Antal mænd Kvinder i % Mænd i % Direktion Chefer* Øvrige ledere** Tallene er opgjort pr (chefer pr ) * Pr reduceres antallet af chefer fra 11 til 10. Den ledige ældrechef-stilling (tidligere en kvinde) besættes med den tidligere jobcenterchef (kvinde) og samtidig bliver socialchefen (en kvinde) nu både jobcenter- og socialchef. Det betyder at de 2 kvindelige chefer for hhv. ældreområdet og Jobcenter/Social begge får ansvaret for betydeligt flere medarbejdere fra ** Siden 2008 er ledergruppen udvidet med bl.a. 13 SFO-ledere. Pr sker der en reduktion af ledere pga. ny skolestruktur. Målet jf. baseline var at fastholde en høj andel af kvindelige ledere og at der er kvalificerede ansøgere af begge køn til alle direktions-, chef-, og lederstillinger. Kvinder udgør fortsat en høj andel af ledergruppen med 65,6 %. Kvinder i chefgruppen er gået fra 45 % i 2008 til 40 % i 2011, men det skyldes jf. fodnoten* at 3 afdelinger med kvindelige chefer er blevet til 2 afdelinger pr Der har ikke været ledige direktørstillinger siden Som nævnt er målet også at der skal være kvalificerede ansøgere af begge køn til alle direktions-, chef og lederstillinger. Senest har 2 chefstillinger været ledige her primo 2011 og de er begge besat med kvinder. Jf. lederstillinger er der lavet følgende stikprøve på ansøgerfeltet til lederstillinger, der i den senere tid har været ledige*: Stilling Antal ansøgere - antal kvinder og mænd Hvem fik jobbet? Overtandlæge 4 ansøgere heraf 3 kvinder og 1 mand En kvinde Skoleleder Vindinge 15 heraf 9 kvinder og 6 mænd En mand Skoleleder Ørbæk 9 heraf 6 kvinder og 3 mænd En mand *Jf. notat fra til ligestillingsudvalget 5

6 Lederudvikling i Nyborg Kommune I perioden hvor Nyborg Kommune har været med i charter for flere kvinder i ledelse er der arbejdet meget intenst med lederudvikling i kommunen. Kort efter at kommunen havde tilsluttet sig charteret blev dette drøftet i sammenhæng med lederudviklingsaktiviteterne. Nedenfor ses nogle af de aktiviteter, der har været i charterperioden i kommunen. Kompetenceudvikling er en væsentlig del af lederjobbet, herunder muligheder for avancement. Nedenstående tal viser at de kvindelige ledere er godt repræsenteret i forhold til kompetenceudvikling. DOL Den offentlige Lederuddannelse Nyborg Kommune har siden efteråret 2008 kørt med et lukket DOL-hold specifikt for kommunen. DOL er en diplomuddannelse bestående af 6 grundmoduler og 3 overbygningsmoduler. Der har været deltagere pr. hold, heraf har deltagere været kvinder. Uddannelsen forventes at køre frem til Udover DOL er der 6 kvindelige ledere, der er i gang med anden diplomlederuddannelse. Nyborg Kommunes kursuskatalog for ledere I både 2009 og 2010 er der lavet et særligt kursuskatalog for ledere. Målgruppen er ca. 120 ledere i kommunen, heraf 80 kvinder. I 2009 var der 75 ledere på disse kurser, heraf 53 kvinder. Kurserne var korte kurser om fx: Ledelsesbaseret coaching, konflikthåndtering, personlig effektivitet, forandringsledelse og anerkendende ledelse. I 2010 var 65 ledere på disse kurser, heraf 51 kvinder. Emnerne var: Medarbejdersamtaler, ledelsesbaseret kommunikation, personlig effektivitet, forandringsledelse, anerkendende ledelse og mindfulness. Individuel coaching for ledere Som en særlig del af kursuskataloget er der tilbudt individuel coaching til ledergruppen. Her har ca. 20 ledere været til coaching, heraf mindst 18 kvinder. Masteruddannelse i offentlig ledelse Pt. er 2 personer i gang med en master i ledelse, heraf 1 kvinde. Før-leder forløb I 2009/2010 er der kørt et før-leder forløb med 10 deltagere, heraf 8 kvinder. 6

7 Specialeopgave om Kvinder i ledelse Kiran Liaqat, der er studerende (Cand. Soc. Human Ressource Management) ved Copenhagen Business Scholl har udarbejdet et case studie af Nyborg Kommune om Kvinder i ledelse. Specialet vedlægges. 450_2011_43508_Sp eciale_nyborg_kommune Kiran_Liaqat.pdf Kiran Liaqat har interviewet 17 kvindelige ledere i Nyborg Kommune som en del af analysen om kvinder i ledelse. Nedenfor ses en forkortet udgave af konklusionen af analysen:... Der er gennem analysen fundet svar på, hvordan kvinder karakteriserer sig selv som leder, og mange informanter har svaret at de anser sig selv som værende demokratiske, lyttende, handlende, en god personaleleder samt beslutsom. Endvidere har analysen også givet et svar på hvorfor respondenterne er leder i dag. Og informanterne kunne deles op i tre kategorier; meget interesseret i ledelse, moderat interesseret i ledelse og de ambivalente.... Analysen har også været med til at finde en forståelse for, hvilke forestillinger kvinder gør sig omkring en topledelsesstilling. Hovedparten af respondenterne forbinder en del barrierer med en topledelsesstilling. Selvom interviewpersonerne blev spurgt om både at give bud på fordele og ulemper forbundet med en topledelsesstilling, så har langt de fleste identificeret barriererne i højere grad samt de negative sider, som de mener følger med en topledelsesstilling. De fremhæver barrierer som værende distancen til fagligheden, stor arbejdsbyrde og forsømmelse af privatliv. Det leder frem til næste forskningsspørgsmål, der skulle finde svar på, hvorvidt kvinder ser sig i en yderligere ledelsesstilling (topledelsen) eller ej. Interviewene viste at det kun er 6 ud af 17 interviewpersoner der er positivt stemt overfor yderligere ledelsesstilling, og ud af de 6 er 1 positivt stemt og kan se sig i rollen som topleder på direktionsniveau. Interviewpersonerne påpegede at de traditionelle kønsroller er med til at hæmme kvinders mulighed for i at være en del af topledelsen samt at en større arbejdsbyrde og flere arbejdstimer vil gøre det svært at skabe en balance mellem arbejdsliv og privatliv. I analysen er der også blevet set på, hvilke strategier, der skal til for at kvinderne kan varetage en topledelsespost. Kvinderne har givet forskellige bud på forskellige strategier der gør det attraktivt for kvinder at blive topleder. Respondenterne fremhæver at kvinderne skal først og fremmest selv ville det. De ligger også vægt på, at kvinderne skal have lyst til at påtage sig yderligere ledelsesansvar. Respondenterne mener også, at kvinderne skal i højere grad også gøre brug af fleksibilitet, hvilket vil gøre det nemmere for dem at balancere deres privatliv og arbejdsliv. Der er fleksibilitet også en afgørende strategi for at kunne få flere kvinder i topledelsen. Fleksibiliteten vil kunne bidrage med at kvinderne i højere grad vil have 7

8 mulighed for at kunne følge deres privatliv tæt alt afhængig af de behov den enkelte topleder måtte have på hjemmefronten. Kvindelig ledere i Nyborg Kommune mener at kulturen i vores samfund har en påvirkning på hvorvidt kvinderne ser sig selv i forhold til en topleder. Kvindelige mellemlederes karriere er indirekte påvirket af samfundets konstruerede kønsroller. Derfor mener de, at der er behov for at arbejde med traditionelle kønsroller på ny. Ligeledes skal topledelsens kultur også tilpasse sig kvindernes behov og prioriteringer, så det bliver mere tiltalende for kvinder at søge en topledelsesstilling. Stikord fra netværksmøder Charter for flere kvinder i ledelse Netværksmøder for chartervirksomheder er en vigtig del af dialogen og erfaringsudvekslingen mellem de deltagende virksomheder. Nyborg Kommune har deltaget i mange inspirerende netværksmøder, fx. hos DR, ATP, Dansk Erhverv, Syddansk Universitet og IBM. På de næste sider er der beskrevet stikord fra de seneste 2 netværksmøder. Stikordene er tænkt som inspiration til en dialog om kvinder i ledelse og mangfoldighedens muligheder. Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten. 8

9 Stikord fra netværksmøde hos IBM om charter for flere kvinder i ledelse Oplæg fra Lykke Friis, ligestillingsminister Vigtigt med debat for begge køn og ikke kun kvinder, der diskuterer ligestilling Gode resultater i klimakonference i Mexico var det fordi der var kvindelige arrangører? Mænd: Problemer med ligestilling i forhold til uddannelsessystem Ligestillingsminister, burde det hedde mangfoldighedsminister (diversitet) i stedet? Det vigtigste er kvalifikationer, kompetence, talentpleje og ikke køn Drenge og piger er født lige vakse - hvorfor mangler der så kvinder i topledelser og bestyrelser? Kvoter? Giver klassisk kampagtig tankegang og procenttyranni Arbejder på at offentliggøre anbefalinger om ligestilling og ambassadører Mandlige chefer er ofte de mest effektive feminister Ligestilling = innovation og diversitet Norge: Krav til A/S: 40% kvinder i bestyrelser, 32 % har omregistreret sig til APS for at undgå kravet vedr. kvinder i bestyrelser Oplæg fra IBM Flere mænd end sædvanligt ved dette møde, da man skulle invitere en med fra modsatte køn IBM chartervirksomhed siden 2008 Status, kvindelige ledere: 21 % i 2008, 22 % i 2010 Status, kvindelige topledere: 12 % i 2008, 15 % i 2010 IBM USA har meget fokus på mangfoldighed og lige muligheder (ingen jokes om køn og race) IBM vil repræsentere befolkningen = moralske og business-værdier Trække ressourcer fra alle samfundsgrupper giver konkurrencefordele IBM har samme fokus på diversitets-resultater som økonomiske resultater Kommentar fra salen: Mangler der fakta om gevinster ved mangfoldighed? IBM s dilemma i DK: Kvinder har gode vilkår for at blive topledere og alligevel er der få Indført samtaler med den adm. direktør for de 25 højst placerede kvinder. Fokus på succesfuld returnering fra barsel (HR-direktør udnævnt 3 mdr. før barsel) Ledernetværk for kvinder Omvendt mentor øverste ledergruppe har en kvindelig mentor Hvad skal der til? Begge køn forstår udfordringen og mangfoldigheden, mænd skal forstå hvad der skal til for at få kvinder frem og kvinder skal komme ind i kampen... HR-direktøren har en 2-årig datter og går hjem hver dag kl. 15! Den topleder, der har klaret sig dårligst mht. at få kvinder i ledelsen, blev udnævnt til ansvarlig for Gender Diversity Board; Ligestilling: Gør det personligt! Eksempler på gevinster ved flere kvindelige ledere: Tonen ændrer sig til det bedre og kvinder er ofte bedre personaleledere Oplæg fra Danish Crown En spændende og meget personlig, bramfri og uindpakket beretning om at være kvindelig kommunikationsdirektør i en mandeverden. Hun sagde bl.a. forsøgt citeret direkte fra min midaldrende hukommelse og hørelse : Mit job kræver nosser af stål Ved direktionsmøde blev hun spurgt: Vil du tage notater? Svaret var: NEJ! Vil du lave kaffe? NEJ! Et ja vil ødelægge mit mandat som direktør. Er du karrierekvinde? Det ved jeg ikke, men jeg arbejder 18 timer i døgnet! Er der i øvrigt noget der hedder karrieremænd? Er både blevet kaldt noget i retning af møgfis.. (forkortet af hensyn til blufærdigheden) og at hun nok ville være mere medgørlig, hvis hun havde fået noget p.. om morgenen og det der er værre! Afslutning ved. IBM, adm. direktør Hvad betyder flere kvindelige ledere for bundlinjen? Det handler mere om dynamik på arbejdspladsen, som skal være ordentlig og have nogle gode værdier, der fremmer trivslen. Undren: Samtaler med de 25 højst placerede kvinder i organisationen; Hvorfor var der kun 1 ud af 25 der spurgte om mere i løn! 9

10 Stikord fra netværksmøde om charter for flere kvinder i ledelse Status charter for flere kvinder i ledelse Vigtigt med debat for begge køn Ligestilling er en afdeling i Klima- og Energiministeriet Statistik: Topledere i private sektor: 5,4 % kvinder, i staten: 20 % kvinder, i kommuner 22 %, universiteter 15 % kvindelige professorer Ligestilling i europæisk brydningstid Forår 2011 møde med Europas største virksomheder vedr. kvinder i ledelse Operation Kædereaktion om kvinder i bestyrelser Frankrig: Vedtaget kvotemodel om kvinder i bestyrelser Norge: Krav til A/S: 40% kvinder i bestyrelser, mange går over til APS for at undgå kravet vedr. kvinder i bestyrelser Hvorfor fokus på flere kvinder i ledelse? Alle talenter i spil, talent og potentiale går tabt, hvis man ikke har øje for mangfoldigheden Undgå blinde vinkler ved fx 15 mænd i jakkesæt tager en beslutning Kønsopdelt arbejdsmarked vigtigt med lige muligheder Charteret udviklet i samarbejde med 5 offentlige og 5 private virksomheder Virker det? Over 100 virksomheder deltager, ekstern evaluering offentliggøres snart Fortsat fokus på ligestilling vedr. råd, nævn og udvalg 6 kriterier for ligestilling: alder, køn, handicap, etnicitet, seksuel orientering, religion Meget få mindre private virksomheder i charteret Rollemodeller Storytelling: Kun få kvindelige helte i organisationshistorier, mange mandlige helte Kvinder = Følefag og relationsområder Ikke mange kvinder i hardcore-roller i salg, logistik og produktion Kvindelige ledere spørges om hjemmefronten også fra andre kvinder Mænd spørges om kompetencer og ideer Prinsesserolle = Kan ikke gøre noget selv, men må reddes af prinsen Forandringsledelse En observation, meget uudnyttet potentielle Forandringer: Godt 70 % af alle forandringer er ikke succesfulde, kunne det forbedres med flere kvinder i ledelse? Oplæg fra Nykredit: Fået MIA-prisen (mangfoldighedspris) og integrationspris Satser på mangfoldighed: Indsats ved køn, etnicitet og livsfaser Kvindelige topledere i Nykredit: 3 % i 1996 og 12 % i 2009 Et lederjob må gerne være med normal arbejdstid med mulighed for at tanke op andre steder end på arbejde Talenter afgørende for vækst Forstå det, mænd og kom ind i kampen; Kønsmæssig ubalance handler ikke kun om kvinder Strategisk kommunikation Virksomheder vil gerne påvirke holdninger Etiske virksomheder = gøre tale til handling og ideal til virkelighed Fokus på proces fremfor produkt og midler frem for mål og idealer frem for spejl Oplæg fra Cowi: ansatte worldwide Bedst kønsfordeling og flest kvinder i ledelse i Østeuropa; lighed vigtigt i tidligere østblok Kvinder skal være: Frækkere, tage en risiko og flere chancer. Agere bedre uforberedt Sig fordelen: Vi har brug for en der er god til teamledelse fremfor brug for en kvinde. 10

11 Torvet Nyborg 11

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Karriere og coaching - buzz eller behov?

Karriere og coaching - buzz eller behov? Karriere og coaching - buzz eller behov? Ledernes Hovedorganisation Juni 2007 Indledning For blot et par år siden var en karriere forbeholdt de få, der allerede var avanceret opad eller godt på vej i den

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Vi kan ikke bare vente! De måtte såmænd gerne få min plads, hvis det ikke var, fordi jeg selv skulle bruge den. Danmarks måske stærkeste netværk

Vi kan ikke bare vente! De måtte såmænd gerne få min plads, hvis det ikke var, fordi jeg selv skulle bruge den. Danmarks måske stærkeste netværk De måtte såmænd gerne få min plads, hvis det ikke var, fordi jeg selv skulle bruge den. Vi kan ikke bare vente! Rapport fra DJØF om Køn & Ledelse - November 2008 Danmarks måske stærkeste netværk Forord

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

VEJEN TIL BEDRE OPGAVELØSNING

VEJEN TIL BEDRE OPGAVELØSNING VEJEN TIL BEDRE OPGAVELØSNING FORSVARSMINISTERIETS MANGFOLDIGHEDSPOLITIK INDHOLD FORORD 1. BAGGRUND & FAKTA 2. MANGFOLDIGHEDSPOLITIK - rammen for indsatsen 3. UDFORDRINGER 3.1. KVINDER 3.2. ETNISKE MINORITETER

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler Førlederudvikling 1. udgave, 1. oplag 2003 Pjecen er udarbejdet for KTO og KL af Karen Lund, FTF, Jesper Baltzer

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE INDHOLD BEST PRACTICE 3 ØGE MANGFOLDIGHEDEN 4 Etnicitet 4 Alder 7 handicap 8 seksuel orientering 9 køn 9 Alle Diskriminationsgrunde 11 FASTHOLDE MANGFOLDIGHEDEN 12 Etnicitet

Læs mere

Kønsbalanceret ledelse i Københavns kommune

Kønsbalanceret ledelse i Københavns kommune københavns kommune Kønsbalanceret ledelse i Københavns kommune -barrierer og potentialer i at få flere kvindelige ledere Forfattere: Sarah Højgaard Cawood, Ligestillingskonsulent, ØKF Anne-Dorte Hesselholt,

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

3F og bekæmpelse af forskelsbehandling

3F og bekæmpelse af forskelsbehandling 3F og bekæmpelse af forskelsbehandling Analyse af integration og evne til at håndtere forskelsbehandling November 2006 Forfatter: JLP Sidst gemt: 23-11-2006 16:39 Sidst udskrevet: 24-11-2006 16:34 Q:\Projekt\0182-05

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Morgendagens Ledere 2004

Morgendagens Ledere 2004 Morgendagens Ledere 2004 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Det er nu andet år i træk, at dagbladet Børsen i samarbejde med SAS Institute sætter fokus på Morgendagens Ledere i Danmark. Morgendagens

Læs mere

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner Indhold På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst Innovationsstrategi skal skabe job og vækst - Ministeriet for Forskning, Innovation og... http://fivu.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/innovationsstrategi-skal-skabe-job-og-... Side 1 af 2 06-03-2012

Læs mere

Dansk ledelse anno 2008

Dansk ledelse anno 2008 Dansk ledelse anno 2008 Det Danske Ledelsesbarometer Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2008 Statusrapport Handelshøjskolen, Århus Universitet Ledernes Hovedorganisation Rapporten

Læs mere