April 2011 Rapport og debatoplæg om flere kvinder i ledelse i Nyborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2011 Rapport og debatoplæg om flere kvinder i ledelse i Nyborg Kommune"

Transkript

1 Charter for flere kvinder i ledelse Rapport og debatoplæg fra Nyborg Kommune maj

2 April 2011 Rapport og debatoplæg om flere kvinder i ledelse i Nyborg Kommune Indhold: Nyborg Kommune og Charter for flere kvinder i ledelse... side 2 Ligestilling og mangfoldighed kort fortalt... side 2 Mål og konkrete aktiviteter i Nyborg Kommune... side 3 Nyborg Kommune og verden udenfor... side 4 Statistik kvinder i ledelse... side 5 Lederudvikling i Nyborg Kommune... side 6 Specialeopgave om Kvinder i ledelse... side 7 Stikord fra netværksmøder Charter for flere kvinder i ledelse... side 8 Nyborg Kommune og Charter for flere kvinder i ledelse Nyborg Kommune underskrev Charter for flere kvinder i ledelse. Se vedlagte pdf-fil, hvor det fremgår at Nyborg Kommune forpligter sig til at arbejde med de 7 punkter i charteret, som kan ses på side 2 i filen. 450_2010_255799_ Underskrevet_charter_ pdf I dag er der ca. 100 virksomheder i Danmark både private og offentlige som har underskrevet charteret. Tre måneder efter underskriften skal virksomhederne indsende en baseline med bl.a. statistik og mål samt beskrivelse af aktiviteter. Se vedlagte baseline fra Nyborg Kommune. 450_2010_255798_B aseline til_ligestillingsafdelingen.pdf Omkring 2 år efter underskriften på charteret skal virksomhederne indsende en rapport. Der er ingen formkrav til rapporten, men den skal beskrive: Måltal og forventede resultater Praktiske tiltag for at få flere kvinder i ledelse Opnåede resultater Rapporten kan integreres i den lovpligtige ligestillingsredegørelse, dvs. at Nyborg Kommune skal indsende rapporten senest sammen med ligestillingsredegørelsen. Dette dokument har derfor to formål. Det er både Nyborg Kommunes rapport til Ligestillingsafdelingen og samtidig bruges det som et internt debatoplæg, som udsendes til drøftelse til alle arbejdspladser i kommunen. Dette sker for at sikre løbende og vedvarende fokus på ligestilling og mangfoldighed i Nyborg Kommune. Ligestilling og mangfoldighed kort fortalt Det vigtigste fokus i ligestillings- og mangfoldighedsarbejdet i Nyborg Kommune er kvalifikationer, kompetencer og talentpleje. Dvs. at der skal være lige og gode muligheder for alle uanset alder, køn, handicap, etnicitet, seksuel orientering eller religion. Når der ansættes, skal det afgørende kriterie fortsat være kvalifikationer. Det skal ske ved at bruge hele talentmassen og samtidig undgå barrierer for nogle grupper. Nyborg Kommune har 2

3 både arbejdet med mænd i omsorgsjob, etnisk ligestilling og kvinder i ledelse. Alle disse aktiviteter har samme fokus. Nemlig et positivt syn på mangfoldigheden, hvor kommunen afspejler befolkningen og hvor samfundet bruger alle ressourcer. Samtidig ønskes løbende og naturligt fokus på ligestilling og mangfoldighed. Mål og konkrete aktiviteter i Nyborg Kommune Jf. Nyborg Kommunes baseline til charteret ønskes der et projekt, som kan fastholde kvinder i ledelse og sikre fokus på lige karrieremuligheder for mænd og kvinder. Målet er også at fastholde en høj andel af kvindelige ledere og at der er kvalificerede ansøgere af begge køn til alle direktions-, chef-, og lederstillinger. Det skal være muligt at forene ambitioner med livsbalance (privatliv) og karrierebegrebet skal rumme flere veje, dvs. både opad, sidelæns eller nedad i organisationen. Via ledernetværk, mentorordning for ledere, lederevaluering og lederuddannelser i Nyborg Kommune er der et godt grundlag for konstruktiv dialog om ledelse til gavn for begge køn. Se særligt afsnit om lederudvikling i Nyborg Kommune. Charter for flere kvinder i ledelse er indarbejdet i Nyborg Kommunes ligestillingspolitik. Der er lavet guider om ligestilling og ansættelse samt guide om kønsmainstreaming. Disse guider synliggøres blandt andet via intranet og hjemmeside. Nyborg Kommune har haft mange henvendelser og forespørgsler fra andre kommuner vedr. ligestilling. På alle MED-uddannelser i Nyborg Kommune orienteres om charteret og ligestillingspolitikken. Der er en dialog om kvinder i ledelse og mangfoldighed generelt. Bl.a. laves en øvelse med dialog om mangfoldighed. Øvelsen har følgende overskrift: Hvordan får vi det bedste ud af at vores medarbejdere og kolleger er forskellige med hensyn til køn, etnisk baggrund, alder, uddannelse, kompetencer, arbejdsevne, livssituation og meget andet? For at styrke det løbende fokus på mangfoldigheden udsendes denne rapport (efter drøftelse i ligestillingsudvalg og hovedudvalg) til alle arbejdspladser. Disse opfordres til en dialog om emnet, fx. via det lokale MED-udvalg. På samme måde er der lige udsendt materiale om etnisk ligestilling til inspiration og lokale drøftelser. Ligestilling handler også kvalifikationer, kompetencer og talentpleje 3

4 Nyborg Kommune og verden udenfor Besøg fra Jordan Fredag fik Nyborg Kommune besøg af en delegation på 20 personer fra Jordan. Deltagerne (17 kvinder og 3 mænd) kom fra diverse ministerier og organisationer i Jordan og de fik et oplæg om praktisk ligestillingsarbejde i Nyborg Kommune. Derover skal formanden for ligestillingsudvalget holde et oplæg for en anden delegation fra Jordan. Dette foregår i København Besøg fra Jordan på Nyborg Rådhus Projekt om synliggørelse af charter for flere kvinder i ledelse Nyborg Kommune deltager i et projekt med KL og KTO, som har til formål at synliggøre charteret. Projektet er aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2011 på det kommunale område. Avis om kvinder og karriere Nyborg Kommune medvirker i en avis om kvinder og karriere, som udkommer sammen med politikken

5 Statistik kvinder i ledelse Jf. Nyborg Kommunes baseline blev antallet af kvinder i ledelse opgjort pr Se tabel nedenfor: Ledelsesniveau Antal kvinder Antal mænd Kvinder i % Mænd i % Direktion Chefer Øvrige ledere Tallene er opgjort pr Samme opgørelse ser således ud pr Ledelsesniveau Antal kvinder Antal mænd Kvinder i % Mænd i % Direktion Chefer* Øvrige ledere** Tallene er opgjort pr (chefer pr ) * Pr reduceres antallet af chefer fra 11 til 10. Den ledige ældrechef-stilling (tidligere en kvinde) besættes med den tidligere jobcenterchef (kvinde) og samtidig bliver socialchefen (en kvinde) nu både jobcenter- og socialchef. Det betyder at de 2 kvindelige chefer for hhv. ældreområdet og Jobcenter/Social begge får ansvaret for betydeligt flere medarbejdere fra ** Siden 2008 er ledergruppen udvidet med bl.a. 13 SFO-ledere. Pr sker der en reduktion af ledere pga. ny skolestruktur. Målet jf. baseline var at fastholde en høj andel af kvindelige ledere og at der er kvalificerede ansøgere af begge køn til alle direktions-, chef-, og lederstillinger. Kvinder udgør fortsat en høj andel af ledergruppen med 65,6 %. Kvinder i chefgruppen er gået fra 45 % i 2008 til 40 % i 2011, men det skyldes jf. fodnoten* at 3 afdelinger med kvindelige chefer er blevet til 2 afdelinger pr Der har ikke været ledige direktørstillinger siden Som nævnt er målet også at der skal være kvalificerede ansøgere af begge køn til alle direktions-, chef og lederstillinger. Senest har 2 chefstillinger været ledige her primo 2011 og de er begge besat med kvinder. Jf. lederstillinger er der lavet følgende stikprøve på ansøgerfeltet til lederstillinger, der i den senere tid har været ledige*: Stilling Antal ansøgere - antal kvinder og mænd Hvem fik jobbet? Overtandlæge 4 ansøgere heraf 3 kvinder og 1 mand En kvinde Skoleleder Vindinge 15 heraf 9 kvinder og 6 mænd En mand Skoleleder Ørbæk 9 heraf 6 kvinder og 3 mænd En mand *Jf. notat fra til ligestillingsudvalget 5

6 Lederudvikling i Nyborg Kommune I perioden hvor Nyborg Kommune har været med i charter for flere kvinder i ledelse er der arbejdet meget intenst med lederudvikling i kommunen. Kort efter at kommunen havde tilsluttet sig charteret blev dette drøftet i sammenhæng med lederudviklingsaktiviteterne. Nedenfor ses nogle af de aktiviteter, der har været i charterperioden i kommunen. Kompetenceudvikling er en væsentlig del af lederjobbet, herunder muligheder for avancement. Nedenstående tal viser at de kvindelige ledere er godt repræsenteret i forhold til kompetenceudvikling. DOL Den offentlige Lederuddannelse Nyborg Kommune har siden efteråret 2008 kørt med et lukket DOL-hold specifikt for kommunen. DOL er en diplomuddannelse bestående af 6 grundmoduler og 3 overbygningsmoduler. Der har været deltagere pr. hold, heraf har deltagere været kvinder. Uddannelsen forventes at køre frem til Udover DOL er der 6 kvindelige ledere, der er i gang med anden diplomlederuddannelse. Nyborg Kommunes kursuskatalog for ledere I både 2009 og 2010 er der lavet et særligt kursuskatalog for ledere. Målgruppen er ca. 120 ledere i kommunen, heraf 80 kvinder. I 2009 var der 75 ledere på disse kurser, heraf 53 kvinder. Kurserne var korte kurser om fx: Ledelsesbaseret coaching, konflikthåndtering, personlig effektivitet, forandringsledelse og anerkendende ledelse. I 2010 var 65 ledere på disse kurser, heraf 51 kvinder. Emnerne var: Medarbejdersamtaler, ledelsesbaseret kommunikation, personlig effektivitet, forandringsledelse, anerkendende ledelse og mindfulness. Individuel coaching for ledere Som en særlig del af kursuskataloget er der tilbudt individuel coaching til ledergruppen. Her har ca. 20 ledere været til coaching, heraf mindst 18 kvinder. Masteruddannelse i offentlig ledelse Pt. er 2 personer i gang med en master i ledelse, heraf 1 kvinde. Før-leder forløb I 2009/2010 er der kørt et før-leder forløb med 10 deltagere, heraf 8 kvinder. 6

7 Specialeopgave om Kvinder i ledelse Kiran Liaqat, der er studerende (Cand. Soc. Human Ressource Management) ved Copenhagen Business Scholl har udarbejdet et case studie af Nyborg Kommune om Kvinder i ledelse. Specialet vedlægges. 450_2011_43508_Sp eciale_nyborg_kommune Kiran_Liaqat.pdf Kiran Liaqat har interviewet 17 kvindelige ledere i Nyborg Kommune som en del af analysen om kvinder i ledelse. Nedenfor ses en forkortet udgave af konklusionen af analysen:... Der er gennem analysen fundet svar på, hvordan kvinder karakteriserer sig selv som leder, og mange informanter har svaret at de anser sig selv som værende demokratiske, lyttende, handlende, en god personaleleder samt beslutsom. Endvidere har analysen også givet et svar på hvorfor respondenterne er leder i dag. Og informanterne kunne deles op i tre kategorier; meget interesseret i ledelse, moderat interesseret i ledelse og de ambivalente.... Analysen har også været med til at finde en forståelse for, hvilke forestillinger kvinder gør sig omkring en topledelsesstilling. Hovedparten af respondenterne forbinder en del barrierer med en topledelsesstilling. Selvom interviewpersonerne blev spurgt om både at give bud på fordele og ulemper forbundet med en topledelsesstilling, så har langt de fleste identificeret barriererne i højere grad samt de negative sider, som de mener følger med en topledelsesstilling. De fremhæver barrierer som værende distancen til fagligheden, stor arbejdsbyrde og forsømmelse af privatliv. Det leder frem til næste forskningsspørgsmål, der skulle finde svar på, hvorvidt kvinder ser sig i en yderligere ledelsesstilling (topledelsen) eller ej. Interviewene viste at det kun er 6 ud af 17 interviewpersoner der er positivt stemt overfor yderligere ledelsesstilling, og ud af de 6 er 1 positivt stemt og kan se sig i rollen som topleder på direktionsniveau. Interviewpersonerne påpegede at de traditionelle kønsroller er med til at hæmme kvinders mulighed for i at være en del af topledelsen samt at en større arbejdsbyrde og flere arbejdstimer vil gøre det svært at skabe en balance mellem arbejdsliv og privatliv. I analysen er der også blevet set på, hvilke strategier, der skal til for at kvinderne kan varetage en topledelsespost. Kvinderne har givet forskellige bud på forskellige strategier der gør det attraktivt for kvinder at blive topleder. Respondenterne fremhæver at kvinderne skal først og fremmest selv ville det. De ligger også vægt på, at kvinderne skal have lyst til at påtage sig yderligere ledelsesansvar. Respondenterne mener også, at kvinderne skal i højere grad også gøre brug af fleksibilitet, hvilket vil gøre det nemmere for dem at balancere deres privatliv og arbejdsliv. Der er fleksibilitet også en afgørende strategi for at kunne få flere kvinder i topledelsen. Fleksibiliteten vil kunne bidrage med at kvinderne i højere grad vil have 7

8 mulighed for at kunne følge deres privatliv tæt alt afhængig af de behov den enkelte topleder måtte have på hjemmefronten. Kvindelig ledere i Nyborg Kommune mener at kulturen i vores samfund har en påvirkning på hvorvidt kvinderne ser sig selv i forhold til en topleder. Kvindelige mellemlederes karriere er indirekte påvirket af samfundets konstruerede kønsroller. Derfor mener de, at der er behov for at arbejde med traditionelle kønsroller på ny. Ligeledes skal topledelsens kultur også tilpasse sig kvindernes behov og prioriteringer, så det bliver mere tiltalende for kvinder at søge en topledelsesstilling. Stikord fra netværksmøder Charter for flere kvinder i ledelse Netværksmøder for chartervirksomheder er en vigtig del af dialogen og erfaringsudvekslingen mellem de deltagende virksomheder. Nyborg Kommune har deltaget i mange inspirerende netværksmøder, fx. hos DR, ATP, Dansk Erhverv, Syddansk Universitet og IBM. På de næste sider er der beskrevet stikord fra de seneste 2 netværksmøder. Stikordene er tænkt som inspiration til en dialog om kvinder i ledelse og mangfoldighedens muligheder. Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten. 8

9 Stikord fra netværksmøde hos IBM om charter for flere kvinder i ledelse Oplæg fra Lykke Friis, ligestillingsminister Vigtigt med debat for begge køn og ikke kun kvinder, der diskuterer ligestilling Gode resultater i klimakonference i Mexico var det fordi der var kvindelige arrangører? Mænd: Problemer med ligestilling i forhold til uddannelsessystem Ligestillingsminister, burde det hedde mangfoldighedsminister (diversitet) i stedet? Det vigtigste er kvalifikationer, kompetence, talentpleje og ikke køn Drenge og piger er født lige vakse - hvorfor mangler der så kvinder i topledelser og bestyrelser? Kvoter? Giver klassisk kampagtig tankegang og procenttyranni Arbejder på at offentliggøre anbefalinger om ligestilling og ambassadører Mandlige chefer er ofte de mest effektive feminister Ligestilling = innovation og diversitet Norge: Krav til A/S: 40% kvinder i bestyrelser, 32 % har omregistreret sig til APS for at undgå kravet vedr. kvinder i bestyrelser Oplæg fra IBM Flere mænd end sædvanligt ved dette møde, da man skulle invitere en med fra modsatte køn IBM chartervirksomhed siden 2008 Status, kvindelige ledere: 21 % i 2008, 22 % i 2010 Status, kvindelige topledere: 12 % i 2008, 15 % i 2010 IBM USA har meget fokus på mangfoldighed og lige muligheder (ingen jokes om køn og race) IBM vil repræsentere befolkningen = moralske og business-værdier Trække ressourcer fra alle samfundsgrupper giver konkurrencefordele IBM har samme fokus på diversitets-resultater som økonomiske resultater Kommentar fra salen: Mangler der fakta om gevinster ved mangfoldighed? IBM s dilemma i DK: Kvinder har gode vilkår for at blive topledere og alligevel er der få Indført samtaler med den adm. direktør for de 25 højst placerede kvinder. Fokus på succesfuld returnering fra barsel (HR-direktør udnævnt 3 mdr. før barsel) Ledernetværk for kvinder Omvendt mentor øverste ledergruppe har en kvindelig mentor Hvad skal der til? Begge køn forstår udfordringen og mangfoldigheden, mænd skal forstå hvad der skal til for at få kvinder frem og kvinder skal komme ind i kampen... HR-direktøren har en 2-årig datter og går hjem hver dag kl. 15! Den topleder, der har klaret sig dårligst mht. at få kvinder i ledelsen, blev udnævnt til ansvarlig for Gender Diversity Board; Ligestilling: Gør det personligt! Eksempler på gevinster ved flere kvindelige ledere: Tonen ændrer sig til det bedre og kvinder er ofte bedre personaleledere Oplæg fra Danish Crown En spændende og meget personlig, bramfri og uindpakket beretning om at være kvindelig kommunikationsdirektør i en mandeverden. Hun sagde bl.a. forsøgt citeret direkte fra min midaldrende hukommelse og hørelse : Mit job kræver nosser af stål Ved direktionsmøde blev hun spurgt: Vil du tage notater? Svaret var: NEJ! Vil du lave kaffe? NEJ! Et ja vil ødelægge mit mandat som direktør. Er du karrierekvinde? Det ved jeg ikke, men jeg arbejder 18 timer i døgnet! Er der i øvrigt noget der hedder karrieremænd? Er både blevet kaldt noget i retning af møgfis.. (forkortet af hensyn til blufærdigheden) og at hun nok ville være mere medgørlig, hvis hun havde fået noget p.. om morgenen og det der er værre! Afslutning ved. IBM, adm. direktør Hvad betyder flere kvindelige ledere for bundlinjen? Det handler mere om dynamik på arbejdspladsen, som skal være ordentlig og have nogle gode værdier, der fremmer trivslen. Undren: Samtaler med de 25 højst placerede kvinder i organisationen; Hvorfor var der kun 1 ud af 25 der spurgte om mere i løn! 9

10 Stikord fra netværksmøde om charter for flere kvinder i ledelse Status charter for flere kvinder i ledelse Vigtigt med debat for begge køn Ligestilling er en afdeling i Klima- og Energiministeriet Statistik: Topledere i private sektor: 5,4 % kvinder, i staten: 20 % kvinder, i kommuner 22 %, universiteter 15 % kvindelige professorer Ligestilling i europæisk brydningstid Forår 2011 møde med Europas største virksomheder vedr. kvinder i ledelse Operation Kædereaktion om kvinder i bestyrelser Frankrig: Vedtaget kvotemodel om kvinder i bestyrelser Norge: Krav til A/S: 40% kvinder i bestyrelser, mange går over til APS for at undgå kravet vedr. kvinder i bestyrelser Hvorfor fokus på flere kvinder i ledelse? Alle talenter i spil, talent og potentiale går tabt, hvis man ikke har øje for mangfoldigheden Undgå blinde vinkler ved fx 15 mænd i jakkesæt tager en beslutning Kønsopdelt arbejdsmarked vigtigt med lige muligheder Charteret udviklet i samarbejde med 5 offentlige og 5 private virksomheder Virker det? Over 100 virksomheder deltager, ekstern evaluering offentliggøres snart Fortsat fokus på ligestilling vedr. råd, nævn og udvalg 6 kriterier for ligestilling: alder, køn, handicap, etnicitet, seksuel orientering, religion Meget få mindre private virksomheder i charteret Rollemodeller Storytelling: Kun få kvindelige helte i organisationshistorier, mange mandlige helte Kvinder = Følefag og relationsområder Ikke mange kvinder i hardcore-roller i salg, logistik og produktion Kvindelige ledere spørges om hjemmefronten også fra andre kvinder Mænd spørges om kompetencer og ideer Prinsesserolle = Kan ikke gøre noget selv, men må reddes af prinsen Forandringsledelse En observation, meget uudnyttet potentielle Forandringer: Godt 70 % af alle forandringer er ikke succesfulde, kunne det forbedres med flere kvinder i ledelse? Oplæg fra Nykredit: Fået MIA-prisen (mangfoldighedspris) og integrationspris Satser på mangfoldighed: Indsats ved køn, etnicitet og livsfaser Kvindelige topledere i Nykredit: 3 % i 1996 og 12 % i 2009 Et lederjob må gerne være med normal arbejdstid med mulighed for at tanke op andre steder end på arbejde Talenter afgørende for vækst Forstå det, mænd og kom ind i kampen; Kønsmæssig ubalance handler ikke kun om kvinder Strategisk kommunikation Virksomheder vil gerne påvirke holdninger Etiske virksomheder = gøre tale til handling og ideal til virkelighed Fokus på proces fremfor produkt og midler frem for mål og idealer frem for spejl Oplæg fra Cowi: ansatte worldwide Bedst kønsfordeling og flest kvinder i ledelse i Østeuropa; lighed vigtigt i tidligere østblok Kvinder skal være: Frækkere, tage en risiko og flere chancer. Agere bedre uforberedt Sig fordelen: Vi har brug for en der er god til teamledelse fremfor brug for en kvinde. 10

11 Torvet Nyborg 11

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT Indledning Udenrigsministeriet har tiltrådt charteret, fordi mangfoldighed er et vigtigt strategisk indsatsområde for ministeriet. Det er ministeriets

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Svendborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Svendborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Svendborg Kommune Vores gode eksempler for Svendborg

Læs mere

Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder i ledelse

Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder i ledelse Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR nr. 17146815 EAN nr. 5798000033757 www.skm.dk J.nr. Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriets Ligestillingsrapport November 2003 Revideret januar 2004 1 1. Indledning Det fremgår af Ligestillingslovens 5, at alle ministerier samt statslige institutioner og virksomheder

Læs mere

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011.

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Charter for flere kvinder i ledelse Der skal flere kvinder i ledelse i offentlige og private virksomheder.

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder som ledere Indhold: Kvinder som ledere...1 Sammenfatning...2 Kvindelige lederes placering på arbejdsmarkedet...3 Evnen til at lede...5

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 Kilde: foodculture.dk/samfund_og_forbrug 1 Baggrund Formålet med de kommunale ligestillingsredegørelser 2013 er at gøre status for ligestillingsindsatsen

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Middelfart Byråd Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5013 Fax +45 8888 5501 Grete.uhrbrand@middelfart.dk Dato: 2. september Sagsnr.:

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Baggrundsrapport. Ligestilling og mangfoldighed i ledelse i Aarhus Kommune. Indledning. Den 23. april 2014

Baggrundsrapport. Ligestilling og mangfoldighed i ledelse i Aarhus Kommune. Indledning. Den 23. april 2014 Baggrundsrapport Den 23. april 2014 Ligestilling og mangfoldighed i ledelse i Aarhus Kommune Indledning Ligestillingsredegørelsen for 2013 viser at andelen af kvindelige ledere på niveau 1 og 2 er markant

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Næstved Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Næstved Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Næstved Kommune Vores gode eksempler for Næstved Kommune

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Hvilken funktion har du? Hvilken afdeling kommer du fra? Handlinger på personaleområdet: 1. Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af mænd og kvinder

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Mangfoldighed. - plads til alle. Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune 2012-2016

Mangfoldighed. - plads til alle. Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune 2012-2016 Mangfoldighed - plads til alle Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune 2012-2016 Indhold Forord 3 Status 4 Politikkens opbygning 4 Opfølgning 4 Ligestilling i børnehøjde 5 Mål 5 Sådan kan du som medarbejder

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Til Medlemmerne af Ligestillingsudvalget Udviklingsafdelingen Toftevej 43 Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Veje Pedersen Direkte 7257 7457 pvp@jammerbugt.dk 28.

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Mette Lunau Larsen Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2011 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Kvinder i Microsoft Dine muligheder

Kvinder i Microsoft Dine muligheder Kvinder i Microsoft Dine muligheder Vores værdier - Vis integritet og vær ærlig - Udlev passionen når det gælder teknologi, kunder og forretningspartnere - Lyt til andre, respekter andre, og hjælp dem

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 24. august 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aarhus Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Aarhus Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aarhus Universitet Vores gode eksempler for

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af ali@modst.dk for Statens Administration 2013-11-08 08:37 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelser af informanterne

Bilag 1: Beskrivelser af informanterne Bilag 1: Beskrivelser af informanterne Nedenstående beskrivelser, af informanterne, bygger på interviewempirien. Oplysningerne er hentet fra de interviewpassager, hvori informanterne bedes fortælle om

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+ Kvinder på Toppen i DFIF Tiltag og handleplaner år 2007+ 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... side 4 Tiltag og handleplaner... side 5 Tiltag 1... side 5 Tiltag 2... side 7 Tiltag 3... side 8 Tiltag 4...

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række Først og fremmest leder Fokus på de kommunale ledere i forreste række 1 Indhold Introduktion....side 4 Fakta om førstelinjeledere....side 8 Seks temaer til refleksion og dialog: 1. Hvordan oplever du rollen

Læs mere

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde. Til Rikke Lauritzen (MB) Svar på forespørgsel vedr. køn, ligestilling, barsel osv. fra 2000 til i dag Kære Rikke Lauritzen 08-09-2008 Sagsnr. 2008-109245 Dokumentnr. 2008-481961 Tak for din henvendelse

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Handleplan for arbejdet med ligestilling i 2012-2013 for Hillerød Kommune

Handleplan for arbejdet med ligestilling i 2012-2013 for Hillerød Kommune Handleplan for arbejdet med ligestilling i 2012-2013 for Hillerød Kommune I overensstemmelse med kommunens Ligestillingspolitik af 2012 er der udarbejdet en handleplan. Handleplan for arbejdet med ligestilling

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2003 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010

Læs mere

Dagsorden. Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune. Der afholdes møde den 10. december 2009 kl. 15.30 i lokale 83 på rådhuset i Aabybro.

Dagsorden. Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune. Der afholdes møde den 10. december 2009 kl. 15.30 i lokale 83 på rådhuset i Aabybro. Udviklingsafdelingen Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mette Ankjær Jensen Direkte 7257 7464 met@jammerbugt.dk 01-12-2009 Sagsnr.: 1849-49352

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder.

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. Et netværk for kvinder, etableret i samarbejde mellem CEVEA og FIU-Ligestilling. 1 FL 2014 er et netværk af kvinder, der i 2014

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af steen.wistoft@skat.dk for SKAT 2013-10-31 14:25 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom VEJLEDNING OM Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Februar 2013 1 1. Indledning Lov nr. 1383 af 23. december 2012

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere