LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde nr. 4 og Brødregade nr. 6, samt porten og gårdrummet til Rådhusstræde nr. 2. Lokalplanens område er på m 2, og bebygget i 3 etager mod strøggaderne. Der er butikker i stueetagerne, lager- og butikslokaler på de øvrige etager, og bagbygninger som primært fungerer som sekundære arealer for butikkerne. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejeren om at etablere et moderne forretningskompleks i centrum med udvalgsvarebutikker og servicelokaler, samt mulighed for at etablere boliger på de øverste etager. Lokalplanen giver mulighed for at nedrive alle bygningerne på ejendommene Rådhusstræde 4 og Brødregade 6 til fordel for et bygningskompleks i 3 etager mod strøggaderne med en tilbagetrukket 4.etage mod Rådhusstræde og i 2 etager mod gården. Det samlede bruttoetageareal kan udgøre maksimalt m 2.

2 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

3 3 LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆG- NING Kommuneplan Randers 2001 Bestemmelser for område C6 Bebyggelsen Bredt sammensat butiksudbud Butiksareal I kommuneplanen for Randers Kommune ligger lokalplanområdet i bydel nr.1 Bykernen, rammeområde C6. Bestemmelserne i lokalplanrammerne fastlægger, at anvendelsen er til centerformål, at bygningernes stueetage fortrinsvis anvendes til butiksformål, at butikkerne kan indrettes med et bruttoetageareal på op til 1.000m2 herunder bl.a. at byrådet kan tillade at der i City opføres 5 udvalgsvarebutikker på indtil 1.500m2, at det skal tilstræbes at de eksisterende fremstillingsvirksomheder kan opretholdes, hvis det det kan ske uden gener og risici, at industribebyggelse kun kan omdannes til butiks-, kontor-, eller institutionsformål efter byrådets skøn, at boligetagearealets andel af det samlede etageareal udgør mindst 10 %, at bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke må overskride 295, at bebyggelsens højde ikke må overstige 4,5 etage og 18m, at der i forbindelse med bebyggelsen skal tilvejebringes et opholdsareal på mindst 25% af boligetagearealet, at der så vidt muligt skal etableres et parkeringsareal på 10% af erhvervsetagearealet, at der ved nedrivninger og tilbygninger skal tages særlige hensyn til bevaringsværdige bygninger og særligt markant beliggende bygninger, at lokalplaner skal indeholde vejledende retningslinjer for bygningernes ydre fremtræden, at der kun må gennemføres udbygninger der tilpasses det eksisterende byggeri, at der ikke må opføres bebyggelse med gulv i stueetagen under kote 2,0 at bebyggelsen skal tilsluttes fjernvarmenettet, samt at der skal fastsættes regler for opsætning af udvendige antenner. Planområdet ligger i Købstaden - i centrum af gågadenettet. Mange af butikslokalerne i området er små. For at sikre et bredt sammensat forretningsudbud er det vigtigt, at der også findes mulighed for at etablere større butikker i bykernen. Det eksisterende butiksareal indenfor lokalplanens område er 1.225m2. Lokalplanen giver mulighed for at der må etableres et samlet butiksareal på i alt m². Planen åbner mulighed for sammenlægning af ejendommene Rådhusstræde 4 og Brødregade 6, for at skabe et større sammenhængende butiks- og serviceareal, som kan sikre mulighed for at udvikle rationelt udformede og dimensionerede lokaler.

4 4 Boliger Boliger med udendørs opholdsarealer Bebyggelsesforhold Brødregade 6 Rådhusstræde 4 Kommuneatlas Dårlig stand Der er få beboede lejligheder i naboejendommene. Mange bygninger står tomme over stueetagen, fordi der er kraftige sætninger i bygningerne, som gør renovering omfattende og bekostelig. Den tætte bygningsstruktur gør det desuden svært at etablere velfungerende udendørs opholdsarealer i nær tilknytning til lejlighederne. Boligetagearealet i område C6 som helhed udgør i dag 9,3 %. Det er byrådets målsætning, at boligarealet i bymidten skal forøges. Planen åbner derfor mulighed for, at der kan etableres boliger med udendørs opholdsarealer i strøgbygningernes øverste etage, og med gode dagslysforhold. Ejendommen Brødregade 6, består af et 3 etagers muret forhus med profilerede klinker og fladt tag fra 1856 ombygget i 1931, samt af 3 bagbygninger. Bruttoetagearealet udgør m². Gårdarealet er på ca.165 m². Ejendommen Rådhusstræde 4 består af et klassicistisk 3- etagers forhus, med pudset facade og sadeltag fra Bagbygningen fremstår i blank mur. Bruttoetagearealet udgør m². Gårdarealet er på ca. 95 m². Ejendommen Rådhusstræde nr. 4 er registreret i Randers Kommuneatlas med middel bevaringsværdi. Ejendommen Brødregade nr. 6 er registreret uden bevaringsinteresse. Ejendommens totale stand skal vurderes for at stille krav om bevaring. Heri indgår vurderinger af facader, planløsninger og bygningsdetaljer fx døre, vinduer, ildsteder m.v. Ejendommen Rådhusstræde 4 vurderes af teknisk forvaltning til at være et mindre godt eksempel på klassicisme pga. facadens rytme. Der er ingen indvendige arkitektoniske detaljer eller planløsninger som kan karakteriseres som bevaringsværdige. Der er kraftige sætninger i ejendommen, på visse punkter op til 0,1m. Nedrivning Derfor åbner planen mulighed for at nedrive ejendommen. Nedrivningstilladelsen af facadebygningen mod Rådhusstræde gives på betingelse af at der opføres en bygning med en facadeudformning som vist på kortbilag nr. 4. Bagbygningerne til ejendommen Rådhusstræde 4 er ikke påhæftet samme krav, da de ikke påvirker oplevelsen af strøggaden og generelt er i meget dårlig stand.

5 5 Vekslende udtryk Brødregade Bebyggelsesprocent Midtbylokalplan 309 Tagform Facaderne på nabobygningerne Selvstændigt udtryk Detailhandel Lokalplanen sikrer samtidig at der ved nedrivning opføres en ny bygning og at facaden bygger videre på gadernes vekslende udtryk og derfor gives et selvstændigt udtryk så den adskiller sig fra nabobygningernes facader. Såfremt facaden eller ejendommen ikke nedrives sikrer planen, at facadens lodrette bånd føres igennem til stueetagen. Ejendommen Brødregade 6 kan nedrives, og lokalplanen sikrer at en ny facade opføres i facadelinjen mod Brødregade og at facaden gives et selvstændigt udtryk så den adskiller sig fra nabobygningernes facader. Bruttoetagearealet i lokalplanområdet vil stige fra m 2 til m 2. Dette vil give en bebyggelsesprocent for område C6 som helhed på 295%. Denne lokalplans område er omfattet af Midtbylokalplan 309, som omfatter en række bestemmelser for hvordan byrådet ønsker at byen skal se ud med regulering af: Tage, tagmaterialer, kviste, facadematerialer, afvigelser i materialer og overfladebehandlinger, facadefarver, vinduesudformning, butiksvinduer, markiser, markisers dug, og skilte. Midtbylokalplan 309 vil sammen med lokalplan 295 være gældende for området. Lokalplanen afviger dog fra Midtbylokalplan 309 ved at fastlægge at der skal etableres fladt tag på ejendommen. Facaderne i nabobygningerne langs strøggaderne består af både teglbeklædte facader med en enkel geometri, og af ældre pudsede facader med større detaljerigdom. Bygningshøjden varierer, primært mellem 2 og 4 etager. Tagformen er sadeltage, men der forekommer også nyere bygninger med flade tage. I udformningen af facaderne mod strøggaderne, skal der lægges vægt på at de får et selvstændigt udtryk og samtidigt tilpasses gadernes proportioner i højde. Meningen er, at facaderne skal udtrykke deres egen geometri, rytme og farveholdning, for på den måde at videreføre bybilledets vekslende udtryk. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for detailhandel, hvor der indenfor city-området kan etableres udvalgsvarebutikker på op til m 2, med mindre der er tale om butikker til særligt arealkrævende varer. Den samlede ramme for for nybyggeri og omdannelse til butiksformål i City er ca m2 pr. april Hvis byrådet skønner at det kan indpasses i gadebilledet kan der gives tilladelse til indtil 5 udvalgsvarebutikker i størrelsen op til m² indenfor cityområdet.

6 6 Kulturhistorisk interesse Byzone Midlertidige foranstaltninger Vejadgang Forud for nedrivning / i forbindelse med byggeriet skal der foretages undersøgelser af det eksisterende murværk, og forud for nybyggeriet skal der foretages arkæologiske undersøgelser. Planområdet ligger i byzone. Nedrivning af eksisterende bebyggelse, etablering af byggeplads, udgravninger foranlediget af Kulturhistorisk Museum, tilkørselsforhold i forbindelse med byggeriet og støjforhold løses i samråd med Randers Kommune, således at generne i forbindelse med byggeriet bliver så små som muligt. Vejadgang til lokalplanområdets gårdareal finder sted via porten i Rådhusstræde 2. Der udlægges ikke areal til parkering inden for lokalplanområdet. Parkering henvises til gader og parkeringsanlæg i det omkringliggende gadenet. Kloakering Renovation og genbrug El, vand og varme Lokalplanens område er beliggende i spildevandsplanens områder C6.1 og C6.3, der er kloakeret med fællessystem med en maksimal afledningskoefficient for regnvand på 0.8. Der kan forekomme opstuvninger i kloaksystemet over kælderniveau. Lokalplanens område er omfattet af Regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald samt Regulativ for bortskaffelse af husstandsaffald for Randers Kommune. Af regulativerne fremgår det blandt andet hvilke krav, pligter og ansvar der er pålagt den enkelte affaldsproducent/erhvervsvirksomhed samt hvilke krav, der skal være opfyldt i forbindelse med placering af renovations- og genbrugsstativer samt mini-containere. El- vand og varmeforsyning varetages af Energi Randers A/S (tidligere Randers Kommunale Værker).

7 7 LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til planloven (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område: LOKALPLANENS FORMÅL lokalplanens formål er at sikre: at facadebygninger i stueetagen kun anvendes til butikker mens de øvrige etager kan anvendes til butikker, servicelokaler, at de øverste etager mod Brødregade og Rådhusstræde kan anvendes til boliger, at eksisterende bygninger på matr.nr. 322 og matr.nr. 325a kan nedrives eller ombygges, hvorunder byrådet vil påse: at facadebygningerne mod Rådhusstræde og Brødregade respekterer områdets karakter og fastholder karréens form og at facaderne bygger videre på gadernes vekslende karakter og derfor gives et selvstændigt udtryk så at de adskiller sig fra nabobygningernes facader, at facaderne udføres med en tilpas høj detaljeringsgrad der svarer til den nærhed hvormed man oplever dem i de snævre gågader, at facaden mod Rådhusstræde udføres med en høj kvalitet i materialevalg der foruden at harmonere med omgivelserne også har modstandsdygtighed overfor klimapåvirkninger og slitage, at såfremt Rådhusstræde nr. 4 bevares skal dens oprindelige karakter genskabes, således at facadens lodrette bånd føres igennem til stueetagen. 1 1 LOKALPLANENS OMRÅDE Stk. 1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matrikelnumrene: 320 (gårdrummet og porten), 322 og 325 a, Randers Bygrunde, samt alle parceller, der efter den 28. maj 2001 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Stk. 2. Lokalplanområdet ligger i byzone

8 8 2 OMRÅDETS ANVENDELSE Stk. 1. Facadebygningernes stueetage mod Brødregade og Rådhusstræde må kun anvendes til butikker. Bebyggelsen på de øvrige etager må også anvendes til servicelokaler. De øverste etager hvor der er gode dagslysforhold og mulighed for at etablere udendørs ophold på terrasser, kan alternativt anvendes til boliger. 3 3 MATRIKULÆRE FORHOLD Stk. 1. Matr.nr. 322 og matr.nr. 325a, Randers Bygrunde, kan sammenlægges til en ejendom. Der må ikke ske anden form for udstykning.* 4 4 VEJ- OG PARKERINGSFORHOLD Stk. 1. Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Rådhusstræde, via porten til gårdrummet i Rådhusstræde 2. Stk. 2. Der skal ikke etableres parkering i lokalplanens område. Parkering henvises til parkeringspladser og anlæg i nærheden af området. 5 5 LEDNINGSANLÆG Stk. 1. El-ledninger skal fremføres som jordkabler. 6 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACE- RING Stk. 1. Ejendommens samlede bruttoetageareal må ikke overstige m². Stk. 2. Bygninger vist på kortbilag nr.1 med kraftig signatur kan nedrives. Facadebygningen mod Rådhusstræde som vist på kortbilag nr. 1 med skravering af dobbelte streger, må kun nedrives såfremt en ny bygning opføres med en facadeudformning som vist på kortbilag nr. 4. Facadebygningerne skal etableres med 3 etager med en højde på min.10 meter og max.12 meter, som vist på kortbilag 2, byggefelt II. Bygningsdybden for facadebygningerne mod begge gader er som vist på kortbilag nr.2, og er tillige mini-

9 9 mumsdybden for butikker i stueetagen. Mod Rådhusstræde kan der etableres 4 etager, såfremt facaden på den 4. etage er trukket mindst 3m tilbage fra den øvrige facadebygning mod Rådhusstræde, som vist på kortbilag nr. 2, byggefelt III. Højder måles fra et af Randers Kommune, teknisk forvaltning godkendt niveauplan. Ny bebyggelse skal placeres indenfor byggefelterne på kortbilag nr.2. Stk. 3. Facaderne skal opføres/fastholdes i facadelinjen mod Rådhusstræde og Brødregade. Maksimalt 1/3 del af facadernes længde kan dog rykkes lidt tilbage fra facadelinjen fx omkring et indgangsparti. Stk. 4. Ny bebyggelse til erstatning for bagbygninger som vist på kortbilag nr. 2, byggefelt I, må maximalt opføres i 2 etager og bebyggelsens højde må ikke overstige 9 m,. Højder måles fra et af Randers Kommune, teknisk forvaltning godkendt niveauplan. Stk. 5. Bygningerne skal udføres med fladt tag, eller udformes, så bygningen fremstår som en bygning med fladt tag. Stk. 6. Facadefremspring f. eks. i form af karnapper mod Brødregade må maksimalt udgøre 0,5m ud over facadelinjen. Stk. 7. Skærmtag over indgangsparti på Rådhustræde må maksimalt stikke 1m ud over facadelinjen, og skal udformes som et vandret tag eller med en svagt stigende eller faldende hældning. Stk. 8. Det maksimale samlede bruttoetageareal for butikker i lokalplanområdet fastsættes til m², og det maksimale bruttoetageareal for én enkelt butik (lager + butiksareal) fastsættes til m².** *Sammenlægning af de to matrikelnumre er en forudsætning for at gennemføre lokalplanens byggemuligheder i fuldt omfang jf. 6 Stk.1-6. **Byrådet kan give tilladelse til en udvalgsvarebutik op til 1500 m². Der kan i alt etableres 5 sådanne butikker i hele city-området. 7 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Stk. 1. Bebyggelsens markante placering i strøggaderne betyder at facaderne skal indpasse sig i den vekslende karakter som er karakteristisk for husrækkerne i midtbyen. Facaderne på ny bebyggelse og ved ombygninger skal derfor udformes således at rytme, farveholdning og vinduesdetaljering former sin egen geometri uafhængigt af nabobygningerne, men i

10 10 harmonisk samspil med disse. Stk. 2. En ny facade mod Rådhusstræde skal udformes med stort hensyn til beliggenheden, således at materialevalget udformes med en høj kvalitet som også har stor modstandsevne mod klimapåvirkninger og slitage. Facaden skal opleves sammenhængende og svagt kulørt. Stk.3. Ved en eventuel bevaring og ombygning af facadebygningen mod Rådhusstræde skal der lægges vægt på at retablere dens oprindelige karakter, således at facadens vertikale bånd føres igennem i stueetagen. 8 8 UBEBYGGEDE AREALER Stk. 1. Det på kortbilag nr. 2 viste gårdareal må ikke bebygges. Stk. 2. Gårdarealer skal gives et ordentligt udseende. Stk. 3. Udendørs oplagring må kun indrettes med byrådets særlige tilladelse. 9 9 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Stk. 1. Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmeforsyningen fra Energi Randers A/S. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før denne tilslutning har fundet sted LOKALPLAN 309 OPHÆVES DELVIST Stk. 1. Lokalplan nr. 309 ophæves for så vidt angår 4 stk. 40 inden for nærværende lokalplans område.

11 VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanforslaget er vedtaget af Randers byråd den 28. maj 2001og offentliggøres efter reglerne herom i planloven. Keld Hüttel Borgmester I henhold til planloven vedtages foranstående lokalplan endeligt. Randers byråd den 24. maj 2004 Michael Aastrup Jensen Borgmester

12 BEBYGGELSE KAN NEDRIVES BEBYGGELSE SOM KAN NEDRIVES, SE 6, STK. 2 MAJ 04

13 FACADELINJE II III FACADEBYGNING I II FACADEBYGNING FACADELINJE BYGGEFELT III, MAX. 12 M BYGGEFELT I, MAX. 9 M BYGGEFELT II, MAX. 12 M MAJ 04

14 RANDERS KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING LAKSETORVET/B FACADER BRØDREGADE/RÅDHUSSTRÆDE MAJ 04 BILAG 3 LOKALPLAN 295

15 BRØDREGADE/RÅDHUSSTRÆDE FACADE MOD RÅDHUSSTRÆDE RANDERS KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING LAKSETORVET/B LOKALPLAN 295 BILAG 4 MAJ 04

LOKALPLAN NR. 297 DYTMÆRSKEN

LOKALPLAN NR. 297 DYTMÆRSKEN LOKALPLAN NR. 297 DYTMÆRSKEN Dytmærsken Østervold Burschesgade Dytmærsken B r ø d r e g a d e 3.00m 4.00m Lokalplan 297 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Lokalplanområdet omfatter

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 504 THORSGADE

LOKALPLAN NR. 504 THORSGADE LOKALPLAN NR. 504 THORSGADE 16 THORSGADE NORDREGRAVE SANDGADE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Lokalplanens område udgøres af ejendommen Thorsgade 16 på hjørnet af Thorsgade og Sandgade i Randers

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Planen går ud på Lokalplanen skal sikre, at der kan opføres nye bygninger, som under hensyntagen til omgivelserne kan rumme ovennævnte funktioner. Bygningernes omfang og placering fastlægges ved hjælp

Læs mere

LOKALPLAN NR. 302 STALDGÅRDSGADE

LOKALPLAN NR. 302 STALDGÅRDSGADE LOKALPLAN NR. 302 STALDGÅRDSGADE Von Hattenstræde VESTERVOLD VESTERGADE ST. VOLDGADE Lokalplan 302 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Lokalplanområdet ligger i bykernen. Området afgrænses af Vestervold,

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 513 SPORTSCOLLEGE

LOKALPLAN NR. 513 SPORTSCOLLEGE LOKALPLAN NR. 513 SPORTSCOLLEGE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Lokalplanområdet ligger ved Elro Arena, mellem annekshallen, Elro Arena og Vester Boulevard. Området ligger overfor Randers Stadion

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Lokalplan 303. Bolig-erhverv LOKALPLAN NR. 303 BOLIG-ERHVERV PÅ ØSTERVOLD EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 303. Bolig-erhverv LOKALPLAN NR. 303 BOLIG-ERHVERV PÅ ØSTERVOLD EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 LOKALPLAN NR. 303 BOLIG-ERHVERV PÅ ØSTERVOLD Bolig-erhverv Fischersgade Østervold Rosenørnsgade Lokalplan 303 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Lokalplanen omfatter ejendommene

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 304 HOSPITALSGADE II EN KORTFATTET BESKRIVELSE

LOKALPLAN NR. 304 HOSPITALSGADE II EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 304 HOSPITALSGAE II EN KORTFATTET BESKRIVELSE II HOSPITALSGAE TØRVEBRYGGEN VESTERGRAVE LAKSE- TORVET Lokalplan 304 Beliggenhed Tidligere gældende lokalplan 188 Planen går ud på ele af erhverv

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV

LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV 1 LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Ny kuppel, nyt indgangsparti Udvidelse af forplads og ny indgang Naturområde Området er omfattet af

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

LOKALPLAN NR. 292 PLEJEBOLIGER VED BORUPVÆNGET

LOKALPLAN NR. 292 PLEJEBOLIGER VED BORUPVÆNGET LOKALPLAN NR. 292 PLEJEBOLIGER VED BORUPVÆNGET EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Nuværende anvendelse Nye ældre-boliger Vejtilslutning Beplantningsbælte Eksisterende lokalplan ophæves Lokalplanen

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN

LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Vorup To delområder Byzone Planen går ud på 13 boliger Bruttoetageareal pr. bolig Friareal og fælleshus

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade.

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade. Holstebro kommune Matr. nr. 65 a m.fl., Holstebro bygrunde. Stempel: 25,OO kr. g- i733 LOKALPLAN NR. 115. Anmelder: STEMPELMÆRKE Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29 FREDERIKSSUND KOMMUNE Lokalplan for et område ved Kirkegade Vedtaget af byrådet den 3. juli 1984 LOKALPLAN nr.29 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Første del, REDEGØRELSE A Indledning B B 1 B 2 B 3 B 4 C D Forholdet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H29. for et område ved Torpenvej i Humlebæk

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H29. for et område ved Torpenvej i Humlebæk FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H29 for et område ved Torpenvej i Humlebæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet og formål side 3 Baggrunden for lokalplanen Indholdet i lokalp lanen side

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr.51. Kommuneplantillæg nr. 18 Dagligvareforretning i Ørstedsgade. Rudkøbing Kommune

Lokaiplan nr.51. Kommuneplantillæg nr. 18 Dagligvareforretning i Ørstedsgade. Rudkøbing Kommune Lokaiplan nr.51 Kommuneplantillæg nr. 18 Dagligvareforretning i Ørstedsgade Rudkøbing Kommune Lokaiplan nr. 51 i Fremlæggelsesperiode Nærværende lokalplanforslag nr. 51 og kommuneplantillæg nr. 18 har

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

LOKALPLAN NR. 140. For Politigården. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 140. For Politigården. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 140 For Politigården Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 271 for nyt boligbyggeri ved Støden

Lokalplan nr. 271 for nyt boligbyggeri ved Støden ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr. 271 for nyt boligbyggeri ved Støden INDHOLD Lokalplanens baggrund... side 3 Lokalplanens formål... side 4 Forhold til anden planlægning... side 4 Lokalplanens indhold...

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION M.V. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV -~ LANGESKOV b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR.15 1982. LANGESKOV KOMMUNE Lokal plan nr.15 for et boligområde Langeskov by. (Tillæg nr.2 til lokaiplan nr.1). 1.aug.1982 J.nr.O1.02.05.P16/300-82 1. LANGESKOV

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup LOKALPLAN 196 for Copenhagen International School i Hellerup GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 196 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto Nørre Alslev Kommune Lokalplan nr. 40 Parkeringsplads Netto INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4-6 Lokalplanens indhold side 7 Lokalplan nr. 40 side

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere