LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde nr. 4 og Brødregade nr. 6, samt porten og gårdrummet til Rådhusstræde nr. 2. Lokalplanens område er på m 2, og bebygget i 3 etager mod strøggaderne. Der er butikker i stueetagerne, lager- og butikslokaler på de øvrige etager, og bagbygninger som primært fungerer som sekundære arealer for butikkerne. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejeren om at etablere et moderne forretningskompleks i centrum med udvalgsvarebutikker og servicelokaler, samt mulighed for at etablere boliger på de øverste etager. Lokalplanen giver mulighed for at nedrive alle bygningerne på ejendommene Rådhusstræde 4 og Brødregade 6 til fordel for et bygningskompleks i 3 etager mod strøggaderne med en tilbagetrukket 4.etage mod Rådhusstræde og i 2 etager mod gården. Det samlede bruttoetageareal kan udgøre maksimalt m 2.

2 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

3 3 LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆG- NING Kommuneplan Randers 2001 Bestemmelser for område C6 Bebyggelsen Bredt sammensat butiksudbud Butiksareal I kommuneplanen for Randers Kommune ligger lokalplanområdet i bydel nr.1 Bykernen, rammeområde C6. Bestemmelserne i lokalplanrammerne fastlægger, at anvendelsen er til centerformål, at bygningernes stueetage fortrinsvis anvendes til butiksformål, at butikkerne kan indrettes med et bruttoetageareal på op til 1.000m2 herunder bl.a. at byrådet kan tillade at der i City opføres 5 udvalgsvarebutikker på indtil 1.500m2, at det skal tilstræbes at de eksisterende fremstillingsvirksomheder kan opretholdes, hvis det det kan ske uden gener og risici, at industribebyggelse kun kan omdannes til butiks-, kontor-, eller institutionsformål efter byrådets skøn, at boligetagearealets andel af det samlede etageareal udgør mindst 10 %, at bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke må overskride 295, at bebyggelsens højde ikke må overstige 4,5 etage og 18m, at der i forbindelse med bebyggelsen skal tilvejebringes et opholdsareal på mindst 25% af boligetagearealet, at der så vidt muligt skal etableres et parkeringsareal på 10% af erhvervsetagearealet, at der ved nedrivninger og tilbygninger skal tages særlige hensyn til bevaringsværdige bygninger og særligt markant beliggende bygninger, at lokalplaner skal indeholde vejledende retningslinjer for bygningernes ydre fremtræden, at der kun må gennemføres udbygninger der tilpasses det eksisterende byggeri, at der ikke må opføres bebyggelse med gulv i stueetagen under kote 2,0 at bebyggelsen skal tilsluttes fjernvarmenettet, samt at der skal fastsættes regler for opsætning af udvendige antenner. Planområdet ligger i Købstaden - i centrum af gågadenettet. Mange af butikslokalerne i området er små. For at sikre et bredt sammensat forretningsudbud er det vigtigt, at der også findes mulighed for at etablere større butikker i bykernen. Det eksisterende butiksareal indenfor lokalplanens område er 1.225m2. Lokalplanen giver mulighed for at der må etableres et samlet butiksareal på i alt m². Planen åbner mulighed for sammenlægning af ejendommene Rådhusstræde 4 og Brødregade 6, for at skabe et større sammenhængende butiks- og serviceareal, som kan sikre mulighed for at udvikle rationelt udformede og dimensionerede lokaler.

4 4 Boliger Boliger med udendørs opholdsarealer Bebyggelsesforhold Brødregade 6 Rådhusstræde 4 Kommuneatlas Dårlig stand Der er få beboede lejligheder i naboejendommene. Mange bygninger står tomme over stueetagen, fordi der er kraftige sætninger i bygningerne, som gør renovering omfattende og bekostelig. Den tætte bygningsstruktur gør det desuden svært at etablere velfungerende udendørs opholdsarealer i nær tilknytning til lejlighederne. Boligetagearealet i område C6 som helhed udgør i dag 9,3 %. Det er byrådets målsætning, at boligarealet i bymidten skal forøges. Planen åbner derfor mulighed for, at der kan etableres boliger med udendørs opholdsarealer i strøgbygningernes øverste etage, og med gode dagslysforhold. Ejendommen Brødregade 6, består af et 3 etagers muret forhus med profilerede klinker og fladt tag fra 1856 ombygget i 1931, samt af 3 bagbygninger. Bruttoetagearealet udgør m². Gårdarealet er på ca.165 m². Ejendommen Rådhusstræde 4 består af et klassicistisk 3- etagers forhus, med pudset facade og sadeltag fra Bagbygningen fremstår i blank mur. Bruttoetagearealet udgør m². Gårdarealet er på ca. 95 m². Ejendommen Rådhusstræde nr. 4 er registreret i Randers Kommuneatlas med middel bevaringsværdi. Ejendommen Brødregade nr. 6 er registreret uden bevaringsinteresse. Ejendommens totale stand skal vurderes for at stille krav om bevaring. Heri indgår vurderinger af facader, planløsninger og bygningsdetaljer fx døre, vinduer, ildsteder m.v. Ejendommen Rådhusstræde 4 vurderes af teknisk forvaltning til at være et mindre godt eksempel på klassicisme pga. facadens rytme. Der er ingen indvendige arkitektoniske detaljer eller planløsninger som kan karakteriseres som bevaringsværdige. Der er kraftige sætninger i ejendommen, på visse punkter op til 0,1m. Nedrivning Derfor åbner planen mulighed for at nedrive ejendommen. Nedrivningstilladelsen af facadebygningen mod Rådhusstræde gives på betingelse af at der opføres en bygning med en facadeudformning som vist på kortbilag nr. 4. Bagbygningerne til ejendommen Rådhusstræde 4 er ikke påhæftet samme krav, da de ikke påvirker oplevelsen af strøggaden og generelt er i meget dårlig stand.

5 5 Vekslende udtryk Brødregade Bebyggelsesprocent Midtbylokalplan 309 Tagform Facaderne på nabobygningerne Selvstændigt udtryk Detailhandel Lokalplanen sikrer samtidig at der ved nedrivning opføres en ny bygning og at facaden bygger videre på gadernes vekslende udtryk og derfor gives et selvstændigt udtryk så den adskiller sig fra nabobygningernes facader. Såfremt facaden eller ejendommen ikke nedrives sikrer planen, at facadens lodrette bånd føres igennem til stueetagen. Ejendommen Brødregade 6 kan nedrives, og lokalplanen sikrer at en ny facade opføres i facadelinjen mod Brødregade og at facaden gives et selvstændigt udtryk så den adskiller sig fra nabobygningernes facader. Bruttoetagearealet i lokalplanområdet vil stige fra m 2 til m 2. Dette vil give en bebyggelsesprocent for område C6 som helhed på 295%. Denne lokalplans område er omfattet af Midtbylokalplan 309, som omfatter en række bestemmelser for hvordan byrådet ønsker at byen skal se ud med regulering af: Tage, tagmaterialer, kviste, facadematerialer, afvigelser i materialer og overfladebehandlinger, facadefarver, vinduesudformning, butiksvinduer, markiser, markisers dug, og skilte. Midtbylokalplan 309 vil sammen med lokalplan 295 være gældende for området. Lokalplanen afviger dog fra Midtbylokalplan 309 ved at fastlægge at der skal etableres fladt tag på ejendommen. Facaderne i nabobygningerne langs strøggaderne består af både teglbeklædte facader med en enkel geometri, og af ældre pudsede facader med større detaljerigdom. Bygningshøjden varierer, primært mellem 2 og 4 etager. Tagformen er sadeltage, men der forekommer også nyere bygninger med flade tage. I udformningen af facaderne mod strøggaderne, skal der lægges vægt på at de får et selvstændigt udtryk og samtidigt tilpasses gadernes proportioner i højde. Meningen er, at facaderne skal udtrykke deres egen geometri, rytme og farveholdning, for på den måde at videreføre bybilledets vekslende udtryk. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for detailhandel, hvor der indenfor city-området kan etableres udvalgsvarebutikker på op til m 2, med mindre der er tale om butikker til særligt arealkrævende varer. Den samlede ramme for for nybyggeri og omdannelse til butiksformål i City er ca m2 pr. april Hvis byrådet skønner at det kan indpasses i gadebilledet kan der gives tilladelse til indtil 5 udvalgsvarebutikker i størrelsen op til m² indenfor cityområdet.

6 6 Kulturhistorisk interesse Byzone Midlertidige foranstaltninger Vejadgang Forud for nedrivning / i forbindelse med byggeriet skal der foretages undersøgelser af det eksisterende murværk, og forud for nybyggeriet skal der foretages arkæologiske undersøgelser. Planområdet ligger i byzone. Nedrivning af eksisterende bebyggelse, etablering af byggeplads, udgravninger foranlediget af Kulturhistorisk Museum, tilkørselsforhold i forbindelse med byggeriet og støjforhold løses i samråd med Randers Kommune, således at generne i forbindelse med byggeriet bliver så små som muligt. Vejadgang til lokalplanområdets gårdareal finder sted via porten i Rådhusstræde 2. Der udlægges ikke areal til parkering inden for lokalplanområdet. Parkering henvises til gader og parkeringsanlæg i det omkringliggende gadenet. Kloakering Renovation og genbrug El, vand og varme Lokalplanens område er beliggende i spildevandsplanens områder C6.1 og C6.3, der er kloakeret med fællessystem med en maksimal afledningskoefficient for regnvand på 0.8. Der kan forekomme opstuvninger i kloaksystemet over kælderniveau. Lokalplanens område er omfattet af Regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald samt Regulativ for bortskaffelse af husstandsaffald for Randers Kommune. Af regulativerne fremgår det blandt andet hvilke krav, pligter og ansvar der er pålagt den enkelte affaldsproducent/erhvervsvirksomhed samt hvilke krav, der skal være opfyldt i forbindelse med placering af renovations- og genbrugsstativer samt mini-containere. El- vand og varmeforsyning varetages af Energi Randers A/S (tidligere Randers Kommunale Værker).

7 7 LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til planloven (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område: LOKALPLANENS FORMÅL lokalplanens formål er at sikre: at facadebygninger i stueetagen kun anvendes til butikker mens de øvrige etager kan anvendes til butikker, servicelokaler, at de øverste etager mod Brødregade og Rådhusstræde kan anvendes til boliger, at eksisterende bygninger på matr.nr. 322 og matr.nr. 325a kan nedrives eller ombygges, hvorunder byrådet vil påse: at facadebygningerne mod Rådhusstræde og Brødregade respekterer områdets karakter og fastholder karréens form og at facaderne bygger videre på gadernes vekslende karakter og derfor gives et selvstændigt udtryk så at de adskiller sig fra nabobygningernes facader, at facaderne udføres med en tilpas høj detaljeringsgrad der svarer til den nærhed hvormed man oplever dem i de snævre gågader, at facaden mod Rådhusstræde udføres med en høj kvalitet i materialevalg der foruden at harmonere med omgivelserne også har modstandsdygtighed overfor klimapåvirkninger og slitage, at såfremt Rådhusstræde nr. 4 bevares skal dens oprindelige karakter genskabes, således at facadens lodrette bånd føres igennem til stueetagen. 1 1 LOKALPLANENS OMRÅDE Stk. 1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matrikelnumrene: 320 (gårdrummet og porten), 322 og 325 a, Randers Bygrunde, samt alle parceller, der efter den 28. maj 2001 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Stk. 2. Lokalplanområdet ligger i byzone

8 8 2 OMRÅDETS ANVENDELSE Stk. 1. Facadebygningernes stueetage mod Brødregade og Rådhusstræde må kun anvendes til butikker. Bebyggelsen på de øvrige etager må også anvendes til servicelokaler. De øverste etager hvor der er gode dagslysforhold og mulighed for at etablere udendørs ophold på terrasser, kan alternativt anvendes til boliger. 3 3 MATRIKULÆRE FORHOLD Stk. 1. Matr.nr. 322 og matr.nr. 325a, Randers Bygrunde, kan sammenlægges til en ejendom. Der må ikke ske anden form for udstykning.* 4 4 VEJ- OG PARKERINGSFORHOLD Stk. 1. Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Rådhusstræde, via porten til gårdrummet i Rådhusstræde 2. Stk. 2. Der skal ikke etableres parkering i lokalplanens område. Parkering henvises til parkeringspladser og anlæg i nærheden af området. 5 5 LEDNINGSANLÆG Stk. 1. El-ledninger skal fremføres som jordkabler. 6 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACE- RING Stk. 1. Ejendommens samlede bruttoetageareal må ikke overstige m². Stk. 2. Bygninger vist på kortbilag nr.1 med kraftig signatur kan nedrives. Facadebygningen mod Rådhusstræde som vist på kortbilag nr. 1 med skravering af dobbelte streger, må kun nedrives såfremt en ny bygning opføres med en facadeudformning som vist på kortbilag nr. 4. Facadebygningerne skal etableres med 3 etager med en højde på min.10 meter og max.12 meter, som vist på kortbilag 2, byggefelt II. Bygningsdybden for facadebygningerne mod begge gader er som vist på kortbilag nr.2, og er tillige mini-

9 9 mumsdybden for butikker i stueetagen. Mod Rådhusstræde kan der etableres 4 etager, såfremt facaden på den 4. etage er trukket mindst 3m tilbage fra den øvrige facadebygning mod Rådhusstræde, som vist på kortbilag nr. 2, byggefelt III. Højder måles fra et af Randers Kommune, teknisk forvaltning godkendt niveauplan. Ny bebyggelse skal placeres indenfor byggefelterne på kortbilag nr.2. Stk. 3. Facaderne skal opføres/fastholdes i facadelinjen mod Rådhusstræde og Brødregade. Maksimalt 1/3 del af facadernes længde kan dog rykkes lidt tilbage fra facadelinjen fx omkring et indgangsparti. Stk. 4. Ny bebyggelse til erstatning for bagbygninger som vist på kortbilag nr. 2, byggefelt I, må maximalt opføres i 2 etager og bebyggelsens højde må ikke overstige 9 m,. Højder måles fra et af Randers Kommune, teknisk forvaltning godkendt niveauplan. Stk. 5. Bygningerne skal udføres med fladt tag, eller udformes, så bygningen fremstår som en bygning med fladt tag. Stk. 6. Facadefremspring f. eks. i form af karnapper mod Brødregade må maksimalt udgøre 0,5m ud over facadelinjen. Stk. 7. Skærmtag over indgangsparti på Rådhustræde må maksimalt stikke 1m ud over facadelinjen, og skal udformes som et vandret tag eller med en svagt stigende eller faldende hældning. Stk. 8. Det maksimale samlede bruttoetageareal for butikker i lokalplanområdet fastsættes til m², og det maksimale bruttoetageareal for én enkelt butik (lager + butiksareal) fastsættes til m².** *Sammenlægning af de to matrikelnumre er en forudsætning for at gennemføre lokalplanens byggemuligheder i fuldt omfang jf. 6 Stk.1-6. **Byrådet kan give tilladelse til en udvalgsvarebutik op til 1500 m². Der kan i alt etableres 5 sådanne butikker i hele city-området. 7 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Stk. 1. Bebyggelsens markante placering i strøggaderne betyder at facaderne skal indpasse sig i den vekslende karakter som er karakteristisk for husrækkerne i midtbyen. Facaderne på ny bebyggelse og ved ombygninger skal derfor udformes således at rytme, farveholdning og vinduesdetaljering former sin egen geometri uafhængigt af nabobygningerne, men i

10 10 harmonisk samspil med disse. Stk. 2. En ny facade mod Rådhusstræde skal udformes med stort hensyn til beliggenheden, således at materialevalget udformes med en høj kvalitet som også har stor modstandsevne mod klimapåvirkninger og slitage. Facaden skal opleves sammenhængende og svagt kulørt. Stk.3. Ved en eventuel bevaring og ombygning af facadebygningen mod Rådhusstræde skal der lægges vægt på at retablere dens oprindelige karakter, således at facadens vertikale bånd føres igennem i stueetagen. 8 8 UBEBYGGEDE AREALER Stk. 1. Det på kortbilag nr. 2 viste gårdareal må ikke bebygges. Stk. 2. Gårdarealer skal gives et ordentligt udseende. Stk. 3. Udendørs oplagring må kun indrettes med byrådets særlige tilladelse. 9 9 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Stk. 1. Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmeforsyningen fra Energi Randers A/S. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før denne tilslutning har fundet sted LOKALPLAN 309 OPHÆVES DELVIST Stk. 1. Lokalplan nr. 309 ophæves for så vidt angår 4 stk. 40 inden for nærværende lokalplans område.

11 VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanforslaget er vedtaget af Randers byråd den 28. maj 2001og offentliggøres efter reglerne herom i planloven. Keld Hüttel Borgmester I henhold til planloven vedtages foranstående lokalplan endeligt. Randers byråd den 24. maj 2004 Michael Aastrup Jensen Borgmester

12 BEBYGGELSE KAN NEDRIVES BEBYGGELSE SOM KAN NEDRIVES, SE 6, STK. 2 MAJ 04

13 FACADELINJE II III FACADEBYGNING I II FACADEBYGNING FACADELINJE BYGGEFELT III, MAX. 12 M BYGGEFELT I, MAX. 9 M BYGGEFELT II, MAX. 12 M MAJ 04

14 RANDERS KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING LAKSETORVET/B FACADER BRØDREGADE/RÅDHUSSTRÆDE MAJ 04 BILAG 3 LOKALPLAN 295

15 BRØDREGADE/RÅDHUSSTRÆDE FACADE MOD RÅDHUSSTRÆDE RANDERS KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING LAKSETORVET/B LOKALPLAN 295 BILAG 4 MAJ 04

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

LANDGREVEN Forslag til lokalplan

LANDGREVEN Forslag til lokalplan LANDGREVEN Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 3. juni 2010 vedtaget forslag til lokalplan Landgreven. Lokalplanområdet ligger i bydelen Indre By. Offentlig høringsperiode fra den 16.

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde VEJLEDNING LOKALPLAN 23.01.L01 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE Borgerrepræsentationen har den 23. oktober 2003 vedtaget lokalplan nr. 368 for et område ved Amaliegade, Sankt Annæ Plads og Toldbodgade. Lokalplanen er bekendtgjort 26. november

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Vordingborg februar 2013 Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere