Lokalplan Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense"

Transkript

1 Lokalplan Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens baggrund og formål 6 Lokalplanens indhold 7 Forhold til anden planlægning Kommuneplanlægning Kystnærhedszonen Miljøforhold Arkæologiske interesser Servitutter Miljøvurdering 13 Frist for fremsendelse af indsigelser og ændringsforslag 14 Endelig vedtagelse 14 Bestemmelser 15 1 Lokalplanens formål 15 2 Område og zonestatus 15 3 Områdets anvendelse 15 4 Udstykning 15 5 Bevaring af bebyggelse 16 6 Bebyggelsens omfang, udformning og placering 16 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 16 8 Ubebyggede arealer 19 2

3 9 Vej og parkering Lokalplanens retsvirkninger 19 Vedtagelsespåtegning 21 Bilag 22 Matrikelkort 22 Lokalplankort 23 Miljøscreening 24 3

4 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Placering og udformning af bebyggelsen samt materialer Bevaring af bygninger og landskabstræk Sikring af friarealer Fællesanlæg Ifølge Lov om planlægning skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Desuden skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Herudover kan Kommunalbestyrelsen altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. 4

5 Redegørelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanredegørelsen er en beskrivelse af de eksisterende forhold, formået med lokalplanen og dennes indhold samt de forventede virkninger. Redegørelsen indeholder desuden en beskrivelse af lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanredegørelsen er en orientering til grundejere, lejere og andre interesserede borgere. Lokalplanområdet Lokalplanen omfatter boligbebyggelsen ved Stegøvej 1-17 og Gyldensteensvej 39-49, populært kaldet Garverihusene. Området er karakteriseret ved 15 klart definerede rækkehuse, som alle er opført i 1 etage og tilbagetrukket 5 meter fra vejene. Forhaverne bidrager til at give de to gader et grønt præg på strækningen. Rækkehusene er opført grundmurede i gule teglsten på betonstøbte fundamenter og med rødt teglstenstag. Og for størstedelens vedkommende er de opført i De enkelte huse har et oprindeligt etageareal på ca. 98 m² på grunde der er ca. 650 m 2 store. Enkelte af rækkehusene 5

6 har fået bygget til gennem årene og tilbygningen er sket på husenes bagside. Facadeudtrykket er derfor bevaret mod Stegøvej og Gyldensteensvej. Rækkehusene er i bygningsregistreringen (SAVE) registreret med skalatrin 4, svarende til middel bevaringsværdi, som angivet i Kommuneatlasset for Bogense. Lokalplanens baggrund og formål Kommunalbestyrelsen har vurderet at rækkehusene er så karakteristiske i bebyggelsesstil og originalitet at kommunen d. 12. juni 2013 valgte at nedlægge (tinglyse) et 14-forbud på ejendommene for at sikre at bebyggelsens karakteristika ikke blev ændret. Når der nedlægges et 14-forbud er kommunen forpligtet til at udarbejde en lokalplan indenfor et år. Lokalplanen skal fremadrettet virke som rettesnor for hvordan ændringer på boligbebyggelsen skal udføres. Kommunalbestyrelsens udgangspunkt for lokalplanarbejdet er erkendelsen af, at boligbebyggelsen har stor kvalitet og originalitet. Og dermed ikke blot betydning for grundejerne og brugerne, men også for almenheden og eftertiden. Derfor skal de sikres bevaret. Der er gennem tiden sket ændringer af bebyggelsens stilart i form af udskiftning af forskelligartede hoveddøre og vinduesfag og i forskellige materialer, som bryder helheden. Desuden er døre blevet fjernet og murhullet er blevet tilmuret. Ejendommene har tidligere kun været omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser. Og disse bestemmelser har ikke været detaljerede nok til at opnå det ønskede mål og fælles grundlag for bebyggelsens udseende. 6

7 Lokalplanen skal derfor sikre, at de oprindelige træk bibeholdes i en kommende udvikling, samt at der med respekt herfor fastlægges bestemmelser, der muliggør en udvikling af bebyggelsen hen imod et hensigtsmæssigt, nutidigt boligområde. I det omfang, der gennem tiden er sket uheldige ændringer af bebyggelsen, skal det med lokalplanen tilstræbes, at de oprindelige, kvalitative træk genskabes. Baggrunden for at kommunen udarbejder lokalplanen er, at den gældende planlægning ikke giver tilstrækkelig mulighed for at sikre bevaring af bebyggelsens helhed og karakteristika. Lokalplanens overordnede formål er derfor at sikre at beskyttelse af boligbebyggelsen, herunder at renovering og ombygning sker i respekt for den oprindelige byggestil. Gennem denne bevarende lokalplan håber Kommunalbestyrelsen på, at der vil blive skabt en tæt dialog mellem de enkelte husejere, håndværkere og rådgivere, der hjælper med istandsættelse og nybyggeri og Teknik, Erhverv og Kultur, som gerne er behjælpelig med råd og vejledning. Lokalplanens indhold Hurtige og uigennemtænkte løsninger eller manglende kendskab til historiske spor og byggestil kan ved moderniseringer, nyindretninger og ombygninger i værste fald betyde, at meget vigtige dele af kulturarven, i dette tilfælde at bevaringsværdige bygninger eller bygningselementer går tabt. Den vigtigste del af lokalplanens indhold er bestemmelserne vedrørende bevaring af bebyggelse. Om bevaring Rækkehusene er alle registreret i kategorien middel bevaringsværdi i kommuneatlas Bogense fra

8 Bevaringsværdien sammenfatter en række enkeltkriterier, og især husenes originalitet er vurderet højt. Bevaringsværdi er et redskab til at passe på vores bygningskultur, typisk efter SAVE-metoden. SAVE er en sammenskrivning af "Survey of Architectural Values in the Environment" (= Kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet). Metoden bygger på en vurdering af fem forskellige forhold ved en bygning: Arkitektonisk værdi, Kulturhistorisk værdi, Miljømæssig værdi, Originalitet, Tilstand. Hvert af disse forhold vurderes på en skala fra 1-9 og sammenfattes til en samlet bevaringsværdi for bygningen. Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Karaktererne 1-3 regnes for en høj værdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi. Bevaringsværdien hænger sammen med bygningens arkitektur og historie. Nedrivning, ændring, ombygning og renovering af nuværende bevaringsværdig bebyggelse må således kun foretages med Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse. Der gælder et generelt forbud imod nedrivning af boligbebyggelsen inden for lokalplanområdet. Særlige forhold, som vil kunne stille krav om helt specielle løsninger, der ikke umiddelbart er foreskrevet ifølge lokalplanen vil kræve, at Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde tager stilling til, om der i forhold til den aktuelle bygning kan meddeles dispensation fra lokalplanen. Dispensation vil dog som udgangspunkt kun kunne meddeles, såfremt den ansøgte løsning udgør et arkitektonisk acceptabelt og godt alternativ til lokalplanens 8

9 anvisninger. Forud for meddelelse af dispensation skal der ske skriftlig høring af berørte parter i mindst to uger. Dispensation kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med interesse i sagen. Om rækkehusene Husene i Æbelø-kvarteret fremstår harmoniske og er i deres originale skikkelse typiske repræsentanter for byggeskikken i perioden fra århundredeskiftet til op efter 2. Verdenskrig (rækkehusene er opført ca ). Rækkehusene er opført med det formål at etablere billige boliger til garveriets medarbejdere. De har endvidere det til fælles at de er opført i traditionel dansk håndværkstradition som grundmurede huse, hvor udformning af bygningsdele, bygningsdetaljer, materiale- og farvevalg spiller en afgørende rolle for husets fremtræden. Rækkehusene er generelt velholdte, men har i dag en sådan alder, at reparations- og vedligeholdelsesarbejder kan forventes igangsat, og at en udskiftning af bl.a. vinduer og udvendige døre dermed også kan blive aktuel. Derfor indeholder lokalplanen bl.a. bestemmelser om udformning af tage, vinduer, døre samt materiale- og farvevalg, der skal sikre et harmonisk gadebillede samt bevaring af værdifuld bebyggelse i respekt for den oprindelige byggestil. 9

10 Et af flere karakteristiske elementer er f de murede skorstenspiber som pryder 7 af tagene. Skorstenspiberne stikker op af sadeltaget i husets nordlige ende. På Gyldensteensvej er skorstenene på nær én intakte mens kun to huse har bevaret skorstenen på Stegøvej. At de er blevet 10

11 fjernet kan skyldes at husene overgik til fjernvarme da byen blev forsynet med denne alternative energiform. Husene er oprindeligt opført med hvide fyldningsdøre og med hvide to-fagsvinduer i hovedhuset og med enkeltfagsvinduer i den del der oprindeligt var tænkt som cykelskur/bryggers/entre. Der er benyttet gule mursten som er muret i krydsforbandt, hvilket bidrager til den æstetiske oplevelse som disse huse udgør. Tagene er udført i røde falsteglsten og soklen er pudset i gråt. Forhold til anden planlægning 1. Kommuneplanlægning I kommuneplan og forslag til kommuneplan er lokalplanområdet omfattet af rammeområde B2. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne. 2. Kystnærhedszonen I redegørelserne til lokalplanforslag for anlæg, der vil komme til at påvirke kysten visuelt, skal der gøres rede for virkningen. Hvis bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives begrundelse herfor. Lokalplanen bevarer byens profil i området. Derfor pålægger lokalplanen restriktioner i forhold til ny bebyggelse, herunder for bygningers udseende og højde, så disse ikke afviger væsentligt fra de nuværende bevaringsværdige bygninger. 11

12 3. Miljøforhold Opvarmning Området skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Hvis bebyggelsen opfylder kravene til lavenergihuse eller passivhuse, er disse undtaget for krav om tilslutning. Grundvand Området er beliggende inden for et område med drikkevandsinteresser. Lokalplanen får ingen indflydelse på denne registrering. Drikkevand Området skal forsynes fra alment vandværk. Kloakering Området er beliggende i opland 3F i kommunens spildevandsplan. Området er fælleskloakeret og spildevand ledes til Bogense Centralrenseanlæg. Jordforurening, kemikalier og affald En ændret anvendelse af ejendommen må ikke ske før Nordfyns kommune har givet tilladelse hertil jf. Lov om jordforurening. Såfremt der i forbindelse med anlægsarbejder opstår mistanke om jordforurening i området, skal arbejdet standses og anmeldelse indgives til Nordfyns Kommune, Teknik, Erhverv og Kultur. 4. Arkæologiske interesser Hvis der ved anlægsarbejder træffes jordfaste fortidsminder, bo- og gravpladser, kulturlag eller lignende, skal arbejdet standses og fundet anmeldes til Odense Bys Museer, jf. Museumslovens

13 5. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. 6. Miljøvurdering Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer af 24. september 2009, skal planer som tilvejebringes af offentlige myndigheder vurderes (screenes) med henblik på at afdække behovet for en konkret miljøvurdering af den pågældende plan. Da planen ikke giver mulighed for etablering af anlæg som er omfattet af lovens bilag 3 og 4 og i øvrigt ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, har Kommunalbestyrelsen vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen. Resultatet af screeningen fremgår af bilag 3. Afgørelsen om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, kan påklages. Det er kun retslige spørgsmål, der kan påklages. Klage skal indgives til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af lokalplanforslaget. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den offentliggjorte bekendtgørelse. 13

14 Frist for fremsendelse af indsigelser og ændringsforslag Offentliggørelse af dette lokalplanforslag er sket den 2. april 2014 på Kommunens hjemmeside Samtidig med offentliggørelsen af forslaget er der sendt skriftlig underretning til ejere af tilstødende ejendomme. Når fristen på de 8 uger er udløbet, skal kommunalbestyrelsen igen behandle forslaget til lokalplanen. Borgernes eventuelle indsigelser og/eller ændringsforslag bliver taget med i denne behandling. Indsigelserne skal være begrundede. Er der indkommet indsigelser, kan vedtagelsen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Endelig vedtagelse Ved den endelige vedtagelse af planen kan Kommunalbestyrelsen foretage ændringer af det offentliggjorte forslag som følge af de fremkomne indsigelser eller ændringsforslag. Hvis en ændring, efter Kommunalbestyrelsens skøn er så omfattende, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Umiddelbart efter den endelige vedtagelse af lokalplanen foretager Kommunalbestyrelsen offentlig bekendtgørelse herom efter regler, der er fastsat i lov om planlægning. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. 14

15 Bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587, af 27. maj 2013) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: at sikre opretholdelse af den nuværende bevaringsværdige rækkehusbebyggelse, der rummer særlige arkitektoniske og originale kvaliteter, at sikre, at al vedligeholdelse, ombygning og fornyelse af bebyggelsen sker i overensstemmelse med bygningernes oprindelige byggestil, materialer og historiske sammenhæng. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet omfatter følgende ejendomme som vist på kortbilag nr. 1 samt alle parceller, der efter d udstykkes fra de nævnte ejendomme: Matr. nr.: 1aa, 1ab, 1ac, 1ad, 1ae, 1af, 1ag, 1ah, 1ai, 1ak, 1al, 1am, 1an, 1ao, 1ap Bogense Markjorder. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone og skal forblive i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til boligformål (tæt-lav). 4 Udstykning 4.1 Ingen bestemmelser. 15

16 5 Bevaring af bebyggelse 5.1 Ejendommenes boligbebyggelse må ikke nedrives og ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 5.2 Kommunalbestyrelsen kan tillade opførelse af nybyggeri til erstatning af boligbebyggelsen, som ikke vil kunne istandsættes på grund af brand eller lignende force majeure"- situation, når dette sker med bebyggelse svarende til den oprindelige bebyggelse. 6 Bebyggelsens omfang, udformning og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten må maksimalt udgøre 40% for den enkelte ejendom og etageantallet må maksimalt være 1 etage. 6.2 Bygningshøjden til kip må ikke overstige 5,5 m. Skorstene er undtaget herfra. 6.3 Boligbebyggelsen skal ved ombygning/genopførsel bevare sin oprindelige orientering, placering og fysiske fremtoning. 6.4 Tilbygninger kan placeres i skel. Ved tilbygninger må facadehøjen maks. være 3 m i skel. 6.5 Fritliggende sekundære bygninger, udhuse, garager og carporte skal placeres bag boligbebyggelsen og kan opføres i naboskel. Bygninger skal placeres indenfor byggefeltet på 15 m fra bagskel. Se kortbilag 2. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden Generelt 7.1 Ved nybyggeri og ved ændringer af boligbebyggelsen, som kræver byggetilladelse, ved udskiftning af mure, tag, døre og vinduer samt bemaling af træværk på nuværende 16

17 bygninger, skal dette udføres i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur. 7.2 Boligbebyggelsens sokkel skal fremtræde i sort eller grå nuancer. 7.3 Skorstenspiber skal bevares eller ved rekonstruktion opføres med deres oprindelige udformning og placering, i den vestlige tagryg. Nye skorstenes afslutning over taget skal udføres som en traditionel skorstenspibe i samme mursten som boligbebyggelsen og med sokkel, skaft og gesims. Selvom en skorsten ikke benyttes, må piben ikke fjernes. 7.4 På beboelsesbygninger skal tagrender og nedløbsrør udføres i zink. 7.5 Solfanger- og solcelleanlæg må ikke opsættes på boligbebyggelsen. 7.6 Udvendige antenneanlæg, herunder paraboler, må ikke opsættes på facader og tag mod vej. Såfremt der opsættes antenneanlæg eller paraboler mod gårdsiden, må de ikke placeres højere end tagfoden. 7.7 I vejskel mod Stegøvej eller Gyldensteensvej må kun plantes lav hæk i maksimalt 1,2 meter. Tage 7.8 Tage på boligbebyggelsen skal udformes som sadeltage med en taghældning på 45 grader. I tagfladen må kun isættes traditionelle tagvinduer og skorsten. Ved tilbygninger mod haven kan taghældningen udformes som fladt tag eller med taghældning på 0 til 45 grader. 7.9 Tage på fritliggende sekundære bygninger kan udformes som fladt tag eller med ensidig taghældning (ved ensidig taghældning mellem 25 og 50 grader). 17

18 Tage på mindre skure (10 m 2 eller derunder) kan udføres med lavere taghældning end 25 grader Tage på boligbebyggelsen skal dækkes med røde falstagsten i overensstemmelse med tagstenenes nuværende dimension og udtryk. Ved tilbygninger kan anvendes andre tagmaterialer. Glansværdien ikke må være større end 10 i henhold til prøvningsmetode DS/EN ISO 2813, Rygningssten skal lægges i mørtel. Vinduer 7.12 De originale vindueshuller og proportionering skal bevares. Vinduer skal udføres med originale formater og uden sprosser i overensstemmelse med husets oprindelige stilpræg. Ved tilbygninger kan anvendes andre proportioner og udformninger Vinduerne må kun farves/være indfarvet i farven hvid. Malet træværk kan vedligeholdes i eksisterende farver Vinduer skal udføres i træ med smalle rammer. Der må ikke isættes plast- eller aluminiumsvinduer. Eventuelle vandnæser/bundlister skal fremstå i samme farve som vinduet. Døre 7.15 De oprindelige murhuller til døre skal bevares. Dørpartiet skal udfylde hele murhullet Udvendige døre mod gade til boliger skal udføres som traditionelt udformede fyldningsdøre i træ, se figur. Hvis der isættes glas i døren, må dette kun isættes i den øverste halvdel af døren som vist på figur, og kun som klart plant glas Udvendige døre skal males/være indfarvet i farven hvid. Malet træværk kan vedligeholdes i eksisterende farver. 18

19 Tagvinduer 7.18 Tagvinduer må kun placeres på den tagflade, der vender bort fra Stegøvej og Gyldensteensvej. Murene skal opføres med krydsforbandt med knækkede kopper. Bestemmelsen gælder ikke boligbebyggelsens nuværende tagvindue mod Stegøvej/Gyldensteensvej som skal fremstå som nuværende vindue om det ønskes bevaret Tagvinduerne skal udføres som enkeltstående tagvinduer med en bredde på 78 cm og placeres så de følger stueetagens faginddeling. Alle tagvinduer være ens. Tagvinduet skal udføres med skjult inddækning i side og top og alle synlige rammer skal være i farven matsort. Facader 7.20 Mure på boligbebyggelsen skal fremstå i blank gul mursten, og med samme oprindelige facadeudtryk, herunder sten, fuge og forbandt. Tilbygninger mod haven kan opføres i andre materialer. 8 Ubebyggede arealer 8.1 Ubebyggede arealer skal fremstå ryddelige og ordentlige. 8.2 Der må ikke terrænreguleres. 8.3 Kabelføring skal ske i jorden. 9 Vej og parkering 9.1 Vejadgang skal ske fra Stegøvej og Gyldensteensvej. 10 Lokalplanens retsvirkninger 10.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må der jf. planlovens 18 ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med bestemmelserne i lokalplanen. 19

20 Lokalplanen medfører ikke i sig selv en handlepligt til at ændre eksisterende lovlige forhold, der således kan fortsætte uændret Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige ændringer af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at forholdet ikke er i strid med planens principper eller formål. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Dispensation kan kun gives efter forudgående skriftlig orientering af naboer og evt. interessegrupper, medmindre Kommunalbestyrelsen skønner, at dispensationen ikke er af væsentlig betydning for de pågældende (jfr. Planlovens 19 og 20) Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen Det er i 5.1 bestemt, at en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Nægtes en tilladelse, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning Overtagelsespligten påhviler dog kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud. 20

21 Vedtagelsespåtegning Forslag til lokalplan således vedtaget af Nordfyns Kommunalbestyrelse, Bogense den 27. marts Morten Andersen Borgmester Morten V. Pedersen Kommunaldirektør Forslaget til lokalplan er offentligt bekendtgjort den 2. april I henhold til 27 i Lov Om Planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Nordfyns Kommunalbestyrelse, Bogense den 18. december Morten Andersen Borgmester Morten V. Pedersen Kommunaldirektør Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den 6. januar 2015.

22 Copyright KMS Målestoksforhold: 1:1500 Lokalplanområde

23 Grundkort Fyn A/S Målestoksforhold: 1:1500 Lokalplanområde Byggefelt

24 Screening af planer og programmer med henblik på stillingtagen til gennemførelse af miljøvurdering, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer 4, stk. 2. Lokalplan Dato: Bymiljø og landskab Grønne områder Landskab/byarkitektonisk værdi Geologiske særpræg Skovrejsning/skovnedlæggelse Kulturhistoriske forhold Friluftsliv/rekreative interesser Dyre- og planteliv samt mangfoldighed Fredning og naturbeskyttelse Forurening Støj og vibrationer Lys og/eller refleksioner Luft Jord Grundvand Overfladevand Udledning af spildevand Indvirkning ift. eksisterende forurening/miljøbelastning (f.eks. jordforurening, støjbelastning) Ressourceanvendelse Arealforbrug Energiforbrug Vandforbrug Produkter, materialer, råstoffer Affald, genanvendelse Befolkning og sikkerhed Boligmiljø Arbejdsmiljø Svage grupper (f.eks. handicappede) Brand eksplosion, giftpåvirkning Ikke relevant Ikke væsentlig Indgår allerede Bør undersøges Bemærkninger Begrundelse for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelsvis andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere.

25 Trafik Sikkerhed/tryghed Energiforbrug Trafikmønster Støj Fysisk planlægning Kommuneplanlægning Sektorplanlægning Miljøvurdering Ja Nej Bemærkning

26 Kommunalbestyrelsen har den 27. marts 2014 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan Lokalplanforslaget fremlægges til debat i 8 uger, for at borgerne kan komme med kommentarer, ændringsforslag eller indsigelser til forslaget. Ud fra de indkomne bemærkninger beslutter Kommunalbestyrelsen, om der skal ændres i lokalplanforslaget, når det vedtages endeligt. Forslag til Lokalplan er offentliggjort fra den 2. april 2014 til den 28. maj Kommentarer, ændringsforslag eller indsigelser til lokalplanen skal senest den 28. maj 2014 sendes til: Nordfyns Kommune, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup eller mailes til: mærket lokalplan Yderligere oplysninger om forslaget kan fås i Teknik, Erhverv og Kultur, tlf.:

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. H105

Forslag Lokalplan nr. H105 Forslag Lokalplan nr. H105 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 Boliger på Slettenhus PLAN OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 INDLEDNING 5 OFFENTLIG HØRING 5 LOKALPLANOMRÅDET 5 LOKALPLANENS

Læs mere

Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge

Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge LOKALPLAN NR. 109 Boligområde, Holtug Vænge FORSLAG Fremlagt fra den 6. juli til den 7. september 2009 Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge Indledning Lokalplan nr. 109 omfatter et område på 2.155m

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1084

Forslag Lokalplan nr. 1084 PLAN ERHVERV April 2010 Forslag Lokalplan nr. 1084 Strandkolonien Granskoven HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse SKANDERBORG KOMMUNE - Galten Vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse November 2012 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1060 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere