Udvælgelsen af det specifikke plejehjem til afvikling/ombygning er bl.a. baseret på følgende kriterier:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvælgelsen af det specifikke plejehjem til afvikling/ombygning er bl.a. baseret på følgende kriterier:"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Bilag 1 - Huset William Midlertidig lukning af den selvejende institution Huset William med henblik på ombygning Efter ombygning genåbner 2. etape af det moderniserede selvejende plejecenter Dr. Ingrids hjem i Valby medio 2012 med 57 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Birgitte Hennings Med henblik på at sikre kapacitetstilpasningen inden for plejeboligområdet skal der i forbindelse med genåbningen, afvikles/ombygges et utidssvarende plejehjem. Udvælgelsen af det specifikke plejehjem til afvikling/ombygning er bl.a. baseret på følgende kriterier: at de fysisk ringeste bygninger afvikles først at plejehjemmet kan ombygges i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens boligpolitik for ældre samt Sundheds- og Omsorgsudvalgets 17 principper for modernisering af plejehjem at afviklingen/flytningen kan tilrettelægges således, at så mange plejehjemsbeboere som muligt kan genhuses i eget lokalområde, så vidt muligt sammen med det personale beboerne kender Med udgangspunkt i disse kriterier anbefales den selvejende institution Huset William i Valby midlertidigt lukket med henblik på ombygning. Huset William Huset William, Vigerslev Allé 169, 2500 Valby, er en selvejende institution som lejer plejehjemsbygningen af Københavns Kommune. Bygningen er opført i 1972 som plejehjem i tre etager med tilhørende selvstændig administrations- og fællesrumsbygning i én etage. Bygningerne er opført af traditionelle betonelementer og med fladt tagpapbelagt tag. Plejehjemmet rummer 75 traditionelle 1-rums boliger som alle indeholder et kombineret opholds- og soveværelse med et mindre utidssvarende bad / toilet. Boligerne har typisk en størrelse på 24/26 m 2. Boligernes fysiske struktur, herunder særligt badeværelsernes størrelse og indretning, giver et uhensigtsmæssigt arbejdsmiljø. Økonomistaben Sjællandsgade 40, G København N Telefon EAN nummer

2 Med hensyn til den demografiske udvikling/efterspørgsel i lokalområder samt 4-ugersgarantien ligger plejehjemmet i et lokalområde (Vesterbro/Kongens Enghave/Valby), hvor der samlet set er en høj dækningsgrad af plejeboliger i forhold til den nuværende demografi og prognoserne for fremtiden. Endvidere åbner 2. etape af Dr. Ingrids hjem (Carl Jacobsens Vej 8 i Valby) med 57 nye plejeboliger i Med udgangspunkt i moderniseringsplanen og efter anvisningerne i Borgerrepræsentationens boligpolitik for ældre, Sundheds- og Omsorgsudvalgets 17 principper for modernisering af plejehjem samt Miljø i byggeri og anlæg 2010, kan Huset William ombygges til ca. 60 moderne almene plejeboliger med tilhørende fælles- og serviceareal. Ombygningen vil overholde bygningsreglementet (BR10) og de heri krævede energimæssige tiltag. Ombygningen gennemføres endvidere med særlig fokus på nye velfærdsteknologiske løsninger og klimavenlige teknologier, jf. de erfaringer der bl.a. indhentes fra planlægningen af modelplejehjemmet på Sølund. Efter moderniseringen vil den enkelte bolig fremstå som en moderne, rummelig, venlig og lys lejlighed med et nettoareal på ca m 2 (bruttoareal m 2 ). Den enkelte bolig vil have et stort badeværelse, der overholder de gældende arbejdsmiljøregler. Boligen vil blive indrettet således, at den kan opdeles i en opholdsstue og et soveværelse og en lille entré ved brug af varierede fleksible løsninger, der kan fungere som flytbare vægge. Herved kan indretning og ændringer af de fysiske rammer tilpasses den enkelte beboers ønsker og plejesituation, herunder specielle behov hos beboere med svag orienteringsevne. Endvidere vil fællesarealerne fremstå som rummelige, varierede og inspirerende og dermed skabe gode rammer for samværet blandt beboerne. Der etableres desuden et produktionskøkken. Det foreslås på denne baggrund at Plejehjemmet Huset William lukkes midlertidigt med henblik på ombygning og beboerne dog under hensyn til borgernes frie valg - overflyttes til 2. etape af Dr. Ingrids hjem. Beboere og deres pårørende inviteres til en rundvisning, når byggeriet er ved at være færdigt. Overflytningen forventes at ske medio 2012, dog med forbehold for det endelige færdiggørelsestidspunkt af Dr. Ingrids Hjemmet. Huset William forventes at genåbne efter ombygning i Side 2 af 2

3 Det skal bemærkes, at 3 af de nuværende beboere på Huset William kommer fra et plejehjem, der tidligere er afviklet permanent eller udtaget til modernisering. I forbindelse med forslaget suspenderes pladsanvisningen til Huset William og indregnes den forventede udvikling i antallet af ledige pladser samt det forventede flyttemønster til andre plejehjem, er det forvaltningens vurdering, at alle beboere på Huset William på flyttetidspunktet vil kunne tilbydes flytning til Dr. Ingrids hjem. Personale Det til borgerne tilknyttede personale på Huset William overflyttes til den selvejende institution Dr. Ingrids hjem med uændrede ansættelsesforhold efter gældende regler i virksomhedsoverdragelsesloven. Medarbejderne overføres dermed med de løn- og ansættelsesvilkår, der bestod på tidspunktet for overdragelsen. Eventuelt resterende personale vil blive opsagt og tilbudt clearingsordningen. Økonomi Den midlertidige lukning af Huset William er en del af Moderniseringsplanen, herunder tilpasningen af plejeboligkapaciteten i 2012 til den demografiske udvikling på ældreområdet. I løbet af 2012 åbnes 3 nye plejeboligcentre med i alt 364 moderne plejeboliger. Det er en grundforudsætning i Moderniseringsplanen, at der udover reduktionen, som følge af demografien, skal lukkes et tilsvarende antal pladser som der åbnes nye, af hensyn til driftsfinansieringen samt fastholdelse af dækningsgraden og serviceniveauet. I forbindelse med åbningerne af de nye plejecentre og afviklingen/midlertidige lukning af utidssvarende institutioner, må der forventes et forbigående ekstraordinært pres på såvel 4-ugersgarantien som antallet af færdigbehandlede på hospitalerne. Anlægsudgifterne vedr. etablering af de ca. 60 moderne almene plejeboliger med tilhørende fælles- og serviceareal på Huset William finansieres inden for rammerne af Moderniseringsplanen. Der forventes fremlagt anlægsbevilling (skema a) til politisk godkendelse i Videre Proces Forslaget udsendes til høring på Huset William (bestyrelse, MEDudvalg og bruger- og pårørenderåd) samt ældreråd og lokaludvalg. Høringsfristen er den 16. september Sagen forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget igen den 13. oktober 2011 og efterfølgende Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Side 3 af 3

4 Umiddelbart før det offentliggøres, at institutionens beboere og personale foreslås flyttet under renoveringen, informeres alle involverede parter, således at der sikres størst mulig åbenhed og involvering i forberedelsen frem til, at overflytningerne i givet fald kan påbegyndes. Når Borgerrepræsentationens beslutning foreligger, inddrages alle involverede parter i planlægningen af det videre konkrete forløb. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i et tæt samarbejde med de implicerede institutioner igennem hele perioden sikre det bedst mulige procesforløb, jf. de gode erfaringer, der er indhentet fra tidligere forløb. Side 4 af 4

5 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Birgitte Hennings Med henblik på at sikre kapacitetstilpasningen inden for plejeboligområdet skal der i forbindelse med genåbningen afvikles/ombygges et antal utidssvarende plejehjem. Udvælgelsen af de specifikke plejehjem til afvikling/ombygning er bl.a. baseret på følgende kriterier: at de fysisk ringeste bygninger afvikles først at plejehjemmet kan ombygges i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens boligpolitik for ældre samt Sundheds- og Omsorgsudvalgets 17 principper for modernisering af plejehjem at afviklingen/flytningen kan tilrettelægges således, at så mange plejehjemsbeboere som muligt kan genhuses i eget lokalområde, så vidt muligt sammen med det personale beboerne kender Med udgangspunkt i disse kriterier anbefales den selvejende institution Hørgården i Sundbyøster på Amager ombygget i to byggeetaper. Plejecenteret Hørgården Plejecentret Hørgården, Brydes Allé 30, 2300 København S, er en selvejende institution med tilknytning til plejehjemskomiteen af Det er opført i 1974 som plejehjem / omsorgscenter bestående af i alt 3 bygningsblokke (blok 28, 30 og 32) på hver 5 etager plus kælder og med egen have. Plejehjemsbygningerne ejes af den almene boligorganisation 3B, der udlejer bygningskomplekset til den selvejende institution. Plejecentret indeholder i alt 194 boliger, fordelt med: Økonomistaben Sjællandsgade 40, G København N Telefon Blok 28: 55 beskyttede boliger, hvoraf 29 er konverteret til plejehjemslignende boliger Blok 30: 38 rehabiliteringsboliger og 39 traditionelle plejehjemsboliger EAN nummer

6 Blok 32: 62 beskyttede boliger, hvoraf 59 er konverteret til plejehjemslignende boliger Hørgården - situationsplan: Boligerne i blok 28 og 32 er alle 2-rumsboliger på ca. 60 m 2 med eget mindre toilet og bad. Boligerne i blok 30 er traditionelle 1-rums plejehjemsboliger på ca. 19 m 2, ligeledes med eget mindre toilet og bad. Boligernes fysiske struktur, herunder særligt badeværelsernes størrelse og indretning, giver et uhensigtsmæssigt arbejdsmiljø. Det samlede byggeri er, i hovedtræk opført, af betonelementer og med fladt tagpapbelagt tag. Betonfacaderne og altangangene trænger ifølge boligselskabet 3B til gennemgribende renovering. Med hensyn til den demografiske udvikling/efterspørgsel i lokalområder samt 4-ugersgarantien ligger plejehjemmet i et lokalområde (Amager), hvor der samlet set er en relativ lav dækningsgrad af plejeboliger i forhold til den nuværende demografi og prognoserne for fremtiden. Hensynet til en samlet flytning af beboere og medarbejdere til et moderne plejecenter inden for lokalområdet (Ørestaden), jf. nedenstående, vægtes dog højt. Endvidere påbegyndes planlægningen af et helt nyt plejeboligbyggeri på Amager Øst med henblik på at sikre den nødvendige fremtidige plejeboligkapacitet i det samlede lokalområde. Med udgangspunkt i moderniseringsplanen og efter anvisningerne i de 17 principper og Miljø i byggeri og anlæg 2010, foreslås Plejecentret Hørgården derfor ombygget i 2 etaper. Side 2 af 2

7 Første etape omfatter blok 28 med 55 boliger, der ombygges til ca. 55 moderne almene plejeboliger med tilhørende fælles- og serviceareal. Ombygningen vil overholde bygningsreglementet (BR10) og de heri krævede energimæssige tiltag. Ombygningen gennemføres endvidere med særlig fokus på nye velfærdsteknologiske løsninger og klimavenlige teknologier, jf. de erfaringer der bl.a. indhentes fra planlægningen af modelplejehjemmet på Sølund. Efter ombygning vil den enkelte bolig fremstå som en moderne, rummelig, venlig og lys lejlighed med et nettoareal på ca m 2 (bruttoareal m 2 ). Den enkelte bolig vil have et stort badeværelse, der overholder de gældende arbejdsmiljøregler. Boligen vil blive indrettet således, at den kan opdeles i en opholdsstue og et soveværelse og en lille entré ved brug af varierede fleksible løsninger, der kan fungere som flytbare vægge. Herved kan indretning og ændringer af de fysiske rammer tilpasses den enkelte beboers ønsker og plejesituation, herunder specielle behov hos beboere med svag orienteringsevne. Endvidere vil fællesarealerne fremstå som rummelige, varierede og inspirerende og dermed skabe gode rammer for samværet blandt beboerne. Plejehjemsbeboerne vedrørende første ombygningsfase overflyttes dog under hensyn til borgernes frie valg - til det nybyggede plejecenter i Ørestaden sammen med beboerne fra Øselsgården (se bilag 3). Overflytningen forventes at ske medio 2012, dog med forbehold for det endelige færdiggørelsestidspunkt af plejecenteret i Ørestaden. Hørgården (blok 28) har 24 beboere der bor i en beskyttet bolig. Inden flytningen fra plejehjemmet vil det i tæt samarbejde med disse beboere og deres pårørende blive afklaret, om den enkelte skal flytte til en anden beskyttet bolig, til en ældrebolig eller om borgeren flytter med til det nye plejecenter i Ørestaden. Plejecenteret i Ørestaden etableres som et kommunalt plejecenter med henblik på at sikre en hensigtsmæssig personalemæssig, beboermæssig samt kulturel sammensmeltning af de to enheder, der flytter ind i de nye bygningsmæssige rammer. Side 3 af 3

8 Plejecenteret i Ørestad Syd (Robert Jacobsens Vej 51): Beboere og deres pårørende inviteres til en rundvisning, når byggeriet er ved at være færdigt. Efter færdiggørelsen af blok 28 på Hørgården overflyttes alle plejehjemsbeboerne fra blok 30, som herefter ombygges til moderne plejeboliger. Der tages på det tidspunkt endvidere stilling til den fremtidige placering af rehabiliteringspladserne der pt. er placeret i bygning 30 samt eventuel ombygning af blok 32. Det forventes at blok 28 genåbner efter ombygning i 2014 og blok 30 i 2016/2017. Det skal bemærkes, at 6 af de nuværende beboere på Hørgården (blok 28) kommer fra et plejehjem, der tidligere er afviklet permanent eller udtaget til modernisering. I forbindelse med forslaget suspenderes pladsanvisningen til Hørgården (blok 28 og 32). Indregnes den forventede udvikling i antallet af ledige pladser samt det forventede flyttemønster til andre plejehjem, er det forvaltningens vurdering, at alle plejehjemsbeboere på Hørgården (blok 28) på flyttetidspunktet vil kunne tilbydes flytning til Ørestaden. Personale Det til borgerne tilknyttede personale på Plejecenteret Hørgården (blok 28) overflyttes til det nye plejecenter i Ørestaden med uændrede ansættelsesforhold efter gældende regler i virksomhedsoverdragelses- Side 4 af 4

9 loven. Medarbejderne overføres dermed med de løn- og ansættelsesvilkår, der bestod på tidspunktet for overdragelsen. Eventuelt resterende personale vil blive opsagt og tilbudt clearingsordningen. Økonomi Den midlertidige lukning af blok 28 på Hørgården er en del af Moderniseringsplanen, herunder tilpasningen af plejeboligkapaciteten i 2012 til den demografiske udvikling på ældreområdet. I løbet af 2012 åbnes 3 nye plejeboligcentre med i alt 364 moderne plejeboliger. Det er en grundforudsætning i Moderniseringsplanen, at der udover reduktionen, som følge af demografien, skal lukkes et tilsvarende antal pladser som der åbnes nye, af hensyn til driftsfinansieringen samt fastholdelse af dækningsgraden og serviceniveauet. I forbindelse med åbningerne af de nye plejecentre og afviklingen/midlertidige lukning af utidssvarende institutioner, må der forventes et forbigående ekstraordinært pres på såvel 4-ugersgarantien som antallet af færdigbehandlede på hospitalerne. Anlægsudgifterne vedr. etablering af de moderne almene plejeboliger med tilhørende fælles- og serviceareal på Hørgården finansieres inden for rammerne af Moderniseringsplanen. Der forventes fremlagt anlægsbevilling (skema a) til politisk godkendelse i Videre Proces Forslaget udsendes til høring på Hørgården (bestyrelse, MED-udvalg og bruger- og pårørenderåd) samt ældreråd og lokaludvalg. Høringsfristen er den 16. september Sagen forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget igen den 13. oktober 2011 og efterfølgende Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Umiddelbart før det offentliggøres, at institutionens beboere og personale foreslås flyttet under renoveringen, informeres alle involverede parter, således at der sikres størst mulig åbenhed og involvering i forberedelsen frem til, at overflytningerne i givet fald kan påbegyndes. Når Borgerrepræsentationens beslutning foreligger, inddrages alle involverede parter i planlægningen af det videre konkrete forløb. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil, i et tæt samarbejde med de implicerede institutioner, igennem hele perioden sikre det bedst mulige procesforløb, jf. de gode erfaringer, der er indhentet fra tidligere forløb. Side 5 af 5

10 Side 6 af 6

11 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Bilag 3 - Øselsgården Opsigelse af driftsoverenskomsten med det selvejende plejecenter Øselsgården Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Med henblik på at sikre kapacitetstilpasningen inden for plejeboligområdet skal der i forbindelse med genåbningen afvikles/ombygges et antal utidssvarende plejehjem Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Birgitte Hennings Udvælgelsen af de specifikke plejehjem til afvikling/ombygning er bl.a. baseret på følgende kriterier: at de fysisk ringeste bygninger afvikles først at plejehjemmet kan ombygges i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens boligpolitik for ældre samt Sundheds- og Omsorgsudvalgets 17 principper for modernisering af plejehjem at afviklingen/flytningen kan tilrettelægges således, at så mange plejehjemsbeboere som muligt kan genhuses i eget lokalområde, så vidt muligt sammen med det personale beboerne kender Med udgangspunkt i disse kriterier anbefales det selvejende Plejecenter Øselsgården med 87 pladser i Sundbyøster på Amager afviklet. Øselsesgården Plejecentret Øselsgården, Øselsgade 10, 2300 København S, er en selvejende institution stiftet af Sundby og Nathanaelssogne og tilknyttet samvirkende menighedsplejer. Plejehjemsbygningen ejes af den almene boligorganisation FSB, der udlejer bygningen til den selvejende institution. Plejehjemmet indeholder i alt 87 boliger, hvoraf 67 er traditionelle plejeboliger, 5 er trygheds- og omsorgspladser (som er under afvikling) mens de resterende 15 er kollektivboliger. Plejehjemsboligerne er alle 1-rumsværelser med et kombineret opholds- og soveværelse tilknyttet et lille utidssvarende bad / toilet. Boligerne har typisk en størrelse på 14 m 2. Boligernes fysiske struktur, herunder særligt badeværelsernes størrelse og indretning, giver et uhensigtsmæssigt arbejdsmiljø. Øselsgården er blandt de indretningsmæssigt dårligst stillede plejehjem i Københavns Kommune, og grundet de fysiske forhold egner plejehjemmet sig derfor dårligt til ombygning. Økonomistaben Sjællandsgade 40, G København N Telefon EAN nummer

12 Med en boligstørrelse på ca. 14 m² må boligerne betegnes som utidssvarende og en ombygning, der har til formål at bringe plejeboligerne op på ønsket nutidig standard, vil således, på grund af de forholdsvis tætstillede lejlighedsskel, indbefatte mange omkostningskrævende beton-gennembrydninger. Bygningens konstruktion vil således ved en ombygning resultere i en ufunktionel planløsning og et begrænset antal boliger og heraf følgende uøkonomisk driftsøkonomi. Ligeledes vil det blive vanskeligt inden for det af staten fastsatte rammebeløb for etablering af plejeboliger - at overholde de energimæssige tiltag i h.t. bygningsreglementet (BR10). Plejehjemmet vurderes derfor ikke indenfor rimelighedens grænser - at kunne ombygges i overensstemmelse med Sundheds- og Omsorgsudvalgets 17 principper for modernisering af plejehjem mv. Med hensyn til den demografiske udvikling/efterspørgsel i lokalområder samt 4-ugersgarantien ligger plejehjemmet i et lokalområde (Amager), hvor der samlet set er en relativ lav dækningsgrad af plejeboliger i forhold til den nuværende demografi og prognoserne for fremtiden. Hensynet til en samlet flytning af beboere og medarbejdere til et moderne plejecenter inden for lokalområdet (Ørestaden), jf. nedenstående, vægtes dog højt. Endvidere påbegyndes planlægningen af et helt nyt plejeboligbyggeri på Amager Øst med henblik på at sikre den nødvendige fremtidige plejeboligkapacitet i det samlede lokalområde. Med Plejecentrene Hørgården og Peder Lykke Center beliggende inden for få hundrede meters afstand af Øselsgården vurderes der, i forbindelse med færdiggørelsen af Plejecentret Ørestaden, for nuværende endvidere at være en tilstrækkelig kapacitet af plejeboliger i nærområdet. På baggrund af ovenstående anbefales det, at driftsoverenskomsten med det selvejende plejecenter Øselsgården opsiges og plejecentret afvikles. I forbindelse med afviklingen flyttes plejehjemspladserne dog under hensyn til borgernes frie valg - til det nye plejecenter i Ørestaden sammen med beboerne fra Hørgården (se bilag 2). Overflytningen forventes at ske medio 2012, dog med forbehold for det endelige færdiggørelsestidspunkt af plejecenteret i Ørestaden. Plejecenteret i Ørestaden etableres som et kommunalt plejecenter med henblik på at sikre en hensigtsmæssig personalemæssig, beboermæssig samt kulturel sammensmeltning af de to enheder, der flytter ind i de nye bygningsmæssige rammer. Side 2 af 2

13 Plejecenteret i Ørestad Syd (Robert Jacobsens Vej 51): Beboere og deres pårørende inviteres til en rundvisning, når byggeriet er ved at være færdigt. De resterende beboere i de 15 kollektivboliger på Øselsgården tilbydes overflytning til det nye plejecenter i Ørestaden, andre plejehjem eller ældreboliger mv. efter en konkret individuel vurdering. Det skal bemærkes, at ingen af de nuværende beboere på Øselsgården kommer fra et plejehjem, der tidligere er afviklet permanent eller udtaget til modernisering. I forbindelse med forslaget suspenderes pladsanvisningen til Øselsgården. Indregnes den forventede udvikling i antallet af ledige pladser samt det forventede flyttemønster til andre plejehjem, er det forvaltningens vurdering, at alle plejehjemsbeboere på Øselsgården, på flyttetidspunktet, vil kunne tilbydes flytning til Ørestaden. Personale Det til borgerne tilknyttede personale på Øselsgården overflyttes til det nye plejecenter i Ørestaden med uændrede ansættelsesforhold efter gældende regler i virksomhedsoverdragelsesloven. Medarbejderne overføres dermed med de løn- og ansættelsesvilkår, der bestod på tidspunktet for overdragelsen. Eventuelt resterende personale vil blive opsagt og tilbudt clearingsordningen. Økonomi Side 3 af 3

14 Afviklingen af Øselsgården er en del af Moderniseringsplanen, herunder tilpasningen af plejeboligkapaciteten i 2012 til den demografiske udvikling på ældreområdet. I løbet af 2012 åbnes 3 nye plejeboligcentre med i alt 364 moderne plejeboliger. Det er en grundforudsætning i Moderniseringsplanen, at der udover reduktionen, som følge af demografien, skal lukkes et tilsvarende antal pladser som der åbnes nye, af hensyn til driftsfinansieringen samt fastholdelse af dækningsgraden og serviceniveauet. I forbindelse med åbningerne af de nye plejecentre og afviklingen/midlertidige lukning af utidssvarende institutioner, må der forventes et forbigående ekstraordinært pres på såvel 4-ugersgarantien som antallet af færdigbehandlede på hospitalerne. Videre Proces Forslaget udsendes til høring på Øselsgården (bestyrelse, MED-udvalg og bruger- og pårørenderåd) samt ældreråd og lokaludvalg. Høringsfristen er den 16. september Sagen forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget igen den 13. oktober 2011 og efterfølgende Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Umiddelbart før det offentliggøres, at institutionens beboere og personale foreslås flyttet under renoveringen, informeres alle involverede parter, således at der sikres størst mulig åbenhed og involvering i forberedelsen frem til, at overflytningerne i givet fald kan påbegyndes. Når Borgerrepræsentationens beslutning foreligger, inddrages alle involverede parter i planlægningen af det videre konkrete forløb. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i et tæt samarbejde med de implicerede institutioner igennem hele perioden sikre det bedst mulige procesforløb, jf. de gode erfaringer, der er indhentet fra tidligere forløb. Side 4 af 4

15 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Bilag 4 Sølund Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk modelplejecenter Ultimo 2012 åbner det nybyggede selvejende plejecenter Fælledgården på Østerbro med 193 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Birgitte Hennings Med henblik på at sikre kapacitetstilpasningen inden for plejeboligområdet skal der, i forbindelse med genåbningen, afvikles/ombygges et antal utidssvarende plejehjem. Udvælgelsen af de specifikke plejehjem til afvikling/ombygning er bl.a. baseret på følgende kriterier: at plejehjemmet kan ombygges i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens boligpolitik for ældre samt Sundheds- og Omsorgsudvalgets 17 principper for modernisering af plejehjem at afviklingen/flytningen kan tilrettelægges således, at så mange plejehjemsbeboere som muligt kan genhuses i eget lokalområde, så vidt muligt sammen med det personale beboerne kender Med udgangspunkt i disse kriterier anbefales det kommunale plejecenter Sølund på Nørrebro ombygget og moderniseret i to byggeetaper til et modelplejecenter med særlig fokus på nye velfærdsteknologiske løsninger og klimavenlige teknologier. Ombygningen og moderniseringen gennemføres i samarbejde med boligselskabet KAB (jf. SOU ). Plejecenteret Sølund Plejecentret Sølund, Ryesgade 20, 2200 København N, er et kommunalt plejehjem. Det er opført i og består af 3 boligblokke (blok 4, 6 og 8) i 7 etager. De 3 blokke er forbundet med én-etagers bygninger, der også indeholder et produktionskøkken (under etablering). Der er kælder under hele bebyggelsen. Plejecentret Sølund, har en attraktiv beliggenhed og alle boliger har udsigt/kig til Sortedamssøen. Der er fælles opholdsrum og altan på hver etage. Sølunds karakteristiske arkitektur bidrager til områdets identitet, men byggeriet henstår i dag indretningsmæssigt forældet og med nedslidte installationer. Plejehjemsbygningerne ejes af Københavns Kommune. Økonomistaben Sjællandsgade 40, G København N Telefon EAN nummer

16 Sølund er Danmarks største plejehjem og rummer i alt 390 boliger, fordelt med: Bygning 4: 150 traditionelle plejehjemsboliger Bygning 6: 111 beskyttede boliger, hvoraf 105 er konverteret til plejehjemslignende boliger Bygning 8: 129 beskyttede boliger, hvoraf 111 er konverteret til plejehjemslignende boliger Sølund situationskort: Boligerne i bygning 4 har et kombineret opholds- og soveværelse på ca. 28,2 m 2 mens boligerne i bygning 6 og 8 typisk har 2 rum med en samlet størrelse på ca. 46 m 2. Der er tilknyttet toilet- og baderum til samtlige boliger på Sølund, men de er alle generelt så små, at de ikke sikrer personalet et acceptabelt fysisk arbejdsmiljø og derfor lever de ikke op til de gældende arbejdsmiljøregler. Med hensyn til den demografiske udvikling/efterspørgsel i lokalområder samt 4-ugersgarantien ligger plejehjemmet i et lokalområde (Nørrebro), hvor der samlet set er en høj dækningsgrad af plejeboliger i forhold til den nuværende demografi og prognoserne for fremtiden. Med udgangspunkt i moderniseringsplanen og efter anvisningerne i de 17 principper og Miljø i byggeri og anlæg 2010, foreslås Sølund ombygget i 2 etaper til et velfærdsteknologisk modelplejecenter. Første etape omfatter blok 6 og 8 med i alt 240 boliger, der ombygges til ca. 200 moderne almene plejeboliger med tilhørende fælles- og Side 2 af 2

17 serviceareal. Ombygningen vil overholde bygningsreglementet (BR10) og de heri krævede energimæssige tiltag. Ombygningen vil, i videst muligt omfang, integrere nye velfærdsteknologiske løsninger og lavenergiteknologier. Centeret vil endvidere udfordre såvel det traditionelle arkitektoniske formsprog som vante indretningsmæssige principper og dermed sikrer Københavns Kommune et nationalt flagskib inden for plejecentersektoren. De bygningsmæssige rammer vil tage udgangspunkt i principperne for bæredygtighed i forhold til såvel nye energioptimerede løsninger, solenergi, materialevalg, affaldshåndtering mv. De fysiske rammer udformes desuden med stort fokus på de ældres hverdag og livskvalitet, således at beboerne får en følelse af tryghed og trivsel i dagligdagen samt nærhed til personalet. Rammerne skal samtidig tilgodese de ældres behov for privatliv i egen bolig og dermed en værdig ramme om deres liv, samt understøtte beboernes egne ressourcer og fremme sund aldring. Det nye plejeboligbyggeri vil implementere nye løsninger, herunder velfærdsteknologier og digitaliseringsløsninger, der fremmer hverdagslivet på plejecentre, f.eks. løsninger og teknologier der: Understøtter beboernes egne ressourcer, gør beboerne mere selvhjulpne og skaber livskvalitet, eksempelvis ved installation af hukommelsesskærme til beboere med hukommelsesbesvær. Understøtter de kritiske arbejdsgange f.eks. i forhold til medicinhåndtering og dermed frigøre ressourcer til sundhed og omsorg. Sikre den daglige drift og de støttefunktioner, der er en naturlig del af hverdagsliv og arbejdsliv, eks. i forhold til køkkenproduktion og lagerstyring. Efter ombygningen vil den enkelte bolig fremstå som en moderne, rummelig, venlig og lys lejlighed med et nettoareal på ca m 2 (bruttoareal m 2 ). Den enkelte bolig vil have et stort badeværelse, der overholder de gældende arbejdsmiljøregler. Boligen vil blive indrettet således, at den kan opdeles i en opholdsstue og et soveværelse og en lille entré ved brug af varierede fleksible løsninger, der kan fungere som flytbare vægge. Herved kan indretning og ændringer af de fysiske rammer tilpasses den enkelte beboers ønsker og plejesituation, herunder specielle behov hos beboere med svag orienteringsevne. Endvidere vil fællesarealerne fremstå som rummelige, varierede og inspirerende og dermed skabe gode rammer for samværet blandt beboerne. Beboerne vedrørende første ombygningsfase overflyttes dog under hensyn til borgernes frie valg - til det moderniserede plejecenter Fæl- Side 3 af 3

18 ledgården på Østerbro. Overflytningen forventes at ske ultimo 2012, dog med forbehold for det endelige færdiggørelsestidspunkt af Fælledgården. Fælledgården (Jagtvej 203): Kommende beboere og deres pårørende inviteres til en rundvisning på Fælledgården, når byggeriet er ved at være færdigt. Efter færdiggørelsen af bygning 6 og 8 på Sølund overflyttes beboerne fra bygning 4, som herefter ombygges til moderne plejeboliger. Det forventes at bygning 6 og 8 genåbner efter ombygning i 2014/2015 og bygning 4 i 2016/2017. Det skal bemærkes, at 16 af de nuværende beboere på i bygning 6 og 8 på Sølund kommer fra et plejehjem, der tidligere er afviklet permanent eller udtaget til modernisering. I forbindelse med forslaget suspenderes pladsanvisningen til Sølund (bygning 6 og 8) og indregnes den forventede udvikling i antallet af ledige pladser samt det forventede flyttemønster til andre plejehjem er det forvaltningens vurdering, at alle beboere i bygning 6 og 8 på Sølund på flyttetidspunktet vil kunne tilbydes flytning til Fælledgården. Personale Det til borgerne tilknyttede personale på Plejecenteret Sølund (bygning 6 og 8) overflyttes til det nye selvejende plejecenter Fælledgården med uændrede ansættelsesforhold efter gældende regler i virksomhedsoverdragelsesloven. Medarbejderne overføres dermed med de løn- og ansættelsesvilkår, der bestod på tidspunktet for overdragelsen. Side 4 af 4

19 Eventuelt resterende personale vil blive opsagt og tilbudt clearingsordningen. Økonomi Den midlertidige lukning af bygning 6 og 8 på Sølund er en del af Moderniseringsplanen, herunder tilpasningen af plejeboligkapaciteten i 2012 til den demografiske udvikling på ældreområdet. I løbet af 2012 åbnes 3 nye plejeboligcentre med i alt 364 moderne plejeboliger. Det er en grundforudsætning i Moderniseringsplanen, at der udover reduktionen, som følge af demografien, skal lukkes et tilsvarende antal pladser som der åbnes nye, af hensyn til driftsfinansieringen samt fastholdelse af dækningsgraden og serviceniveauet. I forbindelse med åbningerne af de nye plejecentre og afviklingen/midlertidige lukning af utidssvarende institutioner, må der forventes et forbigående ekstraordinært pres på såvel 4-ugersgarantien som antallet af færdigbehandlede på hospitalerne. Anlægsudgifterne vedr. etablering af de moderne almene plejeboliger med tilhørende fælles- og serviceareal på Sølund finansieres inden for rammerne af Moderniseringsplanen. Der forventes fremlagt anlægsbevilling (skema a) til politisk godkendelse i Videre Proces Forslaget udsendes til høring på Sølund (MED-udvalg og bruger- og pårørenderåd) samt ældreråd og lokaludvalg. Høringsfristen er den 16. september Sagen forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget igen den 13. oktober 2011 og efterfølgende Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Umiddelbart før det offentliggøres, at institutionens beboere og personale foreslås flyttet under renoveringen, informeres alle involverede parter, således at der sikres størst mulig åbenhed og involvering i forberedelsen frem til, at overflytningerne i givet fald kan påbegyndes. Når Borgerrepræsentationens beslutning foreligger, inddrages alle involverede parter i planlægningen af det videre konkrete forløb. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, vil i et tæt samarbejde med de implicerede institutioner, igennem hele perioden sikre det bedst mulige procesforløb, jf. de gode erfaringer, der er indhentet fra tidligere forløb. Side 5 af 5

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Til Karin Storgaard. Sagsnr. 2013-0222361 Dokumentnr. Dokumentnr.: 2013-0222361-2 Sagsbehandler Sagsbehandler JK/RBL/PCH

Til Karin Storgaard. Sagsnr. 2013-0222361 Dokumentnr. Dokumentnr.: 2013-0222361-2 Sagsbehandler Sagsbehandler JK/RBL/PCH Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Karin Storgaard Besvarelse af spørgsmål fra Karin Storgaard (O) vedrørende modernisering af Plejecentret Huset William Medlem af Borgerrepræsentationen Karin

Læs mere

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger NOTAT Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger Indledning Københavns Kommune har siden 2006 arbejdet med at modernisere boligmassen

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse Sundheds- og Kulturforvaltningen Rapport Fremtidens Plejeboligkapacitet Del 1 Analyse Offentliggjort den 6. august 2015 Foto på forsiden Workshop med Fokusgruppen

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat Notatark Sagsnr. 27.45.00-P05-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 25.3.2014 Ældreboliger - opdateret notat Indledning Dette notat omhandler de ældreboliger, som Hedensted Kommune har visitationsret over. Det

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service Indledning og baggrund På Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2014 blev sagen Lunden og Gnisten i

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Seniorhuse i Danmark. til fællesskab og glæde

Seniorhuse i Danmark. til fællesskab og glæde Seniorhuse i Danmark til fællesskab og glæde Indhold Hovedpunkter 1 Vision og sammenfatning 1 Hvad gør et Seniorhus anderledes? 5 Forbilleder 7 Organisation 10 Boliger og tilbud 11 Arkitektur, byggeri

Læs mere

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan Sundholm Syd med tilhørende kommuneplantillæg Fabrikken for Kunst og Design "Sundholm Syd" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger MARTS 2010 Modelprogram for plejeboliger Titel Modelprogram for plejeboliger Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark - et forsøg med områdefornyelse Program august 2005 Aalborg Kommune I samarbejde med Hasseris Boligselskab og Kuben Byfornyelse Danmark AS Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Kolofon Titel Udgave Samarbejde

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE 004 005 Læsevejledning Den politiske baggrund 009 010 011 1.0 VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Boliger og befolkning 2007-2018

Boliger og befolkning 2007-2018 Boliger og befolkning 2007-2018 Ny Roskilde Kommune - April 2006 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN...3 2. RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER...4 3. PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE...6 4. UDBYGNINGSSTRATEGI...8

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere