LOKALPLAN 1.46 RENOVERING OG UDVIDELSE OMSORGSCENTRET KÆRBO FORSLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 1.46 RENOVERING OG UDVIDELSE OMSORGSCENTRET KÆRBO FORSLAG"

Transkript

1 FORSLAG ISHØJ KOMMUNE 2004

2 Perspektivtegninger af Omsorgscentret Kærbo er udarbejdet af arkitektfi rmaet Frederiksen & Knudsen A/S

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Luftfoto side 2 Lokalplanens baggrund side 3 Eksisterende forhold side 3 Lokalplanens formål og indhold side 5 Principdiagram side 6 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 7 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger side 7 Principskitser side 8 BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål side 9 2 Områdeafgrænsning/ zoneforhold side 9 3 Områdets anvendelse side 9 4 Udstykning side 9 5 Veje, stier og parkering side 9 6 Bebyggelsens omfang og placering side 9 7 Bebyggelsens ydre fremtræden side 10 8 Ubebyggede arealer side 10 9 Lednings- og antenneanlæg side Forudsætninger for ibrugtagning side Ophævelse af byplanvedtægter side Lokalplanens retsvirkninger side 11 Vedtagelsespåtegning side 11 Kortbilag 1 - Matrikelkort side 13 Kortbilag 2 - Etagehøjder side 14 Kortbilag 3 - Illustrationsplan side 15 1

4 ILLUSTRATIONER 1 Oversigtskort 2 Eksisterende samt ny bebyggelse set fra vest II b a I 3 Ny bebyggelse lagt ind på luftfoto

5 REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Der kommer fl ere ældre mennesker i Ishøj Kommune. Befolkningsprognosen for Ishøj Kommune peger på en stigning i befolkningsgruppen på 65 år og derover, indenfor de næste 10 år. Således forventes det, at der vil være en stigning i befolkningsgruppen på over 20% indenfor de næste 5 år. Denne udvikling betyder en øget efterspørgsel på tidssvarende plejehjemspladser, akutpleje, afl astnings- og genoptræningstilbud. Ishøj Byråd har derfor besluttet at gennemføre en renovering og udvidelse af det eksisterende omsorgscenter Kærbo, beliggende på Ishøj Boulevard i Ishøj Kommune. Projektet omfatter en renovering af de nuværende ældre- og plejeboliger, så de fremstår tidssvarende. De eksisterende 40 ældreboliger i to etager ombygges og forsynes med tidssvarende ældrevenlige bade- og toiletfaciliteter samt køkkener. Mellembygningen indeholdende centralkøkken, cafeteria, beboerlokaler, kiosk og foyer efterisoleres med nye vinduesfag og tag. Det eksisterende plejecenter i tre etager indeholder i dag i stueetagen: dagcenter, frisør, mødelokaler, hovedindgangsparti, fælles opholdslokaler og administration. Overliggende etager indeholder et-rums plejeboliger med utidssvarende bade- og toiletfaciliteter. Under centeret forefi ndes fyrrum, værksted, pulterrum o.lign. Plejecentret ombygges fra 40 et-rums plejeboliger til 20 to-rums plejeboliger med tidssvarende bade- og toiletfaciliteter og køkken. På hver etage indrettes leve-/bomiljøer med fælles køkken med opholdsstuer, depot, personalefaciliteter og vaskerum m.v. I stueetagen fl yttes hovedindgangspartiet ned mod Spolestræde, blandt andet for at opnå en hensigtsmæssig forbindelse til nybyggeriet og fællesfaciliteterne i mellembygningen. Nybyggeriet udføres som to selvstændige bygninger hver i 3 etager. Den ene nybygning, markeret I på fi g. 3 side 2, er placeret i det eksisterende parkareal øst for hovedindgangen til dagcentret og indeholder i de to nederste etager to bogrupper med 11 boliger på hver etage. I den øverste etage indrettes et nyt træningscenter med tilhørende faciliteter samt otte akutboliger. Bygningen er herudover forbundet med det eksisterende plejecenter, hvor dagcentret befi nder sig, med en let glasbygning i én etage, markeret a på fi g. 3 side 2. Denne glasbygning bliver, ud over at være adgang til nybygningen I, den nye hovedadgang til Omsorgscentret Kærbo. Den anden nybygning er placeret på parkeringspladsen nord for den eksisterende bygning, markeret II på fi g. 3 side 2. Bygningen II indeholder to bo-grupper, med tilhørende faciliteter og ti boliger på hver etage. Bygningen er forbundet med omsorgscentrets gangareal gennem en forbindelsesbygning, opført i en etage, markeret b på fi g. 3 side 2. Under en del af de to nye bygninger etableres kældre, der indeholder pulterrum til hver af de nye boliger, samt øvrige opbevaringsmuligheder for dødsboer m.v. EKSISTERENDE FORHOLD På hjørnet af Ishøj Stationsvej og Ishøj Boulevard, og i direkte forlængelse af den store boligbebyggelse Gadekæret, ligger Omsorgscentret Kærbo. Omsorgscentret knytter sig arkitektonisk og funktionelt til boligbebyggelsen mod syd, mens det vender»ryggen«til de store vejforbindelser mod nord og øst. Omsorgscentret er opført omkring år 1980 og består af tre dobbelte, nord-sydgående bygningslænger. Den østligste længe er i tre etager og rummer dagcenter i stueetagen og plejeboliger i de overliggende etager. De to vestlige fl øje er i to etager og rummer ældreboliger. Centralt i omsorgscentret ligger en lav bygning i østvestlig retning. Denne bygning huser et stort, centralt køkken og en større spisestue samt cafeteria og kiosk. Funktioner der både retter sig mod plejehjemmets beboere og ud mod resten af samfundet. Bygningerne er indbyrdes forbundet af en lav glasinddækket mellembygning. Bygningerne er opført i beton og skalmuret i gule teglsten. Tagene over boligfl øjene er 45 0 sadeltag, beklædt med betontagsten. Taget over spisefl øjen har ensidigt fald mod nord, og er ligeledes beklædt med betontagsten. Mellembygningen har fl adt tag. Trafi kalt betjenes anlægget af en servicevej øst og nord for bebyggelsen. Vejen giver adgang til p-pladser og indgange til dagcenter m.m. Plejehjemmet åbner sig mod syd med en række af indgange og åbne glasarealer. Trafi karealerne mod syd er bilfri, via et net af stiforbindelser som omsorgscentret er integreret i, og tæt forbundet med bydelen Gadekæret. Arealet er beplantet med en tæt, skovagtig randbeplantning mod nord og vest, som visuelt afskærer Kærbo fra Ishøj Stationsvej. Mod syd, mod Gadekæret, er karakteren mere bymæssig og intim. 3

6 ILLUSTRATIONER Nybyggeri ses bag det eksisterende omsorgscenter Nybyggeri set fra Ishøj Boulevard

7 REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Lokalplanens formål er at muliggøre en udvidelse af det nuværende plejehjem med to nye 3-etagers fl øje, samt at fastholde karakteren af den eksisterende bygningsstruktur. Området i dag er et tidstypisk bygningsanlæg fra sidst i 70 erne, begyndelsen af 80 erne, opbygget af mindre enheder med klare referencer til den danske tradition med stejle tage, og opdelt i mindre enheder. Det er endvidere lokalplanens formål, at nybyggeriet skal føje sig naturligt ind i mellem de eksisterende bygningsstrukturer således, at det arkitektoniske hovedtema fastholdes. Dog er det hensigten at nybyggeriet gerne må få en egen, nutidig identitet. Den forestående udvidelse er en markant forøgelse af det eksisterende bygningsvolumen. For at opretholde det grønne indtryk omdisponeres arealet således, at hovedprincippet fortsat bliver et»grønt område«med træer, fritstående og i grupper. I dette grønne område disponeres arealer for bebyggelse, private- og fælles opholdsarealer, parkering, veje og stier. Gangtrafi kken ledes ad slyngede»skovstier«rundt i bebyggelsen, mens ankomstvejen får karakter af en skovvej med træbevoksning i vejkanten. Ved denne omdisponering får alle sider af bebyggelsen samme karakter, og den nuværende oplevelse af at for- og bagside forsvinder, se principskitser på side 8. 5

8 PRINCIPDIAGRAM Eks.plantebælte Eks. parkeringpladser Eksisterende forhold Ældrevenlige boliger Området er idag præget af store halvtomme parkeringsarealer med hård belægning Dagcenter Nybyggeri, bygning II Udvidelse af Omsogscentret Den nye bebyggelse fl ettes ind i de eksisterende forhold. Nybyggeri, bygning I Parkering Parklandskab Parklandskab Byplads Parkkarakteren fra den nordvestlige del af området udvides til hele området. Et stort torv med hård belægning signalerer den nye hovedindgang.

9 REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN I Kommuneplanen for Ishøj Kommune er lokalplanområdet indeholdt i enkeltområde 1.D.7 + del af 1.B.6. Udsnit af kortbilag til rammer for lokalplanlægning, jfr. Kommuneplan For dette enkeltområde gælder følgende rammebestemmelser: En lokalplan, som træffer bestemmelser for område 1.D.7 skal sikre: at områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, herunder omsorgscenter og ældreboliger at bebyggelsesprocenten for området under ét bliver på maksimalt 55 at bebyggelsen opføres i maksimalt 3 etager uden udnyttelig tagetage at udformning af ny bebyggelse samt væsentlig ændring af eksisterende bebyggelse skal gives en ydre udformning, så der i forhold til omgivelserne opnås en god helhedsvirkning at ubebyggede arealer omlægges og vedligeholdes som haver, fælles opholdsarealer, legepladser eller grønne områder at lokalplan xx.x er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Der er en række retsvirkninger knyttet til en lokalplan. Når den er endeligt vedtaget, bliver den tinglyst på de enkelte ejendomme, den omfatter. Der må herefter ikke ske ændringer i området, som er i strid med planens bestemmelser. Der gælder særlige regler i perioden fra et lokalplanforslag bliver offentliggjort og indtil den endelige vedtagelse. Disse midlertidige retsvirkninger er kort beskrevet nedenfor. Sikring af lokalplanens formål Inden lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Ishøj Byråd, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Tilladelse før endelig vedtagelse Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremlæggelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af ejendommene i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil den endelig vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil et år efter forslagets offentliggørelse. BYPLANVEDTÆGTER OG LOKALPLANER Lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt nr. 11a med tillæg 1. Med vedtagelsen af denne lokalplan ophæves bestemmelserne i byplanvedtægt nr. 11a med tillæg 1, for så vidt angår det område denne lokalplan omfatter. VARMEPLANLÆGNING I henhold til lov om varmeplanlægning har Ishøj Byråd vedtaget planer for den fremtidige varmeforsyning. Området skal forsynes med fjernvarme i henhold til planen. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Byrådet. 7

10 PRINCIPSKITSER I DAG FREMTID Private lukkede haver Private terrasser i åben park Central parkering Decentral parkering i lommer i hækken Renovation Renovation skjult i lommer i hækken Adgangsforhold fra anonym P-plads Adgangsforhold på bypladsen

11 BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 beskrevne område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL Det er lokalplanens formål: at give mulighed for opførelse af nybyggeri i tilknytning til eksisterende omsorgscenter at give mulighed for at renovere eksisterende bebyggelse og landskab at give mulighed for ændringer af eksisterende facader at give mulighed for tilvejebringelse af ældreegnede boliger, herunder træningscenter, akutboliger m.v. at ophæve utidssvarende planbestemmelser for området 5 VEJ- STI- OG PARKERING 5.1 Boligvejene skal etableres med sikkerhedsfremmende og hastighedsdæmpende foranstaltninger svarende til hastigheder på max. 15 km/t. 5.2 Lokalplanområdets eksisterende hovedstiforløb skal fastholdes i eget tracé. 5.3 Stier i området skal udføres efter de til enhver tid gældende kriminalpræventive anvisninger for linieføring, belysning og beplantning langs stier. PARKERING 5.4 Parkering må kun fi nde sted på de fælles parkeringsarealer, jfr. kortbilag 1. Supplerende parkeringspladser kan etableres efter en samlet plan. 2 LOKALPLANOMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONEFORHOLD 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: 16 rv, 16 rc og 16 rp alle af Ishøj By, Ishøj samt alle parceller, der efter den 1. marts 2005 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3 LOKALPLANOMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Ejendommene indenfor lokalplanområdet må kun anvendes til offentlige formål, institutioner, klubber, ældreboliger o. lign. samt til fritidsfaciliteter og bygninger, som er nødvendige for områdets drift som omsorgscenter. 3.2 Indenfor lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende installationer til sikring af den nødvendige energiforsyning. 4 UDSTYKNING 4.1 Matrikulære ændringer må kun gennemføres efter godkendelse af Byrådet, og kun hvis de er i overensstemmelse med planens intentioner om at skabe et sammenhængende ældrebolig-og institutionsområde. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Den eksisterende overordnede disponering af områdets bebyggelse skal fastholdes. 6.2 Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige Ny bebyggelse i området skal placeres indenfor de på kortbilag 1 viste byggefelter. 6.4 Foruden bebyggelse i de på kortbilaget viste byggefelter kan der opføres carporte, mindre renovations- og udhusbygninger i én etage, overdækninger, udvendige elevatortårne o. lign., som har tilknytning til områdets anvendelse. 6.5 Bebyggelsen indenfor byggefelterne må ikke overstige 13 meter i højden. 6.6 Bebyggelsens tage skal udformes som symmetriske sadeltage, og må ikke gives en hældning i forhold til vandret plan over 45 o. Småbygninger, sidebygninger, carportbygninger m.v. kan gives anden taghældning. 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.1 Indenfor området skal nybygning, ombygning og renovering fi nde sted med respekt for den eksisterende bebyggelse. 9

12 BESTEMMELSER 7.2 Nybebyggelse, ombygning og renovering af facader og gavle skal ved sin udformning, materialevalg, farvesætning m.m. sikre, at der opnås en arkitektonisk tilpasning til omgivelserne. 7.3 Ydervægge skal overvejende opføres i blank teglstensmur. 7.4 Ydervægge kan suppleres med glaskarnapper, franske altaner med metalrækværker, fl ytbare skodder i metal eller træ, o. lign. Ved indgangspartier kan ydervægge suppleres med glaspartier, træbeklædning o. lign. 7.5 Tage skal beklædes med et tagmateriale i en nuance efter Byrådets nærmere godkendelse. 7.6 Mindre bygninger, renovations- og udhusbygninger, carporte og lignende kan tillades udført i andre materialer end ovenstående. 7.7 Udvendig farvesætning af facader, vinduer og døre skal godkendes af Byrådet. 7.9 Skiltning og reklamering må ikke fi nde sted med undtagelse af den for lokalplanområdet nødvendige skiltning, for eksempel almindelige nummer- og navneskilte. 8 UBEBYGGEDE AREALER 8.1 Enkeltstående karaktértræer skal bevares og må ikke fjernes uden Byrådets godkendelse. 8.2 Ubebyggede arealer, skal med hensyn til beplantning, belysning, befæstede arealer og opholdsarealer samt adgangs- og parkeringsforhold, renoveres efter en af Byrådet godkendt samlet plan. 8.3 Der må ikke opsættes hegnstyper, som hindrer sammenhængen i og tilgængeligheden til fælles opholdsarealer. 8.4 Der må kun etableres levende hegn, eventuelt suppleret af et maksimalt 1,25 m højt trådhegn, dog undtaget fællesanlæg som f.eks. affaldspladser, som kan indhegnes med træhegn eller trådhegn i en maksimal højde på 1,8 m. 8.5 Belysning af interne veje, stier, parkeringsarealer og andre færdselsarealer skal udføres som parkbelysning, og må have en lyspunktshøjde på maksimalt 4,0 m og må ikke være til gene for de omkringboende. Sekundære stier skal belyses med lave pullert lamper. 9 LEDNINGS- OG ANTENNEANLÆG 9.1 Nye el-ledninger i området, herunder ledninger til intern vejbelysning, skal udføres som jordkabler. 9.2 Samtlige boliger skal tilsluttes fællesantenneanlæg. 9.3 Det er ikke tilladt at opsætte antenner, herunder parabolantenner på bygningens tage, facader og gavle. 10 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING 10.1 Forinden ny bebyggelse må tages i brug, skal der være etableret opholds- og parkeringsarealer i overensstemmelse med 5 og Ved nybyggeri og ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse til støjfølsom anvendelse så som boligformål, institutioner o. lign. skal det sikres, eventuelt ved særlige lyddæmpende foranstaltninger, at støjniveauet ved bebyggelsens primære opholdsarealer og mindst én af facaderne ikke overstiger 55 db (A), og at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 db (A). 11 OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT 11.1 Byplanvedtægt nr. 11a vedtaget af Torslunde-Ishøj kommunalbestyrelse den 7.maj 1974 og godkendt af miljøministeriet den 1.august 1974 ophæves. Tillæg nr. 1 til byplanvedtægt 11a vedtaget af Torslunde-Ishøj kommunalbestyrelse den 26. juni 1975 og godkendt af Planstyrelsen den 18.december 1975 ophæves. Ophævelsen af planerne sker for de af lokalplanen omfattede ejendomme med følgende matrikelnumre:

13 BESTEMMELSER 16 rc, 16 rv og 16 rp alle Ishøj By, Ishøj. 12 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 12.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, i henhold til planlovens 18 kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at disse ikke er i strid med principperne i planen Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne Lokalplanen indeholder i 11 bestemmelser om, at nærmere angivne byplanvedtægter ophæves for det af lokalplanen omhandlende område. VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslaget er i henhold til 27 i lov om planlægning vedtaget af Ishøj Byråd til offentlig fremlæggelse Ishøj den 7.december 2004 Ole Bjørstorp Borgmester (sign.) Ole Horskær Madsen Teknisk Chef (sign.) 11

14 ILLUSTRATION Nybyggeri set fra ny central ankomstplads

15 BILAG 1 - MATRIKELKORT 1:1500 ISHØJ KOMMUNE ISHØJ STORE TORV 20 - TLF FAX

16 BILAG 2: ETAGEHØJDER NYE BYGNINGER EKSISTERENDE HUSE ISHØJ KOMMUNE ISHØJ STORE TORV 20 - TLF FAX

17

18 LOKALPLANENS OFFENTLIGE FREMLÆGGELSE OG INDSIGELSESFRIST Lokalplanforslaget kan ses i den normale åbningstid på følgende steder: - Ishøj Rådhus - Kommunens biblioteker Endvidere kan forslaget ses på Ishøj Kommunes hjemmeside:

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

Albertslund Kommune Lokalplan nr. 17.6

Albertslund Kommune Lokalplan nr. 17.6 Albertslund Kommune Lokalplan nr. 17.6 For rækkehusbebyggelsen Stadionparken 2004 Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt senere

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere