Lokalplan nr. 12.B12.7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 12.B12.7"

Transkript

1 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for et boligområde ved Kærmindevej, Irisvej, Lavendelvej og Lathyrusvej i Herning

2 Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge- og anlægsarbejde, foretages væsentlige nedrivninger eller der sker væsentlige ændringer i anvendelsen af en ejendom. I øvrigt kan der altid udarbejdes lokalplan, når byrådet skønner, at det er nødvendigt. I en lokalplan kan byrådet fastlægge nærmere retningslinjer for et areals anvendelse, bygninger, veje og stiers placering og udformning, friarealers placering og indretning samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer mv. Sådanne bestemmelser skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. En lokalplan er desuden byrådets redskab til at sikre gennemførelse af kommuneplanen. Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt offentliggøres et forslag til lokalplan i 8 uger, således at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og fremsætte ændringsforslag. Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Lokalplanens bestemmelser får herefter bindende virkning for grundejere og brugere i området. Tilvejebringelse af en lokalplan betyder ikke forbud mod fortsættelse af en eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom, og en lokalplan medfører heller ikke pligt for grundejerne til at realisere de anlæg, som er indeholdt i planen. Derimod skal ændringer af eksisterende forhold, f.eks. ved om- og nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående ejendomme, være i overensstemmelse med lokalplanen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan efter planens vedtagelse. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres med tilvejebringelse af en ny lokalplan. Fremlæggelse mv. Dette lokalplanforslag vil være offentligt fremlagt i tiden fra den dd. måned 20xx til den dd. måned 20xx (begge dage incl.) på Herning Rådhus (i Borgerservice, indgang B og i Planafdelingen, indgang C 2. sal), på Herning Bibliotekerne og på kommunens hjemmeside. Indsigelser imod og ændringsforslag til lokalplanen skal indsendes skriftligt til Herning Byråd, Rådhuset, 7400 Herning eller pr. til: senest den dd. måned 20xx Indsendte indsigelser og ændringsforslag offentliggøres på Herning Kommunens hjemmeside med navn der er således fuld offentlighed om indsigelse og indsigers navn. Supplerende oplysninger kan indhentes på By, Erhverv og Kultur, Planafdelingen, tlf Lokalplan 12.B12.7

3 Forslag til Lokalplan 12. B Bevarende lokalplan for et boligområde ved Kærmindevej, Irisvej, Lavendelvej og Lathyrusvej i Herning Indhold 1.0 Redegørelse 1.1 LOKALPLANENS FORMÅL LOKALPLANENS BAGGRUND LOKALPLANENS OMRÅDE LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER LOKALPLANENS INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING MYNDIGHEDSTILLADELSER LOKALPLANFORSLAGETS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Lokalplanbestemmelser BESTEMMELSER FOR ALTERNATIV A: Bestemmelser for boligområdets bevarelse. 1 LOKALPLANENS FORMÅL 12 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 12 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 12 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 13 5 UDSTYKNING 13 6 TEKNISKE ANLÆG 13 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 13 8 BEBYGGELSESENS UDFORMNING OG FREMTRÆDEN 13 9 UBEBYGGEDE AREALER TERRÆN HEGNING OG BEPLANTNING FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE MILJØ BEVARING SERVITUTTER OPHÆVELSE AF LOKALPAN LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 15 3 Indhold

4 Forslag til BESTEMMELSER FOR ALTERNATIV B: Bestemmelser for bevaring af boligområde med mulighed for etablering af parkeringsplads. 1 LOKALPLANENS FORMÅL 16 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 16 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 16 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 16 5 UDSTYKNING 17 6 TEKNISKE ANLÆG 17 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 17 8 BEBYGGELSESENS UDFORMNING OG FREMTRÆDEN 17 9 UBEBYGGEDE AREALER TERRÆN HEGNING OG BEPLANTNING FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE MILJØ BEVARING SERVITUTTER OPHÆVELSE AF LOKALPAN LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Vedtagelsespåtegning Kortbilag 1 21 Kortbilag 2A 22 Kortbilag 2B 23 Bilag 1 24 Bilag 2 25 Bilag 3 26 Lokalplanen er udarbejdet af Herning Kommune i samarbejde med LIFA Plan. 4 Indhold

5 1.0 Redegørelse 1.1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen har til formål at udlægge området til boligformål med henblik på bevaring af karakteristisk boligbebyggelse fra ca Endvidere skal lokalplanen give mulighed for at nedrive 4 boliger for at indpasse en parkeringsplads ved Kærmindevej. 1.2 LOKALPLANENS BAGGRUND Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af manglende parkeringsmuligheder til elever, ansatte og besøgende til Sundhedsskolen Gullestrupvej 10-12, som har behov for flere parkeringspladser i tilknytning til skolen. Lokalplanområdet grænser op til skolen og en del biler holder i dagtimerne uhensigtsmæssigt parkeret på boligvejene. En vurdering af bevaringsinteresser i området skal belyse, hvilke muligheder der er for etablering af parkeringsplads indenfor lokalplanområdet og samtidig tilgodese bevaringsinteresserne for bygningerne og det samlede boligkvarter. Herning Kommune har vurderet bevaringsværdien af boligområdet omkring Irisvej, Kærmindevej, Lathyrusvej og Lavendelvej. Vurderingen er medtaget i nærværende lokalplan som bilag 3. På baggrund af vurderingen er der fremlagt to alternativer til boligområdets udvikling. Derfor er lokalplanen opdelt i to, alternativ A og B: Alternativ A har til formål at bevare et samlet boligområde omkring Lavendelvej, Lathyrusvej og en del af Irisvej samt fire adresser på Kærmindevej. Husene er opført mellem og fremstår som et samlet boligområde med samme type huse på alle grundene. Husene blev bygget som lægeboliger og er et unikt eksempel i Herning på 1970 ernes modernistiske og funktionelle arkitektur. Alternativ B har til formål at bevare boligerne indenfor lokalplanafgrænsningen samt at give muligheden for at integrere en parkeringsplads med indkørsel via Kærmindvej. 1.3 LOKALPLANENS OMRÅDE Områdets beliggenhed, afgrænsning og størrelse Området er ca. 2,5 ha. Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Herning og er en del af et boligområde nord for Sundhedsskolen på Gullestrupvej. Mod nord og øst afgrænses området af boligbebyggelse, mod syd af Kærmindevej og mod vest af Gullestrupvej. Områdets zonestatus Lokalplanområdet ligger i byzone. Områdets nuværende anvendelse Området anvendes ved lokalplanens udarbejdelse til udlejningsboliger for læger som er ansat i Hospitalsenheden Vest. Luftfoto der viser lokalplanområdets afgrænsning 5 Redegørelse

6 Eksisterende bebyggelse og anlæg Bebyggelsen består af fritlæggende enfamilieshuse i et traditionelt boligkvarter fra 1970 erne. Alle boligerne er opført i røde eller gule teglsten med fladt tag. Bevaringsværdier Herning Kommune har udarbejdet en rapport, som omhandler bevaringsinteresserne for boligområdet. Denne vurdering er med som bilag 3 til nærværende lokalplan. Området er et unikt eksempel på et boligområde fra 1970 erne. Boligerne er opført i etaper efter en overordnet bebyggelsesplan. Boligerne er opført som modernistiske og funktionelle boliger i henholdsvis gule og røde teglsten med flade tage. Bygningernes rene linjer og enkelte materialer samt placeringen på grunden, giver området et roligt og harmonisk udtryk. Lægeboligerne er et godt eksempel på udviklingen af enfamiliehuset, hvor industrialiseringen og standardisering kom til at spille en væsentlig rolle, som for alvor slog igennem i 1960 erne og 1970 ernes byggeri. I starten var det primært mindre detaljer som f.eks. vinduer, døre, beslag og facadebeklædninger, der blev standardiseret. Men ret hurtigt begyndte man at producere bærende vægelementer, der kunne samles på stedet. Boligerne i området er opført efter datidens moderne teknikker, der understreger bygningernes form og udtryk. Boligerne bæger præg af at være udlejningsboliger, der ofte har skiftende lejere. Derfor ser boligerne slidte og misligholdte ud. De trænger til at blive renoveret og tilbageført til deres oprindelige farve med sort træværk til de gule huse og umbragrønt træværk til de røde huse. Konklussion Husene på Lavendelvej, Lathyrusvej og Kærmindevej hænger godt sammen som et samlet boligområde både i placering og udtryk. Dette område skønnes at være bevaringsværdigt i sin helhed og burde tilbageføres i sine oprindelige farver, så boligerne fremstår mere originale og arkitektonisk stærke. Huse på Irisvej er ny renoveret, desværre ikke efter bygningens oprindelige materialer, farver og udtryk, men med moderne plastikvinduer, plastikdøre og eternitbeklædt stern. Grunden til at boligerne på Irisvej skønnes mindst bevaringsværdige er primært deres placering langs Gullestrupvej. Gullestrupvej er meget befærdet og derved er boligerne udsat for støjgener fra trafikken. Boliger på Lathyrusvej Boliger på Irisvej 6 Lokalplan 12.B12.7

7 Trafikale forhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra syd af Kærmindevej. Fire af grundene har direkte vejadgang fra Kærmindevej, de øvrige ejendomme har tilkørsel fra Irisvej, Lathyrusvej og Lavendelvej. Irisvej er fordelingsvej til Lathyrusvej og Lavendelvej. Vejene er brede traditionelle boligveje fra 1970 erne med fortov i begge sider. Boligvejene er i dagtimerne belastet af uhensigtsmæssige parkerede biler på grund af manglende parkering til ansatte, besøgende og elever til Sundhedsskolen. 1.4 LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER Lokalplanområdet ligger centralt umiddelbart nord for Herning bymidte, i et område præget af enfamilie boliger. Syd for området ligger Sundhedsskolen og mod vest støder lokalplanområdet op til Gullestrupvej. Vest for Gullestrupvej ligger uddannelsesinstitutionerne HF og VUC, distriktsskolen Brændgårdskolen og SFO. Langs Gullestrupvej ligger flere offentlige funktioner og institutioner. 1.5 LOKALPLANENS INDHOLD Disponering Formålet med denne lokalplan er at redegøre for to mulige alternativer til områdets fremtidige udvikling. Alternativ A: Området ønskes bevaret, da boligerne er et meget fint og godt eksempel på et modernistisk og funktionalistisk velfungerende boligområde fra 1970 erne. Boligerne er opført som lægeboliger og benyttes i dag stadig til boliger for læger ansat ved Hospitalsenheden Vest. Husene indenfor lokalplanområdet ønskes bevaret og med tiden tilbageført til deres oprindelige farver og materialer. Alternativ B: Sundhedsskolen syd for lokalplanområdet mangler parkeringsmuligheder og ønsker derfor at etablere en parkeringsplads indenfor lokalplanområdet. Denne parkeringsplads kan etableres ved Kærmindevej. Dette vil medføre, at fire boliger indenfor lokalplansområdet nedrives. De tilbageværende boliger indenfor lokalplanområdet ønskes bevaret og med tiden tilbageført til deres oprindelige farver og materialer. Anvendelse Alternativ A: Lokalplanområdet skal bevares til boligformål. Alternativ B: Lokalplanen skal anvendes til boligområde med mulighed for etablering af en større parkeringsplads til ca. 90 biler ved Kærmindevej. Bebyggelse og anlæg Alternativ A: Boligerne skal bevares og må ikke nedrives. Boligerne skal ved renovering tilbageføres til deres oprindelige arkitektur. Alle husene skal fremstå med teglstensfacader i henholdsvis rød og gul. Vinduesrammer, dørrammer, carporte, afskærmning ved terrasse og stern skal ved renovering udføres med træ og males i anbefalede farver. Alternativ B: Ved alternativ B kan fire huse langs Kærmindevej nedrives, og der kan anlægges en parkeringsplads til Sundhedsskolens elever, ansatte og besøgende. Boligerne, der ikke nedrives, skal bevares. Boligerne skal ved renovering tilbageføres til deres oprindelige arkitektur. Alle husene skal fremstå med teglstensfacader i henholdsvis rød og gul. Vinduesrammer, dørrammer, carporte, afskærmning ved terrasse og stern skal ved renovering udføres med træ og males i anbefalede farver. Grønne områder, landskab og beplantning For at give området en samlet grøn karakter kræver lokalplanen, at hegn skal etableres som levende hegn. Ved alternativ B skal der etableres et levende hegn/ hæk rundt om parkeringspladsen. Det levende hegn /hæk skal være med til at afgrænse og afskærme parkeringspladsen og derved give en grøn karakter til boligområdet mod øst. Bevaring Boligerne indenfor lokalplanområdet bevares. Når boligerne renoveres, skal de renovers så de fremstår i deres oprindelige arkitektoniske udtryk. Det vil sige sternbeklædning, vinduer, døre og terrasseafskærmning skal ved udskiftning udføres i træ. 7 Redegørelse

8 Vinduer og døre skal have samme fagdeling som vist på bilag 1 og 2. Træværket til de gule huse skal males i sort og til de røde hus kan træværket males i umbragrøn, umbrabrun eller sort som vist på bilag 1 og 2. Ved alternativ B kan Kærmindevej 42, 44, 46 og 48 nedrives. Disse boliger er vurderet til at have middel bevaringsværdi på 4 jf. bevaringsnotatet. Veje, stier og parkering Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Kærmindevej. Fire af boligerne bevarer deres direkte adgang til grundene fra Kærmindevej. De øvrige boliger har vejadgang til Irisvej, Lavendelvej og Lathyrusvej. Boligvejene inden for lokalplanområdet skal ved renovering anlægges som boligveje til lege- og ophold. Der kan på boligvejene etableres fartdæmpende foranstaltninger, der udformes og indbyder til leg. Alternativ B: I dag holder der en del uhensigtsmæssig parkerede biler i området. Med en større parkeringsplads sikres det, at bilerne fjernes fra området og derved øges trafiksikkerheden i boligkvarteret. Vejadgangen til parkeringspladsen skal ske via Kærmindevej. 1.6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Lokalplanens forhold til kommuneplanen Alternativ A: Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan og er indeholdt i rammeområde 12.B12., Boligområde ved Kærmindevej. Eksempel på belægning i Odense Eksempel på gade i Galten Skitseeksempel på boligvej, Lavendelvej i Herning 8 Lokalplan 12.B12.7

9 Alternativ B: Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan for rammeområde 12.B12., Boligområde ved Kærmindevej. Der er derfor udarbejdet et nyt kommuneplantillæg nr. 24, der muliggør etableringen af en parkeringsplads inden for lokalplanområdet. Lokalplanens forhold til miljøet Lov om Miljøvurdering Ifølge Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Herning Kommune har i en screening vurderet, at lokalplanen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, og der er derfor ikke foretaget yderligere miljøvurdering. Screeningen kan ses ved henvendelse til Herning Kommunes planafdeling. KLAGEVEJLEDNING Herning Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives senest 4 uger efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I henhold til planlovens 58, stk. 1, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at byrådet har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klage skal sendes til alternativt til Herning Kommune, Torvet 5, 7400 Herning. Klagen skal være modtaget af Herning Kommune inden fire uger efter modtagelsen af denne afgørelse. Herning Kommune videresender herefter klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for, at Natur- og Miljøklagenævnet behandler din klage, at du indbetaler et gebyr, fastsat til 500 kr. til nævnet. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside dk. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra det tidspunkt du modtager afgørelsen. Støj og vibrationer Boligområdet er belastet af trafikstøj fra Gullestrupvej og i mindre grad af støj fra Kærmindevej. Der henvises til miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Alternativ B: For at overholde de til enhver tid gældende vejledne grænseværdier for støj, muliggør lokalplanen, at der kan etableres støjafskærmningen mellem boligområdet og parkeringspladsen. Evt. støjafskærmning skal fremstå som et levende grønt hegn. Jordforurening Der er indenfor lokalplanområdet ikke registreret arealer, der er kortlagt som forurenet eller muligvis forurenet i henhold til Lov om forurenet jord. I henhold til loven, skal arbejdet standses, hvis der i forbindelse med bygge- eller jordarbejde i øvrigt konstateres en ukendt forurening. Forureningen skal anmeldes til Herning Kommune, og arbejdet må først genoptages fire uger efter, at regionen har modtaget underretning om den konstaterede forurening. Grundvand Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Indsatsplanen er på tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse under revision og bliver lavet i et samarbejde mellem Herning Kommune og relevante myndigheder. Formålet med indsatsplanen er, at der nu og i fremtiden kan indvindes godt drikkevand i Herning Kommune. Yderligere information kan fås ved at kontakte Herning Kommune. For at sikre godt drikkevand i fremtiden, anbefales det med henvisning til Indsatsplanen, at der ikke benyttes sprøjtemidler indenfor lokalplanområdet. Lokalplanen stiller krav om at veje og pladser, hvor der kører motorkøretøjer eller håndteres miljøfarlige stoffer, skal udføres med en belægning som muliggør, at afstrømmende vand kan opsamles. Afledning af regn- og spildevand skal ske i overensstemmelse med gældende spildevandsplan. Det bør tilstræbes, at regnvand fra tage i videst muligt omfang nedsives på den enkelte ejendom. Servitutter Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planens bestemmelser. Tilstandsservitutter som gennem lokalplanlægning ikke længere er relevante, kan aflyses. I forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse kan følgende servitutter aflyses, da de er indehold i lokalplanen. 9 Redegørelse

10 , Oversigtsservitut ved krydset Kærmindevej - Gullestrupvej (pålagt ved ekspropriation) Matr. nr. 4p, 4q, 4r, 4s, 4t, 4u, 4ar, 4as, 4at, 4au, 4av, 4ax, 4ay, 4az, 4aæ, 4aø, aba, 4bb, 4bc, 4bd, 4be, 4bf, 4bg, 4bh, 4bi, 4bk, 4bl, og 4bm Brændegårde, Herning Jorde aflyses i sin helhed , Oversigtsservitut ved krydset Kærmindevej - Gullestrupvej aflyses i sin helhed , Deklaration med lokalplanlignende bestemmelser om bl.a.: 1. Oversigtsarealer, 2. Ret til kloakledninge, 3. Adgangsbegrænsning til Gullestrupvej, 4. Adgangsbegrænsning til H P Hansensvej, 5. Byggelinier, 6. Bebyggelsesregulerende bestemmelser aflyses for punkterne 1, 3, 4, 5 og 6. Eksisterende byplanvedtægt Området er omfattet af den eksisterende byplanvedtægt nr. 9 for et område omkring den projekterede Indre Ringvej på strækningen fra Anemonevej til Gl. Kirkevej. Denne byplanvedtægt aflyses for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Lokalplanens forhold til Herning Kommuneatlas mm Der er i Herning Kommuneatlas ikke registreret bygninger indenfor lokalplanområdet. Der er udarbejdet et vurderingsnotat, som beskriver bygningernes bevaringsinteresser. På baggrund af dette notat stilles der i lokalplanens bestemmelser krav til, hvordan istandsættelsesarbejder skal udføres. Således skal enhver istandsættelse og ombygning af en bygning ske under hensyntagen til bygningens oprindelige udseende. Det vil sige, at istandsættelse skal ske i respekt for husets originale materialer, form og detaljer. Istandsættelsesprojekter på en bygning med bevaringsinteresser skal godkendes af Herning Byråd. Det betyder, at byrådet f.eks. skal give særlig tilladelse til bl.a. om- og tilbygning, ændring af farver og materialer samt udskiftning af carport, tage, sternvinduer, døre, trapper, sålbænke m.v. Notatet er vedlagt som bilag 3. Teknisk forsyning Området forsynes med varme, el, vand og kloak fra private og offentligt ejede virksomheder på de respektive ledningsejeres til enhver tid gældende betingelser. Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før tilslutning til vand, kloak, elforsyning og kollektiv varmeforsyning har fundet sted. Bortledning af spildevand og regnvand skal ske i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan og Herning Kommuneplan. Visualisering på bygningsarkitekturens oprindelige udtryk 10 Lokalplan 12.B12.7

11 Kollektiv trafik Lokalplanområdets nærmeste busforbindelse med bybus og servicebus er på Gullestrupvej. Skoleforhold Lokalplanområdet ligger ved planens udarbejdelse i Brændgårdskolens skoledistrikt. 1.7 MYNDIGHEDSTILLADELSER Museer Museum Midtjylland skal i henhold til Museumsloven sikres mulighed for at foretage arkæologiske undersøgelser ved nedrivning, bebyggelse og anlæg. Hvis der under byggeri eller anlægsarbejde træffes på fortidsminder, skal arbejdet jf. Museumsloven stoppes og Museum Midtjylland underrettes. Politiet Der kan jf. Færdselsloven ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.v., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling. 1.8 LOKALPLANFORSLAGETS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet og offentlig bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder i henhold til planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet den xx. måned 2014, kan byrådet dog give tilladelse til at udnytte en ejendom, hvis det er i overensstemmelse med forslaget og med byggeloven. Hvis der i løbet af den offentlige høringsperiode rettidigt er fremsat indsigelser mod lokalplanforslaget, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse, det vil sige fra den xx. måned 2014 og indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort af byrådet, dog højest indtil den xx. måned I øvrigt bortfalder forslaget, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år efter offentliggørelsen. 11 Redegørelse

12 2.0 Lokalplanbestemmelser Bevarende lokalplan nr. 12.B12.7 (A/B) for et boligområde ved Kærmindevej, Irisvej, Lavendelvej og Lathyrusvej i Herning. I henhold til lov om planlægning (Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Lokalplanens bestemmelser i opdelt i alternativ A og alternativ B. Ved lokalplanens foreløbige vedtagelse vælges den ene løsning. BESTEMMELSER FOR ALTERNATIV A: Bestemmelser for boligområdets bevarelse. 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er: 1.1 at bevare boligområdet, 1.2 at sikre boligerne tilbageføres til deres oprindelige arkitektoniske udtryk. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen, der afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og 2A, omfatter følgende matr.nr.: 4p, 4q, 4r, 4s, 4t, 4u, 4ar, 4as, 4at, 4au, 4av, 4ax, 4ay, 4az, 4aæ, 4aø, 4ba, 4bb, 4bc, 4bd, 4be, 4bf, 4bg, 4bh, 4bi, 4bk, 4bl og 4bm Brændgårde, Herning Jorde og del af litra 7000v samt alle parceller, der efter den 01. januar 2014 udstykkes, arealoverføres eller matrikuleres inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanens område må kun anvendes til boligformål. 3.2 Bebyggelse må kun ske som åben/lav bebyggelse. 3.3 Der kan i lokalplanområdet drives virksomhed til liberale erhverv, som er forenelig med områdets karakter af boligområde, hvis: - virksomheden drives af den, som bebor den pågældende ejendom; - virksomheden drives på en måde, så ejendommens karakter af bolig ikke ændres; - virksomheden ikke medfører ulempe for områdets øvrige beboere; - virksomheden ikke kræver parkering udover, hvad der er plads til på den pågældende ejendom; - reklameskilte, flag og lignende ikke opsættes på ejendommen. Skiltning må kun foregå som almindeligt navne- og nummerskilt. 12 Lokalplan 12.B12.7

13 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 4.1 Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Kærmindevej i princippet som vist på kortbilag 2A. 4.2 Der udlægges boligveje i princippet som vist på kortbilag 2A. 4.3 Vejene, som er markeret på kortbilag 2A, skal ved renovering udlægges og anlægges som opholds- og legeområder efter færdselslovens bestemmelser. 4.4 Der skal minimum etableres 2 parkeringspladser på den enkelte matrikel. 5 UDSTYKNING 5.1 Der må ikke ske en yderligere matrikulær udstykning af lokalplanområdet. 5.2 Der må kun etableres én bolig pr. ejendom. 6 TEKNISKE ANLÆG 6.1 Ved nybyggeri har grundejerne pligt til at lade deres ejendomme tilslutte private eller offentligt ejede forsyningsledninger på de af forsyningsvirksomhederne til enhver tid gældende betingelser. 6.2 Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger. 6.3 Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må ikke føres på facaden. 6.4 Installationsbokse og lignende, mindre anlæg til områdets tekniske forsyning skal placeres samlet langs vej- eller naboskel og skal have samme diskrete udformning og farve. 6.5 Der kan etableres affaldsstationer til indsamling af husholdningsaffald i henhold til Herning Kommunes Retningslinjer for placering, opbygning og indretning af affaldsstationer ved flerfamilieboliger på private grunde. 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 30 inkl. garager og udhuse. 7.2 Bebyggelse må opføres i højst 1 etage. 7.3 Bebyggelsen må have en højde på maksimum 3,5 meter. 7.4 Bebyggelse skal opføres indenfor de på kortbilag 2A viste byggefelter. 8 BEBYGGELSESENS UDFORMNING OG FREMTRÆDEN 8.1 Boligerne på Irisvej skal bevares i røde teglsten. 8.2 Træværket på boliger opført med røde teglsten. skal males i farverne: sort, umbra grøn (NCS S8010 G50Y), umbra brun (NCS S8010 Y50R)eller disse farver blandet med sort, som illustreret på bilag Boligerne på Kærmindevej, Lavendelvej og Lathyrusvej skal bevares i guleteglsten Træværket på boliger med gule teglsten. skal males i sort, som illustreret på bilag Udskiftning af vinduer, døre, stern, træværk og lignende skal ske efter bygningernes oprindelige arkitektur, materialer og fagdeling, som illustreret på bilag 1 og Vinduer, døre, stern, terrasse afskærmning, carport og skur skal udføres i træ og males i de oprindelige farver jf. 8.2 og Bestemmelser

14 8.7 Tage skal udføres som flade tage. 8.8 Der må ikke opsættes anlæg til solenergi inden for lokalplanområdet. 8.9 Der må ikke opsættes nogen former for individuelle udendørs antenner til TV- og radiomodtagelse, radioamatørvirksomhed, eller lignende, der kan ses fra offentlige veje-, områder eller parkeringsarealer. 9 UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt udseende. 9.2 Inden for lokalplanens område må der ikke opstilles uindregistrerede campingvogne, både, biler og lignende eller ophobes nogen form for affald. 10 TERRÆN 10.1 Der må ikke foretages permanente reguleringer af det naturlige terræn på mere end +/- 0,5 meter. 11 HEGNING OG BEPLANTNING 11.1 Hegning mod veje, stier og naboskel skal ske som levende hegn/hæk af samme art i hele lokalplanområdet. Hegnet/hækken skal placeres på egen grund og skal vedligeholdes på begge sider af den pågældende grundejer. Klippede hække skal plantes minimum 40 cm fra skel Der kan som supplement til levende hegn/ hæk opsættes trådhegn på indersiden af hegnet med maksimum højde som det levende hegn. Trådhegnet må ikke være synligt fra ydersiden 12 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før: 12.1 ubebyggede arealer med beplantning eller belægning er givet et ordentligt udseende, 12.2 ejendomme er ryddet for byggeaffald m.v. og fremtræder ordentligt ejendomme er tilsluttet private eller offentligt ejede forsyningsledninger. 13 MILJØ 13.1 Veje og pladser for kørsel med motorkøretøjer skal udføres med en tæt belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der kan spildes på arealet. Håndtering og opbevaring af stoffer, der kan forurene grundvandet må kun ske på pladser med tæt belægning. Pladsen skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne opsamle indholdet af den største beholder, der opbevares på pladsen. 14 BEVARING 14.1 Bygningerne indenfor lokalplanområdet, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Herning Byrådets særlige tilladelse, ud over det der står i lokalplanens bestemmelser Lokalplan 12.B12.7

15 15 SERVITUTTER 15.1 Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planens bestemmelser. 16 OPHÆVELSE AF LOKALPAN 16.1 Efter den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves Byplanvedtægt nr. 9, for et område omkring den projekterede Indre Ringvej på strækningen fra Anemonevej til Gl. Kirkevej, vedtaget 3. juni 1958 for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan. 17 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højest 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Lokalplanens endelige retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der ifølge 18 i Lov om Planlægning ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om at etablere de anlæg m.v. der er omtalt i planen. Herning Byråd kan ifølge planlovens 19 dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Videregående afvigelser kan kun foretages ved udarbejdelse af ny lokalplan. I henhold til Planlovens 47 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 15 Bestemmelser

16 BESTEMMELSER FOR ALTERNATIV B: Bestemmelser for bevaring af boligområde med mulighed for etablering af parkeringsplads. 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er: 1.1 at bevare boligområdet, 1.2 at sikre boligerne bevarer deres oprindelige arkitektoniske udtryk, 1.3 at sikre der kan etableres en parkeringsplads. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen, der afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og 2B, omfatter følgende matr.nr.: 4p, 4q, 4r, 4s, 4t, 4u, 4ar, 4as, 4at, 4au, 4av, 4ax, 4ay, 4az, 4aæ, 4aø, 4ba, 4bb, 4bc, 4bd, 4be, 4bf, 4bg, 4bh, 4bi, 4bk, 4bl og 4bm Brændgårde, Herning Jorde og del af litra 7000v samt alle parceller, der efter den 01. januar 2014 udstykkes, arealoverføres eller matrikuleres inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanens område må kun anvendes til boligformål samt parkeringsplads som vist på kortbilag 2B. 3.2 Bebyggelse må kun ske som åben/lav bebyggelse. 3.3 Der kan i lokalplanområdet drives virksomhed til liberale erhverv, som er forenelig med områdets karakter af boligområde, hvis: - virksomheden drives af den, som bebor den pågældende ejendom; - virksomheden drives på en måde, så ejendommens karakter af bolig ikke ændres; - virksomheden ikke medfører ulempe for områdets øvrige beboere; - virksomheden ikke kræver parkering udover, hvad der er plads til på den pågældende ejendom; - reklameskilte, flag og lignende ikke opsættes på ejendommen. Skiltning må kun foregå som almindeligt navne- og nummerskilt. 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 4.1 Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Kærmindevej i princippet som vist på kortbilag 2B. 4.2 Der udlægges boligveje i princippet som vist på kortbilag 2B. 4.3 Vejene, markeret på kortbilag 2B, skal ved renovering udlægges og anlægges som opholds- og legeområder efter færdselslovens bestemmelser. 4.4 Der skal minimum etableres 2 parkeringspladser på den enkelte matrikel. 4.5 Der kan etableres parkeringsplads som vist på kortbilag 2B. 4.6 Større samlede parkeringsarealer med mere end 8 pladser skal beplantes med mindst ét træ pr. 6 p-pladser. 4.7 Vejadgang til parkeringsplads skal ske via Kærmindevej som vist på kortbilag 2B. 4.8 Der kan etableres stiforbindelser i det omfang der er behov for det jf Lokalplan 12.B12.7

17 5 UDSTYKNING 5.1 Der må ikke ske en yderligere matrikulær udstykning af lokalplanområdet. 5.2 Der må kun etableres én bolig pr. ejendom. 5.3 Ved anlæggelse af parkeringsplads kan matr. nr. 4bi, 4bk, 4bl og 4bm Brændgårde, Herning Jorde sammenlægges. 6 TEKNISKE ANLÆG 6.1 Ved nybyggeri har grundejerne pligt til at lade deres ejendomme tilslutte private eller offentligt ejede forsyningsledninger på de af forsyningsvirksomhederne til enhver tid gældende betingelser. 6.2 Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger. 6.3 Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må ikke føres på facaden. 6.4 Installationsbokse og lignende, mindre anlæg til områdets tekniske forsyning skal placeres samlet langs vej- eller naboskel og skal have samme diskrete udformning og farve. 6.5 Der kan etableres affaldsstationer til indsamling af husholdningsaffald i henhold til Herning Kommunes Retningslinjer for placering, opbygning og indretning af affaldsstationer ved flerfamilieboliger på private grunde. 6.6 Der kan etableres støjafskærmning såfremt det er nødvendigt for at overholde miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 30 inkl. garager og udhuse. 7.2 Bebyggelse må opføres i højest 1 etage. 7.3 Bebyggelsen må have en højde på maksimum 3,5 meter. 7.4 Bebyggelse skal opføres indenfor de på kortbilag 2B viste byggefelter. 8 BEBYGGELSESENS UDFORMNING OG FREMTRÆDEN 8.1 Boligerne på Irisvej skal bevares i røde teglsten. 8.2 Træværket på boliger opført med røde teglsten skal males i farverne: sort, umbra grøn (NCS S8010 G50Y), umbra brun (NCS S8010 Y50R)eller disse farver blandet med sort, som illustreret på bilag Boligerne på Kærmindevej, Lavendelvej og Lathyrusvej skal bevares i gule teglsten. 8.4 Træværket på boliger med gule teglsten skal males i sort, som illustreret på bilag Ved udskiftning af vinduer, døre, stern, træværk og lignende skal ske efter bygningernes oprindelige arkitektur, materialer og fagdeling, som illustreret på bilag 1 og Vinduer, døre, stern, terrasse afskærmning, carport og skur skal udføres i træ og males i de oprindelige farver jf. 8.2 og Tage skal udføres som flade tage. 8.8 Der må ikke opsættes anlæg til solenergi inden for lokalplanområdet. 8.9 Der må ikke opsættes nogen former for individuelle udendørs antenner til TV- og radiomodtagelse, radioamatørvirksomhed, eller lignende, der kan ses fra offentlige veje-, områder eller parkeringsarealer. 17 Bestemmelser

18 9 UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt udseende. 9.2 Inden for lokalplanens område må der ikke opstilles uindregistrerede campingvogne, både, biler og lignende eller ophobes nogen form for affald. 10 TERRÆN 10.1 Der må ikke foretages permanente reguleringer af det naturlige terræn på mere end +/- 0,5 meter Ved anlæggelse af parkeringspladsen kan der inden for pladsen foretages en permanent terrænregulering på + /- 0,5 meter. 11 HEGNING OG BEPLANTNING 11.1 Hegning mod veje, stier og naboskel skal ske som levende hegn/hæk af arten bøg i boligområdet indenfor lokalplanafgrænsningen. Hegnet/hækken skal placeres på egen grund og skal vedligeholdes på begge sider af den pågældende grundejer. Klippede hække skal plantes minimum 0,40 meter fra skel Der kan som supplement til levende hegn/hæk opsættes trådhegn på indersiden af hegnet med maksimum højde som det levende hegn. Trådhegnet må ikke være synligt fra ydersiden Ved etablering af parkeringsplads skal der etableres levende hegn/hæk omkring parkeringsarealet med en bredde på minimum 1 meter Hegning omkring parkeringspladsen skal ske som levende hegn/hæk af arten bøg som i resten af lokalplanområdet Levende hegn/hæk kan gennembrydes af veje og stier, når indtrykket af en samlet, tæt beplantning bevares Støjafskærmning skal tilplantes og fremstå grønt. 12 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før: 12.1 ubebyggede arealer med beplantning eller belægning er givet et ordentligt udseende, 12.2 ejendomme er ryddet for byggeaffald m.v. og fremtræder ordentligt ejendomme er tilsluttet private eller offentligt ejede forsyningsledninger at den i 6.6 nævnte støjafskærmning er etableret. 13 MILJØ 13.1 Veje og pladser for kørsel med motorkøretøjer skal udføres med en tæt belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der kan spildes på arealet. Håndtering og opbevaring af stoffer, der kan forurene grundvandet må kun ske på pladser med tæt belægning. Pladsen skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne opsamle indholdet af den største beholder, der opbevares på pladsen. 14 BEVARING 14.1 Bygningerne på Kærmindevej 42, 44, 46 og 48 kan nedrives. 18 Lokalplan 12.B12.7

19 14.2 Øvrige bygninger indenfor lokalplanområdet, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Herning Byråds særlige tilladelse, ud over det der står i lokalplanens bestemmelser SERVITUTTER 15.1 Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planens bestemmelser Følgende servitutter aflyses i forbindelse med lokalplanes endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse. Servitutterne skal herefter slettes fra tingbogen: , Oversigtsservitut ved krydset Kærmindevej - Gullestrupvej (pålagt ved ekspropriation) Matr. nr. 4p, 4q, 4r, 4s, 4t, 4u, 4ar, 4as, 4at, 4au, 4av, 4ax, 4ay, 4az, 4aæ, 4aø, aba, 4bb, 4bc, 4bd, 4be, 4bf, 4bg, 4bh, 4bi, 4bk, 4bl, og 4bm Brændegårde, Herning Jorde. aflyses i sin helhed , Oversigtsservitut ved krydset Kærmindevej - Gullestrupvej aflyses i sin helhed , Deklaration med lokalplanlignende bestemmelser om bl.a.: 1. Oversigtsarealer, 2. Ret til kloakledninge, 3. Adgangsbegrænsning til Gullestrupvej, 4. Adgangsbegrænsning til H P Hansensvej, 5. Byggelinier, 6. Bebyggelsesregulerende bestemmelser aflyses for punkterne 1, 3, 4, 5 og OPHÆVELSE AF LOKALPAN 16.1 Efter den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves Byplanvedtægt nr. 9, for et område omkring den projekterede Indre Ringvej på strækningen fra Anemonevej til Gl. Kirkevej, vedtaget 3. juni 1958 for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan. 17 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højest 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Lokalplanens endelige retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der ifølge 18 i Lov om Planlægning ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om at etablere de anlæg m.v. der er omtalt i planen. Herning Byråd kan ifølge planlovens 19 dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Videregående afvigelser kan kun foretages ved udarbejdelse af ny lokalplan. I henhold til Planlovens 47 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 19 Bestemmelser

20 3.0 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget som forslag af Herning Byråd den xx. måned 20xx. På Byrådets Vegne Ulrik Hyldgaard Formand for Byplanudvalget Jørgen Krogh Direktør By, Erhverv og Kultur 20 Vedtagelsespåtegning

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo Lokalplan 360-72 Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo December 2014 Offentlig bekendtgørelsesdato: 20. december 2014 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN FOR NEDRIVNING AF SYGEPLEJEBOLIGER VED

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område Lokalplan / Byplanvedtægt nr. 4. / 1 Lokalplanens formål Ny/eksisterende Lov-regel Ejerlaugets kommentarer Kommunens svar 1.1 Det er lokalplanens formål: At sikre kvarterets helhedsindtryk, som det fremstår

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere