Lokalplan nr. 12.B12.7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 12.B12.7"

Transkript

1 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for et boligområde ved Kærmindevej, Irisvej, Lavendelvej og Lathyrusvej i Herning

2 Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge- og anlægsarbejde, foretages væsentlige nedrivninger eller der sker væsentlige ændringer i anvendelsen af en ejendom. I øvrigt kan der altid udarbejdes lokalplan, når byrådet skønner, at det er nødvendigt. I en lokalplan kan byrådet fastlægge nærmere retningslinjer for et areals anvendelse, bygninger, veje og stiers placering og udformning, friarealers placering og indretning samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer mv. Sådanne bestemmelser skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. En lokalplan er desuden byrådets redskab til at sikre gennemførelse af kommuneplanen. Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt offentliggøres et forslag til lokalplan i 8 uger, således at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og fremsætte ændringsforslag. Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Lokalplanens bestemmelser får herefter bindende virkning for grundejere og brugere i området. Tilvejebringelse af en lokalplan betyder ikke forbud mod fortsættelse af en eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom, og en lokalplan medfører heller ikke pligt for grundejerne til at realisere de anlæg, som er indeholdt i planen. Derimod skal ændringer af eksisterende forhold, f.eks. ved om- og nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående ejendomme, være i overensstemmelse med lokalplanen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan efter planens vedtagelse. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres med tilvejebringelse af en ny lokalplan. Fremlæggelse mv. Dette lokalplanforslag vil være offentligt fremlagt i tiden fra den dd. måned 20xx til den dd. måned 20xx (begge dage incl.) på Herning Rådhus (i Borgerservice, indgang B og i Planafdelingen, indgang C 2. sal), på Herning Bibliotekerne og på kommunens hjemmeside. Indsigelser imod og ændringsforslag til lokalplanen skal indsendes skriftligt til Herning Byråd, Rådhuset, 7400 Herning eller pr. til: senest den dd. måned 20xx Indsendte indsigelser og ændringsforslag offentliggøres på Herning Kommunens hjemmeside med navn der er således fuld offentlighed om indsigelse og indsigers navn. Supplerende oplysninger kan indhentes på By, Erhverv og Kultur, Planafdelingen, tlf Lokalplan 12.B12.7

3 Forslag til Lokalplan 12. B Bevarende lokalplan for et boligområde ved Kærmindevej, Irisvej, Lavendelvej og Lathyrusvej i Herning Indhold 1.0 Redegørelse 1.1 LOKALPLANENS FORMÅL LOKALPLANENS BAGGRUND LOKALPLANENS OMRÅDE LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER LOKALPLANENS INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING MYNDIGHEDSTILLADELSER LOKALPLANFORSLAGETS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Lokalplanbestemmelser BESTEMMELSER FOR ALTERNATIV A: Bestemmelser for boligområdets bevarelse. 1 LOKALPLANENS FORMÅL 12 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 12 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 12 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 13 5 UDSTYKNING 13 6 TEKNISKE ANLÆG 13 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 13 8 BEBYGGELSESENS UDFORMNING OG FREMTRÆDEN 13 9 UBEBYGGEDE AREALER TERRÆN HEGNING OG BEPLANTNING FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE MILJØ BEVARING SERVITUTTER OPHÆVELSE AF LOKALPAN LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 15 3 Indhold

4 Forslag til BESTEMMELSER FOR ALTERNATIV B: Bestemmelser for bevaring af boligområde med mulighed for etablering af parkeringsplads. 1 LOKALPLANENS FORMÅL 16 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 16 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 16 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 16 5 UDSTYKNING 17 6 TEKNISKE ANLÆG 17 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 17 8 BEBYGGELSESENS UDFORMNING OG FREMTRÆDEN 17 9 UBEBYGGEDE AREALER TERRÆN HEGNING OG BEPLANTNING FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE MILJØ BEVARING SERVITUTTER OPHÆVELSE AF LOKALPAN LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Vedtagelsespåtegning Kortbilag 1 21 Kortbilag 2A 22 Kortbilag 2B 23 Bilag 1 24 Bilag 2 25 Bilag 3 26 Lokalplanen er udarbejdet af Herning Kommune i samarbejde med LIFA Plan. 4 Indhold

5 1.0 Redegørelse 1.1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen har til formål at udlægge området til boligformål med henblik på bevaring af karakteristisk boligbebyggelse fra ca Endvidere skal lokalplanen give mulighed for at nedrive 4 boliger for at indpasse en parkeringsplads ved Kærmindevej. 1.2 LOKALPLANENS BAGGRUND Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af manglende parkeringsmuligheder til elever, ansatte og besøgende til Sundhedsskolen Gullestrupvej 10-12, som har behov for flere parkeringspladser i tilknytning til skolen. Lokalplanområdet grænser op til skolen og en del biler holder i dagtimerne uhensigtsmæssigt parkeret på boligvejene. En vurdering af bevaringsinteresser i området skal belyse, hvilke muligheder der er for etablering af parkeringsplads indenfor lokalplanområdet og samtidig tilgodese bevaringsinteresserne for bygningerne og det samlede boligkvarter. Herning Kommune har vurderet bevaringsværdien af boligområdet omkring Irisvej, Kærmindevej, Lathyrusvej og Lavendelvej. Vurderingen er medtaget i nærværende lokalplan som bilag 3. På baggrund af vurderingen er der fremlagt to alternativer til boligområdets udvikling. Derfor er lokalplanen opdelt i to, alternativ A og B: Alternativ A har til formål at bevare et samlet boligområde omkring Lavendelvej, Lathyrusvej og en del af Irisvej samt fire adresser på Kærmindevej. Husene er opført mellem og fremstår som et samlet boligområde med samme type huse på alle grundene. Husene blev bygget som lægeboliger og er et unikt eksempel i Herning på 1970 ernes modernistiske og funktionelle arkitektur. Alternativ B har til formål at bevare boligerne indenfor lokalplanafgrænsningen samt at give muligheden for at integrere en parkeringsplads med indkørsel via Kærmindvej. 1.3 LOKALPLANENS OMRÅDE Områdets beliggenhed, afgrænsning og størrelse Området er ca. 2,5 ha. Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Herning og er en del af et boligområde nord for Sundhedsskolen på Gullestrupvej. Mod nord og øst afgrænses området af boligbebyggelse, mod syd af Kærmindevej og mod vest af Gullestrupvej. Områdets zonestatus Lokalplanområdet ligger i byzone. Områdets nuværende anvendelse Området anvendes ved lokalplanens udarbejdelse til udlejningsboliger for læger som er ansat i Hospitalsenheden Vest. Luftfoto der viser lokalplanområdets afgrænsning 5 Redegørelse

6 Eksisterende bebyggelse og anlæg Bebyggelsen består af fritlæggende enfamilieshuse i et traditionelt boligkvarter fra 1970 erne. Alle boligerne er opført i røde eller gule teglsten med fladt tag. Bevaringsværdier Herning Kommune har udarbejdet en rapport, som omhandler bevaringsinteresserne for boligområdet. Denne vurdering er med som bilag 3 til nærværende lokalplan. Området er et unikt eksempel på et boligområde fra 1970 erne. Boligerne er opført i etaper efter en overordnet bebyggelsesplan. Boligerne er opført som modernistiske og funktionelle boliger i henholdsvis gule og røde teglsten med flade tage. Bygningernes rene linjer og enkelte materialer samt placeringen på grunden, giver området et roligt og harmonisk udtryk. Lægeboligerne er et godt eksempel på udviklingen af enfamiliehuset, hvor industrialiseringen og standardisering kom til at spille en væsentlig rolle, som for alvor slog igennem i 1960 erne og 1970 ernes byggeri. I starten var det primært mindre detaljer som f.eks. vinduer, døre, beslag og facadebeklædninger, der blev standardiseret. Men ret hurtigt begyndte man at producere bærende vægelementer, der kunne samles på stedet. Boligerne i området er opført efter datidens moderne teknikker, der understreger bygningernes form og udtryk. Boligerne bæger præg af at være udlejningsboliger, der ofte har skiftende lejere. Derfor ser boligerne slidte og misligholdte ud. De trænger til at blive renoveret og tilbageført til deres oprindelige farve med sort træværk til de gule huse og umbragrønt træværk til de røde huse. Konklussion Husene på Lavendelvej, Lathyrusvej og Kærmindevej hænger godt sammen som et samlet boligområde både i placering og udtryk. Dette område skønnes at være bevaringsværdigt i sin helhed og burde tilbageføres i sine oprindelige farver, så boligerne fremstår mere originale og arkitektonisk stærke. Huse på Irisvej er ny renoveret, desværre ikke efter bygningens oprindelige materialer, farver og udtryk, men med moderne plastikvinduer, plastikdøre og eternitbeklædt stern. Grunden til at boligerne på Irisvej skønnes mindst bevaringsværdige er primært deres placering langs Gullestrupvej. Gullestrupvej er meget befærdet og derved er boligerne udsat for støjgener fra trafikken. Boliger på Lathyrusvej Boliger på Irisvej 6 Lokalplan 12.B12.7

7 Trafikale forhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra syd af Kærmindevej. Fire af grundene har direkte vejadgang fra Kærmindevej, de øvrige ejendomme har tilkørsel fra Irisvej, Lathyrusvej og Lavendelvej. Irisvej er fordelingsvej til Lathyrusvej og Lavendelvej. Vejene er brede traditionelle boligveje fra 1970 erne med fortov i begge sider. Boligvejene er i dagtimerne belastet af uhensigtsmæssige parkerede biler på grund af manglende parkering til ansatte, besøgende og elever til Sundhedsskolen. 1.4 LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER Lokalplanområdet ligger centralt umiddelbart nord for Herning bymidte, i et område præget af enfamilie boliger. Syd for området ligger Sundhedsskolen og mod vest støder lokalplanområdet op til Gullestrupvej. Vest for Gullestrupvej ligger uddannelsesinstitutionerne HF og VUC, distriktsskolen Brændgårdskolen og SFO. Langs Gullestrupvej ligger flere offentlige funktioner og institutioner. 1.5 LOKALPLANENS INDHOLD Disponering Formålet med denne lokalplan er at redegøre for to mulige alternativer til områdets fremtidige udvikling. Alternativ A: Området ønskes bevaret, da boligerne er et meget fint og godt eksempel på et modernistisk og funktionalistisk velfungerende boligområde fra 1970 erne. Boligerne er opført som lægeboliger og benyttes i dag stadig til boliger for læger ansat ved Hospitalsenheden Vest. Husene indenfor lokalplanområdet ønskes bevaret og med tiden tilbageført til deres oprindelige farver og materialer. Alternativ B: Sundhedsskolen syd for lokalplanområdet mangler parkeringsmuligheder og ønsker derfor at etablere en parkeringsplads indenfor lokalplanområdet. Denne parkeringsplads kan etableres ved Kærmindevej. Dette vil medføre, at fire boliger indenfor lokalplansområdet nedrives. De tilbageværende boliger indenfor lokalplanområdet ønskes bevaret og med tiden tilbageført til deres oprindelige farver og materialer. Anvendelse Alternativ A: Lokalplanområdet skal bevares til boligformål. Alternativ B: Lokalplanen skal anvendes til boligområde med mulighed for etablering af en større parkeringsplads til ca. 90 biler ved Kærmindevej. Bebyggelse og anlæg Alternativ A: Boligerne skal bevares og må ikke nedrives. Boligerne skal ved renovering tilbageføres til deres oprindelige arkitektur. Alle husene skal fremstå med teglstensfacader i henholdsvis rød og gul. Vinduesrammer, dørrammer, carporte, afskærmning ved terrasse og stern skal ved renovering udføres med træ og males i anbefalede farver. Alternativ B: Ved alternativ B kan fire huse langs Kærmindevej nedrives, og der kan anlægges en parkeringsplads til Sundhedsskolens elever, ansatte og besøgende. Boligerne, der ikke nedrives, skal bevares. Boligerne skal ved renovering tilbageføres til deres oprindelige arkitektur. Alle husene skal fremstå med teglstensfacader i henholdsvis rød og gul. Vinduesrammer, dørrammer, carporte, afskærmning ved terrasse og stern skal ved renovering udføres med træ og males i anbefalede farver. Grønne områder, landskab og beplantning For at give området en samlet grøn karakter kræver lokalplanen, at hegn skal etableres som levende hegn. Ved alternativ B skal der etableres et levende hegn/ hæk rundt om parkeringspladsen. Det levende hegn /hæk skal være med til at afgrænse og afskærme parkeringspladsen og derved give en grøn karakter til boligområdet mod øst. Bevaring Boligerne indenfor lokalplanområdet bevares. Når boligerne renoveres, skal de renovers så de fremstår i deres oprindelige arkitektoniske udtryk. Det vil sige sternbeklædning, vinduer, døre og terrasseafskærmning skal ved udskiftning udføres i træ. 7 Redegørelse

8 Vinduer og døre skal have samme fagdeling som vist på bilag 1 og 2. Træværket til de gule huse skal males i sort og til de røde hus kan træværket males i umbragrøn, umbrabrun eller sort som vist på bilag 1 og 2. Ved alternativ B kan Kærmindevej 42, 44, 46 og 48 nedrives. Disse boliger er vurderet til at have middel bevaringsværdi på 4 jf. bevaringsnotatet. Veje, stier og parkering Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Kærmindevej. Fire af boligerne bevarer deres direkte adgang til grundene fra Kærmindevej. De øvrige boliger har vejadgang til Irisvej, Lavendelvej og Lathyrusvej. Boligvejene inden for lokalplanområdet skal ved renovering anlægges som boligveje til lege- og ophold. Der kan på boligvejene etableres fartdæmpende foranstaltninger, der udformes og indbyder til leg. Alternativ B: I dag holder der en del uhensigtsmæssig parkerede biler i området. Med en større parkeringsplads sikres det, at bilerne fjernes fra området og derved øges trafiksikkerheden i boligkvarteret. Vejadgangen til parkeringspladsen skal ske via Kærmindevej. 1.6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Lokalplanens forhold til kommuneplanen Alternativ A: Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan og er indeholdt i rammeområde 12.B12., Boligområde ved Kærmindevej. Eksempel på belægning i Odense Eksempel på gade i Galten Skitseeksempel på boligvej, Lavendelvej i Herning 8 Lokalplan 12.B12.7

9 Alternativ B: Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan for rammeområde 12.B12., Boligområde ved Kærmindevej. Der er derfor udarbejdet et nyt kommuneplantillæg nr. 24, der muliggør etableringen af en parkeringsplads inden for lokalplanområdet. Lokalplanens forhold til miljøet Lov om Miljøvurdering Ifølge Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Herning Kommune har i en screening vurderet, at lokalplanen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, og der er derfor ikke foretaget yderligere miljøvurdering. Screeningen kan ses ved henvendelse til Herning Kommunes planafdeling. KLAGEVEJLEDNING Herning Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives senest 4 uger efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I henhold til planlovens 58, stk. 1, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at byrådet har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klage skal sendes til alternativt til Herning Kommune, Torvet 5, 7400 Herning. Klagen skal være modtaget af Herning Kommune inden fire uger efter modtagelsen af denne afgørelse. Herning Kommune videresender herefter klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for, at Natur- og Miljøklagenævnet behandler din klage, at du indbetaler et gebyr, fastsat til 500 kr. til nævnet. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside dk. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra det tidspunkt du modtager afgørelsen. Støj og vibrationer Boligområdet er belastet af trafikstøj fra Gullestrupvej og i mindre grad af støj fra Kærmindevej. Der henvises til miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Alternativ B: For at overholde de til enhver tid gældende vejledne grænseværdier for støj, muliggør lokalplanen, at der kan etableres støjafskærmningen mellem boligområdet og parkeringspladsen. Evt. støjafskærmning skal fremstå som et levende grønt hegn. Jordforurening Der er indenfor lokalplanområdet ikke registreret arealer, der er kortlagt som forurenet eller muligvis forurenet i henhold til Lov om forurenet jord. I henhold til loven, skal arbejdet standses, hvis der i forbindelse med bygge- eller jordarbejde i øvrigt konstateres en ukendt forurening. Forureningen skal anmeldes til Herning Kommune, og arbejdet må først genoptages fire uger efter, at regionen har modtaget underretning om den konstaterede forurening. Grundvand Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Indsatsplanen er på tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse under revision og bliver lavet i et samarbejde mellem Herning Kommune og relevante myndigheder. Formålet med indsatsplanen er, at der nu og i fremtiden kan indvindes godt drikkevand i Herning Kommune. Yderligere information kan fås ved at kontakte Herning Kommune. For at sikre godt drikkevand i fremtiden, anbefales det med henvisning til Indsatsplanen, at der ikke benyttes sprøjtemidler indenfor lokalplanområdet. Lokalplanen stiller krav om at veje og pladser, hvor der kører motorkøretøjer eller håndteres miljøfarlige stoffer, skal udføres med en belægning som muliggør, at afstrømmende vand kan opsamles. Afledning af regn- og spildevand skal ske i overensstemmelse med gældende spildevandsplan. Det bør tilstræbes, at regnvand fra tage i videst muligt omfang nedsives på den enkelte ejendom. Servitutter Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planens bestemmelser. Tilstandsservitutter som gennem lokalplanlægning ikke længere er relevante, kan aflyses. I forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse kan følgende servitutter aflyses, da de er indehold i lokalplanen. 9 Redegørelse

10 , Oversigtsservitut ved krydset Kærmindevej - Gullestrupvej (pålagt ved ekspropriation) Matr. nr. 4p, 4q, 4r, 4s, 4t, 4u, 4ar, 4as, 4at, 4au, 4av, 4ax, 4ay, 4az, 4aæ, 4aø, aba, 4bb, 4bc, 4bd, 4be, 4bf, 4bg, 4bh, 4bi, 4bk, 4bl, og 4bm Brændegårde, Herning Jorde aflyses i sin helhed , Oversigtsservitut ved krydset Kærmindevej - Gullestrupvej aflyses i sin helhed , Deklaration med lokalplanlignende bestemmelser om bl.a.: 1. Oversigtsarealer, 2. Ret til kloakledninge, 3. Adgangsbegrænsning til Gullestrupvej, 4. Adgangsbegrænsning til H P Hansensvej, 5. Byggelinier, 6. Bebyggelsesregulerende bestemmelser aflyses for punkterne 1, 3, 4, 5 og 6. Eksisterende byplanvedtægt Området er omfattet af den eksisterende byplanvedtægt nr. 9 for et område omkring den projekterede Indre Ringvej på strækningen fra Anemonevej til Gl. Kirkevej. Denne byplanvedtægt aflyses for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Lokalplanens forhold til Herning Kommuneatlas mm Der er i Herning Kommuneatlas ikke registreret bygninger indenfor lokalplanområdet. Der er udarbejdet et vurderingsnotat, som beskriver bygningernes bevaringsinteresser. På baggrund af dette notat stilles der i lokalplanens bestemmelser krav til, hvordan istandsættelsesarbejder skal udføres. Således skal enhver istandsættelse og ombygning af en bygning ske under hensyntagen til bygningens oprindelige udseende. Det vil sige, at istandsættelse skal ske i respekt for husets originale materialer, form og detaljer. Istandsættelsesprojekter på en bygning med bevaringsinteresser skal godkendes af Herning Byråd. Det betyder, at byrådet f.eks. skal give særlig tilladelse til bl.a. om- og tilbygning, ændring af farver og materialer samt udskiftning af carport, tage, sternvinduer, døre, trapper, sålbænke m.v. Notatet er vedlagt som bilag 3. Teknisk forsyning Området forsynes med varme, el, vand og kloak fra private og offentligt ejede virksomheder på de respektive ledningsejeres til enhver tid gældende betingelser. Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før tilslutning til vand, kloak, elforsyning og kollektiv varmeforsyning har fundet sted. Bortledning af spildevand og regnvand skal ske i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan og Herning Kommuneplan. Visualisering på bygningsarkitekturens oprindelige udtryk 10 Lokalplan 12.B12.7

11 Kollektiv trafik Lokalplanområdets nærmeste busforbindelse med bybus og servicebus er på Gullestrupvej. Skoleforhold Lokalplanområdet ligger ved planens udarbejdelse i Brændgårdskolens skoledistrikt. 1.7 MYNDIGHEDSTILLADELSER Museer Museum Midtjylland skal i henhold til Museumsloven sikres mulighed for at foretage arkæologiske undersøgelser ved nedrivning, bebyggelse og anlæg. Hvis der under byggeri eller anlægsarbejde træffes på fortidsminder, skal arbejdet jf. Museumsloven stoppes og Museum Midtjylland underrettes. Politiet Der kan jf. Færdselsloven ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.v., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling. 1.8 LOKALPLANFORSLAGETS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet og offentlig bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder i henhold til planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet den xx. måned 2014, kan byrådet dog give tilladelse til at udnytte en ejendom, hvis det er i overensstemmelse med forslaget og med byggeloven. Hvis der i løbet af den offentlige høringsperiode rettidigt er fremsat indsigelser mod lokalplanforslaget, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse, det vil sige fra den xx. måned 2014 og indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort af byrådet, dog højest indtil den xx. måned I øvrigt bortfalder forslaget, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år efter offentliggørelsen. 11 Redegørelse

12 2.0 Lokalplanbestemmelser Bevarende lokalplan nr. 12.B12.7 (A/B) for et boligområde ved Kærmindevej, Irisvej, Lavendelvej og Lathyrusvej i Herning. I henhold til lov om planlægning (Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Lokalplanens bestemmelser i opdelt i alternativ A og alternativ B. Ved lokalplanens foreløbige vedtagelse vælges den ene løsning. BESTEMMELSER FOR ALTERNATIV A: Bestemmelser for boligområdets bevarelse. 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er: 1.1 at bevare boligområdet, 1.2 at sikre boligerne tilbageføres til deres oprindelige arkitektoniske udtryk. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen, der afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og 2A, omfatter følgende matr.nr.: 4p, 4q, 4r, 4s, 4t, 4u, 4ar, 4as, 4at, 4au, 4av, 4ax, 4ay, 4az, 4aæ, 4aø, 4ba, 4bb, 4bc, 4bd, 4be, 4bf, 4bg, 4bh, 4bi, 4bk, 4bl og 4bm Brændgårde, Herning Jorde og del af litra 7000v samt alle parceller, der efter den 01. januar 2014 udstykkes, arealoverføres eller matrikuleres inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanens område må kun anvendes til boligformål. 3.2 Bebyggelse må kun ske som åben/lav bebyggelse. 3.3 Der kan i lokalplanområdet drives virksomhed til liberale erhverv, som er forenelig med områdets karakter af boligområde, hvis: - virksomheden drives af den, som bebor den pågældende ejendom; - virksomheden drives på en måde, så ejendommens karakter af bolig ikke ændres; - virksomheden ikke medfører ulempe for områdets øvrige beboere; - virksomheden ikke kræver parkering udover, hvad der er plads til på den pågældende ejendom; - reklameskilte, flag og lignende ikke opsættes på ejendommen. Skiltning må kun foregå som almindeligt navne- og nummerskilt. 12 Lokalplan 12.B12.7

13 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 4.1 Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Kærmindevej i princippet som vist på kortbilag 2A. 4.2 Der udlægges boligveje i princippet som vist på kortbilag 2A. 4.3 Vejene, som er markeret på kortbilag 2A, skal ved renovering udlægges og anlægges som opholds- og legeområder efter færdselslovens bestemmelser. 4.4 Der skal minimum etableres 2 parkeringspladser på den enkelte matrikel. 5 UDSTYKNING 5.1 Der må ikke ske en yderligere matrikulær udstykning af lokalplanområdet. 5.2 Der må kun etableres én bolig pr. ejendom. 6 TEKNISKE ANLÆG 6.1 Ved nybyggeri har grundejerne pligt til at lade deres ejendomme tilslutte private eller offentligt ejede forsyningsledninger på de af forsyningsvirksomhederne til enhver tid gældende betingelser. 6.2 Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger. 6.3 Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må ikke føres på facaden. 6.4 Installationsbokse og lignende, mindre anlæg til områdets tekniske forsyning skal placeres samlet langs vej- eller naboskel og skal have samme diskrete udformning og farve. 6.5 Der kan etableres affaldsstationer til indsamling af husholdningsaffald i henhold til Herning Kommunes Retningslinjer for placering, opbygning og indretning af affaldsstationer ved flerfamilieboliger på private grunde. 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 30 inkl. garager og udhuse. 7.2 Bebyggelse må opføres i højst 1 etage. 7.3 Bebyggelsen må have en højde på maksimum 3,5 meter. 7.4 Bebyggelse skal opføres indenfor de på kortbilag 2A viste byggefelter. 8 BEBYGGELSESENS UDFORMNING OG FREMTRÆDEN 8.1 Boligerne på Irisvej skal bevares i røde teglsten. 8.2 Træværket på boliger opført med røde teglsten. skal males i farverne: sort, umbra grøn (NCS S8010 G50Y), umbra brun (NCS S8010 Y50R)eller disse farver blandet med sort, som illustreret på bilag Boligerne på Kærmindevej, Lavendelvej og Lathyrusvej skal bevares i guleteglsten Træværket på boliger med gule teglsten. skal males i sort, som illustreret på bilag Udskiftning af vinduer, døre, stern, træværk og lignende skal ske efter bygningernes oprindelige arkitektur, materialer og fagdeling, som illustreret på bilag 1 og Vinduer, døre, stern, terrasse afskærmning, carport og skur skal udføres i træ og males i de oprindelige farver jf. 8.2 og Bestemmelser

14 8.7 Tage skal udføres som flade tage. 8.8 Der må ikke opsættes anlæg til solenergi inden for lokalplanområdet. 8.9 Der må ikke opsættes nogen former for individuelle udendørs antenner til TV- og radiomodtagelse, radioamatørvirksomhed, eller lignende, der kan ses fra offentlige veje-, områder eller parkeringsarealer. 9 UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt udseende. 9.2 Inden for lokalplanens område må der ikke opstilles uindregistrerede campingvogne, både, biler og lignende eller ophobes nogen form for affald. 10 TERRÆN 10.1 Der må ikke foretages permanente reguleringer af det naturlige terræn på mere end +/- 0,5 meter. 11 HEGNING OG BEPLANTNING 11.1 Hegning mod veje, stier og naboskel skal ske som levende hegn/hæk af samme art i hele lokalplanområdet. Hegnet/hækken skal placeres på egen grund og skal vedligeholdes på begge sider af den pågældende grundejer. Klippede hække skal plantes minimum 40 cm fra skel Der kan som supplement til levende hegn/ hæk opsættes trådhegn på indersiden af hegnet med maksimum højde som det levende hegn. Trådhegnet må ikke være synligt fra ydersiden 12 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før: 12.1 ubebyggede arealer med beplantning eller belægning er givet et ordentligt udseende, 12.2 ejendomme er ryddet for byggeaffald m.v. og fremtræder ordentligt ejendomme er tilsluttet private eller offentligt ejede forsyningsledninger. 13 MILJØ 13.1 Veje og pladser for kørsel med motorkøretøjer skal udføres med en tæt belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der kan spildes på arealet. Håndtering og opbevaring af stoffer, der kan forurene grundvandet må kun ske på pladser med tæt belægning. Pladsen skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne opsamle indholdet af den største beholder, der opbevares på pladsen. 14 BEVARING 14.1 Bygningerne indenfor lokalplanområdet, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Herning Byrådets særlige tilladelse, ud over det der står i lokalplanens bestemmelser Lokalplan 12.B12.7

15 15 SERVITUTTER 15.1 Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planens bestemmelser. 16 OPHÆVELSE AF LOKALPAN 16.1 Efter den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves Byplanvedtægt nr. 9, for et område omkring den projekterede Indre Ringvej på strækningen fra Anemonevej til Gl. Kirkevej, vedtaget 3. juni 1958 for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan. 17 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højest 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Lokalplanens endelige retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der ifølge 18 i Lov om Planlægning ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om at etablere de anlæg m.v. der er omtalt i planen. Herning Byråd kan ifølge planlovens 19 dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Videregående afvigelser kan kun foretages ved udarbejdelse af ny lokalplan. I henhold til Planlovens 47 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 15 Bestemmelser

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. H105

Forslag Lokalplan nr. H105 Forslag Lokalplan nr. H105 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 Boliger på Slettenhus PLAN OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 INDLEDNING 5 OFFENTLIG HØRING 5 LOKALPLANOMRÅDET 5 LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Boliger ved Ringstedvej 29-31

Boliger ved Ringstedvej 29-31 Boliger ved Ringstedvej 29-31 Lokalplan 578 Store Møllevej Ringstedvej Store Møllevænge jernbane 50 meter Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Vordingborg februar 2013 Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger 4-754 Lokalplan Herluf Trolles Vej Boliger Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere