Ind- og udvandringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ind- og udvandringer 2000-2010"

Transkript

1 Ind- og udvandringer

2 2

3 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning af grænsebevægelser og ægteskabsmønstre blandt pendlere og personer, der flytter til og fra Danmark fra Norden og EU-landene, i forbindelse med regeringens og Dansk Folkepartis aftale Nye tider. Nye krav i Finansloven Ministeriet har udvalgt omdrejningspunkterne til analysen. Danmarks Statistik har herefter behandlet data, og udarbejdet den deskriptive analyse efter Danmarks Statistiks egne retningslinier, og står dermed inde for tilrettelæggelsen og resultaterne af analysen. Analysen er opdelt i følgende kapitler: 1. Sammenfatningen samler op på de vigtigste resultater fra analysen Generelle tal vedrørende indvandringer, der belyser udviklingen i den samlede indvandring med udgangspunkt i de almindelige demografiske data som køn, alder, oprindelse, statsborgerskab og hvilke lande folk vandrer fra. Der er særlig fokus på vandringer fra Sverige, Norge, Polen, Tyskland og Storbritannien Generelle tal vedrørende udvandringer, der belyser udviklingen i den samlede udvandring , med udgangspunkt i de almindelige demografiske data som køn, alder, oprindelse, statsborgerskab og hvilke lande folk vandrer til. Ligesom i kapitel 2.1. er der særlig fokus på vandringer til de Sverige, Norge, Polen, Tyskland og Storbritannien, som ligger omkring Danmark Indvandringer, beskæftigelse og genudvandring. Formålet med kapitlet er at belyse i hvor høj grad de indvandrede er i beskæftigelse efter indvandringen, samt i hvilket omfang de genudvandrer og hvor lang tid de opholder sig i Danmark før genudvandring Indvandring med ægtefælle. Dette kapitel omhandler den delmængde af de indvandrede, som indvandrede sammen med en ægtefælle eller til en ægtefælle, der allerede havde bopæl i Danmark ved indvandringen. Indvandrede med ægtefælle bliver belyst i forhold til deres beskæftigelse efter indvandringen og i hvor høj grad de genudvandrer. Også ægtefællernes beskæftigelsesgrad bliver belyst Udvandring, uddannelse og beskæftigelse. Formålet med dette kapitel er at belyse de udvandredes beskæftigelses og uddannelsesniveau før udvandringen samt i hvilken grad de genindvandrer Genindvandring med ægtefælle. I dette kapitel er der fokus på de personer, der udvandrede i uden ægtefælle i Danmark, og genindvandrede inden 2011 med en ægtefælle. Genindvandrernes køn, alder, oprindelse, statsborgerskab samt socioøkonomisk status og uddannelsesniveau før udvandringen bliver belyst. De medindvandrede ægtefællers oprindelse og statsborgerskab bliver ligeledes belyst. Der er særlig fokus på genindvandringer fra Sverige. 5. Øresundspendling er en analyse af omfanget og udviklingen i antallet af personer, der bor i henholdsvis Skåne og Østdanmark og arbejder i henholdsvis Østdanmark og Sverige de såkaldte grænsependlere. Datamaterialet til dette kapitel er meget sparsomt, og øresundspendlingen er dermed ikke belyst tilbundsgående. 6. Definitioner og afgrænsninger er en beskrivelse af de forskellige begreber, der bliver brugt i analysen, samt afgrænsninger af de populationer som indgår i analysen. Analysen er udarbejdet af Anita Lange, Dorthe Larsen, Thomas Michael Nielsen og Annemette Lindhardt Olsen i kontoret for Befolkning i Danmarks Statistik. 3

4 4

5 Indholdsfortegnelse Forord Sammenfatning Udvikling i ind- og udvandringer 2.1. Generelle tal vedrørende indvandringer Generelle tal vedrørende udvandringer Indvandringer 3.1. Indvandring, beskæftigelse og genudvandring Indvandring med ægtefælle Udvandringer 4.1. Udvandring, uddannelse og beskæftigelse Genindvandring med ægtefælle Øresundspendling Definitioner og afgrænsninger

6 6

7 1. Sammenfatning Ind- og udvandringen til og fra Danmark har ændret sig meget i årene fra 2000 til Både lovmæssige stramninger på udlændingeområder, EU's udvidelse og konjunkturelle forhold har været med til at drive udviklingen. Samlet set er indvandringen i 2010 omkring 33 pct. højere end i Hovedårsagen til at indvandringen er højere i slutningen af perioden end i starten er, at antallet af vestlige indvandrere er steget kraftigt efter EU's udvidelse mod øst i Udvidelsen har også medført, at Polen i dag er det land, hvorfra der kommer flest indvandrere til Danmark. Selv om den samlede ikke-vestlige indvandring i 2010 ligger på samme niveau som ved periodens start, er der tale om en anden type indvandrere i dag, og de kommer også fra andre lande. De ikke-vestlige indvandrere, der nu kommer til Danmark, kommer især for at arbejde eller studere. Ved periodens start var familiesammenførte og flygtninge dominerende blandt de ikke-vestlige indvandrere, der indvandrede. Den samlede udvandring er også steget fra 2000 til Det afspejler også ændringerne i indvandringsmønsteret i retning af flere med arbejde eller studie som opholdsgrundlag. Indvandrere af den type er ofte kun i Danmark på ophold af få års varighed eller mindre, hvorefter de udvandrer igen. Ukraine, Kina og Indien er tre af de lande, hvorfra der nu kommer flest ikke-vestlige statsborgere, og de er også højt placeret blandt de lande, som der udvandrer flest ikke-vestlige statsborgere til. Blandt de vestlige indvandrere, der kom til Danmark i 2000 var næsten fire ud af fem genudvandret ved starten af 2011, mens det kun gjaldt lidt over hver fjerde af de ikke-vestlige indvandrere. Forskellen mellem vestlige og ikke-vestlige indvandrere, hvad angår andelen, der genudvandrer, er blevet gradvist mindre fra 2002 og frem, men niveauet er for alle årgange af indvandrede stadig højst for de vestlige. Det ændrede indvandringsmønster blandt ikke-vestlige indvandrere i retning af højere andele med studie og arbejde som opholdsgrundlag har naturligt medført, at de, som kom til Danmark i slutningen af perioden oftere var beskæftigede umiddelbart efter indvandringen sammenlignet med dem, som kom til Danmark i starten af perioden. Fx var kun 20 pct. af de årige mandlige ikke-vestlige indvandrere, der kom til Danmark i 2000, i beskæftigelse i november samme år. Den tilsvarende andel var 49 pct. blandt dem, der kom til Danmark i Da langt de fleste indvandrere ikke har afsluttet uddannelser i Danmark, kan uddannelsesniveau blandt indvandrere ikke belyses ordentligt. I praksis er det kun udvandrede med dansk oprindelse, som man kender uddannelsesniveauet for. Blandt personer med dansk oprindelse, der udvandrede i 2010 havde 31 pct. af mændene og 32 pct. af kvinderne afsluttet en mellemlang eller lang videregående uddannelse. De tilsvarende andele i 2000 var 26 pct. for mændene og 21 pct. for kvinderne. Sverige er på mange måder et interessant land, når det gælder udviklingen i ind- og udvandring i perioden Den faste forbindelse mellem de to lande i form af Øresundsbroen har givet spillet en stor rolle for den kraftigt stigende udvandring fra Danmark til Sverige fra 2000 til 2006, hvor den årlige udvandring til Sverige var oppe på næsten danske statsborgere. Siden er antallet faldet en del og udgjorde i 2010 lidt over I 2008 var der lidt over personer, som boede i Skåne og havde et job i Danmark. Det er mere end seks gange så mange som i I 2008 var det fortsat under personer, som boede i Østdanmark og arbejdede i Skåne, så det er altså langt mere udbredt at pendle fra Sverige til Danmark end den anden vej. Genindvandringen til Danmark fra Sverige af danske statsborgere er også steget kraftigt over perioden, så for mange har der været tale om relativt korte ophold i Sverige. Indvandringen har dog ligget lavere end den tilsvarende udvandring, så der har været tale om en nettoudvandring til Sverige. I 2010 ser det ud til, at udvandring og indvandring til og fra Sverige ligger på nogenlunde samme niveau. 7

8 Blandt de danske statsborgere, der i 2010 udvandrede til Sverige, havde 35 pct. ikkevestlig oprindelse. Den tilsvarende andel var kun 5 pct. i Det er nærliggende at koble denne udvikling sammen med ændringer i den danske udlændingelov, som har gjort det vanskeligere at opnå familiesammenføring med en udenlandsk ægtefælle. Også blandt de indvandrede danske statsborgere fra Sverige er der sket en kraftig stigning i andelen med ikke-vestlig oprindelse. De udgjorde 29 pct. blandt de indvandrede i 2010 mod kun 3 pct. i Der er også relativt mange ikke-vestlige indvandrere og efterkommere med dansk statsborgerskab, der genindvandrer fra Storbritannien. Deres andel var 16 pct. af den samlede indvandring af danske statsborgere fra Storbritannien i I løbet af hele perioden var der i alt personer, der indvandrede til Danmark gift og med ægtefællen i Danmark omkring indvandringstidspunktet. Heraf var 45 pct. ikke-vestlige indvandrere, 30 pct. havde dansk oprindelse og 25 pct. var vestlige indvandrere. Blandt de personer med dansk oprindelse, der indvandrede med en ægtefælle, havde ægtefællen også dansk oprindelse i fire ud af fem tilfælde. Blandt kvinder, der indvandrede med ægtefælle, var Thailand det største indvandringsland med en andel på 6 pct. For mændene var USA det vigtigste indvandringsland med en andel på 8 pct. I kapitlet om genindvandringer med ægtefælle fokuseres der på personer, der i perioden udvandrede fra Danmark ugifte eller uden deres ægtefælle i Danmark og som efterfølgende genindvandrede til Danmark gift og med ægtefællen i Danmark omkring genindvandringstidspunktet. Det kan også omfatte personer, hvor ægtefællen hele tiden har været i Danmark, men hvor ægteskabet først er blevet indgået i hovedpersonens udvandringsperiode. De genindvandrede med ægtefælle er en lille delmængde af de personer, der indvandrede med ægtefælle i perioden var der for hele perioden personer, der genindvandrede til Danmark med en ægtefælle. Heraf havde 62 pct. dansk oprindelse. I mere end to ud tre tilfælde havde personer med dansk oprindelse, der genindvandrede med ægtefælle, en ægtefælle, som også selv havde dansk oprindelse. Der var i alt 446 ikke-vestlige indvandrere med dansk statsborgerskab og 345 ikkevestlige efterkommere med dansk statsborgerskab, der genindvandrede med ægtefælle i perioden For de to grupper var der tale om en genindvandring fra Sverige til Danmark for 68 pct. af indvandrerne og for 86 pct. af efterkommerne. Det er meget høje andele sammenlignet med personer med dansk oprindelse, hvor 674 af i alt personer indvandrede fra Sverige. Det svarer til en andel på 17 pct. Blandt de ikke-vestlige indvandrere med dansk statsborgerskab, der genindvandrede med ægtefælle, havde en tredjedel tyrkisk oprindelse, mens personer med pakistansk og libanesisk oprindelse hver udgjorde omkring en tiendedel. Blandt de ikke-vestlige efterkommere med dansk statsborgerskab var tyrkisk og pakistansk oprindelse dominerende med andele på 46 pct. og 33 pct. Af de 443 kvindelige ikke-vestlige indvandrere med statsborgerskab i et land uden for EU, der genindvandrede med ægtefælle, havde to ud af tre en ægtefælle med dansk oprindelse. fra Filippinerne var her den klart største gruppe. For de 200 kvindelige ikke-vestlige indvandrere med dansk statsborgerskab var det til sammenligning kun hver ottende, som havde en ægtefælle med dansk oprindelse. I hele perioden var der i alt genindvandringer med ægtefælle, hvor ægtefællen var en ikke-vestlig indvandrer, som ikke selv var med i populationen af personer, der udvandrede og siden genindvandrede med ægtefælle. Det kan være et bud på antallet af ikke-vestlige indvandrere, som i løbet af er kommet til Danmark i forbindelse med ægteskab med en person, der er udvandret fra Danmark og siden genindvandret. 8

9 2.1. Generelle tal vedrørende indvandringer Sammenfatning Indvandringen til Danmark er steget kraftigt i perioden fra 2000 til Stigningen skyldes større indvandring af indvandrere fra vestlige lande, hvor indvandrere fra Polen er særligt dominerende. Siden 2005 har Polen været det land, hvorfra indvandringen til Danmark har været størst. Indvandring af indvandrere fra ikke-vestlige lande faldt kraftigt fra 2001 til 2004, men er siden steget igen og ligger i 2010 på det højeste niveau i perioden. Der er dog tale om en anden type indvandrere i 2010 end i 2001 både med hensyn til oprindelsesland og opholdsgrundlag. Ikkevestlige indvandrere kommer i dag især for at arbejde, mens mange ikke-vestlige indvandrere i årene kom til Danmark som flygtninge eller familiesammenførte. Blandt de indvandrede ikke-vestlige statsborgere i 2010 kom 35 pct. fra de fire lande Kina, Indien, Ukraine og Filippinerne. Deres tilsvarende andel var kun 9 pct. i 2000, hvor Tyrkiet og Irak var de to største indvandringslande for ikke-vestlige statsborgere. Indvandring fra Sverige er steget kraftigt fra 2000 til 2010, og stigningen gælder især indvandring af danske statsborgere. I 2010 var der danske statsborgere, der indvandrede fra Sverige mod 928 i I 2010 havde 29 pct. af de indvandrede danske statsborgere fra Sverige ikke-vestlig oprindelse mod kun 3 pct. i Indvandring af svenske statsborgere fra Sverige til Danmark er ikke steget i samme grad. Her er der dog også sket en stigning i andelen med ikke-vestlig oprindelse. I 2010 var det næsten hver femte af de svenske statsborgere, der indvandrede fra Sverige til Danmark, som var ikke-vestlig indvandrer. Når det gælder indvandring fra Sverige til Danmark, er det indvandringen af ikke-vestlige statsborgere, som er steget mest. I 2010 indvandrede 655 ikke-vestlige statsborgere fra Sverige til Danmark mod kun 34 i Blandt de indvandrede i 2010 var 250 pakistanske statsborgere svarende til en andel på 38 pct. Indvandringen til Danmark har ændret sig meget i løbet af tidsrummet Først og fremmest er den årlige indvandring steget med omkring 33 pct. fra i 2000 til i Samtidig er andelen af indvandrede, som er af dansk oprindelse eller efterkommere, faldet fra 39 pct. i 2000 til 26 pct. i Indvandrere udgjorde altså 74 pct. af den samlede indvandring i Fra 2001 til 2004 faldt indvandringen af ikke-vestlige indvandrere fra til Fra 2007 begyndte antallet at stige igen, og i 2010 indvandrede ikkevestlige indvandrere. De fleste indvandrere, der kommer til Danmark i dag, har vestlig oprindelse. Af de indvandrere, der kom til Danmark i 2010, var der således 61 pct., som havde vestlig oprindelse. Den tilsvarende andel var blot 47 pct. i Selv om de ikke-vestlige indvandreres andel af den samlede indvandring er faldet, var antallet af ikke-vestlige indvandrere, der kom til Danmark i 2010 alligevel det højeste i hele perioden I 2010 er det imidlertid nogle helt andre oprindelseslande, som de ikke-vestlige indvandrere kommer fra, og deres opholdsgrundlag er i dag typisk relateret til arbejde eller uddannelse, hvor de ikke-vestlige indvandrere tidligere oftest kom til Danmark som flygtninge eller i forbindelse med familiesammenføringer. Tal fra Udlændingeservice om givne opholdstilladelser i de enkelte år viser et stort fald i opholdstilladelser vedr. flygtninge og familiesammenføring og store stigninger i opholdstilladelser til arbejde i perioden fra 2000 til I 2010 kom 35 pct. af alle indvandrede ikke-vestlige statsborgere fra enten Kina, Indien, Ukraine eller Filippinerne. Den tilsvarende andel i 2000 var blot 9 pct. I 2000 var Tyrkiet og Irak de to største indvandringslande for ikke-vestlige statsborgere, der indvandrede til Danmark. 9

10 Figur Indvandrede fra de fem største indvandringslande Danske statsborgere Antal personer Sverige Storbritannien USA Tyskland Norge Der er sket en stor stigning i indvandring af danske statsborgere fra Sverige i løbet af perioden I 2010 var der danske statsborgere, der indvandrede fra Sverige mod kun 928 i I denne forbindelse spiller Øresundsbroen givetvis en stor rolle. Forskellige konjunkturelle forhold og forskelle i boligprisudvikling kan også tænkes at have stor betydning for vandringer mellem Danmark og Sverige. Storbritannien, USA, Tyskland og Norge er de fire øvrige lande, hvorfra der samlet indvandrede flest danske statsborgere i perioden Blandt de indvandrede danske statsborgere fra Sverige i 2010 var der 29 pct. som var indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. For Storbritannien var den tilsvarende andel 15 pct., mens det blandt indvandrede danske statsborgere fra Tyskland og Norge kun var 6 og 4 pct. som havde ikke-vestlig oprindelse. I år 2000 var det kun 3 pct. af de indvandrede danske statsborgere fra Sverige, som havde ikkevestlig oprindelse. Figur Indvandrede fra de fem største indvandringslande Statsborgere fra EU-lande Antal personer Polen Sverige Tyskland Litauen Storbritannien Efter Polens optagelse i EU blev det hurtigt det dominerende indvandringsland, når det gælder indvandring til Danmark af statsborgere fra EU-lande. Især udviklingen fra 2004 til 2008 var voldsom. I 2008 kom der således EU-statsborgere til Danmark fra Polen. Det er indlysende, at stort set alle sammen også var polske statsborgere. Siden 2008 er der sket et kraftigt fald, og de EU-statsborgere, der indvandrede til Danmark fra Polen i 2010, ligger på samme niveau som i Tyskland, Sverige, Litauen og Storbritannien er de fire øvrige lande, hvorfra der samlet indvandrede flest EU-statsborgere i perioden

11 De indvandrere EU-statsborgere fra Polen er næsten udelukkende af polsk oprindelse i gennem hele perioden. Blandt de indvandrede EU-statsborgere fra Sverige i 2010 var der derimod 19 pct., som havde ikke-vestlig oprindelse. Her er der i stort set alle tilfælde tale om ikke-vestlige indvandrere med svensk statsborgerskab. Også blandt de indvandrede EU-statsborgere fra Storbritannien var andelen med ikke-vestlig oprindelse forholdsvis høj med 11 pct. i De tilsvarende andele blandt de indvandrede EU-statsborgere fra Norge og Tyskland var kun 4 pct. i Figur Indvandrede fra de fem største indvandringslande Statsborgere fra øvrige vestlige lande Antal personer USA Norge Island Canada Australien Man bemærker især udviklingen i indvandringen fra USA, når man ser på indvandring af vestlige statsborgere uden for EU. Her er der med en indvandring på personer i 2010 tale om mere end en fordobling siden Norge og Island er de to andre betydelige lande med årlige indvandringer mellem og i hele perioden. Figur Indvandrede fra de fem største indvandringslande Statsborgere fra ikke-vestlige lande Antal personer Ukraine Kina Indien Tyrkiet Filippinerne Figuren med de fem lande, hvorfra der er kommet flest ikke-vestlige statsborgere i perioden , er mere kaotisk end de forrige. Fra var det indvandringer fra Tyrkiet, der lå højest, mens det fra var fra Kina. Fra 2006 til 2009 kom der flest indvandringer fra Ukraine, og i 2010 var Filippinerne det land, hvorfra der kom flest ikke-vestlige statsborgere til Danmark fra med Indien på andenpladsen. Norge, Polen, Storbritannien, Sverige og Tyskland er lande, som ligger tæt på Danmark, og hvorfra det rent fysisk er relativt enkelt at komme til Danmark. Det er især 11

12 landenes egne statsborgere eller personer med dansk oprindelse, som har boet i de pågældende lande i en årrække, der indvandrer til Danmark fra disse lande. I nogle tilfælde vil der dog også være tale om ikke-vestlige statsborgere. Tabellerne til viser omfanget af denne type indvandring for hvert af de fem lande. Fra Norge indvandrer der kun meget få ikke-vestlige statsborgere. I 2010 var antallet i alt blot 197 personer. Det er dog her bemærkelsesværdigt, at 147 af dem var filippinske statsborgere. Det svarer til tre ud af fire. Indvandring af filippinske statsborgere fra Norge var i årene stort set nul. Herefter er der sket en kraftig stigning. Dog er antallet faldet fra 2009 til Af de i alt filippinske statsborgere, som i 2010 indvandrede til Danmark, kom 8 pct. fra Norge. Der var kun 14 ikke-vestlige statsborgere, der indvandrede til Danmark fra Polen i 2010, og antallet ligger på samme lave niveau i hele perioden Storbritannien er i denne sammenhæng lidt mere interessant, idet der var 143 ikke-vestlige statsborgere, som i 2010 indvandrede fra Storbritannien. Her er der tale om mere end en fordobling siden Blandt de 143 indvandrede i 2010 var 29 indiske statsborgere, mens 23 havde statsborgerskab i Pakistan. Sverige er klart det mest interessante land blandt de fem lande. Herfra kom der i 2010 i alt 655 ikke-vestlige statsborgere. Der er tale om en meget kraftig stigning på få år, idet niveauet kun var 34 i Pakistanske statsborgere er den klart største gruppe med 250 indvandringer i Her er der tale om næsten en femdobling siden 2008, hvor 56 pakistanske statsborgere indvandrede fra Sverige til Danmark. De 250 pakistanske statsborgere, der indvandrede fra Sverige, svarer til 31 pct. af alle indvandringer af pakistanske statsborgere til Danmark i Fra Tyskland indvandrede der blot 157 ikke-vestlige statsborgere i Der er dog tale om det højeste antal siden 2002, hvor antallet var

13 Tabel Indvandrede fordelt efter herkomst Indvandrere Efterkommere Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere Personer med dansk oprindelse antal personer ,3 1,6 37,1 100, ,7 2,2 35,1 100, ,0 2,1 36,9 100, ,0 2,3 38,6 100, ,9 2,7 37,5 100, ,2 2,6 35,3 100, ,9 2,5 31,6 100, ,1 2,3 26,6 100, ,1 2,4 23,5 100, ,1 3,0 24,9 100, ,5 3,0 23,4 100,0 Anm.: Tallene er ekskl. vandringer fra Grønland og Færøerne. Tabel Indvandrede fordelt efter køn og herkomst pct. Personer med dansk oprindelse Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere Indvandrere Efterkommere Indvandrere Efterkommere Personer med dansk oprindelse antal personer ,8 1,7 36,5 100,0 60,8 1,6 37,6 100,0 61,3 1,6 37,1 100, ,1 2,2 34,7 100,0 62,3 2,1 35,5 100,0 62,7 2,2 35,1 100, ,7 2,1 37,2 100,0 61,3 2,0 36,7 100,0 61,0 2,1 36,9 100, ,0 2,5 38,5 100,0 59,1 2,2 38,7 100,0 59,0 2,3 38,6 100, ,1 2,8 38,0 100,0 60,6 2,5 36,9 100,0 59,9 2,7 37,5 100, ,0 2,5 35,5 100,0 62,3 2,6 35,1 100,0 62,2 2,6 35,3 100, ,6 2,4 31,0 100,0 65,2 2,5 32,4 100,0 65,9 2,5 31,6 100, ,9 2,3 25,9 100,0 70,2 2,4 27,4 100,0 71,1 2,3 26,6 100, ,3 2,4 23,3 100,0 73,9 2,4 23,7 100,0 74,1 2,4 23,5 100, ,7 3,1 26,2 100,0 73,5 2,8 23,7 100,0 72,1 3,0 24,9 100, ,5 3,0 24,5 100,0 74,6 3,0 22,4 100,0 73,5 3,0 23,4 100,0 Anm.: Tallene er ekskl. vandringer fra Grønland og Færøerne. pct. 13

14 Tabel Indvandrede fordelt efter statsborgerskab og indvandringsland Statsborgerskab / Indvandringsland Danske statsborgere Storbritannien Sverige USA Tyskland Norge Spanien Frankrig Australien Belgien Schweiz Statsborgere i EU-lande Polen Tyskland Sverige Litauen Storbritannien Frankrig Spanien Rumænien Italien Letland Statsborgere i øvrige vestlige lande USA Norge Island Canada Australien Schweiz New Zealand Sverige Storbritannien Tyskland Statsborgere i ikke-vestlige lande Kina Ukraine Indien Filippinerne Tyrkiet Thailand Irak Pakistan Rusland Afghanistan Anm.: Tallene er ekskl. vandringer fra Grønland og Færøerne. Anm.: De ti lande, hvor flest i perioden er indvandret fra, er valgt. 14

15 Tabel Indvandring fra Norge af ikke-vestlige statsborgere Statsborgerskab Filippinerne Andre statsborgere Tabel Indvandring af filippinske statsborgere Indvandringsland Filippinerne Norge Singapore Kina Nederlandene Andre lande Tabel Indvandring fra Polen af ikke-vestlige statsborgere Statsborgerskab Afghanistan Ukraine Andre statsborgere Tabel Indvandring fra Storbritannien af ikke-vestlige statsborgere Statsborgerskab Indien Pakistan Andre lande Tabel Indvandring fra Sverige af ikke-vestlige statsborgere Statsborgerskab Pakistan Tyrkiet Indien Kina Andre lande Tabel Indvandring af pakistanske statsborgere Indvandringsland Pakistan Sverige Storbritannien Andre lande Tabel Indvandring fra Tyskland af ikke-vestlige statsborgere Statsborgerskab Afghanistan Somalia Irak Bosnien-Hercegovina Tyrkiet Andre lande

16 Tabel Indvandrede fordelt efter herkomst og alder år år år år år år 60 år år år år år år år 60 år + antal personer pct. af indbyggere ,0 1,1 2,8 1,1 0,5 0,2 0,1 0, ,0 1,2 3,1 1,1 0,5 0,2 0,1 1, ,9 1,0 3,1 1,0 0,4 0,2 0,1 0, ,8 0,9 3,1 0,9 0,4 0,2 0,1 0, ,8 0,8 3,3 1,0 0,4 0,2 0,1 0, ,8 0,8 3,7 1,0 0,4 0,2 0,1 0, ,8 0,8 4,0 1,2 0,5 0,2 0,1 1, ,0 0,9 4,8 1,5 0,6 0,3 0,1 1, ,1 1,0 5,4 1,7 0,7 0,3 0,1 1, ,0 1,0 5,0 1,5 0,6 0,3 0,1 1, ,0 1,0 5,1 1,5 0,6 0,3 0,1 1,2 Personer med dansk oprindelse ,5 0,3 1,1 0,5 0,2 0,1 0,0 0, ,5 0,3 1,1 0,5 0,2 0,1 0,0 0, ,5 0,3 1,1 0,5 0,2 0,1 0,0 0, ,5 0,3 1,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0, ,5 0,3 1,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0, ,5 0,3 1,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0, ,5 0,3 1,0 0,5 0,2 0,1 0,1 0, ,5 0,3 1,0 0,5 0,2 0,1 0,1 0, ,5 0,3 1,0 0,5 0,2 0,1 0,1 0, ,5 0,3 0,9 0,5 0,2 0,1 0,1 0, ,5 0,3 0,9 0,5 0,2 0,1 0,1 0,3 Indvandrere fra vestlige lande ,0 32,2 42,2 10,6 4,2 2,1 0,7 12, ,2 31,5 42,9 10,1 4,5 2,0 0,9 12, ,9 31,0 43,4 9,6 3,9 2,1 0,8 12, ,6 27,5 42,7 9,4 4,1 1,8 0,8 12, ,1 30,1 44,9 11,2 4,6 1,9 0,8 13, ,2 33,5 47,8 12,6 5,2 2,3 0,8 15, ,1 37,6 49,8 16,2 7,8 3,2 0,9 17, ,8 43,7 50,5 19,7 10,5 4,3 1,0 20, ,0 57,4 53,6 22,0 13,0 5,3 1,1 23, ,0 51,0 44,8 13,7 7,8 3,9 1,0 18, ,3 47,3 44,4 12,8 6,8 3,3 0,8 17,8 Indvandrere fra ikke-vestlige lande ,4 11,2 12,8 6,1 3,9 2,3 3,0 8, ,3 12,6 13,5 6,4 4,3 2,6 3,0 8, ,1 10,4 12,4 4,7 2,7 1,7 2,1 7, ,2 8,3 10,9 3,7 2,2 1,3 1,4 5, ,1 7,0 10,7 3,4 1,8 1,2 0,8 5, ,5 5,6 12,9 3,4 1,6 0,9 0,6 5, ,7 5,6 13,7 3,8 1,7 1,0 0,6 5, ,2 6,8 18,4 5,0 2,1 1,1 0,5 6, ,5 7,9 20,1 5,3 1,9 1,1 0,7 7, ,6 7,7 17,9 5,5 2,0 1,1 0,6 7, ,1 8,6 17,6 6,2 2,2 1,0 0,6 7,2 Efterkommere fra vestlige lande ,9 1,2 2,6 0,8 0,7 2,4 3,2 1, ,5 1,6 5,4 1,8 0,9 3,0 2,9 2, ,5 1,1 4,3 1,6 0,7 2,3 4,0 1, ,9 1,1 5,4 2,0 0,9 2,3 2,2 1, ,3 1,7 8,1 2,3 0,8 1,3 3,0 2, ,6 1,3 4,8 1,3 0,8 0,9 2,3 1, ,1 0,8 4,4 1,8 0,4 0,8 1,4 1, ,3 1,0 4,3 3,6 2,3 1,0 1,8 2, ,0 1,5 5,5 3,0 1,4 2,0 1,1 2, ,5 1,7 6,8 2,9 2,7 1,2 2,1 2, ,5 1,7 9,0 3,7 1,8 0,7 1,4 2,7 Efterkommere fra ikke-vestlige lande ,8 0,8 1,2 0,4 0,5.. 0, ,1 0,8 1,6 4,1 2,9 16,0 21,1 1, ,8 0,8 1,4 1,9 4,4. 9,5 0, ,8 0,8 1,6 1,3 2,9 2,0 29,6 0, ,9 0,6 1,9 1,4 2,9.. 0, ,9 0,7 1,9 2,3 0,4.. 1, ,1 0,7 1,9 1,6 0,8 1,5. 1, ,1 0,6 2,2 1,3... 1, ,1 0,9 2,5 1,6 2,9 1,0. 1, ,2 0,9 2,9 2,0 5,1 0,8. 1, ,1 0,8 2,8 2,3 4,3 0,7 1,8 1,3 Anm.: Tallene er ekskl. vandringer fra Grønland og Færøerne. 16

17 Tabel Indvandrede fordelt efter oprindelsesland, statsborgerskab og indvandringsland Personer med dansk oprindelse Personer med dansk oprindelse Indvandringsland Danske statsborgere Statsborgere i EU-lande Statsborgere i øvrige vestlige lande Statsborgere i ikke-vestlige lande 2000, i alt Storbritannien USA Tyskland Norge Sverige Frankrig Spanien Australien Belgien Nederlandene , i alt Storbritannien USA Norge Tyskland Sverige Spanien Frankrig Australien Belgien Schweiz , i alt Storbritannien USA Norge Tyskland Sverige Spanien Frankrig Australien Belgien Nederlandene , i alt Storbritannien USA Tyskland Norge Sverige Spanien Frankrig Australien Belgien Schweiz , i alt Storbritannien USA Sverige Tyskland Norge Spanien Frankrig Australien Schweiz Belgien , i alt Storbritannien USA Sverige Tyskland Norge Spanien Frankrig Australien Kina Schweiz

18 Tabel (fortsat) Indvandrede fordelt efter oprindelsesland, statsborgerskab og indvandringsland Personer med dansk oprindelse Personer med dansk oprindelse Indvandringsland Danske statsborgere Statsborgere i EU-lande Statsborgere i øvrige vestlige lande Statsborgere i ikke-vestlige lande 2006, i alt Storbritannien Sverige USA Tyskland Norge Spanien Frankrig Australien Kina Schweiz , i alt Sverige Storbritannien USA Tyskland Norge Spanien Australien Frankrig Kina Schweiz , i alt Sverige Storbritannien USA Tyskland Norge Spanien Australien Frankrig Kina Thailand , i alt Sverige Storbritannien USA Tyskland Norge Spanien Australien Kina Frankrig Schweiz , i alt Sverige Storbritannien USA Tyskland Norge Spanien Australien Kina Frankrig Schweiz Anm.: Tallene er ekskl. vandringer fra Grønland og Færøerne. Anm.: De ti lande, hvor flest hvert år er indvandret fra, er valgt. 18

19 Tabel Indvandrede fordelt efter oprindelsesland, statsborgerskab og indvandringsland Indvandrere fra vestlige og ikke-vestlige lande Indvandrere med oprindelse i vestlige lande med oprindelse i ikke-vestlige lande Indvandringsland Danske statsborgere Statsborgere i EU-lande Statsborgere i øvrige vestlige lande Statsborgere i ikkevestlige lande Danske statsborgere Statsborgere i EU-lande Statsborgere i øvrige vestlige lande Statsborgere i ikkevestlige lande 2000, i alt Tyskland Norge USA Irak Sverige Tyrkiet Storbritannien Island Pakistan Litauen , i alt Tyskland Norge USA Irak Sverige Storbritannien Tyrkiet Island Pakistan Afghanistan , i alt Tyskland Norge USA Island Kina Tyrkiet Sverige Storbritannien Irak Pakistan , i alt Norge Kina Tyskland USA Island Sverige Storbritannien Polen Frankrig Spanien , i alt Tyskland Norge USA Island Kina Sverige Polen Storbritannien Litauen Frankrig , i alt Tyskland Polen USA Norge Sverige Island Kina Ukraine Storbritannien Litauen

20 Tabel (fortsat) Indvandrede fordelt efter oprindelsesland, statsborgerskab og indvandringsland Indvandrere fra vestlige og ikke-vestlige lande Indvandrere med oprindelse i vestlige lande med oprindelse i ikke-vestlige lande Indvandringsland Danske statsborgere Statsborgere i EU-lande Statsborgere i øvrige vestlige lande Statsborgere i ikkevestlige lande Danske statsborgere Statsborgere i EU-lande Statsborgere i øvrige vestlige lande Statsborgere i ikkevestlige lande 2006, i alt Polen Tyskland USA Norge Sverige Ukraine Island Litauen Storbritannien Frankrig , i alt Polen Tyskland Sverige Ukraine USA Norge Island Indien Storbritannien Filippinerne , i alt Polen Tyskland Sverige USA Ukraine Norge Rumænien Indien Filippinerne Kina , i alt Polen Tyskland Sverige USA Norge Rumænien Ukraine Litauen Filippinerne Island , i alt Polen Tyskland USA Sverige Rumænien Norge Litauen Filippinerne Indien Storbritannien Anm.: Tallene er ekskl. vandringer fra Grønland og Færøerne. Anm.: De ti lande, hvor flest hvert år er indvandret fra, er valgt. 20

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand 2. VALGDELTAGELSEN Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der i alt 222.182 stemmeberettigede i Århus Kommune. Af disse afgav de 157.055 deres stemme svarende til en stemmeprocent på 70,7. Til sammenligning

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Analyse 12. september 2014

Analyse 12. september 2014 12. september 214 Omkring 25 svenske statsborgere med ikke-vestlig baggrund flyttede fra Sverige til Danmark i 212 godt 6 danske statsborgere med samme baggrund tog den anden vej Af Kristian Thor Jakobsen

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere A R B E J D S P A P I R De langvarige kontanthjælpsmodtagere Trine Filges Marts 2000 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk De langvarige kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmark ligger på en 23. plads ud af 28 europæiske lande med hensyn til at integrere indvandrere fra ikke-eu lande på arbejdsmarkedet i 1,

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER Indvandrere, arbejdsmarked og uddannelse April 13 1 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

TemaPubl 2008:2 Børns familier

TemaPubl 2008:2 Børns familier 1 TemaPubl 2008:2 Børns familier Anne Nærvig Petersen Thomas Michael Nielsen Børns familier TemaPubl 2008:2 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 Oplag: 800 Trykt hos Fihl Jensen Trykt udgave: Pris:

Læs mere

Den ny arbejdskraftindvandring

Den ny arbejdskraftindvandring 28. maj 2008 Den ny arbejdskraftindvandring Der er siden 2003 sket et markant skift i indvandringen til Danmark. I dag ankommer flere indvandrere fra vestlige lande til Danmark end fra ikke-vestlige lande.

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

SU-støttemodtagere i udlandet

SU-støttemodtagere i udlandet ANALYSE SU-støttemodtagere i udlandet Hvor mange støttemodtagere læser på hele videregående uddannelser i udlandet? Hvad læser de, og hvor læser de? Hvor mange fuldfører uddannelsen, og hvor mange afbryder?

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 20. august 2013 2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT I 2013 udgør antallet af personer på overførselsindkomst

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF PENDLERES GRÆNSE- BEVÆGELSER - HVORFOR FLYTTE FRA DANMARK OG TILBAGE IGEN?

SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF PENDLERES GRÆNSE- BEVÆGELSER - HVORFOR FLYTTE FRA DANMARK OG TILBAGE IGEN? Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato December 2011 SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF PENDLERES GRÆNSE- BEVÆGELSER - HVORFOR FLYTTE FRA DANMARK OG TILBAGE IGEN?

Læs mere

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.4 INTEGRATION Randers Kommune - Visionsproces 2020 Integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at alle borgere med anden etnisk herkomst

Læs mere

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED - OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) 2005 INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED Indvandreres sundhed og sygelighed - opgørelse af behandlingsrater (2002) 1 Etniske minoriteters sundhed og sygelighed - opgørelse

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

International Migration Outlook: SOPEMI 2010

International Migration Outlook: SOPEMI 2010 International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Danish International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Sammendrag på dansk International migration står til trods for en lavere efterspørgsel efter

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002

Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002 Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002 Arbejdspapir 22 Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Notat 30. september 01 Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Siden integrationsloven i 1999 har

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed og SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Rockwool Fondens Forskningsenhed og SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd September 2009 Notat Rockwool Fondens Forskningsenhed og SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Risikoen for at flygtninge og indvandrere sættes ud af deres bolig Flygtninge og indvandrere lever

Læs mere

Antallet af illegale indvandrere er steget markant de seneste år

Antallet af illegale indvandrere er steget markant de seneste år Nyt fra December 2014 Antallet af illegale indvandrere er steget markant de seneste år For første gang er der gennemført en egentlig analyse af, hvor mange illegale indvandrere der opholder sig i Danmark.

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

ETNISKE MINORITETER I TAL

ETNISKE MINORITETER I TAL ETNISKE MINORITETER I TAL Karen Margrethe Dahl Børn, integration og ligestilling Arbejdspapir 3:2005 Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of Social Research 2005 Karen

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Nøgletal. Ligestilling

Nøgletal. Ligestilling Nøgletal Ligestilling Nøgletal Ligestilling 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Basale rettigheder Ofre for menneskehandel Selvbestemmelse blandt 18 29årige indvandrere og efterkommere med ikkevestlig

Læs mere

Analyse 8. september 2014

Analyse 8. september 2014 8. september 2014 Børn med ikke-vestlig baggrund har klaret sig markant dårligere i den danske grundskole gennem de seneste ti år Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Personer med ikke-vestlig

Læs mere