Ind- og udvandringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ind- og udvandringer 2000-2010"

Transkript

1 Ind- og udvandringer

2 2

3 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning af grænsebevægelser og ægteskabsmønstre blandt pendlere og personer, der flytter til og fra Danmark fra Norden og EU-landene, i forbindelse med regeringens og Dansk Folkepartis aftale Nye tider. Nye krav i Finansloven Ministeriet har udvalgt omdrejningspunkterne til analysen. Danmarks Statistik har herefter behandlet data, og udarbejdet den deskriptive analyse efter Danmarks Statistiks egne retningslinier, og står dermed inde for tilrettelæggelsen og resultaterne af analysen. Analysen er opdelt i følgende kapitler: 1. Sammenfatningen samler op på de vigtigste resultater fra analysen Generelle tal vedrørende indvandringer, der belyser udviklingen i den samlede indvandring med udgangspunkt i de almindelige demografiske data som køn, alder, oprindelse, statsborgerskab og hvilke lande folk vandrer fra. Der er særlig fokus på vandringer fra Sverige, Norge, Polen, Tyskland og Storbritannien Generelle tal vedrørende udvandringer, der belyser udviklingen i den samlede udvandring , med udgangspunkt i de almindelige demografiske data som køn, alder, oprindelse, statsborgerskab og hvilke lande folk vandrer til. Ligesom i kapitel 2.1. er der særlig fokus på vandringer til de Sverige, Norge, Polen, Tyskland og Storbritannien, som ligger omkring Danmark Indvandringer, beskæftigelse og genudvandring. Formålet med kapitlet er at belyse i hvor høj grad de indvandrede er i beskæftigelse efter indvandringen, samt i hvilket omfang de genudvandrer og hvor lang tid de opholder sig i Danmark før genudvandring Indvandring med ægtefælle. Dette kapitel omhandler den delmængde af de indvandrede, som indvandrede sammen med en ægtefælle eller til en ægtefælle, der allerede havde bopæl i Danmark ved indvandringen. Indvandrede med ægtefælle bliver belyst i forhold til deres beskæftigelse efter indvandringen og i hvor høj grad de genudvandrer. Også ægtefællernes beskæftigelsesgrad bliver belyst Udvandring, uddannelse og beskæftigelse. Formålet med dette kapitel er at belyse de udvandredes beskæftigelses og uddannelsesniveau før udvandringen samt i hvilken grad de genindvandrer Genindvandring med ægtefælle. I dette kapitel er der fokus på de personer, der udvandrede i uden ægtefælle i Danmark, og genindvandrede inden 2011 med en ægtefælle. Genindvandrernes køn, alder, oprindelse, statsborgerskab samt socioøkonomisk status og uddannelsesniveau før udvandringen bliver belyst. De medindvandrede ægtefællers oprindelse og statsborgerskab bliver ligeledes belyst. Der er særlig fokus på genindvandringer fra Sverige. 5. Øresundspendling er en analyse af omfanget og udviklingen i antallet af personer, der bor i henholdsvis Skåne og Østdanmark og arbejder i henholdsvis Østdanmark og Sverige de såkaldte grænsependlere. Datamaterialet til dette kapitel er meget sparsomt, og øresundspendlingen er dermed ikke belyst tilbundsgående. 6. Definitioner og afgrænsninger er en beskrivelse af de forskellige begreber, der bliver brugt i analysen, samt afgrænsninger af de populationer som indgår i analysen. Analysen er udarbejdet af Anita Lange, Dorthe Larsen, Thomas Michael Nielsen og Annemette Lindhardt Olsen i kontoret for Befolkning i Danmarks Statistik. 3

4 4

5 Indholdsfortegnelse Forord Sammenfatning Udvikling i ind- og udvandringer 2.1. Generelle tal vedrørende indvandringer Generelle tal vedrørende udvandringer Indvandringer 3.1. Indvandring, beskæftigelse og genudvandring Indvandring med ægtefælle Udvandringer 4.1. Udvandring, uddannelse og beskæftigelse Genindvandring med ægtefælle Øresundspendling Definitioner og afgrænsninger

6 6

7 1. Sammenfatning Ind- og udvandringen til og fra Danmark har ændret sig meget i årene fra 2000 til Både lovmæssige stramninger på udlændingeområder, EU's udvidelse og konjunkturelle forhold har været med til at drive udviklingen. Samlet set er indvandringen i 2010 omkring 33 pct. højere end i Hovedårsagen til at indvandringen er højere i slutningen af perioden end i starten er, at antallet af vestlige indvandrere er steget kraftigt efter EU's udvidelse mod øst i Udvidelsen har også medført, at Polen i dag er det land, hvorfra der kommer flest indvandrere til Danmark. Selv om den samlede ikke-vestlige indvandring i 2010 ligger på samme niveau som ved periodens start, er der tale om en anden type indvandrere i dag, og de kommer også fra andre lande. De ikke-vestlige indvandrere, der nu kommer til Danmark, kommer især for at arbejde eller studere. Ved periodens start var familiesammenførte og flygtninge dominerende blandt de ikke-vestlige indvandrere, der indvandrede. Den samlede udvandring er også steget fra 2000 til Det afspejler også ændringerne i indvandringsmønsteret i retning af flere med arbejde eller studie som opholdsgrundlag. Indvandrere af den type er ofte kun i Danmark på ophold af få års varighed eller mindre, hvorefter de udvandrer igen. Ukraine, Kina og Indien er tre af de lande, hvorfra der nu kommer flest ikke-vestlige statsborgere, og de er også højt placeret blandt de lande, som der udvandrer flest ikke-vestlige statsborgere til. Blandt de vestlige indvandrere, der kom til Danmark i 2000 var næsten fire ud af fem genudvandret ved starten af 2011, mens det kun gjaldt lidt over hver fjerde af de ikke-vestlige indvandrere. Forskellen mellem vestlige og ikke-vestlige indvandrere, hvad angår andelen, der genudvandrer, er blevet gradvist mindre fra 2002 og frem, men niveauet er for alle årgange af indvandrede stadig højst for de vestlige. Det ændrede indvandringsmønster blandt ikke-vestlige indvandrere i retning af højere andele med studie og arbejde som opholdsgrundlag har naturligt medført, at de, som kom til Danmark i slutningen af perioden oftere var beskæftigede umiddelbart efter indvandringen sammenlignet med dem, som kom til Danmark i starten af perioden. Fx var kun 20 pct. af de årige mandlige ikke-vestlige indvandrere, der kom til Danmark i 2000, i beskæftigelse i november samme år. Den tilsvarende andel var 49 pct. blandt dem, der kom til Danmark i Da langt de fleste indvandrere ikke har afsluttet uddannelser i Danmark, kan uddannelsesniveau blandt indvandrere ikke belyses ordentligt. I praksis er det kun udvandrede med dansk oprindelse, som man kender uddannelsesniveauet for. Blandt personer med dansk oprindelse, der udvandrede i 2010 havde 31 pct. af mændene og 32 pct. af kvinderne afsluttet en mellemlang eller lang videregående uddannelse. De tilsvarende andele i 2000 var 26 pct. for mændene og 21 pct. for kvinderne. Sverige er på mange måder et interessant land, når det gælder udviklingen i ind- og udvandring i perioden Den faste forbindelse mellem de to lande i form af Øresundsbroen har givet spillet en stor rolle for den kraftigt stigende udvandring fra Danmark til Sverige fra 2000 til 2006, hvor den årlige udvandring til Sverige var oppe på næsten danske statsborgere. Siden er antallet faldet en del og udgjorde i 2010 lidt over I 2008 var der lidt over personer, som boede i Skåne og havde et job i Danmark. Det er mere end seks gange så mange som i I 2008 var det fortsat under personer, som boede i Østdanmark og arbejdede i Skåne, så det er altså langt mere udbredt at pendle fra Sverige til Danmark end den anden vej. Genindvandringen til Danmark fra Sverige af danske statsborgere er også steget kraftigt over perioden, så for mange har der været tale om relativt korte ophold i Sverige. Indvandringen har dog ligget lavere end den tilsvarende udvandring, så der har været tale om en nettoudvandring til Sverige. I 2010 ser det ud til, at udvandring og indvandring til og fra Sverige ligger på nogenlunde samme niveau. 7

8 Blandt de danske statsborgere, der i 2010 udvandrede til Sverige, havde 35 pct. ikkevestlig oprindelse. Den tilsvarende andel var kun 5 pct. i Det er nærliggende at koble denne udvikling sammen med ændringer i den danske udlændingelov, som har gjort det vanskeligere at opnå familiesammenføring med en udenlandsk ægtefælle. Også blandt de indvandrede danske statsborgere fra Sverige er der sket en kraftig stigning i andelen med ikke-vestlig oprindelse. De udgjorde 29 pct. blandt de indvandrede i 2010 mod kun 3 pct. i Der er også relativt mange ikke-vestlige indvandrere og efterkommere med dansk statsborgerskab, der genindvandrer fra Storbritannien. Deres andel var 16 pct. af den samlede indvandring af danske statsborgere fra Storbritannien i I løbet af hele perioden var der i alt personer, der indvandrede til Danmark gift og med ægtefællen i Danmark omkring indvandringstidspunktet. Heraf var 45 pct. ikke-vestlige indvandrere, 30 pct. havde dansk oprindelse og 25 pct. var vestlige indvandrere. Blandt de personer med dansk oprindelse, der indvandrede med en ægtefælle, havde ægtefællen også dansk oprindelse i fire ud af fem tilfælde. Blandt kvinder, der indvandrede med ægtefælle, var Thailand det største indvandringsland med en andel på 6 pct. For mændene var USA det vigtigste indvandringsland med en andel på 8 pct. I kapitlet om genindvandringer med ægtefælle fokuseres der på personer, der i perioden udvandrede fra Danmark ugifte eller uden deres ægtefælle i Danmark og som efterfølgende genindvandrede til Danmark gift og med ægtefællen i Danmark omkring genindvandringstidspunktet. Det kan også omfatte personer, hvor ægtefællen hele tiden har været i Danmark, men hvor ægteskabet først er blevet indgået i hovedpersonens udvandringsperiode. De genindvandrede med ægtefælle er en lille delmængde af de personer, der indvandrede med ægtefælle i perioden var der for hele perioden personer, der genindvandrede til Danmark med en ægtefælle. Heraf havde 62 pct. dansk oprindelse. I mere end to ud tre tilfælde havde personer med dansk oprindelse, der genindvandrede med ægtefælle, en ægtefælle, som også selv havde dansk oprindelse. Der var i alt 446 ikke-vestlige indvandrere med dansk statsborgerskab og 345 ikkevestlige efterkommere med dansk statsborgerskab, der genindvandrede med ægtefælle i perioden For de to grupper var der tale om en genindvandring fra Sverige til Danmark for 68 pct. af indvandrerne og for 86 pct. af efterkommerne. Det er meget høje andele sammenlignet med personer med dansk oprindelse, hvor 674 af i alt personer indvandrede fra Sverige. Det svarer til en andel på 17 pct. Blandt de ikke-vestlige indvandrere med dansk statsborgerskab, der genindvandrede med ægtefælle, havde en tredjedel tyrkisk oprindelse, mens personer med pakistansk og libanesisk oprindelse hver udgjorde omkring en tiendedel. Blandt de ikke-vestlige efterkommere med dansk statsborgerskab var tyrkisk og pakistansk oprindelse dominerende med andele på 46 pct. og 33 pct. Af de 443 kvindelige ikke-vestlige indvandrere med statsborgerskab i et land uden for EU, der genindvandrede med ægtefælle, havde to ud af tre en ægtefælle med dansk oprindelse. fra Filippinerne var her den klart største gruppe. For de 200 kvindelige ikke-vestlige indvandrere med dansk statsborgerskab var det til sammenligning kun hver ottende, som havde en ægtefælle med dansk oprindelse. I hele perioden var der i alt genindvandringer med ægtefælle, hvor ægtefællen var en ikke-vestlig indvandrer, som ikke selv var med i populationen af personer, der udvandrede og siden genindvandrede med ægtefælle. Det kan være et bud på antallet af ikke-vestlige indvandrere, som i løbet af er kommet til Danmark i forbindelse med ægteskab med en person, der er udvandret fra Danmark og siden genindvandret. 8

9 2.1. Generelle tal vedrørende indvandringer Sammenfatning Indvandringen til Danmark er steget kraftigt i perioden fra 2000 til Stigningen skyldes større indvandring af indvandrere fra vestlige lande, hvor indvandrere fra Polen er særligt dominerende. Siden 2005 har Polen været det land, hvorfra indvandringen til Danmark har været størst. Indvandring af indvandrere fra ikke-vestlige lande faldt kraftigt fra 2001 til 2004, men er siden steget igen og ligger i 2010 på det højeste niveau i perioden. Der er dog tale om en anden type indvandrere i 2010 end i 2001 både med hensyn til oprindelsesland og opholdsgrundlag. Ikkevestlige indvandrere kommer i dag især for at arbejde, mens mange ikke-vestlige indvandrere i årene kom til Danmark som flygtninge eller familiesammenførte. Blandt de indvandrede ikke-vestlige statsborgere i 2010 kom 35 pct. fra de fire lande Kina, Indien, Ukraine og Filippinerne. Deres tilsvarende andel var kun 9 pct. i 2000, hvor Tyrkiet og Irak var de to største indvandringslande for ikke-vestlige statsborgere. Indvandring fra Sverige er steget kraftigt fra 2000 til 2010, og stigningen gælder især indvandring af danske statsborgere. I 2010 var der danske statsborgere, der indvandrede fra Sverige mod 928 i I 2010 havde 29 pct. af de indvandrede danske statsborgere fra Sverige ikke-vestlig oprindelse mod kun 3 pct. i Indvandring af svenske statsborgere fra Sverige til Danmark er ikke steget i samme grad. Her er der dog også sket en stigning i andelen med ikke-vestlig oprindelse. I 2010 var det næsten hver femte af de svenske statsborgere, der indvandrede fra Sverige til Danmark, som var ikke-vestlig indvandrer. Når det gælder indvandring fra Sverige til Danmark, er det indvandringen af ikke-vestlige statsborgere, som er steget mest. I 2010 indvandrede 655 ikke-vestlige statsborgere fra Sverige til Danmark mod kun 34 i Blandt de indvandrede i 2010 var 250 pakistanske statsborgere svarende til en andel på 38 pct. Indvandringen til Danmark har ændret sig meget i løbet af tidsrummet Først og fremmest er den årlige indvandring steget med omkring 33 pct. fra i 2000 til i Samtidig er andelen af indvandrede, som er af dansk oprindelse eller efterkommere, faldet fra 39 pct. i 2000 til 26 pct. i Indvandrere udgjorde altså 74 pct. af den samlede indvandring i Fra 2001 til 2004 faldt indvandringen af ikke-vestlige indvandrere fra til Fra 2007 begyndte antallet at stige igen, og i 2010 indvandrede ikkevestlige indvandrere. De fleste indvandrere, der kommer til Danmark i dag, har vestlig oprindelse. Af de indvandrere, der kom til Danmark i 2010, var der således 61 pct., som havde vestlig oprindelse. Den tilsvarende andel var blot 47 pct. i Selv om de ikke-vestlige indvandreres andel af den samlede indvandring er faldet, var antallet af ikke-vestlige indvandrere, der kom til Danmark i 2010 alligevel det højeste i hele perioden I 2010 er det imidlertid nogle helt andre oprindelseslande, som de ikke-vestlige indvandrere kommer fra, og deres opholdsgrundlag er i dag typisk relateret til arbejde eller uddannelse, hvor de ikke-vestlige indvandrere tidligere oftest kom til Danmark som flygtninge eller i forbindelse med familiesammenføringer. Tal fra Udlændingeservice om givne opholdstilladelser i de enkelte år viser et stort fald i opholdstilladelser vedr. flygtninge og familiesammenføring og store stigninger i opholdstilladelser til arbejde i perioden fra 2000 til I 2010 kom 35 pct. af alle indvandrede ikke-vestlige statsborgere fra enten Kina, Indien, Ukraine eller Filippinerne. Den tilsvarende andel i 2000 var blot 9 pct. I 2000 var Tyrkiet og Irak de to største indvandringslande for ikke-vestlige statsborgere, der indvandrede til Danmark. 9

10 Figur Indvandrede fra de fem største indvandringslande Danske statsborgere Antal personer Sverige Storbritannien USA Tyskland Norge Der er sket en stor stigning i indvandring af danske statsborgere fra Sverige i løbet af perioden I 2010 var der danske statsborgere, der indvandrede fra Sverige mod kun 928 i I denne forbindelse spiller Øresundsbroen givetvis en stor rolle. Forskellige konjunkturelle forhold og forskelle i boligprisudvikling kan også tænkes at have stor betydning for vandringer mellem Danmark og Sverige. Storbritannien, USA, Tyskland og Norge er de fire øvrige lande, hvorfra der samlet indvandrede flest danske statsborgere i perioden Blandt de indvandrede danske statsborgere fra Sverige i 2010 var der 29 pct. som var indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. For Storbritannien var den tilsvarende andel 15 pct., mens det blandt indvandrede danske statsborgere fra Tyskland og Norge kun var 6 og 4 pct. som havde ikke-vestlig oprindelse. I år 2000 var det kun 3 pct. af de indvandrede danske statsborgere fra Sverige, som havde ikkevestlig oprindelse. Figur Indvandrede fra de fem største indvandringslande Statsborgere fra EU-lande Antal personer Polen Sverige Tyskland Litauen Storbritannien Efter Polens optagelse i EU blev det hurtigt det dominerende indvandringsland, når det gælder indvandring til Danmark af statsborgere fra EU-lande. Især udviklingen fra 2004 til 2008 var voldsom. I 2008 kom der således EU-statsborgere til Danmark fra Polen. Det er indlysende, at stort set alle sammen også var polske statsborgere. Siden 2008 er der sket et kraftigt fald, og de EU-statsborgere, der indvandrede til Danmark fra Polen i 2010, ligger på samme niveau som i Tyskland, Sverige, Litauen og Storbritannien er de fire øvrige lande, hvorfra der samlet indvandrede flest EU-statsborgere i perioden

11 De indvandrere EU-statsborgere fra Polen er næsten udelukkende af polsk oprindelse i gennem hele perioden. Blandt de indvandrede EU-statsborgere fra Sverige i 2010 var der derimod 19 pct., som havde ikke-vestlig oprindelse. Her er der i stort set alle tilfælde tale om ikke-vestlige indvandrere med svensk statsborgerskab. Også blandt de indvandrede EU-statsborgere fra Storbritannien var andelen med ikke-vestlig oprindelse forholdsvis høj med 11 pct. i De tilsvarende andele blandt de indvandrede EU-statsborgere fra Norge og Tyskland var kun 4 pct. i Figur Indvandrede fra de fem største indvandringslande Statsborgere fra øvrige vestlige lande Antal personer USA Norge Island Canada Australien Man bemærker især udviklingen i indvandringen fra USA, når man ser på indvandring af vestlige statsborgere uden for EU. Her er der med en indvandring på personer i 2010 tale om mere end en fordobling siden Norge og Island er de to andre betydelige lande med årlige indvandringer mellem og i hele perioden. Figur Indvandrede fra de fem største indvandringslande Statsborgere fra ikke-vestlige lande Antal personer Ukraine Kina Indien Tyrkiet Filippinerne Figuren med de fem lande, hvorfra der er kommet flest ikke-vestlige statsborgere i perioden , er mere kaotisk end de forrige. Fra var det indvandringer fra Tyrkiet, der lå højest, mens det fra var fra Kina. Fra 2006 til 2009 kom der flest indvandringer fra Ukraine, og i 2010 var Filippinerne det land, hvorfra der kom flest ikke-vestlige statsborgere til Danmark fra med Indien på andenpladsen. Norge, Polen, Storbritannien, Sverige og Tyskland er lande, som ligger tæt på Danmark, og hvorfra det rent fysisk er relativt enkelt at komme til Danmark. Det er især 11

12 landenes egne statsborgere eller personer med dansk oprindelse, som har boet i de pågældende lande i en årrække, der indvandrer til Danmark fra disse lande. I nogle tilfælde vil der dog også være tale om ikke-vestlige statsborgere. Tabellerne til viser omfanget af denne type indvandring for hvert af de fem lande. Fra Norge indvandrer der kun meget få ikke-vestlige statsborgere. I 2010 var antallet i alt blot 197 personer. Det er dog her bemærkelsesværdigt, at 147 af dem var filippinske statsborgere. Det svarer til tre ud af fire. Indvandring af filippinske statsborgere fra Norge var i årene stort set nul. Herefter er der sket en kraftig stigning. Dog er antallet faldet fra 2009 til Af de i alt filippinske statsborgere, som i 2010 indvandrede til Danmark, kom 8 pct. fra Norge. Der var kun 14 ikke-vestlige statsborgere, der indvandrede til Danmark fra Polen i 2010, og antallet ligger på samme lave niveau i hele perioden Storbritannien er i denne sammenhæng lidt mere interessant, idet der var 143 ikke-vestlige statsborgere, som i 2010 indvandrede fra Storbritannien. Her er der tale om mere end en fordobling siden Blandt de 143 indvandrede i 2010 var 29 indiske statsborgere, mens 23 havde statsborgerskab i Pakistan. Sverige er klart det mest interessante land blandt de fem lande. Herfra kom der i 2010 i alt 655 ikke-vestlige statsborgere. Der er tale om en meget kraftig stigning på få år, idet niveauet kun var 34 i Pakistanske statsborgere er den klart største gruppe med 250 indvandringer i Her er der tale om næsten en femdobling siden 2008, hvor 56 pakistanske statsborgere indvandrede fra Sverige til Danmark. De 250 pakistanske statsborgere, der indvandrede fra Sverige, svarer til 31 pct. af alle indvandringer af pakistanske statsborgere til Danmark i Fra Tyskland indvandrede der blot 157 ikke-vestlige statsborgere i Der er dog tale om det højeste antal siden 2002, hvor antallet var

13 Tabel Indvandrede fordelt efter herkomst Indvandrere Efterkommere Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere Personer med dansk oprindelse antal personer ,3 1,6 37,1 100, ,7 2,2 35,1 100, ,0 2,1 36,9 100, ,0 2,3 38,6 100, ,9 2,7 37,5 100, ,2 2,6 35,3 100, ,9 2,5 31,6 100, ,1 2,3 26,6 100, ,1 2,4 23,5 100, ,1 3,0 24,9 100, ,5 3,0 23,4 100,0 Anm.: Tallene er ekskl. vandringer fra Grønland og Færøerne. Tabel Indvandrede fordelt efter køn og herkomst pct. Personer med dansk oprindelse Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere Indvandrere Efterkommere Indvandrere Efterkommere Personer med dansk oprindelse antal personer ,8 1,7 36,5 100,0 60,8 1,6 37,6 100,0 61,3 1,6 37,1 100, ,1 2,2 34,7 100,0 62,3 2,1 35,5 100,0 62,7 2,2 35,1 100, ,7 2,1 37,2 100,0 61,3 2,0 36,7 100,0 61,0 2,1 36,9 100, ,0 2,5 38,5 100,0 59,1 2,2 38,7 100,0 59,0 2,3 38,6 100, ,1 2,8 38,0 100,0 60,6 2,5 36,9 100,0 59,9 2,7 37,5 100, ,0 2,5 35,5 100,0 62,3 2,6 35,1 100,0 62,2 2,6 35,3 100, ,6 2,4 31,0 100,0 65,2 2,5 32,4 100,0 65,9 2,5 31,6 100, ,9 2,3 25,9 100,0 70,2 2,4 27,4 100,0 71,1 2,3 26,6 100, ,3 2,4 23,3 100,0 73,9 2,4 23,7 100,0 74,1 2,4 23,5 100, ,7 3,1 26,2 100,0 73,5 2,8 23,7 100,0 72,1 3,0 24,9 100, ,5 3,0 24,5 100,0 74,6 3,0 22,4 100,0 73,5 3,0 23,4 100,0 Anm.: Tallene er ekskl. vandringer fra Grønland og Færøerne. pct. 13

14 Tabel Indvandrede fordelt efter statsborgerskab og indvandringsland Statsborgerskab / Indvandringsland Danske statsborgere Storbritannien Sverige USA Tyskland Norge Spanien Frankrig Australien Belgien Schweiz Statsborgere i EU-lande Polen Tyskland Sverige Litauen Storbritannien Frankrig Spanien Rumænien Italien Letland Statsborgere i øvrige vestlige lande USA Norge Island Canada Australien Schweiz New Zealand Sverige Storbritannien Tyskland Statsborgere i ikke-vestlige lande Kina Ukraine Indien Filippinerne Tyrkiet Thailand Irak Pakistan Rusland Afghanistan Anm.: Tallene er ekskl. vandringer fra Grønland og Færøerne. Anm.: De ti lande, hvor flest i perioden er indvandret fra, er valgt. 14

15 Tabel Indvandring fra Norge af ikke-vestlige statsborgere Statsborgerskab Filippinerne Andre statsborgere Tabel Indvandring af filippinske statsborgere Indvandringsland Filippinerne Norge Singapore Kina Nederlandene Andre lande Tabel Indvandring fra Polen af ikke-vestlige statsborgere Statsborgerskab Afghanistan Ukraine Andre statsborgere Tabel Indvandring fra Storbritannien af ikke-vestlige statsborgere Statsborgerskab Indien Pakistan Andre lande Tabel Indvandring fra Sverige af ikke-vestlige statsborgere Statsborgerskab Pakistan Tyrkiet Indien Kina Andre lande Tabel Indvandring af pakistanske statsborgere Indvandringsland Pakistan Sverige Storbritannien Andre lande Tabel Indvandring fra Tyskland af ikke-vestlige statsborgere Statsborgerskab Afghanistan Somalia Irak Bosnien-Hercegovina Tyrkiet Andre lande

16 Tabel Indvandrede fordelt efter herkomst og alder år år år år år år 60 år år år år år år år 60 år + antal personer pct. af indbyggere ,0 1,1 2,8 1,1 0,5 0,2 0,1 0, ,0 1,2 3,1 1,1 0,5 0,2 0,1 1, ,9 1,0 3,1 1,0 0,4 0,2 0,1 0, ,8 0,9 3,1 0,9 0,4 0,2 0,1 0, ,8 0,8 3,3 1,0 0,4 0,2 0,1 0, ,8 0,8 3,7 1,0 0,4 0,2 0,1 0, ,8 0,8 4,0 1,2 0,5 0,2 0,1 1, ,0 0,9 4,8 1,5 0,6 0,3 0,1 1, ,1 1,0 5,4 1,7 0,7 0,3 0,1 1, ,0 1,0 5,0 1,5 0,6 0,3 0,1 1, ,0 1,0 5,1 1,5 0,6 0,3 0,1 1,2 Personer med dansk oprindelse ,5 0,3 1,1 0,5 0,2 0,1 0,0 0, ,5 0,3 1,1 0,5 0,2 0,1 0,0 0, ,5 0,3 1,1 0,5 0,2 0,1 0,0 0, ,5 0,3 1,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0, ,5 0,3 1,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0, ,5 0,3 1,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0, ,5 0,3 1,0 0,5 0,2 0,1 0,1 0, ,5 0,3 1,0 0,5 0,2 0,1 0,1 0, ,5 0,3 1,0 0,5 0,2 0,1 0,1 0, ,5 0,3 0,9 0,5 0,2 0,1 0,1 0, ,5 0,3 0,9 0,5 0,2 0,1 0,1 0,3 Indvandrere fra vestlige lande ,0 32,2 42,2 10,6 4,2 2,1 0,7 12, ,2 31,5 42,9 10,1 4,5 2,0 0,9 12, ,9 31,0 43,4 9,6 3,9 2,1 0,8 12, ,6 27,5 42,7 9,4 4,1 1,8 0,8 12, ,1 30,1 44,9 11,2 4,6 1,9 0,8 13, ,2 33,5 47,8 12,6 5,2 2,3 0,8 15, ,1 37,6 49,8 16,2 7,8 3,2 0,9 17, ,8 43,7 50,5 19,7 10,5 4,3 1,0 20, ,0 57,4 53,6 22,0 13,0 5,3 1,1 23, ,0 51,0 44,8 13,7 7,8 3,9 1,0 18, ,3 47,3 44,4 12,8 6,8 3,3 0,8 17,8 Indvandrere fra ikke-vestlige lande ,4 11,2 12,8 6,1 3,9 2,3 3,0 8, ,3 12,6 13,5 6,4 4,3 2,6 3,0 8, ,1 10,4 12,4 4,7 2,7 1,7 2,1 7, ,2 8,3 10,9 3,7 2,2 1,3 1,4 5, ,1 7,0 10,7 3,4 1,8 1,2 0,8 5, ,5 5,6 12,9 3,4 1,6 0,9 0,6 5, ,7 5,6 13,7 3,8 1,7 1,0 0,6 5, ,2 6,8 18,4 5,0 2,1 1,1 0,5 6, ,5 7,9 20,1 5,3 1,9 1,1 0,7 7, ,6 7,7 17,9 5,5 2,0 1,1 0,6 7, ,1 8,6 17,6 6,2 2,2 1,0 0,6 7,2 Efterkommere fra vestlige lande ,9 1,2 2,6 0,8 0,7 2,4 3,2 1, ,5 1,6 5,4 1,8 0,9 3,0 2,9 2, ,5 1,1 4,3 1,6 0,7 2,3 4,0 1, ,9 1,1 5,4 2,0 0,9 2,3 2,2 1, ,3 1,7 8,1 2,3 0,8 1,3 3,0 2, ,6 1,3 4,8 1,3 0,8 0,9 2,3 1, ,1 0,8 4,4 1,8 0,4 0,8 1,4 1, ,3 1,0 4,3 3,6 2,3 1,0 1,8 2, ,0 1,5 5,5 3,0 1,4 2,0 1,1 2, ,5 1,7 6,8 2,9 2,7 1,2 2,1 2, ,5 1,7 9,0 3,7 1,8 0,7 1,4 2,7 Efterkommere fra ikke-vestlige lande ,8 0,8 1,2 0,4 0,5.. 0, ,1 0,8 1,6 4,1 2,9 16,0 21,1 1, ,8 0,8 1,4 1,9 4,4. 9,5 0, ,8 0,8 1,6 1,3 2,9 2,0 29,6 0, ,9 0,6 1,9 1,4 2,9.. 0, ,9 0,7 1,9 2,3 0,4.. 1, ,1 0,7 1,9 1,6 0,8 1,5. 1, ,1 0,6 2,2 1,3... 1, ,1 0,9 2,5 1,6 2,9 1,0. 1, ,2 0,9 2,9 2,0 5,1 0,8. 1, ,1 0,8 2,8 2,3 4,3 0,7 1,8 1,3 Anm.: Tallene er ekskl. vandringer fra Grønland og Færøerne. 16

17 Tabel Indvandrede fordelt efter oprindelsesland, statsborgerskab og indvandringsland Personer med dansk oprindelse Personer med dansk oprindelse Indvandringsland Danske statsborgere Statsborgere i EU-lande Statsborgere i øvrige vestlige lande Statsborgere i ikke-vestlige lande 2000, i alt Storbritannien USA Tyskland Norge Sverige Frankrig Spanien Australien Belgien Nederlandene , i alt Storbritannien USA Norge Tyskland Sverige Spanien Frankrig Australien Belgien Schweiz , i alt Storbritannien USA Norge Tyskland Sverige Spanien Frankrig Australien Belgien Nederlandene , i alt Storbritannien USA Tyskland Norge Sverige Spanien Frankrig Australien Belgien Schweiz , i alt Storbritannien USA Sverige Tyskland Norge Spanien Frankrig Australien Schweiz Belgien , i alt Storbritannien USA Sverige Tyskland Norge Spanien Frankrig Australien Kina Schweiz

18 Tabel (fortsat) Indvandrede fordelt efter oprindelsesland, statsborgerskab og indvandringsland Personer med dansk oprindelse Personer med dansk oprindelse Indvandringsland Danske statsborgere Statsborgere i EU-lande Statsborgere i øvrige vestlige lande Statsborgere i ikke-vestlige lande 2006, i alt Storbritannien Sverige USA Tyskland Norge Spanien Frankrig Australien Kina Schweiz , i alt Sverige Storbritannien USA Tyskland Norge Spanien Australien Frankrig Kina Schweiz , i alt Sverige Storbritannien USA Tyskland Norge Spanien Australien Frankrig Kina Thailand , i alt Sverige Storbritannien USA Tyskland Norge Spanien Australien Kina Frankrig Schweiz , i alt Sverige Storbritannien USA Tyskland Norge Spanien Australien Kina Frankrig Schweiz Anm.: Tallene er ekskl. vandringer fra Grønland og Færøerne. Anm.: De ti lande, hvor flest hvert år er indvandret fra, er valgt. 18

19 Tabel Indvandrede fordelt efter oprindelsesland, statsborgerskab og indvandringsland Indvandrere fra vestlige og ikke-vestlige lande Indvandrere med oprindelse i vestlige lande med oprindelse i ikke-vestlige lande Indvandringsland Danske statsborgere Statsborgere i EU-lande Statsborgere i øvrige vestlige lande Statsborgere i ikkevestlige lande Danske statsborgere Statsborgere i EU-lande Statsborgere i øvrige vestlige lande Statsborgere i ikkevestlige lande 2000, i alt Tyskland Norge USA Irak Sverige Tyrkiet Storbritannien Island Pakistan Litauen , i alt Tyskland Norge USA Irak Sverige Storbritannien Tyrkiet Island Pakistan Afghanistan , i alt Tyskland Norge USA Island Kina Tyrkiet Sverige Storbritannien Irak Pakistan , i alt Norge Kina Tyskland USA Island Sverige Storbritannien Polen Frankrig Spanien , i alt Tyskland Norge USA Island Kina Sverige Polen Storbritannien Litauen Frankrig , i alt Tyskland Polen USA Norge Sverige Island Kina Ukraine Storbritannien Litauen

20 Tabel (fortsat) Indvandrede fordelt efter oprindelsesland, statsborgerskab og indvandringsland Indvandrere fra vestlige og ikke-vestlige lande Indvandrere med oprindelse i vestlige lande med oprindelse i ikke-vestlige lande Indvandringsland Danske statsborgere Statsborgere i EU-lande Statsborgere i øvrige vestlige lande Statsborgere i ikkevestlige lande Danske statsborgere Statsborgere i EU-lande Statsborgere i øvrige vestlige lande Statsborgere i ikkevestlige lande 2006, i alt Polen Tyskland USA Norge Sverige Ukraine Island Litauen Storbritannien Frankrig , i alt Polen Tyskland Sverige Ukraine USA Norge Island Indien Storbritannien Filippinerne , i alt Polen Tyskland Sverige USA Ukraine Norge Rumænien Indien Filippinerne Kina , i alt Polen Tyskland Sverige USA Norge Rumænien Ukraine Litauen Filippinerne Island , i alt Polen Tyskland USA Sverige Rumænien Norge Litauen Filippinerne Indien Storbritannien Anm.: Tallene er ekskl. vandringer fra Grønland og Færøerne. Anm.: De ti lande, hvor flest hvert år er indvandret fra, er valgt. 20

Bilag 5 Clusteranalyser på vestlige/ikke-vestlige lande samt EU/EØS/Resten af Europa/Resten af verden

Bilag 5 Clusteranalyser på vestlige/ikke-vestlige lande samt EU/EØS/Resten af Europa/Resten af verden 23. november 18 Befolkning og Uddannelse Bilag 5 Clusteranalyser på vestlige/ikke-vestlige lande samt EU/EØS/Resten af Europa/Resten af verden For at give et indtryk af, hvordan indvandrere og efterkommere

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar maj Ledelsesinformation

Orientering. Befolkning i København 1. januar maj Ledelsesinformation 2007 Orientering Ledelsesinformation 16. maj 2007 Befolkning i København 1. januar 2007 Den 1. januar 2007 boede der 503.699 personer i København. I løbet af 2006 steg folketallet med 2.541 personer. I

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2014

Befolkning i København 1. januar 2014 30. juli 2014 Befolkning i København 1. januar 2014 Den 1. januar 2014 boede der 569.557 personer i København. I løbet af 2013 steg folketallet med 10.117 personer. I 2014 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2013

Befolkning i København 1. januar 2013 30. juli 2013 Befolkning i København 1. januar 2013 Den 1. januar 2013 boede der 559.440 personer i København. I løbet af 2012 steg folketallet med 10.390 personer. I 2013 steg antallet af indvandrere

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar Ledelsesinformation. 16. maj juli 2008

Orientering. Befolkning i København 1. januar Ledelsesinformation. 16. maj juli 2008 2007 Orientering Ledelsesinformation 7. juli 2008 16. maj 2007 Befolkning i København 1. januar 2008 Den 1. januar 2008 boede der 509.861 personer i København. I løbet af 2007 steg folketallet med 6.162

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2004

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2004 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2004 Nr. 10. 11. maj 2004 Befolkning 1. januar 2004 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2018

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2018 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2018 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2007-2018... 2 Befolkningsudvikling i 2017... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser over indsatte og tilsynsklienter i Kriminalforsorgen.

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2019 Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2019 Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2019 Fokus på ikke-vestlige lande Juni 2019 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, juni 2019 Hjemmeside: www.uim.dk E-mail: uim@uim.dk Redaktion: Heino Jespersen

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

STATUS PÅ BEFOLKNINGNEN I STEVNS KOMMUNE stevns kommune INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE PR. 1. JAN. 2019

STATUS PÅ BEFOLKNINGNEN I STEVNS KOMMUNE stevns kommune INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE PR. 1. JAN. 2019 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE STATUS PÅ BEFOLKNINGNEN 2019 I STEVNS KOMMUNE 2019 PR. 1. JAN. 2019 Status på indbyggertallet i Stevns Kommune pr. 1. januar 2019, samt redegørelse for befolkningsbevægelser

Læs mere

Prøvedeltagere og resultater af indfødsretsprøven fra november 2017

Prøvedeltagere og resultater af indfødsretsprøven fra november 2017 og resultater af indfødsretsprøven fra november 2017 Opsummering 3.545 personer deltog i indfødsretsprøven 30. november 2017. 54 pct. bestod prøven. HVEM BESTÅR INDFØDSRETSPRØVEN? Jo ældre prøvedeltagere,

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2003

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2003 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2003 Nr. 6. 13. marts 2003 Befolkning 1. januar 2003 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006 2006 Orientering Statistisk Kontor Netpublikation: 7. april 2006 Befolkning i København 1. januar 2006 Den 1. januar 2006 boede der 501.158 personer i København. I løbet af 2005 faldt folketallet med 1.204

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. Juni Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. Juni Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik Juni 2017 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser over klienter

Læs mere

Opgørelse viser, at hver femte af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Opgørelse viser, at hver femte af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Opgørelse viser, at hver femte af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund i Kriminalforsorgen, foretaget den 6. november 2007,

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Indvandrerne og arbejdsmarkedet

Indvandrerne og arbejdsmarkedet Indvandrerne og arbejdsmarkedet Annemette Lindhardt Amy Frølander Indvandrerne og arbejdsmarkedet Udgivet af Danmarks Statistik December 2004 Oplag: 600 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING. Maj 2018

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING. Maj 2018 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Maj 2018 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2018 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2018 2 Indhold OPBYGNING 5 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning af befolkningstal 6 1.2

Læs mere

Nøgletal. Integration

Nøgletal. Integration Nøgletal Integration Nøgletal INTEGRATION 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Andelen af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse i befolkningen 6,5 % 6,7 % 6,8 % 7,0 % 7,2 % Per 1. januar

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Demografiske udfordringer frem til 2040

Demografiske udfordringer frem til 2040 Demografiske udfordringer frem til 2040 Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Danmarks befolkning vokser i disse år som følge af længere levetid, store årgange og indvandring. Det har især betydningen for

Læs mere

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand 2. VALGDELTAGELSEN Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der i alt 222.182 stemmeberettigede i Århus Kommune. Af disse afgav de 157.055 deres stemme svarende til en stemmeprocent på 70,7. Til sammenligning

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Bilag 4 Notat om ny landegruppering

Bilag 4 Notat om ny landegruppering 27. juni 2018 Befolkning og Uddannelse Bilag 4 Notat om ny landegruppering Motivation Danmarks Statistik har anvendt definitionen vestlige/ikke-vestlige lande i statistikker og analyser siden 2002. Definitionen

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Udenlandske vandringer. External migration

Udenlandske vandringer. External migration Udenlandske vandringer External migration 144 - Udenlandske vandringer Tabel 75. Indvandrede husstande fordelt efter flytte- og husstandstype 2001 Households immigrated, by type of movement and type of

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Hovedresultater af DREAMs befolkningsfremskrivning

Hovedresultater af DREAMs befolkningsfremskrivning Hovedresultater af DREAMs 26- befolkningsfremskrivning 3. juni 26 Marianne Frank Hansen & Lars Haagen Pedersen Udviklingen i den samlede befolkning Danmarks befolkning er vokset fra 2,4 mio. personer i

Læs mere

Råderummet i dansk økonomi afhænger af udenlandsk arbejdskraft

Råderummet i dansk økonomi afhænger af udenlandsk arbejdskraft Kirstine Flarup Tofthøj, Chefkonsulent kift@di.dk, 3377 4649 Thomas Michael Klintefelt, Chefkonsulent thok@di.dk, 3377 3367 MAJ 2018 Råderummet i dansk økonomi afhænger af udenlandsk arbejdskraft En stor

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk Indvandrere i Danmark 2011 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Indvandrere i Danmark 2011 Danmarks Statistik Indvandere i DK 2011.indd 1 29-08-2011 13:47:29

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere Kriminalitet hvordan måler vi det? Lisbeth Lavrsen 18 pct. af de personer, der blev dømt i 2015 havde udenlandsk oprindelse er det meget eller lidt? 2 Afhænger selvfølgelig

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Eksemplets titel: Analyse af befolkningsudvikling- og befolkningssammensætning. Kategori: Analyse. Kommune: Faxe. Kontaktperson: Brian Sørensen

Eksemplets titel: Analyse af befolkningsudvikling- og befolkningssammensætning. Kategori: Analyse. Kommune: Faxe. Kontaktperson: Brian Sørensen Eksemplets titel: Analyse af befolkningsudvikling- og befolkningssammensætning Kategori: Analyse Kommune: Faxe Kontaktperson: Brian Sørensen Beskrivelse: Faxe Kommune har lavet en analyse over befolkningsudviklingen

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Dato: 12.06.2009 Kontor: ØA Jnr. Sagsbeh.: THH Besvarelse af spørgsmål nr. 136, stillet af Folketingets

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked

Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked Dato: 2. marts 219 Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked Michel Klos Ref.nr.: D19-13416 Udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked er et emne, der fra tid til anden dukker op på

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK 25. ausgust 2015 Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og socialt Arbejde Aalborg Universitet, Kroghstræde 5, 9220 Aalborg

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Årsrapport 2012 TAL OG FAKTA OM DANSKUDDANNELSERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Østeuropæiske indvandrere er i beskæftigelse i næsten lige så høj grad som vesteuropæere

Østeuropæiske indvandrere er i beskæftigelse i næsten lige så høj grad som vesteuropæere 24. april 218 218:7 Østeuropæiske indvandrere er i beskæftigelse i næsten lige så høj grad som vesteuropæere Af Jesper Grunnet-Lauridsen, Thomas Thorsen, Michael Drescher og Elias Stapput Knudsen Siden

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Notat. Kvoteflygtninges beskæftigelse

Notat. Kvoteflygtninges beskæftigelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2018-19 UUI Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt Notat Kvoteflygtninges beskæftigelse Analysens hovedkonklusioner Analysen sammenligner først kvoteflygtninges

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016.

Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016. NOTAT 3. juli 2017 Statistik om Udlandspensionister 2016 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

FAKTA OM INTEGRATION. Status og udvikling

FAKTA OM INTEGRATION. Status og udvikling FAKTA OM INTEGRATION Status og udvikling November 2011 FAKTA OM INTEGRATION Status og udvikling November 2011 Fakta om integration Status og udvikling Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009 www.nyidanmark.dk Tal og fakta befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere Juli 2009 Tal og fakta - befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere 2009 Juli 2009 Tal og fakta befolkningsstatistik

Læs mere