Ind- og udvandringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ind- og udvandringer 2000-2010"

Transkript

1 Ind- og udvandringer

2 2

3 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning af grænsebevægelser og ægteskabsmønstre blandt pendlere og personer, der flytter til og fra Danmark fra Norden og EU-landene, i forbindelse med regeringens og Dansk Folkepartis aftale Nye tider. Nye krav i Finansloven Ministeriet har udvalgt omdrejningspunkterne til analysen. Danmarks Statistik har herefter behandlet data, og udarbejdet den deskriptive analyse efter Danmarks Statistiks egne retningslinier, og står dermed inde for tilrettelæggelsen og resultaterne af analysen. Analysen er opdelt i følgende kapitler: 1. Sammenfatningen samler op på de vigtigste resultater fra analysen Generelle tal vedrørende indvandringer, der belyser udviklingen i den samlede indvandring med udgangspunkt i de almindelige demografiske data som køn, alder, oprindelse, statsborgerskab og hvilke lande folk vandrer fra. Der er særlig fokus på vandringer fra Sverige, Norge, Polen, Tyskland og Storbritannien Generelle tal vedrørende udvandringer, der belyser udviklingen i den samlede udvandring , med udgangspunkt i de almindelige demografiske data som køn, alder, oprindelse, statsborgerskab og hvilke lande folk vandrer til. Ligesom i kapitel 2.1. er der særlig fokus på vandringer til de Sverige, Norge, Polen, Tyskland og Storbritannien, som ligger omkring Danmark Indvandringer, beskæftigelse og genudvandring. Formålet med kapitlet er at belyse i hvor høj grad de indvandrede er i beskæftigelse efter indvandringen, samt i hvilket omfang de genudvandrer og hvor lang tid de opholder sig i Danmark før genudvandring Indvandring med ægtefælle. Dette kapitel omhandler den delmængde af de indvandrede, som indvandrede sammen med en ægtefælle eller til en ægtefælle, der allerede havde bopæl i Danmark ved indvandringen. Indvandrede med ægtefælle bliver belyst i forhold til deres beskæftigelse efter indvandringen og i hvor høj grad de genudvandrer. Også ægtefællernes beskæftigelsesgrad bliver belyst Udvandring, uddannelse og beskæftigelse. Formålet med dette kapitel er at belyse de udvandredes beskæftigelses og uddannelsesniveau før udvandringen samt i hvilken grad de genindvandrer Genindvandring med ægtefælle. I dette kapitel er der fokus på de personer, der udvandrede i uden ægtefælle i Danmark, og genindvandrede inden 2011 med en ægtefælle. Genindvandrernes køn, alder, oprindelse, statsborgerskab samt socioøkonomisk status og uddannelsesniveau før udvandringen bliver belyst. De medindvandrede ægtefællers oprindelse og statsborgerskab bliver ligeledes belyst. Der er særlig fokus på genindvandringer fra Sverige. 5. Øresundspendling er en analyse af omfanget og udviklingen i antallet af personer, der bor i henholdsvis Skåne og Østdanmark og arbejder i henholdsvis Østdanmark og Sverige de såkaldte grænsependlere. Datamaterialet til dette kapitel er meget sparsomt, og øresundspendlingen er dermed ikke belyst tilbundsgående. 6. Definitioner og afgrænsninger er en beskrivelse af de forskellige begreber, der bliver brugt i analysen, samt afgrænsninger af de populationer som indgår i analysen. Analysen er udarbejdet af Anita Lange, Dorthe Larsen, Thomas Michael Nielsen og Annemette Lindhardt Olsen i kontoret for Befolkning i Danmarks Statistik. 3

4 4

5 Indholdsfortegnelse Forord Sammenfatning Udvikling i ind- og udvandringer 2.1. Generelle tal vedrørende indvandringer Generelle tal vedrørende udvandringer Indvandringer 3.1. Indvandring, beskæftigelse og genudvandring Indvandring med ægtefælle Udvandringer 4.1. Udvandring, uddannelse og beskæftigelse Genindvandring med ægtefælle Øresundspendling Definitioner og afgrænsninger

6 6

7 1. Sammenfatning Ind- og udvandringen til og fra Danmark har ændret sig meget i årene fra 2000 til Både lovmæssige stramninger på udlændingeområder, EU's udvidelse og konjunkturelle forhold har været med til at drive udviklingen. Samlet set er indvandringen i 2010 omkring 33 pct. højere end i Hovedårsagen til at indvandringen er højere i slutningen af perioden end i starten er, at antallet af vestlige indvandrere er steget kraftigt efter EU's udvidelse mod øst i Udvidelsen har også medført, at Polen i dag er det land, hvorfra der kommer flest indvandrere til Danmark. Selv om den samlede ikke-vestlige indvandring i 2010 ligger på samme niveau som ved periodens start, er der tale om en anden type indvandrere i dag, og de kommer også fra andre lande. De ikke-vestlige indvandrere, der nu kommer til Danmark, kommer især for at arbejde eller studere. Ved periodens start var familiesammenførte og flygtninge dominerende blandt de ikke-vestlige indvandrere, der indvandrede. Den samlede udvandring er også steget fra 2000 til Det afspejler også ændringerne i indvandringsmønsteret i retning af flere med arbejde eller studie som opholdsgrundlag. Indvandrere af den type er ofte kun i Danmark på ophold af få års varighed eller mindre, hvorefter de udvandrer igen. Ukraine, Kina og Indien er tre af de lande, hvorfra der nu kommer flest ikke-vestlige statsborgere, og de er også højt placeret blandt de lande, som der udvandrer flest ikke-vestlige statsborgere til. Blandt de vestlige indvandrere, der kom til Danmark i 2000 var næsten fire ud af fem genudvandret ved starten af 2011, mens det kun gjaldt lidt over hver fjerde af de ikke-vestlige indvandrere. Forskellen mellem vestlige og ikke-vestlige indvandrere, hvad angår andelen, der genudvandrer, er blevet gradvist mindre fra 2002 og frem, men niveauet er for alle årgange af indvandrede stadig højst for de vestlige. Det ændrede indvandringsmønster blandt ikke-vestlige indvandrere i retning af højere andele med studie og arbejde som opholdsgrundlag har naturligt medført, at de, som kom til Danmark i slutningen af perioden oftere var beskæftigede umiddelbart efter indvandringen sammenlignet med dem, som kom til Danmark i starten af perioden. Fx var kun 20 pct. af de årige mandlige ikke-vestlige indvandrere, der kom til Danmark i 2000, i beskæftigelse i november samme år. Den tilsvarende andel var 49 pct. blandt dem, der kom til Danmark i Da langt de fleste indvandrere ikke har afsluttet uddannelser i Danmark, kan uddannelsesniveau blandt indvandrere ikke belyses ordentligt. I praksis er det kun udvandrede med dansk oprindelse, som man kender uddannelsesniveauet for. Blandt personer med dansk oprindelse, der udvandrede i 2010 havde 31 pct. af mændene og 32 pct. af kvinderne afsluttet en mellemlang eller lang videregående uddannelse. De tilsvarende andele i 2000 var 26 pct. for mændene og 21 pct. for kvinderne. Sverige er på mange måder et interessant land, når det gælder udviklingen i ind- og udvandring i perioden Den faste forbindelse mellem de to lande i form af Øresundsbroen har givet spillet en stor rolle for den kraftigt stigende udvandring fra Danmark til Sverige fra 2000 til 2006, hvor den årlige udvandring til Sverige var oppe på næsten danske statsborgere. Siden er antallet faldet en del og udgjorde i 2010 lidt over I 2008 var der lidt over personer, som boede i Skåne og havde et job i Danmark. Det er mere end seks gange så mange som i I 2008 var det fortsat under personer, som boede i Østdanmark og arbejdede i Skåne, så det er altså langt mere udbredt at pendle fra Sverige til Danmark end den anden vej. Genindvandringen til Danmark fra Sverige af danske statsborgere er også steget kraftigt over perioden, så for mange har der været tale om relativt korte ophold i Sverige. Indvandringen har dog ligget lavere end den tilsvarende udvandring, så der har været tale om en nettoudvandring til Sverige. I 2010 ser det ud til, at udvandring og indvandring til og fra Sverige ligger på nogenlunde samme niveau. 7

8 Blandt de danske statsborgere, der i 2010 udvandrede til Sverige, havde 35 pct. ikkevestlig oprindelse. Den tilsvarende andel var kun 5 pct. i Det er nærliggende at koble denne udvikling sammen med ændringer i den danske udlændingelov, som har gjort det vanskeligere at opnå familiesammenføring med en udenlandsk ægtefælle. Også blandt de indvandrede danske statsborgere fra Sverige er der sket en kraftig stigning i andelen med ikke-vestlig oprindelse. De udgjorde 29 pct. blandt de indvandrede i 2010 mod kun 3 pct. i Der er også relativt mange ikke-vestlige indvandrere og efterkommere med dansk statsborgerskab, der genindvandrer fra Storbritannien. Deres andel var 16 pct. af den samlede indvandring af danske statsborgere fra Storbritannien i I løbet af hele perioden var der i alt personer, der indvandrede til Danmark gift og med ægtefællen i Danmark omkring indvandringstidspunktet. Heraf var 45 pct. ikke-vestlige indvandrere, 30 pct. havde dansk oprindelse og 25 pct. var vestlige indvandrere. Blandt de personer med dansk oprindelse, der indvandrede med en ægtefælle, havde ægtefællen også dansk oprindelse i fire ud af fem tilfælde. Blandt kvinder, der indvandrede med ægtefælle, var Thailand det største indvandringsland med en andel på 6 pct. For mændene var USA det vigtigste indvandringsland med en andel på 8 pct. I kapitlet om genindvandringer med ægtefælle fokuseres der på personer, der i perioden udvandrede fra Danmark ugifte eller uden deres ægtefælle i Danmark og som efterfølgende genindvandrede til Danmark gift og med ægtefællen i Danmark omkring genindvandringstidspunktet. Det kan også omfatte personer, hvor ægtefællen hele tiden har været i Danmark, men hvor ægteskabet først er blevet indgået i hovedpersonens udvandringsperiode. De genindvandrede med ægtefælle er en lille delmængde af de personer, der indvandrede med ægtefælle i perioden var der for hele perioden personer, der genindvandrede til Danmark med en ægtefælle. Heraf havde 62 pct. dansk oprindelse. I mere end to ud tre tilfælde havde personer med dansk oprindelse, der genindvandrede med ægtefælle, en ægtefælle, som også selv havde dansk oprindelse. Der var i alt 446 ikke-vestlige indvandrere med dansk statsborgerskab og 345 ikkevestlige efterkommere med dansk statsborgerskab, der genindvandrede med ægtefælle i perioden For de to grupper var der tale om en genindvandring fra Sverige til Danmark for 68 pct. af indvandrerne og for 86 pct. af efterkommerne. Det er meget høje andele sammenlignet med personer med dansk oprindelse, hvor 674 af i alt personer indvandrede fra Sverige. Det svarer til en andel på 17 pct. Blandt de ikke-vestlige indvandrere med dansk statsborgerskab, der genindvandrede med ægtefælle, havde en tredjedel tyrkisk oprindelse, mens personer med pakistansk og libanesisk oprindelse hver udgjorde omkring en tiendedel. Blandt de ikke-vestlige efterkommere med dansk statsborgerskab var tyrkisk og pakistansk oprindelse dominerende med andele på 46 pct. og 33 pct. Af de 443 kvindelige ikke-vestlige indvandrere med statsborgerskab i et land uden for EU, der genindvandrede med ægtefælle, havde to ud af tre en ægtefælle med dansk oprindelse. fra Filippinerne var her den klart største gruppe. For de 200 kvindelige ikke-vestlige indvandrere med dansk statsborgerskab var det til sammenligning kun hver ottende, som havde en ægtefælle med dansk oprindelse. I hele perioden var der i alt genindvandringer med ægtefælle, hvor ægtefællen var en ikke-vestlig indvandrer, som ikke selv var med i populationen af personer, der udvandrede og siden genindvandrede med ægtefælle. Det kan være et bud på antallet af ikke-vestlige indvandrere, som i løbet af er kommet til Danmark i forbindelse med ægteskab med en person, der er udvandret fra Danmark og siden genindvandret. 8

9 2.1. Generelle tal vedrørende indvandringer Sammenfatning Indvandringen til Danmark er steget kraftigt i perioden fra 2000 til Stigningen skyldes større indvandring af indvandrere fra vestlige lande, hvor indvandrere fra Polen er særligt dominerende. Siden 2005 har Polen været det land, hvorfra indvandringen til Danmark har været størst. Indvandring af indvandrere fra ikke-vestlige lande faldt kraftigt fra 2001 til 2004, men er siden steget igen og ligger i 2010 på det højeste niveau i perioden. Der er dog tale om en anden type indvandrere i 2010 end i 2001 både med hensyn til oprindelsesland og opholdsgrundlag. Ikkevestlige indvandrere kommer i dag især for at arbejde, mens mange ikke-vestlige indvandrere i årene kom til Danmark som flygtninge eller familiesammenførte. Blandt de indvandrede ikke-vestlige statsborgere i 2010 kom 35 pct. fra de fire lande Kina, Indien, Ukraine og Filippinerne. Deres tilsvarende andel var kun 9 pct. i 2000, hvor Tyrkiet og Irak var de to største indvandringslande for ikke-vestlige statsborgere. Indvandring fra Sverige er steget kraftigt fra 2000 til 2010, og stigningen gælder især indvandring af danske statsborgere. I 2010 var der danske statsborgere, der indvandrede fra Sverige mod 928 i I 2010 havde 29 pct. af de indvandrede danske statsborgere fra Sverige ikke-vestlig oprindelse mod kun 3 pct. i Indvandring af svenske statsborgere fra Sverige til Danmark er ikke steget i samme grad. Her er der dog også sket en stigning i andelen med ikke-vestlig oprindelse. I 2010 var det næsten hver femte af de svenske statsborgere, der indvandrede fra Sverige til Danmark, som var ikke-vestlig indvandrer. Når det gælder indvandring fra Sverige til Danmark, er det indvandringen af ikke-vestlige statsborgere, som er steget mest. I 2010 indvandrede 655 ikke-vestlige statsborgere fra Sverige til Danmark mod kun 34 i Blandt de indvandrede i 2010 var 250 pakistanske statsborgere svarende til en andel på 38 pct. Indvandringen til Danmark har ændret sig meget i løbet af tidsrummet Først og fremmest er den årlige indvandring steget med omkring 33 pct. fra i 2000 til i Samtidig er andelen af indvandrede, som er af dansk oprindelse eller efterkommere, faldet fra 39 pct. i 2000 til 26 pct. i Indvandrere udgjorde altså 74 pct. af den samlede indvandring i Fra 2001 til 2004 faldt indvandringen af ikke-vestlige indvandrere fra til Fra 2007 begyndte antallet at stige igen, og i 2010 indvandrede ikkevestlige indvandrere. De fleste indvandrere, der kommer til Danmark i dag, har vestlig oprindelse. Af de indvandrere, der kom til Danmark i 2010, var der således 61 pct., som havde vestlig oprindelse. Den tilsvarende andel var blot 47 pct. i Selv om de ikke-vestlige indvandreres andel af den samlede indvandring er faldet, var antallet af ikke-vestlige indvandrere, der kom til Danmark i 2010 alligevel det højeste i hele perioden I 2010 er det imidlertid nogle helt andre oprindelseslande, som de ikke-vestlige indvandrere kommer fra, og deres opholdsgrundlag er i dag typisk relateret til arbejde eller uddannelse, hvor de ikke-vestlige indvandrere tidligere oftest kom til Danmark som flygtninge eller i forbindelse med familiesammenføringer. Tal fra Udlændingeservice om givne opholdstilladelser i de enkelte år viser et stort fald i opholdstilladelser vedr. flygtninge og familiesammenføring og store stigninger i opholdstilladelser til arbejde i perioden fra 2000 til I 2010 kom 35 pct. af alle indvandrede ikke-vestlige statsborgere fra enten Kina, Indien, Ukraine eller Filippinerne. Den tilsvarende andel i 2000 var blot 9 pct. I 2000 var Tyrkiet og Irak de to største indvandringslande for ikke-vestlige statsborgere, der indvandrede til Danmark. 9

10 Figur Indvandrede fra de fem største indvandringslande Danske statsborgere Antal personer Sverige Storbritannien USA Tyskland Norge Der er sket en stor stigning i indvandring af danske statsborgere fra Sverige i løbet af perioden I 2010 var der danske statsborgere, der indvandrede fra Sverige mod kun 928 i I denne forbindelse spiller Øresundsbroen givetvis en stor rolle. Forskellige konjunkturelle forhold og forskelle i boligprisudvikling kan også tænkes at have stor betydning for vandringer mellem Danmark og Sverige. Storbritannien, USA, Tyskland og Norge er de fire øvrige lande, hvorfra der samlet indvandrede flest danske statsborgere i perioden Blandt de indvandrede danske statsborgere fra Sverige i 2010 var der 29 pct. som var indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. For Storbritannien var den tilsvarende andel 15 pct., mens det blandt indvandrede danske statsborgere fra Tyskland og Norge kun var 6 og 4 pct. som havde ikke-vestlig oprindelse. I år 2000 var det kun 3 pct. af de indvandrede danske statsborgere fra Sverige, som havde ikkevestlig oprindelse. Figur Indvandrede fra de fem største indvandringslande Statsborgere fra EU-lande Antal personer Polen Sverige Tyskland Litauen Storbritannien Efter Polens optagelse i EU blev det hurtigt det dominerende indvandringsland, når det gælder indvandring til Danmark af statsborgere fra EU-lande. Især udviklingen fra 2004 til 2008 var voldsom. I 2008 kom der således EU-statsborgere til Danmark fra Polen. Det er indlysende, at stort set alle sammen også var polske statsborgere. Siden 2008 er der sket et kraftigt fald, og de EU-statsborgere, der indvandrede til Danmark fra Polen i 2010, ligger på samme niveau som i Tyskland, Sverige, Litauen og Storbritannien er de fire øvrige lande, hvorfra der samlet indvandrede flest EU-statsborgere i perioden

11 De indvandrere EU-statsborgere fra Polen er næsten udelukkende af polsk oprindelse i gennem hele perioden. Blandt de indvandrede EU-statsborgere fra Sverige i 2010 var der derimod 19 pct., som havde ikke-vestlig oprindelse. Her er der i stort set alle tilfælde tale om ikke-vestlige indvandrere med svensk statsborgerskab. Også blandt de indvandrede EU-statsborgere fra Storbritannien var andelen med ikke-vestlig oprindelse forholdsvis høj med 11 pct. i De tilsvarende andele blandt de indvandrede EU-statsborgere fra Norge og Tyskland var kun 4 pct. i Figur Indvandrede fra de fem største indvandringslande Statsborgere fra øvrige vestlige lande Antal personer USA Norge Island Canada Australien Man bemærker især udviklingen i indvandringen fra USA, når man ser på indvandring af vestlige statsborgere uden for EU. Her er der med en indvandring på personer i 2010 tale om mere end en fordobling siden Norge og Island er de to andre betydelige lande med årlige indvandringer mellem og i hele perioden. Figur Indvandrede fra de fem største indvandringslande Statsborgere fra ikke-vestlige lande Antal personer Ukraine Kina Indien Tyrkiet Filippinerne Figuren med de fem lande, hvorfra der er kommet flest ikke-vestlige statsborgere i perioden , er mere kaotisk end de forrige. Fra var det indvandringer fra Tyrkiet, der lå højest, mens det fra var fra Kina. Fra 2006 til 2009 kom der flest indvandringer fra Ukraine, og i 2010 var Filippinerne det land, hvorfra der kom flest ikke-vestlige statsborgere til Danmark fra med Indien på andenpladsen. Norge, Polen, Storbritannien, Sverige og Tyskland er lande, som ligger tæt på Danmark, og hvorfra det rent fysisk er relativt enkelt at komme til Danmark. Det er især 11

12 landenes egne statsborgere eller personer med dansk oprindelse, som har boet i de pågældende lande i en årrække, der indvandrer til Danmark fra disse lande. I nogle tilfælde vil der dog også være tale om ikke-vestlige statsborgere. Tabellerne til viser omfanget af denne type indvandring for hvert af de fem lande. Fra Norge indvandrer der kun meget få ikke-vestlige statsborgere. I 2010 var antallet i alt blot 197 personer. Det er dog her bemærkelsesværdigt, at 147 af dem var filippinske statsborgere. Det svarer til tre ud af fire. Indvandring af filippinske statsborgere fra Norge var i årene stort set nul. Herefter er der sket en kraftig stigning. Dog er antallet faldet fra 2009 til Af de i alt filippinske statsborgere, som i 2010 indvandrede til Danmark, kom 8 pct. fra Norge. Der var kun 14 ikke-vestlige statsborgere, der indvandrede til Danmark fra Polen i 2010, og antallet ligger på samme lave niveau i hele perioden Storbritannien er i denne sammenhæng lidt mere interessant, idet der var 143 ikke-vestlige statsborgere, som i 2010 indvandrede fra Storbritannien. Her er der tale om mere end en fordobling siden Blandt de 143 indvandrede i 2010 var 29 indiske statsborgere, mens 23 havde statsborgerskab i Pakistan. Sverige er klart det mest interessante land blandt de fem lande. Herfra kom der i 2010 i alt 655 ikke-vestlige statsborgere. Der er tale om en meget kraftig stigning på få år, idet niveauet kun var 34 i Pakistanske statsborgere er den klart største gruppe med 250 indvandringer i Her er der tale om næsten en femdobling siden 2008, hvor 56 pakistanske statsborgere indvandrede fra Sverige til Danmark. De 250 pakistanske statsborgere, der indvandrede fra Sverige, svarer til 31 pct. af alle indvandringer af pakistanske statsborgere til Danmark i Fra Tyskland indvandrede der blot 157 ikke-vestlige statsborgere i Der er dog tale om det højeste antal siden 2002, hvor antallet var

13 Tabel Indvandrede fordelt efter herkomst Indvandrere Efterkommere Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere Personer med dansk oprindelse antal personer ,3 1,6 37,1 100, ,7 2,2 35,1 100, ,0 2,1 36,9 100, ,0 2,3 38,6 100, ,9 2,7 37,5 100, ,2 2,6 35,3 100, ,9 2,5 31,6 100, ,1 2,3 26,6 100, ,1 2,4 23,5 100, ,1 3,0 24,9 100, ,5 3,0 23,4 100,0 Anm.: Tallene er ekskl. vandringer fra Grønland og Færøerne. Tabel Indvandrede fordelt efter køn og herkomst pct. Personer med dansk oprindelse Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere Indvandrere Efterkommere Indvandrere Efterkommere Personer med dansk oprindelse antal personer ,8 1,7 36,5 100,0 60,8 1,6 37,6 100,0 61,3 1,6 37,1 100, ,1 2,2 34,7 100,0 62,3 2,1 35,5 100,0 62,7 2,2 35,1 100, ,7 2,1 37,2 100,0 61,3 2,0 36,7 100,0 61,0 2,1 36,9 100, ,0 2,5 38,5 100,0 59,1 2,2 38,7 100,0 59,0 2,3 38,6 100, ,1 2,8 38,0 100,0 60,6 2,5 36,9 100,0 59,9 2,7 37,5 100, ,0 2,5 35,5 100,0 62,3 2,6 35,1 100,0 62,2 2,6 35,3 100, ,6 2,4 31,0 100,0 65,2 2,5 32,4 100,0 65,9 2,5 31,6 100, ,9 2,3 25,9 100,0 70,2 2,4 27,4 100,0 71,1 2,3 26,6 100, ,3 2,4 23,3 100,0 73,9 2,4 23,7 100,0 74,1 2,4 23,5 100, ,7 3,1 26,2 100,0 73,5 2,8 23,7 100,0 72,1 3,0 24,9 100, ,5 3,0 24,5 100,0 74,6 3,0 22,4 100,0 73,5 3,0 23,4 100,0 Anm.: Tallene er ekskl. vandringer fra Grønland og Færøerne. pct. 13

14 Tabel Indvandrede fordelt efter statsborgerskab og indvandringsland Statsborgerskab / Indvandringsland Danske statsborgere Storbritannien Sverige USA Tyskland Norge Spanien Frankrig Australien Belgien Schweiz Statsborgere i EU-lande Polen Tyskland Sverige Litauen Storbritannien Frankrig Spanien Rumænien Italien Letland Statsborgere i øvrige vestlige lande USA Norge Island Canada Australien Schweiz New Zealand Sverige Storbritannien Tyskland Statsborgere i ikke-vestlige lande Kina Ukraine Indien Filippinerne Tyrkiet Thailand Irak Pakistan Rusland Afghanistan Anm.: Tallene er ekskl. vandringer fra Grønland og Færøerne. Anm.: De ti lande, hvor flest i perioden er indvandret fra, er valgt. 14

15 Tabel Indvandring fra Norge af ikke-vestlige statsborgere Statsborgerskab Filippinerne Andre statsborgere Tabel Indvandring af filippinske statsborgere Indvandringsland Filippinerne Norge Singapore Kina Nederlandene Andre lande Tabel Indvandring fra Polen af ikke-vestlige statsborgere Statsborgerskab Afghanistan Ukraine Andre statsborgere Tabel Indvandring fra Storbritannien af ikke-vestlige statsborgere Statsborgerskab Indien Pakistan Andre lande Tabel Indvandring fra Sverige af ikke-vestlige statsborgere Statsborgerskab Pakistan Tyrkiet Indien Kina Andre lande Tabel Indvandring af pakistanske statsborgere Indvandringsland Pakistan Sverige Storbritannien Andre lande Tabel Indvandring fra Tyskland af ikke-vestlige statsborgere Statsborgerskab Afghanistan Somalia Irak Bosnien-Hercegovina Tyrkiet Andre lande

16 Tabel Indvandrede fordelt efter herkomst og alder år år år år år år 60 år år år år år år år 60 år + antal personer pct. af indbyggere ,0 1,1 2,8 1,1 0,5 0,2 0,1 0, ,0 1,2 3,1 1,1 0,5 0,2 0,1 1, ,9 1,0 3,1 1,0 0,4 0,2 0,1 0, ,8 0,9 3,1 0,9 0,4 0,2 0,1 0, ,8 0,8 3,3 1,0 0,4 0,2 0,1 0, ,8 0,8 3,7 1,0 0,4 0,2 0,1 0, ,8 0,8 4,0 1,2 0,5 0,2 0,1 1, ,0 0,9 4,8 1,5 0,6 0,3 0,1 1, ,1 1,0 5,4 1,7 0,7 0,3 0,1 1, ,0 1,0 5,0 1,5 0,6 0,3 0,1 1, ,0 1,0 5,1 1,5 0,6 0,3 0,1 1,2 Personer med dansk oprindelse ,5 0,3 1,1 0,5 0,2 0,1 0,0 0, ,5 0,3 1,1 0,5 0,2 0,1 0,0 0, ,5 0,3 1,1 0,5 0,2 0,1 0,0 0, ,5 0,3 1,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0, ,5 0,3 1,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0, ,5 0,3 1,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0, ,5 0,3 1,0 0,5 0,2 0,1 0,1 0, ,5 0,3 1,0 0,5 0,2 0,1 0,1 0, ,5 0,3 1,0 0,5 0,2 0,1 0,1 0, ,5 0,3 0,9 0,5 0,2 0,1 0,1 0, ,5 0,3 0,9 0,5 0,2 0,1 0,1 0,3 Indvandrere fra vestlige lande ,0 32,2 42,2 10,6 4,2 2,1 0,7 12, ,2 31,5 42,9 10,1 4,5 2,0 0,9 12, ,9 31,0 43,4 9,6 3,9 2,1 0,8 12, ,6 27,5 42,7 9,4 4,1 1,8 0,8 12, ,1 30,1 44,9 11,2 4,6 1,9 0,8 13, ,2 33,5 47,8 12,6 5,2 2,3 0,8 15, ,1 37,6 49,8 16,2 7,8 3,2 0,9 17, ,8 43,7 50,5 19,7 10,5 4,3 1,0 20, ,0 57,4 53,6 22,0 13,0 5,3 1,1 23, ,0 51,0 44,8 13,7 7,8 3,9 1,0 18, ,3 47,3 44,4 12,8 6,8 3,3 0,8 17,8 Indvandrere fra ikke-vestlige lande ,4 11,2 12,8 6,1 3,9 2,3 3,0 8, ,3 12,6 13,5 6,4 4,3 2,6 3,0 8, ,1 10,4 12,4 4,7 2,7 1,7 2,1 7, ,2 8,3 10,9 3,7 2,2 1,3 1,4 5, ,1 7,0 10,7 3,4 1,8 1,2 0,8 5, ,5 5,6 12,9 3,4 1,6 0,9 0,6 5, ,7 5,6 13,7 3,8 1,7 1,0 0,6 5, ,2 6,8 18,4 5,0 2,1 1,1 0,5 6, ,5 7,9 20,1 5,3 1,9 1,1 0,7 7, ,6 7,7 17,9 5,5 2,0 1,1 0,6 7, ,1 8,6 17,6 6,2 2,2 1,0 0,6 7,2 Efterkommere fra vestlige lande ,9 1,2 2,6 0,8 0,7 2,4 3,2 1, ,5 1,6 5,4 1,8 0,9 3,0 2,9 2, ,5 1,1 4,3 1,6 0,7 2,3 4,0 1, ,9 1,1 5,4 2,0 0,9 2,3 2,2 1, ,3 1,7 8,1 2,3 0,8 1,3 3,0 2, ,6 1,3 4,8 1,3 0,8 0,9 2,3 1, ,1 0,8 4,4 1,8 0,4 0,8 1,4 1, ,3 1,0 4,3 3,6 2,3 1,0 1,8 2, ,0 1,5 5,5 3,0 1,4 2,0 1,1 2, ,5 1,7 6,8 2,9 2,7 1,2 2,1 2, ,5 1,7 9,0 3,7 1,8 0,7 1,4 2,7 Efterkommere fra ikke-vestlige lande ,8 0,8 1,2 0,4 0,5.. 0, ,1 0,8 1,6 4,1 2,9 16,0 21,1 1, ,8 0,8 1,4 1,9 4,4. 9,5 0, ,8 0,8 1,6 1,3 2,9 2,0 29,6 0, ,9 0,6 1,9 1,4 2,9.. 0, ,9 0,7 1,9 2,3 0,4.. 1, ,1 0,7 1,9 1,6 0,8 1,5. 1, ,1 0,6 2,2 1,3... 1, ,1 0,9 2,5 1,6 2,9 1,0. 1, ,2 0,9 2,9 2,0 5,1 0,8. 1, ,1 0,8 2,8 2,3 4,3 0,7 1,8 1,3 Anm.: Tallene er ekskl. vandringer fra Grønland og Færøerne. 16

17 Tabel Indvandrede fordelt efter oprindelsesland, statsborgerskab og indvandringsland Personer med dansk oprindelse Personer med dansk oprindelse Indvandringsland Danske statsborgere Statsborgere i EU-lande Statsborgere i øvrige vestlige lande Statsborgere i ikke-vestlige lande 2000, i alt Storbritannien USA Tyskland Norge Sverige Frankrig Spanien Australien Belgien Nederlandene , i alt Storbritannien USA Norge Tyskland Sverige Spanien Frankrig Australien Belgien Schweiz , i alt Storbritannien USA Norge Tyskland Sverige Spanien Frankrig Australien Belgien Nederlandene , i alt Storbritannien USA Tyskland Norge Sverige Spanien Frankrig Australien Belgien Schweiz , i alt Storbritannien USA Sverige Tyskland Norge Spanien Frankrig Australien Schweiz Belgien , i alt Storbritannien USA Sverige Tyskland Norge Spanien Frankrig Australien Kina Schweiz

18 Tabel (fortsat) Indvandrede fordelt efter oprindelsesland, statsborgerskab og indvandringsland Personer med dansk oprindelse Personer med dansk oprindelse Indvandringsland Danske statsborgere Statsborgere i EU-lande Statsborgere i øvrige vestlige lande Statsborgere i ikke-vestlige lande 2006, i alt Storbritannien Sverige USA Tyskland Norge Spanien Frankrig Australien Kina Schweiz , i alt Sverige Storbritannien USA Tyskland Norge Spanien Australien Frankrig Kina Schweiz , i alt Sverige Storbritannien USA Tyskland Norge Spanien Australien Frankrig Kina Thailand , i alt Sverige Storbritannien USA Tyskland Norge Spanien Australien Kina Frankrig Schweiz , i alt Sverige Storbritannien USA Tyskland Norge Spanien Australien Kina Frankrig Schweiz Anm.: Tallene er ekskl. vandringer fra Grønland og Færøerne. Anm.: De ti lande, hvor flest hvert år er indvandret fra, er valgt. 18

19 Tabel Indvandrede fordelt efter oprindelsesland, statsborgerskab og indvandringsland Indvandrere fra vestlige og ikke-vestlige lande Indvandrere med oprindelse i vestlige lande med oprindelse i ikke-vestlige lande Indvandringsland Danske statsborgere Statsborgere i EU-lande Statsborgere i øvrige vestlige lande Statsborgere i ikkevestlige lande Danske statsborgere Statsborgere i EU-lande Statsborgere i øvrige vestlige lande Statsborgere i ikkevestlige lande 2000, i alt Tyskland Norge USA Irak Sverige Tyrkiet Storbritannien Island Pakistan Litauen , i alt Tyskland Norge USA Irak Sverige Storbritannien Tyrkiet Island Pakistan Afghanistan , i alt Tyskland Norge USA Island Kina Tyrkiet Sverige Storbritannien Irak Pakistan , i alt Norge Kina Tyskland USA Island Sverige Storbritannien Polen Frankrig Spanien , i alt Tyskland Norge USA Island Kina Sverige Polen Storbritannien Litauen Frankrig , i alt Tyskland Polen USA Norge Sverige Island Kina Ukraine Storbritannien Litauen

20 Tabel (fortsat) Indvandrede fordelt efter oprindelsesland, statsborgerskab og indvandringsland Indvandrere fra vestlige og ikke-vestlige lande Indvandrere med oprindelse i vestlige lande med oprindelse i ikke-vestlige lande Indvandringsland Danske statsborgere Statsborgere i EU-lande Statsborgere i øvrige vestlige lande Statsborgere i ikkevestlige lande Danske statsborgere Statsborgere i EU-lande Statsborgere i øvrige vestlige lande Statsborgere i ikkevestlige lande 2006, i alt Polen Tyskland USA Norge Sverige Ukraine Island Litauen Storbritannien Frankrig , i alt Polen Tyskland Sverige Ukraine USA Norge Island Indien Storbritannien Filippinerne , i alt Polen Tyskland Sverige USA Ukraine Norge Rumænien Indien Filippinerne Kina , i alt Polen Tyskland Sverige USA Norge Rumænien Ukraine Litauen Filippinerne Island , i alt Polen Tyskland USA Sverige Rumænien Norge Litauen Filippinerne Indien Storbritannien Anm.: Tallene er ekskl. vandringer fra Grønland og Færøerne. Anm.: De ti lande, hvor flest hvert år er indvandret fra, er valgt. 20

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

En befolkning deler sig op?

En befolkning deler sig op? En befolkning deler sig op? Anna Piil Damm, Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs En befolkning deler sig op? Med kommentarer og vurderinger af Rikke Hvilshøj Henrik Sass Larsen og Svein Blom

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Integration blandt ikke-vestlige indvandrere

Integration blandt ikke-vestlige indvandrere Integration blandt ikke-vestlige indvandrere Integration blandt ikke-vestlige indvandrere Arbejde, familie, netværk og forbrug Af Jens Bonke og Marie Louise Schultz-Nielsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Juni 2009 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Udgiver: Ministeriet for

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk:

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013 Tal og fakta på udlændingeområdet 2013 Forår 2014 Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19 16 E-post: Ansvarlig for udgivelsen:

Læs mere

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Jens Bonke Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme med bidrag af Bent Jensen GYLDENDAL Har vi tid til

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere