SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer"

Transkript

1 SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gentoftegade 55+55A Gentoftegade Gentofte ens energimærke: Gyldig fra 10. april 2014 Til den 10. april Energimærkningsnummer

2 ENERGIMÆRKET FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN Energimærkning af bygninger har to formål: 1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes. 2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. BYGNINGENS ENERGIMÆRKE På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke. Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010. Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke D Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke B Årligt varmeforbrug 1.207,37 GJ fjernvarme kr Samlet energiudgift Samlet CO₂ udledning kr 47,33 ton Energimærkningsnummer

3 BYGNINGEN Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre. Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter. Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. Tag og loft Investering Årlig besparelse LOFT Der var ikke adgang til taglejligheder. I loftsrum kunne der ikke konstateret nogen isolering ved skråvægge. Det blev dog oplyst at 2 taglejligheder er renoverede. I disse lejligheder skønnes skråvægge efterisoleret indvendigt med 100 mm mineraluld. Resterende skråvægge skønnes uisolerede. FORBEDRING Indvendig isolering af uisolerede skråvægge med 300 mm isolering. Det foreslåes at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler. I forbindelse med etablering af evt. ny tagbelægning, kan der dog mellem spær anlægges 100 mm isolering, således at der kun skal monteres 200 mm indvendig isolering kr kr. 5,50 ton CO₂ LOFT Hanebåndsloft er uisoleret, dog med lerindskud i etageadskillelsen. Det blev dog oplyst at 2 taglejligheder er renoverede. I disse lejligheder skønnes loft efterisoleret indvendigt med 100 mm mineraluld. FORBEDRING Isolering af uisoleret hanebåndsloft ved indblæsning af mineraluldsgranulat i etageadskillelsen. Alternativt kan der udlægges en større isoleringsmængde på loftet, herved går opbevaringsmulighed dog tabt kr kr. 0,95 ton CO₂ Energimærkningsnummer

4 FLADT TAG Fladt tag på kviste skønnes uisoleret. FORBEDRING Den uisolerede tagflade isoleres udvendigt med 300 mm trædefast isolering. Der sikres en taghældning på mindst 1:40, for korrekt afvanding af regnvand mv. Den eksisterende tagflade rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Inden pap- og isoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tagflade være helt tæt, tør og uden lunker eller buler. Konstruktionsopbygning og fastgørelse udføres efter producentens anvisninger i overensstemmelse med bygningsreglementets krav herfor. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion kr. 800 kr. 0,26 ton CO₂ Ydervægge Investering Årlig besparelse MASSIVE YDERVÆGGE Vinduesbrystninger består af 24 cm. massiv teglvæg. I lejlighed nr. 55, 1. th. er vinduesbrystninger uisolerede med indvendig pladebeklædning. Dette skønnes at være tilfældet for hele ejendommen. FORBEDRING Indvendig efterisolering af vinduesbrystninger med 200 mm isolering på massive ydervægge. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Der opsættes ny effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt pladebeklædning. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg. Ved vinduesbrystninger med radiatorer flyttes radiatorer ud foran ny væg kr kr. 1,81 ton CO₂ MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge består af teglsten i varierende tykkelse. Der er gennemsnitlig regnet med en tykkelse på 2 sten (48 cm). Ydervæggen regnes generelt uisoleret. FORBEDRING VED RENOVERING Indvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Der opsættes effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg kr. 8,88 ton CO₂ LETTE YDERVÆGGE Kvistflunke skønnes uisolerede. FORBEDRING kr kr. 0,41 ton CO₂ Energimærkningsnummer

5 Udvendig efterisolering med 200 mm isolering i kvistflunke. Den udvendige vægbeklædning nedtages og enten bortskaffes. Der udføres den nødvendige ombygning af både kvistvægge og skotrender. Efterisoleringen afsluttes med ny og godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer en tæt dampspærre, samt optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Vinduer, døre ovenlys mv. Investering Årlig besparelse VINDUER Vinduer i erhvervsdel er delvis med enkelt lag glas. FORBEDRING VED RENOVERING Udskiftning til nye vindueselementer med trelags energiruder, varm kant og kryptongas. Alternativt kan der monteres 2-lags energiruder, som er billigere i indkøb, men mindre energibesparende kr. 1,42 ton CO₂ VINDUER Vinduer i ejendommen er med 2 lags termoruder. I erhverv er et enkelt vinduesparti med energirude. FORBEDRING VED RENOVERING I en renoveringssituation anbefales det at udskifte vinduer til nye med trelags energiruder, varm kant og kryptongas. Alternativt kan der monteres 2-lags energiruder, som er billigere i indkøb, men mindre energibesparende kr. 8,37 ton CO₂ YDERDØRE Massive yderdøre mod syd er uisolerede og med 1 lag glas. FORBEDRING VED RENOVERING Udskiftning af yderdøre til nye med isolerede fyldninger. 300 kr. 0,10 ton CO₂ Energimærkningsnummer

6 Gulve Investering Årlig besparelse ETAGEADSKILLELSE Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er træbjælkelag med lerindskud - skønnes herudover uisoleret. FORBEDRING Efterisolering af kælderloft mellem jernbjælker med 150 mm isolering. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efterisoleringen af etageadskillelsen vil medføre temperaturfald i kælderen. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås kr kr. 2,31 ton CO₂ Ventilation Investering Årlig besparelse VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer samt mekanisk udsugning fra badeværelser. en er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er intakte. Energimærkningsnummer

7 VARMEANLÆG Varmeanlæg Investering Årlig besparelse FJERNVARME en opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler, mrk. OK Alfa Laval og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Fjernvarmeveksler er installeret i varmecentral i kælderen i VARMEPUMPER Der er ikke installeret varmepumpeanlæg i ejendommen. Det skønnes ikke rentabelt at montere et anlæg på ejendommen da man benytter fjernvarme som varmekilde. Der er derfor ikke medtaget noget forslag. SOLVARME Der er ikke monteret solvarmeanlæg på ejendommen. Da man benytter fjernvarme som er en billig og effektiv varmekilde, vurderes det ikke rentabelt at etablere solvarmeanlæg. Der er derfor ikke medtaget noget forslag. Varmefordeling Investering Årlig besparelse VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som et-strengs anlæg. VARMERØR Varmefordelingsrør er gennemsnitlig regnet som 1" rør. Rør løber dels i kælder (her regnet 30 mm isolering), dels på loftet (her regnet 50 mm isolering). VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret en pumpe med trinregulering med en maxeffekt på 940 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPC FORBEDRING Montering af ny varmefordelingspumpe. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, Type Magna kr kr. 2,34 ton CO₂ Energimærkningsnummer

8 AUTOMATIK Til regulering af varmeanlæg er der monteret automatik (22 år gl.). Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer i den besigtigede lejlighed. Dette skønnes at være tilfældet for hele ejendommen. Energimærkningsnummer

9 VARMT VAND Varmt vand Investering Årlig besparelse VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 287 liter pr. opvarmet areal pr. år, hvilket er et gennemsnitsforbrug for bygningen (udregnet af beregningsprogrammet). VARMTVANDSRØR Rør til fordeling af det varme brugsvand er gennemsnitlig regnet som 1" rør Disse løber dels i kælder (her regnet 30 mm isolering) dels på loftet (her regnet 50 mm isolering). VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe af fabrikat Grundfos, Type UPS 32-80B 180. Pumpen har en max-effekt på 250 W. FORBEDRING Montering af ny cirkulationspumpe. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, Type Magna, 140 W kr kr. 0,64 ton CO₂ VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 1200 l varmtvandsbeholder, mrk. Ajva isoleret med 75 mm mineraluld. Beholder er fra stk. mandedæksler er isolerede. Energimærkningsnummer

10 EL El Investering Årlig besparelse BELYSNING Belysningen på hovedtrappe/bagtrappe består af armaturer med alm. pærer. Belysning styres med trappeautomatik. I kælder og på loftet er der lavenergipærer. Ved løbende udskiftning af glødepærer i trappeopgange anbefales det at vælge energisparepærer beregnet specielt til dette formål. Denne type pærer er dyrere i indkøb, men giver fuld lysstyrke hurtigere end traditionelle sparepærer, og bevarer deres lange levetid på trods af regelmæssig tænd og sluk. ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER Ejendommen, der er beliggende Gentoftegade 55+55A, 2820 Gentofte, er en etageejendom i 4 etager + tagetage samt fuld kælder. Ejendommen er opført i 1930 og anvendes til beboelse/erhverv i form af 19 lejligheder samt 3 erhvervsenheder. Retningslinjerne i håndbog for Energikonsulenter 2014 er anvendt. Ejendommen er gennemgået sammen med vicevært Johnny Stelsrud. Der var adgang til trappeopgange og uopvarmet kælder inkl. varmecentral, lejlighed nr. 55, 1. th., samt uopvarmet hanebåndsloft. Der var ikke adgang til taglejligheder. Baggrunden for energimærkningen er en besigtigelse af ejendommen, de fremskaffede tegninger, kontrolmål foretaget på stedet samt byggeskik på tidspunktet for bygningens opførelse. Isoleringsmængder i utilgængelige konstruktioner er aflæst på tegninger eller skønnede af konsulenten ud fra byggeteknisk erfaring. De fremskaffede tegninger er: - Etageplaner, snit og facader, dateret Snit med stentykkelser, dateret Snit, dateret Planer med radiatorplacering, dateret 1930 Ejendommen er forudsat fuldt anvendt og opvarmet til 20 C, bortset fra kælder som er uopvarmet. Før et eller flere forslag til besparelse udføres, anbefales det at få udarbejdet projekt på arbejdet. Der gøres opmærksom på, at der kan være behov for myndighedsgodkendelse. Enhedspriser er vejledende og kan kun opnås i forbindelse med udførelse af større arbejder. Det anbefales at indhente 1 eller flere Energimærkningsnummer

11 tilbud. Ved udførelse af energibesparende tiltag som nævnt i nærværende rapport anbefales det, at der tages kontakt til forsyningsselskabet for at høre om eventuelle tilskud. Flere større forsyningsselskaber udbetaler et tilskud ved udførelse af tiltag, der nedbringer ejendommens varmeforbrug. Energimærkningsnummer

12 ens lejligheder LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER Gentoftegade 55 Gentoftegade 55, st. th. (bolig) Gentoftegade 55 Gentoftegade 55, st, -1 (erhverv) Gentoftegade 55 Gentoftegade 55, st. -2 (erhverv) Gentoftegade 55 Gentoftegade 55, st, -3 (erhverv) Gentoftegade 55 Gentoftegade 55, TV Gentoftegade 55 Gentoftegade 55, TH Gentoftegade 55 Gentoftegade 55, 4. TV Gentoftegade 55 Gentoftegade 55, 4. TH Gentoftegade 55A Gentoftegade 55A, st.-3. TV Gentoftegade 55A Gentoftegade 55A, st.-3. TH Energimærkningsnummer

13 Gentoftegade 55A Gentoftegade 55A, 4. TV Gentoftegade 55A, 4. TV Gentoftegade 55A, 4. TH Kommentar Lejlighedernes gennemsnitsforbrug er fordelt på baggrund af det samlede oplyste forbrug, udfra den enkelte lejligheds areal. Energimærkningsnummer

14 RENTABLE BESPARELSESFORSLAG Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år. For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen. Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen. Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. Emne Forslag Investering Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse Loft Indvendig isolering af uisolerede skråvægge med 300 mm kr. 139,78 GJ Fjernvarme kr. 28 kwh Elektricitet Loft Isolering af uisolerede hanebåndslofter med 350 mm isolering kr. 24,14 GJ Fjernvarme kr. Fladt tag Isolering af kvisttage med 300 mm isolering kr. 6,62 GJ Fjernvarme 800 kr. Massive ydervægge Indvendig efterisolering af vinduesbrystninger med 200 mm kr. 46,26 GJ Fjernvarme kr. Lette ydervægge Udvendig efterisolering af kvistflunke med 200 mm kr. 10,40 GJ Fjernvarme kr. Etageadskillelse Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 150 mm isolering kr. 58,81 GJ Fjernvarme kr. Energimærkningsnummer

15 Varmeanlæg Varmefordelings pumper Ny varmefordelingspumpe, som Grundfos Magna F, 536 W kr kwh Elektricitet kr. Varmt og koldt vand Varmtvandspum per Ny cirkulationspumpe på varmt brugsvand, som Magna N/32-80 N, 140 W kr. 964 kwh Elektricitet kr. Energimærkningsnummer

16 BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes. Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget. Besparelse er med moms og energiafgifter. Emne Forslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse Massive ydervægge Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm. 225,22 GJ Fjernvarme 78 kwh Elektricitet kr. Vinduer Udskiftning af vinduer med 1 lag glas i erhverv til nye med trelags energiruder 36,22 GJ Fjernvarme kr. Vinduer Udskiftning af vinduer med termoruder til nye med til trelags energiruder 213,45 GJ Fjernvarme kr. Yderdøre Montage af nye massive, isolerede yderdøre 2,63 GJ Fjernvarme 300 kr. Energimærkningsnummer

17 BAGGRUNDSINFORMATION BYGNINGSBESKRIVELSE Hovedbygning... Gentoftegade 55 BBR nr ens anvendelse... Etageboligbebyggelse (140) Opførelses år År for væsentlig renovering... Ikke angivet Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR Erhvervsareal i følge BBR Opvarmet bygningsareal Heraf tagetage opvarmet Heraf kælderetage opvarmet... 0 Uopvarmet kælderetage Energimærke... E Energimærke efter rentable besparelsesforslag... D Energimærke efter alle besparelsesforslag... B OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Fjernvarme Varmeudgifter kr. i afregningsperioden Fast afgift kr. pr. år Varmeforbrug ,40 GJ Fjernvarme Aflæst periode til OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug. Varmeudgifter kr. pr. år Fast afgift kr. pr. år Varmeudgift i alt kr. pr. år Varmeforbrug ,72 GJ Fjernvarme CO2 udledning... 38,72 ton CO₂ pr. år KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN De registrerede arealer stemmer overens med BBR-arealerne. I BBR erhvervsareal indgår 143 i kælder. Arealet indgår ikke i "opvarmet bygningsareal". KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG Energimærkningsnummer

18 Det aktuelle varmeforbrug for ejendommen er oplyst via årsopgørelse fra Gentofte Fjernvarme. Det beregnede forbrug er højere end det oplyste forbrug. Der kan der være forskelle i individuelle brugsvaner, eller der kan være forskel på de skønnede og de faktiske isoleringsmængder i utilgængelige konstruktioner. ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser: Fjernvarme ,75 kr. per GJ kr. i fast afgift per år Elektricitet til andet end opvarmning... 2,00 kr. per kwh FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser. FIRMA RIOS A/S Lipkesgade 23, 2100 København Ø tlf Ved energikonsulent Hans Berggren KLAGEMULIGHEDER Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Energimærkningsnummer

19 Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed. Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Energimærkningsnummer

20 Gentoftegade 55+55A Gentoftegade Gentofte Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 10. april 2014 til den 10. april 2021 Energimærkningsnummer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Odensegade 10 & 12 Odensegade 10 2100 København Ø ens energimærke: Gyldig fra 14. august 2014 Til den 14. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport KINGOSPARKEN BLOK 3+4 Kingosvej 65 2630 Taastrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10. september 2014 Til den 10. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10 - Elsdyrvej 6A,B Elsdyrvej 6A 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gyldenbjergsvej 29 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. december 2014 Til den 10. december 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport KINGOSPARKEN BLOK 1+2 Kingosvej 11 2630 Taastrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10. september 2014 Til den 10. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærke Strandvej 14 4220 Korsør Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. oktober 2013 Til den 3. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Øster Hurupvej 28 9560 Hadsund Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. januar 2015 Til den 30. januar 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10-2 familiehuse Elsdyrvej 4 7100 Vejle Bygningernes energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tinghøjparken Tinghøjparken 35 2860 Søborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10. juni 2014 Til den 10. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lyshøjgårdsvej 59 2500 Valby Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. november 2014 Til den 7. november 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Flerfamiliehus Istedgade 100 1650 København V Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. april 2014 Til den 11. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kattesundet 5 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. oktober 204 Til den 6. oktober 202. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport J. nr.: 2062 Søndre Ringgade 5 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2014 Til den 3. september 2021.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Æbleparken 17-31 Æbleparken 17 5270 Odense N Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2014 Til den 21. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hejlskovvej 2 7840 Højslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. april 2015 Til den 9. april 2025. Energimærkningsnummer 311105797

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport E13008.1 Vinkelvej 36A 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. november 2013 Til den 20. november 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vadholm 3 800 Kongens Lyngby ernes energimærke: Gyldig fra 13. november 014 Til den 13. november 01. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Thistedvej 82 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. maj 2014 Til den 22. maj 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sydvestvej 4 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. maj 2014 Til den 22. maj 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sønderhavvej 24 6340 Kruså Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2014 Til den 13. juni 2024. Energimærkningsnummer 311059288

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmehusene 62 2600 Glostrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. januar 2015 Til den 29. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport For Teglvænget 1 og 3. Teglvænget 1 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2013 Til den 30. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Emil Reesens Vej 11 7400 Herning Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. august 2014 Til den 1. august 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Elledevej 17 4400 Kalundborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2015 Til den 16. april 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lundsgårdsvej 33 5200 Odense V Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. maj 2014 Til den 13. maj 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmelyparken 6A 2680 Solrød Strand ernes energimærke: Gyldig fra 6. juli 2015 Til den 6. juli 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holmparken 42 7400 Herning Bygningernes energimærke: Gyldig fra 30. december 2014 Til den 30. december 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Immortellevej 13B 2950 Vedbæk Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. maj 2014 Til den 14. maj 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egeparken 1 Provst Bentzons Vej 9 2860 Søborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 13. juni 2014 Til den 13. juni 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Buddingeparken Buddingevej 203 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. juni 2014 Til den 26. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere