Forligsparterne er enige om, at der til modernisering af folkeskoler afsættes 11,875 mio. kr. i 2010 og årligt 10 mio. kr. fra 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forligsparterne er enige om, at der til modernisering af folkeskoler afsættes 11,875 mio. kr. i 2010 og årligt 10 mio. kr. fra 2011."

Transkript

1 Skole- og Kulturafdelingen Rådhuset Torvet Nyborg Birkhovedskolen, genopretning og modernisering 1. Indledning Politisk Aftale for Nyborg Kommunes budget fastslår: Forligsparterne er enige om, at der til modernisering af folkeskoler afsættes 11,875 mio. kr. i 2010 og årligt 10 mio. kr. fra Der er enighed om, at Birkhovedskolen fortsat står forrest med hensyn til modernisering/renovering. Børne- og Familieudvalget anmodes om at komme med konkret forslag. Tlf Fax november 2009 Sagsid. 08/8147 Sagsansvarlig: JWS Direkte tlf Omfang og tidsfølge for modernisering og renovering af de øvrige skoler fastlægges senere, når processen med kortlægning på skolerne og bearbejdning af resultaterne er afsluttet. Det nye udvalg med ansvar for området forventes at komme med en samlet plan inden for rammerne afsat i anlægsbudgettet. (Afsnit 4.2.) Der er udarbejdet en behovsanalyse for samtlige folkeskoler og en redegørelse for, hvorledes de påviste behov vil kunne imødekommes samt en prissætning heraf. Denne opgave har CASA Arkitekter A/S forestået. Parallelt hermed har Teknisk Afdeling på grundlag af ssyn og registrering i CARETAKER vurderet behov for genopretning og mulighederne for at gennemføre dele heraf som energibesparende foranstaltninger. I overensstemmelse med ordlyden i Politisk Aftale for Nyborg Kommunes budget forelægges oplægget for Birkhovedskolen, som den første af folkeskolerne, for Børne- og Familieudvalget på mødet den 23. november For en nærmere gennemgang af de økonomiske rammer for modernisering og genopretning af folkeskolerne i Nyborg Kommune henvises til bilag 1 til nærværende notat. 2. Kort resumé af oplæg vedrørende modernisering af Birkhovedskolen For en uddybende præsentation af projekterne på Birkhovedskolen henvises til CASA Arkitekters rapport, som tillige bliver gennemgået på mødet i Børne- og Familieudvalget. 1

2 Kort sagt har projekterne tre omdrejningspunkter: A: Renovering af gården, herunder flytning af lærer- og administrationsfaciliteter til de tidligere hjemkundskabs-, fysik- og biologilokaler. B: Samling af hele indskolingen i indskolingsen; d.v.s. at 3.klasserne flyttes fra den gamle hertil. Om i den gamle, herunder etablering af elevarbejdspladser og renovering af lokale 17. C: Om af den nye fløj, hvor overen holder til, herunder indretning af hjemkundskabslokale, flytning af lærer- og administrationsfaciliteter og indretning af læringscenter og elevarbejdspladser. Ad. A: Gården rummer to gamle og slidte gymnastiksale med badeog omklædningsfaciliteter samt en tvær, der p.t. rummer et hjemkundskabslokale og to nedlagte lokaler (biologi og fysik). Tværen kan nyindrettes med lærer- og administrationsfaciliteter. Samtidig flyttes hjemkundskab over i parterreetagen i den nye, hvor der nu er specialundervisning. Lokaler til dette formål indrettes i stedet i den gamle. Udgiften til dette projekt udgør kr. Hvad angår gymnastiksale, bad og omklædningsrum er der flere handlemuligheder, som går fra at lade disse arealer ligge til at bygge en idrætshal ved skolen Man kan bevare erne, men foretage en renovering, som gennem en bedre arealudnyttelse vil frigøre plads til et pædagogisk værksted i umiddelbar tilknytning til lærerfaciliteterne. Udgiften hertil beløber sig til kr. Man kan bevare erne og renovere eksisterende omklædning og bad og samtidig opføre en ny hal incl. bad og omklædning på skolens matrikel. Udgiften hertil vil beløbe sig til kr. 2

3 Man kan renovere den ene gymnastiksal, bad og omklædning, rive den anden gymnastiksal ned og i dens sted opføre en ny hal. Udgiften hertil vil beløbe sig til kr. Det indstilles, at der ikke tages stilling til niveauet for modernisering af idrætsfaciliteterne på Birkhovedskolen, før den samlede plan for modernisering af folkeskolerne behandles i starten af Ad. B: Der er p.t. rygerum på 1. sal i indskolingsen uden sluse foran. P.g.a. røgudtrængning fra dette rum kan hele balkonen ikke bruges af børnene. SFO har hidtil disponeret over to undervisningslokaler i underetagen. Hvis rygerummet nedlægges, kan SFO bruge balkonen, og der behøver ikke længere være to undervisningslokaler, som udelukkende bruges af SFO. Derved frigøres areal til at flytte 3. klasserne over i en. SFO vil fremadrettet anvende balkonen, undervisningslokaler og friarealer i underetagen. Der er følgearbejder i forbindelse med akustikregulering og nyindretning af arealer til kr., og til montering af en foldevæg i indskolingsens centralrum til kr. Flytning af 3. klasserne til indskolingsen og en optimering af arealanvendelsen i den gamle muliggør, at der kan indrettes et fællesrum med elevarbejdspladser på 1. sal. Samtidig samles 4., 5. og 6.klassernes undervisningslokaler på denne etage, således at de smæssige rammer understøtter et samspil mellem klasseundervisning og gruppearbejde/parvis arbejde/arbejde på egen hånd. I stueetagen indrettes kontorer til sundhedsplejerske, skolepsykolog, talepædagog og UUO-vejleder. Desuden isættes døre mellem de to lokaler, der anvendes til sprogcenter. Endvidere foretages en gennemgribende modernisering af det meget nedslidte lokale 17 på 2. sal. Dette lokale er stort og kan anvendes til mange funktioner, fordi det kan rumme flere klasser på én gang. Sluttelige males de meget mørke trappeopgange og gangene i den gamle. Udgiften til projektet i den gamle beløber sig til kr. 3

4 Ad. C: Den nye får som nævnt etableret et hjemkundskabslokale i parterreetagen. Der etableres døre til det fri fra såvel dette lokale som de øvrige lokaler (musik, sløjd og håndgerning) i denne etage. Samtidig udskiftes de resterende vinduer i parterreetagen. Herved bliver det muligt at indrette IT-arbejdspladser på gangen uden at komme i konflikt med brandkrav i forhold til flugtveje. Når lærer- og administrationsfaciliteter flyttes ud af stueetagen i den nye, bliver der mulighed for at udvide biblioteket til et egentligt læringscenter med elevarbejdspladser. Der kan samtidig indrettes lærerarbejdspladser og et møde-/grupperum. Eftersom kontorer til UUO-vejleder, sundhedsplejerske, skolepsykolog og talepædagog flyttes til gamle, kan disse arealer i stedet bruges til depoter, som skolen mangler. På 1. sal i denne vil der endelig være mulighed for etablering af et fællesrum for udskolingseleverne midt på etagen. Således vil der også her blive skabt lokalemæssige forudsætninger for samspil mellem klasseundervisningen i udskolingens undervisningslokaler og elevernes mere selvstændige arbejde. Gulve og lofter i alle gangene i ny renoveres. Udgiften beløber sig til kr. Opsummerende vil en gennemførelse af ovenstående projekter beløbe sig til kr., hvis der ikke sker noget i forhold til gymnastiksale, bad og omklædning. Desuden anbefales, at der afsættes et beløb til inventar og udearealer på kr. Skolens udearealer er nedslidte og inspirerer ikke eleverne til at være aktive i frikvartererne. Dette er navnlig udtalt i den del af udearealerne, der ligger i tilknytning til overen. Med hensyn til inventar forudsætter de nye elevarbejdspladser og pædagogisk servicecenter et møblement, der understøtter elevaktiverende læreformer. Det skal være inventar, der inspirerer eleverne til at opholde sig i arealerne og bruge dem i læringsformål og her er traditionelle skoleborde og stole ikke velegnede. 3. Bygningsmæssig genopretning Teknisk Afdeling har foretaget en registrering af Birkhovedskolen og har på dette grundlag et forslag om en række arbejder, der ansøges om gennemførelse af parallelt med ovenstående moderniseringstiltag. Der er primært tale om projekter, der har karakter af genopretning (genoprettende vedligehold). 4

5 Hermed menes vedligeholdelsesarbejder, der helt eller delvist bringer en (eller dele heraf) op på et kvalitetsniveau som nybygget. Denne form for vedligehold omfatter typisk samlet renovering og/eller udskiftning af sdele, f.eks. hele tagbelægninger, hele facadeoverflader eller væsentlige dele heraf. Der er samtidig anlagt en bagatelgrænse på kr., således at vedligeholdsarbejder under dette beløb under alle omstændigheder henvises til gennemførelse via de ordinære midler til svedligeholdelse. På baggrund af ovenstående indstiller Teknisk Afdeling, at følgende projekter gennemføres på Birkhovedskolen: Projekt Anslået udgift Heraf energibesparende anlægsudgift Til rest, der skal finansieres gennem midler til renovering /modernisering af skolerne Til rest, der finansieres gennem ordinære vedligeholdelsesmidler Renovering af kr. 0 kr kr. drengetoilet i kælder, ny Udskiftning af kr kr kr. røde indgangspartier Renovering af kr kr kr. fladt tag over indgangsparti Udskiftning af kr kr kr. tagpapbeklædning og efterisolering, ny Ny solafskærmning kr. 0 kr kr. mod syd, ny Omlægning af kr. 0 kr kr. fliser og dræn ved ny mod syd Ny tagpapbeklædning kr kr kr. på gymnastiksale og efterisolering Renovering af kr kr. sløjd, ny Renovering af kr. 0 kr kr. håndgerning, ny Renovering af kr. 0 kr kr. musik, ny Udskiftning af kr kr kr. vinduer, gamle I alt kr kr. 5

6 4. Forslag til tidsfølge ved en gennemførelse af projekterne på Birkhovedskolen Med opstart af projektering i starten af 2010, vil det samlede byggeprojekt kunne afsluttes i efteråret Der henvises til særskilt tidsplan. 5. Indstilling Det indstilles, At At projekterne A, B og C gennemføres som anført inden for en samlet ramme på kr., idet der først tages stilling til niveauet for modernisering af idrætsfaciliteterne på Birkhovedskolen i forbindelse med den samlede plan for modernisering og genopretning af folkeskolerne, der afsættes en ramme til udearealer og inventar på kr. At der gennemføres følgende genopretningsprojekter i 2010: Renovering af drengetoilet i kælder, ny Udskiftning af røde indgangs-partier Renovering af fladt tag over indgangsparti *) Udskiftning af tagpap-beklædning og efterisolering, ny *) Ny sol-afskærmning mod syd, ny Omlægning af fliser og dræn ved ny mod syd Ny tagpap-beklædning på gymnastiksale og efterisolering *) Renovering af sløjd, ny Renovering af håndgerning, ny Renovering af musik, ny Udskiftning af vinduer, gamle kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. *) finansieres af ordinære vedligeholdelsesmidler og meddelelse af anlægsbevilling behandles derfor sammen med de øvrige projekter, der skal finansieres af disse midler. Til rest er genopretningsprojekter for kr., der foreslås finansieret af midlerne til modernisering og renovering af folkeskolerne, At At der meddeles anlægsbevilling på kr. med rådighedsbeløb i Beløbet er fordelt med: kr. til modernisering kr. til udearealer og inventar kr. til genopretning. Bevillingen finansieres af konto , Birkhovedskolen og Skovparkskolen, renovering med kr. og 6

7 konto , Birkhovedskolen, hjemkundskab med kr. 7

8 Bilag 1 Rådighedsbeløb I Politisk Aftale for Nyborg Kommunes budget blev der i 2009 afsat et rådighedsbeløb på 8,3 mio. kr. til gennemførelse af renovering/genopretning på Birkhovedskolen og påbegyndelse af renovering/genopretning ved Skovparkskolen. Ydermere blev der i 2010 afsat et rådighedsbeløb på 13,9 mio.kr. og for hvert af årene 2011 og 2012 blev afsat 10,5 mio. kr. Herudover var der i budget 2008 afsat 1,5 mio. kr. til renovering af hjemkundskabslokalet på Birkhovedskolen. Heraf blev ,86 kr. overført til medfinansiering af renovering af naturfaglige lokaler på bl.a. Frørup Skole. Restbeløbet på kr. blev overført til På mødet den 27. januar 2009 i byrådet er der meddelt bevilling på kr. til teknisk rådgivning I forbindelse med Politisk Aftale om besparelser og budgetforbedringer i 2009 og fremover fra april 2009 blev en del rådighedsbeløbet i 2009 overflyttet til 2010, således at der var kr. på budget 2009 sammen med de ovenfor nævnte kr. til hjemkundskabslokalet på Birkhovedskolen. Af rådighedsbeløbet på kr. er der i løbet af 2009 meddelt anlægsbevilling til en række uopsættelige sarbejder på folkeskoleområdet: kr. til etablering af varmegenvindingsveksler på ventilationsanlægget i sløjdlokalet på Skovparkskolen kr. til en række renoveringer af elinstallationen på Ullerslev Centralskole kr. til efterkommelse af påbud i forbindelse med brandsyn på Ullerslev Centralskole kr. til gennemgang af elinstallationen på Frørup Skole: kr. til den ældste i SFO på Skovparkskolen, der er inficeret med skimmelsvamp i tag- og loftskonstruktionen samt gulvet kr. til taget på cykelparkeringen ud mod græsplænen på Skovparkskolen, der er medtaget af råd og svamp, hvorfor der er akut nedstyrtningsfare. Der er herefter kr. til rest i Dette beløb søges overført til 2010 sammen med de stadig uforbrugte kr. til hjemkundskabslokalet på Birkhovedskolen. Med Politisk Aftale for Nyborg Kommunes budget er der afsat kr. til modernisering og renovering af folkeskolerne i 2010 og årligt 10 mio. kr. fra

9 Med en overførsel af kr. og kr. vil der være i alt kr. til rådighed i Proces Børne- og Familieudvalget blev i Politisk Aftale for Nyborg Kommunes budget anmodet om på baggrund af de vedtagne visioner for folkeskolens fortsatte udvikling og den tekniske gennemgang af erne, der har kortlagt vedligeholdelsesstand og eventuelle behov for genopretning, at fremkomme med forslag til en flerårig plan for anvendelse af anlægsmidlerne til folkeskolen incl. Heldagsskolen og Lindholmskolen. På mødet den 24. november 2008 vedtog Børne- og Familieudvalget en proces, der i skulle sættes i gang på samtlige folkeskoler med henblik på udarbejdelse af et oplæg til en flerårig plan for Børne- og Familieudvalget. Der blev nedsat parallelle brugergrupper på samtlige folkeskoler samt Lindholmskolen og Heldagsskolen. I samarbejde med CASA Arkitekter A/S har brugergrupperne løst følgende opgaver: En prioritering af midler til renovering/genopretning af klimaskærm En behovsanalyse vedrørende projekter, der kan understøtte visionerne for folkeskolernes fortsatte udvikling. En prioritering af ovennævnte projekter Prisoverslag vedrørende renoverings- og moderniseringsprojekter. For hver folkeskole kommer der til at foreligge en rapport, der omfatter både genopretning og modernisering. 9

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats NØGLEN TIL ET LØFT Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave Social og forebyggende indsats December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Overordnet målsætning...2 Delmål...3

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. juni 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten Lomholt Morten Normann

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUDGETFORLIG 2014-2017

BUDGETFORLIG 2014-2017 Den 24/9-2013 endelig BUDGETFORLIG 2014-2017 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2014-17: - Fælleslisten - Venstre - Socialdemokraterne - De konservative - Dansk

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere