Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem"

Transkript

1 Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem

2 STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespategning Kortbilag 1 - Lokalplanens omradeafgrænsning Kortbilag 2 - Oversigtsplan Kortbilag 3 - Facadetegning side 1 side 1 side 1 side 2 side 2 side 4 side 6 side 8 side 9 side i0 c

3 REDEGBRELSE. 1. LOKALPLANENS BAGGRUND. Ved Magleby Kirke, i den sydlige udkant af Magleby, ligger det tidligere Magleby Alderdomshjem, Alderdomshjemmet blev afviklet i Stevns kommune har med henblik på genanvendelse af bygningen til boligformål afhændet ejendommen til Boligforeningen Magleby Alderdomshjem, der i medfør af nærværende lokalplan vil indrette lejligheder heri. Ejendommen fremstår som en karakteristisk og markant bygning ved indkørslen til byen fra syd. Hovedbygningen og den tilhørende store have med gamle træer ligger flot i tilknytning til Magleby Kirke. 2. LOKALPLANENS OMRADE OG FORMAL. Lokalplanen omfatter et ca m2 stort område. Ejendommen bestdr af hovedbygning med tilstødende annex. Hovedbygningen er i 2 etager, opført i gule mursten med vandrette bånd af røde mursten og med sadeltag af røde teglsten. På hovedbygningen findes pultkviste udført af bindingsværk med udmurede felter af gule mursten. Det tilstødende annex er i 6n etage, og er alene opført i gule sten og med fladt tag. Det er nærværende lokalplans formål at sikre, at der kan ske indretning af lejligheder i ejendommens eksisterende bygningsmasse, samt at sikre, at ejendommens nye udnyttelse sker på harmonisk vis i forhold til omgivelserne, Den sydlige del af lokalplanomradet er kirkefredet ved dekiaration af 20. maj Eventuel ansøgning om dispensation fra kirkefredningen skal stiles til fredningsnævnet. 3. LOKALPLANENS INDHOLD. I ejendommen Magleby Aldersdomshjem indrettes der: 2 lejligheder i stueetagen, 2 lejligheder pb 1. sal, samt 1 lejlighed i det tilstødende annex. UdendØrs disponeres der med fællesarealer til ophold og leg, samt mindre individuelle haver til brug for de enkelte lejligheder. StØrre enkeltstående træer og randbeplantningen, der afgrænser ejendommen sikres bevaret. 1

4 4. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING. Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens rammeområde 4 B3, for hvilket følgende rammer gælder for lokalplanlægningen: a. b. C. d. e. f. 9. h. i. Områdets hovedanvendelse fastlægges til boligformål og landbrugsformal, samt offentlige formål, dagligvarebutikker, håndværksvirksomhed og andre nærmere angivne butikstyper, som kan indpasses i området uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Landbybebyggelsens særlige miljømæssige kvaliteter skal søges fastholdt, særligt i forbindelse med nybyggeri og ombygning, gennem lokalplanlægningen for området. Området forbliver i landzone. OmrAdets nærmere afgrænsning afklares i forbindelse med lokalplanlægningen. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom mb ikke overstige 25, dog i område 4 B1 og 4 B2 40 ved tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 14 etage, og bygningshøjden må ikke overstige 84 m bortset fra landbrugsbygninger. I område 4 B1 og 4 B2 kan nye boliger evt. placeres i en ny og mindre udstykning ved udarbejdelsen af lokalplan. Trafiksikkerheden i landsbygaderne skal søges forbedret. Der skal sikres areal til gang- og cykelstier i overensstemmelse med hovedstrukturplanen. Indholdet af nærværende lokalplan findes ikke at være i strid med ovennævnte rammer i kommuneplanen. 5. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, rnå ejendomme, der er omfattet af planen i flg. Planlovens Q 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser i lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der 2

5 Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser i lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemfgres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 3

6 STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 46. LOKALPLANENS BESTEMMELSER. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. I henhold til Lov om planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2'nævnte område: 1.0 LOKALPLANENS FORMAL. Det er lokalplanens formal: - at sikre, at der kan indrettes 5 boliger i de eksisterende bygninger, samt - at sikre, at ejendommen fremtræder harmonisk i forhold til omgivelserne gj OMdDE OG ZONESTATUS. Lokalplanens omrdde afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 4d, Magleby By, Magleby-Stevns. Hele lokalplanomr&det er beliggende i landzone OWDETS ANVENDELSE. Området ma kun anvendes til boligformål med tilhørende fællesarealer. Kommunalbetyrelsen kan tillade, at der p& ejendommen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udfbres fra beboelsesomrader under forudsætning af, - at _. at - at - at virksomheden drives af en beboer i den pågældende lej lighed, virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan made, at ejendommens karakter af boligbebyggelse ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og det omkringværende områdes karakter af boligomrade ikke brydes, virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende, samt virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til pa ejendommen. Bygninger må i qvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed., 4

7 Q 4.0 Q 4.1 UDSTYKNING. Der må ikke finde yderligere udstykning sted i området VEJ, STI- OG PARKERINGSFORHOLD. 5.1 Vejadgang til omr6det skal ske fra Kirkevef. Interne veje skal have en beliggenhed, som vist på kortbilag Der skal sikres parkeringsplads svarende til 14 plads pr. lej lighed. 6.0 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING. Q 6.1 Der ma maksimalt indrettes 5 lejligheder. Lejlighederne skal indrettes i de eksisterende bygninger. Bygningerne kan i tilfælde af brand eller lignende genopføres med samme antal etager PA ejendommen kan der, efter en samiet plan godkendt af kommunalbestyrelsen, opføres enkelte nye udhuse, garager 0.1. til fælles benyttelse for ejendommens beboere. Q 7.0 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Ydervægge p6 hovedbygningen skal fremst6 uændret. Ydervægge på Øvrige eksisterende bygninger skal i tilfælde af renovering eller genopførelse, og efter kommunalbestyrelsens godkendelse, søges tilpasset hovedbygningens udseende, jf. kortbilag 3. Q Hovedbygningens tagkonstruktion og tagbeklædning skal fremsta uændret. Tagkonstruktion og beklædning på Øvrige bygninger skal i tilfælde af renovering eller genopførelse, og efter kommunalbestyrelsens godkendelse, søges tilpasset hovedbygningens udseende, jf. kortbilag 3. Ingen form for skiltning og reklamering ma finde sted Vinduers, yderdøres og træværks udformning og farver skal, efter kommunalbestyrelsens godkendelse sbges tilpasset hovedbygningens udseende. Q 7.6 Såfremt der er mulighed herfor, skal boligerne tilsluttes et fælles kabelantenneanlæg. I modsat fald kan der opsættes en fællesantenne, indtil jordkabel er fremført til omrsdet. Tilslutningen kræves dog tidligst 5 Ar efter antennemastens etablering. Fællesantennens placering skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Der må ikke udføres andre udvendige antenneanlæg end fælles antennneanlægget. 5

8 i 8.4 c, UBEBYGGEDE AREALER. Der skal sikres min. 0,5 m2 pr. m2 etageareal til fælles opholds- og friarealer. Der kan langs ejendommens Østlige afgrænsning etableres individuelle haver til brug for beboerne i de enkelte lej ligheder. StØrre enkeltstaende træer skal søges bevaret og må kun efter kommunalbestyrelsens godkendelse fjernes. Den langs ejendommens afgrænsning eksisterende randbeplantning skal vedligeholdes og evt. reetableres i tilfælde af beskadigelse, således at denne sikres et uændret udseende. TILLADELSE EFTER ANDEN LOVGIVNING. I henhold til 15 stk. 4 i lov om planlægning giver kommunalbestyrelsen, som landzonemyndighed, med vedtagelsen af nærværende lokalplan sin tilladelse til den ændrede anvendelse af ejendommen. VEDTAGELSESPATEGNING. Nærværende forslag til Lokalplan nr. 46 vedtages således af Stevns kommunalbestyrelse den 20. januar Borgmester / KommunaldirektØr I I henhold til 9 27 i lov om planlægning vedtages foranstaende lokalplan endeligt. Stevns kommunalbestyrelse, den 28. april Borgmester / KommunaldirekØr 6

9 o

10 I " Kortbilag 2 Placering af alderdomshjem Magleby Alderdomshjem 1 - I

11 v Kortbilag nr. 3 - c Facadetegning Magleby Alderdomshjem

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere