176 Forslag til Lokalplan 62/ Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen"

Transkript

1 Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl efter pkt Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 173 Forslag til Klimastrategi 2011 for Mariagerfjord Kommune 174 Asfaltering i byområder 175 Opstilling af antennemast for mobiltelefoni, Borgervej 34, Oue 176 Forslag til Lokalplan 62/ Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen 177 Mariagerfjord Planstrategi Flytning af Rostrup Genbrugsplads 179 Åbningstider på genbrugspladserne 180 Orientering om håndhævelser i henhold til Miljøbeskyttelsesloven 181 Oprydning i det åbne land 182 Opdatering af registreringen af beskyttet natur i Mariagerfjord Kommune 183 Spildevandsplan Fordeling af taxitilladelser og planlægning af møde med talsmandsgruppen 185 Kjellerupsgade i Visborg - Fjernelse af hastighedsbump 186 Renovering af P-areal ved Arden Station 187 Udbud af drift og vedligeholdelse af gadebelysning i Mariagerfjord Kommune 188 Nordjysk program for 200 mio. kr. pulje til kommuner og regioner 189 Kvalitetskontrakt i Mariagerfjord Kommune 190 Månedlig økonomirapport pr. 31. august Budget Budgetbemærkninger 192 Orienteringssager 193 Eventuelt Lukkede dagsordenpunkter

2 194 Budgetdrøftelser Åbne dagsordenpunkter P Forslag til Klimastrategi 2011 for Mariagerfjord Kommune Resumé Mariagerfjord Kommune har udarbejdet et forslag til klimastrategien. Arbejdet startede med Klimatopmødet i 2009 og er endelig udarbejdet på baggrund af forarbejdet til Mariagerfjord Strategi Der vil på mødet være et kort oplæg om klimastrategien fra en medarbejder. Det indstilles, at Udvalget for Teknik og Miljø tager stilling til forslaget til klimastrategi, herunder prioritering af indsatsen og om forslag til Klimastrategi skal sendes i høring i fire uger inden endelig vedtagelse. Verden står overfor en ny udfordring som følge af, at temperaturen på kloden stiger. Det får betydning for, hvor der falder regn, i hvilke mængder og med hvilken hyppighed. Også antallet af solskinstimer, vindstyrke og hyppigheden af storme vil ændre sig i hele verden. I Danmark, hvor virkningen af klimaændringer sandsynligvis bliver mindre end i varmere og koldere dele af verden, vil det alligevel få betydning for, hvor vi kan bygge huse uden risiko for oversvømmelse i kældre og lavtliggende etager. Det vil få betydning for størrelsen af vores kloaksystemer, påvirke vores drikkevandsressourcer, landbrug og natur og øge skaderne fra skadedyr og antallet af sygdomme. Men det vil også give nogle nye betingelser for friluftsliv, øge vækstsæsonen og antallet af dage med hedebølger. Forslaget til Klimastrategi 2011 er Mariagerfjord Kommunes første klimastrategi, som viser, hvordan kommunen gennem en prioriteret indsats sætter fokus på både forebyggelse og tilpasning til klimaændringer. Forslaget til klimastrategien er udarbejdet på baggrund af forarbejdet til Mariagerfjord Strategi 2011 (planstrategi og Agenda 21 strategi), temamøde i udvalget for Teknik og Miljø den 7. marts 2011 samt en række forundersøgelser beskrevet i fire rapporter:

3 Plan for klimaforebyggelse del I - kortlægning af drivhusgasudslippet i Mariagerfjord Kommune. Plan for klimaforebyggelse del II - Scenarierapport. Status og plan for varmeforsyningen i Mariagerfjord Kommune, Statusrapport for klimaændringer og - tilpasning i Mariagerfjord Kommune. Forarbejdet til rapporterne har været kortlægning af CO2 udledningen fra kommunen som geografisk område, som sammen med varme- og energiplanlægning og biogas- og vindmøllekortlægning i den forebyggende del af klimastrategien. Desuden er der beregnet forskellige scenarier ud fra bidrag fra et lokalt klimatopmøde i 2009, hvor virksomheder, politikere, borgere og foreninger drøftede klima. Ved hjælp af klimaværktøjerne på er der foretaget overordnede analyser af betydningen af fremtidens klima for de fire hovedbyer Arden, Hadsund, Hobro og Mariager samt for østkysten Øster Hurup og for vandsstandstigningers betydning for hovedbyerne Hobro, Mariager og Hadsund samt for naturområdet ved Kielstrup Sø og sommerhusområderne på Østkysten. Interview af relevante fagenheder indgår som grundlag for delen om klimatilpasning i klimastrategien. Klimastrategien er reduceret til få sider i henhold til "Principper for fremtidige politikker og strategier i Mariagerfjord Kommune", men med henvisning til baggrundsrapporterne. Klimastrategien er opbygget med 31 strategipunkter for henholdsvis forebyggelse og tilpasning fordelt under seks overordnede målsætninger: Kommunen sætter mål for reduktion af drivhusgasudledning og klimatilpasning. Kommunen vil være rollemodel på energi- og klimaområdet. Mariagerfjord kommune skal være eksperimentarium for fremtidens klima- og energiløsninger. Energiforsyningen skal være billig, grøn og sikker, herunder baseret på en mangfoldighed af loakle løsninger. Naturen skal indgå som et af grundelementerne for klimatilpasning og -forebyggelse. Kommunen skal være på forkant med at håndtere ændrede nedbørsforhold. Udvalget for Teknik og Miljø bedes tage stilling til forslaget til klimastrategi, herunder prioriteringen af de 31 strategipunkter og hvordan en prioriteret indsats skal indgå i kommunens budgetlægning.

4 Det er vurderet, at forslaget til klimastrategi ikke er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936 af 24/09/2009), fordi klimastrategien ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser. Bilag Klimastrategi 2011_forslag Direktøren indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø tager stilling til forslaget til klimastrategi, herunder om der er overordnede målsætninger eller strategipunkter, der skal prioriteres frem for andre, at forslag til Klimastrategi sendes i høring i fire uger inden endelig vedtagelse. Forslaget sendes i høring. I forbindelse med høringen opfordres høringsparterne til at komme med konkrete forslag til indhold i en handlingsplan. Udvalget vil efterfølgende foretage en opsamling på de indkomne forslag, således at der lægges op til konkrete initiativer P Asfaltering i byområder Resumé Udvalget for Teknik og Miljø godkendte i august måned, at Rådgiverfirmaet Grontmij blev indbudt til dagens møde for at give et oplæg om vejvedligeholdelse i partnering. Idet Park & Trafik ønsker udvalgets stillingtagen til en fremtidig strategi for asfaltering i byområderne inden for samarbejdsformen partnering blev det i august måned besluttet at indstille, at Rådgiverfirmaet Grontmij indbydes til dagens møde. Dette blev gjort på baggrund af den sagsfremstilling, der er beskrevet nedenfor: Som vi i dag har en strategi for vejene udenfor byerne (funktionskontrakten), kan det være hensigtsmæssigt også med en strategi for byområderne. Da vedligeholdelse af asfaltbelægningerne i byområderne er af mere kompleks karakter end på landeveje, påkalder det

5 også en anden type organisering, og erfaringerne med partnering som samarbejdsform peger på en række fordele for både kommunen og entreprenøren. De seneste to års hårde vintre har slidt meget på vores byveje og i forhold til den registrering, vi har fået foretaget, må det konstateres, at vores nuværende budget ikke fremover kan løfte opgaven, da vejenes tilstand forringes år for år. Park og Trafik har gjort nogle indledende øvelser for at tilegne sig kendskab til samarbejdsformen partnering, men også for at gøre brug af andres erfaringer. En entreprenør og en rådgiver har uafhængigt givet oplæg om partnering. Derudover har vi besøgt Odsherred Kommune, der arbejder i partnering på deres slidlagsopgaver i byerne, og har haft kontakt til Århus Vand, som har anvendt partnering på stort set alle deres anlægprojekter siden Hvorfor skal bestilleren så vælge partnering? Det skal vi fordi: - Bedre dialog med borgere og ledningsejere, så deres ønsker kan indarbejdes i årets asfaltplaner i byerne. - Partnering er egnet til komplicerede opgaver. - Der opnås en minimering af spild og uhensigtsmæssige arbejdsgange. - Vi får løbende indflydelse på beslutningerne/løsningerne. - Voldgiftssager i partnering er nærmest ikke eksisterende. - Vi opnår tilgang til den udførendes kompetence ved, at vidensdeling skal indgå i kontrakten og kan fastholde viden i Park & Trafik. Direktøren indstiller, at udvalget tager stilling til partnering som fremtidig samarbejdsform for vejvedligeholdelse i byområderne. Der arbejdes videre med en partneringaftale. Udvalget ønsker næste statusrapport for funktionsudbuddet på vejene udenfor byskiltene forelagt P Opstilling af antennemast for mobiltelefoni, Borgervej 34, Oue Resumé

6 Firmaet KM Telecom har på vegne af Telenor ansøgt om tilladelse til opstilling af en 36 m høj mast på Borgervej 34, Oue. Udover Telenor skal teleoperatørerne Telia og TDC også opsætte deres antenner på masten. Sagen har været behandlet på udvalgsmøde afholdt den 6. juni 2011, hvor der blev besluttet, at Afdeling Byg skulle undersøge placeringerne ved varmeværket, Mælkevejen 12 og savværket, Stubberupvej 18. Udvalget for Teknik og Miljø ønskede endvidere undersøgt, hvorvidt udførelsen af selve masten i forhold til det visuelle udtryk ved de foreslåede placeringer med fordel kunne udføres som en rørmast. På mødet afholdt d. 8. august 2011 besluttede udvalget også, at placeringen ved Oue Renseanlæg, Ouegaardvej 10, skal undersøges. På baggrund af udvalgets beslutning har Afdeling Byg bedt KM Telecom om at undersøge de alternative placeringer igen samt indsende visualiseringer af masten med en placering ved savværket og Borgervej 34. Placeringen ved varmeværket er alene beskrevet uden visualiseringer, idet denne placering ikke umiddelbart er teknisk mulig. Placering ved varmeværk Varmeværket har i dag en skorsten på 17 m. På grund af dens lave højde vil det ikke være muligt at opsætte antenner for indtil 3 forskellige operatører. Afstand fra terræn og til de nederste antenner vil ikke gøre det muligt at opnå tilstrækkelig rækkevidde og dækning for radiosignalerne i området. Hvis placeringen ved varmeværket skal kunne bruges, så skal skorstenen forhøjes til mindst 36 m, således at den kan være i stand til at bære de 3 teleoperatørers antenner og andet tekniske anlæg. Det er fastlagt i Masteloven, at der så vidt muligt skal benyttes eksisterende, anvendelige strukturer, og ikke udskifte, forhøje eller forstærke disse strukturer. Det er således ikke muligt med udgangspunkt i Masteloven at pålægge en anvendelse af en skorsten ved varmeværket ved opsætning af de aktuelle antenner. Det er samtidig oplyst til sagen, at en højere skorsten kan medføre forstyrrelser for varmeværkets daglige drift. Endelig medfører udførelsen af en højere skorsten, at der skal udføres et nyt fundament. Afdeling Byg finder således ikke denne placering optimalt, da den eksisterende skorsten er uanvendelig. Placering ved savværk Terrænkoten ved savværket ligger ca. 16 m højere end terrænet på Borgervej 34. Det er oplyst til sagen, at det højere terrænniveau ved savværket ikke vil afstedkomme en lavere mast. Det vil fortsat være nødvendig med en 36 m høj mast, fordi den eksisterende bevoksning med høje træer i området vil hindre frit signalflow ved enlavere mastehøjde. Det er dertil oplyst, at operatørerne vil miste interessen, hvis en GSM-antenne kommer under kote 23.

7 En mast ved savværket vil således få samme højde som masten på Borgervej dvs. 36 m da den dimensioneres til 4 teleoperatører. Ansøger har lavet nogle visualiseringer af en mast ved savværket. Visualiseringerne vises fra Håndværkssvinget og Hedegårdsvej. Visualiseringer viser både en udførelse med en gittermast og med en rørmast, se Bilag 2. Det er Afdeling Byg s vurdering, at en mast ved savværket vil fremtræde alt for markant i terrænet. En placering af en 36 m høj mast på et af de højeste punkter i terrænet vil kompromittere landskabet i så omfattende en grad, at intentionerne i planloven ikke synes at give mulighed for at meddele fornøden landzonetilladelse. Der henvises til Vejledningen til planloven her efter. Placering ved Oue Renseanlæg Iht. vejledningen til planloven skal nye antennemaster så vidt muligt placeres i bymæssig bebyggelse af hensyn til at friholde det åbne land for nye tekniske anlæg. Derudover bør placering af master helt undgås i områder, der i regionplanlægningen (nuværende kommuneplan) er udpeget som særligt værdifulde landskabsområder. Det fremgår af kommunens retningslinje , at de særligt værdifulde landskaber så vidt muligt skal friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet. Større byggeri samt større veje og tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås. Oue Renseanlæg ligger inden for det særligt værdifulde landskab, som er udpeget i kommuneplanen. En mast på mindst 36 m vil uden tvivl også her kompromittere landskabet i så væsentlig grad, at der ikke ses grundlag for at meddele fornøden landzonetilladelse. Derudover ligger Renseanlægget 1,3 1,4 km fra den bymæssige bebyggelse, og ifølge ansøger vil masten ikke kunne yde den ønskede indendørs-dækning for Oue by. Renseanlægget ligger kun m fra Mariager Fjord, dvs. den ligger også i et kystnært område. Det er således Afdeling Byg`s vurdering, at placeringen ved Renseanlægget strider imod planlovens intention om at friholde det åbne land for nye tekniske anlæg samt at placeringen også er i strid med kommuneplanens retningslinje Placering på Borgervej 34 Ansøger har lavet nogle visualiseringer af en mast på Borgervej 34. Visualiseringerne vises fra Borgervej og Stinesmindevej. Visualiseringerne viser både en gittermast og rørmast, se Bilag 3.

8 Indsigelserne imod en placering på Borgervej 34 begrundes primært med frygten for farlig stråling og mastens visuelle indtryk. Sammenfatning Afdelingen vil henlede opmærksomheden på, at masterne i henhold til anden lovgivning, som kommunen ikke administrer, skal overholde visse grænseværdier for stråling. Kommunen har ikke hjemmel til at meddele afslag med henvisning til sundhedsmæssige risici. Kommunen skal behandle sagen og træffe en afgørelse primært efter planlovens intentioner. Det har været væsentlige argumenter mod en placering på Borgervej 34 ud fra betragtninger om sundhedsmæssige risici som følge af radiomagnetisk stråling. Ansøger oplyser i sin ansøgning, at mobiloperatøren overholder det gældende krav om beskyttelse imod ustråling fra mobilantenner, som er fastsat i den såkaldte R&TTE (BEK nr. 823 af 3. juli 2007 om radio- og teleterminaludstyr om elektromagnetiske forhold). Kommunen skal ved en konkret ansøgning ikke tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt grænseværdierne i Danmark er for høje. Videnskabsministeriet har i juni 2008 udtalt sig om strålinger fra mobilantenner. Notatet kan ses i Bilag 5. I spørgsmålet om udførelse af selve masten enten som en gittermast eller en rørmast er det afdelingens vurdering, at en gittermast vil være mindst synlig, når horisonten over Oue betragtes på afstand. En rørmast vil i højere grad fremstå som et udråbstegn, der understreger en tung konstruktion. Det vil være muligt at se horisonten gennem en gittermast og ligeledes se farver so skyformationer gennem en gittermast. Det er således afdelingens vurdering, at den foreslåede placering på Borgervej 34 er den mest optimale placering, da den er i overensstemmelse med de hensyn, der skal varetages i medfør af planloven. Placeringen tager i videst mulig udstrækning hensyn til de landskabelige forhold. Afdelingen ser med den foreslåede placering også fordelene ved, at den nederste del af masten med tilhørende teknik kan camoufleres bag den eksisterende bevoksning, så området skæmmes mindst muligt. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune. Bilag Bilag 1 - mulige placeringer Bilag 2 - mast ved Savværket Bilag 3 - mast på Borgervej 34 Bilag 4 - placering af visualiseringer

9 Bilag 5 - Videnskabsministeriets notat Mail fra KM Telecom, vedlagt dækningsrapport JL669 Dækningsrapport, ppt Direktørens indstilling til udvalgets møde 6. juni 2011, pkt. 118: Direktøren indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø, at der meddeles fornøden landzonetilladelse for placering af antennemasten. Udvalget for Teknik og Miljø, 6. juni 2011, pkt. 118: Udvalget ønsker alternative placeringer - savværk og fjernvarmeværk - undersøgt. Udseende skal indgå i vurderingen. Preben Christensen, Søren Schnack og Peter Schrøder var fraværende. Direktørens indstilling til udvalgets møde 5. september 2011: Direktøren indstiller sagen til afgørelse. Udvalget ønsker masten placeret ved savværket P Forslag til Lokalplan 62/ Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Resumé Plan har udarbejdet forslag til Lokalplan 62/2011 for et offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen. Planforslaget er udarbejdet på baggrund af den nye skolestruktur, hvor der bl.a. skal ske en udbygning af Rosendalskolen, der fremover skal rumme flere elever. Mariagerfjord Kommunes byråd vedtog den 16. december 2010 en ny skolestruktur. Som led i denne nye skolestruktur skal der bl.a. ske en udbygning af Rosendalskolen, der fremover skal rumme flere elever. Den eksisterende lokalplan for Rosendalskolen, som er fra 2006, rummer ikke de udbygningsmuligheder af skolen, der er nødvendige i forhold til den nye skolestruktur. I

10 lokalplanforslaget inddeles området i to delområder, hvor der i det ene delområde kan bygge skolebebyggelse. Det andet delområde skal sikre at der fortsat er udendørs opholdsarealer inden for skolens område. Ny bebyggelse opføres efter de principper, der er benyttet til det eksisterende byggeri. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om bebyggelsens udseende og orientering i forhold til de anvendte principper, der er benyttet til det eksisterende byggeri, hvorved ny byggeri harmonerer med den eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse skal derfor have ensidiget taghældning, sort tagbeklædning og grå facadefarve. Ved mindre bygningsdele og opførelse af større byggerier, som halbebyggelse/mulitisal må der godt etableres fladt tag. Ny byggelse skal orienteres parallelt med eller vinkelret på Døstrupvej, dog kan ny bebyggelse langs det nordlige beplantningsbælte eller det sydlige beplantningsbælte placeres parallelt med beplantningsbælterne. Bilag Forslag til Lokalplan 62, Offentligt område ved Hørby Skoleby i Hobro - Rosendalskolen Direktøren indstiller, at forslag til Lokalplan 62/2011 for offentligt område ved Hørby Skoleby i Hobro - Rosendalskolen - fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Anbefales som indstillet P Mariagerfjord Planstrategi 2011 Resumé I forlængelse af det afholdte temamøde den 18. august 2011, sendes Mariagerfjord Strategi 2011 i høring i alle fagudvalg.

11 Temaudvalg for Strategi og Udvikling har besluttet at sende strategien i høring i alle fagudvalg for at sikre en bred politisk forankring og give det enkelte udvalg mulighed for at fremkomme med kommentarer og ændringsforslag. Vedhæftet er forslag til Mariagerfjord Planstrategi Udvalgene bedes specielt forholde sig til politikkerne og de fremtidige tiltag. Udvalget skal vurdere om det er de mest hensigtsmæssige tiltag der er oplistet. Udvalget skal i den forbindelse overveje, hvordan tiltagene skal prioriteres og hvordan de skal indgå i den fremtidige budgetlægning første gang i budgetlægningen for På temamødet den 18. august 2011 blev de enkelte temaer i strategien drøftet. De to overordnede punkter i debatten, der var enighed om, var at borgerne skal tage ansvar for eget og andres liv og kommunen skal være det gode eksempel og gå forrest i udviklingen fx ved at indarbejde sundhed i den kommunale organisation. Notat med de overordnede emner for debatten er vedhæftet. Det bemærkes, at udvalgenes tilbagemeldinger behandles i Temaudvalget for Strategi og Udvikling, den Mariagerfjord Planstrategi 2011, kommer i offentlig høring i 8 uger i perioden uge Tidsplan for processen er vedhæftet. Bilag Forslag til Mariagerfjord Strategi 2011 til temamøde i byrådet den 18. august 2011 Stikord fra temamøde om Mariagerfjord Strategi Tidsplan for færdiggørelse af Mariagerfjord Strategi 2011 Direktionen indstiller sagen til debat. Strategi for åbning af byudvikling og erhvervsåbning mod motorvejen i Hobro Nord skal indgå i den videre planlægning P Flytning af Rostrup Genbrugsplads

12 Resumé Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på mødet den 9. maj 2011: At der arbejdes videre på at flytte Genbrugspladsen i Rostrup til en lokalitet i industriområdet i Arden i løbet af At der udarbejdes en plan for restaurering af arealet i Rostrup når pladsen nedlægges. At lejeaftalen på arealet i Arden ikke forlænges for så vidt angår den del af arealet som skal disponeres til genbrugsplads, i alt ca. 2 ha. At der aftales en model for finansiering af pladsen i Arden med I/S Fælles Forbrænding. At der i løbet af efteråret fremlægges en samlet plan for flytning af genbrugspladsen, herunder et forslag til finansiering af projektet. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til det videre forløb. Direktøren indstiller, at der arbejdes videre ud fra det fremlagte forslag. Genbrugspladsen i Rostrup er placeret i tilknytning til et habitatområde, og i øvrigt omgivet af beskyttet natur, hvilket betyder, at en evt. udvidelse - eller iværksættelse af nye aktiviteter på pladsen kan vanskeliggøres. Ligeledes kan den forestående revision af pladsens miljøgodkendelse medføre en række særlige udfordringer på grund af den nuværende placering. Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på mødet den 9. maj 2011 derfor, at genbrugspladsens aktiviteter flyttes til et erhvervsområde i Arden. Genbrugspladsen i Rostrup er med virkning fra 1. januar 2011 solgt til I/S Fælles Forbrænding med en tilbagekøbsklausul i fald pladsen nedlægges, hvilket vil blive en realitet med Udvalgets beslutning den 9. maj 2011 om, at der arbejdes på at flytte aktiviteterne til Arden. Tilbagekøbsprisen er ca. kr , som afholdes af det brugerfinansierede område. Afdeling Plan har vurderet, at etablering af en genbrugsplads i industriområdet i Arden ikke umiddelbart kan rummes inden for den nugældende lokalplans rammer, og at der derfor skal udarbejdes en ny lokalplan for området. På baggrund af ovenstående har forvaltningen udarbejdet følgende forslag til det videre forløb: 1. Arealet til genbrugspladsen fastlægges og der udarbejdes lokalplan for området samt en miljøgodkendelse af aktiviteten.

13 2. Der arbejdes med en model for finansieringen af projektet ud fra et anlægsbudget, som for pladsen i Als og således, at udgifterne deles ligeligt mellem I/S Fælles Forbrænding og renovationsområdet 3. Når pladsen er etableret i Arden ophører aktiviteterne i Rostrup og bygningerne samt de faste belægninger fjernes. 4. Arealet i Rostrup henligger efterfølgende uden yderligere anlægsmæssige tiltag, og den rekreative anvendelse af området afklares i samarbejde med Rostrup Borgerforening. Økonomi Udgifterne til etablering af pladsen deles ligeligt mellem I/S Fælles Forbænding og renovationsområdet ud fra et samlet anlægsbudget på ca. kr Økonomiafdelingen kan anbefale, at halvdelen af anlægsudgifterne kr afholdes af de opsparede midler inden for renovationsområdet. Bilag Kortskitse Direktøren indstiller, at der udarbejdes en ny lokalplan for området i Arden, at der arbejdes videre med den foreslåede finansieringsmodel. Godkendt som indstillet P Åbningstider på genbrugspladserne Resumé På UTM mødet den 4. april 2011 godkendte udvalget åbningstiderne for den nye Genbrugsplads i Als og besluttede samtidig, at der skulle udarbejdes et oplæg til ensartet åbningstider på genbrugspladserne i kommunen. Forvaltningen har i samarbejde med I/S Fælles Forbrænding udarbejdet et forslag til ændrede åbningstider.

14 Direktøren indstiller, at forslaget til ændrede åbningstider godkendes med virkning fra 1. januar For at sikre et ensartet serviceniveau for anvendelse af kommunens genbrugspladser, har forvaltningen i samarbejde med I/S Fælles Forbrænding udarbejdet et forslag til ændrede åbningstider. Åbningstiderne foreslås justeret således, at alle pladser får åbningstider, som pladsen i Hobro, dog er der efter ønske fra I/S Fælles Forbrænding indarbejdet forslag om, at de tre mindre genbrugspladser ( Rostrup, Mariager og Als) lukker kl i Weekenden; 2 timer tidligere end de øvrige pladser. I/S Fælles Forbrænding mener ikke, at der er grundlag for åbningstider til kl på disse pladser. Med hensyn til Genbrugspladsen i Gunderup, som servicerer de større lastbiler er der særskilte åbningstider. I forhold til åbningstiderne for 2011, er der endvidere den ændring, at alle pladserne har lukket på hellligdage. Med de ændrede åbningstider vil langt flere borgere få mulighed for at benytte pladserne i det daglige, da der nu bliver åbent efter normal arbejdstid. Åbningstiderne træder i kraft 1. januar Den ugentlige åbningstid vil samlet stige med 4 timer. Økonomi Med flere ugentlige åbningstimer vil der være en mindre stigning i udgifterne til drift af pladserne. Denne udgift afholdes inden for det brugerfinansierede område og giver ikke umiddelbart anledning til en stigning i renovationstaksterne. Direktøren indstiller, at forslaget til ændrede åbningstider godkendes med virkning fra 1. januar Godkendt som indstillet. Evalueres ultimo 2012.

15 A Orientering om håndhævelser i henhold til Miljøbeskyttelsesloven Resumé Virksomhed- og Affald orienterer om afdelingens arbejde med Fysiske Miljøtilsyn på Kommunens virksomheder, Skrivebordstilsyn samt håndtering af klagesager. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Natur og Miljø administrerer Miljøbeskyttelsesloven og de bekendtgørelser, der er fastsat med hjemmel heri i forhold til kommunens industrivirksomheder. Derunder indgår bl.a., at Forvaltningen skal udføre miljøtilsyn med industrivirksomhederne jf. 65 i Miljøbeskyttelsesloven og derved påse, at gældende lov og bekendtgørelser samt vilkår meddelt i godkendelser, tilladelser og påbud overholdes. I de tilfælde, hvor lovens bestemmelser og/eller vilkår ikke er overholdt skal Forvaltningen, jf. kap. 9 og 10 i Miljøbeskyttelsesloven, håndhæve disse (for en grundig gennemgang af håndhævelse se bilaget FAB Håndhævelse, miljøbeskyttelse som stammer fra Natur og Miljøs kvalitetsstyringssystem ). Nedenfor er de 3 mest almindelige eksempler på situationer, hvor Forvaltningen anvender håndhævelser, beskrevet. Aktivt (fysisk) miljøtilsyn på virksomheden I henhold til aftalen, der er indgået mellem Miljøministeren og KL om minimumsfrekvenser for samlede tilsyn på virksomheder, har kommunen pligt til at føre tilsyn som angivet nedenfor: Miljøgodkendte industrivirksomheder (i-mærkede og øvrige listevirksomheder) skal have mindst et samlet tilsyn i løbet af 3 år. (82 stk. i Mariagerfjord Kommune) Virksomheder på bilag 1 til Brugerbetalingsbekendtgørelsen, autoværksteder og renserier skal have mindst et samlet tilsyn i løbet af 4 år. (280 stk. i Mariagerfjord Kommune) Kommunerne har desuden også pligt til at føre tilsyn med virksomheder, der ikke er omfattet af aftalen. (antal ukendt) Typiske eksempler på håndhævelser i forbindelse med aktivt miljøtilsyn på virksomheden er: Håndhævelser omkring forkert opbevaring af farligt affald samt om forbedret affaldssortering (overtrædelse af bestemmelser angivet i Affaldsbekendtgørelsen, Mariagerfjord Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, og en evt. miljøgodkendelse)

16 Håndhævelser omkring ulovlige olietanke (overtrædelse af bestemmelser i Olietankbekendtgørelsen og en evt. miljøgodkendelse) Håndhævelser omkring der skal søges om miljøgodkendelse til allerede iværksatte ændringer af produktionen (overtrædelse af 33 i Miljøbeskyttelsesloven) Håndhævelser ang. forbedring af spildevandsforhold Skrivebordstilsyn Forvaltningen fører også tilsyn med virksomhedernes egenkontrol, målerapporter, årsrapporter m.v. uden fysisk adgang til virksomheden det der kaldes skrivebordstilsyn. Det kontrolleres her om virksomhederne indsender det relevante materiale indenfor de tidsfrister der er sat i tilslutningstilladelse eller miljøgodkendelse, ligesom det kontrolleres, om virksomhedernes egenkontrol, målerapporter, årsrapporter m.v. overholder vilkårene i de gældende tilladelser, godkendelser m.v. Typiske eksempler på håndhævelser i forbindelse med skrivebordstilsyn med virksomheder er: Håndhævelser omkring manglende overholdelse af egenkontrolprogram fx. manglende udtagelse af spildevandsanalyser eller manglende udførelse af præstationsmålinger for luftforurening (overtrædelse af vilkår i gældende tilladelser og godkendelser) Håndhævelser om at givne parametre er overskredet, dvs. spildevand eller luft er mere forurenet end tilladt, og at overskridelserne skal bringes til ophør. Klagesager En klagesag starter typisk med, at en nabo til en industrivirksomhed klager til kommunen over gener fra virksomheden i form af røg, støj eller møg. Til brug for sagens behandling anmoder Forvaltningen derefter om en udtalelse fra virksomheden vedrørende de påklagede forhold. Efter klagesagen således er belyst fra begge sider vurderer Forvaltningen, om der umiddelbart kan træffes afgørelse i sagen med henvisning til Miljøbeskyttelseslovens 85 der foreskriver, at tilsynsmyndigheden kan undlade at behandle forhold, som den anser for at være af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen. Når dette ikke er tilfældet belyses sagen yderligere fx. gennem besøg på virksomheden, målinger eller beregninger. Nødvendige målinger foranlediges og betales af kommunen. Med afsæt i de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, vurderer Forvaltningen på baggrund af de pågældende registreringer/målinger/beregninger, om den påklagede gene er væsentlig. Såfremt genen er væsentlig kontakter Forvaltningen virksomheden for en dialog omkring mulige løsninger og handlingsplaner herfor. Samtidig håndhæves det overfor virksomheden, at generne skal bringes til ophør. Typiske eksempler på håndhævelser i forbindelse med klagesager omhandlende virksomheder er:

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne Møde i Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 10. maj 2005, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Årsregnskab 2004 * 3. Etablering af Ballerup Bynet - anlægsbevilling

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU Torsdag 10.10.2013 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk politik for Hørsholm Kommune 3 Tildeling af vejret

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere