176 Forslag til Lokalplan 62/ Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen"

Transkript

1 Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl efter pkt Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 173 Forslag til Klimastrategi 2011 for Mariagerfjord Kommune 174 Asfaltering i byområder 175 Opstilling af antennemast for mobiltelefoni, Borgervej 34, Oue 176 Forslag til Lokalplan 62/ Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen 177 Mariagerfjord Planstrategi Flytning af Rostrup Genbrugsplads 179 Åbningstider på genbrugspladserne 180 Orientering om håndhævelser i henhold til Miljøbeskyttelsesloven 181 Oprydning i det åbne land 182 Opdatering af registreringen af beskyttet natur i Mariagerfjord Kommune 183 Spildevandsplan Fordeling af taxitilladelser og planlægning af møde med talsmandsgruppen 185 Kjellerupsgade i Visborg - Fjernelse af hastighedsbump 186 Renovering af P-areal ved Arden Station 187 Udbud af drift og vedligeholdelse af gadebelysning i Mariagerfjord Kommune 188 Nordjysk program for 200 mio. kr. pulje til kommuner og regioner 189 Kvalitetskontrakt i Mariagerfjord Kommune 190 Månedlig økonomirapport pr. 31. august Budget Budgetbemærkninger 192 Orienteringssager 193 Eventuelt Lukkede dagsordenpunkter

2 194 Budgetdrøftelser Åbne dagsordenpunkter P Forslag til Klimastrategi 2011 for Mariagerfjord Kommune Resumé Mariagerfjord Kommune har udarbejdet et forslag til klimastrategien. Arbejdet startede med Klimatopmødet i 2009 og er endelig udarbejdet på baggrund af forarbejdet til Mariagerfjord Strategi Der vil på mødet være et kort oplæg om klimastrategien fra en medarbejder. Det indstilles, at Udvalget for Teknik og Miljø tager stilling til forslaget til klimastrategi, herunder prioritering af indsatsen og om forslag til Klimastrategi skal sendes i høring i fire uger inden endelig vedtagelse. Verden står overfor en ny udfordring som følge af, at temperaturen på kloden stiger. Det får betydning for, hvor der falder regn, i hvilke mængder og med hvilken hyppighed. Også antallet af solskinstimer, vindstyrke og hyppigheden af storme vil ændre sig i hele verden. I Danmark, hvor virkningen af klimaændringer sandsynligvis bliver mindre end i varmere og koldere dele af verden, vil det alligevel få betydning for, hvor vi kan bygge huse uden risiko for oversvømmelse i kældre og lavtliggende etager. Det vil få betydning for størrelsen af vores kloaksystemer, påvirke vores drikkevandsressourcer, landbrug og natur og øge skaderne fra skadedyr og antallet af sygdomme. Men det vil også give nogle nye betingelser for friluftsliv, øge vækstsæsonen og antallet af dage med hedebølger. Forslaget til Klimastrategi 2011 er Mariagerfjord Kommunes første klimastrategi, som viser, hvordan kommunen gennem en prioriteret indsats sætter fokus på både forebyggelse og tilpasning til klimaændringer. Forslaget til klimastrategien er udarbejdet på baggrund af forarbejdet til Mariagerfjord Strategi 2011 (planstrategi og Agenda 21 strategi), temamøde i udvalget for Teknik og Miljø den 7. marts 2011 samt en række forundersøgelser beskrevet i fire rapporter:

3 Plan for klimaforebyggelse del I - kortlægning af drivhusgasudslippet i Mariagerfjord Kommune. Plan for klimaforebyggelse del II - Scenarierapport. Status og plan for varmeforsyningen i Mariagerfjord Kommune, Statusrapport for klimaændringer og - tilpasning i Mariagerfjord Kommune. Forarbejdet til rapporterne har været kortlægning af CO2 udledningen fra kommunen som geografisk område, som sammen med varme- og energiplanlægning og biogas- og vindmøllekortlægning i den forebyggende del af klimastrategien. Desuden er der beregnet forskellige scenarier ud fra bidrag fra et lokalt klimatopmøde i 2009, hvor virksomheder, politikere, borgere og foreninger drøftede klima. Ved hjælp af klimaværktøjerne på er der foretaget overordnede analyser af betydningen af fremtidens klima for de fire hovedbyer Arden, Hadsund, Hobro og Mariager samt for østkysten Øster Hurup og for vandsstandstigningers betydning for hovedbyerne Hobro, Mariager og Hadsund samt for naturområdet ved Kielstrup Sø og sommerhusområderne på Østkysten. Interview af relevante fagenheder indgår som grundlag for delen om klimatilpasning i klimastrategien. Klimastrategien er reduceret til få sider i henhold til "Principper for fremtidige politikker og strategier i Mariagerfjord Kommune", men med henvisning til baggrundsrapporterne. Klimastrategien er opbygget med 31 strategipunkter for henholdsvis forebyggelse og tilpasning fordelt under seks overordnede målsætninger: Kommunen sætter mål for reduktion af drivhusgasudledning og klimatilpasning. Kommunen vil være rollemodel på energi- og klimaområdet. Mariagerfjord kommune skal være eksperimentarium for fremtidens klima- og energiløsninger. Energiforsyningen skal være billig, grøn og sikker, herunder baseret på en mangfoldighed af loakle løsninger. Naturen skal indgå som et af grundelementerne for klimatilpasning og -forebyggelse. Kommunen skal være på forkant med at håndtere ændrede nedbørsforhold. Udvalget for Teknik og Miljø bedes tage stilling til forslaget til klimastrategi, herunder prioriteringen af de 31 strategipunkter og hvordan en prioriteret indsats skal indgå i kommunens budgetlægning.

4 Det er vurderet, at forslaget til klimastrategi ikke er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936 af 24/09/2009), fordi klimastrategien ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser. Bilag Klimastrategi 2011_forslag Direktøren indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø tager stilling til forslaget til klimastrategi, herunder om der er overordnede målsætninger eller strategipunkter, der skal prioriteres frem for andre, at forslag til Klimastrategi sendes i høring i fire uger inden endelig vedtagelse. Forslaget sendes i høring. I forbindelse med høringen opfordres høringsparterne til at komme med konkrete forslag til indhold i en handlingsplan. Udvalget vil efterfølgende foretage en opsamling på de indkomne forslag, således at der lægges op til konkrete initiativer P Asfaltering i byområder Resumé Udvalget for Teknik og Miljø godkendte i august måned, at Rådgiverfirmaet Grontmij blev indbudt til dagens møde for at give et oplæg om vejvedligeholdelse i partnering. Idet Park & Trafik ønsker udvalgets stillingtagen til en fremtidig strategi for asfaltering i byområderne inden for samarbejdsformen partnering blev det i august måned besluttet at indstille, at Rådgiverfirmaet Grontmij indbydes til dagens møde. Dette blev gjort på baggrund af den sagsfremstilling, der er beskrevet nedenfor: Som vi i dag har en strategi for vejene udenfor byerne (funktionskontrakten), kan det være hensigtsmæssigt også med en strategi for byområderne. Da vedligeholdelse af asfaltbelægningerne i byområderne er af mere kompleks karakter end på landeveje, påkalder det

5 også en anden type organisering, og erfaringerne med partnering som samarbejdsform peger på en række fordele for både kommunen og entreprenøren. De seneste to års hårde vintre har slidt meget på vores byveje og i forhold til den registrering, vi har fået foretaget, må det konstateres, at vores nuværende budget ikke fremover kan løfte opgaven, da vejenes tilstand forringes år for år. Park og Trafik har gjort nogle indledende øvelser for at tilegne sig kendskab til samarbejdsformen partnering, men også for at gøre brug af andres erfaringer. En entreprenør og en rådgiver har uafhængigt givet oplæg om partnering. Derudover har vi besøgt Odsherred Kommune, der arbejder i partnering på deres slidlagsopgaver i byerne, og har haft kontakt til Århus Vand, som har anvendt partnering på stort set alle deres anlægprojekter siden Hvorfor skal bestilleren så vælge partnering? Det skal vi fordi: - Bedre dialog med borgere og ledningsejere, så deres ønsker kan indarbejdes i årets asfaltplaner i byerne. - Partnering er egnet til komplicerede opgaver. - Der opnås en minimering af spild og uhensigtsmæssige arbejdsgange. - Vi får løbende indflydelse på beslutningerne/løsningerne. - Voldgiftssager i partnering er nærmest ikke eksisterende. - Vi opnår tilgang til den udførendes kompetence ved, at vidensdeling skal indgå i kontrakten og kan fastholde viden i Park & Trafik. Direktøren indstiller, at udvalget tager stilling til partnering som fremtidig samarbejdsform for vejvedligeholdelse i byområderne. Der arbejdes videre med en partneringaftale. Udvalget ønsker næste statusrapport for funktionsudbuddet på vejene udenfor byskiltene forelagt P Opstilling af antennemast for mobiltelefoni, Borgervej 34, Oue Resumé

6 Firmaet KM Telecom har på vegne af Telenor ansøgt om tilladelse til opstilling af en 36 m høj mast på Borgervej 34, Oue. Udover Telenor skal teleoperatørerne Telia og TDC også opsætte deres antenner på masten. Sagen har været behandlet på udvalgsmøde afholdt den 6. juni 2011, hvor der blev besluttet, at Afdeling Byg skulle undersøge placeringerne ved varmeværket, Mælkevejen 12 og savværket, Stubberupvej 18. Udvalget for Teknik og Miljø ønskede endvidere undersøgt, hvorvidt udførelsen af selve masten i forhold til det visuelle udtryk ved de foreslåede placeringer med fordel kunne udføres som en rørmast. På mødet afholdt d. 8. august 2011 besluttede udvalget også, at placeringen ved Oue Renseanlæg, Ouegaardvej 10, skal undersøges. På baggrund af udvalgets beslutning har Afdeling Byg bedt KM Telecom om at undersøge de alternative placeringer igen samt indsende visualiseringer af masten med en placering ved savværket og Borgervej 34. Placeringen ved varmeværket er alene beskrevet uden visualiseringer, idet denne placering ikke umiddelbart er teknisk mulig. Placering ved varmeværk Varmeværket har i dag en skorsten på 17 m. På grund af dens lave højde vil det ikke være muligt at opsætte antenner for indtil 3 forskellige operatører. Afstand fra terræn og til de nederste antenner vil ikke gøre det muligt at opnå tilstrækkelig rækkevidde og dækning for radiosignalerne i området. Hvis placeringen ved varmeværket skal kunne bruges, så skal skorstenen forhøjes til mindst 36 m, således at den kan være i stand til at bære de 3 teleoperatørers antenner og andet tekniske anlæg. Det er fastlagt i Masteloven, at der så vidt muligt skal benyttes eksisterende, anvendelige strukturer, og ikke udskifte, forhøje eller forstærke disse strukturer. Det er således ikke muligt med udgangspunkt i Masteloven at pålægge en anvendelse af en skorsten ved varmeværket ved opsætning af de aktuelle antenner. Det er samtidig oplyst til sagen, at en højere skorsten kan medføre forstyrrelser for varmeværkets daglige drift. Endelig medfører udførelsen af en højere skorsten, at der skal udføres et nyt fundament. Afdeling Byg finder således ikke denne placering optimalt, da den eksisterende skorsten er uanvendelig. Placering ved savværk Terrænkoten ved savværket ligger ca. 16 m højere end terrænet på Borgervej 34. Det er oplyst til sagen, at det højere terrænniveau ved savværket ikke vil afstedkomme en lavere mast. Det vil fortsat være nødvendig med en 36 m høj mast, fordi den eksisterende bevoksning med høje træer i området vil hindre frit signalflow ved enlavere mastehøjde. Det er dertil oplyst, at operatørerne vil miste interessen, hvis en GSM-antenne kommer under kote 23.

7 En mast ved savværket vil således få samme højde som masten på Borgervej dvs. 36 m da den dimensioneres til 4 teleoperatører. Ansøger har lavet nogle visualiseringer af en mast ved savværket. Visualiseringerne vises fra Håndværkssvinget og Hedegårdsvej. Visualiseringer viser både en udførelse med en gittermast og med en rørmast, se Bilag 2. Det er Afdeling Byg s vurdering, at en mast ved savværket vil fremtræde alt for markant i terrænet. En placering af en 36 m høj mast på et af de højeste punkter i terrænet vil kompromittere landskabet i så omfattende en grad, at intentionerne i planloven ikke synes at give mulighed for at meddele fornøden landzonetilladelse. Der henvises til Vejledningen til planloven her efter. Placering ved Oue Renseanlæg Iht. vejledningen til planloven skal nye antennemaster så vidt muligt placeres i bymæssig bebyggelse af hensyn til at friholde det åbne land for nye tekniske anlæg. Derudover bør placering af master helt undgås i områder, der i regionplanlægningen (nuværende kommuneplan) er udpeget som særligt værdifulde landskabsområder. Det fremgår af kommunens retningslinje , at de særligt værdifulde landskaber så vidt muligt skal friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet. Større byggeri samt større veje og tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås. Oue Renseanlæg ligger inden for det særligt værdifulde landskab, som er udpeget i kommuneplanen. En mast på mindst 36 m vil uden tvivl også her kompromittere landskabet i så væsentlig grad, at der ikke ses grundlag for at meddele fornøden landzonetilladelse. Derudover ligger Renseanlægget 1,3 1,4 km fra den bymæssige bebyggelse, og ifølge ansøger vil masten ikke kunne yde den ønskede indendørs-dækning for Oue by. Renseanlægget ligger kun m fra Mariager Fjord, dvs. den ligger også i et kystnært område. Det er således Afdeling Byg`s vurdering, at placeringen ved Renseanlægget strider imod planlovens intention om at friholde det åbne land for nye tekniske anlæg samt at placeringen også er i strid med kommuneplanens retningslinje Placering på Borgervej 34 Ansøger har lavet nogle visualiseringer af en mast på Borgervej 34. Visualiseringerne vises fra Borgervej og Stinesmindevej. Visualiseringerne viser både en gittermast og rørmast, se Bilag 3.

8 Indsigelserne imod en placering på Borgervej 34 begrundes primært med frygten for farlig stråling og mastens visuelle indtryk. Sammenfatning Afdelingen vil henlede opmærksomheden på, at masterne i henhold til anden lovgivning, som kommunen ikke administrer, skal overholde visse grænseværdier for stråling. Kommunen har ikke hjemmel til at meddele afslag med henvisning til sundhedsmæssige risici. Kommunen skal behandle sagen og træffe en afgørelse primært efter planlovens intentioner. Det har været væsentlige argumenter mod en placering på Borgervej 34 ud fra betragtninger om sundhedsmæssige risici som følge af radiomagnetisk stråling. Ansøger oplyser i sin ansøgning, at mobiloperatøren overholder det gældende krav om beskyttelse imod ustråling fra mobilantenner, som er fastsat i den såkaldte R&TTE (BEK nr. 823 af 3. juli 2007 om radio- og teleterminaludstyr om elektromagnetiske forhold). Kommunen skal ved en konkret ansøgning ikke tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt grænseværdierne i Danmark er for høje. Videnskabsministeriet har i juni 2008 udtalt sig om strålinger fra mobilantenner. Notatet kan ses i Bilag 5. I spørgsmålet om udførelse af selve masten enten som en gittermast eller en rørmast er det afdelingens vurdering, at en gittermast vil være mindst synlig, når horisonten over Oue betragtes på afstand. En rørmast vil i højere grad fremstå som et udråbstegn, der understreger en tung konstruktion. Det vil være muligt at se horisonten gennem en gittermast og ligeledes se farver so skyformationer gennem en gittermast. Det er således afdelingens vurdering, at den foreslåede placering på Borgervej 34 er den mest optimale placering, da den er i overensstemmelse med de hensyn, der skal varetages i medfør af planloven. Placeringen tager i videst mulig udstrækning hensyn til de landskabelige forhold. Afdelingen ser med den foreslåede placering også fordelene ved, at den nederste del af masten med tilhørende teknik kan camoufleres bag den eksisterende bevoksning, så området skæmmes mindst muligt. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune. Bilag Bilag 1 - mulige placeringer Bilag 2 - mast ved Savværket Bilag 3 - mast på Borgervej 34 Bilag 4 - placering af visualiseringer

9 Bilag 5 - Videnskabsministeriets notat Mail fra KM Telecom, vedlagt dækningsrapport JL669 Dækningsrapport, ppt Direktørens indstilling til udvalgets møde 6. juni 2011, pkt. 118: Direktøren indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø, at der meddeles fornøden landzonetilladelse for placering af antennemasten. Udvalget for Teknik og Miljø, 6. juni 2011, pkt. 118: Udvalget ønsker alternative placeringer - savværk og fjernvarmeværk - undersøgt. Udseende skal indgå i vurderingen. Preben Christensen, Søren Schnack og Peter Schrøder var fraværende. Direktørens indstilling til udvalgets møde 5. september 2011: Direktøren indstiller sagen til afgørelse. Udvalget ønsker masten placeret ved savværket P Forslag til Lokalplan 62/ Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Resumé Plan har udarbejdet forslag til Lokalplan 62/2011 for et offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen. Planforslaget er udarbejdet på baggrund af den nye skolestruktur, hvor der bl.a. skal ske en udbygning af Rosendalskolen, der fremover skal rumme flere elever. Mariagerfjord Kommunes byråd vedtog den 16. december 2010 en ny skolestruktur. Som led i denne nye skolestruktur skal der bl.a. ske en udbygning af Rosendalskolen, der fremover skal rumme flere elever. Den eksisterende lokalplan for Rosendalskolen, som er fra 2006, rummer ikke de udbygningsmuligheder af skolen, der er nødvendige i forhold til den nye skolestruktur. I

10 lokalplanforslaget inddeles området i to delområder, hvor der i det ene delområde kan bygge skolebebyggelse. Det andet delområde skal sikre at der fortsat er udendørs opholdsarealer inden for skolens område. Ny bebyggelse opføres efter de principper, der er benyttet til det eksisterende byggeri. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om bebyggelsens udseende og orientering i forhold til de anvendte principper, der er benyttet til det eksisterende byggeri, hvorved ny byggeri harmonerer med den eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse skal derfor have ensidiget taghældning, sort tagbeklædning og grå facadefarve. Ved mindre bygningsdele og opførelse af større byggerier, som halbebyggelse/mulitisal må der godt etableres fladt tag. Ny byggelse skal orienteres parallelt med eller vinkelret på Døstrupvej, dog kan ny bebyggelse langs det nordlige beplantningsbælte eller det sydlige beplantningsbælte placeres parallelt med beplantningsbælterne. Bilag Forslag til Lokalplan 62, Offentligt område ved Hørby Skoleby i Hobro - Rosendalskolen Direktøren indstiller, at forslag til Lokalplan 62/2011 for offentligt område ved Hørby Skoleby i Hobro - Rosendalskolen - fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Anbefales som indstillet P Mariagerfjord Planstrategi 2011 Resumé I forlængelse af det afholdte temamøde den 18. august 2011, sendes Mariagerfjord Strategi 2011 i høring i alle fagudvalg.

11 Temaudvalg for Strategi og Udvikling har besluttet at sende strategien i høring i alle fagudvalg for at sikre en bred politisk forankring og give det enkelte udvalg mulighed for at fremkomme med kommentarer og ændringsforslag. Vedhæftet er forslag til Mariagerfjord Planstrategi Udvalgene bedes specielt forholde sig til politikkerne og de fremtidige tiltag. Udvalget skal vurdere om det er de mest hensigtsmæssige tiltag der er oplistet. Udvalget skal i den forbindelse overveje, hvordan tiltagene skal prioriteres og hvordan de skal indgå i den fremtidige budgetlægning første gang i budgetlægningen for På temamødet den 18. august 2011 blev de enkelte temaer i strategien drøftet. De to overordnede punkter i debatten, der var enighed om, var at borgerne skal tage ansvar for eget og andres liv og kommunen skal være det gode eksempel og gå forrest i udviklingen fx ved at indarbejde sundhed i den kommunale organisation. Notat med de overordnede emner for debatten er vedhæftet. Det bemærkes, at udvalgenes tilbagemeldinger behandles i Temaudvalget for Strategi og Udvikling, den Mariagerfjord Planstrategi 2011, kommer i offentlig høring i 8 uger i perioden uge Tidsplan for processen er vedhæftet. Bilag Forslag til Mariagerfjord Strategi 2011 til temamøde i byrådet den 18. august 2011 Stikord fra temamøde om Mariagerfjord Strategi Tidsplan for færdiggørelse af Mariagerfjord Strategi 2011 Direktionen indstiller sagen til debat. Strategi for åbning af byudvikling og erhvervsåbning mod motorvejen i Hobro Nord skal indgå i den videre planlægning P Flytning af Rostrup Genbrugsplads

12 Resumé Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på mødet den 9. maj 2011: At der arbejdes videre på at flytte Genbrugspladsen i Rostrup til en lokalitet i industriområdet i Arden i løbet af At der udarbejdes en plan for restaurering af arealet i Rostrup når pladsen nedlægges. At lejeaftalen på arealet i Arden ikke forlænges for så vidt angår den del af arealet som skal disponeres til genbrugsplads, i alt ca. 2 ha. At der aftales en model for finansiering af pladsen i Arden med I/S Fælles Forbrænding. At der i løbet af efteråret fremlægges en samlet plan for flytning af genbrugspladsen, herunder et forslag til finansiering af projektet. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til det videre forløb. Direktøren indstiller, at der arbejdes videre ud fra det fremlagte forslag. Genbrugspladsen i Rostrup er placeret i tilknytning til et habitatområde, og i øvrigt omgivet af beskyttet natur, hvilket betyder, at en evt. udvidelse - eller iværksættelse af nye aktiviteter på pladsen kan vanskeliggøres. Ligeledes kan den forestående revision af pladsens miljøgodkendelse medføre en række særlige udfordringer på grund af den nuværende placering. Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på mødet den 9. maj 2011 derfor, at genbrugspladsens aktiviteter flyttes til et erhvervsområde i Arden. Genbrugspladsen i Rostrup er med virkning fra 1. januar 2011 solgt til I/S Fælles Forbrænding med en tilbagekøbsklausul i fald pladsen nedlægges, hvilket vil blive en realitet med Udvalgets beslutning den 9. maj 2011 om, at der arbejdes på at flytte aktiviteterne til Arden. Tilbagekøbsprisen er ca. kr , som afholdes af det brugerfinansierede område. Afdeling Plan har vurderet, at etablering af en genbrugsplads i industriområdet i Arden ikke umiddelbart kan rummes inden for den nugældende lokalplans rammer, og at der derfor skal udarbejdes en ny lokalplan for området. På baggrund af ovenstående har forvaltningen udarbejdet følgende forslag til det videre forløb: 1. Arealet til genbrugspladsen fastlægges og der udarbejdes lokalplan for området samt en miljøgodkendelse af aktiviteten.

13 2. Der arbejdes med en model for finansieringen af projektet ud fra et anlægsbudget, som for pladsen i Als og således, at udgifterne deles ligeligt mellem I/S Fælles Forbrænding og renovationsområdet 3. Når pladsen er etableret i Arden ophører aktiviteterne i Rostrup og bygningerne samt de faste belægninger fjernes. 4. Arealet i Rostrup henligger efterfølgende uden yderligere anlægsmæssige tiltag, og den rekreative anvendelse af området afklares i samarbejde med Rostrup Borgerforening. Økonomi Udgifterne til etablering af pladsen deles ligeligt mellem I/S Fælles Forbænding og renovationsområdet ud fra et samlet anlægsbudget på ca. kr Økonomiafdelingen kan anbefale, at halvdelen af anlægsudgifterne kr afholdes af de opsparede midler inden for renovationsområdet. Bilag Kortskitse Direktøren indstiller, at der udarbejdes en ny lokalplan for området i Arden, at der arbejdes videre med den foreslåede finansieringsmodel. Godkendt som indstillet P Åbningstider på genbrugspladserne Resumé På UTM mødet den 4. april 2011 godkendte udvalget åbningstiderne for den nye Genbrugsplads i Als og besluttede samtidig, at der skulle udarbejdes et oplæg til ensartet åbningstider på genbrugspladserne i kommunen. Forvaltningen har i samarbejde med I/S Fælles Forbrænding udarbejdet et forslag til ændrede åbningstider.

14 Direktøren indstiller, at forslaget til ændrede åbningstider godkendes med virkning fra 1. januar For at sikre et ensartet serviceniveau for anvendelse af kommunens genbrugspladser, har forvaltningen i samarbejde med I/S Fælles Forbrænding udarbejdet et forslag til ændrede åbningstider. Åbningstiderne foreslås justeret således, at alle pladser får åbningstider, som pladsen i Hobro, dog er der efter ønske fra I/S Fælles Forbrænding indarbejdet forslag om, at de tre mindre genbrugspladser ( Rostrup, Mariager og Als) lukker kl i Weekenden; 2 timer tidligere end de øvrige pladser. I/S Fælles Forbrænding mener ikke, at der er grundlag for åbningstider til kl på disse pladser. Med hensyn til Genbrugspladsen i Gunderup, som servicerer de større lastbiler er der særskilte åbningstider. I forhold til åbningstiderne for 2011, er der endvidere den ændring, at alle pladserne har lukket på hellligdage. Med de ændrede åbningstider vil langt flere borgere få mulighed for at benytte pladserne i det daglige, da der nu bliver åbent efter normal arbejdstid. Åbningstiderne træder i kraft 1. januar Den ugentlige åbningstid vil samlet stige med 4 timer. Økonomi Med flere ugentlige åbningstimer vil der være en mindre stigning i udgifterne til drift af pladserne. Denne udgift afholdes inden for det brugerfinansierede område og giver ikke umiddelbart anledning til en stigning i renovationstaksterne. Direktøren indstiller, at forslaget til ændrede åbningstider godkendes med virkning fra 1. januar Godkendt som indstillet. Evalueres ultimo 2012.

15 A Orientering om håndhævelser i henhold til Miljøbeskyttelsesloven Resumé Virksomhed- og Affald orienterer om afdelingens arbejde med Fysiske Miljøtilsyn på Kommunens virksomheder, Skrivebordstilsyn samt håndtering af klagesager. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Natur og Miljø administrerer Miljøbeskyttelsesloven og de bekendtgørelser, der er fastsat med hjemmel heri i forhold til kommunens industrivirksomheder. Derunder indgår bl.a., at Forvaltningen skal udføre miljøtilsyn med industrivirksomhederne jf. 65 i Miljøbeskyttelsesloven og derved påse, at gældende lov og bekendtgørelser samt vilkår meddelt i godkendelser, tilladelser og påbud overholdes. I de tilfælde, hvor lovens bestemmelser og/eller vilkår ikke er overholdt skal Forvaltningen, jf. kap. 9 og 10 i Miljøbeskyttelsesloven, håndhæve disse (for en grundig gennemgang af håndhævelse se bilaget FAB Håndhævelse, miljøbeskyttelse som stammer fra Natur og Miljøs kvalitetsstyringssystem ). Nedenfor er de 3 mest almindelige eksempler på situationer, hvor Forvaltningen anvender håndhævelser, beskrevet. Aktivt (fysisk) miljøtilsyn på virksomheden I henhold til aftalen, der er indgået mellem Miljøministeren og KL om minimumsfrekvenser for samlede tilsyn på virksomheder, har kommunen pligt til at føre tilsyn som angivet nedenfor: Miljøgodkendte industrivirksomheder (i-mærkede og øvrige listevirksomheder) skal have mindst et samlet tilsyn i løbet af 3 år. (82 stk. i Mariagerfjord Kommune) Virksomheder på bilag 1 til Brugerbetalingsbekendtgørelsen, autoværksteder og renserier skal have mindst et samlet tilsyn i løbet af 4 år. (280 stk. i Mariagerfjord Kommune) Kommunerne har desuden også pligt til at føre tilsyn med virksomheder, der ikke er omfattet af aftalen. (antal ukendt) Typiske eksempler på håndhævelser i forbindelse med aktivt miljøtilsyn på virksomheden er: Håndhævelser omkring forkert opbevaring af farligt affald samt om forbedret affaldssortering (overtrædelse af bestemmelser angivet i Affaldsbekendtgørelsen, Mariagerfjord Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, og en evt. miljøgodkendelse)

16 Håndhævelser omkring ulovlige olietanke (overtrædelse af bestemmelser i Olietankbekendtgørelsen og en evt. miljøgodkendelse) Håndhævelser omkring der skal søges om miljøgodkendelse til allerede iværksatte ændringer af produktionen (overtrædelse af 33 i Miljøbeskyttelsesloven) Håndhævelser ang. forbedring af spildevandsforhold Skrivebordstilsyn Forvaltningen fører også tilsyn med virksomhedernes egenkontrol, målerapporter, årsrapporter m.v. uden fysisk adgang til virksomheden det der kaldes skrivebordstilsyn. Det kontrolleres her om virksomhederne indsender det relevante materiale indenfor de tidsfrister der er sat i tilslutningstilladelse eller miljøgodkendelse, ligesom det kontrolleres, om virksomhedernes egenkontrol, målerapporter, årsrapporter m.v. overholder vilkårene i de gældende tilladelser, godkendelser m.v. Typiske eksempler på håndhævelser i forbindelse med skrivebordstilsyn med virksomheder er: Håndhævelser omkring manglende overholdelse af egenkontrolprogram fx. manglende udtagelse af spildevandsanalyser eller manglende udførelse af præstationsmålinger for luftforurening (overtrædelse af vilkår i gældende tilladelser og godkendelser) Håndhævelser om at givne parametre er overskredet, dvs. spildevand eller luft er mere forurenet end tilladt, og at overskridelserne skal bringes til ophør. Klagesager En klagesag starter typisk med, at en nabo til en industrivirksomhed klager til kommunen over gener fra virksomheden i form af røg, støj eller møg. Til brug for sagens behandling anmoder Forvaltningen derefter om en udtalelse fra virksomheden vedrørende de påklagede forhold. Efter klagesagen således er belyst fra begge sider vurderer Forvaltningen, om der umiddelbart kan træffes afgørelse i sagen med henvisning til Miljøbeskyttelseslovens 85 der foreskriver, at tilsynsmyndigheden kan undlade at behandle forhold, som den anser for at være af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen. Når dette ikke er tilfældet belyses sagen yderligere fx. gennem besøg på virksomheden, målinger eller beregninger. Nødvendige målinger foranlediges og betales af kommunen. Med afsæt i de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, vurderer Forvaltningen på baggrund af de pågældende registreringer/målinger/beregninger, om den påklagede gene er væsentlig. Såfremt genen er væsentlig kontakter Forvaltningen virksomheden for en dialog omkring mulige løsninger og handlingsplaner herfor. Samtidig håndhæves det overfor virksomheden, at generne skal bringes til ophør. Typiske eksempler på håndhævelser i forbindelse med klagesager omhandlende virksomheder er:

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Dagsorden til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 173 Forslag til Klimastrategi

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune 1. Formål Denne administrationsvejledning har to formål: i. At sikre at antennemaster og mobilantenner udformes og placeres, så

Læs mere

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Plan-, Bygge- og Miljøcenter Sagsbehandler: Kristina Moos Den 11. september 2008 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Lovmæssigt grundlag Tre forskellige lovgivningsområder

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 4 Tillægget omfatter: Ny trykledning mellem Donslund og Stenderup-Krogager Nedlæggelse af Donslund Renseanlæg 5. marts 2015 Endelig 14/31068 1. Indledning

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

at de modtagne indsigelser 1 og 3 ikke giver anledning til, at det fremsatte ændringsforslag til spildevandsplanen ændres,

at de modtagne indsigelser 1 og 3 ikke giver anledning til, at det fremsatte ændringsforslag til spildevandsplanen ændres, Punkt 4. Godkendelse af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for spildevandskloakering i sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 8, 9 og 10 2015-068073 Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Transportledning Nymindegab - Nr. Nebel 1 Tillæg nr. 4 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2014 Titel:

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Transportledning fra Maltbæk til Vejen Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt erhvervsområde i Ringsted Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt erhvervsområde i Ringsted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2013 J.nr.: NMK-31-00949 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 20-09-2017 08:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 20-09-2017 08:00 1 (Åben) Meddelelser fra formanden

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN 1997 2009 Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov MØN KOMMUNE AUGUST 2006 Sagsnr. 01.02.15-00005 /MT Møn Kommune Storegade 56 4780 Stege Planlægningsafdelingen

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 1. juni 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 1. juni 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur KM TELECOM DANMARK A/S Navervej 12 7000 Fredericia 31-05-2017 Sags id: 2017-0201 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast som ansøgt

Læs mere

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde.

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CHRISTIAN RIIS SINDBERG Kallerupvej 5 7790 Thyholm DATO 09-07-2015 Opførelse af en kornsilo på ejendommen

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. Åbne dagsordenpunkter. Sagsfremstilling. Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden. Åbne dagsordenpunkter. Sagsfremstilling. Beslutning Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 24. januar 2012 kl. 09:00 i Skovgården i Hadsund, Timandsvej 25, Hadsund Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Godkendelse af dagsorden 2 Årsberetning 2011 for Seniorrådet

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg nr. 44 - Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en sammenfattende redegørelse?

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015.

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Randers Kommune 2016 vurdering af planer prrammer. Lov om miljøvurdering af planer prrammer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Projektets navn: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Den 9. maj 2008 Natur og Miljø svarer, at der er ingen problemer i fht. lokalplanen. (Natur og Miljø udtaler sig på grundlag af første ansøgning).

Den 9. maj 2008 Natur og Miljø svarer, at der er ingen problemer i fht. lokalplanen. (Natur og Miljø udtaler sig på grundlag af første ansøgning). Notat om BG Stone Den 14. april 2008 modtager Faxe Kommune (FK) en ansøgning fra BG Stones (BG) om tilladelse til etablering af et produktionsanlæg til vask og sortering af indskibede sømaterialer, herunder

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. Punkt 12. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. 2011-18446. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at forslag om ændring af kommunens spildevandsplan offentliggøres

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at andelen af detailhandel vil blive reduceret med udvidelsen jf. bilag 2.

Det fremgår af ansøgningen, at andelen af detailhandel vil blive reduceret med udvidelsen jf. bilag 2. Teknisk Udvalg 25-06-2013 Jagt- og fiskeriforretning på Lundborgvej 2A-2B, Viborg Sagsnr.: 12/80454 Sagsansvarlig: Ann Hamborg SAGSFREMSTILLING Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 2. april 2012 (sag

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere