176 Forslag til Lokalplan 62/ Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen"

Transkript

1 Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl efter pkt Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 173 Forslag til Klimastrategi 2011 for Mariagerfjord Kommune 174 Asfaltering i byområder 175 Opstilling af antennemast for mobiltelefoni, Borgervej 34, Oue 176 Forslag til Lokalplan 62/ Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen 177 Mariagerfjord Planstrategi Flytning af Rostrup Genbrugsplads 179 Åbningstider på genbrugspladserne 180 Orientering om håndhævelser i henhold til Miljøbeskyttelsesloven 181 Oprydning i det åbne land 182 Opdatering af registreringen af beskyttet natur i Mariagerfjord Kommune 183 Spildevandsplan Fordeling af taxitilladelser og planlægning af møde med talsmandsgruppen 185 Kjellerupsgade i Visborg - Fjernelse af hastighedsbump 186 Renovering af P-areal ved Arden Station 187 Udbud af drift og vedligeholdelse af gadebelysning i Mariagerfjord Kommune 188 Nordjysk program for 200 mio. kr. pulje til kommuner og regioner 189 Kvalitetskontrakt i Mariagerfjord Kommune 190 Månedlig økonomirapport pr. 31. august Budget Budgetbemærkninger 192 Orienteringssager 193 Eventuelt Lukkede dagsordenpunkter

2 194 Budgetdrøftelser Åbne dagsordenpunkter P Forslag til Klimastrategi 2011 for Mariagerfjord Kommune Resumé Mariagerfjord Kommune har udarbejdet et forslag til klimastrategien. Arbejdet startede med Klimatopmødet i 2009 og er endelig udarbejdet på baggrund af forarbejdet til Mariagerfjord Strategi Der vil på mødet være et kort oplæg om klimastrategien fra en medarbejder. Det indstilles, at Udvalget for Teknik og Miljø tager stilling til forslaget til klimastrategi, herunder prioritering af indsatsen og om forslag til Klimastrategi skal sendes i høring i fire uger inden endelig vedtagelse. Verden står overfor en ny udfordring som følge af, at temperaturen på kloden stiger. Det får betydning for, hvor der falder regn, i hvilke mængder og med hvilken hyppighed. Også antallet af solskinstimer, vindstyrke og hyppigheden af storme vil ændre sig i hele verden. I Danmark, hvor virkningen af klimaændringer sandsynligvis bliver mindre end i varmere og koldere dele af verden, vil det alligevel få betydning for, hvor vi kan bygge huse uden risiko for oversvømmelse i kældre og lavtliggende etager. Det vil få betydning for størrelsen af vores kloaksystemer, påvirke vores drikkevandsressourcer, landbrug og natur og øge skaderne fra skadedyr og antallet af sygdomme. Men det vil også give nogle nye betingelser for friluftsliv, øge vækstsæsonen og antallet af dage med hedebølger. Forslaget til Klimastrategi 2011 er Mariagerfjord Kommunes første klimastrategi, som viser, hvordan kommunen gennem en prioriteret indsats sætter fokus på både forebyggelse og tilpasning til klimaændringer. Forslaget til klimastrategien er udarbejdet på baggrund af forarbejdet til Mariagerfjord Strategi 2011 (planstrategi og Agenda 21 strategi), temamøde i udvalget for Teknik og Miljø den 7. marts 2011 samt en række forundersøgelser beskrevet i fire rapporter:

3 Plan for klimaforebyggelse del I - kortlægning af drivhusgasudslippet i Mariagerfjord Kommune. Plan for klimaforebyggelse del II - Scenarierapport. Status og plan for varmeforsyningen i Mariagerfjord Kommune, Statusrapport for klimaændringer og - tilpasning i Mariagerfjord Kommune. Forarbejdet til rapporterne har været kortlægning af CO2 udledningen fra kommunen som geografisk område, som sammen med varme- og energiplanlægning og biogas- og vindmøllekortlægning i den forebyggende del af klimastrategien. Desuden er der beregnet forskellige scenarier ud fra bidrag fra et lokalt klimatopmøde i 2009, hvor virksomheder, politikere, borgere og foreninger drøftede klima. Ved hjælp af klimaværktøjerne på er der foretaget overordnede analyser af betydningen af fremtidens klima for de fire hovedbyer Arden, Hadsund, Hobro og Mariager samt for østkysten Øster Hurup og for vandsstandstigningers betydning for hovedbyerne Hobro, Mariager og Hadsund samt for naturområdet ved Kielstrup Sø og sommerhusområderne på Østkysten. Interview af relevante fagenheder indgår som grundlag for delen om klimatilpasning i klimastrategien. Klimastrategien er reduceret til få sider i henhold til "Principper for fremtidige politikker og strategier i Mariagerfjord Kommune", men med henvisning til baggrundsrapporterne. Klimastrategien er opbygget med 31 strategipunkter for henholdsvis forebyggelse og tilpasning fordelt under seks overordnede målsætninger: Kommunen sætter mål for reduktion af drivhusgasudledning og klimatilpasning. Kommunen vil være rollemodel på energi- og klimaområdet. Mariagerfjord kommune skal være eksperimentarium for fremtidens klima- og energiløsninger. Energiforsyningen skal være billig, grøn og sikker, herunder baseret på en mangfoldighed af loakle løsninger. Naturen skal indgå som et af grundelementerne for klimatilpasning og -forebyggelse. Kommunen skal være på forkant med at håndtere ændrede nedbørsforhold. Udvalget for Teknik og Miljø bedes tage stilling til forslaget til klimastrategi, herunder prioriteringen af de 31 strategipunkter og hvordan en prioriteret indsats skal indgå i kommunens budgetlægning.

4 Det er vurderet, at forslaget til klimastrategi ikke er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936 af 24/09/2009), fordi klimastrategien ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser. Bilag Klimastrategi 2011_forslag Direktøren indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø tager stilling til forslaget til klimastrategi, herunder om der er overordnede målsætninger eller strategipunkter, der skal prioriteres frem for andre, at forslag til Klimastrategi sendes i høring i fire uger inden endelig vedtagelse. Forslaget sendes i høring. I forbindelse med høringen opfordres høringsparterne til at komme med konkrete forslag til indhold i en handlingsplan. Udvalget vil efterfølgende foretage en opsamling på de indkomne forslag, således at der lægges op til konkrete initiativer P Asfaltering i byområder Resumé Udvalget for Teknik og Miljø godkendte i august måned, at Rådgiverfirmaet Grontmij blev indbudt til dagens møde for at give et oplæg om vejvedligeholdelse i partnering. Idet Park & Trafik ønsker udvalgets stillingtagen til en fremtidig strategi for asfaltering i byområderne inden for samarbejdsformen partnering blev det i august måned besluttet at indstille, at Rådgiverfirmaet Grontmij indbydes til dagens møde. Dette blev gjort på baggrund af den sagsfremstilling, der er beskrevet nedenfor: Som vi i dag har en strategi for vejene udenfor byerne (funktionskontrakten), kan det være hensigtsmæssigt også med en strategi for byområderne. Da vedligeholdelse af asfaltbelægningerne i byområderne er af mere kompleks karakter end på landeveje, påkalder det

5 også en anden type organisering, og erfaringerne med partnering som samarbejdsform peger på en række fordele for både kommunen og entreprenøren. De seneste to års hårde vintre har slidt meget på vores byveje og i forhold til den registrering, vi har fået foretaget, må det konstateres, at vores nuværende budget ikke fremover kan løfte opgaven, da vejenes tilstand forringes år for år. Park og Trafik har gjort nogle indledende øvelser for at tilegne sig kendskab til samarbejdsformen partnering, men også for at gøre brug af andres erfaringer. En entreprenør og en rådgiver har uafhængigt givet oplæg om partnering. Derudover har vi besøgt Odsherred Kommune, der arbejder i partnering på deres slidlagsopgaver i byerne, og har haft kontakt til Århus Vand, som har anvendt partnering på stort set alle deres anlægprojekter siden Hvorfor skal bestilleren så vælge partnering? Det skal vi fordi: - Bedre dialog med borgere og ledningsejere, så deres ønsker kan indarbejdes i årets asfaltplaner i byerne. - Partnering er egnet til komplicerede opgaver. - Der opnås en minimering af spild og uhensigtsmæssige arbejdsgange. - Vi får løbende indflydelse på beslutningerne/løsningerne. - Voldgiftssager i partnering er nærmest ikke eksisterende. - Vi opnår tilgang til den udførendes kompetence ved, at vidensdeling skal indgå i kontrakten og kan fastholde viden i Park & Trafik. Direktøren indstiller, at udvalget tager stilling til partnering som fremtidig samarbejdsform for vejvedligeholdelse i byområderne. Der arbejdes videre med en partneringaftale. Udvalget ønsker næste statusrapport for funktionsudbuddet på vejene udenfor byskiltene forelagt P Opstilling af antennemast for mobiltelefoni, Borgervej 34, Oue Resumé

6 Firmaet KM Telecom har på vegne af Telenor ansøgt om tilladelse til opstilling af en 36 m høj mast på Borgervej 34, Oue. Udover Telenor skal teleoperatørerne Telia og TDC også opsætte deres antenner på masten. Sagen har været behandlet på udvalgsmøde afholdt den 6. juni 2011, hvor der blev besluttet, at Afdeling Byg skulle undersøge placeringerne ved varmeværket, Mælkevejen 12 og savværket, Stubberupvej 18. Udvalget for Teknik og Miljø ønskede endvidere undersøgt, hvorvidt udførelsen af selve masten i forhold til det visuelle udtryk ved de foreslåede placeringer med fordel kunne udføres som en rørmast. På mødet afholdt d. 8. august 2011 besluttede udvalget også, at placeringen ved Oue Renseanlæg, Ouegaardvej 10, skal undersøges. På baggrund af udvalgets beslutning har Afdeling Byg bedt KM Telecom om at undersøge de alternative placeringer igen samt indsende visualiseringer af masten med en placering ved savværket og Borgervej 34. Placeringen ved varmeværket er alene beskrevet uden visualiseringer, idet denne placering ikke umiddelbart er teknisk mulig. Placering ved varmeværk Varmeværket har i dag en skorsten på 17 m. På grund af dens lave højde vil det ikke være muligt at opsætte antenner for indtil 3 forskellige operatører. Afstand fra terræn og til de nederste antenner vil ikke gøre det muligt at opnå tilstrækkelig rækkevidde og dækning for radiosignalerne i området. Hvis placeringen ved varmeværket skal kunne bruges, så skal skorstenen forhøjes til mindst 36 m, således at den kan være i stand til at bære de 3 teleoperatørers antenner og andet tekniske anlæg. Det er fastlagt i Masteloven, at der så vidt muligt skal benyttes eksisterende, anvendelige strukturer, og ikke udskifte, forhøje eller forstærke disse strukturer. Det er således ikke muligt med udgangspunkt i Masteloven at pålægge en anvendelse af en skorsten ved varmeværket ved opsætning af de aktuelle antenner. Det er samtidig oplyst til sagen, at en højere skorsten kan medføre forstyrrelser for varmeværkets daglige drift. Endelig medfører udførelsen af en højere skorsten, at der skal udføres et nyt fundament. Afdeling Byg finder således ikke denne placering optimalt, da den eksisterende skorsten er uanvendelig. Placering ved savværk Terrænkoten ved savværket ligger ca. 16 m højere end terrænet på Borgervej 34. Det er oplyst til sagen, at det højere terrænniveau ved savværket ikke vil afstedkomme en lavere mast. Det vil fortsat være nødvendig med en 36 m høj mast, fordi den eksisterende bevoksning med høje træer i området vil hindre frit signalflow ved enlavere mastehøjde. Det er dertil oplyst, at operatørerne vil miste interessen, hvis en GSM-antenne kommer under kote 23.

7 En mast ved savværket vil således få samme højde som masten på Borgervej dvs. 36 m da den dimensioneres til 4 teleoperatører. Ansøger har lavet nogle visualiseringer af en mast ved savværket. Visualiseringerne vises fra Håndværkssvinget og Hedegårdsvej. Visualiseringer viser både en udførelse med en gittermast og med en rørmast, se Bilag 2. Det er Afdeling Byg s vurdering, at en mast ved savværket vil fremtræde alt for markant i terrænet. En placering af en 36 m høj mast på et af de højeste punkter i terrænet vil kompromittere landskabet i så omfattende en grad, at intentionerne i planloven ikke synes at give mulighed for at meddele fornøden landzonetilladelse. Der henvises til Vejledningen til planloven her efter. Placering ved Oue Renseanlæg Iht. vejledningen til planloven skal nye antennemaster så vidt muligt placeres i bymæssig bebyggelse af hensyn til at friholde det åbne land for nye tekniske anlæg. Derudover bør placering af master helt undgås i områder, der i regionplanlægningen (nuværende kommuneplan) er udpeget som særligt værdifulde landskabsområder. Det fremgår af kommunens retningslinje , at de særligt værdifulde landskaber så vidt muligt skal friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet. Større byggeri samt større veje og tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås. Oue Renseanlæg ligger inden for det særligt værdifulde landskab, som er udpeget i kommuneplanen. En mast på mindst 36 m vil uden tvivl også her kompromittere landskabet i så væsentlig grad, at der ikke ses grundlag for at meddele fornøden landzonetilladelse. Derudover ligger Renseanlægget 1,3 1,4 km fra den bymæssige bebyggelse, og ifølge ansøger vil masten ikke kunne yde den ønskede indendørs-dækning for Oue by. Renseanlægget ligger kun m fra Mariager Fjord, dvs. den ligger også i et kystnært område. Det er således Afdeling Byg`s vurdering, at placeringen ved Renseanlægget strider imod planlovens intention om at friholde det åbne land for nye tekniske anlæg samt at placeringen også er i strid med kommuneplanens retningslinje Placering på Borgervej 34 Ansøger har lavet nogle visualiseringer af en mast på Borgervej 34. Visualiseringerne vises fra Borgervej og Stinesmindevej. Visualiseringerne viser både en gittermast og rørmast, se Bilag 3.

8 Indsigelserne imod en placering på Borgervej 34 begrundes primært med frygten for farlig stråling og mastens visuelle indtryk. Sammenfatning Afdelingen vil henlede opmærksomheden på, at masterne i henhold til anden lovgivning, som kommunen ikke administrer, skal overholde visse grænseværdier for stråling. Kommunen har ikke hjemmel til at meddele afslag med henvisning til sundhedsmæssige risici. Kommunen skal behandle sagen og træffe en afgørelse primært efter planlovens intentioner. Det har været væsentlige argumenter mod en placering på Borgervej 34 ud fra betragtninger om sundhedsmæssige risici som følge af radiomagnetisk stråling. Ansøger oplyser i sin ansøgning, at mobiloperatøren overholder det gældende krav om beskyttelse imod ustråling fra mobilantenner, som er fastsat i den såkaldte R&TTE (BEK nr. 823 af 3. juli 2007 om radio- og teleterminaludstyr om elektromagnetiske forhold). Kommunen skal ved en konkret ansøgning ikke tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt grænseværdierne i Danmark er for høje. Videnskabsministeriet har i juni 2008 udtalt sig om strålinger fra mobilantenner. Notatet kan ses i Bilag 5. I spørgsmålet om udførelse af selve masten enten som en gittermast eller en rørmast er det afdelingens vurdering, at en gittermast vil være mindst synlig, når horisonten over Oue betragtes på afstand. En rørmast vil i højere grad fremstå som et udråbstegn, der understreger en tung konstruktion. Det vil være muligt at se horisonten gennem en gittermast og ligeledes se farver so skyformationer gennem en gittermast. Det er således afdelingens vurdering, at den foreslåede placering på Borgervej 34 er den mest optimale placering, da den er i overensstemmelse med de hensyn, der skal varetages i medfør af planloven. Placeringen tager i videst mulig udstrækning hensyn til de landskabelige forhold. Afdelingen ser med den foreslåede placering også fordelene ved, at den nederste del af masten med tilhørende teknik kan camoufleres bag den eksisterende bevoksning, så området skæmmes mindst muligt. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune. Bilag Bilag 1 - mulige placeringer Bilag 2 - mast ved Savværket Bilag 3 - mast på Borgervej 34 Bilag 4 - placering af visualiseringer

9 Bilag 5 - Videnskabsministeriets notat Mail fra KM Telecom, vedlagt dækningsrapport JL669 Dækningsrapport, ppt Direktørens indstilling til udvalgets møde 6. juni 2011, pkt. 118: Direktøren indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø, at der meddeles fornøden landzonetilladelse for placering af antennemasten. Udvalget for Teknik og Miljø, 6. juni 2011, pkt. 118: Udvalget ønsker alternative placeringer - savværk og fjernvarmeværk - undersøgt. Udseende skal indgå i vurderingen. Preben Christensen, Søren Schnack og Peter Schrøder var fraværende. Direktørens indstilling til udvalgets møde 5. september 2011: Direktøren indstiller sagen til afgørelse. Udvalget ønsker masten placeret ved savværket P Forslag til Lokalplan 62/ Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Resumé Plan har udarbejdet forslag til Lokalplan 62/2011 for et offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen. Planforslaget er udarbejdet på baggrund af den nye skolestruktur, hvor der bl.a. skal ske en udbygning af Rosendalskolen, der fremover skal rumme flere elever. Mariagerfjord Kommunes byråd vedtog den 16. december 2010 en ny skolestruktur. Som led i denne nye skolestruktur skal der bl.a. ske en udbygning af Rosendalskolen, der fremover skal rumme flere elever. Den eksisterende lokalplan for Rosendalskolen, som er fra 2006, rummer ikke de udbygningsmuligheder af skolen, der er nødvendige i forhold til den nye skolestruktur. I

10 lokalplanforslaget inddeles området i to delområder, hvor der i det ene delområde kan bygge skolebebyggelse. Det andet delområde skal sikre at der fortsat er udendørs opholdsarealer inden for skolens område. Ny bebyggelse opføres efter de principper, der er benyttet til det eksisterende byggeri. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om bebyggelsens udseende og orientering i forhold til de anvendte principper, der er benyttet til det eksisterende byggeri, hvorved ny byggeri harmonerer med den eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse skal derfor have ensidiget taghældning, sort tagbeklædning og grå facadefarve. Ved mindre bygningsdele og opførelse af større byggerier, som halbebyggelse/mulitisal må der godt etableres fladt tag. Ny byggelse skal orienteres parallelt med eller vinkelret på Døstrupvej, dog kan ny bebyggelse langs det nordlige beplantningsbælte eller det sydlige beplantningsbælte placeres parallelt med beplantningsbælterne. Bilag Forslag til Lokalplan 62, Offentligt område ved Hørby Skoleby i Hobro - Rosendalskolen Direktøren indstiller, at forslag til Lokalplan 62/2011 for offentligt område ved Hørby Skoleby i Hobro - Rosendalskolen - fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Anbefales som indstillet P Mariagerfjord Planstrategi 2011 Resumé I forlængelse af det afholdte temamøde den 18. august 2011, sendes Mariagerfjord Strategi 2011 i høring i alle fagudvalg.

11 Temaudvalg for Strategi og Udvikling har besluttet at sende strategien i høring i alle fagudvalg for at sikre en bred politisk forankring og give det enkelte udvalg mulighed for at fremkomme med kommentarer og ændringsforslag. Vedhæftet er forslag til Mariagerfjord Planstrategi Udvalgene bedes specielt forholde sig til politikkerne og de fremtidige tiltag. Udvalget skal vurdere om det er de mest hensigtsmæssige tiltag der er oplistet. Udvalget skal i den forbindelse overveje, hvordan tiltagene skal prioriteres og hvordan de skal indgå i den fremtidige budgetlægning første gang i budgetlægningen for På temamødet den 18. august 2011 blev de enkelte temaer i strategien drøftet. De to overordnede punkter i debatten, der var enighed om, var at borgerne skal tage ansvar for eget og andres liv og kommunen skal være det gode eksempel og gå forrest i udviklingen fx ved at indarbejde sundhed i den kommunale organisation. Notat med de overordnede emner for debatten er vedhæftet. Det bemærkes, at udvalgenes tilbagemeldinger behandles i Temaudvalget for Strategi og Udvikling, den Mariagerfjord Planstrategi 2011, kommer i offentlig høring i 8 uger i perioden uge Tidsplan for processen er vedhæftet. Bilag Forslag til Mariagerfjord Strategi 2011 til temamøde i byrådet den 18. august 2011 Stikord fra temamøde om Mariagerfjord Strategi Tidsplan for færdiggørelse af Mariagerfjord Strategi 2011 Direktionen indstiller sagen til debat. Strategi for åbning af byudvikling og erhvervsåbning mod motorvejen i Hobro Nord skal indgå i den videre planlægning P Flytning af Rostrup Genbrugsplads

12 Resumé Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på mødet den 9. maj 2011: At der arbejdes videre på at flytte Genbrugspladsen i Rostrup til en lokalitet i industriområdet i Arden i løbet af At der udarbejdes en plan for restaurering af arealet i Rostrup når pladsen nedlægges. At lejeaftalen på arealet i Arden ikke forlænges for så vidt angår den del af arealet som skal disponeres til genbrugsplads, i alt ca. 2 ha. At der aftales en model for finansiering af pladsen i Arden med I/S Fælles Forbrænding. At der i løbet af efteråret fremlægges en samlet plan for flytning af genbrugspladsen, herunder et forslag til finansiering af projektet. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til det videre forløb. Direktøren indstiller, at der arbejdes videre ud fra det fremlagte forslag. Genbrugspladsen i Rostrup er placeret i tilknytning til et habitatområde, og i øvrigt omgivet af beskyttet natur, hvilket betyder, at en evt. udvidelse - eller iværksættelse af nye aktiviteter på pladsen kan vanskeliggøres. Ligeledes kan den forestående revision af pladsens miljøgodkendelse medføre en række særlige udfordringer på grund af den nuværende placering. Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på mødet den 9. maj 2011 derfor, at genbrugspladsens aktiviteter flyttes til et erhvervsområde i Arden. Genbrugspladsen i Rostrup er med virkning fra 1. januar 2011 solgt til I/S Fælles Forbrænding med en tilbagekøbsklausul i fald pladsen nedlægges, hvilket vil blive en realitet med Udvalgets beslutning den 9. maj 2011 om, at der arbejdes på at flytte aktiviteterne til Arden. Tilbagekøbsprisen er ca. kr , som afholdes af det brugerfinansierede område. Afdeling Plan har vurderet, at etablering af en genbrugsplads i industriområdet i Arden ikke umiddelbart kan rummes inden for den nugældende lokalplans rammer, og at der derfor skal udarbejdes en ny lokalplan for området. På baggrund af ovenstående har forvaltningen udarbejdet følgende forslag til det videre forløb: 1. Arealet til genbrugspladsen fastlægges og der udarbejdes lokalplan for området samt en miljøgodkendelse af aktiviteten.

13 2. Der arbejdes med en model for finansieringen af projektet ud fra et anlægsbudget, som for pladsen i Als og således, at udgifterne deles ligeligt mellem I/S Fælles Forbrænding og renovationsområdet 3. Når pladsen er etableret i Arden ophører aktiviteterne i Rostrup og bygningerne samt de faste belægninger fjernes. 4. Arealet i Rostrup henligger efterfølgende uden yderligere anlægsmæssige tiltag, og den rekreative anvendelse af området afklares i samarbejde med Rostrup Borgerforening. Økonomi Udgifterne til etablering af pladsen deles ligeligt mellem I/S Fælles Forbænding og renovationsområdet ud fra et samlet anlægsbudget på ca. kr Økonomiafdelingen kan anbefale, at halvdelen af anlægsudgifterne kr afholdes af de opsparede midler inden for renovationsområdet. Bilag Kortskitse Direktøren indstiller, at der udarbejdes en ny lokalplan for området i Arden, at der arbejdes videre med den foreslåede finansieringsmodel. Godkendt som indstillet P Åbningstider på genbrugspladserne Resumé På UTM mødet den 4. april 2011 godkendte udvalget åbningstiderne for den nye Genbrugsplads i Als og besluttede samtidig, at der skulle udarbejdes et oplæg til ensartet åbningstider på genbrugspladserne i kommunen. Forvaltningen har i samarbejde med I/S Fælles Forbrænding udarbejdet et forslag til ændrede åbningstider.

14 Direktøren indstiller, at forslaget til ændrede åbningstider godkendes med virkning fra 1. januar For at sikre et ensartet serviceniveau for anvendelse af kommunens genbrugspladser, har forvaltningen i samarbejde med I/S Fælles Forbrænding udarbejdet et forslag til ændrede åbningstider. Åbningstiderne foreslås justeret således, at alle pladser får åbningstider, som pladsen i Hobro, dog er der efter ønske fra I/S Fælles Forbrænding indarbejdet forslag om, at de tre mindre genbrugspladser ( Rostrup, Mariager og Als) lukker kl i Weekenden; 2 timer tidligere end de øvrige pladser. I/S Fælles Forbrænding mener ikke, at der er grundlag for åbningstider til kl på disse pladser. Med hensyn til Genbrugspladsen i Gunderup, som servicerer de større lastbiler er der særskilte åbningstider. I forhold til åbningstiderne for 2011, er der endvidere den ændring, at alle pladserne har lukket på hellligdage. Med de ændrede åbningstider vil langt flere borgere få mulighed for at benytte pladserne i det daglige, da der nu bliver åbent efter normal arbejdstid. Åbningstiderne træder i kraft 1. januar Den ugentlige åbningstid vil samlet stige med 4 timer. Økonomi Med flere ugentlige åbningstimer vil der være en mindre stigning i udgifterne til drift af pladserne. Denne udgift afholdes inden for det brugerfinansierede område og giver ikke umiddelbart anledning til en stigning i renovationstaksterne. Direktøren indstiller, at forslaget til ændrede åbningstider godkendes med virkning fra 1. januar Godkendt som indstillet. Evalueres ultimo 2012.

15 A Orientering om håndhævelser i henhold til Miljøbeskyttelsesloven Resumé Virksomhed- og Affald orienterer om afdelingens arbejde med Fysiske Miljøtilsyn på Kommunens virksomheder, Skrivebordstilsyn samt håndtering af klagesager. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Natur og Miljø administrerer Miljøbeskyttelsesloven og de bekendtgørelser, der er fastsat med hjemmel heri i forhold til kommunens industrivirksomheder. Derunder indgår bl.a., at Forvaltningen skal udføre miljøtilsyn med industrivirksomhederne jf. 65 i Miljøbeskyttelsesloven og derved påse, at gældende lov og bekendtgørelser samt vilkår meddelt i godkendelser, tilladelser og påbud overholdes. I de tilfælde, hvor lovens bestemmelser og/eller vilkår ikke er overholdt skal Forvaltningen, jf. kap. 9 og 10 i Miljøbeskyttelsesloven, håndhæve disse (for en grundig gennemgang af håndhævelse se bilaget FAB Håndhævelse, miljøbeskyttelse som stammer fra Natur og Miljøs kvalitetsstyringssystem ). Nedenfor er de 3 mest almindelige eksempler på situationer, hvor Forvaltningen anvender håndhævelser, beskrevet. Aktivt (fysisk) miljøtilsyn på virksomheden I henhold til aftalen, der er indgået mellem Miljøministeren og KL om minimumsfrekvenser for samlede tilsyn på virksomheder, har kommunen pligt til at føre tilsyn som angivet nedenfor: Miljøgodkendte industrivirksomheder (i-mærkede og øvrige listevirksomheder) skal have mindst et samlet tilsyn i løbet af 3 år. (82 stk. i Mariagerfjord Kommune) Virksomheder på bilag 1 til Brugerbetalingsbekendtgørelsen, autoværksteder og renserier skal have mindst et samlet tilsyn i løbet af 4 år. (280 stk. i Mariagerfjord Kommune) Kommunerne har desuden også pligt til at føre tilsyn med virksomheder, der ikke er omfattet af aftalen. (antal ukendt) Typiske eksempler på håndhævelser i forbindelse med aktivt miljøtilsyn på virksomheden er: Håndhævelser omkring forkert opbevaring af farligt affald samt om forbedret affaldssortering (overtrædelse af bestemmelser angivet i Affaldsbekendtgørelsen, Mariagerfjord Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, og en evt. miljøgodkendelse)

16 Håndhævelser omkring ulovlige olietanke (overtrædelse af bestemmelser i Olietankbekendtgørelsen og en evt. miljøgodkendelse) Håndhævelser omkring der skal søges om miljøgodkendelse til allerede iværksatte ændringer af produktionen (overtrædelse af 33 i Miljøbeskyttelsesloven) Håndhævelser ang. forbedring af spildevandsforhold Skrivebordstilsyn Forvaltningen fører også tilsyn med virksomhedernes egenkontrol, målerapporter, årsrapporter m.v. uden fysisk adgang til virksomheden det der kaldes skrivebordstilsyn. Det kontrolleres her om virksomhederne indsender det relevante materiale indenfor de tidsfrister der er sat i tilslutningstilladelse eller miljøgodkendelse, ligesom det kontrolleres, om virksomhedernes egenkontrol, målerapporter, årsrapporter m.v. overholder vilkårene i de gældende tilladelser, godkendelser m.v. Typiske eksempler på håndhævelser i forbindelse med skrivebordstilsyn med virksomheder er: Håndhævelser omkring manglende overholdelse af egenkontrolprogram fx. manglende udtagelse af spildevandsanalyser eller manglende udførelse af præstationsmålinger for luftforurening (overtrædelse af vilkår i gældende tilladelser og godkendelser) Håndhævelser om at givne parametre er overskredet, dvs. spildevand eller luft er mere forurenet end tilladt, og at overskridelserne skal bringes til ophør. Klagesager En klagesag starter typisk med, at en nabo til en industrivirksomhed klager til kommunen over gener fra virksomheden i form af røg, støj eller møg. Til brug for sagens behandling anmoder Forvaltningen derefter om en udtalelse fra virksomheden vedrørende de påklagede forhold. Efter klagesagen således er belyst fra begge sider vurderer Forvaltningen, om der umiddelbart kan træffes afgørelse i sagen med henvisning til Miljøbeskyttelseslovens 85 der foreskriver, at tilsynsmyndigheden kan undlade at behandle forhold, som den anser for at være af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen. Når dette ikke er tilfældet belyses sagen yderligere fx. gennem besøg på virksomheden, målinger eller beregninger. Nødvendige målinger foranlediges og betales af kommunen. Med afsæt i de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, vurderer Forvaltningen på baggrund af de pågældende registreringer/målinger/beregninger, om den påklagede gene er væsentlig. Såfremt genen er væsentlig kontakter Forvaltningen virksomheden for en dialog omkring mulige løsninger og handlingsplaner herfor. Samtidig håndhæves det overfor virksomheden, at generne skal bringes til ophør. Typiske eksempler på håndhævelser i forbindelse med klagesager omhandlende virksomheder er:

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 19. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 16.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/11848

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae.

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae. Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae Åben sag Resumé En del af kommunes borgere skal i disse år enten

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Teknisk Forvaltning, Byggesagsafd. KM Telecom A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 27 74 27 34 Kenneth Grønborg Site Manager Tlf.:

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Indholdsfortegnelse Side Formål... 3 Mobile teknologier og master... 4 GSM og UMTS... 4 Andre teknologier... 4 Operatører... 4

Læs mere

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 147408 ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG 1. BAGGRUND Gribskov Kommune har på en generalforsamling

Læs mere

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 Dato 22. maj 2013 Tidspunkt 17:00 Sted Mødelokale 1+2, Rådhusvej 75, 4540 Til stede Annelis Stamm, Brian Jensen, Carl Henrik Haagensen, Ole S. Hansen, René Larsen,

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune Assens Kommune Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Baggrund for

Læs mere