Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for varslet tilsyn"

Transkript

1 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 10. april Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Tilbudstype og form Centrets tilbud drives efter Lov om Social Services paragraf 99 og 110, og der gives ydelser efter 83 og 85. Tre brugere bor i tilbuddet efter paragraf 107. Adresse Nørre Allé 31, 8000 Aarhus C. Telefonnummer adresse Lederens navn Mette Grandjean Antal pladser Nordbyen, 14 boformspladser 14 samværspladser 4 natpladser Flexbo, 30 bostøttemodtagere Socialvagten Akut Team Opsøgende Team Gade Team Gadesovere ACT-projekt Akutte pladser ved Kirkens Korshær, 4 pladser Oplysninger vedrørende det aktuelle tilsyn Tidspunkt for tilsynets start og afslutning Tirsdag den 13. marts 2012 kl Hvornår og hvordan er tilsynet varslet Tilsynet er efter telefonisk henvendelse varslet ved brev af 24. januar Ved brev og orientering er brugerne gjort bekendt med tilsynet og muligheden for samtaler med de tilsynsførende. Deltagere i tilsynet Ved tilsynsmødet deltager: Mette Grandjean, centerleder Klaus Holck, afdelingsleder Jesper Tang, bostøttemedarbejder

2 Bente Helweg-Mikkelsen, afdelingsleder Mads Olesen, arbejdsmiljørepræsentant Ved besigtigelsen deltager brugere, ledere og medarbejdere. Fra Tilsynsenheden deltager Gunner Simonsen og Finn Katberg. En bruger og en pårørende havde valgt at benytte sig af muligheden for individuel samtale med de tilsynsførende. Tilbuddets brugergruppe Brugergruppen er personer over 18 år der ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Målgruppen har ud over hjemløshed også sociale og psykisk problemer eller omsorgsbehov på grund af et længere misbrug og usund levevis. Det opsøgende team, gadeteamet og dagesovere opsøger brugere i parker og på gaden, som afviser eller ikke er i stand til at benytte tilbud i det etablerede system. Tilbuddene i Akut- og Opsøgende Indsatser henvender sig til sindslidende med dobbeltdiagnoser, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser. Til målgruppen hører også personer med affektive lidelser, som for eksempel adfærdsproblemer og suicidal truede, samt personer med særlige sociale problemer. Kendetegnende for brugerne er ligeledes, at de vanskeligt kan indpasses i andre tilbud. Center for Akut- og Opsøgende Indsatser indgår som en del af Socialforvaltningens Hjemløseplan. Karakteristisk for brugerne af det akut- og opsøgende tilbud er, at flere af dem ikke vil opleve sig selv som indskrevne i tilbuddet. Materiale der har indgået i forberedelse Brev til brugere af Flexbo og Nordbyen vedrørende det varslede tilsynsbesøg Kopi af en handleplan fra Flexbo Kopi af en indsatsplan fra Flexbo Referater fra Center MED-møde et udateret og fra den 23. september 2011 Referater fra personalemøde i Flexbo den 21. februar og den 28. februar 2012 Referater fra beboermøde den 14. februar og den 28. februar 2012 Referater fra medarbejdermøde Nordbyen den 15. februar og den 29. februar 2012 Tilsynsrapporter fra tidligere tilsynsbesøg Oplysninger fra Intranettet På hvilken måde har det været muligt at opleve tilbuddets sociale liv og samspil De tilsynsførende har besigtiget lokalerne ved Nordbyen og Flexbo. Prioriteringen af de enheder der ikke er besigtiget er foretaget af Tilsynsenheden og er taget ud fra en konkret vurdering. Under besigtigelsen har de tilsynsførende haft lejlighed til at overvære dialoger mellem brugere og medarbejdere. De tilsynsførende havde ved deltagelse i spisning, en dialog med flere brugere og fik et indtryk af deres syn på tilbuddet, blandt andet deres opfattelse af flytningen af tilbuddet. 2

3 Har der i den forbindelse været kontakt og samtale med brugere De tilsynsførende var i dialog med enkelte brugere af boformen og samværstilbuddet Nordbyen. Modtagere af denne rapport Tilsynsenheden fremsender rapporten til Centerleder Mette Grandjean, der sikrer at rapporten bliver tilgængelig for brugere, pårørende og medarbejdere. De tilsynsførende vil foreslå, at rapporten bliver genstand for en drøftelse på et MED-udvalgsmøde, personalemøder og på møde med brugerne. Tilsynsrapporten bliver tilsendt Direktør Erik Kaastrup-Hansen, Socialchef Steinar Eggen Kristensen, Chef for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Niels Schwartz og Sekretariatschef Lotte Lyhne til orientering. Samtidig bliver rapporten tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside. Pædagogik, omsorg og pleje Tilbuddets pædagogiske, omsorgsmæssige og plejemæssige målsætninger og praksis Målsætningen for Center for Akut- og Opsøgende Indsatser er at få borgeren ind i det etablerede system. Hermed mener centret, at borgeren får dækket de mest basale behov, som den pågældende ønsker dækket. Der kan eksempelvis være tale om kost, en midlertidig bolig, en indkomst, en sundhedsydelse. Desuden får brugeren et tilbud om støtte og vejledning til at benytte andre foranstaltninger. Ligeledes er tilbuddets målsætning social inklusion. Hermed menes reel deltagelse i samfundet, et anstændigt leveniveau, sociale relationer og tryghed i hverdagen. Centrets indsatser er mange og d. De forskellige indsatser er følgende: Gadeteamet, 2 medarbejdere der opsøger brugere på gaden, i parker og i det øvrige nærmiljø. De tilbyder en akut indsats og henviser til andre indsatser Gadesoverne, medarbejderne kører i en bus i Aarhus Kommune, hvor de opsøger brugerne, de kan eksempelvis tilbyde et måltid, en forbinding af et sår, en samtale. De kan henvise brugere til overnatning på Tre Ege, Nordbyen eller Kirkens Korshær. Det opsøgende team kan få henvist brugere fra gadetemaet og gadesoverne, de kan få henvendelser fra eksempelvis viceværter i en boligforening og endelig kan medarbejderne selv være opsøgende. Brugeren tildeles en støtte- og kontaktperson, der efterfølgende via samtaler, hjælp til det praktiske og forskellige bo- og behandlingstilbud kan vende tilbage til samfundet. ACT-projektet, Assertive Community Treatment er en helhedsorienteret tværfaglig indsats med fokus på borgerens behov og ønsker. Projektet er forankret i Center for Akut og Opsøgende Indsatser Socialvagten, er et tilbud om anonym rådgivning og vejledning til borgere med sociale, økonomiske eller personlige problemer. Rådgivning og vejledning kan være personlig eller telefonisk. Tilbuddet er åbent på alle dage fra 16 til 24 Akut teamet, er et tilbud om akut hjælp til borgere med sindslidelse. Tilbuddet er rettet mod brugere der modtager bostøtte og andre sindslidende med behov for akut hjælp. Indsatsen er opsøgende, forebyggende og hurtig, samt tilpasset den enkelte situation, og skal forsøge at minimere udviklingen af sociale og psykiske problemer. Henvendelser kan komme fra den pågældende selv, familie, venner, naboer. Hjælpen ydes i weekender og på hverdage fra 16 til 7 3

4 Flexbo, er bostøtte til brugere der bor i eget hjem. Bostøtten indhold og omfang aftales mellem den enkelte bruger og bostøttemedarbejderen Natpladser, er fordelt med 4 i Nordbyen og 4 i Kirkens Korshær. Her er det muligt at tilbyde en overnatning og et måltid Nordbyen, er et forsorgstilbud. Her udarbejdes der en opholdsplan for den enkelte bruger, med henblik på at afklare, hvilke foranstaltninger der skal tilbydes, for at den pågældende bruger kan vende tilbage til det etablerede samfund. Opholdet er oftest af 4 måneders varighed Visitationen til tilbuddene foregår i døren, hvilket vil sige, at leder og medarbejder tildeler ydelserne direkte uden inddragelse af en myndighedsperson. Gadesoverne, ACT-projektet og de 4 natpladser i Kirkens Korshær er en del af Socialforvaltningens Hjemløsestrategi. Den indsats, som Center for Akut og Opsøgende Indsatsers medarbejdere yder, tager udgangspunkt i en recovery-tilgang. En tro på at alle brugere i princippet kan komme sig, og at det for centrets brugere kan betyde selv en mindre fremgang. Tilsynsenheden har kopi af en del-handleplan og en indsatsplan for 2 brugere af bostøtten i Flexbo. Begge planer bærer præg af stor omsorg for brugerne. Af del-handleplanen fremgår, at brugeren har været inddraget i udarbejdelsen af planen. Indsatsplanens beskrivelse efterlader et indtryk af medarbejderens store indsats for, at opnå og bevare en kontakt til en bruger, der absolut ikke ønsker kontakt med et offentligt system. Medarbejderne tilkendegiver, at del-handleplanerne er et godt redskab i samarbejdet med brugerne. Brugerne accepterer planerne, da de giver et billede af hvad der er aftalt skal ske i fremtiden. Medarbejdere og ledelse af Nordbyen tilkendegiver, at det er hensigten at der skal udarbejdes opholdsplaner for brugerne af forsorgspladserne. Årsagen til at dette arbejdere endnu ikke er iværksat er, at Nordbyen er i en renoveringsfase, hvor lokaler ikke er færdige endnu. Medarbejderne forsikrer, at indsatsen overfor brugerne tilgodeses ved, at de elektroniske journaler i Bosted er aktive og ajourførte. Den overordnede vision i Socialforvaltningen er social inklusion og medborgerskab. På Center for Akut- og Opsøgende Indsatser arbejdes der med visionen på den måde, at det tilstræbes, at brugerne kommer til mindre indgribende tilbud så snart det er muligt. Det betyder, at de eksempelvis hjælper brugerne til at modtage regelmæssig pension, så de kan opretholde en bolig og leve en tilværelse så normal som muligt. I samværstilbuddet arbejdes der med at skabe relation mellem brugerne, så de kan etablere et netværk uden medarbejdernes inddragelse. En af brugerne i samværstilbuddet fortæller om de mange andre kontakter, som han har ved siden af tilbuddet. Det er for eksempel frivilligt arbejde. Centrets ledelse og medarbejdere ser det ikke som modsætningsfyldt, at arbejde med en målsætning om at få borgeren ind i det etablerede system og samtidig arbejde med social inklusion og medborgerskab. Centret påpeger den problemstilling, at der er et års ventetid på en bolig via Den Sociale Boligtildeling. Det kan betyde, at der opstår en flaskehals problemstilling i udflytningen. 4

5 De tilsynsførende talte under besigtigelsen med en enkelt bruger af boformen og flere brugere af samværstilbuddet. De udtrykte alle tilfredshed med tilbuddet, både med indholdet og med medarbejdernes indsats. Hverdagens aktiviteter, internt og eksternt I Nordbyens samværstilbud er aktiviteterne samvær, samtaler med medarbejderne og deltagelse i flere forskellige spil. Tidligere har der været mulighed for at arrangere udflugter. Det er et stort ønske hos brugerne, at denne mulighed stadig vil være til stede, men på grund af begrænset økonomi, har udflugter ikke være prioriteret. Centerlederen oplyser, at de økonomiske midler stadig forudsætter en stram prioritering, men at udflugter ikke for altid vil være udelukket. Brugerne har mulighed for at benytte sig af motionsrum, bordfodbold, bordtennis og musiklokale med instrumenter. Desuden vil der fremadrettet blive adgang til at benytte computer. De brugere af samværstilbuddet, som de tilsynsførende mødte, tilkendegiver, at det har været en stor omvæltning at skulle flytte til nye lokaler, og at de har svært ved at finde sig tilrette. Der fortæller, at lokalet er stort og ikke så hyggeligt, som det de forlod. Sprogbrug og omgangsformer Under besigtigelsen og ved tilsynsmødet oplever de tilsynsførende udelukkende respektfuld omtale og tiltale af brugerne. Medarbejderne oplyser, at der i forbindelse med ændringen af tilbuddets status fra paragraf 107 til 110, stadig er brugere der bor efter den tidligere paragraf. Det giver nogle dilemmaer, da disse brugere viderebringer den tidligere kultur. Det giver anledning til konflikter mellem brugerne. Medarbejderne ønsker, at der skal ske en adfærdsændring blandt brugerne, men det vanskeliggøres af en konstant påvirkning fra brugere efter den gamle ordning(107). Der er truffet beslutning om, hvor disse brugere skal flytte hen, men den egentlig flytning trækker ud på grund af manglende plads disse steder. Mindre stærke brugere kan efter medarbejdernes udsagn komme ud for nedsættende og grov tiltale fra andre brugere. I sådanne situationer går medarbejderne ind og er korrigerende, og opfordrer til anstændig tiltale og omtale. En af medarbejderne oplyser, at hun når der er optræk til uro, beroliger og advarer brugerne, så de er forberedte, og derved kan afværge konflikter. Brugerindflydelse Brugerne af Center for Akut og Opsøgende Indsatsers tilbud Nordbyen, både boform og samværstilbud, har indflydelse på indsatsen der ydes gennem beboermøder. Tilsynsenheden har modtaget referat fra to møder, og brugere fra både samværstilbuddet og boformen har været repræsenteret. Af referaterne fremgår det, at der informeres om aktiviteter, driften af tilbuddet, kosten og brugerne opfordres til eksempelvis at komme med forslag til udflugt. 5

6 Sundhed, sygdom, medicinering og hygiejne Ledelsen oplyser, at medarbejderne i Nordbyen ikke indgår i den egentlig administration af den enkelte brugers medicin. Medarbejderne deltager på den måde, at de henleder brugerens opmærksomhed på indtagelsen af medicinen, samt er opmærksomme på en ændret adfærd hos brugeren som et resultat af manglende medicinindtagelse eller som en bivirkning. Brugere af boformen og samværstilbuddet Nordbyen tilbydes daglige måltider. På hverdage er det morgenmad, frokost og aftensmad. I weekenden er det brunch og aftensmad. Der ud over tilbydes kaffe og frugt. Madordningen er obligatorisk for alle i boformen, ud fra den betragtning, at det er væsentlig for en ændret levevis, at den pågældende bruger får en lødig kost. Brugerne af natpladserne bliver tilbud en sandwich og morgenmad i forbindelse med deres korte ophold. De medarbejdere som står for produktionen af mad i Nordbyen, producerer også måltider til projekt Gadesovere, så de medarbejdere, der kører rundt i bussen kan tilbyde brugerne en portion mad. I den tidligere foranstaltning blev der også tilbudt mad, men under de nuværende forhold lever køkkenfaciliteterne ikke op til de lovkrav der er på området, blandt andet kravet om overholdelse af hygiejniske principper. Derfor står tilbuddet overfor en større ombygning, så lovkrav kan efterleves, hvor det bliver sådan, at køkkenet kan aflåses, når det ikke er i brug. Brugerøkonomi Emnet har ikke været drøftet på tilsynsbesøget. Magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten Et af Tilsynsenhedens fokus områder i 2012 er magtanvendelse og konflikthåndtering. Ledelse og medarbejdere oplyser, at medarbejderne normalt ikke indgår i situationer med magtanvendelse. Når sådanne episoder opstår, tilkalder medarbejderne politiet, og sørger for at afskærme de brugere, som ikke er en del af en konflikt. Medarbejderne tilkendegiver, at deres holdning er, at de altid vil forsøge at tale brugere, der indbyrdes har en konflikt til ro. Ledelsen oplyser, at medarbejderne har opnået kompetence til at indgå i løsninger af konflikter gennem konflikthåndteringskursus. Samarbejde med pårørende Det der er karakteristisk for beboere og brugere af Akut- og opsøgendeområdets tilbud er, at de ikke har eller kun sporadisk har kontakt med de pårørende. Efter tilsynsmødet, fik de tilsynsførende en henvendelse fra en pårørende. Den pågældende fortalte, at der er stort usikkerhed omkring hvornår brugeren skal flyttet. Usikkerheden er både hos den pårørende og hos brugeren. Hvornår skal flytningen ske, bliver det meddelt i godt tid, så flytningen kan planlægges ordentligt. Det er de spørgsmål den pårørende står tilbage med. Den pårørende giver udtryk for at have et godt samarbejde med tilbuddet, og føler sig informeret om planerne for flytningen. Det opleves af den pårørende som frustrerende, at 6

7 medarbejderne heller ikke ved noget konkret om flytningen, ud over hvor den pågældende bruger skal flytte den. Eksternt samarbejde Center for Akut og Opsøgende Indsatser har et godt og frugtbart samarbejde med Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser, specielt i forhold til natpladser på Tre Ege. Centret har et krav om, at en fast procentdel af brugerne i boformen skal være borgere fra andre kommuner. Ledelsen oplyser, at det i praksis er vanskeligt at leve op til den fastlagte kvote. Der samarbejdes med lokalcenteret i forhold til medicinadministration hos den enkelte bruger. Alternativt kan den velmedicinerede bruger modtage doseringspakker fra apoteket. Begge former for opgaveløsning fungerer tilfredsstillende for brugerne. Enkelte brugerne af Center for Akut og Opsøgende Indsatser har brug egentlig pleje og praktisk hjælp. En hjælp der vanskeligt kan tilbydes i centret, og der er derfor brug for en plads i en plejebolig. Medarbejderne oplever at det kan være vanskeligt at få brugeren visiteret til et sådan bolig, da der oftest også er et misbrugsproblem hos brugeren. Klager over tilbuddet Der har ikke været skriftlige klager over tilbuddet siden det seneste tilsynsbesøg. Tilbuddets fysiske og organisatoriske rammer Fysiske rammer Boformen, samværstilbuddet og natpladserne Nordbyen, samt bostøtten Flexbo er placeret i samme bygning. Bygningen er beliggende i den nordlige del af Aarhus Kommune og rummede tidligere boformen Atriumhuset. På nuværende tidspunkt gennemgår bygning en større renovering. Renoveringen af de 4 natpladser er gennemført og lokalet til bostøttemedarbejderne er ligeledes fuldført. Lokalerne og kontorer til medarbejderne, med blandt andet etablering af flugtveje, renoveres ved tilsynsbesøget. Kontormøblerne er samlet i få kontorer der ikke skal renoveres. Renovering og etablering af køkken er endnu ikke opstartet. Ved besigtigelsen opleves lokaleforholde til medarbejderne som noget kaotiske. Meget få kontorarbejdspladser og adgang til PC er. På trods af medarbejdernes arbejdsforhold, har det ikke indvirkning på brugernes oplevelse af medarbejdernes indsats. De 4 natpladser er indrettet med seng og stol, og med fælles bad og toilet på gangen. Boformens 14 forsorgspladser er indrettet med seng, bord og stol, og med eget bad og toilet. Brugernes mulighed for at kunne medbringe eget inventar til forsorgspladserne, er begrænset til kun at være det, der kan være i 2 flyttekasser. Bygningen Nørre Allé 31 er base for administrationen af området og for de medarbejdere der har akut- og opsøgende funktioner, gadeteam og gadesoverne, samt Socialvagten. Gangbesværende brugere har adgang til tilbuddet ved at benytte elevatoren. Erfaringen er, at brugerne opsøger medarbejderne i Nørre Allé. Ud over Center for Akut og Opsøgende Indsatser, har andre tilbud indenfor psykiatrien og udsatte voksne til huse i bygningen. 7

8 Struktur Center for Akut og Opsøgende Indsatser ledes af en centerleder og 3 afdelingsledere. Ligeledes har centerlederen ansvaret for 4 natpladser, der er placeret hos Kirkens Korshær. Ledelsen af disse pladser varetages af en afdelingsleder. Centerlederen har reference til Søjlechefen for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Center for Akut og Opsøgende Indsatser har en stab på 3 medarbejdere til at understøtte driften. Bygningen Nordbyen har centret overtaget pr. 1. december 2011, og der arbejdes fortsat med integrationen af leder og medarbejdere i det samlede tilbud. Internt samarbejde og kommunikation Center for Akut og Opsøgende Indsatser har egen MED-struktur og arbejdsmiljøgruppe. Tilsynsenheden har modtaget kopi af referater fra MED-møderne. Af referaterne fremgår, at arbejdsmiljøet drøftes på møderne. Alle medarbejdere i området har adgang til intranettet og outlook. Den stedlige leder informerer medarbejderne om nyt fra forvaltningen og driftsområdet på personalemøder eller via Outlook. Koordinering af centrets indsatser sker på ledermøder med deltagelse af centerleder og afdelingsledere, samt stabsmedarbejdere. Arbejdstilrettelæggelse Ved overgangen til forsorgspladser, har Center for Akut og Opsøgende Indsatser besluttet at ændre fra 1 vågen og 1 sovende nattevagt, til 2 sovende nattevagter. Efter en tilvendingsperiode er det medarbejdernes opfattelse, at den nye ordning fungerer tilfredsstillende. En af brugerne oplyser overfor de tilsynsførende, at han er enig i medarbejdernes antagelse. Arbejdsmiljø Sygefraværet blandt medarbejdere i Center for Akut og Opsøgende Indsatser er faldet i den seneste periode. Center for Akut og Opsøgende Indsatser er arbejdsmiljøcertificeret. De tilsynsførende oplyses på tilsynsmødet om, at Arbejdstilsynet som opfølgning på forhold fra det tidligere Atriumhuset, vil komme på besøg i ugens løb. Udvikling af tilbuddet Fastholdelse og rekruttering af nye medarbejdere Der er afsættelsesstop i Social- og Beskæftigelsesforvaltningen, så de stillinger der har været ledige, har været tilbudt udpegede medarbejdere. Ledelsen angiver, at de har været betænkelige ved denne fremgangsmåde som er beskrevet i udviklingspolitikken. De fortæller nu, at de var og stadig er meget glade for de medarbejdere, som de har fået anvist og ansat. Det er medarbejdere, der til fulde lever op til de forventer der stilles til dem, og de har holdninger der passer til den indsats, som Center for Akut og Opsøgende Indsatser gerne vil stå for. 8

9 Personaleudvikling personaleuddannelse Center for Akut og Opsøgende Indsatser har afsat midler til kompetenceudvikling i Midlerne vil blive anvendt til afholdelse af kursus i konflikthåndtering for samtlige centrets medarbejdere. Igangværende eller planlagte udviklingstiltag Center for Akut og Opsøgende Indsatser har efter egen opfattelse et samlet tilbud til en svag målgruppe. De vil i fremtiden satse på, at kunne tilbyde denne svage gruppe et sammenhængende tilbud. De brugere, som de kommer i kontakt med enten via de akutte- og opsøgende teams eller natpladserne, vil eksempelvis kunne bo midlertidig på forsorgspladerne. Herefter vil de kunne modtage bostøtte fra Flexbo og samtidig måske benytte sig af samværstilbuddet. Et sammenhængende forløb, der gerne skulle resulterer i, at den pågældende bruger til sidst vil kunne klare sig selv. Samlet vurdering af Center for Akut og Opsøgende Indsatser Center for Akut og Opsøgende Indsatser er et tilbud i søjlen Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Tilbuddet er rettet mod personer over 18 år der ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Målgruppen har ud over hjemløshed også sociale og psykisk problemer eller omsorgsbehov på grund af et længere misbrug og usund levevis. Center for Akut og Opsøgende Indsatser indgår som en del af Socialforvaltningens Hjemløsestrategi. Under besigtigelsen talte de tilsynsførende med flere brugere, både af boformen og af samværstilbuddet. Brugerne udtrykte tilfredshed med tilbuddet, både indholdet i tilbuddet og medarbejdernes indsats. Den renovering af bygningen og medfølgende gene for medarbejderne, lader medarbejderne tilsyneladende ikke påvirke deres indsats overfor brugerne. Denne opfattelse tolker de tilsynsførende ud fra brugerne udsagn. Tilsynsenheden har i 2012 fokus på social inklusion og medborgerskab. På Center for Akut og Opsøgende Indsatser har man fokus på at få borgeren ind i det etablerede system. Formålet med inddragelsen er, at borgeren får et økonomisk grundlag, en bolig og eventuel behandling, en samlet indsats med det mål, at kunne klare sig selv. Et andet fokusområde i 2012 er magtanvendelse og konflikthåndtering. Medarbejderne indgår efter eget udsagn ikke i situationer med magtanvendelse, men tilkalder politiet. Alle medarbejdere har tidligere modtaget undervisning i konflikthåndtering. Det er de tilsynsførende indtryk, ud fra det fortalte, at medarbejderne via en dialog med brugerne, forsøger at forebygge konflikter. I situationer hvor der er opstået en konflikt, afskærmes de svageste brugere. De medarbejdere og ledere, som de tilsynsførende mødte under besigtigelsen og ved tilsynsmødet oplevedes som engagerede i og kompetente til at løse de arbejdsopgaver de stilles overfor. 9

10 De tilsynsførende har efter tilsynsbesøget det indtryk, at Center for Akut og Opsøgende Indsatser er et veldrevet tilbud, der målrettet arbejder med en integrering af et nyt tilbud. De tilsynsførende har ikke oplevet eller er præsenteret for forhold, der giver anledning til påbud, henstillinger eller anbefalinger. 10

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 5. juli 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 21. februar 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boform Kragelund Tilbudstype og form Et botilbud efter

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 12. maj 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 23. november 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bofællesskabet Skejbyhave, Center for Bostøtte i eget

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 1. juni 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Den Grønne Elevator Tilbudstype og form Et dagtilbud efter

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 1. oktober 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Allé Huset, Center for Dagområdet, Socialpsykiatri og

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 26. juli 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Rejsecaféen Tilbudstype og form Et dagtilbud efter paragraf

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 14. oktober 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Halvvejshuset Tilbudstype og form Et botilbud efter 107

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 18. februar 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bofællesskabet Kragelunds Allé, Center for Bostøtte

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 8. marts 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Aktivitets- og Kontaktsted Annagade Tilbudstype og form

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 25. juli 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Madam Grøn Tilbudstype og form Et dagtilbud efter 104 i

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 20. januar 2011. Oplysninger om tilbudet Tilbudets navn Boområdet, Socialpsykiatri, Boformen Tuesten Huse Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 7. februar 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Chiligruppen Tilbudstype og form Botilbud i henhold

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 18. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Babakian Tilbudstype og form Socialpædagogisk opholdssted

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Til. Socialforvaltningen. oktober 2010

Notat. Århus Kommune. Til. Socialforvaltningen. oktober 2010 Notat < Emne Koncept for tilsyn med kommunale sociale tilbud i samt private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud til stofmisbrugere beliggende i Århus Kommune Til Kopi til oktober 2010 Tilsynsenheden

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 26. januar 2011. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Lokalpsykiatri NORD Tilbudstype og form Bostøtte efter

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 18. januar 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Misbrugsbehandling Tilbudstype og form Centrets

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet 3. februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Stefanshjemmet Tilbudstype og form Stefanshjemmet

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 10. januar 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 25. august 2009 Oplysninger om tilbudet Tilbudets navn Bostedet Ellengården Tilbudstype og form Ellengården drives efter

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 21. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Opholdstedet Tjørnegade 6 Tilbudstype og form Socialpædagogisk

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Bostedet Gl. Kongevej den 17. december 2012

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Bostedet Gl. Kongevej den 17. december 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Bostedet Gl. Kongevej den 17. december 2012 19. februar 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012 10. oktober 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda 10. september 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Bethesda Tilbudstype og form

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Oplysninger om tilbuddet

Oplysninger om tilbuddet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet afdeling Strandvejen Stuen 29. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Fonden Soloprojekt.dk Opholdsted henhold til

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bocenter Sydvest, Afdeling Bocenter Tranbjerg

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bocenter Sydvest, Afdeling Bocenter Tranbjerg Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bocenter Sydvest, Afdeling Bocenter Tranbjerg 23. maj 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bocenter Sydvest

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 20. december 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Akut- og opsøgendeområdet, Socialpsykiatri

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 20. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der drives

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé 28. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Ungdomscentret Bofællesskab

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Bostedet Ellengården 15. Maj 2012

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Bostedet Ellengården 15. Maj 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Bostedet Ellengården 15. Maj 2012 7. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Ellengården Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 12. marts 2013 ved. Botilbuddet Katrinebjerg, Ungdomscentret

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 12. marts 2013 ved. Botilbuddet Katrinebjerg, Ungdomscentret Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 12. marts 2013 ved Botilbuddet Katrinebjerg, Ungdomscentret 2. april 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius 18. juni 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bøgholt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 18. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Bakkegården afdelingen Bakkegården og Bakkehuset Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Bøgholt og Mini institutionerne. Afdeling Sølyst

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Bøgholt og Mini institutionerne. Afdeling Sølyst Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bøgholt og Mini-institutionerne Afdeling Sølyst 12. maj 2011. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bøgholt og Mini

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 24. juni 2010. Oplysninger om tilbudet Tilbuddets navn Lokalpsykiatri CENTRUM Tilbudstype og form Bostøtte efter

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. ved Heimdal 12. september 2012

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. ved Heimdal 12. september 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Heimdal 12. september 2012 20. september 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Heimdal Tilbudstype og

Læs mere

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl TILSYNSRAPPORT 2007. PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY I FREDERIKSHAVN KOMMUNE. Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl. 8.30 Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD 21. juni 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Fonden Vand og By Ungdom

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Fonden Vand og By Ungdom Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Fonden Vand og By Ungdom 6. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vand og By Ungdom. Tilbudstype

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade september 2013

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade september 2013 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade 6 11. september 2013 25. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Opholdstedet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 22. januar 2013 Døgncentret Børn & Familier Afdeling Bethesda

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 22. januar 2013 Døgncentret Børn & Familier Afdeling Bethesda Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 22. januar 2013 Døgncentret Børn & Familier Afdeling Bethesda 13. februar 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 25. juli 2011. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Bostøtte i eget hjem, Socialpsykiatri og Udsatte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bocenter Syd Nygårdsvej 1 Hus A

Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bocenter Syd Nygårdsvej 1 Hus A Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bocenter Syd Nygårdsvej 1 Hus A 18. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bocenter Syd Nygårdsvej

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Tingagergården

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Tingagergården Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Tingagergården 6. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Tingagergården

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 5. december 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Værket Tilbudstype og form Botilbud jævnfør servicelovens

Læs mere

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013 Notat Emne Bilag 1. Oversigt over Hjemløseplanens samlede indsatser 2009-2013 Til Kopi til Den 8. maj 2013 Aarhus Kommune Tabel 1 nedenfor viser, hvilke indsatser, der har været etableret i projektperioden.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Døgncentret Chr. IX s Børnehjem

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Døgncentret Chr. IX s Børnehjem Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Døgncentret Chr. IX s Børnehjem 15. februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Døgncentret Børn & Familier

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune. Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune. Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26 Onsdag den 24. juli 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken 3. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 22. november 2011. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Alkoholbehandling Tilbudstype og form Alkoholbehandlingen

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Vækststedet og Savværket Tilbudstype: Aktivitets og samværstilbud jf. SEL. 104. Åbent i dagtimerne og

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune Tirsdag den 8. december 2009 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hørhuset. Formålet med tilsynet

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bostedet Gl. Kongevej 19. september 2013

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bostedet Gl. Kongevej 19. september 2013 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bostedet Gl. Kongevej 19. september 2013 31. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl.

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Arbejds- og aktivitetscenter Aarhus Nord

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Arbejds- og aktivitetscenter Aarhus Nord Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Arbejds- og aktivitetscenter Aarhus Nord 29. oktober 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Arbejds- og

Læs mere

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet MYNDIGHEDSAFDELINGEN Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet Årsredegørelse for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for redegørelsen 2. Det overordnede formål med det kommunale tilsyn 3. Gennemførelse

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Bøgholt Miniinstitutionerne, Afdeling Skansen

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Bøgholt Miniinstitutionerne, Afdeling Skansen Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bøgholt Miniinstitutionerne, Afdeling Skansen 2. december 2011. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bøgholt Miniinstitutionerne,

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 25. februar 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Døgncentret Børn & Familier Afdeling Pavillonen Tilbudstype

Læs mere

Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Dalgaarden afdeling Krathuset.

Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Dalgaarden afdeling Krathuset. Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Dalgaarden afdeling Krathuset. 1. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden afdeling Krathuset.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 3. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Ungeafdelingen Nordhøj og K58

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 3. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Ungeafdelingen Nordhøj og K58 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 3. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Ungeafdelingen Nordhøj og K58 10. april 2013 Oplysninger om tilbuddet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade. Onsdag den 7. november 2012 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade. Onsdag den 7. november 2012 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade Onsdag den 7. november 2012 fra kl. 10.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Årsrapport Tilsyn Omsorgsområdet November [1] Indhold Baggrund... 3 Uanmeldte tilsynsbesøg i... 3 Formålet med årsrapporten... 4 Sammenfatning af anmærkningerne... 4 [2]

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 10. december 2013 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Danahus Plejecenter

Læs mere

FORTROLIG. Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune. Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00

FORTROLIG. Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune. Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00 FORTROLIG TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg Voksenbøgen. Formålet med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret 7. februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Ungdomscentret Botilbuddet Katrinebjerg

Læs mere