Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for varslet tilsyn"

Transkript

1 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 10. april Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Tilbudstype og form Centrets tilbud drives efter Lov om Social Services paragraf 99 og 110, og der gives ydelser efter 83 og 85. Tre brugere bor i tilbuddet efter paragraf 107. Adresse Nørre Allé 31, 8000 Aarhus C. Telefonnummer adresse Lederens navn Mette Grandjean Antal pladser Nordbyen, 14 boformspladser 14 samværspladser 4 natpladser Flexbo, 30 bostøttemodtagere Socialvagten Akut Team Opsøgende Team Gade Team Gadesovere ACT-projekt Akutte pladser ved Kirkens Korshær, 4 pladser Oplysninger vedrørende det aktuelle tilsyn Tidspunkt for tilsynets start og afslutning Tirsdag den 13. marts 2012 kl Hvornår og hvordan er tilsynet varslet Tilsynet er efter telefonisk henvendelse varslet ved brev af 24. januar Ved brev og orientering er brugerne gjort bekendt med tilsynet og muligheden for samtaler med de tilsynsførende. Deltagere i tilsynet Ved tilsynsmødet deltager: Mette Grandjean, centerleder Klaus Holck, afdelingsleder Jesper Tang, bostøttemedarbejder

2 Bente Helweg-Mikkelsen, afdelingsleder Mads Olesen, arbejdsmiljørepræsentant Ved besigtigelsen deltager brugere, ledere og medarbejdere. Fra Tilsynsenheden deltager Gunner Simonsen og Finn Katberg. En bruger og en pårørende havde valgt at benytte sig af muligheden for individuel samtale med de tilsynsførende. Tilbuddets brugergruppe Brugergruppen er personer over 18 år der ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Målgruppen har ud over hjemløshed også sociale og psykisk problemer eller omsorgsbehov på grund af et længere misbrug og usund levevis. Det opsøgende team, gadeteamet og dagesovere opsøger brugere i parker og på gaden, som afviser eller ikke er i stand til at benytte tilbud i det etablerede system. Tilbuddene i Akut- og Opsøgende Indsatser henvender sig til sindslidende med dobbeltdiagnoser, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser. Til målgruppen hører også personer med affektive lidelser, som for eksempel adfærdsproblemer og suicidal truede, samt personer med særlige sociale problemer. Kendetegnende for brugerne er ligeledes, at de vanskeligt kan indpasses i andre tilbud. Center for Akut- og Opsøgende Indsatser indgår som en del af Socialforvaltningens Hjemløseplan. Karakteristisk for brugerne af det akut- og opsøgende tilbud er, at flere af dem ikke vil opleve sig selv som indskrevne i tilbuddet. Materiale der har indgået i forberedelse Brev til brugere af Flexbo og Nordbyen vedrørende det varslede tilsynsbesøg Kopi af en handleplan fra Flexbo Kopi af en indsatsplan fra Flexbo Referater fra Center MED-møde et udateret og fra den 23. september 2011 Referater fra personalemøde i Flexbo den 21. februar og den 28. februar 2012 Referater fra beboermøde den 14. februar og den 28. februar 2012 Referater fra medarbejdermøde Nordbyen den 15. februar og den 29. februar 2012 Tilsynsrapporter fra tidligere tilsynsbesøg Oplysninger fra Intranettet På hvilken måde har det været muligt at opleve tilbuddets sociale liv og samspil De tilsynsførende har besigtiget lokalerne ved Nordbyen og Flexbo. Prioriteringen af de enheder der ikke er besigtiget er foretaget af Tilsynsenheden og er taget ud fra en konkret vurdering. Under besigtigelsen har de tilsynsførende haft lejlighed til at overvære dialoger mellem brugere og medarbejdere. De tilsynsførende havde ved deltagelse i spisning, en dialog med flere brugere og fik et indtryk af deres syn på tilbuddet, blandt andet deres opfattelse af flytningen af tilbuddet. 2

3 Har der i den forbindelse været kontakt og samtale med brugere De tilsynsførende var i dialog med enkelte brugere af boformen og samværstilbuddet Nordbyen. Modtagere af denne rapport Tilsynsenheden fremsender rapporten til Centerleder Mette Grandjean, der sikrer at rapporten bliver tilgængelig for brugere, pårørende og medarbejdere. De tilsynsførende vil foreslå, at rapporten bliver genstand for en drøftelse på et MED-udvalgsmøde, personalemøder og på møde med brugerne. Tilsynsrapporten bliver tilsendt Direktør Erik Kaastrup-Hansen, Socialchef Steinar Eggen Kristensen, Chef for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Niels Schwartz og Sekretariatschef Lotte Lyhne til orientering. Samtidig bliver rapporten tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside. Pædagogik, omsorg og pleje Tilbuddets pædagogiske, omsorgsmæssige og plejemæssige målsætninger og praksis Målsætningen for Center for Akut- og Opsøgende Indsatser er at få borgeren ind i det etablerede system. Hermed mener centret, at borgeren får dækket de mest basale behov, som den pågældende ønsker dækket. Der kan eksempelvis være tale om kost, en midlertidig bolig, en indkomst, en sundhedsydelse. Desuden får brugeren et tilbud om støtte og vejledning til at benytte andre foranstaltninger. Ligeledes er tilbuddets målsætning social inklusion. Hermed menes reel deltagelse i samfundet, et anstændigt leveniveau, sociale relationer og tryghed i hverdagen. Centrets indsatser er mange og d. De forskellige indsatser er følgende: Gadeteamet, 2 medarbejdere der opsøger brugere på gaden, i parker og i det øvrige nærmiljø. De tilbyder en akut indsats og henviser til andre indsatser Gadesoverne, medarbejderne kører i en bus i Aarhus Kommune, hvor de opsøger brugerne, de kan eksempelvis tilbyde et måltid, en forbinding af et sår, en samtale. De kan henvise brugere til overnatning på Tre Ege, Nordbyen eller Kirkens Korshær. Det opsøgende team kan få henvist brugere fra gadetemaet og gadesoverne, de kan få henvendelser fra eksempelvis viceværter i en boligforening og endelig kan medarbejderne selv være opsøgende. Brugeren tildeles en støtte- og kontaktperson, der efterfølgende via samtaler, hjælp til det praktiske og forskellige bo- og behandlingstilbud kan vende tilbage til samfundet. ACT-projektet, Assertive Community Treatment er en helhedsorienteret tværfaglig indsats med fokus på borgerens behov og ønsker. Projektet er forankret i Center for Akut og Opsøgende Indsatser Socialvagten, er et tilbud om anonym rådgivning og vejledning til borgere med sociale, økonomiske eller personlige problemer. Rådgivning og vejledning kan være personlig eller telefonisk. Tilbuddet er åbent på alle dage fra 16 til 24 Akut teamet, er et tilbud om akut hjælp til borgere med sindslidelse. Tilbuddet er rettet mod brugere der modtager bostøtte og andre sindslidende med behov for akut hjælp. Indsatsen er opsøgende, forebyggende og hurtig, samt tilpasset den enkelte situation, og skal forsøge at minimere udviklingen af sociale og psykiske problemer. Henvendelser kan komme fra den pågældende selv, familie, venner, naboer. Hjælpen ydes i weekender og på hverdage fra 16 til 7 3

4 Flexbo, er bostøtte til brugere der bor i eget hjem. Bostøtten indhold og omfang aftales mellem den enkelte bruger og bostøttemedarbejderen Natpladser, er fordelt med 4 i Nordbyen og 4 i Kirkens Korshær. Her er det muligt at tilbyde en overnatning og et måltid Nordbyen, er et forsorgstilbud. Her udarbejdes der en opholdsplan for den enkelte bruger, med henblik på at afklare, hvilke foranstaltninger der skal tilbydes, for at den pågældende bruger kan vende tilbage til det etablerede samfund. Opholdet er oftest af 4 måneders varighed Visitationen til tilbuddene foregår i døren, hvilket vil sige, at leder og medarbejder tildeler ydelserne direkte uden inddragelse af en myndighedsperson. Gadesoverne, ACT-projektet og de 4 natpladser i Kirkens Korshær er en del af Socialforvaltningens Hjemløsestrategi. Den indsats, som Center for Akut og Opsøgende Indsatsers medarbejdere yder, tager udgangspunkt i en recovery-tilgang. En tro på at alle brugere i princippet kan komme sig, og at det for centrets brugere kan betyde selv en mindre fremgang. Tilsynsenheden har kopi af en del-handleplan og en indsatsplan for 2 brugere af bostøtten i Flexbo. Begge planer bærer præg af stor omsorg for brugerne. Af del-handleplanen fremgår, at brugeren har været inddraget i udarbejdelsen af planen. Indsatsplanens beskrivelse efterlader et indtryk af medarbejderens store indsats for, at opnå og bevare en kontakt til en bruger, der absolut ikke ønsker kontakt med et offentligt system. Medarbejderne tilkendegiver, at del-handleplanerne er et godt redskab i samarbejdet med brugerne. Brugerne accepterer planerne, da de giver et billede af hvad der er aftalt skal ske i fremtiden. Medarbejdere og ledelse af Nordbyen tilkendegiver, at det er hensigten at der skal udarbejdes opholdsplaner for brugerne af forsorgspladserne. Årsagen til at dette arbejdere endnu ikke er iværksat er, at Nordbyen er i en renoveringsfase, hvor lokaler ikke er færdige endnu. Medarbejderne forsikrer, at indsatsen overfor brugerne tilgodeses ved, at de elektroniske journaler i Bosted er aktive og ajourførte. Den overordnede vision i Socialforvaltningen er social inklusion og medborgerskab. På Center for Akut- og Opsøgende Indsatser arbejdes der med visionen på den måde, at det tilstræbes, at brugerne kommer til mindre indgribende tilbud så snart det er muligt. Det betyder, at de eksempelvis hjælper brugerne til at modtage regelmæssig pension, så de kan opretholde en bolig og leve en tilværelse så normal som muligt. I samværstilbuddet arbejdes der med at skabe relation mellem brugerne, så de kan etablere et netværk uden medarbejdernes inddragelse. En af brugerne i samværstilbuddet fortæller om de mange andre kontakter, som han har ved siden af tilbuddet. Det er for eksempel frivilligt arbejde. Centrets ledelse og medarbejdere ser det ikke som modsætningsfyldt, at arbejde med en målsætning om at få borgeren ind i det etablerede system og samtidig arbejde med social inklusion og medborgerskab. Centret påpeger den problemstilling, at der er et års ventetid på en bolig via Den Sociale Boligtildeling. Det kan betyde, at der opstår en flaskehals problemstilling i udflytningen. 4

5 De tilsynsførende talte under besigtigelsen med en enkelt bruger af boformen og flere brugere af samværstilbuddet. De udtrykte alle tilfredshed med tilbuddet, både med indholdet og med medarbejdernes indsats. Hverdagens aktiviteter, internt og eksternt I Nordbyens samværstilbud er aktiviteterne samvær, samtaler med medarbejderne og deltagelse i flere forskellige spil. Tidligere har der været mulighed for at arrangere udflugter. Det er et stort ønske hos brugerne, at denne mulighed stadig vil være til stede, men på grund af begrænset økonomi, har udflugter ikke være prioriteret. Centerlederen oplyser, at de økonomiske midler stadig forudsætter en stram prioritering, men at udflugter ikke for altid vil være udelukket. Brugerne har mulighed for at benytte sig af motionsrum, bordfodbold, bordtennis og musiklokale med instrumenter. Desuden vil der fremadrettet blive adgang til at benytte computer. De brugere af samværstilbuddet, som de tilsynsførende mødte, tilkendegiver, at det har været en stor omvæltning at skulle flytte til nye lokaler, og at de har svært ved at finde sig tilrette. Der fortæller, at lokalet er stort og ikke så hyggeligt, som det de forlod. Sprogbrug og omgangsformer Under besigtigelsen og ved tilsynsmødet oplever de tilsynsførende udelukkende respektfuld omtale og tiltale af brugerne. Medarbejderne oplyser, at der i forbindelse med ændringen af tilbuddets status fra paragraf 107 til 110, stadig er brugere der bor efter den tidligere paragraf. Det giver nogle dilemmaer, da disse brugere viderebringer den tidligere kultur. Det giver anledning til konflikter mellem brugerne. Medarbejderne ønsker, at der skal ske en adfærdsændring blandt brugerne, men det vanskeliggøres af en konstant påvirkning fra brugere efter den gamle ordning(107). Der er truffet beslutning om, hvor disse brugere skal flytte hen, men den egentlig flytning trækker ud på grund af manglende plads disse steder. Mindre stærke brugere kan efter medarbejdernes udsagn komme ud for nedsættende og grov tiltale fra andre brugere. I sådanne situationer går medarbejderne ind og er korrigerende, og opfordrer til anstændig tiltale og omtale. En af medarbejderne oplyser, at hun når der er optræk til uro, beroliger og advarer brugerne, så de er forberedte, og derved kan afværge konflikter. Brugerindflydelse Brugerne af Center for Akut og Opsøgende Indsatsers tilbud Nordbyen, både boform og samværstilbud, har indflydelse på indsatsen der ydes gennem beboermøder. Tilsynsenheden har modtaget referat fra to møder, og brugere fra både samværstilbuddet og boformen har været repræsenteret. Af referaterne fremgår det, at der informeres om aktiviteter, driften af tilbuddet, kosten og brugerne opfordres til eksempelvis at komme med forslag til udflugt. 5

6 Sundhed, sygdom, medicinering og hygiejne Ledelsen oplyser, at medarbejderne i Nordbyen ikke indgår i den egentlig administration af den enkelte brugers medicin. Medarbejderne deltager på den måde, at de henleder brugerens opmærksomhed på indtagelsen af medicinen, samt er opmærksomme på en ændret adfærd hos brugeren som et resultat af manglende medicinindtagelse eller som en bivirkning. Brugere af boformen og samværstilbuddet Nordbyen tilbydes daglige måltider. På hverdage er det morgenmad, frokost og aftensmad. I weekenden er det brunch og aftensmad. Der ud over tilbydes kaffe og frugt. Madordningen er obligatorisk for alle i boformen, ud fra den betragtning, at det er væsentlig for en ændret levevis, at den pågældende bruger får en lødig kost. Brugerne af natpladserne bliver tilbud en sandwich og morgenmad i forbindelse med deres korte ophold. De medarbejdere som står for produktionen af mad i Nordbyen, producerer også måltider til projekt Gadesovere, så de medarbejdere, der kører rundt i bussen kan tilbyde brugerne en portion mad. I den tidligere foranstaltning blev der også tilbudt mad, men under de nuværende forhold lever køkkenfaciliteterne ikke op til de lovkrav der er på området, blandt andet kravet om overholdelse af hygiejniske principper. Derfor står tilbuddet overfor en større ombygning, så lovkrav kan efterleves, hvor det bliver sådan, at køkkenet kan aflåses, når det ikke er i brug. Brugerøkonomi Emnet har ikke været drøftet på tilsynsbesøget. Magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten Et af Tilsynsenhedens fokus områder i 2012 er magtanvendelse og konflikthåndtering. Ledelse og medarbejdere oplyser, at medarbejderne normalt ikke indgår i situationer med magtanvendelse. Når sådanne episoder opstår, tilkalder medarbejderne politiet, og sørger for at afskærme de brugere, som ikke er en del af en konflikt. Medarbejderne tilkendegiver, at deres holdning er, at de altid vil forsøge at tale brugere, der indbyrdes har en konflikt til ro. Ledelsen oplyser, at medarbejderne har opnået kompetence til at indgå i løsninger af konflikter gennem konflikthåndteringskursus. Samarbejde med pårørende Det der er karakteristisk for beboere og brugere af Akut- og opsøgendeområdets tilbud er, at de ikke har eller kun sporadisk har kontakt med de pårørende. Efter tilsynsmødet, fik de tilsynsførende en henvendelse fra en pårørende. Den pågældende fortalte, at der er stort usikkerhed omkring hvornår brugeren skal flyttet. Usikkerheden er både hos den pårørende og hos brugeren. Hvornår skal flytningen ske, bliver det meddelt i godt tid, så flytningen kan planlægges ordentligt. Det er de spørgsmål den pårørende står tilbage med. Den pårørende giver udtryk for at have et godt samarbejde med tilbuddet, og føler sig informeret om planerne for flytningen. Det opleves af den pårørende som frustrerende, at 6

7 medarbejderne heller ikke ved noget konkret om flytningen, ud over hvor den pågældende bruger skal flytte den. Eksternt samarbejde Center for Akut og Opsøgende Indsatser har et godt og frugtbart samarbejde med Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser, specielt i forhold til natpladser på Tre Ege. Centret har et krav om, at en fast procentdel af brugerne i boformen skal være borgere fra andre kommuner. Ledelsen oplyser, at det i praksis er vanskeligt at leve op til den fastlagte kvote. Der samarbejdes med lokalcenteret i forhold til medicinadministration hos den enkelte bruger. Alternativt kan den velmedicinerede bruger modtage doseringspakker fra apoteket. Begge former for opgaveløsning fungerer tilfredsstillende for brugerne. Enkelte brugerne af Center for Akut og Opsøgende Indsatser har brug egentlig pleje og praktisk hjælp. En hjælp der vanskeligt kan tilbydes i centret, og der er derfor brug for en plads i en plejebolig. Medarbejderne oplever at det kan være vanskeligt at få brugeren visiteret til et sådan bolig, da der oftest også er et misbrugsproblem hos brugeren. Klager over tilbuddet Der har ikke været skriftlige klager over tilbuddet siden det seneste tilsynsbesøg. Tilbuddets fysiske og organisatoriske rammer Fysiske rammer Boformen, samværstilbuddet og natpladserne Nordbyen, samt bostøtten Flexbo er placeret i samme bygning. Bygningen er beliggende i den nordlige del af Aarhus Kommune og rummede tidligere boformen Atriumhuset. På nuværende tidspunkt gennemgår bygning en større renovering. Renoveringen af de 4 natpladser er gennemført og lokalet til bostøttemedarbejderne er ligeledes fuldført. Lokalerne og kontorer til medarbejderne, med blandt andet etablering af flugtveje, renoveres ved tilsynsbesøget. Kontormøblerne er samlet i få kontorer der ikke skal renoveres. Renovering og etablering af køkken er endnu ikke opstartet. Ved besigtigelsen opleves lokaleforholde til medarbejderne som noget kaotiske. Meget få kontorarbejdspladser og adgang til PC er. På trods af medarbejdernes arbejdsforhold, har det ikke indvirkning på brugernes oplevelse af medarbejdernes indsats. De 4 natpladser er indrettet med seng og stol, og med fælles bad og toilet på gangen. Boformens 14 forsorgspladser er indrettet med seng, bord og stol, og med eget bad og toilet. Brugernes mulighed for at kunne medbringe eget inventar til forsorgspladserne, er begrænset til kun at være det, der kan være i 2 flyttekasser. Bygningen Nørre Allé 31 er base for administrationen af området og for de medarbejdere der har akut- og opsøgende funktioner, gadeteam og gadesoverne, samt Socialvagten. Gangbesværende brugere har adgang til tilbuddet ved at benytte elevatoren. Erfaringen er, at brugerne opsøger medarbejderne i Nørre Allé. Ud over Center for Akut og Opsøgende Indsatser, har andre tilbud indenfor psykiatrien og udsatte voksne til huse i bygningen. 7

8 Struktur Center for Akut og Opsøgende Indsatser ledes af en centerleder og 3 afdelingsledere. Ligeledes har centerlederen ansvaret for 4 natpladser, der er placeret hos Kirkens Korshær. Ledelsen af disse pladser varetages af en afdelingsleder. Centerlederen har reference til Søjlechefen for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Center for Akut og Opsøgende Indsatser har en stab på 3 medarbejdere til at understøtte driften. Bygningen Nordbyen har centret overtaget pr. 1. december 2011, og der arbejdes fortsat med integrationen af leder og medarbejdere i det samlede tilbud. Internt samarbejde og kommunikation Center for Akut og Opsøgende Indsatser har egen MED-struktur og arbejdsmiljøgruppe. Tilsynsenheden har modtaget kopi af referater fra MED-møderne. Af referaterne fremgår, at arbejdsmiljøet drøftes på møderne. Alle medarbejdere i området har adgang til intranettet og outlook. Den stedlige leder informerer medarbejderne om nyt fra forvaltningen og driftsområdet på personalemøder eller via Outlook. Koordinering af centrets indsatser sker på ledermøder med deltagelse af centerleder og afdelingsledere, samt stabsmedarbejdere. Arbejdstilrettelæggelse Ved overgangen til forsorgspladser, har Center for Akut og Opsøgende Indsatser besluttet at ændre fra 1 vågen og 1 sovende nattevagt, til 2 sovende nattevagter. Efter en tilvendingsperiode er det medarbejdernes opfattelse, at den nye ordning fungerer tilfredsstillende. En af brugerne oplyser overfor de tilsynsførende, at han er enig i medarbejdernes antagelse. Arbejdsmiljø Sygefraværet blandt medarbejdere i Center for Akut og Opsøgende Indsatser er faldet i den seneste periode. Center for Akut og Opsøgende Indsatser er arbejdsmiljøcertificeret. De tilsynsførende oplyses på tilsynsmødet om, at Arbejdstilsynet som opfølgning på forhold fra det tidligere Atriumhuset, vil komme på besøg i ugens løb. Udvikling af tilbuddet Fastholdelse og rekruttering af nye medarbejdere Der er afsættelsesstop i Social- og Beskæftigelsesforvaltningen, så de stillinger der har været ledige, har været tilbudt udpegede medarbejdere. Ledelsen angiver, at de har været betænkelige ved denne fremgangsmåde som er beskrevet i udviklingspolitikken. De fortæller nu, at de var og stadig er meget glade for de medarbejdere, som de har fået anvist og ansat. Det er medarbejdere, der til fulde lever op til de forventer der stilles til dem, og de har holdninger der passer til den indsats, som Center for Akut og Opsøgende Indsatser gerne vil stå for. 8

9 Personaleudvikling personaleuddannelse Center for Akut og Opsøgende Indsatser har afsat midler til kompetenceudvikling i Midlerne vil blive anvendt til afholdelse af kursus i konflikthåndtering for samtlige centrets medarbejdere. Igangværende eller planlagte udviklingstiltag Center for Akut og Opsøgende Indsatser har efter egen opfattelse et samlet tilbud til en svag målgruppe. De vil i fremtiden satse på, at kunne tilbyde denne svage gruppe et sammenhængende tilbud. De brugere, som de kommer i kontakt med enten via de akutte- og opsøgende teams eller natpladserne, vil eksempelvis kunne bo midlertidig på forsorgspladerne. Herefter vil de kunne modtage bostøtte fra Flexbo og samtidig måske benytte sig af samværstilbuddet. Et sammenhængende forløb, der gerne skulle resulterer i, at den pågældende bruger til sidst vil kunne klare sig selv. Samlet vurdering af Center for Akut og Opsøgende Indsatser Center for Akut og Opsøgende Indsatser er et tilbud i søjlen Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Tilbuddet er rettet mod personer over 18 år der ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Målgruppen har ud over hjemløshed også sociale og psykisk problemer eller omsorgsbehov på grund af et længere misbrug og usund levevis. Center for Akut og Opsøgende Indsatser indgår som en del af Socialforvaltningens Hjemløsestrategi. Under besigtigelsen talte de tilsynsførende med flere brugere, både af boformen og af samværstilbuddet. Brugerne udtrykte tilfredshed med tilbuddet, både indholdet i tilbuddet og medarbejdernes indsats. Den renovering af bygningen og medfølgende gene for medarbejderne, lader medarbejderne tilsyneladende ikke påvirke deres indsats overfor brugerne. Denne opfattelse tolker de tilsynsførende ud fra brugerne udsagn. Tilsynsenheden har i 2012 fokus på social inklusion og medborgerskab. På Center for Akut og Opsøgende Indsatser har man fokus på at få borgeren ind i det etablerede system. Formålet med inddragelsen er, at borgeren får et økonomisk grundlag, en bolig og eventuel behandling, en samlet indsats med det mål, at kunne klare sig selv. Et andet fokusområde i 2012 er magtanvendelse og konflikthåndtering. Medarbejderne indgår efter eget udsagn ikke i situationer med magtanvendelse, men tilkalder politiet. Alle medarbejdere har tidligere modtaget undervisning i konflikthåndtering. Det er de tilsynsførende indtryk, ud fra det fortalte, at medarbejderne via en dialog med brugerne, forsøger at forebygge konflikter. I situationer hvor der er opstået en konflikt, afskærmes de svageste brugere. De medarbejdere og ledere, som de tilsynsførende mødte under besigtigelsen og ved tilsynsmødet oplevedes som engagerede i og kompetente til at løse de arbejdsopgaver de stilles overfor. 9

10 De tilsynsførende har efter tilsynsbesøget det indtryk, at Center for Akut og Opsøgende Indsatser er et veldrevet tilbud, der målrettet arbejder med en integrering af et nyt tilbud. De tilsynsførende har ikke oplevet eller er præsenteret for forhold, der giver anledning til påbud, henstillinger eller anbefalinger. 10

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 18. januar 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Misbrugsbehandling Tilbudstype og form Centrets

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 20. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der drives

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken 3. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Dalgaarden

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Dalgaarden Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Dalgaarden 9. februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden Tilbudstype og form Dalgaarden

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 30. november 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dagområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Dagtilbud

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre uanmeldte lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældrecentre. Konkret drejer det sig om

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Opgangsbofællesskab Markedspladsen

Opgangsbofællesskab Markedspladsen Opgangsbofællesskab Markedspladsen Socialpsykiatrisk center Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation og

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Dalgaarden 7., 8. og 9. februar 2012

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Dalgaarden 7., 8. og 9. februar 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Dalgaarden 7., 8. og 9. februar 2012 27. februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden Tilbudstype

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet.

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet. TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Gaderummet Tilsynsførende Elsebeth Hytten og Liselotte Nielsen Tilsynet udført d. 2. juni og 15. august 2006 Forrige tilsyn udført d. Ingen tidligere tilsyn Tilsynet var

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere