Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for varslet tilsyn"

Transkript

1 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 10. april Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Tilbudstype og form Centrets tilbud drives efter Lov om Social Services paragraf 99 og 110, og der gives ydelser efter 83 og 85. Tre brugere bor i tilbuddet efter paragraf 107. Adresse Nørre Allé 31, 8000 Aarhus C. Telefonnummer adresse Lederens navn Mette Grandjean Antal pladser Nordbyen, 14 boformspladser 14 samværspladser 4 natpladser Flexbo, 30 bostøttemodtagere Socialvagten Akut Team Opsøgende Team Gade Team Gadesovere ACT-projekt Akutte pladser ved Kirkens Korshær, 4 pladser Oplysninger vedrørende det aktuelle tilsyn Tidspunkt for tilsynets start og afslutning Tirsdag den 13. marts 2012 kl Hvornår og hvordan er tilsynet varslet Tilsynet er efter telefonisk henvendelse varslet ved brev af 24. januar Ved brev og orientering er brugerne gjort bekendt med tilsynet og muligheden for samtaler med de tilsynsførende. Deltagere i tilsynet Ved tilsynsmødet deltager: Mette Grandjean, centerleder Klaus Holck, afdelingsleder Jesper Tang, bostøttemedarbejder

2 Bente Helweg-Mikkelsen, afdelingsleder Mads Olesen, arbejdsmiljørepræsentant Ved besigtigelsen deltager brugere, ledere og medarbejdere. Fra Tilsynsenheden deltager Gunner Simonsen og Finn Katberg. En bruger og en pårørende havde valgt at benytte sig af muligheden for individuel samtale med de tilsynsførende. Tilbuddets brugergruppe Brugergruppen er personer over 18 år der ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Målgruppen har ud over hjemløshed også sociale og psykisk problemer eller omsorgsbehov på grund af et længere misbrug og usund levevis. Det opsøgende team, gadeteamet og dagesovere opsøger brugere i parker og på gaden, som afviser eller ikke er i stand til at benytte tilbud i det etablerede system. Tilbuddene i Akut- og Opsøgende Indsatser henvender sig til sindslidende med dobbeltdiagnoser, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser. Til målgruppen hører også personer med affektive lidelser, som for eksempel adfærdsproblemer og suicidal truede, samt personer med særlige sociale problemer. Kendetegnende for brugerne er ligeledes, at de vanskeligt kan indpasses i andre tilbud. Center for Akut- og Opsøgende Indsatser indgår som en del af Socialforvaltningens Hjemløseplan. Karakteristisk for brugerne af det akut- og opsøgende tilbud er, at flere af dem ikke vil opleve sig selv som indskrevne i tilbuddet. Materiale der har indgået i forberedelse Brev til brugere af Flexbo og Nordbyen vedrørende det varslede tilsynsbesøg Kopi af en handleplan fra Flexbo Kopi af en indsatsplan fra Flexbo Referater fra Center MED-møde et udateret og fra den 23. september 2011 Referater fra personalemøde i Flexbo den 21. februar og den 28. februar 2012 Referater fra beboermøde den 14. februar og den 28. februar 2012 Referater fra medarbejdermøde Nordbyen den 15. februar og den 29. februar 2012 Tilsynsrapporter fra tidligere tilsynsbesøg Oplysninger fra Intranettet På hvilken måde har det været muligt at opleve tilbuddets sociale liv og samspil De tilsynsførende har besigtiget lokalerne ved Nordbyen og Flexbo. Prioriteringen af de enheder der ikke er besigtiget er foretaget af Tilsynsenheden og er taget ud fra en konkret vurdering. Under besigtigelsen har de tilsynsførende haft lejlighed til at overvære dialoger mellem brugere og medarbejdere. De tilsynsførende havde ved deltagelse i spisning, en dialog med flere brugere og fik et indtryk af deres syn på tilbuddet, blandt andet deres opfattelse af flytningen af tilbuddet. 2

3 Har der i den forbindelse været kontakt og samtale med brugere De tilsynsførende var i dialog med enkelte brugere af boformen og samværstilbuddet Nordbyen. Modtagere af denne rapport Tilsynsenheden fremsender rapporten til Centerleder Mette Grandjean, der sikrer at rapporten bliver tilgængelig for brugere, pårørende og medarbejdere. De tilsynsførende vil foreslå, at rapporten bliver genstand for en drøftelse på et MED-udvalgsmøde, personalemøder og på møde med brugerne. Tilsynsrapporten bliver tilsendt Direktør Erik Kaastrup-Hansen, Socialchef Steinar Eggen Kristensen, Chef for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Niels Schwartz og Sekretariatschef Lotte Lyhne til orientering. Samtidig bliver rapporten tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside. Pædagogik, omsorg og pleje Tilbuddets pædagogiske, omsorgsmæssige og plejemæssige målsætninger og praksis Målsætningen for Center for Akut- og Opsøgende Indsatser er at få borgeren ind i det etablerede system. Hermed mener centret, at borgeren får dækket de mest basale behov, som den pågældende ønsker dækket. Der kan eksempelvis være tale om kost, en midlertidig bolig, en indkomst, en sundhedsydelse. Desuden får brugeren et tilbud om støtte og vejledning til at benytte andre foranstaltninger. Ligeledes er tilbuddets målsætning social inklusion. Hermed menes reel deltagelse i samfundet, et anstændigt leveniveau, sociale relationer og tryghed i hverdagen. Centrets indsatser er mange og d. De forskellige indsatser er følgende: Gadeteamet, 2 medarbejdere der opsøger brugere på gaden, i parker og i det øvrige nærmiljø. De tilbyder en akut indsats og henviser til andre indsatser Gadesoverne, medarbejderne kører i en bus i Aarhus Kommune, hvor de opsøger brugerne, de kan eksempelvis tilbyde et måltid, en forbinding af et sår, en samtale. De kan henvise brugere til overnatning på Tre Ege, Nordbyen eller Kirkens Korshær. Det opsøgende team kan få henvist brugere fra gadetemaet og gadesoverne, de kan få henvendelser fra eksempelvis viceværter i en boligforening og endelig kan medarbejderne selv være opsøgende. Brugeren tildeles en støtte- og kontaktperson, der efterfølgende via samtaler, hjælp til det praktiske og forskellige bo- og behandlingstilbud kan vende tilbage til samfundet. ACT-projektet, Assertive Community Treatment er en helhedsorienteret tværfaglig indsats med fokus på borgerens behov og ønsker. Projektet er forankret i Center for Akut og Opsøgende Indsatser Socialvagten, er et tilbud om anonym rådgivning og vejledning til borgere med sociale, økonomiske eller personlige problemer. Rådgivning og vejledning kan være personlig eller telefonisk. Tilbuddet er åbent på alle dage fra 16 til 24 Akut teamet, er et tilbud om akut hjælp til borgere med sindslidelse. Tilbuddet er rettet mod brugere der modtager bostøtte og andre sindslidende med behov for akut hjælp. Indsatsen er opsøgende, forebyggende og hurtig, samt tilpasset den enkelte situation, og skal forsøge at minimere udviklingen af sociale og psykiske problemer. Henvendelser kan komme fra den pågældende selv, familie, venner, naboer. Hjælpen ydes i weekender og på hverdage fra 16 til 7 3

4 Flexbo, er bostøtte til brugere der bor i eget hjem. Bostøtten indhold og omfang aftales mellem den enkelte bruger og bostøttemedarbejderen Natpladser, er fordelt med 4 i Nordbyen og 4 i Kirkens Korshær. Her er det muligt at tilbyde en overnatning og et måltid Nordbyen, er et forsorgstilbud. Her udarbejdes der en opholdsplan for den enkelte bruger, med henblik på at afklare, hvilke foranstaltninger der skal tilbydes, for at den pågældende bruger kan vende tilbage til det etablerede samfund. Opholdet er oftest af 4 måneders varighed Visitationen til tilbuddene foregår i døren, hvilket vil sige, at leder og medarbejder tildeler ydelserne direkte uden inddragelse af en myndighedsperson. Gadesoverne, ACT-projektet og de 4 natpladser i Kirkens Korshær er en del af Socialforvaltningens Hjemløsestrategi. Den indsats, som Center for Akut og Opsøgende Indsatsers medarbejdere yder, tager udgangspunkt i en recovery-tilgang. En tro på at alle brugere i princippet kan komme sig, og at det for centrets brugere kan betyde selv en mindre fremgang. Tilsynsenheden har kopi af en del-handleplan og en indsatsplan for 2 brugere af bostøtten i Flexbo. Begge planer bærer præg af stor omsorg for brugerne. Af del-handleplanen fremgår, at brugeren har været inddraget i udarbejdelsen af planen. Indsatsplanens beskrivelse efterlader et indtryk af medarbejderens store indsats for, at opnå og bevare en kontakt til en bruger, der absolut ikke ønsker kontakt med et offentligt system. Medarbejderne tilkendegiver, at del-handleplanerne er et godt redskab i samarbejdet med brugerne. Brugerne accepterer planerne, da de giver et billede af hvad der er aftalt skal ske i fremtiden. Medarbejdere og ledelse af Nordbyen tilkendegiver, at det er hensigten at der skal udarbejdes opholdsplaner for brugerne af forsorgspladserne. Årsagen til at dette arbejdere endnu ikke er iværksat er, at Nordbyen er i en renoveringsfase, hvor lokaler ikke er færdige endnu. Medarbejderne forsikrer, at indsatsen overfor brugerne tilgodeses ved, at de elektroniske journaler i Bosted er aktive og ajourførte. Den overordnede vision i Socialforvaltningen er social inklusion og medborgerskab. På Center for Akut- og Opsøgende Indsatser arbejdes der med visionen på den måde, at det tilstræbes, at brugerne kommer til mindre indgribende tilbud så snart det er muligt. Det betyder, at de eksempelvis hjælper brugerne til at modtage regelmæssig pension, så de kan opretholde en bolig og leve en tilværelse så normal som muligt. I samværstilbuddet arbejdes der med at skabe relation mellem brugerne, så de kan etablere et netværk uden medarbejdernes inddragelse. En af brugerne i samværstilbuddet fortæller om de mange andre kontakter, som han har ved siden af tilbuddet. Det er for eksempel frivilligt arbejde. Centrets ledelse og medarbejdere ser det ikke som modsætningsfyldt, at arbejde med en målsætning om at få borgeren ind i det etablerede system og samtidig arbejde med social inklusion og medborgerskab. Centret påpeger den problemstilling, at der er et års ventetid på en bolig via Den Sociale Boligtildeling. Det kan betyde, at der opstår en flaskehals problemstilling i udflytningen. 4

5 De tilsynsførende talte under besigtigelsen med en enkelt bruger af boformen og flere brugere af samværstilbuddet. De udtrykte alle tilfredshed med tilbuddet, både med indholdet og med medarbejdernes indsats. Hverdagens aktiviteter, internt og eksternt I Nordbyens samværstilbud er aktiviteterne samvær, samtaler med medarbejderne og deltagelse i flere forskellige spil. Tidligere har der været mulighed for at arrangere udflugter. Det er et stort ønske hos brugerne, at denne mulighed stadig vil være til stede, men på grund af begrænset økonomi, har udflugter ikke være prioriteret. Centerlederen oplyser, at de økonomiske midler stadig forudsætter en stram prioritering, men at udflugter ikke for altid vil være udelukket. Brugerne har mulighed for at benytte sig af motionsrum, bordfodbold, bordtennis og musiklokale med instrumenter. Desuden vil der fremadrettet blive adgang til at benytte computer. De brugere af samværstilbuddet, som de tilsynsførende mødte, tilkendegiver, at det har været en stor omvæltning at skulle flytte til nye lokaler, og at de har svært ved at finde sig tilrette. Der fortæller, at lokalet er stort og ikke så hyggeligt, som det de forlod. Sprogbrug og omgangsformer Under besigtigelsen og ved tilsynsmødet oplever de tilsynsførende udelukkende respektfuld omtale og tiltale af brugerne. Medarbejderne oplyser, at der i forbindelse med ændringen af tilbuddets status fra paragraf 107 til 110, stadig er brugere der bor efter den tidligere paragraf. Det giver nogle dilemmaer, da disse brugere viderebringer den tidligere kultur. Det giver anledning til konflikter mellem brugerne. Medarbejderne ønsker, at der skal ske en adfærdsændring blandt brugerne, men det vanskeliggøres af en konstant påvirkning fra brugere efter den gamle ordning(107). Der er truffet beslutning om, hvor disse brugere skal flytte hen, men den egentlig flytning trækker ud på grund af manglende plads disse steder. Mindre stærke brugere kan efter medarbejdernes udsagn komme ud for nedsættende og grov tiltale fra andre brugere. I sådanne situationer går medarbejderne ind og er korrigerende, og opfordrer til anstændig tiltale og omtale. En af medarbejderne oplyser, at hun når der er optræk til uro, beroliger og advarer brugerne, så de er forberedte, og derved kan afværge konflikter. Brugerindflydelse Brugerne af Center for Akut og Opsøgende Indsatsers tilbud Nordbyen, både boform og samværstilbud, har indflydelse på indsatsen der ydes gennem beboermøder. Tilsynsenheden har modtaget referat fra to møder, og brugere fra både samværstilbuddet og boformen har været repræsenteret. Af referaterne fremgår det, at der informeres om aktiviteter, driften af tilbuddet, kosten og brugerne opfordres til eksempelvis at komme med forslag til udflugt. 5

6 Sundhed, sygdom, medicinering og hygiejne Ledelsen oplyser, at medarbejderne i Nordbyen ikke indgår i den egentlig administration af den enkelte brugers medicin. Medarbejderne deltager på den måde, at de henleder brugerens opmærksomhed på indtagelsen af medicinen, samt er opmærksomme på en ændret adfærd hos brugeren som et resultat af manglende medicinindtagelse eller som en bivirkning. Brugere af boformen og samværstilbuddet Nordbyen tilbydes daglige måltider. På hverdage er det morgenmad, frokost og aftensmad. I weekenden er det brunch og aftensmad. Der ud over tilbydes kaffe og frugt. Madordningen er obligatorisk for alle i boformen, ud fra den betragtning, at det er væsentlig for en ændret levevis, at den pågældende bruger får en lødig kost. Brugerne af natpladserne bliver tilbud en sandwich og morgenmad i forbindelse med deres korte ophold. De medarbejdere som står for produktionen af mad i Nordbyen, producerer også måltider til projekt Gadesovere, så de medarbejdere, der kører rundt i bussen kan tilbyde brugerne en portion mad. I den tidligere foranstaltning blev der også tilbudt mad, men under de nuværende forhold lever køkkenfaciliteterne ikke op til de lovkrav der er på området, blandt andet kravet om overholdelse af hygiejniske principper. Derfor står tilbuddet overfor en større ombygning, så lovkrav kan efterleves, hvor det bliver sådan, at køkkenet kan aflåses, når det ikke er i brug. Brugerøkonomi Emnet har ikke været drøftet på tilsynsbesøget. Magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten Et af Tilsynsenhedens fokus områder i 2012 er magtanvendelse og konflikthåndtering. Ledelse og medarbejdere oplyser, at medarbejderne normalt ikke indgår i situationer med magtanvendelse. Når sådanne episoder opstår, tilkalder medarbejderne politiet, og sørger for at afskærme de brugere, som ikke er en del af en konflikt. Medarbejderne tilkendegiver, at deres holdning er, at de altid vil forsøge at tale brugere, der indbyrdes har en konflikt til ro. Ledelsen oplyser, at medarbejderne har opnået kompetence til at indgå i løsninger af konflikter gennem konflikthåndteringskursus. Samarbejde med pårørende Det der er karakteristisk for beboere og brugere af Akut- og opsøgendeområdets tilbud er, at de ikke har eller kun sporadisk har kontakt med de pårørende. Efter tilsynsmødet, fik de tilsynsførende en henvendelse fra en pårørende. Den pågældende fortalte, at der er stort usikkerhed omkring hvornår brugeren skal flyttet. Usikkerheden er både hos den pårørende og hos brugeren. Hvornår skal flytningen ske, bliver det meddelt i godt tid, så flytningen kan planlægges ordentligt. Det er de spørgsmål den pårørende står tilbage med. Den pårørende giver udtryk for at have et godt samarbejde med tilbuddet, og føler sig informeret om planerne for flytningen. Det opleves af den pårørende som frustrerende, at 6

7 medarbejderne heller ikke ved noget konkret om flytningen, ud over hvor den pågældende bruger skal flytte den. Eksternt samarbejde Center for Akut og Opsøgende Indsatser har et godt og frugtbart samarbejde med Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser, specielt i forhold til natpladser på Tre Ege. Centret har et krav om, at en fast procentdel af brugerne i boformen skal være borgere fra andre kommuner. Ledelsen oplyser, at det i praksis er vanskeligt at leve op til den fastlagte kvote. Der samarbejdes med lokalcenteret i forhold til medicinadministration hos den enkelte bruger. Alternativt kan den velmedicinerede bruger modtage doseringspakker fra apoteket. Begge former for opgaveløsning fungerer tilfredsstillende for brugerne. Enkelte brugerne af Center for Akut og Opsøgende Indsatser har brug egentlig pleje og praktisk hjælp. En hjælp der vanskeligt kan tilbydes i centret, og der er derfor brug for en plads i en plejebolig. Medarbejderne oplever at det kan være vanskeligt at få brugeren visiteret til et sådan bolig, da der oftest også er et misbrugsproblem hos brugeren. Klager over tilbuddet Der har ikke været skriftlige klager over tilbuddet siden det seneste tilsynsbesøg. Tilbuddets fysiske og organisatoriske rammer Fysiske rammer Boformen, samværstilbuddet og natpladserne Nordbyen, samt bostøtten Flexbo er placeret i samme bygning. Bygningen er beliggende i den nordlige del af Aarhus Kommune og rummede tidligere boformen Atriumhuset. På nuværende tidspunkt gennemgår bygning en større renovering. Renoveringen af de 4 natpladser er gennemført og lokalet til bostøttemedarbejderne er ligeledes fuldført. Lokalerne og kontorer til medarbejderne, med blandt andet etablering af flugtveje, renoveres ved tilsynsbesøget. Kontormøblerne er samlet i få kontorer der ikke skal renoveres. Renovering og etablering af køkken er endnu ikke opstartet. Ved besigtigelsen opleves lokaleforholde til medarbejderne som noget kaotiske. Meget få kontorarbejdspladser og adgang til PC er. På trods af medarbejdernes arbejdsforhold, har det ikke indvirkning på brugernes oplevelse af medarbejdernes indsats. De 4 natpladser er indrettet med seng og stol, og med fælles bad og toilet på gangen. Boformens 14 forsorgspladser er indrettet med seng, bord og stol, og med eget bad og toilet. Brugernes mulighed for at kunne medbringe eget inventar til forsorgspladserne, er begrænset til kun at være det, der kan være i 2 flyttekasser. Bygningen Nørre Allé 31 er base for administrationen af området og for de medarbejdere der har akut- og opsøgende funktioner, gadeteam og gadesoverne, samt Socialvagten. Gangbesværende brugere har adgang til tilbuddet ved at benytte elevatoren. Erfaringen er, at brugerne opsøger medarbejderne i Nørre Allé. Ud over Center for Akut og Opsøgende Indsatser, har andre tilbud indenfor psykiatrien og udsatte voksne til huse i bygningen. 7

8 Struktur Center for Akut og Opsøgende Indsatser ledes af en centerleder og 3 afdelingsledere. Ligeledes har centerlederen ansvaret for 4 natpladser, der er placeret hos Kirkens Korshær. Ledelsen af disse pladser varetages af en afdelingsleder. Centerlederen har reference til Søjlechefen for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Center for Akut og Opsøgende Indsatser har en stab på 3 medarbejdere til at understøtte driften. Bygningen Nordbyen har centret overtaget pr. 1. december 2011, og der arbejdes fortsat med integrationen af leder og medarbejdere i det samlede tilbud. Internt samarbejde og kommunikation Center for Akut og Opsøgende Indsatser har egen MED-struktur og arbejdsmiljøgruppe. Tilsynsenheden har modtaget kopi af referater fra MED-møderne. Af referaterne fremgår, at arbejdsmiljøet drøftes på møderne. Alle medarbejdere i området har adgang til intranettet og outlook. Den stedlige leder informerer medarbejderne om nyt fra forvaltningen og driftsområdet på personalemøder eller via Outlook. Koordinering af centrets indsatser sker på ledermøder med deltagelse af centerleder og afdelingsledere, samt stabsmedarbejdere. Arbejdstilrettelæggelse Ved overgangen til forsorgspladser, har Center for Akut og Opsøgende Indsatser besluttet at ændre fra 1 vågen og 1 sovende nattevagt, til 2 sovende nattevagter. Efter en tilvendingsperiode er det medarbejdernes opfattelse, at den nye ordning fungerer tilfredsstillende. En af brugerne oplyser overfor de tilsynsførende, at han er enig i medarbejdernes antagelse. Arbejdsmiljø Sygefraværet blandt medarbejdere i Center for Akut og Opsøgende Indsatser er faldet i den seneste periode. Center for Akut og Opsøgende Indsatser er arbejdsmiljøcertificeret. De tilsynsførende oplyses på tilsynsmødet om, at Arbejdstilsynet som opfølgning på forhold fra det tidligere Atriumhuset, vil komme på besøg i ugens løb. Udvikling af tilbuddet Fastholdelse og rekruttering af nye medarbejdere Der er afsættelsesstop i Social- og Beskæftigelsesforvaltningen, så de stillinger der har været ledige, har været tilbudt udpegede medarbejdere. Ledelsen angiver, at de har været betænkelige ved denne fremgangsmåde som er beskrevet i udviklingspolitikken. De fortæller nu, at de var og stadig er meget glade for de medarbejdere, som de har fået anvist og ansat. Det er medarbejdere, der til fulde lever op til de forventer der stilles til dem, og de har holdninger der passer til den indsats, som Center for Akut og Opsøgende Indsatser gerne vil stå for. 8

9 Personaleudvikling personaleuddannelse Center for Akut og Opsøgende Indsatser har afsat midler til kompetenceudvikling i Midlerne vil blive anvendt til afholdelse af kursus i konflikthåndtering for samtlige centrets medarbejdere. Igangværende eller planlagte udviklingstiltag Center for Akut og Opsøgende Indsatser har efter egen opfattelse et samlet tilbud til en svag målgruppe. De vil i fremtiden satse på, at kunne tilbyde denne svage gruppe et sammenhængende tilbud. De brugere, som de kommer i kontakt med enten via de akutte- og opsøgende teams eller natpladserne, vil eksempelvis kunne bo midlertidig på forsorgspladerne. Herefter vil de kunne modtage bostøtte fra Flexbo og samtidig måske benytte sig af samværstilbuddet. Et sammenhængende forløb, der gerne skulle resulterer i, at den pågældende bruger til sidst vil kunne klare sig selv. Samlet vurdering af Center for Akut og Opsøgende Indsatser Center for Akut og Opsøgende Indsatser er et tilbud i søjlen Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Tilbuddet er rettet mod personer over 18 år der ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Målgruppen har ud over hjemløshed også sociale og psykisk problemer eller omsorgsbehov på grund af et længere misbrug og usund levevis. Center for Akut og Opsøgende Indsatser indgår som en del af Socialforvaltningens Hjemløsestrategi. Under besigtigelsen talte de tilsynsførende med flere brugere, både af boformen og af samværstilbuddet. Brugerne udtrykte tilfredshed med tilbuddet, både indholdet i tilbuddet og medarbejdernes indsats. Den renovering af bygningen og medfølgende gene for medarbejderne, lader medarbejderne tilsyneladende ikke påvirke deres indsats overfor brugerne. Denne opfattelse tolker de tilsynsførende ud fra brugerne udsagn. Tilsynsenheden har i 2012 fokus på social inklusion og medborgerskab. På Center for Akut og Opsøgende Indsatser har man fokus på at få borgeren ind i det etablerede system. Formålet med inddragelsen er, at borgeren får et økonomisk grundlag, en bolig og eventuel behandling, en samlet indsats med det mål, at kunne klare sig selv. Et andet fokusområde i 2012 er magtanvendelse og konflikthåndtering. Medarbejderne indgår efter eget udsagn ikke i situationer med magtanvendelse, men tilkalder politiet. Alle medarbejdere har tidligere modtaget undervisning i konflikthåndtering. Det er de tilsynsførende indtryk, ud fra det fortalte, at medarbejderne via en dialog med brugerne, forsøger at forebygge konflikter. I situationer hvor der er opstået en konflikt, afskærmes de svageste brugere. De medarbejdere og ledere, som de tilsynsførende mødte under besigtigelsen og ved tilsynsmødet oplevedes som engagerede i og kompetente til at løse de arbejdsopgaver de stilles overfor. 9

10 De tilsynsførende har efter tilsynsbesøget det indtryk, at Center for Akut og Opsøgende Indsatser er et veldrevet tilbud, der målrettet arbejder med en integrering af et nyt tilbud. De tilsynsførende har ikke oplevet eller er præsenteret for forhold, der giver anledning til påbud, henstillinger eller anbefalinger. 10

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Social Teamet ApS Danmarksgade 28 7430 Ikast T. 26125139 www.socialteamet.com fs@socialteamet.com 1 Anmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere