Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+"

Transkript

1 Kvinder på Toppen i DFIF Tiltag og handleplaner år

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... side 4 Tiltag og handleplaner... side 5 Tiltag 1... side 5 Tiltag 2... side 7 Tiltag 3... side 8 Tiltag 4... side 9 Tiltag 5... side 10 Tiltag 6... side 11 3

4 Indledning Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) ønsker at fremme kvinders muligheder for indflydelse og medbestemmelse i fremtidens firmaidrætsforening og -forbund. Med det for øje foreslås følgende tiltag, som skal sikre, at kvinder ligesom mænd - er med til at sætte fingeraftryk på DFIF s politiske visioner og indsatsområder. Arbejdsgruppen anbefaler, at DFIF arbejder efter visionen: Den Centrale Ledelse i DFIF har en ligelig repræsentation af begge køn Når der skal rekrutteres kvindelige ledere til toppen af organisationen, er det afgørende, at alle er sig bevidste om, at det er kompetencerne og ikke kønnet, der skal i spil. Projektet Kvinder på Toppen giver DFIF mulighed for, på alle niveauer, at kigge på egen organisation i forhold til ligestilling, mangfoldighed og værdier. Det giver ligeledes DFIF en mulighed for i fremtiden at fremstå som en organisation med visioner omkring ligestilling, mangfoldighed og udvikling af kompetencer. De seks barrierer I arbejdsgruppen for Kvinder på Toppen i DFIF og på seminaret i september 2006, hvor godt 30 kvindelige frivillige fra DFIF s foreninger og kredse deltog, blev der peget på seks barrierer. Efterfølgende er der blevet udarbejdet 11 underpunkter til barriererne. Kvinder ønsker flere kvindelige rollemodeller Nuværende kvindelige ledere i DFIF skal være tydelige og synlige som kvindelige rollemodeller DFIF skal udarbejde politikker for rekruttering af kvinder til bestyrelse og udvalg Kvinder holder sig tilbage i større forsamlinger DFIF skal tilbyde talerkurser Kvinder bør finde en lokal sparringspartner at spille bold med Kvinder prioriterer familien højest Der skal sættes fokus på mødestruktur effektive møder, god ordstyring og hensigtsmæssige mødetidspunkter Kvinder skal uddelegere opgaver og ikke påtage sig opgaver af pligt Kvinder har brug for opbakning Der kan oprettes erfa-grupper, hvor man kan udveksle erfaringer på kryds og tværs af køn, foreninger og geografiske grænser Der kan arbejdes med lokale mentorordninger Kvinder oplever tonen rå Fremstå som det gode eksempel og tal selv pænt til andre Sig fra, og vær ikke for nærtagende Kvinder vil opfordres til lederskab DFIF skal aktivt opfordre kvinder til at søge indflydelse Mål Målet med de følgende tiltag er gennem kompetenceudvikling, dialog og sparring mellem potentielle og nuværende ledere at rekruttere flere kvinder til Den Centrale Ledelse i DFIF. For hvert af de seks tiltag, anbefales det, at der arbejdes efter målstyringsredskabet SMART 4

5 Tiltag og handleplaner Tiltag 1: Den gode historie en turné rundt i DFIF s landsdele med kvindelige rollemodeller Der er et potentiale af kvindelige ledertalenter, der endnu ikke er trådt ind i forenings- og organisationsverdenen. Potentialet findes både eksternt og internt i DFIF. Den gode historie skal fortælles af kvinder, der har erfaring og er ledere i DFIF. Disse kvinder er rollemodeller for andre kvinder i DFIF og kan videregive inspiration, viden og opbakning. Dette gælder ikke mindst kvinder i Den Centrale Ledelse. Tiltaget imødekommer barriererne: Kvinder ønsker flere kvindelige rollemodeller Nuværende kvindelige ledere i DFIF skal være tydelige og synlige som kvindelige rollemodeller Kvinder holder sig tilbage i større forsamlinger Kvinder bør finde en lokal sparringspartner at spille bold med Kvinder har brug for opbakning Der kan oprettes erfa-grupper, hvor man kan udveksle erfaringer på kryds og tværs af køn, foreninger og geografiske grænser Der kan arbejdes med lokale mentorordninger Kvinder vil opfordres til lederskab DFIF skal aktivt opfordre kvinder til at søge indflydelse 5

6 Hvad? De fire kvindelige foredragsholdere fra DFIF formandsmødet november 2006 tager på turné med fyraftensmøder i hver af de tre landsdele. Her videreformidler de hver især deres foredrag fra formandsmødet. Som afslutning på fyraftensmødet: Åbnes for debat, hvor kvinderne (deltagere og rollemodeller) deler viden, erfaringer og oplevelser Afleveres folder (beretning efter seminaret september 2006) Inviteres deltagerne til at være med i mailgruppe/netværk, og mailadresser hertil indsamles Fortælles om andre aktiviteter og initiativer, der er sat i værk i forbindelse med Kvinder på Toppen i DFIF. Kvinderne opfordres til at søge råd og vejledning samt videreuddanne sig gennem kurser. Målgruppen Kvinder i DFIF-foreninger og kredse: Dem, der allerede er ledere Dem, der ved, de gerne vil være ledere Dem, der kunne være potentielle ledere Sekundært retter tiltaget sig også mod andre interesserede, fx foreningsformænd eller udvalgsmedlemmer. Hvordan? Invitationer til fyraftensmøder sendes ud i de enkelte landsdele. Ydermere skabes personlig kontakt til kvinder, der er potentielle deltagere til møderne, eksempelvis gennem brug af netværk. Forslag til ansvarlig Foreningskonsulentgruppen. Hvornår? Januar 2008 maj. 6

7 Tiltag 2: Oprettelse af et landsdækkende mentorkorps i DFIF De potentielle kvindelige (og mandlige) ledere bør have mulighed for at kunne kontakte en kvalificeret person, der kan give gode råd, sparring og coache omkring dét at udvikle sig til leder. Der bør arbejdes på at oprette et landsdækkende mentorkorps af kvalificerede personer i DFIF, der har lyst til at give viden fra sig til de, der ønsker at erhverve sig lederkompetencer. Tiltaget imødekommer barriererne: Kvinder holder sig tilbage i større forsamlinger Kvinder bør finde en lokal sparringspartner at spille bold med Kvinder har brug for opbakning Der kan oprettes erfa-grupper, hvor man kan udveksle erfaringer på kryds og tværs af køn, foreninger og geografiske grænser Der kan arbejdes med lokale mentorordninger Hvad? Gennem oprettelsen af et DFIF mentorkorps opstår muligheden for at etablere kontakt mellem den uerfarne, potentielle leder og den erfarne DFIF-leder. Hvordan? Der opstilles kriterier for, hvilke krav og forventninger, der skal stilles til en mentor (fx kravet om tavshedspligt). Der udarbejdes ud fra dette en beskrivelse af, hvad vil det sige at være mentor i DFIF. Efterfølgende søges erfarne ledere og andre fra DFIF til korpset gennem: Annonce i Firmaidræt ForeningsService Personlig kontakt til potentielle mentorer Ved fællesmøder (landsdelsmøder, formandsmøder mv.) Kurser Når korpset er dannet, præsenteres det på ForeningsNet og i Firmaidræt med kontaktinfo og billede af mentorerne. Herefter gøres en intern formidlings- og netværksindsats for at skabe kontakt mellem mentorer og potentielle ledere. Målgruppen (til mentorkorpset) Frivillige ledere og andre i DFIF. Forslag til ansvarlig Konsulentgruppen (alle konsulenter). Hvornår? Opstart af mentorkorpset primo

8 Tiltag 3: Etablering af interessespecifikke netværk for de frivillige i DFIF Netværk giver læring og udvikling både for kvinder og mænd. Gennem netværk skabes et forum til inspiration, vidensdeling, dialog og sparring. Tiltaget imødekommer barriererne: Kvinder holder sig tilbage i større forsamlinger Kvinder bør finde en lokal sparringspartner at spille bold med Kvinder har brug for opbakning Der kan oprettes erfa-grupper, hvor man kan udveksle erfaringer på kryds og tværs af køn, foreninger og geografiske grænser Der kan arbejdes med lokale mentorordninger Hvad? Visionen er at skabe elektronisk baseret erfa-udveksling i netværk, fx på groupcare med link fra DFIF s ForeningsNet. Her kan der udveksles erfaringer på kryds og tværs af køn, foreninger og geografiske grænser. Fysiske møder i det enkelte netværk kan afvikles efter behov, fx med inviterede oplægsholdere inden for et relevant emne. Hvordan? Tiltaget er et forsøg på at videreudbygge DFIF s Stortræf, hvor frivillige med sammenfaldende interesser kan opretholde en dialog i et interessebaseret netværk. Via netværket samarbejder interessenterne og udveksler erfaring og viden. Netværkene skal vokse ud af konsulenternes arbejde, på samme måde som eksempelvis netværket omkring Livsstilsklubberne. Der skal være en ansvarlig administrator i hvert netværk. Logistik hvordan gøres det? Afklaring af tekniske muligheder Etablering af netværk/fora (med link fra ForeningsNet) Formidling om de nye netværk til DFIF s frivillige Målgruppen Alle i DFIF med interesse inden for fx en idræt eller motionsaktivitet, markedsføring, lederrekruttering, livsstilsklubber, kassererarbejde, foreningsledelse. Et netværk/forum for hver interessegruppe. Forslag til ansvarlig I&M-konsulenter, kommunikationsafdelingen. Hvornår? Løbende. Eventuelt startes med et foredrag om betydningen af netværk på Stortræf 2008 og/eller Formandsmøde

9 Tiltag 4: Udarbejdelse af politik om rekruttering af kvinder i DFIF DFIF skal afspejle det omgivende samfund. Organisationen skal derfor også ledelsesmæssigt være repræsenteret af begge køn. Undersøgelser peger på, at det ikke synes at være mændenes modstand eller organisationernes struktur, der er den største hindring for kvindelig deltagelse i de beslutningstagende organer. Det synes derimod at være kulturen, der er den største barriere. Forklaringen skal altså ikke findes i kvinders (manglende) evner eller i de formelle rammer, men i højere grad i de lokale sociale regler for adfærd. Adfærd, vaner, normer og kultur i organisationen ændres ikke fra den ene dag til den anden. Ofte er der brug for et blidt skub, fx i form af nye regler, for at sætte gang i en kulturændring. Dette kan eksempelvis komme til udtryk i en rekrutteringspolitik. Tiltaget imødekommer barriererne: Kvinder ønsker flere kvindelige rollemodeller Nuværende kvindelige ledere i DFIF skal være tydelige og synlige som kvindelige rollemodeller DFIF skal udarbejde politikker for rekruttering af kvinder til bestyrelse og udvalg Kvinder vil opfordres til lederskab DFIF skal aktivt opfordre kvinder til at søge indflydelse Hvad? Der bør udarbejdes en rekrutteringspolitik, der bevidst tilgodeser kvinder (positiv særbehandling) såfremt to eller flere lige kvalificerede og kompetente parter kandiderer til en ledelsespost. Rekrutteringspolitikken skal sikre, at flere kvindelige ledere vælges til bestyrelsen i foreninger og den øvrige organisation. Erfaringer fra Norge og Sverige viser, at en målrettet rekrutteringspolitik i forhold til kvindelige ledere sikrer en mere ligelig kønsfordeling. Det bør overvejes, om rekrutteringspolitikken ligeledes skal forholde sig til andre grupper, fx etniske grupper. Hvordan? Der nedsættes en arbejdsgruppe, som analyserer og udarbejder et oplæg til en rekrutteringspolitik. Arbejdsgruppen anbefales at bestå af en repræsentant fra styrelsen, en repræsentant fra ledergruppen og en deltager fra seminaret i september Det er afgørende, at ledelsen går aktivt ind i processen, når der arbejdes med kulturændringer og kulturelle aspekter i organisationen, som en rekrutteringspolitik er et udtryk for. Arbejdsgruppen bør hente ekstern konsulentbistand fra en ligestillingskonsulent. Ligeledes bør der skeles til, hvordan man angriber problemstillingen i vores nordiske søsterlande. Målgruppen Kommende kvindelige ledere. Forslag til ansvarlig Ledergruppen. Hvornår? Rekrutteringspolitik ligger klar til DFIF repræsentantskabsmøde

10 Tiltag 5: Fokus på uddannelse og kurser Samfundet anno 2007 stiller krav til en kontinuerlig udvikling og uddannelse af foreningens og organisationens ledere og medlemmer. DFIF s uddannelsespolitik og -udbud skal imødegå dette. Alle skal dygtiggøre sig og have mulighed for dette. Uddannelse giver viden, kompetencer og kvalifikationer, som er forudsætninger for at kunne gå ind i en lederrolle. Tiltaget imødekommer barriererne: Kvinder holder sig tilbage i større forsamlinger DFIF skal tilbyde talerkurser Kvinder bør finde en lokal sparringspartner at spille bold med Kvinder prioriterer familien højest Der skal sættes fokus på mødestruktur effektive møder, god ordstyring og hensigtsmæssige mødetidspunkter Kvinder skal uddelegere opgaver og ikke påtage sig opgaver af pligt Kvinder oplever tonen rå Fremstå som det gode eksempel og tal selv pænt til andre Sig fra, og vær ikke for nærtagende Hvad? Der sættes fokus på relevante eksisterende kurser samt iværksættes nye kurser, ud fra de behov, der er blevet afdækket på bl.a. seminaret i september Hvordan? Kurset bliv en bedre foreningsleder (udbydes igen i 2009) 3-timers inspirationskurser (afvikles efter behov) Kursus i talerteknik (afviklet januar 2007 afvikles herefter efter behov) Nyt kursus om konflikthåndtering Andre kurser? Målgruppen Alle frivillige i DFIF både mænd og kvinder. Ansvarlig Uddannelsesgruppen. Hvornår? Start efterår 2007 løbende. 10

11 Tiltag 6: Tilbud om idrætsaktiviteter, der tiltrækker kvinder En større deltagelse i ledelsesarbejdet i DFIF fra kvindernes side forudsætter, at der også er flere kvindelige firmaidrætsudøvere, så der skabes en bredde, hvorfra der kan rekrutteres fremtidige ledere lokalt. Der arbejdes derfor med at udvikle og udbyde flere idrætsaktiviteter, der appellerer til kvinder, samtidig med at de også er attraktive for mænd. Der fokuseres på de aktivitetsbehov, som både arbejdspladser og foreninger har, og der tages højde for diversiteten omkring udøvernes alder, uddannelse, motionsvaner og forventninger. Tiltaget imødekommer barriererne: Kvinder ønsker flere rollemodeller Nuværende kvindelige ledere i DFIF skal være tydelige og synlige som kvindelige rollemodeller Kvinder vil opfordres til lederskab DFIF skal aktivt opfordre kvinder til at søge indflydelse Kvinder prioriterer familien højest Der skal sættes fokus på mødestruktur effektive møder, god ordstyring og hensigtsmæssige mødetidspunkter Hvad? Der sættes fokus på at tilbyde nedennævnte aktiviteter med indbyggede fleksible muligheder for at dyrke aktiviteten, når det passer den enkelte i forhold til forening/arbejdsplads, alene/sammen med kolleger/ sammen med familien, at kunne dyrke aktiviteten dag/aften/nat og om man er ung/senior/ældre, om man ønsker at dyrke motion dagligt/ugentligt/månedligt osv. Aerobic Udendørsaktivitet Løb Cykelmotion Spinning Fitness Golf Holdidrætter Hvordan? Synlighed af eksisterende aktiviteter Nykombination af eksisterende aktiviteter Igangsættelse af nye aktiviteter Der undersøges, om foreningerne dækker de fremtidige aktivitetsbehov Der undersøges og koordineres med arbejdspladsernes aktivitetsbehov Målgruppen Kvinder på arbejdspladser i Danmark (potentielle kvindelige firmaidrætsudøvere) Ansvarlig I&M konsulenter og MpA Hvornår? Start forår løbende 11

12 12 Storebæltsvej Nyborg Telefon Fax

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening 1 FORORD Spil på hele banen Har I kendskab til hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk Firmaidrætsforbund?

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation.

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation. RAPPORT 7. JUNI 2011 Røde Kors i forandring - Styrkelse af fællesskabet - Stærkere social profil - Fleksibel og dynamisk organisation - Stærke værdier Styrelsen, juni 2011 RødeKors.dk INDHOLD 1 Strategisk

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler Førlederudvikling 1. udgave, 1. oplag 2003 Pjecen er udarbejdet for KTO og KL af Karen Lund, FTF, Jesper Baltzer

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

Personalepleje gør en forskel

Personalepleje gør en forskel Fastholdelse og rekruttering P E R S O N A L E P L E J E G Ø R E N F O R S K E L Personalepleje gør en forskel ideer til, hvordan man fastholder social- og sundhedspersonalet Personalepleje gør en forskel

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Vejledning om kompetenceudvikling. Danmarks Apotekerforening

Vejledning om kompetenceudvikling. Danmarks Apotekerforening Vejledning om kompetenceudvikling 2006 Danmarks Apotekerforening Farmakonomforeningen Dansk Farmaceutforening Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Kompetenceudvikling...4 Kompetence...4 Kompetenceudvikling...4

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere