Strategiplan. Vision. Bestyrelsen for afdeling Børglumparken under Boligselskabet Fruehøjgaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiplan. Vision. Bestyrelsen for afdeling Børglumparken under Boligselskabet Fruehøjgaard"

Transkript

1 Strategiplan for Vision Børglumparken vil være kendt som den bedst velfungerende boligafdeling i Herning kommune. Her byder vi nye tilflyttere velkomne og inviterer dem med i stærke, levedygtige fællesskaber af åbne, engagerede og ansvarlige beboere. Bestyrelsen for afdeling Børglumparken under Boligselskabet Fruehøjgaard består af 7 aktive og engagerede beboere. Vi er valgt af afdelingsmødet. Sammen agter vi at formulere nogle mål for vores arbejde og for afdelingen. Strategiplanen skal sikre, at vi når dem.

2 Mission Vi er til for at skabe de bedst mulige rammer for vores beboere det gælder den enkelte og det gælder fællesskabet. Som bestyrelse udgør vi forbindelsesleddet mellem beboerne og administrationen. Beboerdemokratisk taler vi beboernes sag i forhold til ledelsen, organisationsbestyrelse samt i repræsentantskabet. Endelig arbejder vi som tillidsfolk for en effektiv og velfungerende boligorganisation til gavn for beboernes trivsel. Værdier Vores værdier og menneskesyn skal altid udgøre grundlaget for den måde, vi virker på. Accept: Vi anskuer og forstår det enkelte menneske ud fra dets egne forudsætninger og vi har fokus på den enkeltes ressourcer og muligheder. Ligeværd: Som individer er vi lige vigtige, med lige ret til at indgå i fællesskabet. Tillid: Gode hensigter er grundlaget for kontakten mellem mennesker. God dialog forudsætter tillid og tiltro til den anden. Det er også bestyrelsens udgangspunkt. Fællesskab: Individ og fællesskab er hinandens forudsætning ikke modsætning. Samfundsansvar: Børglumparken er ingen ø! Vi anerkender vores betydning for verdenen omkring os og det ansvar, der følger heraf. Åbenhed: Maksimal åbenhed og maksimal gennemsigtighed er vigtig i alt, hvad vi foretager os. I al kommunikation bestræber vi på at være så åbne og ærlige som muligt. Det sker med fuld respekt for privatlivets fred. 2

3 Pejlemærker Vores vision fortæller, hvor vi vil hen, den strategiske plan hvordan vi når dertil. Velfungerende afdeling Børglumparken er bosted for godt hundrede beboere med vidt forskellige baggrunde og forudsætninger. Det stiller afdelingen over for en række konkrete udfordringer i hverdagen. Uoverensstemmelser og konflikter kan let opstå, hvis ikke vi lykkes med at skabe og fastholde dialogen og samarbejdet mellem os og beboerne, mellem os og administrationen samt mellem beboerne indbyrdes. Fælles forståelse De bedst mulige rammer for samarbejdet skaber vi ved at styrke den fælles forståelse af, hvad det vil sige at bo i Børglumparken og hvad det kræver af den enkelte og af os, der er aktive i bestyrelsen samt af de mennesker, der har med afdelingen at gøre. Vi skal sprede kendskabet til og styrke den nødvendige viden omkring, hvordan beboerdemokratiet virker. Vi skal formidle og kommunikere flittigt om alle de udfordringer, der ligger i at bruge demokratiet til det fælles bedste. Vi skal skabe lysten til at være med! Trivsel Beboernes trivsel er et vigtigt målsætning for afdelingsbestyrelsens arbejde. Uden trivsel og en grundlæggende velbefindende ved at bo i afdelingen er det vanskeligt at bevare lysten til at involvere sig. Ved hjælp af en række positive udviklingsforløb, som vi vil tage initiativet til, vil vi i samarbejde med Tryghed under Tag styrke den almindelige trivsel og glæden ved at bo i Børglumparken. 3

4 Glæden ved bo i Børglumparken skal styrkes, så flere får lyst til at bo her i længere tid! Afdelingens image Billedet af Børglumparken som en nedslidt afdeling med mange konflikter og problemer er ved at ændre sig. Den netop overståede renovering har hjulpet med hertil, men også et styrket og forbedret samarbejde i afdelingen på alle leder har bidraget. Omverdenen halter desværre bagefter i opfattelsen af, hvad afdeling Børglumparken er ved at forandre sig til. Vi skal arbejde bevidst på at ændre dette billede og vi gør det mest effektivt ved at skabe nogle stærke modbilleder i forhold til de fordomme, der fortsat eksisterer. til at være med i noget sammen med andre skal styrkes. Forståelsen af hvad fællesskaber kan tilbyde, og hvad det kræver af den enkelte, er et særligt indsatsområde for bestyrelsen. Målet er fællesskaber, der selv kan og som holder i længden. Fællesskaberne skal grundlæggende gøre op med stereotyperne omkring det at bo almen, og samtidigt skal de være til gavn og glæde for den enkeltes trivsel. Vi skal skabe bæredygtige fællesskaber! Vi skal forandre opfattelsen af Børglumparken! Fællesskaber Som visionen udtrykker, vil vi danne et meget letgenkendeligt billede på, hvad Børglumparken vil kendes på. Vi er dem, som er sammen om opgaverne! Og vi hjælper hinanden. Man skal have mulighed for at stå uden for fællesskaberne, men lysten 4

5 Fælles ansvar Fælles forståelse og bæredygtige fælleskaber er med til at sikre oplevelsen af et fælles ansvar i afdelingen. Bestyrelsen vil sikre afdelingen mod uventede omkostninger i forbindelse med skader på ejendom og bygninger. Børglumparken er som andre boligkvarterer udsat for risikoen for ekstremt vejr, ildebrand og større ulykker. Mål vi vil nå Afdelingen er inden for de seneste år nået langt omkring beboerindflydelse og beboerdemokrati. Mere og bedre kommunikation Administrationen har i længere tid brugt at lægge dagsordener og referater fra afdelingernes møder ud på Fruehøjgaards hjemmeside. Og bestyrelsen har parallelt hermed indarbejdet en praksis med udførlige referater og beslutningsprotokoller efter hvert af de månedlige møder. Hertil kommer den faste praksis med at offentliggøre referaterne ved opslag i afdelingen. Men god kommunikation kan gøres bedre, og derfor vil vi i 2013 finde en mere effektiv måde at offentliggøre dagsordener og referater på. Et stort, centralt placeret og vejrbestandigt ophængskab kunne være en løsning. Målet er, at beboerne skal kunne gå ét sted hen for at blive orienteret. Ikke som i dag, hvor der hænger meddelelser til beboerne på op til 5 forskellige steder i vaskerier og på bygninger. Et sted for ophæng vil gøre det nemmere for bestyrelsen at holde informationerne opdaterede. Til nye beboere og til alle interesserede vil vi lave en farverlagt pjece, der med en langtidsholdbar tekst og fotos 5

6 fortæller om afdelingen og om visionerne. Et indstik, der løbende kan opdateres, skal give information om mere aktuelle forhold. Vi vil derudover forsøge at inddrage flere i den praktiske formidling. Det er ikke nødvendigvis sådan at al kommunikation skal udgå fra bestyrelsen til beboerne / omverdenen. Bestyrelsen kører selv internt med en flad struktur og det vil vi forsøge at brede ud til resten af afdelingens beboere. Flere skal have opgaver med at kommunikere til omverden. Bl.a. skal vores FB-side gøres offentlig og vi skal forsøge at tilskynde til flere tråde på siden. Bedre omdømme Bestyrelsen vil sammen med TuT og administrationen forbedre afdelingens ansigt udadtil. Det gælder i forhold til den lokale presse og i forhold til naboerne i lokalområdet. Her stiler vi mod i løbet af vinteren og foråret at få handlingsplanerne for afdelingen så meget på plads, at vi kan lægge en egentlig køreplan, der skal styrke afdelingens image. Med andre ord en kommunikationsplan. Bedre afdelingsmøder I 2011 påbegyndte afdelingsbestyrelsen arbejdet med at forbedre afviklingen af afdelingsmøderne. Målet er, at flere deltager, og at de der så deltager, får en bedre oplevelse med derfra. Beboerne skal opleve, at møderne både er velstrukturerede, at sagerne, der behandles, er vedkommende, og at der følges op på beslutningerne. Inden 2015 er det målet at mindst 40 beboere deltager eller at ca. 1/3 af lejlighederne er repræsenterede ved møderne. Flere fællesskaber Hovedmålsætningen om at etablere levedygtige og selvkørende fællesskaber er en langsigtet målsætning, men også en vigtig målsætning for bestyrelsen. Erkendelsen af og erfaringerne for, hvor forskelligartede interesser beboerne har omkring fælles aktiviteter, gør, at vi taler om flere fællesskaber. Nogle ting kan vi i bedst fald forvente at et flertal vil bakke op om, men ikke alle og derfor arbejder vi i retning af flere små velfungerende fællesskaber, snarere end et stort. To madklubber Målet for 2013 er at få to madklubber til at fungere. Vi er ikke altid til den samme slags mad. Nogle er mest til traditionel, dansk mad, mens andre vil noget andet. Det imødekommer vi bedst ved at satse på to klubber. 6

7 En gang om året mødes de to madklubber til en fælles dyst om bedste menu. Byttecentral Containergården har nu fået tag over og tre klimaambassadører er udnævnt i afdelingen. Derfor vil det være helt oplagt at etablere en byttecentral. Om det kan foregå i containergården, eller hvor det skal være, får vi afklaret. Byttecentralen kan være på plads allerede inden sommer Projektet kræver en ansvarlig og mindst et par frivillige. Værksted Vi vil etablere et værksted for de interesserede. Mange opgaver af praktisk art kunne det være oplagt at løse på et værksted, som alle kan benytte. Sigtet er et lokale der kan holdes varmt og så skal der oprettes en ansvarlig værkstedsgruppe til at holdt orden på tingene. Frugthave Et anlæg af frugttræer og evt. bærbuske vil være en glimrende måde at samle beboerne på hvert efterår til fælles høstdag og måske en høstfest. Her tilbereder vi en del af det høstede og præmierer den bedste tærte eller lign. Ideen blev søsat allerede i 2007, men er foreløbigt strandet af økonomiske årsager. Afdelingens bestyrelse vil endnu en gang forsøge at finde midler til projektet. Beredskabsplan Bestyrelsen vil lave en egentlig beredskabsplan for afdelingen. Tryghed og sikkerhed for bolig og livssituation er vigtig for trivslen. Beredskabsplaner handler om at forberede sig på de uforudsete hændelser, hvor de almindelige rutiner ikke slår til. Det handler især om tidsrummet fra, at hændelsen indtræffer til Falck, politi, ambulance eller beredskabet når frem til afdelingen. Grønne ambitioner Inden afdelingsmødet 2013 vil afdelingsbestyrelsen fremlægge en plan for indsatsen for at reducere CO 2 - udledningen i afdelingen. Det kunne være et jordvarme-, et solcelleanlæg eller et forbedret varmestyringsstyring med nattesænkning. Plan for 2013 Inden afdelingsmødet 2013 er planen at gennemføre en række aktiviteter 7

8 Aktivitetsplan 2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Facebook X Udhængsskab X Kommunikation X X Pjece X X Afdelingsmøde X Madklubber X X X X X Byttecentral X Frugthave X X X Beredskabsplan X X Klimaplan X X X X Værkstedsgruppe X X Vægt som indledning til den 3-årige strategiplan. I løbet af de ca. 9 måneder vil vi derfor: Købe og opsætte et udhængsskab på nordsiden af det store vaskeri Gøre Facebook-gruppen offentligt tilgængelig Udarbejde en kommunikationsplan sammen med TuT Forberede afdelingsmødet Organisere 2 madklubber Indrette byttecentral på containerpladsen Søge penge til og etablere frugthave Lave beredskabsplan Udforme en plan for klimaindsatsen. Årets arrangementer (løbende planlægning) er ikke en del af aktivitetsplanen. De er tænkt at skulle indgå i aktivitetsgruppens og TuTs arbejde. Plan for Facebook En åbning af gruppen tager ingen tid. En aktivitet vi kunne bruge til at få gang i brugen af FB kunne være en 8

9 præsentation af vores aktivitetsplan. Punkt for punkt! Med opfordringer til at være med. Centralt placeret opslagstavle Indkøb af Showcase Premium Outdoor på 213x107 cm til opsætning ved gavlen over for lille gildesals nordvendte ydervæg. Prisoverslag: kr. plus stolper. Et udhængsskab af den størrelse har plads til i alt 30 x 4A opslag. Her er der plads referater/ dagsordener, indbydelser, private efterlysninger etc. Der er ikke med indbygget lys. Det ser ud til at være vanskeligt at finde et skab, der ikke er med lås! Derfor bliver nøglen kodet så alle beboeres hoveddørsnøgler passer. Pengene mangler og skal findes. Hvis eller når pengene er til stede, kan et skab være på plads i løbet af en uge. Kommunikationsplan En kommunikationsplan har til hensigt at forbedre afdelingens image over for omverdenen. Vi skal ud med de gode historier. Gennem et højt informationsniveau og størst mulig åbenhed, vil vi skabe tillid og opbakning til vores aktiviteter. Kommunikationsplanen laver vi sammen med TuT og informationsmedarbejder i Fruehøjgaard. Facebook, hjemmeside (Domea), udhængsskab, nyhedsbreve, Herning Folkeblad, Beboerbladet og Hjem til Dig er nogle af de værktøjer der kan indgå i planen. Målgrupper, fortællinger/budskab strategi og form kan være nogle af de emner, der behandles. Status for skal afklares. Plan for bedre afdelingsmøder Arbejdet med at forbedre afdelingsmøderne indebærer kritisk gennemgang af tidligere møder, nye ideer til form og indhold og praktisk forberedelser. Det bør kunne nås i løbet af august inden mødet i midten af september. Med mindre der er et kursus, som vi ønsker at tilmelde os! Plan for 2 madklubber Ideen om organisere 2 madklubber er årets mest krævende ambition! Vi skal bruge alle gode kræfter og fuld 9

10 opmærksomhed på, hvorvidt den nødvendige opbakning under hele forløbet er til stede. Madklubberne kommer til at være en aktivitet, der i lang tid vil kræve et par ildsjæle, der tager det på sig, at madordningerne bliver holdt vedlige og melder tilbage, hvis tilslutningen svigter eller hvis noget går skævt. Tryghed under tag skal inviteres med i projektet. Både til markedsføring, til organisering og til at trække projektet i gang. Plan for byttecentral En byttecentral forudsætter et sæt regler for brugen af centralen. En ansvarlig og et sæt hylder, hvor tingene kan placeres. Den kan være på plads i forsommeren april-juni. Byttecentralen er en del af vores klimaindsats. Plan for en frugthave Det er nu muligt at søge om midler i Fruehøjgaardfonden hele året og der er kommet retningslinjer for tildelingen af fondsmidler. Reglen om, at der ikke må indgå arbejdsløn, er ikke nævnt i retningslinjerne. Vi søger derfor igen fonden om hjælp til projektet, der i øvrigt nyder bred opbakning fra alle sider. Frugthaven kan etableres, så snart frosten er af jorden i maj-juni. Frugthaven er en del af vores klimaindsats. Beredskabsplan En plan for hvad man gør, hvis uheld er ude skal i princippet dække alle tænkelige områder, hvor der kan være brug for at foretage sig noget inden hjælpen udefra ankommer. Det gælder i tilfælde af: Stormskader Oversvømmelse Ildebrand Personulykker Brud på vandrør Strømnedbrud Pludselig uro eller hærværk Arbejdet med beredskabsplanerne vil indeholde følgende punkter: 1. Risikovurdering 2. Konsekvensvurdering 3. Foranstaltninger? 4. Hvor tit skal der tjekkes op på beredskabet 5. Hvem er ansvarlig? 10

11 Plan for klimaindsats Afdelingen deltager aktivt i Green Citys kampagne for reduktion af CO 2 i Tidsplanen kan vi ikke indfri, men vi kan igangsætte vores eget klimaprojekt. I december og januar vil bestyrelsen undersøge mulighederne for og økonomi i at sætte solceller op i afdelingen. Nye regler er på vej, og dem forventer vi er på plads ved udgangen af januar måned På det tidspunkt ved vi derfor nøjagtigt hvilken økonomi vi kan regne med. Projektet kræver en afdelingsmødebeslutning og det vil kunne tages op til september måned Juli og august skal afsat til at informere grundigt om projektet og til diskussion, så alle er rigtig godt klædt på til afdelingsmødet. På møderne i 2013 skal der arbejdes videre på aktivitetsplanerne været endeligt afsluttet. Bl.a. er asfalten kommet på plads, beplantning er ved at være afsluttet og skurene har fået ny farve. Frugthaven vil for første gang kunne høstes. Efter afdelingsmødet i efteråret er der derfor god grund til at evaluere på det forløbne år bliver det år, hvor initiativerne skal gøres permanente. Så opgaven bliver at finde frem til rutinerne og sikre os, at grupperne har lyst til at køre selv. Planlægning og beslutningerne om, hvad der skal ske i grupperne (fællesskaberne), skal grupperne selv stå for. Foreløbig plan for 2015 Strategiplanen går med dette år ind i sin afslutningsfase. I løbet af året vil det være fornuftigt at se fremad og sætte nye mål for afdelingen. Foreløbig plan for 2014 Ifølge planen vil 2014 være det år, hvor vi for alvor igangsætter vores klimaprojekt. De sidste opgaver i forbindelse med renoveringsprojektet vil i løbet af 11

12 Fra ideernes overskudslager Ikke alle ideer er til at realisere inden for rammerne af den aktuelle strategiplan. Derfor kan det være godt nok alligevel at liste ideerne til inspiration: Bogklub Bogklub som både deler bøger og bogoplevelser planlægger og gør det sammen. Fordele: fælles kørsel, inspiration, rabatter, og at man er fælles om initiativet. Strikkeklub Det er altid sjovt at mødes over et strikketøj (citat)! Læsegruppe Det kan være sjovt og berigende at læse bøger sammen med andre. ebay, QXL, dba Hvordan slipper man af med sine gamle ting, og hvordan finder man billige tilbud på nettet? Petanque-klub Spilleglade beboere kunne vedligeholde og afholde turneringer med faste mellemrum på petanquebanen. Malergruppe Beboere der har evner for og interesse i billedkunst mødes en gang om måneden til fælles snak og praksis omkring det at male. Sangaftener Man mødes fire gange om året til sang og hygge i store gildesal. Stik-af-klub Gruppe der synes det kunne være en måde at komme i byen på, at man Strategiplanen er drøftet og endeligt besluttet på afdelingsbestyrelsens møde torsdag den 6. december Afdelingsbestyrelsen Torben Ringsø... tlf Ulla T. Jørgensen... tlf Peter Østergaard... tlf Bente Lind Jensen... tlf Frank Lyngholm... tlf Holger Fjord... tlf Niels Peter Nielsen... tlf

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

oversigt over 25 handlekort

oversigt over 25 handlekort oversigt over 25 handlekort Drøftet Vi er i gang Nu kører det 1 Nabohjælp den: den: den: 2 Smilets sted den: den: den: 3 Grønt diplom den: den: den: 4 Walking tapas kom på besøg den: den: den: 5 Vand med

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne Når pædagogerne medejer - ejer beboerne Rapport om projekt medejerskab på Østerled 2010 1 Indhold Forord side 3 Østerled et levende bosted side 4 Medejerskab en forudsætning for udvikling af en professionel

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Studie cirkler. Manual til ledere af studiecirkler

Studie cirkler. Manual til ledere af studiecirkler Studie cirkler Manual til ledere af studiecirkler Forord Formålet med denne manual er at give studiecirkelledere et værktøj til brug for arbejdet i åbne studiecirkler, herunder kort om baggrunden for disse.

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING GENNEM BRUGERINDFLYDELSE HVORFOR KUBI? KUBI KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere