Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den , kl Medborgerhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 06.10.2008, kl. 15.00. Medborgerhuset"

Transkript

1 Aalborg Byråd Byrådet Mødet den , kl Medborgerhuset

2 1. Aktuel status budget Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Aktuel status budget Teknik- og Miljøforvaltningen. Tillægsbevilling Aktuel status budget Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tillægsbevilling Aktuel status budget Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling Aktuel status budget Skole- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling Skole- og Kulturforvaltningen - Frigivelse af midler i Kasse Aktuel status budget Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling. Tillægsbevilling Aktuel status Finansiering. Tillægsbevilling Justering af lønbudget 2008 og økonomisk redegørelse, KTO-forlig, forlig mellem KL og FOA, KL og BUPL samt KL og Sundhedskartellet pr. 1. april Tillægsbevilling Beretning nr. 29 om revision af Aalborg Kommunes årsregnskab for Beretning nr. 27 vedrørende regnskabsåret 2007 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Beretning nr. 28 vedrørende regnskabsåret 2007 for Ældre- og Handicapforvaltningen Beretning nr. 8 om revisionen af Norjyllands Kunstmuseums regnskab for året Revisionsberetninger Evaluering af nuværende forvaltningsstruktur og opgavefordeling - Evalueringsrapport Byrådets møder i Klage over afslag på alkoholbevilling til "Binos Safari" med en åbningstid kl Indstilling til Statsforvaltningen af formand for Huslejenævnet til behandling af en enkelt sag Lokalplan Erhverv m.v., Stigsborgvej, Nørresundby Midtby. Tillæg til kommuneplanen (2. forelæggelse) Lokalplan Boliger ved Kiplings Alle, Universitetsområdet. Tillæg til kommuneplanen - Boliger, Universitetsområdet (2. forelæggelse) Lokalplan Boliger og erhverv, Tinghaven, Vodskov (2. forelæggelse) Rammeaftale 2009 for socialområdet Rammeaftale for specialundervisningsområdet Fjernvarmeforsyningen - budget Takster, tillægsbevilling og frigivelse Spildevandsplanlægning - Ændring vedrørende Bellinisvej, Nibevej, Lannerparken og Kolloparken m.m. i Frejlev

3 26. Spildevandsplanlægning - Ændring vedrørende det militære område ved Nr. Uttrup Spildevandsplanlægning - Ændring vedrørende projektet for den i 2007 vedtagne separering af Sygehus Syd, Kærlundsmarken m.m Lukket 28. Vandforsyningsplanlægning - grundvandsbeskyttelse i Aalborg SØ

4 Referat AALBORG BYRÅD Byrådet Tid Mødet den , kl Sted Fraværende Medborgerhuset Kaj Poulsen (A) Mette Ekstrøm ved punkt 19. Til stede Åben Punkt 1. Aktuel status budget Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Kasse 4) og en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift (anlæg), at der til sektor Beredskab (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift, at der til sektor Parkeringskontrol (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift, at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift, og at der til sektor Rammebeløb (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift. Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Sagsbeskrivelse Indstillingen er udarbejdet på baggrund af Magistratens udmeldinger om aktuel status for 2008 i forbindelse med budgetdrøftelserne for Det er et overordnet mål for budgetstyringen i Borgmesterens Forvaltning, at der disponeres på en måde, der sikrer, at den samlede driftsramme for Borgmesterens Forvaltning overholdes uden tilførsel af bevillinger. Det betyder, at det kan blive nødvendigt, at foretage flere interne budgetomplaceringer i løbet af året i overensstemmelse med de gældende regler herfor. Aalborg Byråd Møde den Side 1

5 Det forventes, at eventuelle merudgifter kan dækkes af tilsvarende mindreudgifter på andre konti under samme sektor. Der er dog på forsikringsområdet under sektor fælles kommunale udgifter udbetalt erstatninger på 3,2 mio. kr., som ikke er indregnet i forsikringsbudgettet. Udbetalingen vedrører 2 motoransvarserstatninger for skader begået af tidligere Nordjyllands Amt som var selvforsikret på området. Om dette beløb kan tilvejebringes indenfor forsikringsbudgettet eller alternativt kan findes på andre konti indenfor sektorens budget i 2008, er på dette tidspunkt usikkert. I sagen er indarbejdet konsekvenserne af strejken jf. opgørelse fra lønkontoret. Drift Lov - og cirkulæreprogrammet 2008 Lov nr. 389 af 27. maj 2008 om ændring af lov om sygedagpenge i alt kr. som tillægges Borgmesterens Forvaltning. Konsekvenserne af strejken i 2008 På sektor Beredskab og sektor Parkeringskontrol indregnes konsekvenserne af strejken i april-juni 2008, jf. opgørelse fra Lønkontoret - i alt kr. i mindreudgifter. Kasse 4 frigivelse Tilskud til Karolinelund (finansieringsneutral) Af Borgmesterens Forvaltnings henlagte midler i Kasse 4 drift søges om frigivelse af 4,3 mio. kr. til finansiering af tilskud til Karolinelund Administrativ hovedlandevej 2009 (finansieringsneutral) Kørselsudbud 1 mio. kr. i mindreudgift i 2008 anvendes til delvis finansiering af hovedlandevejen i Beløbet fordeles på Ældre- og Handicapforvaltning med kr., Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen med kr. og Skole- og Kulturforvaltningen med kr. Ændringerne vil fremgå af forvaltningernes sagsbeskrivelse i Aktuel status 2008, mens reduktionen på 1 mio. kr. modsvares på sektor Rammebeløb i Borgmesterens Forvaltning og senere overføres til Anlæg Budgetomplacering af projekt 1309 og 1310 På anlæg foreslås, at projekterne 1309, Renovering af Rantzausgade 4 og projekt 1310, Gl. retsbygning i Nibe budgetomplaceres fra Borgmesterens Forvaltning til Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling som er ansvarlige for projekternes forløb. Renovering af Rantzausgade omplaceres med 1,5 mio. kr. og Gl. retsbygning i Nibe med 1 mio. kr. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2008 Udgifter kr Indtægter Sektor Fælles kommunale udgifter Funktion Erhvervsfremme og turisme Tilskud til Karolinelund (finansieringsneutral kasse 4), merudgift Aalborg Byråd Møde den Side 2

6 DRIFT 2008 Udgifter kr Indtægter Sektor Fælles kommunale udgifter Sektor Beredskab Funktion Konsekvenser af strejken i april-juni 2008, mindreudgift ved løntræk Sektor Parkeringskontrol Funktion Konsekvenser af strejken i april-juni 2008, mindreudgift ved løntræk Sektor Administration Funktion Sekretariat og Forvaltning Lov nr. 389 af 27. maj 2008 om ændring af lov om sygedagpenge, merudgift Sektor Rammebeløb Funktion Sekretariat og Forvaltning Kørselsudbud delvis finansiering af Hovedlandevejen 2009, merudgift på sektor Rammebeløb (finansieringsneutral Ændring i alt drift Anlæg ANLÆG 2008 Rådighedsbeløb kr. - Sektor Fælles kommunale udgifter Funktion Faste ejendomme Projekt 1309 Renovering af Rantzausgade 4 Projektet overføres til Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, mindreudgift... Projekt 1310 Gl. retsbygning i Nibe Projektet overføres til Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, mindreudgift Ændring i alt - anlæg Beslutning: Godkendt. Der holdes et lukket temamøde for byrådet om Karolinelunds fremtid mandag den 8. december 2008, kl i Zoologisk Have. Aalborg Byråd Møde den Side 3

7 Punkt 2. Aktuel status budget Teknik- og Miljøforvaltningen. Tillægsbevilling Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Byfornyelse (anlæg) gives tillægsbevilling på kr. i merudgifter vedrørende projekt 2957, Diverse mindre byfornyelsesopgaver og kr. i merudgifter vedrørende projekt 2983, Områdefornyelse i Søheltekvarteret, i alt kr., og at der vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet for 2008 gives en tillægsbevilling på kr., jf. sagsbeskrivelsen. Tillægsbevillingen til Byfornyelse finansieres via frigivelse fra Kasse 4, mens tillægsbevillingen vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet modsvares af bloktilskud i midtvejsreguleringen af Tillægsbevillingen indebærer således ikke træk på kassebeholdningen. Elin Møller og Lars Bang Jensen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Sagsbeskrivelse Aktuel status for budget 2008 på Teknik- og Miljøforvaltningens områder udviser forventet merforbrug på enkelte, lovbundne områder, jf. materialet til Magistratens budgetdrøftelser den 1. til den 4. september På driften er det støttet boligbyggeri, hvor der forventes et merforbrug på ca. 4 mio. kr., bl.a. som følge af et overført merforbrug fra 2007 på ca. 3 mio. kr. og byfornyelse, hvor der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. til ydelsesstøtte som følge af et overført merforbrug fra Endelig forventes der på hovedkonto 8 Balanceforskydninger merudgifter på 5,8 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden. Herudover forventes merudgifter på anlæg til enkelte byfornyelsesprojekter, jf. indstillingen. Budgetmæssige konsekvenser Udgifter DRIFT kr Indtægter Sektor Administration Lov- og cirkulæreprogram Sektor Miljø Lov- og cirkulæreprogram Sektor Færger Lov- og cirkulæreprogram... 4 Ændring i alt - drift... 6 Aalborg Byråd Møde den Side 4

8 ANLÆG 2008 Rådighedsbeløb kr. - Sektor Byfornyelse Projekt 2957, Diverse mindre byfornyelsesopgaver Projekt 2983, Områdefornyelse i Søheltekvarteret Ændring i alt - anlæg Beslutning: Godkendt. Aalborg Byråd Møde den Side 5

9 Punkt 3. Aktuel status budget Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tillægsbevilling Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Børn og Unge gives tillægsbevilling til drift på i alt kr. i merudgifter og kr. i merindtægter, i alt netto merudgifter kr., at der til sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg gives tillægsbevilling til drift på i alt kr. i mindreudgifter og kr. i mindreindtægter, i alt netto mindreudgifter på kr., at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg gives tillægsbevilling til drift på i alt kr. i mindreudgifter og kr. i mindreindtægter, i alt netto merudgifter på kr., og at der til sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration gives tillægsbevilling til drift på i alt kr. i merudgifter. I alt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område netto merudgifter på kr. til drift. Familie- og Socialudvalget: Ane-Marie Viegh Jørgensen var fraværende. Beskæftigelsesudvalget: Kaj Poulsen var fraværende. Magistraten anbefaler indstilllingen med den ændring, at den negative tillægsbevilling vedrørende løntræk m.v. som følge af strejken ændres fra kr. til kr. Sagsbeskrivelse På baggrund af regnskab 2007 og forbruget pr. 31. juli 2008 samt ny lovgivning m.v. har Familieog Beskæftigelsesforvaltningen vurderet, at der i 2008 vil være netto merudgifter på i alt kr., som fordeler sig med netto merudgift på kr. på det budgetgaranterede område og netto mindreudgifter på kr. på serviceudgifter. Såvel på landsplan som i Aalborg Kommune har der i de seneste år været en stigning i udgifterne til foranstaltninger for udsatte børn og unge. Merudgifter i Aalborg Kommune forventes at blive 55 mio. kr. i Merforbruget kan opdeles i følgende 3 delelementer: 1) 19 mio. kr. kan henføres til et generelt højere forbrug, der allerede kunne aflæses i forbindelse med regnskab ) I 2008 er der fortsat en stigning i antallet af anbragte, der i forhold til regnskab 2007 vil medføre en yderligere udgift på ca. 23 mio. kr. Der er her forudsat en lille stigning i antallet af anbragte i 2. halvår 2008 svarende til stigningen i 2. halvår ) Herudover sker der en aftrapning af refusionsordningen vedrørende særligt dyre enkeltsager, der i 2008 vil medføre en merudgift på 13 mio. kr.. Aalborg Byråd Møde den Side 6

10 Der er også fortsat et stort pres på udgifterne til handicapområdet. Der er flere Aalborg-børn i specialinstitutionerne og dermed højere udgifter end forudsat ved budgetlægningen. På voksenområdet er der merudgifter til socialpædagogisk støtte og midlertidige botilbud til unge. Mange med en psykiatrisk diagnose. De skærpede dokumentationskrav omkring uudnyttet arbejdsevne i forhold til tildeling af pension betyder, at en stadig større andel af de unge skal have en form for støtte for at kunne tage en uddannelse eller indgå på en arbejdsplads enten her og nu eller på sigt. På de 2 områder forventes merudgifter i størrelsesordenen 15 mio. kr. Beløbet vil blive forsøgt finansieret indenfor Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens samlede budget. I forbindelse med ovenstående gøres opmærksom på, at Regeringen og KL i forbindelse med indgåelse af aftalen for 2009 havde drøftelser om udviklingen i 2007 og 2008 på det specialiserede socialområde, og der var enighed om at løfte udgiftsniveauet i 2008 og frem med 650 mio. kr. Endvidere var der mellem KL og regeringen enighed om at drøfte udgiftsudviklingen igen, når regnskabet for 2008 foreligger. Området for sårbare børn og unge er i budget 2008 kommunekassegaranteret. På baggrund af forbruget pr. 31. juli 2008 vurderer Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, at der på det budgetgaranterede område kan forventes netto mindreudgifter i 2008 på kr. Det er primært på områderne passiv forsørgelse, boligstøtte, fleksjob, skånejob og ledighedsydelse, integration, seniorjob samt førtidspension, at der forventes mindreudgifter. Hertil kommer forvaltningens andel af lønbesparelsen i forbindelse med strejken i 2008 netto mindreudgifter på kr. samt forvaltningens andel af besparelsen i forbindelse med kørselsudbuddet netto mindreudgifter kr. Endelig er der konsekvenser af lovændringer på kr. i netto merudgifter på det budgetgaranterede område og netto merudgifter på kr. på serviceudgifter. Tillægsbevillingen fordeler sig således (mio. kr.): Serviceområdet Budgetgaranti I alt Lov- og cirkulæreprogram 1,185 1,208 2,393 Budgetrevision ,135 42,681 39,546 I alt drift 41,939 Konsekvenserne af budgetrevisionen for 2009 er indregnet i budget for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Aalborg Byråd Møde den Side 7

11 Budgetmæssige konsekvenser (1.000 kr.) SERVICEUDGIFTER SEKTOR BØRN OG UNGE DRIFT 2008 Udgifter Indtægter Aktuel status Lønbesparelse ifm. strejke sundhedsplejen Lønbesparelse ifm. strejke fritidscentre og klubber Lønbesparelse ifm. strejke familiecentret, -91 spec.centret mv Lønbesparelse ifm. strejke støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige formål -54 Lov og cirkulærer Pkt. 11 Ophævelse af afgiftsfritagelse (institutionsbusser) Pkt. 18 Styrket indsats krisecentre Pkt. 18 Kurser til plejefamilier Pkt. 27 Ændring af sundhedsloven (incl. ind- og 36 udskolingsundersøgelser) Pkt. 30 Udfasning af amalgam i tandfyldninger 5 SUM sum Netto SEKTOR VOKSEN - Familie og Social udvalg DRIFT 2008 Udgifter Indtægter Aktuelstatus Lønbesparelse ifm. strejke Svenstrupgård m.v. -82 Lov og cirkulærer Pkt. 19 lov nr. 226 af 8. april 2008 om ændring af 7 lov om social service (godkendelse af private behandlingstilbud for stofmisbrugere) Pkt. 20 bekendtgørelse nr af 9. oktober om ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område (indberetning af statistik og oplysninger vedrørende behandlingstilbud til stofmisbrugere) SUM -21 sum Netto -21 Aalborg Byråd Møde den Side 8

12 SEKTOR ADMINISTRATION DRIFT 2008 Udgifter Indtægter Aktuel status Lønbesparelse ifm. strejke -594 Lov og cirkulærer Pkt. 36 lov nr. 389 af 27. maj 2008 om ændring af lov om sygedagpenge (udvidelse af arbejdsgiverperioden) 633 SUM 39 0 sum Netto 39 Serviceudgifter TOTAL Serviceudgifter Total netto BUDGETGARANTEREDE UDGIFTER SEKTOR BØRN OG UNGE DRIFT 2008 Udgifter Indtægter Aktuel status Der forventes et merforbrug på 6 mio. kr. i 2008 til merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste på baggrund af aktuelt forbrug 31/ Mindreudgift ifm. kørselsudbud Ud fra antallet af anbragte ultimo juni, regnskab 2007 og aftrapning af refusionsordning for særligt dyre enkeltsager forventes på området for sårbare børn og unge et merforbrug på 55 mio. kr SUM sum Netto Aalborg Byråd Møde den Side 9

13 SEKTOR VOKSEN - Familie og Social udvalg DRIFT 2008 Udgifter Indtægter Aktuel status Samlet skøn for Førtidspension med 50%, 35% og Ny lov. For regnskab 2008 pr. 31/7-08, forventes netto mindreudgifter på -25 mio. kr Der forventes pr. 31/7-08 et netto merforbrug på 6 mio. kr. på Kontante ydelser Pr. 31/7-08 forventes der på Boligstøtte mindreudgifter på netto -3 mio. kr Lov og cirkulærer Pkt. 21 Lov 445 af 9. juni 2008 (Øget bundfradrag for folkepensionister, reduceret beskæftigelseskrav ved opsat pension og sikkerhed for ret til førtidspension) merudgifter til helbredstillæg og varmetillæg Pkt. 35 Lov om ændring af sundhedsloven (ændring af beløbsgrænserne i medicintilskudssystemet, reguleringsmekanismen samt reglerne om tilskud til vacciner) Pkt. 30 Bekendtgørelse nr. 201 af 22. feb om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren Pkt. 22 Lov nr. 324 af 30 april 2008 ændring af lov om individuel boligstøtte (udbetaling af boligstøtte til nye støttemodtagere i private andelsboliger mv. som lån) Pkt. 23 Lov nr. 446 af 9. juni 2008 (udvidelse af personkredsen for modtagere af invaliditetsydelse) SUM sum Netto Aalborg Byråd Møde den Side 10

14 SEKTOR VOKSEN Beskæftigelsesudvalg DRIFT 2008 Udgifter Indtægter Aktuel status Forbruget på Sygedagpenge over 52 uger er stadig stigende. Pr. 31/7-08 forventes der samlet for Sygedagpenge 5 til 52 uger og over 52 uger merudgifter på netto 30 mio. kr På baggrund af forbruget pr. 31/7-08 forventes der på Kontanthjælp og Aktivering (passiv forsørgelse) mindreudgifter på netto -27 mio. kr På baggrund af forbruget pr. 31/7-08 forventes der på Kontanthjælp og Aktivering (aktiv forsørgelse) merudgifter på netto 9 mio. kr Forventede merudgifter ledighedsydelse på baggrund af personer på ledighedsydelse pr 31/7-08 netto 4 mill kr Forventede mindre udgifter til fleksjob netto -12 mio. kr Forventet besparelse på integrationsområdet mindreudgifter netto -7,5 mio. kr Lønbesparelse ifm. strejke fleksjob Forventet besparelse seniorjob mindreudgifter netto -2 mio. kr Forventede merudgifter på netto 10 mill kr. til driftsudgifter på aktiverings- og revalideringsområdet på baggrund af regnskab 2007 og forbruget de første 7 måneder af Lov og cirkulærer Pkt. 38 Lov nr. 104 af 7. februar 2007 om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (reform af integrationslovens finansieringssystem og omlægning af finansieringen af danskuddannelse til udlændinge. 396 SUM sum Netto Budgetgaranterede TOTAL Budgetgaranterede Total netto Beslutning: Godkendt. Aalborg Byråd Møde den Side 11

15 Punkt 4. Aktuel status budget Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (drift, serviceudgifter) på kr. i mindreudgifter og kr. i mindreindtægter, at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for handicappede (drift, serviceudgifter) på kr. i merudgifter og i merindtægter, at der gives tillægsbevilling til sektor Myndighedsopgaver og administration (drift, serviceudgifter) på kr. i mindreudgifter, at bevillingen på budgetgaranterede udgifter flyttes fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Tilbud for handicappede, at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (anlæg) på kr. i merudgifter, og kr. i merindtægter. Heraf finansieres kr. af køkkenernes henlæggelser, og at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for handicappede (anlæg) på kr. i merudgifter, og kr. i merindtægter. Anette Valentin var fraværende. Borgmesterens Forvaltning bemærker vedrørende anlægsmerudgifterne i sektor Serviceydelser for ældre, at kr. lånefinansieres i regnskabsår 2008, kr. finansieres af beboerindskud og kr. finansieres som grundkapitalindskud (konto 8) i regnskabsår 2008 i alt 6,1 mio. kr. Borgmesterens Forvaltning bemærker vedrørende anlægsmerudgifterne i sektor Tilbud for handicappede, at kr. lånefinansieres i regnskabsår 2008, kr. finansieres af beboerindskud og kr. finansieres som grundkapitalindskud (konto 8) i regnskabsår 2008 i alt kr. Magistraten anbefaler indstillingen med den ændring, at den negative tillægsbevilling vedrørende løntræk m.v. som følge af strejken ændres fra kr. til kr. Sagsbeskrivelse De enkelte forvaltninger har i august 2008 indsendt aktuel status for indeværende år sammen med budgetoplæg Denne indstilling er udarbejdet på baggrund af Magistratens udmeldinger vedrørende aktuel status Derudover er indarbejdet konsekvenserne af strejken, jf. opgørelse fra lønkontoret. Aalborg Byråd Møde den Side 12

16 I de budgetmæssige konsekvenser er medtaget Ældre- og Handicapforvaltningens andele af lov- og cirkulæreprogram På lov- og cirkulæreprogrammet for er der desuden afsat midler i forbindelse med trepartsaftalerne til bl.a. lederuddannelse, medarbejderudviklingssamtaler og øget anvendelse af voksenelever. Ældre- og Handicapforvaltningen har ikke indregnet dette i de budgetmæssige konsekvenser, men afventer fordeling fra Direktørgruppen. Ifølge aftale med Borgmesterens Forvaltning er indregnet udgifter og indtægter helårsdrift af nye ældreboliger (netto 1,3 mio. kr.). Nettomerindtægten skal dække merudgifter til låneydelser på ældreboliglånene i Borgmesterens Forvaltning. Ændringerne skal tilsvarende indregnes i budgetforslag Øvrige forbedringslån på eksisterende ældreboliger er hjemtaget i 2008 med huslejevarsling pr. 1. januar 2009, og indarbejdes i Ældre- og Handicapforvaltningens budgetforslag Som en del af masterplan 1 er det forudsat, at Ældre- og Handicapforvaltningen skal sælge syv ejendomme for i alt 24,9 mio. kr. i Budgetforligspartierne besluttede den 18. august 2008, at Beltoften sælges til anvendelse i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen for 6,1 mio. kr. De 1,1 mio. kr. tages af kassebeholdningen, og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen betaler 5 mio. kr. På baggrund heraf nedsættes indtægtskravet med 1,1 mio. kr. til 23,8 mio. kr., og der fremsendes regning til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen på de 5 mio. kr. Det blev samtidigt besluttet, at Jeppe Aakjærs Vej overgår til anvendelse i Handicapafdelingen. På baggrund heraf omposteres der 2,5 mio. kr. fra Handicapafdelingens drift Den samlede indtægt på ovenstående 2 ejendomme, og de 4 der er solgt, er opgjort til 18,9 mio. kr. Det forlyder, at den sidste ejendom indbringer kr. Den samlede indtægt er herefter 21,5 mio. kr. Den resterende indtægt på 2,3 mio. kr. forventes dækket via satspuljemidler fra Hobitten og Sonjavej som en del af det lukkede kredsløb i I 2009 dækkes de godkendte merudgifter til servicearealer på Toftehaven og Rebildparken af forventede satspuljemidler i Efter aftale med Borgmesterens Forvaltning vil forskydninger mellem årene på de enkelte anlægsprojekters rådighedsbeløb indgå i overførselssagen til 2008/2009. Ældre- og Handicapudvalget vedtog i foråret 2008 en budgettilpasning for at overholde budgettet for 2008 og efterfølgende år. Der er fortsat stort pres på udgifterne indenfor hjemmepleje samt hjælpemidler. På hjemmeplejen drejer det sig om såvel bevillingsøkonomien samt driftsøkonomien. Strejken har medført, at der er forsinkelser i de planlagte revisitationer, som er en væsentlig forudsætning for at budgettet overholdes. Presset på udgifterne til hjælpemidler skyldes stigende forventninger og krav. På handicapområdet forventes der merudgifter til køb af pladser og merindtægter/mindreforbrug på de øvrige områder. Det samlede regnskab for 2008 på handicapområdet forventes p.t. at udvise et merforbrug på mellem 0 og 10 mio. kr. Aalborg Byråd Møde den Side 13

17 Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2008 Udgifter Indtægter kr Serviceudgifter Sektor: Serviceydelser for ældre Justeringer mellem de enkelte forvaltninger: Sundhedscentret Hasserishave overføres til Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling pr. 1. juli 2008 ( kr. samt overskud fra 2007 på kr.) Udgifter og indtægter vedr. helårsdrift af nye ældreboliger på Gl. Kongevej og Jernbanegade i Kongerslev. Nettomerindtægten skal dække merudgifter til låneydelser på ældreboliglånene i Borgmesterens Forvaltning. Ændringerne skal tilsvarende indregnes i budgetforslag Øvrige forbedringslån på eksisterende ældreboliger er hjemtaget i 2008 med huslejevarsling pr. 1. januar 2009, og indarbejdes i Ældre- og Handicapforvaltningens budgetforslag Gl. Kongevej 34 boliger Jernbanegade 22 boliger Tekniske justeringer - flytning mellem sektorer Overførsel af budgetter til sektor Tilbud for handicappede som følge af, at Bevillingsenhed Voksen/Handicap organisatorisk er flyttet under handicapområdet samt konsekvenser ved central lønkontor. Personlig hjælperordning, jf. SEL 96 og Handicapbiler Flytning af budget vedr. IT-systemer (jf. tillægsbevilling vedr. nyt lønkontor) Overførsel af to heltidsstillinger til sektor Myndighedsopgaver og administration i forbindelse med revurdering af økonomiressourcer Lov- og cirkulæreprogram 2008 Ændret dieselafgift (pkt. 12) Lejerettigheder i botilbud (pkt. 17) Afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud (pkt. 23) Ændring af arbejdsgiverperiode vedr. sygedagpenge (pkt. 36) Valg af leverandør udbud af minibuskørsel i Aalborg Kommune Konsekvenser af strejken i april juni 2008 jf opgørelse fra lønkontoret - Mindreudgifter ved løntræk Merudgifter ved nødberedskab samt ekstraordinære udgifter I alt sektor serviceydelser for ældre Aalborg Byråd Møde den Side 14

18 DRIFT 2008 Udgifter Indtægter kr Sektor: Tilbud for handicappede. Tekniske justeringer - flytning mellem sektorer Fra sektor serviceydelser for ældre: Personlig hjælperordning, jf. SEL 96 og Handicapbiler Flytning af budget vedr. IT-systemer (jf. tillægsbevilling vedr. nyt lønkontor) Fra sektor Myndighedsopgaver og administration. Omflytning af personaleressourcer i Bevillingsenhed Voksen/Handicap mm., 0,33 heltidsstillinger Lov- og cirkulæreprogram 2008 Afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud (pkt. 23) Ændring af arbejdsgiverperiode vedr. sygedagpenge (pkt. 36) I alt sektor tilbud for handicappede Sektor: Myndighedsopgaver og administration Tekniske justeringer - flytning mellem sektorer Til sektor Tilbud for handicappede. Omflytning af personaleressourcer i Bevillingsenhed Voksen/Handicap m.m., 0,33 heltidsstillinger Overførsel af to heltidsstillinger til sektor Myndighedsopgaver og administration i forbindelse med revurdering af økonomiressourcer Lov- og cirkulæreprogram 2008 Ændring af arbejdsgiverperiode vedr. sygedagpenge (pkt. 36) Konsekvenser af strejken i april juni 2008, jf opgørelse fra lønkontoret - Mindreudgifter ved løntræk Merudgifter ved nødberedskab samt ekstraordinære udgifter I alt Sektor Myndighedsopgaver og administration Ændring i alt - serviceudgifter Budgetgaranterede udgifter Sektor: Serviceydelser for ældre Tekniske justeringer - flytning mellem sektorer Budgetgaranterede udgifter vedr. SEL Aalborg Byråd Møde den Side 15

19 DRIFT 2008 Udgifter Indtægter kr Sektor: Tilbud for handicappede. Tekniske justeringer - flytning mellem sektorer Budgetgaranterede udgifter vedr. SEL Ændring i alt budgetgaranterede udgifter Ændring i alt - drift Serviceudgifter Sektor: Serviceydelser for ældre Funktion ANLÆG 2008 Udgifter Indtægter kr Ældrecenter Kongerslev servicedel projekt 3289 Ændring fra nettobudget til bruttobudget i forbindelse med modtagelsen af servicearealtilskud Udskiftning og renovering i storkøkkener - Projekt 3693 Projektet omfatter ombygning i køkkenet Riishøj. Ombygningen er afgørende for at opnå de forventede rationaliseringer på køkkenområdet, og skal ses i sammenhæng med ombygningen af storkøkkenet i Gug. Merudgiften på anlægsprojektet finansieres af storkøkkenernes opsparede hensættelser fra status (konto 9) Funktion Ældrecenter Kongerslev boligdel projekt 3289 Regnskabet for Ældrecenter Kongerslev - 22 boliger opført efter lov om almene boliger viser merudgifter i størrelsesordenen 6,1 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. ekstra brandsikring, fejl og mangler samt væsentligt flere kvadratmetre end oprindelig forudsat af tidligere Sejlflod Kommune. Merudgiften holder sig lige omkring rammebeløbet og forventes derfor hovedsagligt at kunne finansieres over beboernes husleje iht. gældende regler I alt sektor Serviceydelser for ældre Sektor: Tilbud for handicappede Funktion Som en teknisk ændring ændres byggeriernes anlægssum til bruttotal, således at indtægt vedr. servicearealtilskuddet synliggøres. - Gl. Kongevej projekt Attruphøj 28 boliger, projekt Studievej 24 boliger, projekt Aalborg Byråd Møde den Side 16

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område KTO Sekretariatet 1. marts 2008 1195.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på KL s område Den 1. marts 2008 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget indebærer bl.a. at

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti)

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti) Notat 14. august 2015 Sagsbeh.: juky01 J.nr.: 00.30.10-S00-2-15 Økonomiafdelingen Bilag 2 Lov- og cirkulæreprogram På baggrund af aktstykke nr. 147 af 4. juli 2015 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP)

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere