Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den , kl Medborgerhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 06.10.2008, kl. 15.00. Medborgerhuset"

Transkript

1 Aalborg Byråd Byrådet Mødet den , kl Medborgerhuset

2 1. Aktuel status budget Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Aktuel status budget Teknik- og Miljøforvaltningen. Tillægsbevilling Aktuel status budget Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tillægsbevilling Aktuel status budget Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling Aktuel status budget Skole- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling Skole- og Kulturforvaltningen - Frigivelse af midler i Kasse Aktuel status budget Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling. Tillægsbevilling Aktuel status Finansiering. Tillægsbevilling Justering af lønbudget 2008 og økonomisk redegørelse, KTO-forlig, forlig mellem KL og FOA, KL og BUPL samt KL og Sundhedskartellet pr. 1. april Tillægsbevilling Beretning nr. 29 om revision af Aalborg Kommunes årsregnskab for Beretning nr. 27 vedrørende regnskabsåret 2007 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Beretning nr. 28 vedrørende regnskabsåret 2007 for Ældre- og Handicapforvaltningen Beretning nr. 8 om revisionen af Norjyllands Kunstmuseums regnskab for året Revisionsberetninger Evaluering af nuværende forvaltningsstruktur og opgavefordeling - Evalueringsrapport Byrådets møder i Klage over afslag på alkoholbevilling til "Binos Safari" med en åbningstid kl Indstilling til Statsforvaltningen af formand for Huslejenævnet til behandling af en enkelt sag Lokalplan Erhverv m.v., Stigsborgvej, Nørresundby Midtby. Tillæg til kommuneplanen (2. forelæggelse) Lokalplan Boliger ved Kiplings Alle, Universitetsområdet. Tillæg til kommuneplanen - Boliger, Universitetsområdet (2. forelæggelse) Lokalplan Boliger og erhverv, Tinghaven, Vodskov (2. forelæggelse) Rammeaftale 2009 for socialområdet Rammeaftale for specialundervisningsområdet Fjernvarmeforsyningen - budget Takster, tillægsbevilling og frigivelse Spildevandsplanlægning - Ændring vedrørende Bellinisvej, Nibevej, Lannerparken og Kolloparken m.m. i Frejlev

3 26. Spildevandsplanlægning - Ændring vedrørende det militære område ved Nr. Uttrup Spildevandsplanlægning - Ændring vedrørende projektet for den i 2007 vedtagne separering af Sygehus Syd, Kærlundsmarken m.m Lukket 28. Vandforsyningsplanlægning - grundvandsbeskyttelse i Aalborg SØ

4 Referat AALBORG BYRÅD Byrådet Tid Mødet den , kl Sted Fraværende Medborgerhuset Kaj Poulsen (A) Mette Ekstrøm ved punkt 19. Til stede Åben Punkt 1. Aktuel status budget Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Kasse 4) og en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift (anlæg), at der til sektor Beredskab (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift, at der til sektor Parkeringskontrol (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift, at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift, og at der til sektor Rammebeløb (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift. Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Sagsbeskrivelse Indstillingen er udarbejdet på baggrund af Magistratens udmeldinger om aktuel status for 2008 i forbindelse med budgetdrøftelserne for Det er et overordnet mål for budgetstyringen i Borgmesterens Forvaltning, at der disponeres på en måde, der sikrer, at den samlede driftsramme for Borgmesterens Forvaltning overholdes uden tilførsel af bevillinger. Det betyder, at det kan blive nødvendigt, at foretage flere interne budgetomplaceringer i løbet af året i overensstemmelse med de gældende regler herfor. Aalborg Byråd Møde den Side 1

5 Det forventes, at eventuelle merudgifter kan dækkes af tilsvarende mindreudgifter på andre konti under samme sektor. Der er dog på forsikringsområdet under sektor fælles kommunale udgifter udbetalt erstatninger på 3,2 mio. kr., som ikke er indregnet i forsikringsbudgettet. Udbetalingen vedrører 2 motoransvarserstatninger for skader begået af tidligere Nordjyllands Amt som var selvforsikret på området. Om dette beløb kan tilvejebringes indenfor forsikringsbudgettet eller alternativt kan findes på andre konti indenfor sektorens budget i 2008, er på dette tidspunkt usikkert. I sagen er indarbejdet konsekvenserne af strejken jf. opgørelse fra lønkontoret. Drift Lov - og cirkulæreprogrammet 2008 Lov nr. 389 af 27. maj 2008 om ændring af lov om sygedagpenge i alt kr. som tillægges Borgmesterens Forvaltning. Konsekvenserne af strejken i 2008 På sektor Beredskab og sektor Parkeringskontrol indregnes konsekvenserne af strejken i april-juni 2008, jf. opgørelse fra Lønkontoret - i alt kr. i mindreudgifter. Kasse 4 frigivelse Tilskud til Karolinelund (finansieringsneutral) Af Borgmesterens Forvaltnings henlagte midler i Kasse 4 drift søges om frigivelse af 4,3 mio. kr. til finansiering af tilskud til Karolinelund Administrativ hovedlandevej 2009 (finansieringsneutral) Kørselsudbud 1 mio. kr. i mindreudgift i 2008 anvendes til delvis finansiering af hovedlandevejen i Beløbet fordeles på Ældre- og Handicapforvaltning med kr., Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen med kr. og Skole- og Kulturforvaltningen med kr. Ændringerne vil fremgå af forvaltningernes sagsbeskrivelse i Aktuel status 2008, mens reduktionen på 1 mio. kr. modsvares på sektor Rammebeløb i Borgmesterens Forvaltning og senere overføres til Anlæg Budgetomplacering af projekt 1309 og 1310 På anlæg foreslås, at projekterne 1309, Renovering af Rantzausgade 4 og projekt 1310, Gl. retsbygning i Nibe budgetomplaceres fra Borgmesterens Forvaltning til Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling som er ansvarlige for projekternes forløb. Renovering af Rantzausgade omplaceres med 1,5 mio. kr. og Gl. retsbygning i Nibe med 1 mio. kr. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2008 Udgifter kr Indtægter Sektor Fælles kommunale udgifter Funktion Erhvervsfremme og turisme Tilskud til Karolinelund (finansieringsneutral kasse 4), merudgift Aalborg Byråd Møde den Side 2

6 DRIFT 2008 Udgifter kr Indtægter Sektor Fælles kommunale udgifter Sektor Beredskab Funktion Konsekvenser af strejken i april-juni 2008, mindreudgift ved løntræk Sektor Parkeringskontrol Funktion Konsekvenser af strejken i april-juni 2008, mindreudgift ved løntræk Sektor Administration Funktion Sekretariat og Forvaltning Lov nr. 389 af 27. maj 2008 om ændring af lov om sygedagpenge, merudgift Sektor Rammebeløb Funktion Sekretariat og Forvaltning Kørselsudbud delvis finansiering af Hovedlandevejen 2009, merudgift på sektor Rammebeløb (finansieringsneutral Ændring i alt drift Anlæg ANLÆG 2008 Rådighedsbeløb kr. - Sektor Fælles kommunale udgifter Funktion Faste ejendomme Projekt 1309 Renovering af Rantzausgade 4 Projektet overføres til Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, mindreudgift... Projekt 1310 Gl. retsbygning i Nibe Projektet overføres til Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, mindreudgift Ændring i alt - anlæg Beslutning: Godkendt. Der holdes et lukket temamøde for byrådet om Karolinelunds fremtid mandag den 8. december 2008, kl i Zoologisk Have. Aalborg Byråd Møde den Side 3

7 Punkt 2. Aktuel status budget Teknik- og Miljøforvaltningen. Tillægsbevilling Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Byfornyelse (anlæg) gives tillægsbevilling på kr. i merudgifter vedrørende projekt 2957, Diverse mindre byfornyelsesopgaver og kr. i merudgifter vedrørende projekt 2983, Områdefornyelse i Søheltekvarteret, i alt kr., og at der vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet for 2008 gives en tillægsbevilling på kr., jf. sagsbeskrivelsen. Tillægsbevillingen til Byfornyelse finansieres via frigivelse fra Kasse 4, mens tillægsbevillingen vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet modsvares af bloktilskud i midtvejsreguleringen af Tillægsbevillingen indebærer således ikke træk på kassebeholdningen. Elin Møller og Lars Bang Jensen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Sagsbeskrivelse Aktuel status for budget 2008 på Teknik- og Miljøforvaltningens områder udviser forventet merforbrug på enkelte, lovbundne områder, jf. materialet til Magistratens budgetdrøftelser den 1. til den 4. september På driften er det støttet boligbyggeri, hvor der forventes et merforbrug på ca. 4 mio. kr., bl.a. som følge af et overført merforbrug fra 2007 på ca. 3 mio. kr. og byfornyelse, hvor der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. til ydelsesstøtte som følge af et overført merforbrug fra Endelig forventes der på hovedkonto 8 Balanceforskydninger merudgifter på 5,8 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden. Herudover forventes merudgifter på anlæg til enkelte byfornyelsesprojekter, jf. indstillingen. Budgetmæssige konsekvenser Udgifter DRIFT kr Indtægter Sektor Administration Lov- og cirkulæreprogram Sektor Miljø Lov- og cirkulæreprogram Sektor Færger Lov- og cirkulæreprogram... 4 Ændring i alt - drift... 6 Aalborg Byråd Møde den Side 4

8 ANLÆG 2008 Rådighedsbeløb kr. - Sektor Byfornyelse Projekt 2957, Diverse mindre byfornyelsesopgaver Projekt 2983, Områdefornyelse i Søheltekvarteret Ændring i alt - anlæg Beslutning: Godkendt. Aalborg Byråd Møde den Side 5

9 Punkt 3. Aktuel status budget Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tillægsbevilling Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Børn og Unge gives tillægsbevilling til drift på i alt kr. i merudgifter og kr. i merindtægter, i alt netto merudgifter kr., at der til sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg gives tillægsbevilling til drift på i alt kr. i mindreudgifter og kr. i mindreindtægter, i alt netto mindreudgifter på kr., at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg gives tillægsbevilling til drift på i alt kr. i mindreudgifter og kr. i mindreindtægter, i alt netto merudgifter på kr., og at der til sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration gives tillægsbevilling til drift på i alt kr. i merudgifter. I alt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område netto merudgifter på kr. til drift. Familie- og Socialudvalget: Ane-Marie Viegh Jørgensen var fraværende. Beskæftigelsesudvalget: Kaj Poulsen var fraværende. Magistraten anbefaler indstilllingen med den ændring, at den negative tillægsbevilling vedrørende løntræk m.v. som følge af strejken ændres fra kr. til kr. Sagsbeskrivelse På baggrund af regnskab 2007 og forbruget pr. 31. juli 2008 samt ny lovgivning m.v. har Familieog Beskæftigelsesforvaltningen vurderet, at der i 2008 vil være netto merudgifter på i alt kr., som fordeler sig med netto merudgift på kr. på det budgetgaranterede område og netto mindreudgifter på kr. på serviceudgifter. Såvel på landsplan som i Aalborg Kommune har der i de seneste år været en stigning i udgifterne til foranstaltninger for udsatte børn og unge. Merudgifter i Aalborg Kommune forventes at blive 55 mio. kr. i Merforbruget kan opdeles i følgende 3 delelementer: 1) 19 mio. kr. kan henføres til et generelt højere forbrug, der allerede kunne aflæses i forbindelse med regnskab ) I 2008 er der fortsat en stigning i antallet af anbragte, der i forhold til regnskab 2007 vil medføre en yderligere udgift på ca. 23 mio. kr. Der er her forudsat en lille stigning i antallet af anbragte i 2. halvår 2008 svarende til stigningen i 2. halvår ) Herudover sker der en aftrapning af refusionsordningen vedrørende særligt dyre enkeltsager, der i 2008 vil medføre en merudgift på 13 mio. kr.. Aalborg Byråd Møde den Side 6

10 Der er også fortsat et stort pres på udgifterne til handicapområdet. Der er flere Aalborg-børn i specialinstitutionerne og dermed højere udgifter end forudsat ved budgetlægningen. På voksenområdet er der merudgifter til socialpædagogisk støtte og midlertidige botilbud til unge. Mange med en psykiatrisk diagnose. De skærpede dokumentationskrav omkring uudnyttet arbejdsevne i forhold til tildeling af pension betyder, at en stadig større andel af de unge skal have en form for støtte for at kunne tage en uddannelse eller indgå på en arbejdsplads enten her og nu eller på sigt. På de 2 områder forventes merudgifter i størrelsesordenen 15 mio. kr. Beløbet vil blive forsøgt finansieret indenfor Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens samlede budget. I forbindelse med ovenstående gøres opmærksom på, at Regeringen og KL i forbindelse med indgåelse af aftalen for 2009 havde drøftelser om udviklingen i 2007 og 2008 på det specialiserede socialområde, og der var enighed om at løfte udgiftsniveauet i 2008 og frem med 650 mio. kr. Endvidere var der mellem KL og regeringen enighed om at drøfte udgiftsudviklingen igen, når regnskabet for 2008 foreligger. Området for sårbare børn og unge er i budget 2008 kommunekassegaranteret. På baggrund af forbruget pr. 31. juli 2008 vurderer Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, at der på det budgetgaranterede område kan forventes netto mindreudgifter i 2008 på kr. Det er primært på områderne passiv forsørgelse, boligstøtte, fleksjob, skånejob og ledighedsydelse, integration, seniorjob samt førtidspension, at der forventes mindreudgifter. Hertil kommer forvaltningens andel af lønbesparelsen i forbindelse med strejken i 2008 netto mindreudgifter på kr. samt forvaltningens andel af besparelsen i forbindelse med kørselsudbuddet netto mindreudgifter kr. Endelig er der konsekvenser af lovændringer på kr. i netto merudgifter på det budgetgaranterede område og netto merudgifter på kr. på serviceudgifter. Tillægsbevillingen fordeler sig således (mio. kr.): Serviceområdet Budgetgaranti I alt Lov- og cirkulæreprogram 1,185 1,208 2,393 Budgetrevision ,135 42,681 39,546 I alt drift 41,939 Konsekvenserne af budgetrevisionen for 2009 er indregnet i budget for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Aalborg Byråd Møde den Side 7

11 Budgetmæssige konsekvenser (1.000 kr.) SERVICEUDGIFTER SEKTOR BØRN OG UNGE DRIFT 2008 Udgifter Indtægter Aktuel status Lønbesparelse ifm. strejke sundhedsplejen Lønbesparelse ifm. strejke fritidscentre og klubber Lønbesparelse ifm. strejke familiecentret, -91 spec.centret mv Lønbesparelse ifm. strejke støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige formål -54 Lov og cirkulærer Pkt. 11 Ophævelse af afgiftsfritagelse (institutionsbusser) Pkt. 18 Styrket indsats krisecentre Pkt. 18 Kurser til plejefamilier Pkt. 27 Ændring af sundhedsloven (incl. ind- og 36 udskolingsundersøgelser) Pkt. 30 Udfasning af amalgam i tandfyldninger 5 SUM sum Netto SEKTOR VOKSEN - Familie og Social udvalg DRIFT 2008 Udgifter Indtægter Aktuelstatus Lønbesparelse ifm. strejke Svenstrupgård m.v. -82 Lov og cirkulærer Pkt. 19 lov nr. 226 af 8. april 2008 om ændring af 7 lov om social service (godkendelse af private behandlingstilbud for stofmisbrugere) Pkt. 20 bekendtgørelse nr af 9. oktober om ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område (indberetning af statistik og oplysninger vedrørende behandlingstilbud til stofmisbrugere) SUM -21 sum Netto -21 Aalborg Byråd Møde den Side 8

12 SEKTOR ADMINISTRATION DRIFT 2008 Udgifter Indtægter Aktuel status Lønbesparelse ifm. strejke -594 Lov og cirkulærer Pkt. 36 lov nr. 389 af 27. maj 2008 om ændring af lov om sygedagpenge (udvidelse af arbejdsgiverperioden) 633 SUM 39 0 sum Netto 39 Serviceudgifter TOTAL Serviceudgifter Total netto BUDGETGARANTEREDE UDGIFTER SEKTOR BØRN OG UNGE DRIFT 2008 Udgifter Indtægter Aktuel status Der forventes et merforbrug på 6 mio. kr. i 2008 til merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste på baggrund af aktuelt forbrug 31/ Mindreudgift ifm. kørselsudbud Ud fra antallet af anbragte ultimo juni, regnskab 2007 og aftrapning af refusionsordning for særligt dyre enkeltsager forventes på området for sårbare børn og unge et merforbrug på 55 mio. kr SUM sum Netto Aalborg Byråd Møde den Side 9

13 SEKTOR VOKSEN - Familie og Social udvalg DRIFT 2008 Udgifter Indtægter Aktuel status Samlet skøn for Førtidspension med 50%, 35% og Ny lov. For regnskab 2008 pr. 31/7-08, forventes netto mindreudgifter på -25 mio. kr Der forventes pr. 31/7-08 et netto merforbrug på 6 mio. kr. på Kontante ydelser Pr. 31/7-08 forventes der på Boligstøtte mindreudgifter på netto -3 mio. kr Lov og cirkulærer Pkt. 21 Lov 445 af 9. juni 2008 (Øget bundfradrag for folkepensionister, reduceret beskæftigelseskrav ved opsat pension og sikkerhed for ret til førtidspension) merudgifter til helbredstillæg og varmetillæg Pkt. 35 Lov om ændring af sundhedsloven (ændring af beløbsgrænserne i medicintilskudssystemet, reguleringsmekanismen samt reglerne om tilskud til vacciner) Pkt. 30 Bekendtgørelse nr. 201 af 22. feb om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren Pkt. 22 Lov nr. 324 af 30 april 2008 ændring af lov om individuel boligstøtte (udbetaling af boligstøtte til nye støttemodtagere i private andelsboliger mv. som lån) Pkt. 23 Lov nr. 446 af 9. juni 2008 (udvidelse af personkredsen for modtagere af invaliditetsydelse) SUM sum Netto Aalborg Byråd Møde den Side 10

14 SEKTOR VOKSEN Beskæftigelsesudvalg DRIFT 2008 Udgifter Indtægter Aktuel status Forbruget på Sygedagpenge over 52 uger er stadig stigende. Pr. 31/7-08 forventes der samlet for Sygedagpenge 5 til 52 uger og over 52 uger merudgifter på netto 30 mio. kr På baggrund af forbruget pr. 31/7-08 forventes der på Kontanthjælp og Aktivering (passiv forsørgelse) mindreudgifter på netto -27 mio. kr På baggrund af forbruget pr. 31/7-08 forventes der på Kontanthjælp og Aktivering (aktiv forsørgelse) merudgifter på netto 9 mio. kr Forventede merudgifter ledighedsydelse på baggrund af personer på ledighedsydelse pr 31/7-08 netto 4 mill kr Forventede mindre udgifter til fleksjob netto -12 mio. kr Forventet besparelse på integrationsområdet mindreudgifter netto -7,5 mio. kr Lønbesparelse ifm. strejke fleksjob Forventet besparelse seniorjob mindreudgifter netto -2 mio. kr Forventede merudgifter på netto 10 mill kr. til driftsudgifter på aktiverings- og revalideringsområdet på baggrund af regnskab 2007 og forbruget de første 7 måneder af Lov og cirkulærer Pkt. 38 Lov nr. 104 af 7. februar 2007 om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (reform af integrationslovens finansieringssystem og omlægning af finansieringen af danskuddannelse til udlændinge. 396 SUM sum Netto Budgetgaranterede TOTAL Budgetgaranterede Total netto Beslutning: Godkendt. Aalborg Byråd Møde den Side 11

15 Punkt 4. Aktuel status budget Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (drift, serviceudgifter) på kr. i mindreudgifter og kr. i mindreindtægter, at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for handicappede (drift, serviceudgifter) på kr. i merudgifter og i merindtægter, at der gives tillægsbevilling til sektor Myndighedsopgaver og administration (drift, serviceudgifter) på kr. i mindreudgifter, at bevillingen på budgetgaranterede udgifter flyttes fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Tilbud for handicappede, at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (anlæg) på kr. i merudgifter, og kr. i merindtægter. Heraf finansieres kr. af køkkenernes henlæggelser, og at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for handicappede (anlæg) på kr. i merudgifter, og kr. i merindtægter. Anette Valentin var fraværende. Borgmesterens Forvaltning bemærker vedrørende anlægsmerudgifterne i sektor Serviceydelser for ældre, at kr. lånefinansieres i regnskabsår 2008, kr. finansieres af beboerindskud og kr. finansieres som grundkapitalindskud (konto 8) i regnskabsår 2008 i alt 6,1 mio. kr. Borgmesterens Forvaltning bemærker vedrørende anlægsmerudgifterne i sektor Tilbud for handicappede, at kr. lånefinansieres i regnskabsår 2008, kr. finansieres af beboerindskud og kr. finansieres som grundkapitalindskud (konto 8) i regnskabsår 2008 i alt kr. Magistraten anbefaler indstillingen med den ændring, at den negative tillægsbevilling vedrørende løntræk m.v. som følge af strejken ændres fra kr. til kr. Sagsbeskrivelse De enkelte forvaltninger har i august 2008 indsendt aktuel status for indeværende år sammen med budgetoplæg Denne indstilling er udarbejdet på baggrund af Magistratens udmeldinger vedrørende aktuel status Derudover er indarbejdet konsekvenserne af strejken, jf. opgørelse fra lønkontoret. Aalborg Byråd Møde den Side 12

16 I de budgetmæssige konsekvenser er medtaget Ældre- og Handicapforvaltningens andele af lov- og cirkulæreprogram På lov- og cirkulæreprogrammet for er der desuden afsat midler i forbindelse med trepartsaftalerne til bl.a. lederuddannelse, medarbejderudviklingssamtaler og øget anvendelse af voksenelever. Ældre- og Handicapforvaltningen har ikke indregnet dette i de budgetmæssige konsekvenser, men afventer fordeling fra Direktørgruppen. Ifølge aftale med Borgmesterens Forvaltning er indregnet udgifter og indtægter helårsdrift af nye ældreboliger (netto 1,3 mio. kr.). Nettomerindtægten skal dække merudgifter til låneydelser på ældreboliglånene i Borgmesterens Forvaltning. Ændringerne skal tilsvarende indregnes i budgetforslag Øvrige forbedringslån på eksisterende ældreboliger er hjemtaget i 2008 med huslejevarsling pr. 1. januar 2009, og indarbejdes i Ældre- og Handicapforvaltningens budgetforslag Som en del af masterplan 1 er det forudsat, at Ældre- og Handicapforvaltningen skal sælge syv ejendomme for i alt 24,9 mio. kr. i Budgetforligspartierne besluttede den 18. august 2008, at Beltoften sælges til anvendelse i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen for 6,1 mio. kr. De 1,1 mio. kr. tages af kassebeholdningen, og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen betaler 5 mio. kr. På baggrund heraf nedsættes indtægtskravet med 1,1 mio. kr. til 23,8 mio. kr., og der fremsendes regning til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen på de 5 mio. kr. Det blev samtidigt besluttet, at Jeppe Aakjærs Vej overgår til anvendelse i Handicapafdelingen. På baggrund heraf omposteres der 2,5 mio. kr. fra Handicapafdelingens drift Den samlede indtægt på ovenstående 2 ejendomme, og de 4 der er solgt, er opgjort til 18,9 mio. kr. Det forlyder, at den sidste ejendom indbringer kr. Den samlede indtægt er herefter 21,5 mio. kr. Den resterende indtægt på 2,3 mio. kr. forventes dækket via satspuljemidler fra Hobitten og Sonjavej som en del af det lukkede kredsløb i I 2009 dækkes de godkendte merudgifter til servicearealer på Toftehaven og Rebildparken af forventede satspuljemidler i Efter aftale med Borgmesterens Forvaltning vil forskydninger mellem årene på de enkelte anlægsprojekters rådighedsbeløb indgå i overførselssagen til 2008/2009. Ældre- og Handicapudvalget vedtog i foråret 2008 en budgettilpasning for at overholde budgettet for 2008 og efterfølgende år. Der er fortsat stort pres på udgifterne indenfor hjemmepleje samt hjælpemidler. På hjemmeplejen drejer det sig om såvel bevillingsøkonomien samt driftsøkonomien. Strejken har medført, at der er forsinkelser i de planlagte revisitationer, som er en væsentlig forudsætning for at budgettet overholdes. Presset på udgifterne til hjælpemidler skyldes stigende forventninger og krav. På handicapområdet forventes der merudgifter til køb af pladser og merindtægter/mindreforbrug på de øvrige områder. Det samlede regnskab for 2008 på handicapområdet forventes p.t. at udvise et merforbrug på mellem 0 og 10 mio. kr. Aalborg Byråd Møde den Side 13

17 Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2008 Udgifter Indtægter kr Serviceudgifter Sektor: Serviceydelser for ældre Justeringer mellem de enkelte forvaltninger: Sundhedscentret Hasserishave overføres til Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling pr. 1. juli 2008 ( kr. samt overskud fra 2007 på kr.) Udgifter og indtægter vedr. helårsdrift af nye ældreboliger på Gl. Kongevej og Jernbanegade i Kongerslev. Nettomerindtægten skal dække merudgifter til låneydelser på ældreboliglånene i Borgmesterens Forvaltning. Ændringerne skal tilsvarende indregnes i budgetforslag Øvrige forbedringslån på eksisterende ældreboliger er hjemtaget i 2008 med huslejevarsling pr. 1. januar 2009, og indarbejdes i Ældre- og Handicapforvaltningens budgetforslag Gl. Kongevej 34 boliger Jernbanegade 22 boliger Tekniske justeringer - flytning mellem sektorer Overførsel af budgetter til sektor Tilbud for handicappede som følge af, at Bevillingsenhed Voksen/Handicap organisatorisk er flyttet under handicapområdet samt konsekvenser ved central lønkontor. Personlig hjælperordning, jf. SEL 96 og Handicapbiler Flytning af budget vedr. IT-systemer (jf. tillægsbevilling vedr. nyt lønkontor) Overførsel af to heltidsstillinger til sektor Myndighedsopgaver og administration i forbindelse med revurdering af økonomiressourcer Lov- og cirkulæreprogram 2008 Ændret dieselafgift (pkt. 12) Lejerettigheder i botilbud (pkt. 17) Afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud (pkt. 23) Ændring af arbejdsgiverperiode vedr. sygedagpenge (pkt. 36) Valg af leverandør udbud af minibuskørsel i Aalborg Kommune Konsekvenser af strejken i april juni 2008 jf opgørelse fra lønkontoret - Mindreudgifter ved løntræk Merudgifter ved nødberedskab samt ekstraordinære udgifter I alt sektor serviceydelser for ældre Aalborg Byråd Møde den Side 14

18 DRIFT 2008 Udgifter Indtægter kr Sektor: Tilbud for handicappede. Tekniske justeringer - flytning mellem sektorer Fra sektor serviceydelser for ældre: Personlig hjælperordning, jf. SEL 96 og Handicapbiler Flytning af budget vedr. IT-systemer (jf. tillægsbevilling vedr. nyt lønkontor) Fra sektor Myndighedsopgaver og administration. Omflytning af personaleressourcer i Bevillingsenhed Voksen/Handicap mm., 0,33 heltidsstillinger Lov- og cirkulæreprogram 2008 Afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud (pkt. 23) Ændring af arbejdsgiverperiode vedr. sygedagpenge (pkt. 36) I alt sektor tilbud for handicappede Sektor: Myndighedsopgaver og administration Tekniske justeringer - flytning mellem sektorer Til sektor Tilbud for handicappede. Omflytning af personaleressourcer i Bevillingsenhed Voksen/Handicap m.m., 0,33 heltidsstillinger Overførsel af to heltidsstillinger til sektor Myndighedsopgaver og administration i forbindelse med revurdering af økonomiressourcer Lov- og cirkulæreprogram 2008 Ændring af arbejdsgiverperiode vedr. sygedagpenge (pkt. 36) Konsekvenser af strejken i april juni 2008, jf opgørelse fra lønkontoret - Mindreudgifter ved løntræk Merudgifter ved nødberedskab samt ekstraordinære udgifter I alt Sektor Myndighedsopgaver og administration Ændring i alt - serviceudgifter Budgetgaranterede udgifter Sektor: Serviceydelser for ældre Tekniske justeringer - flytning mellem sektorer Budgetgaranterede udgifter vedr. SEL Aalborg Byråd Møde den Side 15

19 DRIFT 2008 Udgifter Indtægter kr Sektor: Tilbud for handicappede. Tekniske justeringer - flytning mellem sektorer Budgetgaranterede udgifter vedr. SEL Ændring i alt budgetgaranterede udgifter Ændring i alt - drift Serviceudgifter Sektor: Serviceydelser for ældre Funktion ANLÆG 2008 Udgifter Indtægter kr Ældrecenter Kongerslev servicedel projekt 3289 Ændring fra nettobudget til bruttobudget i forbindelse med modtagelsen af servicearealtilskud Udskiftning og renovering i storkøkkener - Projekt 3693 Projektet omfatter ombygning i køkkenet Riishøj. Ombygningen er afgørende for at opnå de forventede rationaliseringer på køkkenområdet, og skal ses i sammenhæng med ombygningen af storkøkkenet i Gug. Merudgiften på anlægsprojektet finansieres af storkøkkenernes opsparede hensættelser fra status (konto 9) Funktion Ældrecenter Kongerslev boligdel projekt 3289 Regnskabet for Ældrecenter Kongerslev - 22 boliger opført efter lov om almene boliger viser merudgifter i størrelsesordenen 6,1 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. ekstra brandsikring, fejl og mangler samt væsentligt flere kvadratmetre end oprindelig forudsat af tidligere Sejlflod Kommune. Merudgiften holder sig lige omkring rammebeløbet og forventes derfor hovedsagligt at kunne finansieres over beboernes husleje iht. gældende regler I alt sektor Serviceydelser for ældre Sektor: Tilbud for handicappede Funktion Som en teknisk ændring ændres byggeriernes anlægssum til bruttotal, således at indtægt vedr. servicearealtilskuddet synliggøres. - Gl. Kongevej projekt Attruphøj 28 boliger, projekt Studievej 24 boliger, projekt Aalborg Byråd Møde den Side 16

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere