Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den , kl Medborgerhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 06.10.2008, kl. 15.00. Medborgerhuset"

Transkript

1 Aalborg Byråd Byrådet Mødet den , kl Medborgerhuset

2 1. Aktuel status budget Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Aktuel status budget Teknik- og Miljøforvaltningen. Tillægsbevilling Aktuel status budget Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tillægsbevilling Aktuel status budget Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling Aktuel status budget Skole- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling Skole- og Kulturforvaltningen - Frigivelse af midler i Kasse Aktuel status budget Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling. Tillægsbevilling Aktuel status Finansiering. Tillægsbevilling Justering af lønbudget 2008 og økonomisk redegørelse, KTO-forlig, forlig mellem KL og FOA, KL og BUPL samt KL og Sundhedskartellet pr. 1. april Tillægsbevilling Beretning nr. 29 om revision af Aalborg Kommunes årsregnskab for Beretning nr. 27 vedrørende regnskabsåret 2007 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Beretning nr. 28 vedrørende regnskabsåret 2007 for Ældre- og Handicapforvaltningen Beretning nr. 8 om revisionen af Norjyllands Kunstmuseums regnskab for året Revisionsberetninger Evaluering af nuværende forvaltningsstruktur og opgavefordeling - Evalueringsrapport Byrådets møder i Klage over afslag på alkoholbevilling til "Binos Safari" med en åbningstid kl Indstilling til Statsforvaltningen af formand for Huslejenævnet til behandling af en enkelt sag Lokalplan Erhverv m.v., Stigsborgvej, Nørresundby Midtby. Tillæg til kommuneplanen (2. forelæggelse) Lokalplan Boliger ved Kiplings Alle, Universitetsområdet. Tillæg til kommuneplanen - Boliger, Universitetsområdet (2. forelæggelse) Lokalplan Boliger og erhverv, Tinghaven, Vodskov (2. forelæggelse) Rammeaftale 2009 for socialområdet Rammeaftale for specialundervisningsområdet Fjernvarmeforsyningen - budget Takster, tillægsbevilling og frigivelse Spildevandsplanlægning - Ændring vedrørende Bellinisvej, Nibevej, Lannerparken og Kolloparken m.m. i Frejlev

3 26. Spildevandsplanlægning - Ændring vedrørende det militære område ved Nr. Uttrup Spildevandsplanlægning - Ændring vedrørende projektet for den i 2007 vedtagne separering af Sygehus Syd, Kærlundsmarken m.m Lukket 28. Vandforsyningsplanlægning - grundvandsbeskyttelse i Aalborg SØ

4 Referat AALBORG BYRÅD Byrådet Tid Mødet den , kl Sted Fraværende Medborgerhuset Kaj Poulsen (A) Mette Ekstrøm ved punkt 19. Til stede Åben Punkt 1. Aktuel status budget Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Kasse 4) og en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift (anlæg), at der til sektor Beredskab (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift, at der til sektor Parkeringskontrol (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift, at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift, og at der til sektor Rammebeløb (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift. Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Sagsbeskrivelse Indstillingen er udarbejdet på baggrund af Magistratens udmeldinger om aktuel status for 2008 i forbindelse med budgetdrøftelserne for Det er et overordnet mål for budgetstyringen i Borgmesterens Forvaltning, at der disponeres på en måde, der sikrer, at den samlede driftsramme for Borgmesterens Forvaltning overholdes uden tilførsel af bevillinger. Det betyder, at det kan blive nødvendigt, at foretage flere interne budgetomplaceringer i løbet af året i overensstemmelse med de gældende regler herfor. Aalborg Byråd Møde den Side 1

5 Det forventes, at eventuelle merudgifter kan dækkes af tilsvarende mindreudgifter på andre konti under samme sektor. Der er dog på forsikringsområdet under sektor fælles kommunale udgifter udbetalt erstatninger på 3,2 mio. kr., som ikke er indregnet i forsikringsbudgettet. Udbetalingen vedrører 2 motoransvarserstatninger for skader begået af tidligere Nordjyllands Amt som var selvforsikret på området. Om dette beløb kan tilvejebringes indenfor forsikringsbudgettet eller alternativt kan findes på andre konti indenfor sektorens budget i 2008, er på dette tidspunkt usikkert. I sagen er indarbejdet konsekvenserne af strejken jf. opgørelse fra lønkontoret. Drift Lov - og cirkulæreprogrammet 2008 Lov nr. 389 af 27. maj 2008 om ændring af lov om sygedagpenge i alt kr. som tillægges Borgmesterens Forvaltning. Konsekvenserne af strejken i 2008 På sektor Beredskab og sektor Parkeringskontrol indregnes konsekvenserne af strejken i april-juni 2008, jf. opgørelse fra Lønkontoret - i alt kr. i mindreudgifter. Kasse 4 frigivelse Tilskud til Karolinelund (finansieringsneutral) Af Borgmesterens Forvaltnings henlagte midler i Kasse 4 drift søges om frigivelse af 4,3 mio. kr. til finansiering af tilskud til Karolinelund Administrativ hovedlandevej 2009 (finansieringsneutral) Kørselsudbud 1 mio. kr. i mindreudgift i 2008 anvendes til delvis finansiering af hovedlandevejen i Beløbet fordeles på Ældre- og Handicapforvaltning med kr., Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen med kr. og Skole- og Kulturforvaltningen med kr. Ændringerne vil fremgå af forvaltningernes sagsbeskrivelse i Aktuel status 2008, mens reduktionen på 1 mio. kr. modsvares på sektor Rammebeløb i Borgmesterens Forvaltning og senere overføres til Anlæg Budgetomplacering af projekt 1309 og 1310 På anlæg foreslås, at projekterne 1309, Renovering af Rantzausgade 4 og projekt 1310, Gl. retsbygning i Nibe budgetomplaceres fra Borgmesterens Forvaltning til Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling som er ansvarlige for projekternes forløb. Renovering af Rantzausgade omplaceres med 1,5 mio. kr. og Gl. retsbygning i Nibe med 1 mio. kr. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2008 Udgifter kr Indtægter Sektor Fælles kommunale udgifter Funktion Erhvervsfremme og turisme Tilskud til Karolinelund (finansieringsneutral kasse 4), merudgift Aalborg Byråd Møde den Side 2

6 DRIFT 2008 Udgifter kr Indtægter Sektor Fælles kommunale udgifter Sektor Beredskab Funktion Konsekvenser af strejken i april-juni 2008, mindreudgift ved løntræk Sektor Parkeringskontrol Funktion Konsekvenser af strejken i april-juni 2008, mindreudgift ved løntræk Sektor Administration Funktion Sekretariat og Forvaltning Lov nr. 389 af 27. maj 2008 om ændring af lov om sygedagpenge, merudgift Sektor Rammebeløb Funktion Sekretariat og Forvaltning Kørselsudbud delvis finansiering af Hovedlandevejen 2009, merudgift på sektor Rammebeløb (finansieringsneutral Ændring i alt drift Anlæg ANLÆG 2008 Rådighedsbeløb kr. - Sektor Fælles kommunale udgifter Funktion Faste ejendomme Projekt 1309 Renovering af Rantzausgade 4 Projektet overføres til Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, mindreudgift... Projekt 1310 Gl. retsbygning i Nibe Projektet overføres til Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, mindreudgift Ændring i alt - anlæg Beslutning: Godkendt. Der holdes et lukket temamøde for byrådet om Karolinelunds fremtid mandag den 8. december 2008, kl i Zoologisk Have. Aalborg Byråd Møde den Side 3

7 Punkt 2. Aktuel status budget Teknik- og Miljøforvaltningen. Tillægsbevilling Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Byfornyelse (anlæg) gives tillægsbevilling på kr. i merudgifter vedrørende projekt 2957, Diverse mindre byfornyelsesopgaver og kr. i merudgifter vedrørende projekt 2983, Områdefornyelse i Søheltekvarteret, i alt kr., og at der vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet for 2008 gives en tillægsbevilling på kr., jf. sagsbeskrivelsen. Tillægsbevillingen til Byfornyelse finansieres via frigivelse fra Kasse 4, mens tillægsbevillingen vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet modsvares af bloktilskud i midtvejsreguleringen af Tillægsbevillingen indebærer således ikke træk på kassebeholdningen. Elin Møller og Lars Bang Jensen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Sagsbeskrivelse Aktuel status for budget 2008 på Teknik- og Miljøforvaltningens områder udviser forventet merforbrug på enkelte, lovbundne områder, jf. materialet til Magistratens budgetdrøftelser den 1. til den 4. september På driften er det støttet boligbyggeri, hvor der forventes et merforbrug på ca. 4 mio. kr., bl.a. som følge af et overført merforbrug fra 2007 på ca. 3 mio. kr. og byfornyelse, hvor der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. til ydelsesstøtte som følge af et overført merforbrug fra Endelig forventes der på hovedkonto 8 Balanceforskydninger merudgifter på 5,8 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden. Herudover forventes merudgifter på anlæg til enkelte byfornyelsesprojekter, jf. indstillingen. Budgetmæssige konsekvenser Udgifter DRIFT kr Indtægter Sektor Administration Lov- og cirkulæreprogram Sektor Miljø Lov- og cirkulæreprogram Sektor Færger Lov- og cirkulæreprogram... 4 Ændring i alt - drift... 6 Aalborg Byråd Møde den Side 4

8 ANLÆG 2008 Rådighedsbeløb kr. - Sektor Byfornyelse Projekt 2957, Diverse mindre byfornyelsesopgaver Projekt 2983, Områdefornyelse i Søheltekvarteret Ændring i alt - anlæg Beslutning: Godkendt. Aalborg Byråd Møde den Side 5

9 Punkt 3. Aktuel status budget Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tillægsbevilling Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Børn og Unge gives tillægsbevilling til drift på i alt kr. i merudgifter og kr. i merindtægter, i alt netto merudgifter kr., at der til sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg gives tillægsbevilling til drift på i alt kr. i mindreudgifter og kr. i mindreindtægter, i alt netto mindreudgifter på kr., at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg gives tillægsbevilling til drift på i alt kr. i mindreudgifter og kr. i mindreindtægter, i alt netto merudgifter på kr., og at der til sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration gives tillægsbevilling til drift på i alt kr. i merudgifter. I alt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område netto merudgifter på kr. til drift. Familie- og Socialudvalget: Ane-Marie Viegh Jørgensen var fraværende. Beskæftigelsesudvalget: Kaj Poulsen var fraværende. Magistraten anbefaler indstilllingen med den ændring, at den negative tillægsbevilling vedrørende løntræk m.v. som følge af strejken ændres fra kr. til kr. Sagsbeskrivelse På baggrund af regnskab 2007 og forbruget pr. 31. juli 2008 samt ny lovgivning m.v. har Familieog Beskæftigelsesforvaltningen vurderet, at der i 2008 vil være netto merudgifter på i alt kr., som fordeler sig med netto merudgift på kr. på det budgetgaranterede område og netto mindreudgifter på kr. på serviceudgifter. Såvel på landsplan som i Aalborg Kommune har der i de seneste år været en stigning i udgifterne til foranstaltninger for udsatte børn og unge. Merudgifter i Aalborg Kommune forventes at blive 55 mio. kr. i Merforbruget kan opdeles i følgende 3 delelementer: 1) 19 mio. kr. kan henføres til et generelt højere forbrug, der allerede kunne aflæses i forbindelse med regnskab ) I 2008 er der fortsat en stigning i antallet af anbragte, der i forhold til regnskab 2007 vil medføre en yderligere udgift på ca. 23 mio. kr. Der er her forudsat en lille stigning i antallet af anbragte i 2. halvår 2008 svarende til stigningen i 2. halvår ) Herudover sker der en aftrapning af refusionsordningen vedrørende særligt dyre enkeltsager, der i 2008 vil medføre en merudgift på 13 mio. kr.. Aalborg Byråd Møde den Side 6

10 Der er også fortsat et stort pres på udgifterne til handicapområdet. Der er flere Aalborg-børn i specialinstitutionerne og dermed højere udgifter end forudsat ved budgetlægningen. På voksenområdet er der merudgifter til socialpædagogisk støtte og midlertidige botilbud til unge. Mange med en psykiatrisk diagnose. De skærpede dokumentationskrav omkring uudnyttet arbejdsevne i forhold til tildeling af pension betyder, at en stadig større andel af de unge skal have en form for støtte for at kunne tage en uddannelse eller indgå på en arbejdsplads enten her og nu eller på sigt. På de 2 områder forventes merudgifter i størrelsesordenen 15 mio. kr. Beløbet vil blive forsøgt finansieret indenfor Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens samlede budget. I forbindelse med ovenstående gøres opmærksom på, at Regeringen og KL i forbindelse med indgåelse af aftalen for 2009 havde drøftelser om udviklingen i 2007 og 2008 på det specialiserede socialområde, og der var enighed om at løfte udgiftsniveauet i 2008 og frem med 650 mio. kr. Endvidere var der mellem KL og regeringen enighed om at drøfte udgiftsudviklingen igen, når regnskabet for 2008 foreligger. Området for sårbare børn og unge er i budget 2008 kommunekassegaranteret. På baggrund af forbruget pr. 31. juli 2008 vurderer Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, at der på det budgetgaranterede område kan forventes netto mindreudgifter i 2008 på kr. Det er primært på områderne passiv forsørgelse, boligstøtte, fleksjob, skånejob og ledighedsydelse, integration, seniorjob samt førtidspension, at der forventes mindreudgifter. Hertil kommer forvaltningens andel af lønbesparelsen i forbindelse med strejken i 2008 netto mindreudgifter på kr. samt forvaltningens andel af besparelsen i forbindelse med kørselsudbuddet netto mindreudgifter kr. Endelig er der konsekvenser af lovændringer på kr. i netto merudgifter på det budgetgaranterede område og netto merudgifter på kr. på serviceudgifter. Tillægsbevillingen fordeler sig således (mio. kr.): Serviceområdet Budgetgaranti I alt Lov- og cirkulæreprogram 1,185 1,208 2,393 Budgetrevision ,135 42,681 39,546 I alt drift 41,939 Konsekvenserne af budgetrevisionen for 2009 er indregnet i budget for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Aalborg Byråd Møde den Side 7

11 Budgetmæssige konsekvenser (1.000 kr.) SERVICEUDGIFTER SEKTOR BØRN OG UNGE DRIFT 2008 Udgifter Indtægter Aktuel status Lønbesparelse ifm. strejke sundhedsplejen Lønbesparelse ifm. strejke fritidscentre og klubber Lønbesparelse ifm. strejke familiecentret, -91 spec.centret mv Lønbesparelse ifm. strejke støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige formål -54 Lov og cirkulærer Pkt. 11 Ophævelse af afgiftsfritagelse (institutionsbusser) Pkt. 18 Styrket indsats krisecentre Pkt. 18 Kurser til plejefamilier Pkt. 27 Ændring af sundhedsloven (incl. ind- og 36 udskolingsundersøgelser) Pkt. 30 Udfasning af amalgam i tandfyldninger 5 SUM sum Netto SEKTOR VOKSEN - Familie og Social udvalg DRIFT 2008 Udgifter Indtægter Aktuelstatus Lønbesparelse ifm. strejke Svenstrupgård m.v. -82 Lov og cirkulærer Pkt. 19 lov nr. 226 af 8. april 2008 om ændring af 7 lov om social service (godkendelse af private behandlingstilbud for stofmisbrugere) Pkt. 20 bekendtgørelse nr af 9. oktober om ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område (indberetning af statistik og oplysninger vedrørende behandlingstilbud til stofmisbrugere) SUM -21 sum Netto -21 Aalborg Byråd Møde den Side 8

12 SEKTOR ADMINISTRATION DRIFT 2008 Udgifter Indtægter Aktuel status Lønbesparelse ifm. strejke -594 Lov og cirkulærer Pkt. 36 lov nr. 389 af 27. maj 2008 om ændring af lov om sygedagpenge (udvidelse af arbejdsgiverperioden) 633 SUM 39 0 sum Netto 39 Serviceudgifter TOTAL Serviceudgifter Total netto BUDGETGARANTEREDE UDGIFTER SEKTOR BØRN OG UNGE DRIFT 2008 Udgifter Indtægter Aktuel status Der forventes et merforbrug på 6 mio. kr. i 2008 til merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste på baggrund af aktuelt forbrug 31/ Mindreudgift ifm. kørselsudbud Ud fra antallet af anbragte ultimo juni, regnskab 2007 og aftrapning af refusionsordning for særligt dyre enkeltsager forventes på området for sårbare børn og unge et merforbrug på 55 mio. kr SUM sum Netto Aalborg Byråd Møde den Side 9

13 SEKTOR VOKSEN - Familie og Social udvalg DRIFT 2008 Udgifter Indtægter Aktuel status Samlet skøn for Førtidspension med 50%, 35% og Ny lov. For regnskab 2008 pr. 31/7-08, forventes netto mindreudgifter på -25 mio. kr Der forventes pr. 31/7-08 et netto merforbrug på 6 mio. kr. på Kontante ydelser Pr. 31/7-08 forventes der på Boligstøtte mindreudgifter på netto -3 mio. kr Lov og cirkulærer Pkt. 21 Lov 445 af 9. juni 2008 (Øget bundfradrag for folkepensionister, reduceret beskæftigelseskrav ved opsat pension og sikkerhed for ret til førtidspension) merudgifter til helbredstillæg og varmetillæg Pkt. 35 Lov om ændring af sundhedsloven (ændring af beløbsgrænserne i medicintilskudssystemet, reguleringsmekanismen samt reglerne om tilskud til vacciner) Pkt. 30 Bekendtgørelse nr. 201 af 22. feb om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren Pkt. 22 Lov nr. 324 af 30 april 2008 ændring af lov om individuel boligstøtte (udbetaling af boligstøtte til nye støttemodtagere i private andelsboliger mv. som lån) Pkt. 23 Lov nr. 446 af 9. juni 2008 (udvidelse af personkredsen for modtagere af invaliditetsydelse) SUM sum Netto Aalborg Byråd Møde den Side 10

14 SEKTOR VOKSEN Beskæftigelsesudvalg DRIFT 2008 Udgifter Indtægter Aktuel status Forbruget på Sygedagpenge over 52 uger er stadig stigende. Pr. 31/7-08 forventes der samlet for Sygedagpenge 5 til 52 uger og over 52 uger merudgifter på netto 30 mio. kr På baggrund af forbruget pr. 31/7-08 forventes der på Kontanthjælp og Aktivering (passiv forsørgelse) mindreudgifter på netto -27 mio. kr På baggrund af forbruget pr. 31/7-08 forventes der på Kontanthjælp og Aktivering (aktiv forsørgelse) merudgifter på netto 9 mio. kr Forventede merudgifter ledighedsydelse på baggrund af personer på ledighedsydelse pr 31/7-08 netto 4 mill kr Forventede mindre udgifter til fleksjob netto -12 mio. kr Forventet besparelse på integrationsområdet mindreudgifter netto -7,5 mio. kr Lønbesparelse ifm. strejke fleksjob Forventet besparelse seniorjob mindreudgifter netto -2 mio. kr Forventede merudgifter på netto 10 mill kr. til driftsudgifter på aktiverings- og revalideringsområdet på baggrund af regnskab 2007 og forbruget de første 7 måneder af Lov og cirkulærer Pkt. 38 Lov nr. 104 af 7. februar 2007 om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (reform af integrationslovens finansieringssystem og omlægning af finansieringen af danskuddannelse til udlændinge. 396 SUM sum Netto Budgetgaranterede TOTAL Budgetgaranterede Total netto Beslutning: Godkendt. Aalborg Byråd Møde den Side 11

15 Punkt 4. Aktuel status budget Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (drift, serviceudgifter) på kr. i mindreudgifter og kr. i mindreindtægter, at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for handicappede (drift, serviceudgifter) på kr. i merudgifter og i merindtægter, at der gives tillægsbevilling til sektor Myndighedsopgaver og administration (drift, serviceudgifter) på kr. i mindreudgifter, at bevillingen på budgetgaranterede udgifter flyttes fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Tilbud for handicappede, at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (anlæg) på kr. i merudgifter, og kr. i merindtægter. Heraf finansieres kr. af køkkenernes henlæggelser, og at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for handicappede (anlæg) på kr. i merudgifter, og kr. i merindtægter. Anette Valentin var fraværende. Borgmesterens Forvaltning bemærker vedrørende anlægsmerudgifterne i sektor Serviceydelser for ældre, at kr. lånefinansieres i regnskabsår 2008, kr. finansieres af beboerindskud og kr. finansieres som grundkapitalindskud (konto 8) i regnskabsår 2008 i alt 6,1 mio. kr. Borgmesterens Forvaltning bemærker vedrørende anlægsmerudgifterne i sektor Tilbud for handicappede, at kr. lånefinansieres i regnskabsår 2008, kr. finansieres af beboerindskud og kr. finansieres som grundkapitalindskud (konto 8) i regnskabsår 2008 i alt kr. Magistraten anbefaler indstillingen med den ændring, at den negative tillægsbevilling vedrørende løntræk m.v. som følge af strejken ændres fra kr. til kr. Sagsbeskrivelse De enkelte forvaltninger har i august 2008 indsendt aktuel status for indeværende år sammen med budgetoplæg Denne indstilling er udarbejdet på baggrund af Magistratens udmeldinger vedrørende aktuel status Derudover er indarbejdet konsekvenserne af strejken, jf. opgørelse fra lønkontoret. Aalborg Byråd Møde den Side 12

16 I de budgetmæssige konsekvenser er medtaget Ældre- og Handicapforvaltningens andele af lov- og cirkulæreprogram På lov- og cirkulæreprogrammet for er der desuden afsat midler i forbindelse med trepartsaftalerne til bl.a. lederuddannelse, medarbejderudviklingssamtaler og øget anvendelse af voksenelever. Ældre- og Handicapforvaltningen har ikke indregnet dette i de budgetmæssige konsekvenser, men afventer fordeling fra Direktørgruppen. Ifølge aftale med Borgmesterens Forvaltning er indregnet udgifter og indtægter helårsdrift af nye ældreboliger (netto 1,3 mio. kr.). Nettomerindtægten skal dække merudgifter til låneydelser på ældreboliglånene i Borgmesterens Forvaltning. Ændringerne skal tilsvarende indregnes i budgetforslag Øvrige forbedringslån på eksisterende ældreboliger er hjemtaget i 2008 med huslejevarsling pr. 1. januar 2009, og indarbejdes i Ældre- og Handicapforvaltningens budgetforslag Som en del af masterplan 1 er det forudsat, at Ældre- og Handicapforvaltningen skal sælge syv ejendomme for i alt 24,9 mio. kr. i Budgetforligspartierne besluttede den 18. august 2008, at Beltoften sælges til anvendelse i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen for 6,1 mio. kr. De 1,1 mio. kr. tages af kassebeholdningen, og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen betaler 5 mio. kr. På baggrund heraf nedsættes indtægtskravet med 1,1 mio. kr. til 23,8 mio. kr., og der fremsendes regning til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen på de 5 mio. kr. Det blev samtidigt besluttet, at Jeppe Aakjærs Vej overgår til anvendelse i Handicapafdelingen. På baggrund heraf omposteres der 2,5 mio. kr. fra Handicapafdelingens drift Den samlede indtægt på ovenstående 2 ejendomme, og de 4 der er solgt, er opgjort til 18,9 mio. kr. Det forlyder, at den sidste ejendom indbringer kr. Den samlede indtægt er herefter 21,5 mio. kr. Den resterende indtægt på 2,3 mio. kr. forventes dækket via satspuljemidler fra Hobitten og Sonjavej som en del af det lukkede kredsløb i I 2009 dækkes de godkendte merudgifter til servicearealer på Toftehaven og Rebildparken af forventede satspuljemidler i Efter aftale med Borgmesterens Forvaltning vil forskydninger mellem årene på de enkelte anlægsprojekters rådighedsbeløb indgå i overførselssagen til 2008/2009. Ældre- og Handicapudvalget vedtog i foråret 2008 en budgettilpasning for at overholde budgettet for 2008 og efterfølgende år. Der er fortsat stort pres på udgifterne indenfor hjemmepleje samt hjælpemidler. På hjemmeplejen drejer det sig om såvel bevillingsøkonomien samt driftsøkonomien. Strejken har medført, at der er forsinkelser i de planlagte revisitationer, som er en væsentlig forudsætning for at budgettet overholdes. Presset på udgifterne til hjælpemidler skyldes stigende forventninger og krav. På handicapområdet forventes der merudgifter til køb af pladser og merindtægter/mindreforbrug på de øvrige områder. Det samlede regnskab for 2008 på handicapområdet forventes p.t. at udvise et merforbrug på mellem 0 og 10 mio. kr. Aalborg Byråd Møde den Side 13

17 Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2008 Udgifter Indtægter kr Serviceudgifter Sektor: Serviceydelser for ældre Justeringer mellem de enkelte forvaltninger: Sundhedscentret Hasserishave overføres til Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling pr. 1. juli 2008 ( kr. samt overskud fra 2007 på kr.) Udgifter og indtægter vedr. helårsdrift af nye ældreboliger på Gl. Kongevej og Jernbanegade i Kongerslev. Nettomerindtægten skal dække merudgifter til låneydelser på ældreboliglånene i Borgmesterens Forvaltning. Ændringerne skal tilsvarende indregnes i budgetforslag Øvrige forbedringslån på eksisterende ældreboliger er hjemtaget i 2008 med huslejevarsling pr. 1. januar 2009, og indarbejdes i Ældre- og Handicapforvaltningens budgetforslag Gl. Kongevej 34 boliger Jernbanegade 22 boliger Tekniske justeringer - flytning mellem sektorer Overførsel af budgetter til sektor Tilbud for handicappede som følge af, at Bevillingsenhed Voksen/Handicap organisatorisk er flyttet under handicapområdet samt konsekvenser ved central lønkontor. Personlig hjælperordning, jf. SEL 96 og Handicapbiler Flytning af budget vedr. IT-systemer (jf. tillægsbevilling vedr. nyt lønkontor) Overførsel af to heltidsstillinger til sektor Myndighedsopgaver og administration i forbindelse med revurdering af økonomiressourcer Lov- og cirkulæreprogram 2008 Ændret dieselafgift (pkt. 12) Lejerettigheder i botilbud (pkt. 17) Afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud (pkt. 23) Ændring af arbejdsgiverperiode vedr. sygedagpenge (pkt. 36) Valg af leverandør udbud af minibuskørsel i Aalborg Kommune Konsekvenser af strejken i april juni 2008 jf opgørelse fra lønkontoret - Mindreudgifter ved løntræk Merudgifter ved nødberedskab samt ekstraordinære udgifter I alt sektor serviceydelser for ældre Aalborg Byråd Møde den Side 14

18 DRIFT 2008 Udgifter Indtægter kr Sektor: Tilbud for handicappede. Tekniske justeringer - flytning mellem sektorer Fra sektor serviceydelser for ældre: Personlig hjælperordning, jf. SEL 96 og Handicapbiler Flytning af budget vedr. IT-systemer (jf. tillægsbevilling vedr. nyt lønkontor) Fra sektor Myndighedsopgaver og administration. Omflytning af personaleressourcer i Bevillingsenhed Voksen/Handicap mm., 0,33 heltidsstillinger Lov- og cirkulæreprogram 2008 Afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud (pkt. 23) Ændring af arbejdsgiverperiode vedr. sygedagpenge (pkt. 36) I alt sektor tilbud for handicappede Sektor: Myndighedsopgaver og administration Tekniske justeringer - flytning mellem sektorer Til sektor Tilbud for handicappede. Omflytning af personaleressourcer i Bevillingsenhed Voksen/Handicap m.m., 0,33 heltidsstillinger Overførsel af to heltidsstillinger til sektor Myndighedsopgaver og administration i forbindelse med revurdering af økonomiressourcer Lov- og cirkulæreprogram 2008 Ændring af arbejdsgiverperiode vedr. sygedagpenge (pkt. 36) Konsekvenser af strejken i april juni 2008, jf opgørelse fra lønkontoret - Mindreudgifter ved løntræk Merudgifter ved nødberedskab samt ekstraordinære udgifter I alt Sektor Myndighedsopgaver og administration Ændring i alt - serviceudgifter Budgetgaranterede udgifter Sektor: Serviceydelser for ældre Tekniske justeringer - flytning mellem sektorer Budgetgaranterede udgifter vedr. SEL Aalborg Byråd Møde den Side 15

19 DRIFT 2008 Udgifter Indtægter kr Sektor: Tilbud for handicappede. Tekniske justeringer - flytning mellem sektorer Budgetgaranterede udgifter vedr. SEL Ændring i alt budgetgaranterede udgifter Ændring i alt - drift Serviceudgifter Sektor: Serviceydelser for ældre Funktion ANLÆG 2008 Udgifter Indtægter kr Ældrecenter Kongerslev servicedel projekt 3289 Ændring fra nettobudget til bruttobudget i forbindelse med modtagelsen af servicearealtilskud Udskiftning og renovering i storkøkkener - Projekt 3693 Projektet omfatter ombygning i køkkenet Riishøj. Ombygningen er afgørende for at opnå de forventede rationaliseringer på køkkenområdet, og skal ses i sammenhæng med ombygningen af storkøkkenet i Gug. Merudgiften på anlægsprojektet finansieres af storkøkkenernes opsparede hensættelser fra status (konto 9) Funktion Ældrecenter Kongerslev boligdel projekt 3289 Regnskabet for Ældrecenter Kongerslev - 22 boliger opført efter lov om almene boliger viser merudgifter i størrelsesordenen 6,1 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. ekstra brandsikring, fejl og mangler samt væsentligt flere kvadratmetre end oprindelig forudsat af tidligere Sejlflod Kommune. Merudgiften holder sig lige omkring rammebeløbet og forventes derfor hovedsagligt at kunne finansieres over beboernes husleje iht. gældende regler I alt sektor Serviceydelser for ældre Sektor: Tilbud for handicappede Funktion Som en teknisk ændring ændres byggeriernes anlægssum til bruttotal, således at indtægt vedr. servicearealtilskuddet synliggøres. - Gl. Kongevej projekt Attruphøj 28 boliger, projekt Studievej 24 boliger, projekt Aalborg Byråd Møde den Side 16

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 Punkt 8. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 2016-065083 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling Punkt 2. Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2016. Tillægsbevilling 2015-047312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender følgende anvendelse af

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017 Punkt 26. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017 2017-059617 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Pris- og lønudvikling 2007-2009 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2007, og indeholdt en endelig opgørelse for 2006

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt Marts 2009 Pris- og lønudvikling 2008-2010 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2008, og indeholdt en endelig opgørelse for 2007

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Orientering: Regnskab Overførsel fra drift.

Orientering: Regnskab Overførsel fra drift. Punkt 6. Orientering: Regnskab 2013 - Overførsel fra 2013-2014 drift. 2013-49078. Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse"

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse Lønanalyse Punkt 4. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse" 2017-017010 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo juni måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Borgmesterens Forvaltning fremsender hermed økonomisk status for 2014 og budgetoplæg til Magistratens budgetdrøftelser.

Borgmesterens Forvaltning fremsender hermed økonomisk status for 2014 og budgetoplæg til Magistratens budgetdrøftelser. #BREVFLET# Click here to enter text. Økonomisk status 2014 for Borgmesterens Forvaltning - herunder Midtvejsregulering m.m. samt budgetoplæg 2015-2018 for Borgmesterens Forvaltning Til Magistraten 12-08-2014

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

Orientering om konsekvenser af Budgetforlig Miljø- og Energiforvaltningen

Orientering om konsekvenser af Budgetforlig Miljø- og Energiforvaltningen Punkt 2. Orientering om konsekvenser af Budgetforlig 2018-2021 - Miljø- og Energiforvaltningen 2016-073195 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering redegørelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo oktober måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds-

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget > Økonomi og Aktivitetsrapport 2/21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. maj 21 Side 2 af 17 Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere