52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten Plan, Teknik og Byg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg"

Transkript

1 Pkt. Tekst 50 Frigivelse af anlægsmidler Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2010 til Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten Plan, Teknik og Byg 53 Afskrivninger Udgifter til honorarer for fagpersoner tilknyttet Boligkommissionen 55 Hadsund Ældreboligselskab regnskab Ansøgning fra Danmarks Saltcenter om lån / anlægstilskud med tilbagebetaling til anlægsinvesteringer 57 Ungdomsboliger på Amerikavej 28 A og 28 B, 9500 Hobro, Hobro Boligforening afdeling Byfornyelsesprojekt - Ungdomshus 59 Borgerstyret personlig assistance - BPA Endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 med tilhørende VVMredegørelse - Placering af nyt renseanlæg 61 Placering af nyt renseanlæg ved Hadsund - VVM-screening 62 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 53/2011 for Fruerlund og Fruerlundparken ved Øster Hurup 63 Forslag til Lokalplan 55/ Offentligt område ved Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager 64 Forslag til Tillæg nr. 10 til Mariagerfjord Kommuneplan Offentligt område ved Amerikavej i Hobro 65 Forslag til Lokalplan 56/2011 for offentligt område ved Amerikavej i Hobro 66 Limfjordsrådets høringssvar til vand- og Natura 2000-planer 67 Mariagerfjord Kommunes høringssvar til vand- og Natura 2000-planer 68 Byggemodning af Mølhøjparken, etape 2 i Hobro 69 Trafikhandlingsplan 2011

2 70 Norup Gymnastik- og Ungdomsforening - Udbygning af byens sportsplads via Kvalitetsfondsmidlerne 71 Hobro Vandrerhjem L U K K E D E P U N K T E R 72 Udviklingsprojekt 73 Orienteringssager 74 Eventuelt S Frigivelse af anlægsmidler 2011 På investeringsoversigtens budget 2011 for Kultur og Fritid er der afsat rådighedsbeløb til diverse Kulturinstitutioner på 1,0 mio kr. Kultur og Fritid anmoder om frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af projekter på Kulturinstitutioner på 1,0 mio kr. Udvalget for Kultur og Fritid, 1. marts 2011, pkt. 27: Udvalget for Kultur og Fritid anbefaler, at Byrådet frigiver det afsatte rådighedsbeløb til Kulturinstitutioner på 1,0 mio. kr. Jens Riise Dalgaard var fraværende S Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2010 til 2011.

3 Resumé Som led i afslutningen af regnskabet for 2010 skal der tages stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2010 til Udvalgene indstiller følgende overførsler fra 2010 til 2011 vedr. uforbrugte rådighedsbeløb: Udvalget for Kultur og Fritid, 25. januar 2011, pkt.16: Videresendes til Byrådets godkendelse. Udvalget for Sundhed og Omsorg, 7. marts 2011, punkt 14: Udvalget drøftede overførslerne og anbefaler, at der sker overførsel som beskrevet. Udvalget for Teknik og Miljø, 7. marts 2011, punkt 55: Anbefales som indstillet. Udvalget for Børn og Familie, 8. marts 2011, punkt 24: Udvalget anbefaler at der sker overførsel som beskrevet, dog at punkt Børnehaven Regnbuen, Hadsund afsluttes, projekt Daginstitutioner APV og Projekt Skoler APV ikke overføres, således at den samlede overførsel der anbefales er på 9,935 mio.kr. Udvalg Opgørelse fra Økonomi er fra mio.kr. fagudvalg mio.kr. Udvalget for Kultur og Fritid 15,966 0,787*) Udvalget for Sundhed og 1,631 1,631 Omsorg Udvalget for Teknik og Miljø 16,857 16,857 Udvalget for Børn og Familie 10,243 9,935 I alt 44,697 29,210 Økonomiudvalget Udgifter 1,596 Indtægter -2,300 I alt overførsler fra 2010 til ,596-2,300 Behandles på Økonomiudvalgets 16. marts ,993 28,506 *) Udvalget for Kultur og Fritid har indstillet at der overføres 15,966 mio.kr.

4 Efterfølgende er overførselsbeløbet reduceret af Økonomi for så vidt angår anlæg finansieret af kvalitetsfondsmidler (15,179 mio.kr.), idet disse områder opgøres årligt og derfor er indregnet som udgift i regnskabsår Økonomi Der skal søges tillægsbevilling (anlægsbevilling) til de overførte rådighedsbeløb - i de tilfælde - hvor der ikke tidligere er frigivet rådighedsbeløb (anlægsbevilling). Overførsler i alt 28,506 mio.kr. finansieres ved forbrug af likvide aktiver i Bilag Udvalget for Kultur og Fritid - endelig Udvalget for Sundhed og Omsorg endelig Udvalget for Teknik og Miljø - endelig Udvalget for Børn og Familie - endelig Økonomiudvalget - tilrettet P Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten Plan, Teknik og Byg Resumé På investeringsoversigten budget 2011 for Teknik og Byg er der afsat rådighedsbeløb på kr. til områdefornyelse i den søndre del af Hobro. Plan anmoder om frigivelse af rådighedsbeløbene til gennemførelse af de planlagte projekter. Status på projekterne er følgende: Ungdomshuset, renovering og indretning - Licitation er afholdt, og der pågår forhandlinger p.t. - der forventes afsluttet primo marts Opholds- og legearealer ved Søndre Skole og Ungdomshuset - Hovedprojekt er i udbud og licitation afholdes den 14. marts 2011.

5 Projekterne forventes afsluttet planmæssigt den 1. august Udvalget for Teknik og Miljø, 7. marts 2011, pkt. 53: Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, at Byrådet frigiver følgende af de afsatte rådighedsbeløb: kr. til Opholds- og legearealer ved Søndre Skole og Ungdomshuset. 4,2 mio. kr. til Ungdomshuset så dette kan færdiggøres i Der fremrykkes således 1 mio. kr. fra S Afskrivninger 2010 Resumé Økonomi har udarbejdet fortegnelse over foretagne afskrivninger i regnskabet I 2010 er der i alt afskrevet 4,757 mio.kr. I 2009 er der i alt afskrevet 4,461 mio.kr. Der er i alt afskrevet 4,757 mio.kr. som vedrører følgende områder: I alt afskrivninger vedr. debitorer ,71 kr. I alt afskrivninger vedr. indskud i Ældreboliger, tab på genhusning samt afskrivning på boligindskudslån ,13 kr. I alt afskrivninger vedr. Løn- og Personalekontoret 1.702,46 kr. I alt afskrivninger vedr. Arbejdsmarked ,63 kr.

6 I alt øvrige afskrivninger I alt afskrivninger ,20 kr ,13 kr. Økonomi Positive beløb er afskrivninger af tilgodehavender eller optagelse af gæld. Negative beløb er afskrivninger af gæld eller optagelse af tilgodehavender. Bilag Afskrivninger detaljeret Direktionen indstiller, at afskrivningerne godkendes A Udgifter til honorarer for fagpersoner tilknyttet Boligkommissionen Resumé Boligkommissionen ved Mariagerfjord Kommune har fungeret siden begyndelsen af Byrådet har på et møde afholdt den 25. marts 2010 godkendt sammensætningen af de 9 medlemmer, der udgør den samlede Boligkommissionen. 3 af disse medlemmer er hentet uden for organisationen og Byrådet. Under rekrutteringen af disse 3 medlemmer er det fundet nødvendigt at kunne tilbyde et honorar/diæter for deltagelse i møder i Boligkommissionen samt refusion af rejseudgifter. Det indstilles således til Økonomiudvalget og til Byrådet, at det formelt godkendes, at der kan udbetales honorar/diæter samt refusion for rejseudgifter.

7 Boligkommissionen består af 9 medlemmer. Der er fundet suppleanter for samtlige medlemmer. Boligkommissionen i Mariagerfjord Kommune er en af de få i hele regionen, der er intakt med besættelse af alle poster. Boligkommissionen er sammensat af: 1 formand og 2 medlemmer, der alle er medlem af Byrådet 1 medlem, der er læge 1 medlem, der har brandmæssig sagkundskab 1 medlem, der er bygningssagkyndig 1 medlem, der er jurist 1 medlem efter indstilling af de større grundejerforeninger i kommunen 1 medlem efter indstilling af de større lejerforeninger i kommunen Lægen, repræsentanten for grundejerforeninger og repræsentanten for lejerforeninger er hentet uden for organisationen og Byrådet. Det var endog meget vanskeligt at identificere disse 3 medlemmer. Det var især vanskeligt at finde frem til en læge, der havde tid og interesse i arbejdet i Boligkommissionen. Den læge, der tiltrådte posten, har base i København. Repræsentanten for Grundejerforeningerne har base i Hadsund og repræsentanten for lejerforeningerne har base i Aalborg. Lægen honoreres på timebasis samt med refusion af rejseudgifter. Honorar og rejseudgifter beløber sig ti i alt ca. kr for hvert møde. Diæter og rejseudgifter til repræsentanten for grundejerforeningerne og for lejerforeningerne medfører en udgift på ca. kr for hvert møde (2 gange kr. 725). Økonomi Udgifter til honorarer, diæter og rejseudgifter kan rummes inden for det budget, der er afsat til Boligkommissionens opgaver. Direktøren indstiller, at forvaltningen bemyndiges til at udbetale honorarer, diæter og rejseudgifter som skitseret under sagsfremstillingen.

8 S Hadsund Ældreboligselskab regnskab I henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr af 15. december 2009 skal de almene boligorganisationer indsende dels boligorganisationens regnskab og dels afdelingsregnskaber til beliggenhedskommunen. Hadsund Ældreboligselskab har fremsendt revideret regnskab for perioden til for hovedafdelingen og afdeling 1, der er beliggende Stationsvej 2, Skelund 9560 Hadsund. Hovedafdelingen har et overskud i regnskabsåret på kr Overskuddet er henlagt til arbejdskapitalen. Afdeling 1 har et underskud på kr Underskuddet er overført til underskudskonto og er budgetteret til at kunne afvikles over 10 år. Underskuddet skyldes primært tab ved lejeledighed, idet der ikke har været tilstrækkelige midler i dispositionsfonden eller på egne henlæggelser til dækning heraf. Hadsund Ældreboligselskab har 10 lejemål i kommunen. Lejen udgør kr. 722,28 pr. m2 bruttoetageareal. Domea, der administrerer Hadsund Ældreboligselskab oplyser, at der til det årlige indkaldte ordinære kombinerede repræsentantskabs- og organisationsbestyrelsesmøde kun mødte et medlem op, hvorfor mødet ikke blev holdt. Der er fortsat problemer med at få valgt beboerdemokrater til bestyrelsen. Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne være på 5 medlemmer. I en længere periode har der kun siddet 3 medlemmer i bestyrelsen (heraf en beboerdemokrat). Revisionen har den 2. februar 2011 fremsendt straksindberetning og meddelt, at organisationsbestyrelsen i boligorganisationen samt den pågældende afdelingsbestyrelse er orienteret omkring de økonomiske problemer, dels gennem fremsendelsen af det reviderede regnskb og dels gennem den tilhørende revisionsprotokol. Det kan oplyses, at grundet afdelingens vanskelige situation er der den 9. februar 2011 afholdt møde med Domea. På mødet blev situationen drøftet og Domea oplyste, at det er vanskeligt at udleje boligerne og oplyser at udgifterne til varme i området er høje og det kan være en af årsagerne til udlejningssituationen. P.t. er 1 bolig ledig og et par andre er opsagt.

9 Der er lavet en vurdering af en mulig salgspris hos en lokal ejendomsmægler. Han vurderer, at ejendommen kan sælges for kr Et eventuelt salg skal godkendes af Socialministeriet og Mariagerfjord Kommune. Det undersøges om andre boligorganisationer vil overtage boligerne. På grund af den dårlige økonomi har Domea standset betalingen af terminsydelser til kreditforeningen Der er ydet kommunegaranti for 28,57 % af restgælden kr svarende til kr Økonomi Et salg kan udløse en garanti fra kommunen på max. kr Bilag Årsregnskab og revisionsprotokollat - Hadsund Ældreboligselskab Finans indstiller, at regnskaberne tages til efterretning. Det indstilles endvidere, at sagen følges tæt og Økonomiudvalget orienteres, når der foreligger noget nyt Ø Ansøgning fra Danmarks Saltcenter om lån / anlægstilskud med tilbagebetaling til anlægsinvesteringer Danmarks Saltcenter ønsker i den nærmeste fremtid at bortforpagte cafeen. Den nuværende model, hvor cafeen drives af Danmarks Saltcenter, er ikke en holdbar løsning, idet cafedriften ikke er overskudsgivende. Dette skyldes blandt andet Konkurrencestyrelsens klausul om, at så længe cafeen drives af Danmarks Saltcenter, så skal alle gæster betale entre i Saltcentret, inden de kan være kunder i cafeen. Ved en bortforpagtning af cafeen bortfalder denne klausul, og

10 cafeen kan åbnes for alle interesserede kunder. Der er således grundlag for en betragtelig større omsætning, end cafeen har i dag med de nuværende regler. Danmarks Saltcenter ansøger derfor om et anlægslån/anlægstilskud med tilbagebetaling på 2,5 mio. kr. ved Mariagerfjord Kommune. Anlægslånet vil blive brugt til at renovere taget på cafeområdet samt udvide cafeområdet med en seperat indgang ud mod havnefronten og tilbygning af en udendørs serveringsterasse. Økonomi Mariagerfjord Kommune kan give et anlægstilskud på 2, 5 mio. kr. til Saltcentret, herunder 1,2 mio kr. til træterasse, jfr. bilag. Anlægstilskuddet vil belaste kommunens økonomi med 2,075 mio. kr. Saltcentret vil tilbagebetale lånet/tilskuddet over 10 år med en nedsættelse af det årlige tilskud med kr. Anlægsbudgettet for 2011 er bevilget, men der er mulighed for en fremrykning af ledig anlægsbeløb fra 2012 til 2011 og bevilge det til Saltcentret. Økonomi vurderer, at 10 år er en lang tilbagebetalingstid. Saltcentret skitserer også en anden finansieringsmulighed med et mindre anlægstilskud med tilbagebetaling fra Mariagerfjord Kommune og et banklån til restfinansiering. Bilag Ansøgning fra Danmarks Saltcenter med bilag (tegninger m.v.) Direktionen indstiller projektet til drøftelse G

11 57. Ungdomsboliger på Amerikavej 28 A og 28 B, 9500 Hobro, Hobro Boligforening afdeling 32 Hobro Boligforening retter i skrivelse af 16. februar 2011 henvendelse til Mariagerfjord Kommune og meddeler, at der er udlejningsvanskeligheder i ovennævnte afdeling. P.t. står 24 ungdomsboliger tomme. Afdelingen består af 51 ungdomsboliger, der er opført i 2 byggeafsnit - med 31 i 1. etape og 20 stk i 2. etape. Hobro Boligforening søger et godt råd med hensyn til eventuel ombygning til ældre- eller plejeboliger tilknyttet Solgaven, salg eller tvangsauktion. Mariagerfjord Kommune har givet kommunegaranti for lån med 30,11 % af kr kr og 22,62 % af ,52 kr Den samlede garanti udgør således i alt kr Fremsendes til orientering for Økonomiudvalget P Byfornyelsesprojekt - Ungdomshus Resumé Ungdomshuset i Christiansgade i Hobro er en del af byfornyelsesområdet i Hobro. Velfærdsministeriet har meddelt Mariagerfjord Kommune et støttebeløb på 3,9 mio. kr. Ungdomsskolebestyrelsen har på sit møde den 29. oktober 2008 drøftet forslaget om Ungdomshuset. Udvalget for Kultur og Fritid, 2. marts 2010, pkt. 29: Udvalget ønsker at prioritere Ungdomshuset højt. Det godkendes, at restfinansieringen op til 5,6 mio. kr. finansieres af kvalitetsfondsmidlerne. Sagen videresendes til Byrådets godkendelse.

12 Økonomiudvalget, 17. marts 2010, pkt. 59: Anbefales som indstillet af Udvalget for Kultur og Fritid den 2. marts Byrådet, 25. marts 2010, pkt. 63: Godkendt som indstillet af Udvalget for Kultur og Fritid den 2. marts I forbindelse med afholdt møde i byggeudvalget den hvor der er arbejde med et sparekatolog for det samlede projekt, har arkitekt Søren Nørgaard henvendt sig med følgende problemstillinger: Der mangler ca kr. excl. moms i forhold til budgettet på ,00 kr. (håndværkerudgifter) Vinduer og udv. døre: Desuden er det uafklaret m.h.t. vinduesvalg. Ekstern konsulent har i projektet medregnet trævinduer, malede fra fabrik. Hvis der vælges træ/alu vinduer vil der være en merpris på ,00 kr. excl. moms Hvis eksist. vinduer og udv. døre istandsættes og malerbehandles, samt suppleres indv. med forsatsvinduer vil der være en merpris på ,00 kr. excl. moms Tagbeklædning: I projektet har ekstern konsulent i sparekataloget regnet med tagbeklædning af sort eternit B6 Hvis der vælges tagbeklædning af tagpap vil der være en merudgift på ,00 kr. excl. moms Hvad angår beslutning om valg af vinduer og udv. døre, samt valg af tagbeklædning må det være op til intern arkitekt fra Plan at komme med en indstilling på baggrund af den udarbejdede savevurdering Værkstedsdelen: Værkstedsdelen udgør en besparelse på ,00 kr. excl. moms. D.v.s.at værkstedsdelen er p.t. ikke med i projektet. Fagenheden gør opmærksom på, at det vil være nødvendigt at indarbejde værksteddelen som etape 2, således at den indgår som en del at budgetdrøftelsen for Fagenheden gør opmærksom på, at forud for ovennævnte har været en del møder i Byggeudvalget, med det formål at udarbejde et sparekatalog, således at anlægsrammen på 5,6 mio. kunne overholdes. Arkitekten vil på mødet gennemgå det samlede sparekatalog. Det vuderes at det vil være særdeles vanskeligt at reducere de ovennævnte kr. i forhold

13 til rammen. Yderligere udfordring er at, Ungdomsskolens lokaler på Kirketoften er lejet ud til anden side pr , hvorfor byggesagen vedrørende Ungdomshuset har absolut hastekarakter. Fagenheden gør opmærksom på, at der er indkaldt til Bygherreudvalgsmøde torsdag den , der har politisk repræsentation af såvel Kultur og Fritid som Teknik og Miljø. Bilag Tegninger m.m. januar 2010 Referat fra Byggeudvalgsmøde Ungdomshuset den Begrundelser for økonomiske overskridelser af budgetrammen for ungdomshuset.pdf Udvalget for Kultur og Fritid, 1. marts 2011, pkt. 31: Arkitekten fra Madsen og Co. gennemgik projektet og begrundelserne for, at projektet blev dyrere end der i første omgang har været afsat i anlægsbudgettet - vedlagte bilag. Arkitekterne har sammen med brugerne og entreprenørerne fundet besparelser på projektet. Udvalget har fået udleveret følgende bilag på mødet: SAVE - vurdering fra Plan Energimærkning Oplæg fra Ungdomsskolenlederen Udvalget har drøftet SAVE-vurderingen og anbefaler, at Strategiudvalget går ind for tagpap på bygningen, men ikke på de resterende anbefalinger. Formanden medtager sagen til Strategiudvalgets møde den , hvor sagen fremlægges. Byggeriet igangsættes i henhold til budget med energipulje af på et samlet beløb på til tagpap. Finansieres af givet anlægsbevilling på 5,6 mio.kr fra energipuljen. Overskydende beløb afsættes til forøgelse af uforudsete udgifter. Afdrag til energipuljen med ca finansieres årligt fra vedligeholdelsespuljen Kulturinstitutioner til på 1,0 mio. kr. Efter tilbagebetaling forventer Udvalget at få anlægspuljen hævet igen til 1,0 mio. Det er ikke ungdomsskolen, der skal afholde udgiften til tilbagebetaling til energipuljen.

14 Udvalget ønsker, at anlægsbudgettet til etablering af værkstedet indarbejdes som etape 2 i forbindelse med budget Jens Riise Dalgaard var fraværende G Borgerstyret personlig assistance - BPA 96 Resumé På budgetseminaret for budget 2011 henstillede Byrådet, at der blev udarbejdet kvalitetsstandarter på handicapområdet. Handicapområdet har udarbejdet kvalitetsstandarder for: Borgerstyret personlig assistance - BPA 96. Kvalitetsstandarden beskriver indsatsen og forventes taget i brug så snart Byrådet vedtager disse. Der vil ske en redaktionel sammenskrivning, således at generelle oplysninger kun medtages én gang som orientering. En eventuel fremtidig ændring af indsatsen, vil kunne ske ved at byrådet godkender ændringen for den enkelte indsatsområde. Det forventes herudover, at kvalitetsstandarterne vil være en del af styringsredskaberne på handicapområdet. Udvalget for Sundhed og Omsorg, 7. marts 2011, pkt. 18:

15 Efter en bred drøftelse om oplægget anbefaler udvalget, at kvalitetsstandarden fremsendes til Byrådets godkendelse. Handicaprådet, 10. marts 2011: påføres fredag den 11. marts P Endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 med tilhørende VVM-redegørelse - Placering af nyt renseanlæg Resumé Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse har været i offentlig høring i perioden 5. oktober 2010 til 1. december Der er indkommet 14 indsigelser/bemærkninger til forslaget samt to underskriftsindsamlinger. Det skal bemærkes, at Miljøcenter Århus har nedlagt veto mod forslaget til kommuneplantillægget. Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse har været i offentlig høring i perioden 5. oktober 2010 til 1. december Der er indkommet indsigelser/bemærkninger fra følgende: Miljøcenter Århus (veto) Kystdirektoratet Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord Vandservice a/s Underskriftsindsamling fra beboerne på Petersborgvej Underskriftsindsamling fra borgerne omkring Øster Lovnkær Grundejernforeningen Halvrebene Hanne og Anders Davidsen, Petersborgvej 7 Peter Bøggild, Granborg 17 Bjørn Gilberg Sven Gilberg, Gl. Landevej 43

16 Ina Susan Danielsen Finn Frandsen Sten Rothgarn Fonden Landlyst. En nærmere beskrivelse og behandling af indsigelserne kan ses i vedhæftede indsigelsesnotat. Det skal dog bemærkes, at Miljøcenter Århus har nedlagt et veto mod planforslaget. Miljøcenter Århus gør indsigelse mod kommuneplantillægget, da der ikke i tilfredsstillende omfang er redegjort for de særlige planlægningsmæssige begrundelser for udlægget af det ene af de to arealreservationer til et nyt renseanlæg inden for kystnærhedszonen. Plan har efterfølgende fremsendt et brev til Miljøcenter Århus, hvori forholdet til kystnærhedszonen uddybes hvad angår placeringen af anlægget ved Øster Lovnkær, og hvor Miljøcentret anmodes om at frafalde indsigelsen. Plan har ikke modtaget svar inden færdiggørelsen af denne sagsfremstilling. Såfremt Miljøcentret ikke har frafaldet deres indsigelse inden den 10. januar 2011, udsættes den endelige vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 med tilhørende VVM-redegørelse til et senere udvalgsmøde. Bilag Forslag til Tillæg nr. 5 Indsigelsesnotat Udvalget for Teknik og Miljø, 10. januar 2011, pkt. 7: Udvalget anbefaler, at forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse med følgende ændringer i forhold til det offentliggjorte planforslag: Retningslinie i Tillæg nr. 5 til Kommuneplan ændres til kun at omfatte området ved Øster Lovnkær Rammeområde BUD.O.2 for offentligt område - renseanlæg ved Buddum - udtages af Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Muligheden for at etablere et oplevelsescenter i tilknytning til renseanlægget udtages af Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Beskrive forholdet til kystnærhedszonen i tillæg nr. 5 til Kommuneplan at muligheden for etablering af oplevelsescenter opretholdes.

17 P Placering af nyt renseanlæg ved Hadsund - VVMscreening Mariagerfjord Kommune har modtaget en anmodning fra Mariagerfjord Spildevand A/S om at foretage en VVM-screening for en placering af det nye fælles renseanlæg for hele Mariagerfjord Kommune i et område nord for Hadsund. Af ansøgningen fremgår det, at udledningspunktet i Kattegat fastholdes, men at der naturligvis vil skulle fastlægges et nyt traceé for udløbsledningen fra området nord for Hadsund og til udledningspunktet i Kattegat. Begrundelsen for den nye placering er overordnet, at der kan opnås tekniske og økonomiske fordele både i anlægsfasen og i driftsfasen samtidig med, at det natur- og miljømæssigt er en mere neutral placering end Øster Lovnkær. Området nord for Hadsund har et betydeligt højere beliggende område med en mere stabil undergrund end de lavtliggende og blødbundede arealer ved Øster Lovnkær. Det betyder, at der kan spare op mod 30 mio. kr. til anlæg af renseanlægget. Hertil kommer, at der yderligere kan spares 2-3 mio. kr. i årlige driftsudgifter til pumpning, da det rensede spildevand på grund af den høje beliggenhed kan løbe af sig selv fra anlægget og ud i Kattegat 90% af tiden. Der er udført støj- og lugtvurderinger for både placeringen nord for Hadsund og ved Øster Lovnkær. Vurderingerne angiver, at der ikke vil opstå problemer på grund af støj eller lugt ved nogen af placeringerne, når renseanlægget udføres med de forholdsregler det er disponeret for. Planafdelingens bemærkninger På baggrund af anmodningen om den nye placering har Planafdelingen foretaget en screening af hele området fra Terndrupvej i vest og ud til Kattegat, med henblik på at finde alternative placeringer i en tilsvarende kote. På baggrund af screeningen vurderer Planafdelingen, at den pågældende placering nord for Hadsund er den mest optimale. Ligeledes er Planafdelingen enige i antagelserne vedr. natur- og miljøforholdene. Det skal dog understreges, at den ønskede placering inddrager ca. 4 ha. bynær fredskov, der dog rent skovmæssig vurderes at være af en forholdsvis ringe kvalitet. Ophævelsen af fredskov forudsætter forhandlinger med Miljøministeriet. Bilag Anmodning om VVM screening Forslag til VVM-anmeldelse af etablering af nyt renseanlæg i Mariagerfjord Kommune Kort over ledning, Renseanlæg

18 Kort, Renseanlæg Notat af om overvejelser vedr. placering af nyt renseanlæg til Udvalget for Teknik og Miljø, 7. marts 2011, pkt. 60: Udvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt der skal søges udarbejdet et plangrundlag, der muliggør Mariagerfjord Spildevand A/S's anmodning om etablering af nyt renseanlæg nord for Hadsund. Udvalget for Teknik og Miljø, 7. marts 2011, pkt. 60: Fremsendes til Økonomiudvalget P Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 53/2011 for Fruerlund og Fruerlundparken ved Øster Hurup Resumé Forslag til Lokalplan 53/2011 for Fruerlund og Fruerlundparken ved Øster Hurup har været i offentlig høring i perioden 7. december 2010 til 2. februar Der er indkommet 7 indsigelser. I offentlighedsperioden er der indkommet indsigelser fra følgende: Kystdirektoratet Samlet indsigelse fra grundejerforeningerne Haslevgaarde Strand, Harvigs Strandpark, Oasen, Ny Granly, Ved Fruerlund, Ryttermarken/Gl. Landevej og Rugvænget Bestyrelsen for Fruerlundparken Øster Hurup Turist & Handel Finn Andersen, Ved Fruerlund 16 Aage og Kirsten Pedersen, Ved Fruerlund 33 Jille og Kurt Siegler, Fruerlundvej 31 (klage sendt til Natur- og Miljøklagenævnet)

19 Indsigelserne er behandlet i indsigelsesnotatet, som er vedhæftet sagsfremstillingen. Bilag Forslag til Lokalplan 53 Indsigelsesnotat Udvalget for Teknik og Miljø, 7. marts 2011, pkt. 43: Udvalget anbefaler, at forslag til Lokalplan 53/2011 for Fruerlund og Fruerlundparken ved Øster Hurup fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse med følgende ændringer: Afsnit 4.6 om støj tilrettes, jf. indsigelsesnotatet Afsnit 4.11 om campering tilrettes, jf. indsigelsesnotatet Muligheden for at etablere en genbrugsplads inden for lokalplanområdet udtages af planen Afsnit 4.2 om rammer for lokalplanlægning tilrettes, hvis muligheden for at etablere en genbrugsplads inden for lokalplanområdet udtages af planen og med betinget tilføjelse af mulighed for ekstra vejadgang P Forslag til Lokalplan 55/ Offentligt område ved Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager Resumé Mariagerfjord Kommune har udarbejdet forslag til Lokalplan 55/2011 for et offentligt område ved Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager. Lokalplanen giver mulighed for, at der inden lokalplanområdet kan ske om- og tilbygning af højskolen og efterskolen i forbindelse med den eksisterende bebyggelse. Lokalplanområdet, som ejes af Pinsevækkelsen, omfatter et areal på ca. 7,2 ha. I lokalplanen fastholdes området til offentlig formål i form af højskole, efterskole, kursus- og stævnevirksomhed.

20 Pinsevækkelsen ønsker, at der bliver skabt mulighed for, at der til skolernes eksisterende bebyggelse kan bygges til og ombygges i takt med det fremtidige behov. Der udlægges rummelige byggefelter inden for lokalplanområdet, hvor bebyggelse skal placeres inden for. Byggefelterne er lagt udfra principper, der understøtter henholdsvis efterskolens og højskolens særlige karakter. Bilag Forslag til lokalplan for et offentligt område mellem Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager Udvalget for Teknik og Miljø, 7. marts 2011, pkt. 44: Udvalget anbefaler, at forslag til Lokalplan 55/2011 for offentligt område ved Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager indstilles til Byrådets godkendelse med henblik på 8 ugers offentlig høring P Forslag til Tillæg nr. 10 til Mariagerfjord Kommuneplan Offentligt område ved Amerikavej i Hobro Resumé Plan har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 10 til Mariagerfjord Kommuneplan for rammeområde HOB.O.41 for at sikre mulighed for vedtagelse af forslag til "Lokalplan 56/2011 for offentligt område ved Amerikavej i Hobro". Plan har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 10 til Mariagerfjord Kommuneplan for rammeområde HOB.O.41 for at sikre mulighed for vedtagelse af forslag til "Lokalplan 56/2011 for offentligt område ved Amerikavej i Hobro". I lokalplanforslaget gives der mulighed for en bebyggelsesprocent på 50% inden for afgrænsningen af Behandlingscenter Østerskoven. Dette er ikke i overensstemmelse med

21 kommuneplanrammen, som siger en bebyggelsesprocent på 40%. Samtidig gives der i lokalplanforslaget mulighed for bebyggelse i op til 13,5 meter, hvilket svarer til tre etager. I forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 udlægges der således et nyt rammeområde HOB.O.41, hvor bebyggelsesprocenten hæves til 50% og etageantallet hæves til tre etager. Bilag Forslag til Kommuneplantillæg nr 10 Udvalget for Teknik og Miljø, 7. marts 2011, pkt. 45: Udvalget anbefaler, at forslag til Tillæg nr. 10 til Mariagerfjord Kommuneplan for rammeområde HOB.O.41 fremlægges i offentlig høring P Forslag til Lokalplan 56/2011 for offentligt område ved Amerikavej i Hobro Resumé Forslag til Lokalplan 67/2011 for offentligt område ved Amerikavej i Hobro er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Behandlingscenter Østerskoven om at bygge til den eksisterende bygningsmasse. Lokalplanområdet udgør ca. 1,9 ha og består af ejendommen, hvor behandlingscentret ligger, og den tilgrænsende ejendom, hvor der ligger et énfamiliehus. Ejendommen, hvor behandlingscentret er beliggende overføres til byzone med lokalplanen. Naboejendommene, hvor Julemærkehjemmet og Hotel Amerika ligger, er også i byzone. For at hele området kommer til at ligge i byzone, er ejendommen med énfamiliehuset også er taget med i lokalplanforslaget. I lokalplanforslaget gives der mulighed for at udvide bebyggelsen inden for nogle nærmere definerede byggefelter. I det byggefelt, der ligger længst væk fra Amerikavej, gives der mulighed for at opføre bebyggelse i op til 13,5 meter, hvilket svarer til bebyggelse i tre etager. Baggrunden

14. Godkendelse af dagsorden. Åbne dagsordenpunkter. Sagsfremstilling. Beslutning

14. Godkendelse af dagsorden. Åbne dagsordenpunkter. Sagsfremstilling. Beslutning Referat til mødet i Seniorrådet den 21. februar 2012 kl. 09:00 i Døstrup Ældrecenter, Svinget 2 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 14 Godkendelse af dagsorden 15 Tryghedshotel 16 Uanmeldt tilsyn 17 Deltagelse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Næste års budgetter 2 2. Gennemgang af borgerhenvendelser 3 3. Vejprojekter 4 3.1 Status 4 3.2 Fremtidige projekter 4 4. Trafiksikkerhedsprojekter 5

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. Åbne dagsordenpunkter. Sagsfremstilling. Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden. Åbne dagsordenpunkter. Sagsfremstilling. Beslutning Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 24. januar 2012 kl. 09:00 i Skovgården i Hadsund, Timandsvej 25, Hadsund Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Godkendelse af dagsorden 2 Årsberetning 2011 for Seniorrådet

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 15.7. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2014 Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Arealerne i lokalplan 818, boligbebyggelse nord for Pannerupvej

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-25 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for almen service Rammeområde HALD.A1.04 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 2 2 Tillæg nr. 2 KOMMUNEPLANTILLÆG REDEGØRELSE

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 2 - Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten 3 Redegørelse 4 Rammer 6 Vedtagelse 8

Indholdsfortegnelse. Nr. 2 - Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten 3 Redegørelse 4 Rammer 6 Vedtagelse 8 Indholdsfortegnelse Nr. 2 - Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten 3 Redegørelse 4 Rammer 6 Vedtagelse 8 2 Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 omfatter

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode).

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). Punkt 14. Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). 2014-17535. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender: Det fremlagte indsatsprogram for Aalborg Kommune, som indgår i

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Plan og Erhverv TANKEFULD, ETAPE 2 1.000 kr. Projektering og arkæologi 8.000 Byggemodning - grunde, interne veje 20.000 14.000 Byggemodning - grøn og salgsfremme 500 3.500 3.100 Afdrag lån 1.200 4.500

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri)

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Pkt. 173 Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Sagsnr. 213486 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om en storparcel på Ageren i Trekroner må udstykkes

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19 Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej Randers Kommune side 32 Kommuneplantillæg BaggRund Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune,

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé.

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé. Til Byrådet via Magistraten Den 14. oktober 2006 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan 643 - Filmby Århus. 1. Resumé. Udviklingen i filmerhvervet siden

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 8. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-19.20 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/121

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN 1997 2009 Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov MØN KOMMUNE AUGUST 2006 Sagsnr. 01.02.15-00005 /MT Møn Kommune Storegade 56 4780 Stege Planlægningsafdelingen

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for boligformål, liberalt erhverv og almen service Rammeområde VIBSV.C3.01_T5, VIBSV.E2.01_T5 og VIBSV.B3.05_T5 Tillæggets område

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Kommuneplantillæg nr. 3586-3 O Maj 2007 Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere