52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten Plan, Teknik og Byg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg"

Transkript

1 Pkt. Tekst 50 Frigivelse af anlægsmidler Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2010 til Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten Plan, Teknik og Byg 53 Afskrivninger Udgifter til honorarer for fagpersoner tilknyttet Boligkommissionen 55 Hadsund Ældreboligselskab regnskab Ansøgning fra Danmarks Saltcenter om lån / anlægstilskud med tilbagebetaling til anlægsinvesteringer 57 Ungdomsboliger på Amerikavej 28 A og 28 B, 9500 Hobro, Hobro Boligforening afdeling Byfornyelsesprojekt - Ungdomshus 59 Borgerstyret personlig assistance - BPA Endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 med tilhørende VVMredegørelse - Placering af nyt renseanlæg 61 Placering af nyt renseanlæg ved Hadsund - VVM-screening 62 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 53/2011 for Fruerlund og Fruerlundparken ved Øster Hurup 63 Forslag til Lokalplan 55/ Offentligt område ved Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager 64 Forslag til Tillæg nr. 10 til Mariagerfjord Kommuneplan Offentligt område ved Amerikavej i Hobro 65 Forslag til Lokalplan 56/2011 for offentligt område ved Amerikavej i Hobro 66 Limfjordsrådets høringssvar til vand- og Natura 2000-planer 67 Mariagerfjord Kommunes høringssvar til vand- og Natura 2000-planer 68 Byggemodning af Mølhøjparken, etape 2 i Hobro 69 Trafikhandlingsplan 2011

2 70 Norup Gymnastik- og Ungdomsforening - Udbygning af byens sportsplads via Kvalitetsfondsmidlerne 71 Hobro Vandrerhjem L U K K E D E P U N K T E R 72 Udviklingsprojekt 73 Orienteringssager 74 Eventuelt S Frigivelse af anlægsmidler 2011 På investeringsoversigtens budget 2011 for Kultur og Fritid er der afsat rådighedsbeløb til diverse Kulturinstitutioner på 1,0 mio kr. Kultur og Fritid anmoder om frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af projekter på Kulturinstitutioner på 1,0 mio kr. Udvalget for Kultur og Fritid, 1. marts 2011, pkt. 27: Udvalget for Kultur og Fritid anbefaler, at Byrådet frigiver det afsatte rådighedsbeløb til Kulturinstitutioner på 1,0 mio. kr. Jens Riise Dalgaard var fraværende S Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2010 til 2011.

3 Resumé Som led i afslutningen af regnskabet for 2010 skal der tages stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2010 til Udvalgene indstiller følgende overførsler fra 2010 til 2011 vedr. uforbrugte rådighedsbeløb: Udvalget for Kultur og Fritid, 25. januar 2011, pkt.16: Videresendes til Byrådets godkendelse. Udvalget for Sundhed og Omsorg, 7. marts 2011, punkt 14: Udvalget drøftede overførslerne og anbefaler, at der sker overførsel som beskrevet. Udvalget for Teknik og Miljø, 7. marts 2011, punkt 55: Anbefales som indstillet. Udvalget for Børn og Familie, 8. marts 2011, punkt 24: Udvalget anbefaler at der sker overførsel som beskrevet, dog at punkt Børnehaven Regnbuen, Hadsund afsluttes, projekt Daginstitutioner APV og Projekt Skoler APV ikke overføres, således at den samlede overførsel der anbefales er på 9,935 mio.kr. Udvalg Opgørelse fra Økonomi er fra mio.kr. fagudvalg mio.kr. Udvalget for Kultur og Fritid 15,966 0,787*) Udvalget for Sundhed og 1,631 1,631 Omsorg Udvalget for Teknik og Miljø 16,857 16,857 Udvalget for Børn og Familie 10,243 9,935 I alt 44,697 29,210 Økonomiudvalget Udgifter 1,596 Indtægter -2,300 I alt overførsler fra 2010 til ,596-2,300 Behandles på Økonomiudvalgets 16. marts ,993 28,506 *) Udvalget for Kultur og Fritid har indstillet at der overføres 15,966 mio.kr.

4 Efterfølgende er overførselsbeløbet reduceret af Økonomi for så vidt angår anlæg finansieret af kvalitetsfondsmidler (15,179 mio.kr.), idet disse områder opgøres årligt og derfor er indregnet som udgift i regnskabsår Økonomi Der skal søges tillægsbevilling (anlægsbevilling) til de overførte rådighedsbeløb - i de tilfælde - hvor der ikke tidligere er frigivet rådighedsbeløb (anlægsbevilling). Overførsler i alt 28,506 mio.kr. finansieres ved forbrug af likvide aktiver i Bilag Udvalget for Kultur og Fritid - endelig Udvalget for Sundhed og Omsorg endelig Udvalget for Teknik og Miljø - endelig Udvalget for Børn og Familie - endelig Økonomiudvalget - tilrettet P Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten Plan, Teknik og Byg Resumé På investeringsoversigten budget 2011 for Teknik og Byg er der afsat rådighedsbeløb på kr. til områdefornyelse i den søndre del af Hobro. Plan anmoder om frigivelse af rådighedsbeløbene til gennemførelse af de planlagte projekter. Status på projekterne er følgende: Ungdomshuset, renovering og indretning - Licitation er afholdt, og der pågår forhandlinger p.t. - der forventes afsluttet primo marts Opholds- og legearealer ved Søndre Skole og Ungdomshuset - Hovedprojekt er i udbud og licitation afholdes den 14. marts 2011.

5 Projekterne forventes afsluttet planmæssigt den 1. august Udvalget for Teknik og Miljø, 7. marts 2011, pkt. 53: Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, at Byrådet frigiver følgende af de afsatte rådighedsbeløb: kr. til Opholds- og legearealer ved Søndre Skole og Ungdomshuset. 4,2 mio. kr. til Ungdomshuset så dette kan færdiggøres i Der fremrykkes således 1 mio. kr. fra S Afskrivninger 2010 Resumé Økonomi har udarbejdet fortegnelse over foretagne afskrivninger i regnskabet I 2010 er der i alt afskrevet 4,757 mio.kr. I 2009 er der i alt afskrevet 4,461 mio.kr. Der er i alt afskrevet 4,757 mio.kr. som vedrører følgende områder: I alt afskrivninger vedr. debitorer ,71 kr. I alt afskrivninger vedr. indskud i Ældreboliger, tab på genhusning samt afskrivning på boligindskudslån ,13 kr. I alt afskrivninger vedr. Løn- og Personalekontoret 1.702,46 kr. I alt afskrivninger vedr. Arbejdsmarked ,63 kr.

6 I alt øvrige afskrivninger I alt afskrivninger ,20 kr ,13 kr. Økonomi Positive beløb er afskrivninger af tilgodehavender eller optagelse af gæld. Negative beløb er afskrivninger af gæld eller optagelse af tilgodehavender. Bilag Afskrivninger detaljeret Direktionen indstiller, at afskrivningerne godkendes A Udgifter til honorarer for fagpersoner tilknyttet Boligkommissionen Resumé Boligkommissionen ved Mariagerfjord Kommune har fungeret siden begyndelsen af Byrådet har på et møde afholdt den 25. marts 2010 godkendt sammensætningen af de 9 medlemmer, der udgør den samlede Boligkommissionen. 3 af disse medlemmer er hentet uden for organisationen og Byrådet. Under rekrutteringen af disse 3 medlemmer er det fundet nødvendigt at kunne tilbyde et honorar/diæter for deltagelse i møder i Boligkommissionen samt refusion af rejseudgifter. Det indstilles således til Økonomiudvalget og til Byrådet, at det formelt godkendes, at der kan udbetales honorar/diæter samt refusion for rejseudgifter.

7 Boligkommissionen består af 9 medlemmer. Der er fundet suppleanter for samtlige medlemmer. Boligkommissionen i Mariagerfjord Kommune er en af de få i hele regionen, der er intakt med besættelse af alle poster. Boligkommissionen er sammensat af: 1 formand og 2 medlemmer, der alle er medlem af Byrådet 1 medlem, der er læge 1 medlem, der har brandmæssig sagkundskab 1 medlem, der er bygningssagkyndig 1 medlem, der er jurist 1 medlem efter indstilling af de større grundejerforeninger i kommunen 1 medlem efter indstilling af de større lejerforeninger i kommunen Lægen, repræsentanten for grundejerforeninger og repræsentanten for lejerforeninger er hentet uden for organisationen og Byrådet. Det var endog meget vanskeligt at identificere disse 3 medlemmer. Det var især vanskeligt at finde frem til en læge, der havde tid og interesse i arbejdet i Boligkommissionen. Den læge, der tiltrådte posten, har base i København. Repræsentanten for Grundejerforeningerne har base i Hadsund og repræsentanten for lejerforeningerne har base i Aalborg. Lægen honoreres på timebasis samt med refusion af rejseudgifter. Honorar og rejseudgifter beløber sig ti i alt ca. kr for hvert møde. Diæter og rejseudgifter til repræsentanten for grundejerforeningerne og for lejerforeningerne medfører en udgift på ca. kr for hvert møde (2 gange kr. 725). Økonomi Udgifter til honorarer, diæter og rejseudgifter kan rummes inden for det budget, der er afsat til Boligkommissionens opgaver. Direktøren indstiller, at forvaltningen bemyndiges til at udbetale honorarer, diæter og rejseudgifter som skitseret under sagsfremstillingen.

8 S Hadsund Ældreboligselskab regnskab I henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr af 15. december 2009 skal de almene boligorganisationer indsende dels boligorganisationens regnskab og dels afdelingsregnskaber til beliggenhedskommunen. Hadsund Ældreboligselskab har fremsendt revideret regnskab for perioden til for hovedafdelingen og afdeling 1, der er beliggende Stationsvej 2, Skelund 9560 Hadsund. Hovedafdelingen har et overskud i regnskabsåret på kr Overskuddet er henlagt til arbejdskapitalen. Afdeling 1 har et underskud på kr Underskuddet er overført til underskudskonto og er budgetteret til at kunne afvikles over 10 år. Underskuddet skyldes primært tab ved lejeledighed, idet der ikke har været tilstrækkelige midler i dispositionsfonden eller på egne henlæggelser til dækning heraf. Hadsund Ældreboligselskab har 10 lejemål i kommunen. Lejen udgør kr. 722,28 pr. m2 bruttoetageareal. Domea, der administrerer Hadsund Ældreboligselskab oplyser, at der til det årlige indkaldte ordinære kombinerede repræsentantskabs- og organisationsbestyrelsesmøde kun mødte et medlem op, hvorfor mødet ikke blev holdt. Der er fortsat problemer med at få valgt beboerdemokrater til bestyrelsen. Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne være på 5 medlemmer. I en længere periode har der kun siddet 3 medlemmer i bestyrelsen (heraf en beboerdemokrat). Revisionen har den 2. februar 2011 fremsendt straksindberetning og meddelt, at organisationsbestyrelsen i boligorganisationen samt den pågældende afdelingsbestyrelse er orienteret omkring de økonomiske problemer, dels gennem fremsendelsen af det reviderede regnskb og dels gennem den tilhørende revisionsprotokol. Det kan oplyses, at grundet afdelingens vanskelige situation er der den 9. februar 2011 afholdt møde med Domea. På mødet blev situationen drøftet og Domea oplyste, at det er vanskeligt at udleje boligerne og oplyser at udgifterne til varme i området er høje og det kan være en af årsagerne til udlejningssituationen. P.t. er 1 bolig ledig og et par andre er opsagt.

9 Der er lavet en vurdering af en mulig salgspris hos en lokal ejendomsmægler. Han vurderer, at ejendommen kan sælges for kr Et eventuelt salg skal godkendes af Socialministeriet og Mariagerfjord Kommune. Det undersøges om andre boligorganisationer vil overtage boligerne. På grund af den dårlige økonomi har Domea standset betalingen af terminsydelser til kreditforeningen Der er ydet kommunegaranti for 28,57 % af restgælden kr svarende til kr Økonomi Et salg kan udløse en garanti fra kommunen på max. kr Bilag Årsregnskab og revisionsprotokollat - Hadsund Ældreboligselskab Finans indstiller, at regnskaberne tages til efterretning. Det indstilles endvidere, at sagen følges tæt og Økonomiudvalget orienteres, når der foreligger noget nyt Ø Ansøgning fra Danmarks Saltcenter om lån / anlægstilskud med tilbagebetaling til anlægsinvesteringer Danmarks Saltcenter ønsker i den nærmeste fremtid at bortforpagte cafeen. Den nuværende model, hvor cafeen drives af Danmarks Saltcenter, er ikke en holdbar løsning, idet cafedriften ikke er overskudsgivende. Dette skyldes blandt andet Konkurrencestyrelsens klausul om, at så længe cafeen drives af Danmarks Saltcenter, så skal alle gæster betale entre i Saltcentret, inden de kan være kunder i cafeen. Ved en bortforpagtning af cafeen bortfalder denne klausul, og

10 cafeen kan åbnes for alle interesserede kunder. Der er således grundlag for en betragtelig større omsætning, end cafeen har i dag med de nuværende regler. Danmarks Saltcenter ansøger derfor om et anlægslån/anlægstilskud med tilbagebetaling på 2,5 mio. kr. ved Mariagerfjord Kommune. Anlægslånet vil blive brugt til at renovere taget på cafeområdet samt udvide cafeområdet med en seperat indgang ud mod havnefronten og tilbygning af en udendørs serveringsterasse. Økonomi Mariagerfjord Kommune kan give et anlægstilskud på 2, 5 mio. kr. til Saltcentret, herunder 1,2 mio kr. til træterasse, jfr. bilag. Anlægstilskuddet vil belaste kommunens økonomi med 2,075 mio. kr. Saltcentret vil tilbagebetale lånet/tilskuddet over 10 år med en nedsættelse af det årlige tilskud med kr. Anlægsbudgettet for 2011 er bevilget, men der er mulighed for en fremrykning af ledig anlægsbeløb fra 2012 til 2011 og bevilge det til Saltcentret. Økonomi vurderer, at 10 år er en lang tilbagebetalingstid. Saltcentret skitserer også en anden finansieringsmulighed med et mindre anlægstilskud med tilbagebetaling fra Mariagerfjord Kommune og et banklån til restfinansiering. Bilag Ansøgning fra Danmarks Saltcenter med bilag (tegninger m.v.) Direktionen indstiller projektet til drøftelse G

11 57. Ungdomsboliger på Amerikavej 28 A og 28 B, 9500 Hobro, Hobro Boligforening afdeling 32 Hobro Boligforening retter i skrivelse af 16. februar 2011 henvendelse til Mariagerfjord Kommune og meddeler, at der er udlejningsvanskeligheder i ovennævnte afdeling. P.t. står 24 ungdomsboliger tomme. Afdelingen består af 51 ungdomsboliger, der er opført i 2 byggeafsnit - med 31 i 1. etape og 20 stk i 2. etape. Hobro Boligforening søger et godt råd med hensyn til eventuel ombygning til ældre- eller plejeboliger tilknyttet Solgaven, salg eller tvangsauktion. Mariagerfjord Kommune har givet kommunegaranti for lån med 30,11 % af kr kr og 22,62 % af ,52 kr Den samlede garanti udgør således i alt kr Fremsendes til orientering for Økonomiudvalget P Byfornyelsesprojekt - Ungdomshus Resumé Ungdomshuset i Christiansgade i Hobro er en del af byfornyelsesområdet i Hobro. Velfærdsministeriet har meddelt Mariagerfjord Kommune et støttebeløb på 3,9 mio. kr. Ungdomsskolebestyrelsen har på sit møde den 29. oktober 2008 drøftet forslaget om Ungdomshuset. Udvalget for Kultur og Fritid, 2. marts 2010, pkt. 29: Udvalget ønsker at prioritere Ungdomshuset højt. Det godkendes, at restfinansieringen op til 5,6 mio. kr. finansieres af kvalitetsfondsmidlerne. Sagen videresendes til Byrådets godkendelse.

12 Økonomiudvalget, 17. marts 2010, pkt. 59: Anbefales som indstillet af Udvalget for Kultur og Fritid den 2. marts Byrådet, 25. marts 2010, pkt. 63: Godkendt som indstillet af Udvalget for Kultur og Fritid den 2. marts I forbindelse med afholdt møde i byggeudvalget den hvor der er arbejde med et sparekatolog for det samlede projekt, har arkitekt Søren Nørgaard henvendt sig med følgende problemstillinger: Der mangler ca kr. excl. moms i forhold til budgettet på ,00 kr. (håndværkerudgifter) Vinduer og udv. døre: Desuden er det uafklaret m.h.t. vinduesvalg. Ekstern konsulent har i projektet medregnet trævinduer, malede fra fabrik. Hvis der vælges træ/alu vinduer vil der være en merpris på ,00 kr. excl. moms Hvis eksist. vinduer og udv. døre istandsættes og malerbehandles, samt suppleres indv. med forsatsvinduer vil der være en merpris på ,00 kr. excl. moms Tagbeklædning: I projektet har ekstern konsulent i sparekataloget regnet med tagbeklædning af sort eternit B6 Hvis der vælges tagbeklædning af tagpap vil der være en merudgift på ,00 kr. excl. moms Hvad angår beslutning om valg af vinduer og udv. døre, samt valg af tagbeklædning må det være op til intern arkitekt fra Plan at komme med en indstilling på baggrund af den udarbejdede savevurdering Værkstedsdelen: Værkstedsdelen udgør en besparelse på ,00 kr. excl. moms. D.v.s.at værkstedsdelen er p.t. ikke med i projektet. Fagenheden gør opmærksom på, at det vil være nødvendigt at indarbejde værksteddelen som etape 2, således at den indgår som en del at budgetdrøftelsen for Fagenheden gør opmærksom på, at forud for ovennævnte har været en del møder i Byggeudvalget, med det formål at udarbejde et sparekatalog, således at anlægsrammen på 5,6 mio. kunne overholdes. Arkitekten vil på mødet gennemgå det samlede sparekatalog. Det vuderes at det vil være særdeles vanskeligt at reducere de ovennævnte kr. i forhold

13 til rammen. Yderligere udfordring er at, Ungdomsskolens lokaler på Kirketoften er lejet ud til anden side pr , hvorfor byggesagen vedrørende Ungdomshuset har absolut hastekarakter. Fagenheden gør opmærksom på, at der er indkaldt til Bygherreudvalgsmøde torsdag den , der har politisk repræsentation af såvel Kultur og Fritid som Teknik og Miljø. Bilag Tegninger m.m. januar 2010 Referat fra Byggeudvalgsmøde Ungdomshuset den Begrundelser for økonomiske overskridelser af budgetrammen for ungdomshuset.pdf Udvalget for Kultur og Fritid, 1. marts 2011, pkt. 31: Arkitekten fra Madsen og Co. gennemgik projektet og begrundelserne for, at projektet blev dyrere end der i første omgang har været afsat i anlægsbudgettet - vedlagte bilag. Arkitekterne har sammen med brugerne og entreprenørerne fundet besparelser på projektet. Udvalget har fået udleveret følgende bilag på mødet: SAVE - vurdering fra Plan Energimærkning Oplæg fra Ungdomsskolenlederen Udvalget har drøftet SAVE-vurderingen og anbefaler, at Strategiudvalget går ind for tagpap på bygningen, men ikke på de resterende anbefalinger. Formanden medtager sagen til Strategiudvalgets møde den , hvor sagen fremlægges. Byggeriet igangsættes i henhold til budget med energipulje af på et samlet beløb på til tagpap. Finansieres af givet anlægsbevilling på 5,6 mio.kr fra energipuljen. Overskydende beløb afsættes til forøgelse af uforudsete udgifter. Afdrag til energipuljen med ca finansieres årligt fra vedligeholdelsespuljen Kulturinstitutioner til på 1,0 mio. kr. Efter tilbagebetaling forventer Udvalget at få anlægspuljen hævet igen til 1,0 mio. Det er ikke ungdomsskolen, der skal afholde udgiften til tilbagebetaling til energipuljen.

14 Udvalget ønsker, at anlægsbudgettet til etablering af værkstedet indarbejdes som etape 2 i forbindelse med budget Jens Riise Dalgaard var fraværende G Borgerstyret personlig assistance - BPA 96 Resumé På budgetseminaret for budget 2011 henstillede Byrådet, at der blev udarbejdet kvalitetsstandarter på handicapområdet. Handicapområdet har udarbejdet kvalitetsstandarder for: Borgerstyret personlig assistance - BPA 96. Kvalitetsstandarden beskriver indsatsen og forventes taget i brug så snart Byrådet vedtager disse. Der vil ske en redaktionel sammenskrivning, således at generelle oplysninger kun medtages én gang som orientering. En eventuel fremtidig ændring af indsatsen, vil kunne ske ved at byrådet godkender ændringen for den enkelte indsatsområde. Det forventes herudover, at kvalitetsstandarterne vil være en del af styringsredskaberne på handicapområdet. Udvalget for Sundhed og Omsorg, 7. marts 2011, pkt. 18:

15 Efter en bred drøftelse om oplægget anbefaler udvalget, at kvalitetsstandarden fremsendes til Byrådets godkendelse. Handicaprådet, 10. marts 2011: påføres fredag den 11. marts P Endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 med tilhørende VVM-redegørelse - Placering af nyt renseanlæg Resumé Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse har været i offentlig høring i perioden 5. oktober 2010 til 1. december Der er indkommet 14 indsigelser/bemærkninger til forslaget samt to underskriftsindsamlinger. Det skal bemærkes, at Miljøcenter Århus har nedlagt veto mod forslaget til kommuneplantillægget. Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse har været i offentlig høring i perioden 5. oktober 2010 til 1. december Der er indkommet indsigelser/bemærkninger fra følgende: Miljøcenter Århus (veto) Kystdirektoratet Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord Vandservice a/s Underskriftsindsamling fra beboerne på Petersborgvej Underskriftsindsamling fra borgerne omkring Øster Lovnkær Grundejernforeningen Halvrebene Hanne og Anders Davidsen, Petersborgvej 7 Peter Bøggild, Granborg 17 Bjørn Gilberg Sven Gilberg, Gl. Landevej 43

16 Ina Susan Danielsen Finn Frandsen Sten Rothgarn Fonden Landlyst. En nærmere beskrivelse og behandling af indsigelserne kan ses i vedhæftede indsigelsesnotat. Det skal dog bemærkes, at Miljøcenter Århus har nedlagt et veto mod planforslaget. Miljøcenter Århus gør indsigelse mod kommuneplantillægget, da der ikke i tilfredsstillende omfang er redegjort for de særlige planlægningsmæssige begrundelser for udlægget af det ene af de to arealreservationer til et nyt renseanlæg inden for kystnærhedszonen. Plan har efterfølgende fremsendt et brev til Miljøcenter Århus, hvori forholdet til kystnærhedszonen uddybes hvad angår placeringen af anlægget ved Øster Lovnkær, og hvor Miljøcentret anmodes om at frafalde indsigelsen. Plan har ikke modtaget svar inden færdiggørelsen af denne sagsfremstilling. Såfremt Miljøcentret ikke har frafaldet deres indsigelse inden den 10. januar 2011, udsættes den endelige vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 med tilhørende VVM-redegørelse til et senere udvalgsmøde. Bilag Forslag til Tillæg nr. 5 Indsigelsesnotat Udvalget for Teknik og Miljø, 10. januar 2011, pkt. 7: Udvalget anbefaler, at forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse med følgende ændringer i forhold til det offentliggjorte planforslag: Retningslinie i Tillæg nr. 5 til Kommuneplan ændres til kun at omfatte området ved Øster Lovnkær Rammeområde BUD.O.2 for offentligt område - renseanlæg ved Buddum - udtages af Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Muligheden for at etablere et oplevelsescenter i tilknytning til renseanlægget udtages af Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Beskrive forholdet til kystnærhedszonen i tillæg nr. 5 til Kommuneplan at muligheden for etablering af oplevelsescenter opretholdes.

17 P Placering af nyt renseanlæg ved Hadsund - VVMscreening Mariagerfjord Kommune har modtaget en anmodning fra Mariagerfjord Spildevand A/S om at foretage en VVM-screening for en placering af det nye fælles renseanlæg for hele Mariagerfjord Kommune i et område nord for Hadsund. Af ansøgningen fremgår det, at udledningspunktet i Kattegat fastholdes, men at der naturligvis vil skulle fastlægges et nyt traceé for udløbsledningen fra området nord for Hadsund og til udledningspunktet i Kattegat. Begrundelsen for den nye placering er overordnet, at der kan opnås tekniske og økonomiske fordele både i anlægsfasen og i driftsfasen samtidig med, at det natur- og miljømæssigt er en mere neutral placering end Øster Lovnkær. Området nord for Hadsund har et betydeligt højere beliggende område med en mere stabil undergrund end de lavtliggende og blødbundede arealer ved Øster Lovnkær. Det betyder, at der kan spare op mod 30 mio. kr. til anlæg af renseanlægget. Hertil kommer, at der yderligere kan spares 2-3 mio. kr. i årlige driftsudgifter til pumpning, da det rensede spildevand på grund af den høje beliggenhed kan løbe af sig selv fra anlægget og ud i Kattegat 90% af tiden. Der er udført støj- og lugtvurderinger for både placeringen nord for Hadsund og ved Øster Lovnkær. Vurderingerne angiver, at der ikke vil opstå problemer på grund af støj eller lugt ved nogen af placeringerne, når renseanlægget udføres med de forholdsregler det er disponeret for. Planafdelingens bemærkninger På baggrund af anmodningen om den nye placering har Planafdelingen foretaget en screening af hele området fra Terndrupvej i vest og ud til Kattegat, med henblik på at finde alternative placeringer i en tilsvarende kote. På baggrund af screeningen vurderer Planafdelingen, at den pågældende placering nord for Hadsund er den mest optimale. Ligeledes er Planafdelingen enige i antagelserne vedr. natur- og miljøforholdene. Det skal dog understreges, at den ønskede placering inddrager ca. 4 ha. bynær fredskov, der dog rent skovmæssig vurderes at være af en forholdsvis ringe kvalitet. Ophævelsen af fredskov forudsætter forhandlinger med Miljøministeriet. Bilag Anmodning om VVM screening Forslag til VVM-anmeldelse af etablering af nyt renseanlæg i Mariagerfjord Kommune Kort over ledning, Renseanlæg

18 Kort, Renseanlæg Notat af om overvejelser vedr. placering af nyt renseanlæg til Udvalget for Teknik og Miljø, 7. marts 2011, pkt. 60: Udvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt der skal søges udarbejdet et plangrundlag, der muliggør Mariagerfjord Spildevand A/S's anmodning om etablering af nyt renseanlæg nord for Hadsund. Udvalget for Teknik og Miljø, 7. marts 2011, pkt. 60: Fremsendes til Økonomiudvalget P Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 53/2011 for Fruerlund og Fruerlundparken ved Øster Hurup Resumé Forslag til Lokalplan 53/2011 for Fruerlund og Fruerlundparken ved Øster Hurup har været i offentlig høring i perioden 7. december 2010 til 2. februar Der er indkommet 7 indsigelser. I offentlighedsperioden er der indkommet indsigelser fra følgende: Kystdirektoratet Samlet indsigelse fra grundejerforeningerne Haslevgaarde Strand, Harvigs Strandpark, Oasen, Ny Granly, Ved Fruerlund, Ryttermarken/Gl. Landevej og Rugvænget Bestyrelsen for Fruerlundparken Øster Hurup Turist & Handel Finn Andersen, Ved Fruerlund 16 Aage og Kirsten Pedersen, Ved Fruerlund 33 Jille og Kurt Siegler, Fruerlundvej 31 (klage sendt til Natur- og Miljøklagenævnet)

19 Indsigelserne er behandlet i indsigelsesnotatet, som er vedhæftet sagsfremstillingen. Bilag Forslag til Lokalplan 53 Indsigelsesnotat Udvalget for Teknik og Miljø, 7. marts 2011, pkt. 43: Udvalget anbefaler, at forslag til Lokalplan 53/2011 for Fruerlund og Fruerlundparken ved Øster Hurup fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse med følgende ændringer: Afsnit 4.6 om støj tilrettes, jf. indsigelsesnotatet Afsnit 4.11 om campering tilrettes, jf. indsigelsesnotatet Muligheden for at etablere en genbrugsplads inden for lokalplanområdet udtages af planen Afsnit 4.2 om rammer for lokalplanlægning tilrettes, hvis muligheden for at etablere en genbrugsplads inden for lokalplanområdet udtages af planen og med betinget tilføjelse af mulighed for ekstra vejadgang P Forslag til Lokalplan 55/ Offentligt område ved Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager Resumé Mariagerfjord Kommune har udarbejdet forslag til Lokalplan 55/2011 for et offentligt område ved Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager. Lokalplanen giver mulighed for, at der inden lokalplanområdet kan ske om- og tilbygning af højskolen og efterskolen i forbindelse med den eksisterende bebyggelse. Lokalplanområdet, som ejes af Pinsevækkelsen, omfatter et areal på ca. 7,2 ha. I lokalplanen fastholdes området til offentlig formål i form af højskole, efterskole, kursus- og stævnevirksomhed.

20 Pinsevækkelsen ønsker, at der bliver skabt mulighed for, at der til skolernes eksisterende bebyggelse kan bygges til og ombygges i takt med det fremtidige behov. Der udlægges rummelige byggefelter inden for lokalplanområdet, hvor bebyggelse skal placeres inden for. Byggefelterne er lagt udfra principper, der understøtter henholdsvis efterskolens og højskolens særlige karakter. Bilag Forslag til lokalplan for et offentligt område mellem Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager Udvalget for Teknik og Miljø, 7. marts 2011, pkt. 44: Udvalget anbefaler, at forslag til Lokalplan 55/2011 for offentligt område ved Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager indstilles til Byrådets godkendelse med henblik på 8 ugers offentlig høring P Forslag til Tillæg nr. 10 til Mariagerfjord Kommuneplan Offentligt område ved Amerikavej i Hobro Resumé Plan har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 10 til Mariagerfjord Kommuneplan for rammeområde HOB.O.41 for at sikre mulighed for vedtagelse af forslag til "Lokalplan 56/2011 for offentligt område ved Amerikavej i Hobro". Plan har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 10 til Mariagerfjord Kommuneplan for rammeområde HOB.O.41 for at sikre mulighed for vedtagelse af forslag til "Lokalplan 56/2011 for offentligt område ved Amerikavej i Hobro". I lokalplanforslaget gives der mulighed for en bebyggelsesprocent på 50% inden for afgrænsningen af Behandlingscenter Østerskoven. Dette er ikke i overensstemmelse med

21 kommuneplanrammen, som siger en bebyggelsesprocent på 40%. Samtidig gives der i lokalplanforslaget mulighed for bebyggelse i op til 13,5 meter, hvilket svarer til tre etager. I forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 udlægges der således et nyt rammeområde HOB.O.41, hvor bebyggelsesprocenten hæves til 50% og etageantallet hæves til tre etager. Bilag Forslag til Kommuneplantillæg nr 10 Udvalget for Teknik og Miljø, 7. marts 2011, pkt. 45: Udvalget anbefaler, at forslag til Tillæg nr. 10 til Mariagerfjord Kommuneplan for rammeområde HOB.O.41 fremlægges i offentlig høring P Forslag til Lokalplan 56/2011 for offentligt område ved Amerikavej i Hobro Resumé Forslag til Lokalplan 67/2011 for offentligt område ved Amerikavej i Hobro er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Behandlingscenter Østerskoven om at bygge til den eksisterende bygningsmasse. Lokalplanområdet udgør ca. 1,9 ha og består af ejendommen, hvor behandlingscentret ligger, og den tilgrænsende ejendom, hvor der ligger et énfamiliehus. Ejendommen, hvor behandlingscentret er beliggende overføres til byzone med lokalplanen. Naboejendommene, hvor Julemærkehjemmet og Hotel Amerika ligger, er også i byzone. For at hele området kommer til at ligge i byzone, er ejendommen med énfamiliehuset også er taget med i lokalplanforslaget. I lokalplanforslaget gives der mulighed for at udvide bebyggelsen inden for nogle nærmere definerede byggefelter. I det byggefelt, der ligger længst væk fra Amerikavej, gives der mulighed for at opføre bebyggelse i op til 13,5 meter, hvilket svarer til bebyggelse i tre etager. Baggrunden

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere