52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten Plan, Teknik og Byg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg"

Transkript

1 Pkt. Tekst 50 Frigivelse af anlægsmidler Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2010 til Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten Plan, Teknik og Byg 53 Afskrivninger Udgifter til honorarer for fagpersoner tilknyttet Boligkommissionen 55 Hadsund Ældreboligselskab regnskab Ansøgning fra Danmarks Saltcenter om lån / anlægstilskud med tilbagebetaling til anlægsinvesteringer 57 Ungdomsboliger på Amerikavej 28 A og 28 B, 9500 Hobro, Hobro Boligforening afdeling Byfornyelsesprojekt - Ungdomshus 59 Borgerstyret personlig assistance - BPA Endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 med tilhørende VVMredegørelse - Placering af nyt renseanlæg 61 Placering af nyt renseanlæg ved Hadsund - VVM-screening 62 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 53/2011 for Fruerlund og Fruerlundparken ved Øster Hurup 63 Forslag til Lokalplan 55/ Offentligt område ved Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager 64 Forslag til Tillæg nr. 10 til Mariagerfjord Kommuneplan Offentligt område ved Amerikavej i Hobro 65 Forslag til Lokalplan 56/2011 for offentligt område ved Amerikavej i Hobro 66 Limfjordsrådets høringssvar til vand- og Natura 2000-planer 67 Mariagerfjord Kommunes høringssvar til vand- og Natura 2000-planer 68 Byggemodning af Mølhøjparken, etape 2 i Hobro 69 Trafikhandlingsplan 2011

2 70 Norup Gymnastik- og Ungdomsforening - Udbygning af byens sportsplads via Kvalitetsfondsmidlerne 71 Hobro Vandrerhjem L U K K E D E P U N K T E R 72 Udviklingsprojekt 73 Orienteringssager 74 Eventuelt S Frigivelse af anlægsmidler 2011 På investeringsoversigtens budget 2011 for Kultur og Fritid er der afsat rådighedsbeløb til diverse Kulturinstitutioner på 1,0 mio kr. Kultur og Fritid anmoder om frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af projekter på Kulturinstitutioner på 1,0 mio kr. Udvalget for Kultur og Fritid, 1. marts 2011, pkt. 27: Udvalget for Kultur og Fritid anbefaler, at Byrådet frigiver det afsatte rådighedsbeløb til Kulturinstitutioner på 1,0 mio. kr. Jens Riise Dalgaard var fraværende S Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2010 til 2011.

3 Resumé Som led i afslutningen af regnskabet for 2010 skal der tages stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2010 til Udvalgene indstiller følgende overførsler fra 2010 til 2011 vedr. uforbrugte rådighedsbeløb: Udvalget for Kultur og Fritid, 25. januar 2011, pkt.16: Videresendes til Byrådets godkendelse. Udvalget for Sundhed og Omsorg, 7. marts 2011, punkt 14: Udvalget drøftede overførslerne og anbefaler, at der sker overførsel som beskrevet. Udvalget for Teknik og Miljø, 7. marts 2011, punkt 55: Anbefales som indstillet. Udvalget for Børn og Familie, 8. marts 2011, punkt 24: Udvalget anbefaler at der sker overførsel som beskrevet, dog at punkt Børnehaven Regnbuen, Hadsund afsluttes, projekt Daginstitutioner APV og Projekt Skoler APV ikke overføres, således at den samlede overførsel der anbefales er på 9,935 mio.kr. Udvalg Opgørelse fra Økonomi er fra mio.kr. fagudvalg mio.kr. Udvalget for Kultur og Fritid 15,966 0,787*) Udvalget for Sundhed og 1,631 1,631 Omsorg Udvalget for Teknik og Miljø 16,857 16,857 Udvalget for Børn og Familie 10,243 9,935 I alt 44,697 29,210 Økonomiudvalget Udgifter 1,596 Indtægter -2,300 I alt overførsler fra 2010 til ,596-2,300 Behandles på Økonomiudvalgets 16. marts ,993 28,506 *) Udvalget for Kultur og Fritid har indstillet at der overføres 15,966 mio.kr.

4 Efterfølgende er overførselsbeløbet reduceret af Økonomi for så vidt angår anlæg finansieret af kvalitetsfondsmidler (15,179 mio.kr.), idet disse områder opgøres årligt og derfor er indregnet som udgift i regnskabsår Økonomi Der skal søges tillægsbevilling (anlægsbevilling) til de overførte rådighedsbeløb - i de tilfælde - hvor der ikke tidligere er frigivet rådighedsbeløb (anlægsbevilling). Overførsler i alt 28,506 mio.kr. finansieres ved forbrug af likvide aktiver i Bilag Udvalget for Kultur og Fritid - endelig Udvalget for Sundhed og Omsorg endelig Udvalget for Teknik og Miljø - endelig Udvalget for Børn og Familie - endelig Økonomiudvalget - tilrettet P Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten Plan, Teknik og Byg Resumé På investeringsoversigten budget 2011 for Teknik og Byg er der afsat rådighedsbeløb på kr. til områdefornyelse i den søndre del af Hobro. Plan anmoder om frigivelse af rådighedsbeløbene til gennemførelse af de planlagte projekter. Status på projekterne er følgende: Ungdomshuset, renovering og indretning - Licitation er afholdt, og der pågår forhandlinger p.t. - der forventes afsluttet primo marts Opholds- og legearealer ved Søndre Skole og Ungdomshuset - Hovedprojekt er i udbud og licitation afholdes den 14. marts 2011.

5 Projekterne forventes afsluttet planmæssigt den 1. august Udvalget for Teknik og Miljø, 7. marts 2011, pkt. 53: Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, at Byrådet frigiver følgende af de afsatte rådighedsbeløb: kr. til Opholds- og legearealer ved Søndre Skole og Ungdomshuset. 4,2 mio. kr. til Ungdomshuset så dette kan færdiggøres i Der fremrykkes således 1 mio. kr. fra S Afskrivninger 2010 Resumé Økonomi har udarbejdet fortegnelse over foretagne afskrivninger i regnskabet I 2010 er der i alt afskrevet 4,757 mio.kr. I 2009 er der i alt afskrevet 4,461 mio.kr. Der er i alt afskrevet 4,757 mio.kr. som vedrører følgende områder: I alt afskrivninger vedr. debitorer ,71 kr. I alt afskrivninger vedr. indskud i Ældreboliger, tab på genhusning samt afskrivning på boligindskudslån ,13 kr. I alt afskrivninger vedr. Løn- og Personalekontoret 1.702,46 kr. I alt afskrivninger vedr. Arbejdsmarked ,63 kr.

6 I alt øvrige afskrivninger I alt afskrivninger ,20 kr ,13 kr. Økonomi Positive beløb er afskrivninger af tilgodehavender eller optagelse af gæld. Negative beløb er afskrivninger af gæld eller optagelse af tilgodehavender. Bilag Afskrivninger detaljeret Direktionen indstiller, at afskrivningerne godkendes A Udgifter til honorarer for fagpersoner tilknyttet Boligkommissionen Resumé Boligkommissionen ved Mariagerfjord Kommune har fungeret siden begyndelsen af Byrådet har på et møde afholdt den 25. marts 2010 godkendt sammensætningen af de 9 medlemmer, der udgør den samlede Boligkommissionen. 3 af disse medlemmer er hentet uden for organisationen og Byrådet. Under rekrutteringen af disse 3 medlemmer er det fundet nødvendigt at kunne tilbyde et honorar/diæter for deltagelse i møder i Boligkommissionen samt refusion af rejseudgifter. Det indstilles således til Økonomiudvalget og til Byrådet, at det formelt godkendes, at der kan udbetales honorar/diæter samt refusion for rejseudgifter.

7 Boligkommissionen består af 9 medlemmer. Der er fundet suppleanter for samtlige medlemmer. Boligkommissionen i Mariagerfjord Kommune er en af de få i hele regionen, der er intakt med besættelse af alle poster. Boligkommissionen er sammensat af: 1 formand og 2 medlemmer, der alle er medlem af Byrådet 1 medlem, der er læge 1 medlem, der har brandmæssig sagkundskab 1 medlem, der er bygningssagkyndig 1 medlem, der er jurist 1 medlem efter indstilling af de større grundejerforeninger i kommunen 1 medlem efter indstilling af de større lejerforeninger i kommunen Lægen, repræsentanten for grundejerforeninger og repræsentanten for lejerforeninger er hentet uden for organisationen og Byrådet. Det var endog meget vanskeligt at identificere disse 3 medlemmer. Det var især vanskeligt at finde frem til en læge, der havde tid og interesse i arbejdet i Boligkommissionen. Den læge, der tiltrådte posten, har base i København. Repræsentanten for Grundejerforeningerne har base i Hadsund og repræsentanten for lejerforeningerne har base i Aalborg. Lægen honoreres på timebasis samt med refusion af rejseudgifter. Honorar og rejseudgifter beløber sig ti i alt ca. kr for hvert møde. Diæter og rejseudgifter til repræsentanten for grundejerforeningerne og for lejerforeningerne medfører en udgift på ca. kr for hvert møde (2 gange kr. 725). Økonomi Udgifter til honorarer, diæter og rejseudgifter kan rummes inden for det budget, der er afsat til Boligkommissionens opgaver. Direktøren indstiller, at forvaltningen bemyndiges til at udbetale honorarer, diæter og rejseudgifter som skitseret under sagsfremstillingen.

8 S Hadsund Ældreboligselskab regnskab I henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr af 15. december 2009 skal de almene boligorganisationer indsende dels boligorganisationens regnskab og dels afdelingsregnskaber til beliggenhedskommunen. Hadsund Ældreboligselskab har fremsendt revideret regnskab for perioden til for hovedafdelingen og afdeling 1, der er beliggende Stationsvej 2, Skelund 9560 Hadsund. Hovedafdelingen har et overskud i regnskabsåret på kr Overskuddet er henlagt til arbejdskapitalen. Afdeling 1 har et underskud på kr Underskuddet er overført til underskudskonto og er budgetteret til at kunne afvikles over 10 år. Underskuddet skyldes primært tab ved lejeledighed, idet der ikke har været tilstrækkelige midler i dispositionsfonden eller på egne henlæggelser til dækning heraf. Hadsund Ældreboligselskab har 10 lejemål i kommunen. Lejen udgør kr. 722,28 pr. m2 bruttoetageareal. Domea, der administrerer Hadsund Ældreboligselskab oplyser, at der til det årlige indkaldte ordinære kombinerede repræsentantskabs- og organisationsbestyrelsesmøde kun mødte et medlem op, hvorfor mødet ikke blev holdt. Der er fortsat problemer med at få valgt beboerdemokrater til bestyrelsen. Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne være på 5 medlemmer. I en længere periode har der kun siddet 3 medlemmer i bestyrelsen (heraf en beboerdemokrat). Revisionen har den 2. februar 2011 fremsendt straksindberetning og meddelt, at organisationsbestyrelsen i boligorganisationen samt den pågældende afdelingsbestyrelse er orienteret omkring de økonomiske problemer, dels gennem fremsendelsen af det reviderede regnskb og dels gennem den tilhørende revisionsprotokol. Det kan oplyses, at grundet afdelingens vanskelige situation er der den 9. februar 2011 afholdt møde med Domea. På mødet blev situationen drøftet og Domea oplyste, at det er vanskeligt at udleje boligerne og oplyser at udgifterne til varme i området er høje og det kan være en af årsagerne til udlejningssituationen. P.t. er 1 bolig ledig og et par andre er opsagt.

9 Der er lavet en vurdering af en mulig salgspris hos en lokal ejendomsmægler. Han vurderer, at ejendommen kan sælges for kr Et eventuelt salg skal godkendes af Socialministeriet og Mariagerfjord Kommune. Det undersøges om andre boligorganisationer vil overtage boligerne. På grund af den dårlige økonomi har Domea standset betalingen af terminsydelser til kreditforeningen Der er ydet kommunegaranti for 28,57 % af restgælden kr svarende til kr Økonomi Et salg kan udløse en garanti fra kommunen på max. kr Bilag Årsregnskab og revisionsprotokollat - Hadsund Ældreboligselskab Finans indstiller, at regnskaberne tages til efterretning. Det indstilles endvidere, at sagen følges tæt og Økonomiudvalget orienteres, når der foreligger noget nyt Ø Ansøgning fra Danmarks Saltcenter om lån / anlægstilskud med tilbagebetaling til anlægsinvesteringer Danmarks Saltcenter ønsker i den nærmeste fremtid at bortforpagte cafeen. Den nuværende model, hvor cafeen drives af Danmarks Saltcenter, er ikke en holdbar løsning, idet cafedriften ikke er overskudsgivende. Dette skyldes blandt andet Konkurrencestyrelsens klausul om, at så længe cafeen drives af Danmarks Saltcenter, så skal alle gæster betale entre i Saltcentret, inden de kan være kunder i cafeen. Ved en bortforpagtning af cafeen bortfalder denne klausul, og

10 cafeen kan åbnes for alle interesserede kunder. Der er således grundlag for en betragtelig større omsætning, end cafeen har i dag med de nuværende regler. Danmarks Saltcenter ansøger derfor om et anlægslån/anlægstilskud med tilbagebetaling på 2,5 mio. kr. ved Mariagerfjord Kommune. Anlægslånet vil blive brugt til at renovere taget på cafeområdet samt udvide cafeområdet med en seperat indgang ud mod havnefronten og tilbygning af en udendørs serveringsterasse. Økonomi Mariagerfjord Kommune kan give et anlægstilskud på 2, 5 mio. kr. til Saltcentret, herunder 1,2 mio kr. til træterasse, jfr. bilag. Anlægstilskuddet vil belaste kommunens økonomi med 2,075 mio. kr. Saltcentret vil tilbagebetale lånet/tilskuddet over 10 år med en nedsættelse af det årlige tilskud med kr. Anlægsbudgettet for 2011 er bevilget, men der er mulighed for en fremrykning af ledig anlægsbeløb fra 2012 til 2011 og bevilge det til Saltcentret. Økonomi vurderer, at 10 år er en lang tilbagebetalingstid. Saltcentret skitserer også en anden finansieringsmulighed med et mindre anlægstilskud med tilbagebetaling fra Mariagerfjord Kommune og et banklån til restfinansiering. Bilag Ansøgning fra Danmarks Saltcenter med bilag (tegninger m.v.) Direktionen indstiller projektet til drøftelse G

11 57. Ungdomsboliger på Amerikavej 28 A og 28 B, 9500 Hobro, Hobro Boligforening afdeling 32 Hobro Boligforening retter i skrivelse af 16. februar 2011 henvendelse til Mariagerfjord Kommune og meddeler, at der er udlejningsvanskeligheder i ovennævnte afdeling. P.t. står 24 ungdomsboliger tomme. Afdelingen består af 51 ungdomsboliger, der er opført i 2 byggeafsnit - med 31 i 1. etape og 20 stk i 2. etape. Hobro Boligforening søger et godt råd med hensyn til eventuel ombygning til ældre- eller plejeboliger tilknyttet Solgaven, salg eller tvangsauktion. Mariagerfjord Kommune har givet kommunegaranti for lån med 30,11 % af kr kr og 22,62 % af ,52 kr Den samlede garanti udgør således i alt kr Fremsendes til orientering for Økonomiudvalget P Byfornyelsesprojekt - Ungdomshus Resumé Ungdomshuset i Christiansgade i Hobro er en del af byfornyelsesområdet i Hobro. Velfærdsministeriet har meddelt Mariagerfjord Kommune et støttebeløb på 3,9 mio. kr. Ungdomsskolebestyrelsen har på sit møde den 29. oktober 2008 drøftet forslaget om Ungdomshuset. Udvalget for Kultur og Fritid, 2. marts 2010, pkt. 29: Udvalget ønsker at prioritere Ungdomshuset højt. Det godkendes, at restfinansieringen op til 5,6 mio. kr. finansieres af kvalitetsfondsmidlerne. Sagen videresendes til Byrådets godkendelse.

12 Økonomiudvalget, 17. marts 2010, pkt. 59: Anbefales som indstillet af Udvalget for Kultur og Fritid den 2. marts Byrådet, 25. marts 2010, pkt. 63: Godkendt som indstillet af Udvalget for Kultur og Fritid den 2. marts I forbindelse med afholdt møde i byggeudvalget den hvor der er arbejde med et sparekatolog for det samlede projekt, har arkitekt Søren Nørgaard henvendt sig med følgende problemstillinger: Der mangler ca kr. excl. moms i forhold til budgettet på ,00 kr. (håndværkerudgifter) Vinduer og udv. døre: Desuden er det uafklaret m.h.t. vinduesvalg. Ekstern konsulent har i projektet medregnet trævinduer, malede fra fabrik. Hvis der vælges træ/alu vinduer vil der være en merpris på ,00 kr. excl. moms Hvis eksist. vinduer og udv. døre istandsættes og malerbehandles, samt suppleres indv. med forsatsvinduer vil der være en merpris på ,00 kr. excl. moms Tagbeklædning: I projektet har ekstern konsulent i sparekataloget regnet med tagbeklædning af sort eternit B6 Hvis der vælges tagbeklædning af tagpap vil der være en merudgift på ,00 kr. excl. moms Hvad angår beslutning om valg af vinduer og udv. døre, samt valg af tagbeklædning må det være op til intern arkitekt fra Plan at komme med en indstilling på baggrund af den udarbejdede savevurdering Værkstedsdelen: Værkstedsdelen udgør en besparelse på ,00 kr. excl. moms. D.v.s.at værkstedsdelen er p.t. ikke med i projektet. Fagenheden gør opmærksom på, at det vil være nødvendigt at indarbejde værksteddelen som etape 2, således at den indgår som en del at budgetdrøftelsen for Fagenheden gør opmærksom på, at forud for ovennævnte har været en del møder i Byggeudvalget, med det formål at udarbejde et sparekatalog, således at anlægsrammen på 5,6 mio. kunne overholdes. Arkitekten vil på mødet gennemgå det samlede sparekatalog. Det vuderes at det vil være særdeles vanskeligt at reducere de ovennævnte kr. i forhold

13 til rammen. Yderligere udfordring er at, Ungdomsskolens lokaler på Kirketoften er lejet ud til anden side pr , hvorfor byggesagen vedrørende Ungdomshuset har absolut hastekarakter. Fagenheden gør opmærksom på, at der er indkaldt til Bygherreudvalgsmøde torsdag den , der har politisk repræsentation af såvel Kultur og Fritid som Teknik og Miljø. Bilag Tegninger m.m. januar 2010 Referat fra Byggeudvalgsmøde Ungdomshuset den Begrundelser for økonomiske overskridelser af budgetrammen for ungdomshuset.pdf Udvalget for Kultur og Fritid, 1. marts 2011, pkt. 31: Arkitekten fra Madsen og Co. gennemgik projektet og begrundelserne for, at projektet blev dyrere end der i første omgang har været afsat i anlægsbudgettet - vedlagte bilag. Arkitekterne har sammen med brugerne og entreprenørerne fundet besparelser på projektet. Udvalget har fået udleveret følgende bilag på mødet: SAVE - vurdering fra Plan Energimærkning Oplæg fra Ungdomsskolenlederen Udvalget har drøftet SAVE-vurderingen og anbefaler, at Strategiudvalget går ind for tagpap på bygningen, men ikke på de resterende anbefalinger. Formanden medtager sagen til Strategiudvalgets møde den , hvor sagen fremlægges. Byggeriet igangsættes i henhold til budget med energipulje af på et samlet beløb på til tagpap. Finansieres af givet anlægsbevilling på 5,6 mio.kr fra energipuljen. Overskydende beløb afsættes til forøgelse af uforudsete udgifter. Afdrag til energipuljen med ca finansieres årligt fra vedligeholdelsespuljen Kulturinstitutioner til på 1,0 mio. kr. Efter tilbagebetaling forventer Udvalget at få anlægspuljen hævet igen til 1,0 mio. Det er ikke ungdomsskolen, der skal afholde udgiften til tilbagebetaling til energipuljen.

14 Udvalget ønsker, at anlægsbudgettet til etablering af værkstedet indarbejdes som etape 2 i forbindelse med budget Jens Riise Dalgaard var fraværende G Borgerstyret personlig assistance - BPA 96 Resumé På budgetseminaret for budget 2011 henstillede Byrådet, at der blev udarbejdet kvalitetsstandarter på handicapområdet. Handicapområdet har udarbejdet kvalitetsstandarder for: Borgerstyret personlig assistance - BPA 96. Kvalitetsstandarden beskriver indsatsen og forventes taget i brug så snart Byrådet vedtager disse. Der vil ske en redaktionel sammenskrivning, således at generelle oplysninger kun medtages én gang som orientering. En eventuel fremtidig ændring af indsatsen, vil kunne ske ved at byrådet godkender ændringen for den enkelte indsatsområde. Det forventes herudover, at kvalitetsstandarterne vil være en del af styringsredskaberne på handicapområdet. Udvalget for Sundhed og Omsorg, 7. marts 2011, pkt. 18:

15 Efter en bred drøftelse om oplægget anbefaler udvalget, at kvalitetsstandarden fremsendes til Byrådets godkendelse. Handicaprådet, 10. marts 2011: påføres fredag den 11. marts P Endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 med tilhørende VVM-redegørelse - Placering af nyt renseanlæg Resumé Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse har været i offentlig høring i perioden 5. oktober 2010 til 1. december Der er indkommet 14 indsigelser/bemærkninger til forslaget samt to underskriftsindsamlinger. Det skal bemærkes, at Miljøcenter Århus har nedlagt veto mod forslaget til kommuneplantillægget. Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse har været i offentlig høring i perioden 5. oktober 2010 til 1. december Der er indkommet indsigelser/bemærkninger fra følgende: Miljøcenter Århus (veto) Kystdirektoratet Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord Vandservice a/s Underskriftsindsamling fra beboerne på Petersborgvej Underskriftsindsamling fra borgerne omkring Øster Lovnkær Grundejernforeningen Halvrebene Hanne og Anders Davidsen, Petersborgvej 7 Peter Bøggild, Granborg 17 Bjørn Gilberg Sven Gilberg, Gl. Landevej 43

16 Ina Susan Danielsen Finn Frandsen Sten Rothgarn Fonden Landlyst. En nærmere beskrivelse og behandling af indsigelserne kan ses i vedhæftede indsigelsesnotat. Det skal dog bemærkes, at Miljøcenter Århus har nedlagt et veto mod planforslaget. Miljøcenter Århus gør indsigelse mod kommuneplantillægget, da der ikke i tilfredsstillende omfang er redegjort for de særlige planlægningsmæssige begrundelser for udlægget af det ene af de to arealreservationer til et nyt renseanlæg inden for kystnærhedszonen. Plan har efterfølgende fremsendt et brev til Miljøcenter Århus, hvori forholdet til kystnærhedszonen uddybes hvad angår placeringen af anlægget ved Øster Lovnkær, og hvor Miljøcentret anmodes om at frafalde indsigelsen. Plan har ikke modtaget svar inden færdiggørelsen af denne sagsfremstilling. Såfremt Miljøcentret ikke har frafaldet deres indsigelse inden den 10. januar 2011, udsættes den endelige vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 med tilhørende VVM-redegørelse til et senere udvalgsmøde. Bilag Forslag til Tillæg nr. 5 Indsigelsesnotat Udvalget for Teknik og Miljø, 10. januar 2011, pkt. 7: Udvalget anbefaler, at forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse med følgende ændringer i forhold til det offentliggjorte planforslag: Retningslinie i Tillæg nr. 5 til Kommuneplan ændres til kun at omfatte området ved Øster Lovnkær Rammeområde BUD.O.2 for offentligt område - renseanlæg ved Buddum - udtages af Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Muligheden for at etablere et oplevelsescenter i tilknytning til renseanlægget udtages af Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Beskrive forholdet til kystnærhedszonen i tillæg nr. 5 til Kommuneplan at muligheden for etablering af oplevelsescenter opretholdes.

17 P Placering af nyt renseanlæg ved Hadsund - VVMscreening Mariagerfjord Kommune har modtaget en anmodning fra Mariagerfjord Spildevand A/S om at foretage en VVM-screening for en placering af det nye fælles renseanlæg for hele Mariagerfjord Kommune i et område nord for Hadsund. Af ansøgningen fremgår det, at udledningspunktet i Kattegat fastholdes, men at der naturligvis vil skulle fastlægges et nyt traceé for udløbsledningen fra området nord for Hadsund og til udledningspunktet i Kattegat. Begrundelsen for den nye placering er overordnet, at der kan opnås tekniske og økonomiske fordele både i anlægsfasen og i driftsfasen samtidig med, at det natur- og miljømæssigt er en mere neutral placering end Øster Lovnkær. Området nord for Hadsund har et betydeligt højere beliggende område med en mere stabil undergrund end de lavtliggende og blødbundede arealer ved Øster Lovnkær. Det betyder, at der kan spare op mod 30 mio. kr. til anlæg af renseanlægget. Hertil kommer, at der yderligere kan spares 2-3 mio. kr. i årlige driftsudgifter til pumpning, da det rensede spildevand på grund af den høje beliggenhed kan løbe af sig selv fra anlægget og ud i Kattegat 90% af tiden. Der er udført støj- og lugtvurderinger for både placeringen nord for Hadsund og ved Øster Lovnkær. Vurderingerne angiver, at der ikke vil opstå problemer på grund af støj eller lugt ved nogen af placeringerne, når renseanlægget udføres med de forholdsregler det er disponeret for. Planafdelingens bemærkninger På baggrund af anmodningen om den nye placering har Planafdelingen foretaget en screening af hele området fra Terndrupvej i vest og ud til Kattegat, med henblik på at finde alternative placeringer i en tilsvarende kote. På baggrund af screeningen vurderer Planafdelingen, at den pågældende placering nord for Hadsund er den mest optimale. Ligeledes er Planafdelingen enige i antagelserne vedr. natur- og miljøforholdene. Det skal dog understreges, at den ønskede placering inddrager ca. 4 ha. bynær fredskov, der dog rent skovmæssig vurderes at være af en forholdsvis ringe kvalitet. Ophævelsen af fredskov forudsætter forhandlinger med Miljøministeriet. Bilag Anmodning om VVM screening Forslag til VVM-anmeldelse af etablering af nyt renseanlæg i Mariagerfjord Kommune Kort over ledning, Renseanlæg

18 Kort, Renseanlæg Notat af om overvejelser vedr. placering af nyt renseanlæg til Udvalget for Teknik og Miljø, 7. marts 2011, pkt. 60: Udvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt der skal søges udarbejdet et plangrundlag, der muliggør Mariagerfjord Spildevand A/S's anmodning om etablering af nyt renseanlæg nord for Hadsund. Udvalget for Teknik og Miljø, 7. marts 2011, pkt. 60: Fremsendes til Økonomiudvalget P Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 53/2011 for Fruerlund og Fruerlundparken ved Øster Hurup Resumé Forslag til Lokalplan 53/2011 for Fruerlund og Fruerlundparken ved Øster Hurup har været i offentlig høring i perioden 7. december 2010 til 2. februar Der er indkommet 7 indsigelser. I offentlighedsperioden er der indkommet indsigelser fra følgende: Kystdirektoratet Samlet indsigelse fra grundejerforeningerne Haslevgaarde Strand, Harvigs Strandpark, Oasen, Ny Granly, Ved Fruerlund, Ryttermarken/Gl. Landevej og Rugvænget Bestyrelsen for Fruerlundparken Øster Hurup Turist & Handel Finn Andersen, Ved Fruerlund 16 Aage og Kirsten Pedersen, Ved Fruerlund 33 Jille og Kurt Siegler, Fruerlundvej 31 (klage sendt til Natur- og Miljøklagenævnet)

19 Indsigelserne er behandlet i indsigelsesnotatet, som er vedhæftet sagsfremstillingen. Bilag Forslag til Lokalplan 53 Indsigelsesnotat Udvalget for Teknik og Miljø, 7. marts 2011, pkt. 43: Udvalget anbefaler, at forslag til Lokalplan 53/2011 for Fruerlund og Fruerlundparken ved Øster Hurup fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse med følgende ændringer: Afsnit 4.6 om støj tilrettes, jf. indsigelsesnotatet Afsnit 4.11 om campering tilrettes, jf. indsigelsesnotatet Muligheden for at etablere en genbrugsplads inden for lokalplanområdet udtages af planen Afsnit 4.2 om rammer for lokalplanlægning tilrettes, hvis muligheden for at etablere en genbrugsplads inden for lokalplanområdet udtages af planen og med betinget tilføjelse af mulighed for ekstra vejadgang P Forslag til Lokalplan 55/ Offentligt område ved Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager Resumé Mariagerfjord Kommune har udarbejdet forslag til Lokalplan 55/2011 for et offentligt område ved Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager. Lokalplanen giver mulighed for, at der inden lokalplanområdet kan ske om- og tilbygning af højskolen og efterskolen i forbindelse med den eksisterende bebyggelse. Lokalplanområdet, som ejes af Pinsevækkelsen, omfatter et areal på ca. 7,2 ha. I lokalplanen fastholdes området til offentlig formål i form af højskole, efterskole, kursus- og stævnevirksomhed.

20 Pinsevækkelsen ønsker, at der bliver skabt mulighed for, at der til skolernes eksisterende bebyggelse kan bygges til og ombygges i takt med det fremtidige behov. Der udlægges rummelige byggefelter inden for lokalplanområdet, hvor bebyggelse skal placeres inden for. Byggefelterne er lagt udfra principper, der understøtter henholdsvis efterskolens og højskolens særlige karakter. Bilag Forslag til lokalplan for et offentligt område mellem Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager Udvalget for Teknik og Miljø, 7. marts 2011, pkt. 44: Udvalget anbefaler, at forslag til Lokalplan 55/2011 for offentligt område ved Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager indstilles til Byrådets godkendelse med henblik på 8 ugers offentlig høring P Forslag til Tillæg nr. 10 til Mariagerfjord Kommuneplan Offentligt område ved Amerikavej i Hobro Resumé Plan har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 10 til Mariagerfjord Kommuneplan for rammeområde HOB.O.41 for at sikre mulighed for vedtagelse af forslag til "Lokalplan 56/2011 for offentligt område ved Amerikavej i Hobro". Plan har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 10 til Mariagerfjord Kommuneplan for rammeområde HOB.O.41 for at sikre mulighed for vedtagelse af forslag til "Lokalplan 56/2011 for offentligt område ved Amerikavej i Hobro". I lokalplanforslaget gives der mulighed for en bebyggelsesprocent på 50% inden for afgrænsningen af Behandlingscenter Østerskoven. Dette er ikke i overensstemmelse med

21 kommuneplanrammen, som siger en bebyggelsesprocent på 40%. Samtidig gives der i lokalplanforslaget mulighed for bebyggelse i op til 13,5 meter, hvilket svarer til tre etager. I forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 udlægges der således et nyt rammeområde HOB.O.41, hvor bebyggelsesprocenten hæves til 50% og etageantallet hæves til tre etager. Bilag Forslag til Kommuneplantillæg nr 10 Udvalget for Teknik og Miljø, 7. marts 2011, pkt. 45: Udvalget anbefaler, at forslag til Tillæg nr. 10 til Mariagerfjord Kommuneplan for rammeområde HOB.O.41 fremlægges i offentlig høring P Forslag til Lokalplan 56/2011 for offentligt område ved Amerikavej i Hobro Resumé Forslag til Lokalplan 67/2011 for offentligt område ved Amerikavej i Hobro er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Behandlingscenter Østerskoven om at bygge til den eksisterende bygningsmasse. Lokalplanområdet udgør ca. 1,9 ha og består af ejendommen, hvor behandlingscentret ligger, og den tilgrænsende ejendom, hvor der ligger et énfamiliehus. Ejendommen, hvor behandlingscentret er beliggende overføres til byzone med lokalplanen. Naboejendommene, hvor Julemærkehjemmet og Hotel Amerika ligger, er også i byzone. For at hele området kommer til at ligge i byzone, er ejendommen med énfamiliehuset også er taget med i lokalplanforslaget. I lokalplanforslaget gives der mulighed for at udvide bebyggelsen inden for nogle nærmere definerede byggefelter. I det byggefelt, der ligger længst væk fra Amerikavej, gives der mulighed for at opføre bebyggelse i op til 13,5 meter, hvilket svarer til bebyggelse i tre etager. Baggrunden

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune Udbygningsaftale Mellem Landbrug & Fødevarer og Århus Kommune Mellem Landbrug og Fødevarer Axeltorv, Axeltorv 3 1609 København V Cvr. nr. 25529529 (herefter benævnt Ejeren ) og Aarhus Kommune Rådhuset

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere