Kirstinedalsskolen. Kvalitetsrapport 2010 og Virksomhedsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirstinedalsskolen. Kvalitetsrapport 2010 og Virksomhedsplan 2011-2012"

Transkript

1 Kirstinedalsskolen Kvalitetsrapport 2010 og Virksomhedsplan

2 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 elever i tal 5 Indsatsområder 6 Direktionens indsatsområder 6 Skolevæsenets indsatsområder 6 egne indsatsområder 8 Baggrund og uddybning 10 Direktionens indsatsområder 10 Skolevæsenets indsatsområder 10 kommentarer til andre emner 11 Forvaltningens bemærkninger 12 Virksomhedsplanen tjener også som bilag til skolens kvalitetsrapport. 2

3 FORORD I det forløbne år I 2010 har der i skoledelen været særligt fokus på faglig læsning herunder studielæsning i udskolingsafdelingen og højnelse af det faglige niveau med særlig opmærksomhed på fagene dansk, engelsk, natur og teknik samt fysik. Al arbejde i skoles forskellige fagudvalg er blevet højt prioriteret, og der er arbejdet med at opstille effektmål for fagene og undervisningen. Der har været holdt særlige temadage for personalet, hvor trivsel blandt både medarbejderne og eleverne har stået højt på dagsordenen herunder også temaet læringsledelse. Der har desuden været arbejdet med at fremme integrationen af de 2-sprogede elever, og i den forbindelse er der bl.a. blevet etableret et samarbejde med beboerrådgivningen i boligområdet Søparken. I SFO en på Kirstinedalsskolen har der særligt gennem kompetenceudviklingsforløb for personalet været arbejdet på at skabe en idræts SFO, hvor leg og kropslig udfoldelse for børnene er hovedindholdet. I de kommende år På Kirstinedalsskolen vil der også de kommende år være særligt fokus på højnelse af det faglige niveau i undervisningen og den faglige læsning i alle fag. Arbejdet i fagudvalgene er centralt. Videndeling og erfarlingsudveksling i fagudvalgene både internt på skolen og eksternt i forhold til andre skolers fagudvalg - vil indgå som centrale omdrejningspunkter bl.a. også via afholdelse af lokale faglige kurser og kompetenceudviklingsforløb. Målet er, at eleverne får den bedst mulige undervisning. For yderligere at styrke dette mål, vil der fortsat blive arbejdet på, at anvendelse af IT i undervisningen bliver et naturligt læremiddel i alle klasser og alle fag. Der vil blive udarbejdet en handleplan for skolens arbejde med dansk som andet sprog i undervisningen og det gode samarbejde med vores 2-sprogede forældre vil fortsætte. Samarbejdet mellem skole og SFO vil blive styrket via en række initiativer m.h.p. at fremme trivslen for alle herunder fokus på udvikling af elevernes sociale kompetencer og medansvar for fællesskabet, elevdemokratiet samt inklusion af lokalområdets elever med særlig behov. Der vil desuden fortsat være særlig opmærksomhed på nedbringelse af sygefraværet hos personalet og overholdelse af budgettet bl.a. via månedlige budgetopfølgninger og udarbejdelse af en handleplan for de økonomiske dispositioner og aktiviteter for de kommende skoleår. 3

4 VIRKSOMHEDENS RAMMER OPGAVER Kirstinedalsskolen tilbyder klassetrin og rummer desuden en special-taleklasse. Der er tre spor på hvert klassetrin, dog kun to på 6. og 9. årgang. Skolen havde pr. 5. september elever, heraf 7 i specialklassen. ORGANISATION Kirstinedalsskolen hører under Børne- og Ungeforvaltningen Mai-Britt Herløv Petersen Skoleleder Jens Ring Christensen SFO afd.leder Hanne Rathje Andersen Pædagogisk afd.leder Souschef Tommy Brun Larsen Adm. afd.leder Fagpersonale SFO Pædagoger og pædagomedhjælpere Fagpersonale, skoledelen Lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger Teknisk/administrativt personale Servicepersonale og sekretærer PERSONALE (BUDGET 2011) Personalegruppe Årsværk Ledelse * 3,0 Lærere og børnehaveklasseledere 42,7 Pædagoger og medhjælpere 28,8 Teknisk/administrativt personale 3,8 I alt 77,3 * Ingen af afdelingslederstillinger er med fuld ledelsestid SYGEFRAVÆR Sygefravær % * Skoledel 7,2 7,1 SFO 5,8 3,2 I alt 6,7 6,2 * Første 3 kvartaler 4

5 ØKONOMI Skoledel Budget (forventet) Løn og øvrige personaleomkostninger Elevdrift (undervisningsmidler mv.) Drift og ejendomsudgifter I alt Udgift pr. elev: Vidtgående specialundervisning * * til specialklasser og enkeltintegrerede elever. Omfatter løn og øvrige personaleomkostninger til fagpersonale. SFO Budget (forventet) Løn og øvrige personaleomkostninger Aktivitetsmidler Drift og ejendomsudgifter I alt brutto Forældrebetaling I alt netto Udgift pr. barn: SFO specialtilbud * * til specialgrupper og enkeltintegrerede børn. Omfatter løn og øvrige personaleomkostninger til fagpersonale. Kirstinedalsskolen i alt ELEVER I TAL 2008/ / /11 Elever i SFO 2010 I alt % af elever Antal elever Bh Kl ,4% Gns. klassekvotient 22,3 22,6 22,3 1. kl ,5% Elever pr. lærer 13,9 15,0 15,0 2. kl ,3% Elevfravær i % 6,8 6,9-3. kl ,2% - heraf sygdom 3,9 3,9-4. kl ,0% - heraf ekstraordinær frihed 1,6 1,7-5. kl ,3% - heraf ulovligt fravær 1,3 1,4-6. kl ,0% I alt 384-5

6 INDSATSOMRÅDER DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER Nedbringelse af sygefraværet Sygefraværet på Kirstinedalsskolen (skole og SFO) skal ligge under 4 % årligt At der fortsat arbejdes med resultaterne fra trivselsundersøgelsen m.h.p. at styrke trivslen blandt alle medarbejdere på skolen Indeklimaet vil blive undersøgt nærmere, og der vil blive udarbejdet en handleplan på baggrund af undersøgelserne. At der følges op på handleplan for sygefravær Budgetoverholdelse og god økonomistyring At der afholdes sygefraværssamtaler efter 6. sygefraværsdag i henhold til Hovedudvalget ( ) Der er afholdt temadage for hhv. skolen og SFO en med resultaterne fra trivselsundersøgelsen m.h.p. at styrke trivslen blandt alle medarbejderne. I trivselsundersøgelsen scorede indeklimaet meget lavt. Der er udarbejdet en handleplan for sygefravær. Der er afholdt 8 sygefraværssamtaler i efteråret At budgettet for Kirstinedalsskolen overholdes, således at der ikke opstår yderligere merforbrug i løbet af skoleåret Budgetopfølgning en gang pr. mdr. Opfølgning på alt fravær på skolen en gang pr. mdr og fremover Der overføres et forventet merforbrug i 2010 på ca kr. til SKOLEVÆSENETS INDSATSOMRÅDER Højnelse af det faglige niveau - Læsning At højne det faglige niveau for alle eleverne i alle fag i henhold til Fælles Mål 2009 og et særligt fokus på fagene dansk, natur/teknik, fysik, engelsk. At der opstilles både kvantitative og kvalitative effektmål m.v. for undervisningen i de nævnte fagområder At fagudvalgene på de ovennævnte fagområder opstiller effektmål m.v. for progressionen i undervisningen gennem hele skoleforløbet At der kontinuerligt følges op på dokumentationsdata m.h.p. en evaluering af både elevernes resultater og de tiltag, der har været iværksat Fagudvalgene er i gang med arbejdet. Skolen har i indeværende skoleår haft relevante lærere på kurser på PUC. Der er givet ekstra tid til alle lærere til fagudvalgsarbejdet. Alle lærere har deltaget i kursus med temaet: resultatbaseret styring af faglige resultater og undervisningsformer, der øger elevernes læringsudbytte. Alle lærere har deltaget i kursus omkring: skolens samværsregler, så det kan være med til at fremme læring, trivsel og udvikling for elever og lærere. 6

7 Højnelse af det faglige niveau Faglig læsning At der arbejdes aktivt med den faglige læsning i alle skolens fag At alle fagudvalg skitserer en handleplan for hvordan der arbejdes med den faglige læsning på de enkelte klassetrin Der er af skolens læsevejleder udarbejdet et dokument vedr. fagudvalgenes arbejde med den faglige læsning. Højnelse af det faglige niveau Dansk som andetsprog At dansk som andet sprog implementeres i alle fag og fagområder. At styrke de tosprogede elevers faglige undervisning gennem hele skoleforløbet. At Kirstinedalsskolen deltager i Skolestyrelsens Tosprogs Taskforce. At Kirstinedalsskolen indgår i videndelende netværksgrupper med andre skoler i Køge med et stort antal tosprogede elever. Der blev i sep afholdt et velbesøgt forældremøde for alle forældre til 2- sprogede elever i indskolingen. Skoleåret Kirstinedalsskolen har en medarbejder tilknyttet fra Dansk som andetsprogs-teamet (DSA-teamet), hvor der arbejdes målrettet med lærere og de to-sprogede elever i indskoling og på mellemstrinnet. Skolen har afsat en pulje på 16 ugentlige timer til 2- sprogsundervisningen. De elever, der modtager undervisning, udvælges i samarbejde med klassens lærere samt ud fra testresultaterne. Skole/SFO samarbejder med socialmedarbejderne i boligområdet Søparken. Højnelse af det faglige niveau IT i undervisningen At IT (computere, mobiltelefoner, GPS, interaktive whiteboards m.v.) bliver et naturligt læremiddel i alle klasser og alle fag At skoleintra bliver et aktivt kommunikationsredskab for alle pædagoger i SFO en Implementering af faghæfte 48, Fælles mål 2009 At alle lærere i skolen bruger IT som aktivt læremiddel i undervisningen. At SFO bruger skoleintra som internt kommunikationsredskab. Mål og indhold i SFO - Lektiestøtte i SFO og skole og årene fremover Skolens IT-infrastruktur har brug for opdatering. Der arbejdes i dag med IT i undervisningen i nogen grad. Der er tildelt et antal IT-rygsække til udvalgte elever, og to lærere går pt. på kursus i brugen af IT-rygsæk. Skoleintra/Fællesnettet bruges af lærerne til intern kommunikation samt i skole/hjem-samarbejdet. Elevintra bruges. SFOens pædagoger er ikke tilknyttet Skoleintra/Fællesnettet At tilbyde lektiestøtte til eleverne fra klassetrin i SFO At tilbyde lektiestøtte til eleverne fra klasse i skolen At gøre biblioteket til et aktivt læringscenter efter skoletid i samarbejde med SFO I øjeblikket tilbydes der lektiestøtte i SFO fra klassetrin og delvist fra klassetrin i skolen. 7

8 Mål og indhold i SFO - Støtte eller udfordringer til børn med særlige behov At styrke samarbejdet mellem de to specialgrupper for børn med særlige behov - minislusen fra klasse og specialgruppen fra klasse Fælles p-møder. Dette giver øget kendskab til hinandens børn. Fælles aktiviteter, hvor det er hensigtsmæssigt for børnegruppen, med udgangspunkt i det enkelte barn Samarbejdet er påbegyndt i det små. Dels ved fælles aktiviteter og dels ved at træde til, når der er sygefravær i p-gruppen. EGNE INDSATSOMRÅDER Udvikling af elevernes sociale kompetencer og medansvar overfor fællesskabet At der udarbejdes et fælles grundlag for elevernes sociale kompetencer og medansvar overfor fællesskabet for alle elever på Kirstinedalsskolen (skole og SFO) Inklusion At hjælpe de strukturløse elever med at få struktur på arbejdet i klasserne og skolearbejdet i det hele taget At der udarbejdes et socialt curriculum for Kirstinedalskolen for hele skoleforløbet incl. SFO Eleverne i 4. klasserne deltager i 2- dages kursus om konflikthåndtering. Eleverne i 6. klasserne deltager i 3- dages kursus om konfliktløsning og elevmægling. Skolens AKT bruges i de situationer, hvor der er behov for hjælp til at understøtte enkelte elever/ grupper/klasser. Skolen har i samarbejde med elevråd udarbejdet samværsregler. Skolen arbejder p.t. med at oprette legepatruljer i frikvartererne. Alle lærere har deltaget i relevante kurser, der kan være med til at styrke arbejdet. At give en gruppe børn med At etablere et lokalt skole- og fritidstilbud for årene frem- på at etablere et lokalt tilbud for en 2011 (og Der vil i foråret 2011 blive arbejdet relations- og tilknytningsvanskeligheder mulighed for elever i problemer i forhold til udvikling af relati- kunne igangsætte et særligt skoleover) gruppe på 6-8 elever m.h.p. at at blive inkluderet i almenundervisningen via et kombineret undervisnings- og onskompetence og tilknytning efter sommerferien og fritidstilbud som heldagsforløb fritidstilbud At der etableres et lokalt tværfagligt team (pædagoger i dagtilbud og SFO, lærere, skolepsykolog, lokal sagsbehandler, familiekonsulent, skolekonsulent m.v.) m.h.p. at understøtte elevgruppen, og udveksle oplysninger om bekymringsbørn inden problemerne vokser sig store. 8

9 Elevdemokrati At arbejde med både det direkte og repræsentative elevdemokrati på Kirstinedalsskolen. At bruge elevintra aktivt i elevrådsarbejdet (og årene fremover) Elevrådet har arbejdet med at oprette legepatruljer SFO At der arbejdes med beskrivelse af og implementering af mål og indholdsbeskrivelser for SFO ud fra de 6 læreplanstemaer i gennem pædagogisk idræt (barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier) Der udarbejdes en beskrivelse af de enkelte læreplanstemaer, således at de også omfatter mål- og indholdsbeskrivelser for SFO og dermed skaber sammenhæng med børne- og ungepolitikken. Temaerne for mål- og indholdsbeskrivelserne er: Samspil mellem skole og SFO Samarbejde med forældrene Lektiehjælp Børn med særlige behov og forudsætninger Krop og bevægelse Samarbejde med idrætsforeninger Børns medbestemmelse Sammenhæng mellem dagtilbud og SFO. Beskrivelserne indeholder samtidig handleplaner med de aktiviteter som SFOen arbejder med i det daglige. Hele beskrivelsen lægges på Kirstinedalsskolens hjemmeside Der arbejdes på at få de enkelte læreplanstemaer sammenskrevet med temaerne for mål- og indholdsbeskrivelserne samt at få disse implementeret i det praktiske pædagogiske arbejde både i SFO I og II. Disse beskrives nedenfor under indsatsområder. Der er allerede igangsat mange projekter fx er der opført en BMX bane, etableret en pigeklub for de årige piger, kursus i pædagogisk idræt for personalet, daglig pædagogisk arbejde med leg og bevægelse, certificering som Idræts SFO m.v. Der er etableret specielle sociale fælles aktiviteter for børnene i klasse en gang ugentlig 9

10 BAGGRUND OG UDDYBNING DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER Nedbringelse af sygefraværet På Kirstinedalsskolen arbejdes der fortsat med: Implementering af handleplan for sygefravær. Elevernes trivsel i klasserne og SFO m.h.p. at udvikle sociale kompetencer og medansvar overfor fællesskabet (fra efteråret 2011). Afholdelse af lokale kurser for alle lærere vedr. arbejder med klasserumsrelationer og -ledelse i praksis. Løbende dialog om fravær på de fælles personalemøder i skole og SFO. At der arbejdes målrettet med at nedbringe sygefraværet, og at alt andet fravær, der vil medføre vikardækning, holdes på det laves mulige niveau Budgetoverholdelse og god økonomistyring Der er særlig fokus på: At der skal indhentes et merforbrug fra Dette vil ske ved at minimumstimetallet som er angivet i hhv. styrelsesvedtægten og folkeskoleloven overholdes. At der vil blive udarbejdet en handleplan for de økonomiske aktiviteter for skoleåret SKOLEVÆSENETS INDSATSOMRÅDER Højnelse af det faglige niveau Læsning og faglig læsning At styrke alle fagudvalg m.h.p. at arbejde aktivt med fagets progression, den faglige læsning og inddragelse af IT-didaktisk design i undervisningen. At fagudvalgsformændene i de ovennævnte fagområder indgår i videndelende netværk på tværs af skolerne. At læsevejlederne indgår med konsulentstøtte til team og enkelt lærere m.h.p. at højne læseresultaterne og den faglige læsning i alle fag. At skolens ledelse/pædagogiske ledelse følger testresultaterne og indgår i sparring med fagudvalgene og de enkelte lærerteam Dansk som andetsprog Der vil blive udarbejdet en elektronisk survey om tosprogsområdet m.h.p. at give et overblik over Kirstinedalsskolens udfordringer og medarbejdernes kompetencer i forhold til de tosprogede elever. På baggrund af undersøgelsen udarbejdes en handleplan for undervisningen af tosprogede elever gennem hele skoleforløbet. Fortsat fokus på forældresamarbejdet m.h.p. at styrke de 2-sprogede elevers læring gennem hele skoleforløbet. IT i undervisningen Skolens IT-infrastruktur opdateres jf. KITU-planen, som implementeres i marts Der udarbejdes en IT-medieplan i samarbejde med skolens læringscenter og Itresursepersoner. Faghæfte 48 inddrages. I planen indtænkes også højnelse af lærernes IT-kompetencer. Der søges eksterne midler til IT-fokuserede projekter, hvor den pædagogiske IT er i fokus. 10

11 SFO-personalet oprettes i Skoleintra/Fællesnettet, samt med uni-login, så de kan drage nytte af diverse netbaserede læringsprogrammer, som skolen i forvejen abonnerer på. Der afholdes kursus for SFO-personalet i brugen af personaleintra. Mål og indhold i SFO Lektiestøtte I samarbejde med skolen at tilbyde lektiestøtte til alle elever i hele skoleforløbet. Der vil blive arbejdet på at gøre skolens bibliotek til et aktivt læringscenter efter skoletid i samarbejde med SFO Der vil blive arbejdet på at tilbyde en særlig lektiecafé for 2-sprogede elever. Støtte eller udfordringer til børn med særlige behov Målrettet aktiviteterne til det enkelte barns specifikke problemstilling ved hjælp af Pædagogisk Idræt. KOMMENTARER TIL ANDRE EMNER Udvikling af elevernes sociale kompetencer og medansvar overfor fællesskabet: Der afholdes en fælles temadag i begyndelsen af august for lærere og pædagoger, hvor arbejdet med udarbejdelsen af et social curriculum for alle klassetrin og SFO igangsættes. Der afholdes en fælles kursusdag for alle lærere i klasserumsrelationer og klasseledelse i praksis. Der tilbydes konsulentstøtte til lærerteams og/eller enkeltlærere til det praktiske arbejde med klasserumsledelse i praksis Der afholdes et kontakt-forældremøde om arbejdet med sociale normer og værdier på Kirstinedalsskolen Inklusion: I et samarbejde mellem skole og SFO vil der blive etableret et undervisnings- og fritidstilbud for 6-8 elever i problemer i forhold til udvikling af relationskompetencer og tilknytning. Der vil være tale om et skole- og fritidstilbud på kanten af folkeskolen, hvor lærere og pædagoger indgår i et tæt samarbejde, og hvor målet er, at sluse eleverne tilbage til almenundervisningen i den udstrækning, de magter dette. Gennemførelsen af forløbene vil ske i tæt samarbejde med forældrene, og der vil blive arbejdet på at der kan etableres egentlige familie-klasse -tiltag, hvor forældrene deltager i børnenes undervisning. Elevdemokrati: At der arbejdes aktivt med elevernes medbestemmelse i undervisningen. At alle klasser arbejder aktivt med forberedelse og efterbehandling af elevrådets møder. At elevrådet arbejder aktivt med forberedelse og efterbehandling af fælleselevrådets møder. At elevrådet får sin egen side på skolens hjemmeside. SFO: Samspil mellem skole og SFO: Der afholdes en fælles temadag i begyndelsen af august for lærere og pædagoger, hvor arbejdet med udarbejdelsen af et social curriculum for alle klassetrin og SFO igangsættes. At styrke samarbejdet mellem pædagoger og lærere via projektet om det sunde skole og SFO liv. 11

12 Samarbejde med forældrene: Fortsat fokus den løbende kontakt med forældrene via samtaler, forældremøder og fælles sociale tiltag m.h.p. at fremme børn og forældres trivsel i dagligdagen. Der vil blive arbejdet særligt med forældregruppen til de 2-sprogede elever. Lektiestøtte: Der tilbydes lektiestøtte til eleverne fra kl. i SFO Der tilbydes lektiestøtte til eleverne fra kl. i skolen. Der tilbydes lektiecafé til alle 2-sprogede elever. Der vil blive arbejdet på at gøre skolens bibliotek til et aktivt læringscenter i skolens fritid i samarbejde med SFO. Børn med særlige behov og forudsætninger Særlig fokus på at børn med særlige behov, så tidligt som muligt, således at disse børn kan få støtte i SFO en specialgrupper: Minislusen, der omfatter børn fra klasse og specialgruppen fra klasse. Krop og bevægelse Der arbejdes med at alle børn bliver en del af Pædagogisk Idræt i dagligdagen via inddragelse af leg og bevægelse. Rishøjhallen benyttes dagligt. Alle børn får tilbud om et sundt mellemmåltid om dagen. At der skabes en kobling mellem Idræts SFO og sundhed i dagligdagen. Samarbejde med idrætsforeningerne Samarbejde med Køge BMX Klub og Rishøj Idrætsforening. Børns medbestemmelse Der afholdes børnemøder en gang ugentlig for klasse og klubrådsmøder for klasse, hvor børnene er med til at bestemme hvilke aktiviteter der skal være i SFO en. Princippet bygger på selvbestaltede aktiviteter for hhv. børn/børn, der kun er for børn, voksne/børn, hvor det er de voksne der har initiativet og børn/voksne, hvor det er børnene har der initiativet til de aktiviteter der skal igangsættes. Sammenhæng mellem dagtilbud og SFO Brobygningsaktiviteter beskrevet i en særligt handleplan i forbindelse med at de nye skolebørn i 0. klasse begynder i heltidstilbud den 1. april forud for skoleårets begyndelse i august. Andre indsatsområder: At arbejde aktiv med at gøre børnene mere sikre i trafikken, når de færdes på cykel herunder bl.a. kendskab til færdselsregler og arbejde i cykelværksted. Tilbud til alle piger på år om at deltage i en pigeklub hver torsdag, hvor der gives mulighed for at drøfte mobning, pubertet, drenge, skole/sfo, egne problemer og meget mere. Kendskab til rollespil fantasi, natur, fremstilling af våben og kostumer. Planlægning af scenarier til rollespildag, strategi og formidling. Fokus på kultur og integration. Fokus på trivsel for alle, god opførsel, gensidig respekt og at være gode rollemodeller Fokus på dokumentations- og evalueringskultur, hvor målet er at benytte forskellige dokumentationsmetoder (beskrivelser, foto, video m.v.) til løbende at evaluere det pædagogiske arbejde samt synliggøre dette. 12

13 FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER Forvaltningen finder de beskrevne mål og tiltag relevante, og de ligger i tråd med anbefalingerne fra kvalitetsrapport Forvaltningen ser frem til at følge det nye tiltag med en specialgruppe med det formål at slude elever i problemer tilbage til normalklassen samt skolens arbejde med at styrke alle elevers sociale kompetencer. 13

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Under udarbejdelse Rev.: 22.12.10 Vemmedrupskolen Virksomhedsplan 2011-2012 Der indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens

Læs mere

Holmebækskolen. Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013

Holmebækskolen. Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013 Holmebækskolen Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 elever i tal 5 Specialskoleafdelingen

Læs mere

Asgård Skole. Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013

Asgård Skole. Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013 Asgård Skole Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 elever i tal 5 Indsatsområder 6 Direktionens

Læs mere

Ellemarkskolen. Kvalitetsrapport 2011 og opfølgning på Virksomhedsplan 2011-2012

Ellemarkskolen. Kvalitetsrapport 2011 og opfølgning på Virksomhedsplan 2011-2012 Ellemarkskolen Kvalitetsrapport 2011 og opfølgning på Virksomhedsplan 2011-2012 INDHOLD Indsatsområder 3 Skolevæsenets indsatsområder 2010/11 3 Nye indsatsområder 2011/12 6 Opfølgning på Virksomhedsplan

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Under udarbejdelse Rev.: 17.12.10 Ellebækskolen Virksomhedsplan 2011-2012 INDHOLD Indholdsfortegnelsen er tom, fordi ingen af de valgte afsnitsformater i Info om dokument bruges i dokumentet. Virksomhedsplanen

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Aftale 2010/2011 Abildhøjskolen

Aftale 2010/2011 Abildhøjskolen Aftale 2010/2011 Abildhøjskolen Side 1 af 10 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Vordingborg og Abildhøjskolen for skoleåret 2010/2011 Denne aftale er indgået mellem Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Brøndby kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse. Brøndby kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Brøndby kommune 1 Indhold: Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? s. 3 Processen s. 3 Den fritidspædagogiske ramme s. 3 Mål- og indholdsbeskrivelsernes temaer

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag.

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag. Mål- og indholdsplan for Herfølge skoles SFO. Indledning. Herfølge skoles SFO er bestående af en SFO1 beliggende på Herfølge skole, en SFO2 og en ungdomsklub beliggende på Kirkepladsen ved Herfølge Kirke.

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Bramdrup Skole ved Steen Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Bramdrup skole vil være en faglig

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Der er tale om mobning, når en eller flere elever gentagne gange behandler en bestemt elev eller gruppe på en ubehagelig, negativ måde.

Der er tale om mobning, når en eller flere elever gentagne gange behandler en bestemt elev eller gruppe på en ubehagelig, negativ måde. Antimobbe-handleplan Mål På Vestbjerg Skole accepterer vi ikke mobning. Vi ønsker en skole, hvor alle oplever en hverdag med tryghed og anerkendelse, og hvor vi lærer det enkelte barn respekt for medmennesket

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

Vinding SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE. August 2014 Børn og Unge

Vinding SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE. August 2014 Børn og Unge Vinding SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede virke. Skolefritidsordningerne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Korskildeskolen og Børneog skoleudvalget

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Korskildeskolen og Børneog skoleudvalget Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Korskildeskolen og Børneog skoleudvalget Korskildeskolen Side 1 1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Korskildeskolen og Børne- og skoleudvalget

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved skoleleder Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Skolen har et højt ambitionsniveau

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Velkommen til forældremøde på Avedøre Skole

Velkommen til forældremøde på Avedøre Skole Velkommen til forældremøde på Avedøre Skole Hvorfor er vi her? Vi har en fælles interesse: Jeres børns dannelse og uddannelse. Grundlaget er folkeskoleloven 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene

Læs mere

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013 Gemsevejens Børnehus Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Harte Skole ved skoleleder Louise Mogensen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Det samlede læseresultat på

Læs mere

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet.

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet. Mål- og indholdsplan for Skovboskolens SFO 1, 2 & ungdomsklub: Skovboskolen er beliggende i Bjæverskov. Vi er en del af Køge Kommune. Skolen består af en undervisnings-del og en SFO-del. SFO 1, Regnemark:

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Karrebæk Skole og Børneog skoleudvalget

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Karrebæk Skole og Børneog skoleudvalget Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Karrebæk Skole og Børneog skoleudvalget Karrebæk Skole Side 1 1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Karrebæk Skole og Børne- og skoleudvalget

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes Antimobbestrategi for Herskindskolen Gældende fra den 24. marts 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre at alle børn trives og føler sig godt tilpas på skolen BEGREBER Hvad forstår

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE På Sdr. Bjert Centralskole

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009.

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009. Kvalitetsrapport 2008/2009 Moltrup Skole Haderslev Kommune Godkendt af bestyrelsen november 2009. 1 Indholdsfortegnelse Kap. 1: Resumé med konklusioner side 3 Kap. 2: Tal og tabeller side 4 Kap. 3: Fagligt

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune.

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx 2014. 1.0 Indledning Formålet med mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og klub er at beskrive

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale

Skoler Udvalgsaftale Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5 Områdespecifikke indsatsområder

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Samarbejde med forældre om børns læring Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Side 1/7 Dette notat præsenterer aktuelle opmærksomhedspunkter i forbindelse med

Læs mere

Gældende fra den 8. august 2016

Gældende fra den 8. august 2016 Bilag 2 Antimobbestrategi for Eltang Skole og Børnehave Gældende fra den 8. august 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? I Eltang Skole og Børnehave har vi tradition for meget få tilfælde

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Albertslund Kommune Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Skolens navn: Udfyldt af: BRØNDAGERSKOLEN NIELS HENRIK JUUL Udskrevet den 27-04-2007 side 1 af 8 1. Ressourceanvendelse, skoleåret 2006/2007 UNDERVISNINGSDEL

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere