Kirstinedalsskolen. Kvalitetsrapport 2010 og Virksomhedsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirstinedalsskolen. Kvalitetsrapport 2010 og Virksomhedsplan 2011-2012"

Transkript

1 Kirstinedalsskolen Kvalitetsrapport 2010 og Virksomhedsplan

2 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 elever i tal 5 Indsatsområder 6 Direktionens indsatsområder 6 Skolevæsenets indsatsområder 6 egne indsatsområder 8 Baggrund og uddybning 10 Direktionens indsatsområder 10 Skolevæsenets indsatsområder 10 kommentarer til andre emner 11 Forvaltningens bemærkninger 12 Virksomhedsplanen tjener også som bilag til skolens kvalitetsrapport. 2

3 FORORD I det forløbne år I 2010 har der i skoledelen været særligt fokus på faglig læsning herunder studielæsning i udskolingsafdelingen og højnelse af det faglige niveau med særlig opmærksomhed på fagene dansk, engelsk, natur og teknik samt fysik. Al arbejde i skoles forskellige fagudvalg er blevet højt prioriteret, og der er arbejdet med at opstille effektmål for fagene og undervisningen. Der har været holdt særlige temadage for personalet, hvor trivsel blandt både medarbejderne og eleverne har stået højt på dagsordenen herunder også temaet læringsledelse. Der har desuden været arbejdet med at fremme integrationen af de 2-sprogede elever, og i den forbindelse er der bl.a. blevet etableret et samarbejde med beboerrådgivningen i boligområdet Søparken. I SFO en på Kirstinedalsskolen har der særligt gennem kompetenceudviklingsforløb for personalet været arbejdet på at skabe en idræts SFO, hvor leg og kropslig udfoldelse for børnene er hovedindholdet. I de kommende år På Kirstinedalsskolen vil der også de kommende år være særligt fokus på højnelse af det faglige niveau i undervisningen og den faglige læsning i alle fag. Arbejdet i fagudvalgene er centralt. Videndeling og erfarlingsudveksling i fagudvalgene både internt på skolen og eksternt i forhold til andre skolers fagudvalg - vil indgå som centrale omdrejningspunkter bl.a. også via afholdelse af lokale faglige kurser og kompetenceudviklingsforløb. Målet er, at eleverne får den bedst mulige undervisning. For yderligere at styrke dette mål, vil der fortsat blive arbejdet på, at anvendelse af IT i undervisningen bliver et naturligt læremiddel i alle klasser og alle fag. Der vil blive udarbejdet en handleplan for skolens arbejde med dansk som andet sprog i undervisningen og det gode samarbejde med vores 2-sprogede forældre vil fortsætte. Samarbejdet mellem skole og SFO vil blive styrket via en række initiativer m.h.p. at fremme trivslen for alle herunder fokus på udvikling af elevernes sociale kompetencer og medansvar for fællesskabet, elevdemokratiet samt inklusion af lokalområdets elever med særlig behov. Der vil desuden fortsat være særlig opmærksomhed på nedbringelse af sygefraværet hos personalet og overholdelse af budgettet bl.a. via månedlige budgetopfølgninger og udarbejdelse af en handleplan for de økonomiske dispositioner og aktiviteter for de kommende skoleår. 3

4 VIRKSOMHEDENS RAMMER OPGAVER Kirstinedalsskolen tilbyder klassetrin og rummer desuden en special-taleklasse. Der er tre spor på hvert klassetrin, dog kun to på 6. og 9. årgang. Skolen havde pr. 5. september elever, heraf 7 i specialklassen. ORGANISATION Kirstinedalsskolen hører under Børne- og Ungeforvaltningen Mai-Britt Herløv Petersen Skoleleder Jens Ring Christensen SFO afd.leder Hanne Rathje Andersen Pædagogisk afd.leder Souschef Tommy Brun Larsen Adm. afd.leder Fagpersonale SFO Pædagoger og pædagomedhjælpere Fagpersonale, skoledelen Lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger Teknisk/administrativt personale Servicepersonale og sekretærer PERSONALE (BUDGET 2011) Personalegruppe Årsværk Ledelse * 3,0 Lærere og børnehaveklasseledere 42,7 Pædagoger og medhjælpere 28,8 Teknisk/administrativt personale 3,8 I alt 77,3 * Ingen af afdelingslederstillinger er med fuld ledelsestid SYGEFRAVÆR Sygefravær % * Skoledel 7,2 7,1 SFO 5,8 3,2 I alt 6,7 6,2 * Første 3 kvartaler 4

5 ØKONOMI Skoledel Budget (forventet) Løn og øvrige personaleomkostninger Elevdrift (undervisningsmidler mv.) Drift og ejendomsudgifter I alt Udgift pr. elev: Vidtgående specialundervisning * * til specialklasser og enkeltintegrerede elever. Omfatter løn og øvrige personaleomkostninger til fagpersonale. SFO Budget (forventet) Løn og øvrige personaleomkostninger Aktivitetsmidler Drift og ejendomsudgifter I alt brutto Forældrebetaling I alt netto Udgift pr. barn: SFO specialtilbud * * til specialgrupper og enkeltintegrerede børn. Omfatter løn og øvrige personaleomkostninger til fagpersonale. Kirstinedalsskolen i alt ELEVER I TAL 2008/ / /11 Elever i SFO 2010 I alt % af elever Antal elever Bh Kl ,4% Gns. klassekvotient 22,3 22,6 22,3 1. kl ,5% Elever pr. lærer 13,9 15,0 15,0 2. kl ,3% Elevfravær i % 6,8 6,9-3. kl ,2% - heraf sygdom 3,9 3,9-4. kl ,0% - heraf ekstraordinær frihed 1,6 1,7-5. kl ,3% - heraf ulovligt fravær 1,3 1,4-6. kl ,0% I alt 384-5

6 INDSATSOMRÅDER DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER Nedbringelse af sygefraværet Sygefraværet på Kirstinedalsskolen (skole og SFO) skal ligge under 4 % årligt At der fortsat arbejdes med resultaterne fra trivselsundersøgelsen m.h.p. at styrke trivslen blandt alle medarbejdere på skolen Indeklimaet vil blive undersøgt nærmere, og der vil blive udarbejdet en handleplan på baggrund af undersøgelserne. At der følges op på handleplan for sygefravær Budgetoverholdelse og god økonomistyring At der afholdes sygefraværssamtaler efter 6. sygefraværsdag i henhold til Hovedudvalget ( ) Der er afholdt temadage for hhv. skolen og SFO en med resultaterne fra trivselsundersøgelsen m.h.p. at styrke trivslen blandt alle medarbejderne. I trivselsundersøgelsen scorede indeklimaet meget lavt. Der er udarbejdet en handleplan for sygefravær. Der er afholdt 8 sygefraværssamtaler i efteråret At budgettet for Kirstinedalsskolen overholdes, således at der ikke opstår yderligere merforbrug i løbet af skoleåret Budgetopfølgning en gang pr. mdr. Opfølgning på alt fravær på skolen en gang pr. mdr og fremover Der overføres et forventet merforbrug i 2010 på ca kr. til SKOLEVÆSENETS INDSATSOMRÅDER Højnelse af det faglige niveau - Læsning At højne det faglige niveau for alle eleverne i alle fag i henhold til Fælles Mål 2009 og et særligt fokus på fagene dansk, natur/teknik, fysik, engelsk. At der opstilles både kvantitative og kvalitative effektmål m.v. for undervisningen i de nævnte fagområder At fagudvalgene på de ovennævnte fagområder opstiller effektmål m.v. for progressionen i undervisningen gennem hele skoleforløbet At der kontinuerligt følges op på dokumentationsdata m.h.p. en evaluering af både elevernes resultater og de tiltag, der har været iværksat Fagudvalgene er i gang med arbejdet. Skolen har i indeværende skoleår haft relevante lærere på kurser på PUC. Der er givet ekstra tid til alle lærere til fagudvalgsarbejdet. Alle lærere har deltaget i kursus med temaet: resultatbaseret styring af faglige resultater og undervisningsformer, der øger elevernes læringsudbytte. Alle lærere har deltaget i kursus omkring: skolens samværsregler, så det kan være med til at fremme læring, trivsel og udvikling for elever og lærere. 6

7 Højnelse af det faglige niveau Faglig læsning At der arbejdes aktivt med den faglige læsning i alle skolens fag At alle fagudvalg skitserer en handleplan for hvordan der arbejdes med den faglige læsning på de enkelte klassetrin Der er af skolens læsevejleder udarbejdet et dokument vedr. fagudvalgenes arbejde med den faglige læsning. Højnelse af det faglige niveau Dansk som andetsprog At dansk som andet sprog implementeres i alle fag og fagområder. At styrke de tosprogede elevers faglige undervisning gennem hele skoleforløbet. At Kirstinedalsskolen deltager i Skolestyrelsens Tosprogs Taskforce. At Kirstinedalsskolen indgår i videndelende netværksgrupper med andre skoler i Køge med et stort antal tosprogede elever. Der blev i sep afholdt et velbesøgt forældremøde for alle forældre til 2- sprogede elever i indskolingen. Skoleåret Kirstinedalsskolen har en medarbejder tilknyttet fra Dansk som andetsprogs-teamet (DSA-teamet), hvor der arbejdes målrettet med lærere og de to-sprogede elever i indskoling og på mellemstrinnet. Skolen har afsat en pulje på 16 ugentlige timer til 2- sprogsundervisningen. De elever, der modtager undervisning, udvælges i samarbejde med klassens lærere samt ud fra testresultaterne. Skole/SFO samarbejder med socialmedarbejderne i boligområdet Søparken. Højnelse af det faglige niveau IT i undervisningen At IT (computere, mobiltelefoner, GPS, interaktive whiteboards m.v.) bliver et naturligt læremiddel i alle klasser og alle fag At skoleintra bliver et aktivt kommunikationsredskab for alle pædagoger i SFO en Implementering af faghæfte 48, Fælles mål 2009 At alle lærere i skolen bruger IT som aktivt læremiddel i undervisningen. At SFO bruger skoleintra som internt kommunikationsredskab. Mål og indhold i SFO - Lektiestøtte i SFO og skole og årene fremover Skolens IT-infrastruktur har brug for opdatering. Der arbejdes i dag med IT i undervisningen i nogen grad. Der er tildelt et antal IT-rygsække til udvalgte elever, og to lærere går pt. på kursus i brugen af IT-rygsæk. Skoleintra/Fællesnettet bruges af lærerne til intern kommunikation samt i skole/hjem-samarbejdet. Elevintra bruges. SFOens pædagoger er ikke tilknyttet Skoleintra/Fællesnettet At tilbyde lektiestøtte til eleverne fra klassetrin i SFO At tilbyde lektiestøtte til eleverne fra klasse i skolen At gøre biblioteket til et aktivt læringscenter efter skoletid i samarbejde med SFO I øjeblikket tilbydes der lektiestøtte i SFO fra klassetrin og delvist fra klassetrin i skolen. 7

8 Mål og indhold i SFO - Støtte eller udfordringer til børn med særlige behov At styrke samarbejdet mellem de to specialgrupper for børn med særlige behov - minislusen fra klasse og specialgruppen fra klasse Fælles p-møder. Dette giver øget kendskab til hinandens børn. Fælles aktiviteter, hvor det er hensigtsmæssigt for børnegruppen, med udgangspunkt i det enkelte barn Samarbejdet er påbegyndt i det små. Dels ved fælles aktiviteter og dels ved at træde til, når der er sygefravær i p-gruppen. EGNE INDSATSOMRÅDER Udvikling af elevernes sociale kompetencer og medansvar overfor fællesskabet At der udarbejdes et fælles grundlag for elevernes sociale kompetencer og medansvar overfor fællesskabet for alle elever på Kirstinedalsskolen (skole og SFO) Inklusion At hjælpe de strukturløse elever med at få struktur på arbejdet i klasserne og skolearbejdet i det hele taget At der udarbejdes et socialt curriculum for Kirstinedalskolen for hele skoleforløbet incl. SFO Eleverne i 4. klasserne deltager i 2- dages kursus om konflikthåndtering. Eleverne i 6. klasserne deltager i 3- dages kursus om konfliktløsning og elevmægling. Skolens AKT bruges i de situationer, hvor der er behov for hjælp til at understøtte enkelte elever/ grupper/klasser. Skolen har i samarbejde med elevråd udarbejdet samværsregler. Skolen arbejder p.t. med at oprette legepatruljer i frikvartererne. Alle lærere har deltaget i relevante kurser, der kan være med til at styrke arbejdet. At give en gruppe børn med At etablere et lokalt skole- og fritidstilbud for årene frem- på at etablere et lokalt tilbud for en 2011 (og Der vil i foråret 2011 blive arbejdet relations- og tilknytningsvanskeligheder mulighed for elever i problemer i forhold til udvikling af relati- kunne igangsætte et særligt skoleover) gruppe på 6-8 elever m.h.p. at at blive inkluderet i almenundervisningen via et kombineret undervisnings- og onskompetence og tilknytning efter sommerferien og fritidstilbud som heldagsforløb fritidstilbud At der etableres et lokalt tværfagligt team (pædagoger i dagtilbud og SFO, lærere, skolepsykolog, lokal sagsbehandler, familiekonsulent, skolekonsulent m.v.) m.h.p. at understøtte elevgruppen, og udveksle oplysninger om bekymringsbørn inden problemerne vokser sig store. 8

9 Elevdemokrati At arbejde med både det direkte og repræsentative elevdemokrati på Kirstinedalsskolen. At bruge elevintra aktivt i elevrådsarbejdet (og årene fremover) Elevrådet har arbejdet med at oprette legepatruljer SFO At der arbejdes med beskrivelse af og implementering af mål og indholdsbeskrivelser for SFO ud fra de 6 læreplanstemaer i gennem pædagogisk idræt (barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier) Der udarbejdes en beskrivelse af de enkelte læreplanstemaer, således at de også omfatter mål- og indholdsbeskrivelser for SFO og dermed skaber sammenhæng med børne- og ungepolitikken. Temaerne for mål- og indholdsbeskrivelserne er: Samspil mellem skole og SFO Samarbejde med forældrene Lektiehjælp Børn med særlige behov og forudsætninger Krop og bevægelse Samarbejde med idrætsforeninger Børns medbestemmelse Sammenhæng mellem dagtilbud og SFO. Beskrivelserne indeholder samtidig handleplaner med de aktiviteter som SFOen arbejder med i det daglige. Hele beskrivelsen lægges på Kirstinedalsskolens hjemmeside Der arbejdes på at få de enkelte læreplanstemaer sammenskrevet med temaerne for mål- og indholdsbeskrivelserne samt at få disse implementeret i det praktiske pædagogiske arbejde både i SFO I og II. Disse beskrives nedenfor under indsatsområder. Der er allerede igangsat mange projekter fx er der opført en BMX bane, etableret en pigeklub for de årige piger, kursus i pædagogisk idræt for personalet, daglig pædagogisk arbejde med leg og bevægelse, certificering som Idræts SFO m.v. Der er etableret specielle sociale fælles aktiviteter for børnene i klasse en gang ugentlig 9

10 BAGGRUND OG UDDYBNING DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER Nedbringelse af sygefraværet På Kirstinedalsskolen arbejdes der fortsat med: Implementering af handleplan for sygefravær. Elevernes trivsel i klasserne og SFO m.h.p. at udvikle sociale kompetencer og medansvar overfor fællesskabet (fra efteråret 2011). Afholdelse af lokale kurser for alle lærere vedr. arbejder med klasserumsrelationer og -ledelse i praksis. Løbende dialog om fravær på de fælles personalemøder i skole og SFO. At der arbejdes målrettet med at nedbringe sygefraværet, og at alt andet fravær, der vil medføre vikardækning, holdes på det laves mulige niveau Budgetoverholdelse og god økonomistyring Der er særlig fokus på: At der skal indhentes et merforbrug fra Dette vil ske ved at minimumstimetallet som er angivet i hhv. styrelsesvedtægten og folkeskoleloven overholdes. At der vil blive udarbejdet en handleplan for de økonomiske aktiviteter for skoleåret SKOLEVÆSENETS INDSATSOMRÅDER Højnelse af det faglige niveau Læsning og faglig læsning At styrke alle fagudvalg m.h.p. at arbejde aktivt med fagets progression, den faglige læsning og inddragelse af IT-didaktisk design i undervisningen. At fagudvalgsformændene i de ovennævnte fagområder indgår i videndelende netværk på tværs af skolerne. At læsevejlederne indgår med konsulentstøtte til team og enkelt lærere m.h.p. at højne læseresultaterne og den faglige læsning i alle fag. At skolens ledelse/pædagogiske ledelse følger testresultaterne og indgår i sparring med fagudvalgene og de enkelte lærerteam Dansk som andetsprog Der vil blive udarbejdet en elektronisk survey om tosprogsområdet m.h.p. at give et overblik over Kirstinedalsskolens udfordringer og medarbejdernes kompetencer i forhold til de tosprogede elever. På baggrund af undersøgelsen udarbejdes en handleplan for undervisningen af tosprogede elever gennem hele skoleforløbet. Fortsat fokus på forældresamarbejdet m.h.p. at styrke de 2-sprogede elevers læring gennem hele skoleforløbet. IT i undervisningen Skolens IT-infrastruktur opdateres jf. KITU-planen, som implementeres i marts Der udarbejdes en IT-medieplan i samarbejde med skolens læringscenter og Itresursepersoner. Faghæfte 48 inddrages. I planen indtænkes også højnelse af lærernes IT-kompetencer. Der søges eksterne midler til IT-fokuserede projekter, hvor den pædagogiske IT er i fokus. 10

11 SFO-personalet oprettes i Skoleintra/Fællesnettet, samt med uni-login, så de kan drage nytte af diverse netbaserede læringsprogrammer, som skolen i forvejen abonnerer på. Der afholdes kursus for SFO-personalet i brugen af personaleintra. Mål og indhold i SFO Lektiestøtte I samarbejde med skolen at tilbyde lektiestøtte til alle elever i hele skoleforløbet. Der vil blive arbejdet på at gøre skolens bibliotek til et aktivt læringscenter efter skoletid i samarbejde med SFO Der vil blive arbejdet på at tilbyde en særlig lektiecafé for 2-sprogede elever. Støtte eller udfordringer til børn med særlige behov Målrettet aktiviteterne til det enkelte barns specifikke problemstilling ved hjælp af Pædagogisk Idræt. KOMMENTARER TIL ANDRE EMNER Udvikling af elevernes sociale kompetencer og medansvar overfor fællesskabet: Der afholdes en fælles temadag i begyndelsen af august for lærere og pædagoger, hvor arbejdet med udarbejdelsen af et social curriculum for alle klassetrin og SFO igangsættes. Der afholdes en fælles kursusdag for alle lærere i klasserumsrelationer og klasseledelse i praksis. Der tilbydes konsulentstøtte til lærerteams og/eller enkeltlærere til det praktiske arbejde med klasserumsledelse i praksis Der afholdes et kontakt-forældremøde om arbejdet med sociale normer og værdier på Kirstinedalsskolen Inklusion: I et samarbejde mellem skole og SFO vil der blive etableret et undervisnings- og fritidstilbud for 6-8 elever i problemer i forhold til udvikling af relationskompetencer og tilknytning. Der vil være tale om et skole- og fritidstilbud på kanten af folkeskolen, hvor lærere og pædagoger indgår i et tæt samarbejde, og hvor målet er, at sluse eleverne tilbage til almenundervisningen i den udstrækning, de magter dette. Gennemførelsen af forløbene vil ske i tæt samarbejde med forældrene, og der vil blive arbejdet på at der kan etableres egentlige familie-klasse -tiltag, hvor forældrene deltager i børnenes undervisning. Elevdemokrati: At der arbejdes aktivt med elevernes medbestemmelse i undervisningen. At alle klasser arbejder aktivt med forberedelse og efterbehandling af elevrådets møder. At elevrådet arbejder aktivt med forberedelse og efterbehandling af fælleselevrådets møder. At elevrådet får sin egen side på skolens hjemmeside. SFO: Samspil mellem skole og SFO: Der afholdes en fælles temadag i begyndelsen af august for lærere og pædagoger, hvor arbejdet med udarbejdelsen af et social curriculum for alle klassetrin og SFO igangsættes. At styrke samarbejdet mellem pædagoger og lærere via projektet om det sunde skole og SFO liv. 11

12 Samarbejde med forældrene: Fortsat fokus den løbende kontakt med forældrene via samtaler, forældremøder og fælles sociale tiltag m.h.p. at fremme børn og forældres trivsel i dagligdagen. Der vil blive arbejdet særligt med forældregruppen til de 2-sprogede elever. Lektiestøtte: Der tilbydes lektiestøtte til eleverne fra kl. i SFO Der tilbydes lektiestøtte til eleverne fra kl. i skolen. Der tilbydes lektiecafé til alle 2-sprogede elever. Der vil blive arbejdet på at gøre skolens bibliotek til et aktivt læringscenter i skolens fritid i samarbejde med SFO. Børn med særlige behov og forudsætninger Særlig fokus på at børn med særlige behov, så tidligt som muligt, således at disse børn kan få støtte i SFO en specialgrupper: Minislusen, der omfatter børn fra klasse og specialgruppen fra klasse. Krop og bevægelse Der arbejdes med at alle børn bliver en del af Pædagogisk Idræt i dagligdagen via inddragelse af leg og bevægelse. Rishøjhallen benyttes dagligt. Alle børn får tilbud om et sundt mellemmåltid om dagen. At der skabes en kobling mellem Idræts SFO og sundhed i dagligdagen. Samarbejde med idrætsforeningerne Samarbejde med Køge BMX Klub og Rishøj Idrætsforening. Børns medbestemmelse Der afholdes børnemøder en gang ugentlig for klasse og klubrådsmøder for klasse, hvor børnene er med til at bestemme hvilke aktiviteter der skal være i SFO en. Princippet bygger på selvbestaltede aktiviteter for hhv. børn/børn, der kun er for børn, voksne/børn, hvor det er de voksne der har initiativet og børn/voksne, hvor det er børnene har der initiativet til de aktiviteter der skal igangsættes. Sammenhæng mellem dagtilbud og SFO Brobygningsaktiviteter beskrevet i en særligt handleplan i forbindelse med at de nye skolebørn i 0. klasse begynder i heltidstilbud den 1. april forud for skoleårets begyndelse i august. Andre indsatsområder: At arbejde aktiv med at gøre børnene mere sikre i trafikken, når de færdes på cykel herunder bl.a. kendskab til færdselsregler og arbejde i cykelværksted. Tilbud til alle piger på år om at deltage i en pigeklub hver torsdag, hvor der gives mulighed for at drøfte mobning, pubertet, drenge, skole/sfo, egne problemer og meget mere. Kendskab til rollespil fantasi, natur, fremstilling af våben og kostumer. Planlægning af scenarier til rollespildag, strategi og formidling. Fokus på kultur og integration. Fokus på trivsel for alle, god opførsel, gensidig respekt og at være gode rollemodeller Fokus på dokumentations- og evalueringskultur, hvor målet er at benytte forskellige dokumentationsmetoder (beskrivelser, foto, video m.v.) til løbende at evaluere det pædagogiske arbejde samt synliggøre dette. 12

13 FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER Forvaltningen finder de beskrevne mål og tiltag relevante, og de ligger i tråd med anbefalingerne fra kvalitetsrapport Forvaltningen ser frem til at følge det nye tiltag med en specialgruppe med det formål at slude elever i problemer tilbage til normalklassen samt skolens arbejde med at styrke alle elevers sociale kompetencer. 13

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Sønderborg Kommunale Skolevæsen Forvaltning Børn og Uddannelse Uddannelse Jyllandsgade 36 6400 Sønderborg Forord... 4 Resumé... 4 Skolerne... 4 Indikatorer (5.3)... 5 Ahlmann-Skolen...

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere