Kirstinedalsskolen. Kvalitetsrapport 2010 og Virksomhedsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirstinedalsskolen. Kvalitetsrapport 2010 og Virksomhedsplan 2011-2012"

Transkript

1 Kirstinedalsskolen Kvalitetsrapport 2010 og Virksomhedsplan

2 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 elever i tal 5 Indsatsområder 6 Direktionens indsatsområder 6 Skolevæsenets indsatsområder 6 egne indsatsområder 8 Baggrund og uddybning 10 Direktionens indsatsområder 10 Skolevæsenets indsatsområder 10 kommentarer til andre emner 11 Forvaltningens bemærkninger 12 Virksomhedsplanen tjener også som bilag til skolens kvalitetsrapport. 2

3 FORORD I det forløbne år I 2010 har der i skoledelen været særligt fokus på faglig læsning herunder studielæsning i udskolingsafdelingen og højnelse af det faglige niveau med særlig opmærksomhed på fagene dansk, engelsk, natur og teknik samt fysik. Al arbejde i skoles forskellige fagudvalg er blevet højt prioriteret, og der er arbejdet med at opstille effektmål for fagene og undervisningen. Der har været holdt særlige temadage for personalet, hvor trivsel blandt både medarbejderne og eleverne har stået højt på dagsordenen herunder også temaet læringsledelse. Der har desuden været arbejdet med at fremme integrationen af de 2-sprogede elever, og i den forbindelse er der bl.a. blevet etableret et samarbejde med beboerrådgivningen i boligområdet Søparken. I SFO en på Kirstinedalsskolen har der særligt gennem kompetenceudviklingsforløb for personalet været arbejdet på at skabe en idræts SFO, hvor leg og kropslig udfoldelse for børnene er hovedindholdet. I de kommende år På Kirstinedalsskolen vil der også de kommende år være særligt fokus på højnelse af det faglige niveau i undervisningen og den faglige læsning i alle fag. Arbejdet i fagudvalgene er centralt. Videndeling og erfarlingsudveksling i fagudvalgene både internt på skolen og eksternt i forhold til andre skolers fagudvalg - vil indgå som centrale omdrejningspunkter bl.a. også via afholdelse af lokale faglige kurser og kompetenceudviklingsforløb. Målet er, at eleverne får den bedst mulige undervisning. For yderligere at styrke dette mål, vil der fortsat blive arbejdet på, at anvendelse af IT i undervisningen bliver et naturligt læremiddel i alle klasser og alle fag. Der vil blive udarbejdet en handleplan for skolens arbejde med dansk som andet sprog i undervisningen og det gode samarbejde med vores 2-sprogede forældre vil fortsætte. Samarbejdet mellem skole og SFO vil blive styrket via en række initiativer m.h.p. at fremme trivslen for alle herunder fokus på udvikling af elevernes sociale kompetencer og medansvar for fællesskabet, elevdemokratiet samt inklusion af lokalområdets elever med særlig behov. Der vil desuden fortsat være særlig opmærksomhed på nedbringelse af sygefraværet hos personalet og overholdelse af budgettet bl.a. via månedlige budgetopfølgninger og udarbejdelse af en handleplan for de økonomiske dispositioner og aktiviteter for de kommende skoleår. 3

4 VIRKSOMHEDENS RAMMER OPGAVER Kirstinedalsskolen tilbyder klassetrin og rummer desuden en special-taleklasse. Der er tre spor på hvert klassetrin, dog kun to på 6. og 9. årgang. Skolen havde pr. 5. september elever, heraf 7 i specialklassen. ORGANISATION Kirstinedalsskolen hører under Børne- og Ungeforvaltningen Mai-Britt Herløv Petersen Skoleleder Jens Ring Christensen SFO afd.leder Hanne Rathje Andersen Pædagogisk afd.leder Souschef Tommy Brun Larsen Adm. afd.leder Fagpersonale SFO Pædagoger og pædagomedhjælpere Fagpersonale, skoledelen Lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger Teknisk/administrativt personale Servicepersonale og sekretærer PERSONALE (BUDGET 2011) Personalegruppe Årsværk Ledelse * 3,0 Lærere og børnehaveklasseledere 42,7 Pædagoger og medhjælpere 28,8 Teknisk/administrativt personale 3,8 I alt 77,3 * Ingen af afdelingslederstillinger er med fuld ledelsestid SYGEFRAVÆR Sygefravær % * Skoledel 7,2 7,1 SFO 5,8 3,2 I alt 6,7 6,2 * Første 3 kvartaler 4

5 ØKONOMI Skoledel Budget (forventet) Løn og øvrige personaleomkostninger Elevdrift (undervisningsmidler mv.) Drift og ejendomsudgifter I alt Udgift pr. elev: Vidtgående specialundervisning * * til specialklasser og enkeltintegrerede elever. Omfatter løn og øvrige personaleomkostninger til fagpersonale. SFO Budget (forventet) Løn og øvrige personaleomkostninger Aktivitetsmidler Drift og ejendomsudgifter I alt brutto Forældrebetaling I alt netto Udgift pr. barn: SFO specialtilbud * * til specialgrupper og enkeltintegrerede børn. Omfatter løn og øvrige personaleomkostninger til fagpersonale. Kirstinedalsskolen i alt ELEVER I TAL 2008/ / /11 Elever i SFO 2010 I alt % af elever Antal elever Bh Kl ,4% Gns. klassekvotient 22,3 22,6 22,3 1. kl ,5% Elever pr. lærer 13,9 15,0 15,0 2. kl ,3% Elevfravær i % 6,8 6,9-3. kl ,2% - heraf sygdom 3,9 3,9-4. kl ,0% - heraf ekstraordinær frihed 1,6 1,7-5. kl ,3% - heraf ulovligt fravær 1,3 1,4-6. kl ,0% I alt 384-5

6 INDSATSOMRÅDER DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER Nedbringelse af sygefraværet Sygefraværet på Kirstinedalsskolen (skole og SFO) skal ligge under 4 % årligt At der fortsat arbejdes med resultaterne fra trivselsundersøgelsen m.h.p. at styrke trivslen blandt alle medarbejdere på skolen Indeklimaet vil blive undersøgt nærmere, og der vil blive udarbejdet en handleplan på baggrund af undersøgelserne. At der følges op på handleplan for sygefravær Budgetoverholdelse og god økonomistyring At der afholdes sygefraværssamtaler efter 6. sygefraværsdag i henhold til Hovedudvalget ( ) Der er afholdt temadage for hhv. skolen og SFO en med resultaterne fra trivselsundersøgelsen m.h.p. at styrke trivslen blandt alle medarbejderne. I trivselsundersøgelsen scorede indeklimaet meget lavt. Der er udarbejdet en handleplan for sygefravær. Der er afholdt 8 sygefraværssamtaler i efteråret At budgettet for Kirstinedalsskolen overholdes, således at der ikke opstår yderligere merforbrug i løbet af skoleåret Budgetopfølgning en gang pr. mdr. Opfølgning på alt fravær på skolen en gang pr. mdr og fremover Der overføres et forventet merforbrug i 2010 på ca kr. til SKOLEVÆSENETS INDSATSOMRÅDER Højnelse af det faglige niveau - Læsning At højne det faglige niveau for alle eleverne i alle fag i henhold til Fælles Mål 2009 og et særligt fokus på fagene dansk, natur/teknik, fysik, engelsk. At der opstilles både kvantitative og kvalitative effektmål m.v. for undervisningen i de nævnte fagområder At fagudvalgene på de ovennævnte fagområder opstiller effektmål m.v. for progressionen i undervisningen gennem hele skoleforløbet At der kontinuerligt følges op på dokumentationsdata m.h.p. en evaluering af både elevernes resultater og de tiltag, der har været iværksat Fagudvalgene er i gang med arbejdet. Skolen har i indeværende skoleår haft relevante lærere på kurser på PUC. Der er givet ekstra tid til alle lærere til fagudvalgsarbejdet. Alle lærere har deltaget i kursus med temaet: resultatbaseret styring af faglige resultater og undervisningsformer, der øger elevernes læringsudbytte. Alle lærere har deltaget i kursus omkring: skolens samværsregler, så det kan være med til at fremme læring, trivsel og udvikling for elever og lærere. 6

7 Højnelse af det faglige niveau Faglig læsning At der arbejdes aktivt med den faglige læsning i alle skolens fag At alle fagudvalg skitserer en handleplan for hvordan der arbejdes med den faglige læsning på de enkelte klassetrin Der er af skolens læsevejleder udarbejdet et dokument vedr. fagudvalgenes arbejde med den faglige læsning. Højnelse af det faglige niveau Dansk som andetsprog At dansk som andet sprog implementeres i alle fag og fagområder. At styrke de tosprogede elevers faglige undervisning gennem hele skoleforløbet. At Kirstinedalsskolen deltager i Skolestyrelsens Tosprogs Taskforce. At Kirstinedalsskolen indgår i videndelende netværksgrupper med andre skoler i Køge med et stort antal tosprogede elever. Der blev i sep afholdt et velbesøgt forældremøde for alle forældre til 2- sprogede elever i indskolingen. Skoleåret Kirstinedalsskolen har en medarbejder tilknyttet fra Dansk som andetsprogs-teamet (DSA-teamet), hvor der arbejdes målrettet med lærere og de to-sprogede elever i indskoling og på mellemstrinnet. Skolen har afsat en pulje på 16 ugentlige timer til 2- sprogsundervisningen. De elever, der modtager undervisning, udvælges i samarbejde med klassens lærere samt ud fra testresultaterne. Skole/SFO samarbejder med socialmedarbejderne i boligområdet Søparken. Højnelse af det faglige niveau IT i undervisningen At IT (computere, mobiltelefoner, GPS, interaktive whiteboards m.v.) bliver et naturligt læremiddel i alle klasser og alle fag At skoleintra bliver et aktivt kommunikationsredskab for alle pædagoger i SFO en Implementering af faghæfte 48, Fælles mål 2009 At alle lærere i skolen bruger IT som aktivt læremiddel i undervisningen. At SFO bruger skoleintra som internt kommunikationsredskab. Mål og indhold i SFO - Lektiestøtte i SFO og skole og årene fremover Skolens IT-infrastruktur har brug for opdatering. Der arbejdes i dag med IT i undervisningen i nogen grad. Der er tildelt et antal IT-rygsække til udvalgte elever, og to lærere går pt. på kursus i brugen af IT-rygsæk. Skoleintra/Fællesnettet bruges af lærerne til intern kommunikation samt i skole/hjem-samarbejdet. Elevintra bruges. SFOens pædagoger er ikke tilknyttet Skoleintra/Fællesnettet At tilbyde lektiestøtte til eleverne fra klassetrin i SFO At tilbyde lektiestøtte til eleverne fra klasse i skolen At gøre biblioteket til et aktivt læringscenter efter skoletid i samarbejde med SFO I øjeblikket tilbydes der lektiestøtte i SFO fra klassetrin og delvist fra klassetrin i skolen. 7

8 Mål og indhold i SFO - Støtte eller udfordringer til børn med særlige behov At styrke samarbejdet mellem de to specialgrupper for børn med særlige behov - minislusen fra klasse og specialgruppen fra klasse Fælles p-møder. Dette giver øget kendskab til hinandens børn. Fælles aktiviteter, hvor det er hensigtsmæssigt for børnegruppen, med udgangspunkt i det enkelte barn Samarbejdet er påbegyndt i det små. Dels ved fælles aktiviteter og dels ved at træde til, når der er sygefravær i p-gruppen. EGNE INDSATSOMRÅDER Udvikling af elevernes sociale kompetencer og medansvar overfor fællesskabet At der udarbejdes et fælles grundlag for elevernes sociale kompetencer og medansvar overfor fællesskabet for alle elever på Kirstinedalsskolen (skole og SFO) Inklusion At hjælpe de strukturløse elever med at få struktur på arbejdet i klasserne og skolearbejdet i det hele taget At der udarbejdes et socialt curriculum for Kirstinedalskolen for hele skoleforløbet incl. SFO Eleverne i 4. klasserne deltager i 2- dages kursus om konflikthåndtering. Eleverne i 6. klasserne deltager i 3- dages kursus om konfliktløsning og elevmægling. Skolens AKT bruges i de situationer, hvor der er behov for hjælp til at understøtte enkelte elever/ grupper/klasser. Skolen har i samarbejde med elevråd udarbejdet samværsregler. Skolen arbejder p.t. med at oprette legepatruljer i frikvartererne. Alle lærere har deltaget i relevante kurser, der kan være med til at styrke arbejdet. At give en gruppe børn med At etablere et lokalt skole- og fritidstilbud for årene frem- på at etablere et lokalt tilbud for en 2011 (og Der vil i foråret 2011 blive arbejdet relations- og tilknytningsvanskeligheder mulighed for elever i problemer i forhold til udvikling af relati- kunne igangsætte et særligt skoleover) gruppe på 6-8 elever m.h.p. at at blive inkluderet i almenundervisningen via et kombineret undervisnings- og onskompetence og tilknytning efter sommerferien og fritidstilbud som heldagsforløb fritidstilbud At der etableres et lokalt tværfagligt team (pædagoger i dagtilbud og SFO, lærere, skolepsykolog, lokal sagsbehandler, familiekonsulent, skolekonsulent m.v.) m.h.p. at understøtte elevgruppen, og udveksle oplysninger om bekymringsbørn inden problemerne vokser sig store. 8

9 Elevdemokrati At arbejde med både det direkte og repræsentative elevdemokrati på Kirstinedalsskolen. At bruge elevintra aktivt i elevrådsarbejdet (og årene fremover) Elevrådet har arbejdet med at oprette legepatruljer SFO At der arbejdes med beskrivelse af og implementering af mål og indholdsbeskrivelser for SFO ud fra de 6 læreplanstemaer i gennem pædagogisk idræt (barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier) Der udarbejdes en beskrivelse af de enkelte læreplanstemaer, således at de også omfatter mål- og indholdsbeskrivelser for SFO og dermed skaber sammenhæng med børne- og ungepolitikken. Temaerne for mål- og indholdsbeskrivelserne er: Samspil mellem skole og SFO Samarbejde med forældrene Lektiehjælp Børn med særlige behov og forudsætninger Krop og bevægelse Samarbejde med idrætsforeninger Børns medbestemmelse Sammenhæng mellem dagtilbud og SFO. Beskrivelserne indeholder samtidig handleplaner med de aktiviteter som SFOen arbejder med i det daglige. Hele beskrivelsen lægges på Kirstinedalsskolens hjemmeside Der arbejdes på at få de enkelte læreplanstemaer sammenskrevet med temaerne for mål- og indholdsbeskrivelserne samt at få disse implementeret i det praktiske pædagogiske arbejde både i SFO I og II. Disse beskrives nedenfor under indsatsområder. Der er allerede igangsat mange projekter fx er der opført en BMX bane, etableret en pigeklub for de årige piger, kursus i pædagogisk idræt for personalet, daglig pædagogisk arbejde med leg og bevægelse, certificering som Idræts SFO m.v. Der er etableret specielle sociale fælles aktiviteter for børnene i klasse en gang ugentlig 9

10 BAGGRUND OG UDDYBNING DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER Nedbringelse af sygefraværet På Kirstinedalsskolen arbejdes der fortsat med: Implementering af handleplan for sygefravær. Elevernes trivsel i klasserne og SFO m.h.p. at udvikle sociale kompetencer og medansvar overfor fællesskabet (fra efteråret 2011). Afholdelse af lokale kurser for alle lærere vedr. arbejder med klasserumsrelationer og -ledelse i praksis. Løbende dialog om fravær på de fælles personalemøder i skole og SFO. At der arbejdes målrettet med at nedbringe sygefraværet, og at alt andet fravær, der vil medføre vikardækning, holdes på det laves mulige niveau Budgetoverholdelse og god økonomistyring Der er særlig fokus på: At der skal indhentes et merforbrug fra Dette vil ske ved at minimumstimetallet som er angivet i hhv. styrelsesvedtægten og folkeskoleloven overholdes. At der vil blive udarbejdet en handleplan for de økonomiske aktiviteter for skoleåret SKOLEVÆSENETS INDSATSOMRÅDER Højnelse af det faglige niveau Læsning og faglig læsning At styrke alle fagudvalg m.h.p. at arbejde aktivt med fagets progression, den faglige læsning og inddragelse af IT-didaktisk design i undervisningen. At fagudvalgsformændene i de ovennævnte fagområder indgår i videndelende netværk på tværs af skolerne. At læsevejlederne indgår med konsulentstøtte til team og enkelt lærere m.h.p. at højne læseresultaterne og den faglige læsning i alle fag. At skolens ledelse/pædagogiske ledelse følger testresultaterne og indgår i sparring med fagudvalgene og de enkelte lærerteam Dansk som andetsprog Der vil blive udarbejdet en elektronisk survey om tosprogsområdet m.h.p. at give et overblik over Kirstinedalsskolens udfordringer og medarbejdernes kompetencer i forhold til de tosprogede elever. På baggrund af undersøgelsen udarbejdes en handleplan for undervisningen af tosprogede elever gennem hele skoleforløbet. Fortsat fokus på forældresamarbejdet m.h.p. at styrke de 2-sprogede elevers læring gennem hele skoleforløbet. IT i undervisningen Skolens IT-infrastruktur opdateres jf. KITU-planen, som implementeres i marts Der udarbejdes en IT-medieplan i samarbejde med skolens læringscenter og Itresursepersoner. Faghæfte 48 inddrages. I planen indtænkes også højnelse af lærernes IT-kompetencer. Der søges eksterne midler til IT-fokuserede projekter, hvor den pædagogiske IT er i fokus. 10

11 SFO-personalet oprettes i Skoleintra/Fællesnettet, samt med uni-login, så de kan drage nytte af diverse netbaserede læringsprogrammer, som skolen i forvejen abonnerer på. Der afholdes kursus for SFO-personalet i brugen af personaleintra. Mål og indhold i SFO Lektiestøtte I samarbejde med skolen at tilbyde lektiestøtte til alle elever i hele skoleforløbet. Der vil blive arbejdet på at gøre skolens bibliotek til et aktivt læringscenter efter skoletid i samarbejde med SFO Der vil blive arbejdet på at tilbyde en særlig lektiecafé for 2-sprogede elever. Støtte eller udfordringer til børn med særlige behov Målrettet aktiviteterne til det enkelte barns specifikke problemstilling ved hjælp af Pædagogisk Idræt. KOMMENTARER TIL ANDRE EMNER Udvikling af elevernes sociale kompetencer og medansvar overfor fællesskabet: Der afholdes en fælles temadag i begyndelsen af august for lærere og pædagoger, hvor arbejdet med udarbejdelsen af et social curriculum for alle klassetrin og SFO igangsættes. Der afholdes en fælles kursusdag for alle lærere i klasserumsrelationer og klasseledelse i praksis. Der tilbydes konsulentstøtte til lærerteams og/eller enkeltlærere til det praktiske arbejde med klasserumsledelse i praksis Der afholdes et kontakt-forældremøde om arbejdet med sociale normer og værdier på Kirstinedalsskolen Inklusion: I et samarbejde mellem skole og SFO vil der blive etableret et undervisnings- og fritidstilbud for 6-8 elever i problemer i forhold til udvikling af relationskompetencer og tilknytning. Der vil være tale om et skole- og fritidstilbud på kanten af folkeskolen, hvor lærere og pædagoger indgår i et tæt samarbejde, og hvor målet er, at sluse eleverne tilbage til almenundervisningen i den udstrækning, de magter dette. Gennemførelsen af forløbene vil ske i tæt samarbejde med forældrene, og der vil blive arbejdet på at der kan etableres egentlige familie-klasse -tiltag, hvor forældrene deltager i børnenes undervisning. Elevdemokrati: At der arbejdes aktivt med elevernes medbestemmelse i undervisningen. At alle klasser arbejder aktivt med forberedelse og efterbehandling af elevrådets møder. At elevrådet arbejder aktivt med forberedelse og efterbehandling af fælleselevrådets møder. At elevrådet får sin egen side på skolens hjemmeside. SFO: Samspil mellem skole og SFO: Der afholdes en fælles temadag i begyndelsen af august for lærere og pædagoger, hvor arbejdet med udarbejdelsen af et social curriculum for alle klassetrin og SFO igangsættes. At styrke samarbejdet mellem pædagoger og lærere via projektet om det sunde skole og SFO liv. 11

12 Samarbejde med forældrene: Fortsat fokus den løbende kontakt med forældrene via samtaler, forældremøder og fælles sociale tiltag m.h.p. at fremme børn og forældres trivsel i dagligdagen. Der vil blive arbejdet særligt med forældregruppen til de 2-sprogede elever. Lektiestøtte: Der tilbydes lektiestøtte til eleverne fra kl. i SFO Der tilbydes lektiestøtte til eleverne fra kl. i skolen. Der tilbydes lektiecafé til alle 2-sprogede elever. Der vil blive arbejdet på at gøre skolens bibliotek til et aktivt læringscenter i skolens fritid i samarbejde med SFO. Børn med særlige behov og forudsætninger Særlig fokus på at børn med særlige behov, så tidligt som muligt, således at disse børn kan få støtte i SFO en specialgrupper: Minislusen, der omfatter børn fra klasse og specialgruppen fra klasse. Krop og bevægelse Der arbejdes med at alle børn bliver en del af Pædagogisk Idræt i dagligdagen via inddragelse af leg og bevægelse. Rishøjhallen benyttes dagligt. Alle børn får tilbud om et sundt mellemmåltid om dagen. At der skabes en kobling mellem Idræts SFO og sundhed i dagligdagen. Samarbejde med idrætsforeningerne Samarbejde med Køge BMX Klub og Rishøj Idrætsforening. Børns medbestemmelse Der afholdes børnemøder en gang ugentlig for klasse og klubrådsmøder for klasse, hvor børnene er med til at bestemme hvilke aktiviteter der skal være i SFO en. Princippet bygger på selvbestaltede aktiviteter for hhv. børn/børn, der kun er for børn, voksne/børn, hvor det er de voksne der har initiativet og børn/voksne, hvor det er børnene har der initiativet til de aktiviteter der skal igangsættes. Sammenhæng mellem dagtilbud og SFO Brobygningsaktiviteter beskrevet i en særligt handleplan i forbindelse med at de nye skolebørn i 0. klasse begynder i heltidstilbud den 1. april forud for skoleårets begyndelse i august. Andre indsatsområder: At arbejde aktiv med at gøre børnene mere sikre i trafikken, når de færdes på cykel herunder bl.a. kendskab til færdselsregler og arbejde i cykelværksted. Tilbud til alle piger på år om at deltage i en pigeklub hver torsdag, hvor der gives mulighed for at drøfte mobning, pubertet, drenge, skole/sfo, egne problemer og meget mere. Kendskab til rollespil fantasi, natur, fremstilling af våben og kostumer. Planlægning af scenarier til rollespildag, strategi og formidling. Fokus på kultur og integration. Fokus på trivsel for alle, god opførsel, gensidig respekt og at være gode rollemodeller Fokus på dokumentations- og evalueringskultur, hvor målet er at benytte forskellige dokumentationsmetoder (beskrivelser, foto, video m.v.) til løbende at evaluere det pædagogiske arbejde samt synliggøre dette. 12

13 FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER Forvaltningen finder de beskrevne mål og tiltag relevante, og de ligger i tråd med anbefalingerne fra kvalitetsrapport Forvaltningen ser frem til at følge det nye tiltag med en specialgruppe med det formål at slude elever i problemer tilbage til normalklassen samt skolens arbejde med at styrke alle elevers sociale kompetencer. 13

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Under udarbejdelse Rev.: 22.12.10 Vemmedrupskolen Virksomhedsplan 2011-2012 Der indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens

Læs mere

Holmebækskolen. Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013

Holmebækskolen. Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013 Holmebækskolen Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 elever i tal 5 Specialskoleafdelingen

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Under udarbejdelse Rev.: 17.12.10 Ellebækskolen Virksomhedsplan 2011-2012 INDHOLD Indholdsfortegnelsen er tom, fordi ingen af de valgte afsnitsformater i Info om dokument bruges i dokumentet. Virksomhedsplanen

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel. Såvel undervisning som fritid

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole?

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Den åbne skole FASE A Praksis som I ser den nu Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Se i lovudkastet s.1 ( 3,stk 4 & 5), s.24-25 (pkt. 2.1.5) 1.1 Beskriv for hinanden

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Harte Skole Viceinspektør Jakob Henningsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Det samlede læseresultat

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Oplæg til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO-området Til: Børneudvalget og Byrådet Dato: Version 5. oktober 2009 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 97142366 E-mail: skalmejeskolen@herning.dk www.skalmejeskolen.dk Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Udviklingsplan 2012 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Skolens målsætning: Årsrapport 2011

Skolens målsætning: Årsrapport 2011 Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.-klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som et arrangement, hvor skolen præsenteres. Børnene

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Bankagerskolen...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...5... Budget 2008...5... Personaletal...5 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl) HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder,

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Ny på skolen. Velkommen til Brøndbyvester Skole 2013-2014. BRØNDBY KOMMUNE.

Ny på skolen. Velkommen til Brøndbyvester Skole 2013-2014. BRØNDBY KOMMUNE. Ny på skolen Velkommen til Brøndbyvester Skole 2013-2014. BRØNDBY KOMMUNE. Indholdsfortegnelse Ny på skolen... 1 Skolebestyrelsesformand... 4 Skolens ledelse... 4 Skolens administration... 4 Kontakt...

Læs mere

Kangillinnguit Atuarfiat GR 606

Kangillinnguit Atuarfiat GR 606 Kangillinnguit Atuarfiat GR 606 Atuarfiup aqqa /skolens navn 36 64 20 /32 95 54 / kang@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 7504 Atuarfiup/skolens postadresse 3905

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Resultataftale 2012-2013 for

Resultataftale 2012-2013 for Resultataftale 2012-2013 for Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Vi ønskede at øge bevidstheden om personlig udvikling, social trivsel og dialog mellem skole og hjem. Målet var

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Nørrevangsskolen 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Nørrevangsskolen 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Nørrevangsskolen 2012 & 2014 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere