Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger Side 1 af 33

2 *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Socialpsykiatrisk Botilbud, Kommandanthøjen Kommandanthøjen Rønne Tlf.: Hjemmeside: ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) 18 til 60 år (forandret virkelighedsopfattelse) 18 til 60 år (depression) 18 til 60 år (personlighedsforstyrrelse) 18 til 60 år (andre psykiske vanskeligheder) 18 til 60 år (angst) Pladser i alt: 25 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Marianne Daugaard Jensen (Socialtilsyn Hovedstaden) Side 2 af 33

3 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Denne tilsynsrapport omhandler et uanmeldt tilsynsbesøg den og indbefatter alene udvalgte temaer. Tilsynet omfatter tema 3 vedrørende målgruppe, metoder og resultater. Det belyste tema vil indgå i tilbuddets re-godkendelse i Under tilsynet på Kommandanthøjen er Socialtilsynet blevet opmærksom på, at dele af tilbuddets juridiske konstruktion vedrørende SEL 108 pladserne ikke er lovlig, idet nogle borgerne har lejekontrakter på individuelle boliger i tilbuddet. I henhold til SEL 111 er boformer efter Serviceloven ikke omfattet af lejelovgivningen. Tilbuddets juridiske konstruktion skal før regodkendelse kan finde sted lovliggøres, og Socialtilsynet vil i forbindelse med Kommandantgårdens regodkendelse i 2015 følge op på, om den juridiske konstruktion er lovliggjort, hvilket forventes sket senest med udgangen af Det skal for god ordens skyld anføres at Socialstyrelses kvalitetsmodel er generisk, hvorfor emner med lille eller ingen relevans for et hvert tilbud udløser laveste score. Der er således ikke tale om retsvisende samenhæng mellem de faktiske forhold og den opnåede score. Botilbuddet Kommandanthøjen er nomeret til 25 voksne borgere i alderen 18 til 60 år med sindslidelser. På Tilbudsportalen beskrives det, at beboergruppen er meget bredt sammensat i både alder og funktionsniveau. Det er borgere, som har behov for bostøtte i et døgntilbud. Det kan også være borgere, som har brug for et midlertidigt døgntilbud i forbindelse med afklaring af fremtidigt støttebehov. Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe og metoder. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe og at de er velbeskrevne og af Side 3 af 33

4 medarbejderne kan omsættes til konkrete eksempler i det daglige arbejde. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er udfordret af, at målgruppen er væsentligt udvidet i forbindelse med, at tilbuddet er flyttet til nye fysiske rammer. Socialtilsynet bemærker, at der er fokus på, at der arbejdes med en høj grad af individualitet i forhold til borgerne og at de mindre og variable teams, der er omkring den enkelte borger, er med til at understøtte en individuel tilgang. Socialtilsynet bemærker, at en gruppe af medarbejdere aktuelt opkvalificeres med viden om målgruppen, og at der er fokus på tværgående vidensdeling på tværs af tilbuddet. Socialtilsynet vurderer på baggrund at interview, at alle med arbejdere er kognitivt uddannede. Det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for hvordan, og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de mål, som i samarbejde med borgerne er sat for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Socialtilsynet vurderer, at både medarbejdere og leder har en klar linie i, hvordan de fremadrettet ønsker, at der skal ske en systematisk og struktureret tilgang til at dokumenterer mål, indsats og praksis. Socialtilsynet vurderer endvidere, at de redskaber tilbuddet vil anvende i form af 141 handleplaner, ICF, SMART mål og EJK dokumentationssystem er egnet til en systematisk og struktureret dokumentation. Socialtilsynet vurderer, at der ikke aktuelt er en overensstemmelse mellem tilbuddets aktuelle dokumentation og og ledere og medarbejderes ønske til fremtidig praksis. Socialtilsynet konstaterer, at der ved en borgeres dokumentation ikke foreligger planer af nyere dato. Socialtilsynet konstaterer, at der ikke ikke er dokumentation for positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet aktuelt arbejder på at implementerer et nyt journaliseringssystem og at der foreligger domumentation i både papirform og i to elektroniske systemer og anerkender, at dette kan være medvirkende til aktuelle udfordringer omkring dokumentation. Af kvalitetsmodellen fremgår det, at tilbuddet som væsentlige overordnede elementer af kvaliteten skal respektere og Side 4 af 33

5 sikre borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet skal understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed samt forebygge magtanvendelser og overgreb. Socialtilsynet vurderer, at der i middel grad og som udgangspunkt er en faglig tilgang og praksis, der understøtter den enkelte borger i at blive set, hørt og anerkendt. Socialtilsynet bemærker, at borgerne giver udtryk for at opleve, at der er udfordringer i forhold til personale, der arbejder om natten, hvor borgerne omtaler, at opleve svigt fra medarbejderne. Socialtilsynet bemærker, at der fra ledelsens side er sat en proces i gang angående dette. Socialtilsynet vurderer, at borgerne i høj grad har indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv og hverdagen i tilbuddet. Socialtilsynet bemærker, at der er foraer på forskellige niveauer, hvor borgerne har mulighed for indflydelse. Socialtilsynet bemærker endvidere, at borgerne deltager, når der skal ansættes personale. Socialtilsynet vurderer, at borgerne generelt og i middel grad trives på tilbuddet. Det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ydelser omhandler en bred målgruppe, og at det på den baggrund kan være vanskeligt for personalet at sikre trivsel blandt alle borgerne på tilbuddet. Socialtilsynet bemærker, at borgerne er glade for de nye fysiske rammer. Socialtilsynet vurderer, at udfordringerne med natpersonalet, er med til at påvirke borgernes trivsel i negativ retning. Socialtilsynet vurderer, at borgerne i middel grad med støtte fra tilbuddet har adgang til relevante sundhedsydelser. Socialtilsynet bemærker, at støtten fra tilbuddets side er individuel og at tilbuddet fagligt vurderer, at det i så høj grad som muligt, skal være borgeren selv der tager hånd om egen situation. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad har fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed. Det er Socialtilsynets vurdering, at der er fokus på økologi og sund kost, og at tilbuddet opstiller mange tilbud til at styrke borgernes fysiske sundhed. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad forebygger og håndterer magtanvendelser. Som følge af at der ikke forekommer magtanvendelser, dokumenteres og følges der ikke op på magtanvendelser. Der ses således heller ikke opstillet særlige procedurer for evaluering eller faglig drøftelse omkring magtanvendelser. Side 5 af 33

6 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middelt omfang, har fokus på overgreb og at tilbuddet i sin pædagogiske indsats arbejder relevant, når det opleves at overgreb finder sted. Socialtilsynet vurderer, at der er udarbejdet en overordnet voldspolitik, men at der ikke er lavet et konkret beredskab til at forebygge overgreb. Socialtilsynet bemærker, at medarbejderne har været på forløb i konflikthåndtering. Socialtilsynet bemærker, at der fremadrettet er fokus på at få lavet et beredskab omkring den enkelte bruger og at dette kan være forebyggende i forhold til overgreb. *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Socialtilsynet anbefaler, at ledelsen sikre, at medarbejderne får den nødvendige viden til at sikre faglig kvalitet i forhold til tilbuddets meget brede målgruppe. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse overvejer, hvorvidt man kan bruge konkrete evalueringsmodeller til løbende brug for egen læring og forbering af indsatsen. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet opstiller konkret dokumentation af resultater af den pædagogiske indsats. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse udarbejder en definition af begrebet magtanvendelse samt strukturerer de faglige drøftelser omkring emnet, således at det tydeligt fremgår, hvordan tilbuddets overordnede tilgang omsættes til daglig pædagogik med henblik på at undgå magtanvendelser. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse udarbejder en definition af begrebet overgreb og en beskrivelse af, hvorledes dette begreb skal forstås i forhold til den daglige pædagogiske praksis i tilbuddet. Side 6 af 33

7 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Oplysninger på Tilbudsportalen Stikprøve af elektronisk dokumentation på tilbuddet Stikprøve af opholdsplan på tilbuddet Tilbuddets hjemmeside Tilsynsrapport Samspil mellem ledelse og medarbejdere - Samspil mellem 2 beboere - Samspil mellem medarbejdere - Interview med daglig leder under uanmeldt tilsyn - Semistrukturet interview med 1 medarbejder - Semistruktureret interview med 2 beboere i gruppe - Tilbagemelding til leder Side 7 af 33

8 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Kommandanthøjen 2, 3700 Rønne Marianne Daugaard Jensen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Uanmeldt Tilsynsbesøget omhandler tema 3 vedrørende målgruppe, metoder og resultater. Side 8 af 33

9 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 9 af 33

10 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Socialtilsynet har ikke haft fokus på dette tema, hvorfor det ikke indgår i bedømmelsen. Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Socialtilsynet har ikke haft fokus på dette tema, hvorfor det ikke indgår i bedømmelsen. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,1 Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metode medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, Socialtilsynet anbefaler, at der skal være tydeligt fokus på og gives mulighed for, at tilbuddet tilegner sig den brede viden, der er nødvendig for at løfte opgaven således, at borgerne får en professionel støtte. Side 10 af 33

11 målgruppe og metoder. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. På baggrund af interview vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet er udfordret af en væsentligt udvidet målgruppe og anbefaler, at der skal være tydeligt fokus på og gives mulighed for, personalet tilegner sig den nødvendige viden for at sikre faglig professionel støtte til borgerne i tilbuddet. Socialtilsynet bemærker, at der er fokus på, en tilgang med en høj grad af individualitet i forhold til borgerne og at de mindre og varialble teams, der er omkring den enkelte borger, er med til at understøtte en individuel tilgang. Socialtilsynet bemærker, at en gruppe af medarbejdere aktuelt opkvalificeres med viden om, og at der er fokus på tværgående vidensdeling på tværs af tilbuddet. Socialtilsynet vurderer på baggrund at interview, at alle med arbejdere er kognitivt uddannede. Socialtilsynet vurderer, at de valgte faglige tilgange og metoder er velbeskrevne og at medarbejder i interview kan omsætte de faglige tilgange og metoder til til konkrete eksempler. Det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse Socialtilsynet anbefaler, at der fortsat er fokus på implementering af nyt dokumentationssystem. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse overvejer, hvorvidt man kan bruge konkrete evalueringsmodeller til løbende brug for egen læring og forbering af indsatsen. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet opstiller konkret dokumentation af resultater af den pædagogiske indsats. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse udarbejder en definition af begrebet magtanvendelse samt strukturerer de faglige drøftelser omkring emnet, således at det tydeligt fremgår, hvordan tilbuddets overordnede tilgang omsættes til daglig pædagogik med henblik på at undgå magtanvendelser. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse udarbejde en definition af begrebet overgreb, og en beskrivelse af, hvorledes dette begreb skal forstås i forhold til den daglige pædagogiske praksis i tilbuddet. Side 11 af 33

12 af de mål, som i samarbejde med borgerne er sat for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Socialtilsynet vurderer, at både medarbejdere og leder har en klar linie i, hvordan mål, indsats og praksis kan dokumenteres systematisk og struktureret med udgangspunk i den daglige pædagogiske praksis. Socialtilsynet vurderer endvidere, at de redskaber tilbuddet vil anvende i form af 141 handleplaner, ICF og SMART mål og EJK dokumentationssystem er egnet til en systematisk og struktureret dokumentation. Socialtilsynet vurderer, at der ikke aktuelt er en overensstemmelse mellem, hvordan tilbuddet gerne vil dokumentere og nuværende praksis. Socialtilsynet konstaterer, at der ved en borgeres dokumentation ikke foreligger planer af nyere dato. Socialtilsynet vurderer, at der ikke ikke er dokumentation for positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet aktuelt er i gang med at implementerer et nyt journaliseringssystem og at der aktuelt foreligger domumentation i både papirform og i to elektroniske systemer og anerkender, at dette kan være medvirkende til, at der aktuelt er udfordringer i Side 12 af 33

13 dokumentationen. Af kvalitetsmodellen fremgår det, at tilbuddet skal som væsentlige overordnede elementer af kvaliteten respektere og sikre borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet skal understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed samt forebygge magtanvendelser og overgreb. Socialtilsynet vurderer, at der i middel grad og som udgangspunkt er en faglig tilgang og praksis der understøtter at den enkelte borger bliver set, hørt og anerkendt. Socialtilsynet bemærker, at borgerne oplever, at der er udfordringer i forhold til noget af det personale der arbejder om natten. Socialtilsynet bemærker, at der fra ledelsens side er sat en proces i gang, vedrørende nattevagternes funktionsbeskrivelse og implementering af dette. Socialtilsynet vurderer, at borgerne i høj grad har indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv og hverdagen i tilbuddet. Socialtilsynet bemærker, at der er foraer på forskellige niveauer, hvor borgerne har mulighed for indflydelse. Socialtilsynet bemærker endvidere, at borgerne er med, når der skal ansættes personale. Side 13 af 33

14 På baggrund af interview vurderer Socialtilsynet, at borgerne generelt og i middel grad trives på tilbuddet. Det er envidere Socialtilsynets vurdering, at der er tale om en bred målgruppe og at det er vanskeligt, at sikre alles trivsel. Socialtilsynet bemærker, at borgerne oplever trivsel og er glade for de nye fysiske rammer. Socialtilsynet vurderer med baggrund i interview, at der er udfordringer vedrørende borgerne og noget af natpersonalet, og at dette er med til at påvirke borgernes trivsel i negativ retning. Socialtilsynet vurderer, at borgerne i middel grad har adgang tilrelevante sundhedsydelser med støtte fra tilbuddet. Socialtilsynet bemærker, at støtten fra tilbuddets side er individuel og at tilbuddet har fokus på at understøtte udvikling af kompetencer hos den enkelt borger til at kunne håndtere lægebesøg mm. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad i den pædagogiske indsats, har fokus på forhold som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed. Det er Socialtilsynets vurdering, at der er fokus på økologi og sund kost. Det er Socialtilsynets vurdering, at der er mange tilbud til motion og bevægelse, som borgerne har mulighed for at deltage i. Side 14 af 33

15 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad forebygger og håndterer magtanvendelser. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i deres pædagogiske tilgang, så vidt muligt undgår magtanvendelser. Socialtilsynet bemærker, at leder oplyser, at der ligger tilgængeligt materiale på internt net. Socialtilsynet bemærker, at medarbejder angiver, at procedure for magtanvendelser står i en proceduremappe. Som følge af at der ikke forekommer magtanvendelser, dokumenteres og følges der ikke op på magtanvendelser. Der ses således heller ikke opstillet særlige procedurer for evaluering eller faglig drøftelse omkring magtanvendelser. Dette betyder igen, at det kan være vanskeligt for ledelse og personale at vurdere, hvilke faktorer i det daglige pædagogiske arbejde der understøtter personalet i ikke at foretage magtanvendelser. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel omfang har fokus på overgreb og at tilbuddet i sin pædagogiske indsats arbejder relevant, når det opleves at overgreb finder sted. Socialtilsynet vurderer, at der er lavet en overordnet voldspolitik i tilbuddet, men at der ikke er lavet et konkret beredskab til at forebygge overgreb. Side 15 af 33

16 Socialtilsynet bemærker, at medarbejderne har været på et forløb i konflikthåndtering. Socialtilsynet bemærker, at der fremadrettet er fokus på, at få lavet et beredskab omkring den enkelte borger og at dette kan være forebyggende i forhold til overgreb. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er udfordret af en væsentligt udvidet målgruppe og anbefaler, at der skal være tydeligt fokus på og gives mulighed for, at tilbuddet tilegner sig den brede viden, der er nødvendig for at løfte opgaven således, at borgerne får en professionel støtte. Socialtilsynet bemærker, at der er fokus på, at der arbejdes med en høj grad af individualitet i forhold til borgerne og at de mindre og varialble teams, der er omkring den enkelte borger, er med til at understøtte en individuel tilgang. Socialtilsynet bemærker, at der er medarbejdere der bliver opkvalificeret i ADHD og at der er fokus samarbejde på tværs af afdelingerne, samt at alle medarbejdere er kognitivt uddannede. Socialtilsynet vurderer, at de valgte faglige tilgange og metoder er velbeskrevne og at medarbejder i interview kan omsætte de faglige tilgange og metoder til til konkrete eksempler. Socialtilsynet vurderer, at både medarbejdere og leder har en klar linie i, hvordan man tænker, at der skal ske en systematisk og struktureret tilgang til at dokumenterer mål indsats og praksis. Socialtilsynet vurderer endvidere, at de redskaber tilbuddet vil anvende i form af 141 handleplaner, ICF og SMART mål og EJK dokumentationssystem er egnet til en systematisk og struktureret dokumentation. Socialtilsynet vurderer, at der ikke aktuelt er en overensstemmelse mellem, hvordan tilbuddet gerne vil dokumenterer og aktuel praksis. Socialtilsynet vurderer, at der ved en borgeres dokumentation ikke foreligger planer af nyere dato. Socialtilsynet vurderer, at der ikke ikke er dokumentation for positive resultater i forhold til Side 16 af 33

17 opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet aktuelt er i gang med at implementerer et nyt journaliseringssystem og at der aktuelt foreligger dokumentationen i både papirform og i to elektroniske systemer og anerkender, at dette kan være medvirkende til, at der aktuelt er udfordringer i dokumentationen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 3 (i middel grad opfyldt) Af tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen fremgår det, at botilbuddet Kommandanthøjen er et bo- og rehabiliteringstilbud for voksne borgere med sindslidelser. Beboergruppen er meget bredt sammensat i både alder og funktionsniveau og er et botilbud til borgere i alderen fra år. Det er borgere, som har behov for bostøtte i et døgntilbud. Det kan også være borgere, som har brug for et midlertidigt døgntilbud i forbindelse med afklaring af fremtidigt støttebehov. Af Tilbudsportalen fremgår det, at tilbuddets overordnede værdigrundlag er: - tillid - respekt - åbenhed - engagement og ansvarlighed Det fremgår endvidere af Tilbudsportalen at tilbuddets faglige tilgange er Relationspædagogisk tilgang, Kognitiv tilgang, Rehabiliteringstilgang og Recovery-understøttende tilgang. Tilbuddet metoder er angivet som NADA og kognitiv terapi. Ved interview med medarbejder oplyses det, at der bruges en rehabilliterende tilgang til borgerne, så de lykkedes så godt som muligt i livet. Det oplyses, at en del af borgerne kommer sig i en grad der gør, at de kan flytte fra tilbuddet til egen bolig. Side 17 af 33

18 Medarbejderen der deltager i interviewet beskriver, at man også arbejder Recoverryorienteret, feks. ved at borgerne hjælpes til at se, at der er en vej til at komme sig. Medarbejderne kan i den proces henvise til andre beboere, der har været samme sted og der kan tales med borgeren om, hvilke skridt vedkommende allerede har taget. Medarbejder oplyser, at de har været med i at arbejde med de værdier, der afspejler den samlede psykiatri i Bornholms Regionskommune. For at understøtte den fælles faglighed og de fælles værdier, deltager medarbejderne i en faglig eftermiddag en gang om året, hvor der diskuteres et tema eller en case. Medarbejderne oplyser endvidere, at de arbejder i små team og at de i disse team taler om, hvordan den enkelte arbejder. I forhold til anvendte metoder beskriver medarbejder, at de bruger Den motiverende samtale og Den anerkendende samtale, samt kognitive metoder. Medarbejderne kommer med eksempler på kognitive skemaer, som benyttes i arbejdet med borgerne og på hvordan andre kognitive metoder anvendes i forhold til borgere på tilbuddet. Det oplyses endvidere, at borgerne har mulighed for at få NADA, hvis de ønsker det. Endelig oplyses det, at tilbuddet anvender ICF som funktionsudredningsmetode. En del af borgerne på tilbuddet har en misbrugsproblematik og medarbejderne på tilbuddet indgår i den indledende behandling omkring misbruget. Medarbejder illustrerer, hvordan den kognitive metode ligeledes kommer i spil her. Tilbuddet har samarbejde med misbrugskonsulenter, der kan gå ind og overtage den egentlige misbrugsbehandling. Medarbejderen giver udtryk for en oplevelse af, at der er sket en stor udvikling i målgruppen. Tilbuddet er for relativt kort tid siden flyttet til nye fysiske rammer og har i den forbindelse modtaget en ny gruppe af borgere. Det er unge, der har andre problemstillinger end den hidtidige målgruppe. Før var brugergruppen hovedsageligt voksne med kroniske psykiatriske udfordringer. Nu er det også Side 18 af 33

19 unge med feks personlighedsforstyrrelser som borderline eller opmærksomhedsforstyrrede unge med ADHD problematik. Medarbejderen beskriver, at de prøver at følge med feks vis kurser og interne drøftelser i forhold til de nye tilgange det kræver. Nogen gange opleves det, at målgruppen er for bred. Tilbuddet er det eneste sted på Bornholm, der tager psykisk syge borgere og det kan gå ud over den enkeltes trivsel, da de har meget forskellige problematikker og reaktionsformer. Ved interview med tilbuddets ledelse fremgår det at den brede målgruppe er en nødvendighed og at det ikke noget tilbuddet som sådan, selv har indflydelse på. Efter at tilbuddet er flyttet til nye fysiske rammer, har man hjemtaget borgere, der har været på andre bosteder og det er i følge lederen en medvirkende årsag til, at målgruppen er blevet bredere. Lederen beskriver, at et fælles træk ved borgene er, at de alle er i gang med en udviklingsproces, og derfor har brug for støtte, omsorg og guidning til dette. Lederen giver udtryk for, at det for nogle af borgerne kunne være hensigtsmæssigt med mindre og mere overskuelige rammer, men at det ikke er en mulighed. Lederen beskriver, at der er meget fokus på, at netop fordi stedet har så bred en målgruppe, er det vigtigt at, der bliver arbejdet meget individuelt med den enkelte borger. For at tilgodese dette, har man valgt at opdele tilbuddet i 2 teams og om hver beboer er der tilknyttet et miniteam med en tovholder og nogle ressourcepersoner. Ressoursepersonerne kan skiftes ud afhænig af borgerens behov. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med 3 (i middel grad opfyldt) Ledelsen har taget initiativ til at sikre, at personalet som helhed er kognitivt uddannet for at understøtte den enkelte medarbejders kompetence i forhold til at arbejde med tilbuddets ændrede målgruppe Ved interview med medarbejder fremgår det at 141 handleplanen angiver det overordnede mål for borgerens ophold på tilbuddet og ud fra den udarbejdes der ICF - funktionsbeskrivelse/udredning. Side 19 af 33

20 udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen ICF danner baggrund for de mål, der sammen med borgeren laves for opholdet. Omdrejningspunktet for målfastsættelsen er de udfordringer og de ressourser borgerne har i forhold til det fastsatte mål. Hver 9 måned følger medarbejder og borger op på målene, men ofte foregår det hyppigere. Den daglige indsats dokumenteres i elektronisk journalsystem EKJ. Medarbejderen oplyser, at det lille team - som er beskrevet tidligere i tilsynsrapporten - omkring borgeren bruges til at drøfte og få faglig sparring på, hvad der virker og hvad der ikke virker i forhold til borgernes mål og tilbuddets indsats. Drøftelserne kan både foregå i hverdagen, men også på fastsatte møder. På møderne er der ikke nogen særlig struktur, men foregår mest via fri dialog. Tilbuddet har også møder for større teams. Disse finder sted en gang om måneden og er struktureret med en dagsorden. Ved interview med ledelse fremgår det, at nye borgere altid kommer med en 141 handleplan. De har en ICF med som de har opstartet med sagsbehandler. Der bliver holdt et opstartsmøde med borger og sagsbehandler, lederen, en personale og evt. pårørende. Her bliver det aftalt hvilke områder der skal arbejdes med. Borgeren får tildelt en tovholder og ressourcepersoner. Tovholderen og borgeren arbejder med SMART mål. Lederen fortæller, at tilbuddets indsats dokumenteres via dokumentationssystemet EKJ. Det er nyt med opstart Alle medarbejdere har været på kursus. Der er endnu ikke nedskrevet en ledelsesmæssig procedure på, hvordan der dokumenteres, men det vil komme. Lederen beskriver, at der følges op på borgerens mål hver 6. måned. Det foregår på den måde, at borgeren, dennes tovholder og en interviewperson, der som udgangspunkt ikke er tilknyttet borgerens team i dagligdagen deltager. Formålet er at en "udefrakommende" kan stille undrende spørgsmål. Tovholderen er med som sekretær. Det er tovholderen der sammen med borgeren tager resultatet af Side 20 af 33

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere