Udvidelse af Bankernes EDB Central. Lokalplan 519/forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidelse af Bankernes EDB Central. Lokalplan 519/forslag"

Transkript

1 Udvidelse af Bankernes EDB Central Lokalplan 519/forslag

2 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 10 Kommuneplan 10 Vej- og stiplanlægning 11 Varmeplanlægning 11 Spildevandsplanlægning 11 Miljøvurdering, herunder forurening 11 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 13 Dispensation fra lokalplanen 13 1 Formål 14 2 Område og zonestatus 15 3 Anvendelse 15 4 Udstykning 16 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 16 6 Bebyggelsens omfang og placering 18 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 20 8 Ubebyggede arealer 22 9 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Ophævelse af servitutter Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 27 Kortbilag 1 29 Kortbilag 2 31 Kortbilag 3 33 Kortbilag 4 35

3 3 Udvalgsbehandling 1. behandling Offentlig høring Udvalgsbehandling 2. behandling 12. april april april juni 2007 dato. måned 2007 dato. måned 2007

4 Forord HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, som angiver de præcise retningslinjer for området. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser. HVEM UDARBEJDER LOKALPLANER? Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Teknisk Forvaltning. Du kan kontakte forvaltningen på Køgevej 80 i Roskilde, eller dk LOKALPLANFORSLAG Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, gælder midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af forslaget. Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, men du kan også få en trykt udgave i Teknisk Forvaltning, på biblioteket og i rådhusbutikkerne i Jyllinge, Roskilde og Viby.

5 5 Den offentlige høring varer mindst 8 uger. I løbet af denne periode kan alle komme med indsigelser, bemærkninger eller idéer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal sendes skriftligt til Teknisk Forvaltning, Køgevej 80, 4000 Roskilde eller med til I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslaget beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde eller lignende. ENDELIG LOKALPLAN Når den offentlige høring er ovre, kan Byrådet efter Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, bemærkninger og idéer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde. KLAGEMULIGHED Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages, for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

6 Tårnvang Havevang Søvang Hf. Bregnevang Bregnevej Hf.Vestervang Vestergade Platanvej Hasselvej Vestervænget Jasmin- Kastanievej vænget Hedegade Løvparken Vestergade Clermontgade Domkirke Frederiksborgvej Kong Valdemars Vej Dronning Sofies Vej U Ø Lindevej Pilevej Sankt Jørgens Skole Elmevej Elmevej Bøgevej Ahornvej Bøgevej Lindevej Møllehusvej Kildehusvej Duebrødrevej Byvolden Stænder- torvet Algade Købe Gammel L I. Helligkorsvej P. Hansens Vej Redegørelse Holbækvej Haveforeningen Henrik Nielsens Vej Rønnebærparken Æblehaven Parkvænget Neergårdsvej Ejboparken Darupvang Fælledvej Lysholmsvej Neergårdsparken Gl. Darupvej Par kvej Ved Smedegårdsparken Eget Bo Ringstedvej Hallen Eget Bo Møllehusvej Møllebakken Kildegården Store Møllevej Store Møllevænge Vognmandsmarken Møllehusene Th. Nielsens Vej Havelodden Borgediget Bakke leddet et Bakkedrag Bakkedraget S Wæbersvej ko b v Ringstedgade Allé ovængets Forskningsinstitut Handelsskole Sideallé Skovbovængets Jernbanegade Stenvænget Maglehøjen Skovbogade Søndre Roskilde- Hallerne Slagteriskolen Ved Ringen Ringvej Maglegårdsvej Ringen Havsteensvej Lille Maglegårdsvej Knudsvej Søndervang Køgevej Maglelunden Eriksvej Thyrasvej Gormsvej Rådhus Socialforvaltning Ringparken Søndre Ringvej Ny Østergade Køgevej Stenkrogen Roskilde Sygehus Bakkegården Gartnervang Lysevangsvej Østergade Roskildevænget Motelvej Bregnevej Astersvej L Øster Holbækmotorvejen Bakkekammen Bakke svinget Teknisk Skole Darupvej 12 Køgevej 12 Teknisk Skole Kamstrupsti Lokalplanområdets beliggenhed Darup Idrætscenter Darupvej Allé Rønø's Sønd For Baggrund for Dyrskue- lokalplanens / Festivalplads udarbejdelse Lokalplanen er udarbejdet for at imødekomme et ønske fra Bankernes Edb Central (BEC) om en omfattende udvidelse af deres eksisterende bygningsanlæg på hjørnet af Havsteensvej og Maglegårdsvej. BEC s nuværende grundareal muliggør langt fra den ønskede udvidelse, Derfor har virksomheden behov for at købe en del af naboarealet. Arealet der ønskes tilkøbt, udgør det nordvestlige hjørne af UNICON-arealet, der i dag ejes af Roskilde Kommune.

7 7 Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter et grundareal på ca m², beliggende langs sydsiden af Havsteensvej. Området afgrænses mod vest af Maglegårdsvej, mod øst af et nyt nord sydgående skel i en afstand af ca. 250m fra skel mod Maglegårdsvej. Mod syd grænser området op til henholdsvis to bilforretninger langs Maglegårdsvej og en tidligere fabrikshal inden for UNICON-arealet. Den mest markante beplantning inden for lokalplanområdet udgøres af hegningen langs Havsteensvej og en gruppe høje fyretræer i den østlige ende af lokalplanområdet ud mod Havsteensvej. Hegningen langs vejen består af opstammede træer, plantet i en klibbet bøgehæk af varierende bredde. Beplantningen langs Havsteensvej optager niveauforskellen mellem vejen og arealerne foran BEC s bygninger. Lokalplanområdet er terrænmæssigt fladt, idet en tidligere fyldplads omkring og øst for det fremtidige øst skel mellem BEC og kommunens område opfyldes i forbindelse med arealets fremtidige anvendelse (se afsnittet om Miljøvurdering, herunder forurening ). Roskilde Kommune udarbejdede efter købet af UNICONarealet en samlet visionsplan for området. Målet for planen er at udvikle en bydel der kan medvirke til at give Sydbyen et kvalitetsløft og at denne bydel sluttes bedre sammen med den øvrige del af byen. Lokalplanområdets østlige afgrænsning er fastlagt således at arealet mellem denne og Kamstrupstien har en dybde, der muliggør mange forskellige anvendelser, såvel bygningsmæssigt som parkerings og friarealmæssigt.

8 Redegørelse Den eksisterende bebyggelse inden for lokalplanens område er BEC s nuværende kontorbygninger. Bygningerne bærer præg af en etapevis knop -udbygning med flere til og ombygninger i østlig retning. En af de største kvaliteter ved det eksisterende anlæg er det indre gårdrum, der giver medarbejderne mulighed for udendørs ophold, uden at skulle udenfor BEC s sikkerhedsområde. Den sydligste del af BEC s fremtidlige parkeringsareal skal kunne udnyttes af BEC i normale arbejdstider og af kommende brugere af blandt andet den tidligere fabrikshal uden for normale arbejdstider. Lokalplanen og kommuneplantillæggets formål og indhold Ny bebyggelse set fra Havsteensvej mod sydvest BEC råder over et bruttoetageareal på ca m². Med lokalplanen muliggøres BEC s ønsker om en sådan rummelighed, at virksomheden kan udvides op til et samlet bruttoetageareal på ca m². Arkitektfirmaet PLH har udarbejdet et projekt for en udvidelse på ca m², hvilket vil bringe det samlede bruttoetageareal op på ca m². Med en realisering af BEC s aktuelle projekt er der en restrummelighed på godt 2.000m². Bebyggelsesprocenten vil da i givet fald være på 95. Den nye bebyggelse kan opføres i op til 5 etager. Det drejer sig om bygninger, som opføres mod øst og som sammenbygges med den eksisterende bebyggelse. Det nye byggeri etapedeles som vist på vignetterne 1-4, og realiseres i takt med BEC s behov. Etape 1 er allerede igangsat og kan opføres indenfor rammerne

9 Forslag til ny tilbygning til Bankernes EDB Central 9 af den gældende lokalplan. Det har dog betydet at en tinglyst vejret er blevet ændret i overensstemmelse med angivelsen på kortbilag 1. Lokalplanens kortbilag 4 viser det fuldt udbyggede projekt. Projektets nye bygninger er søgt tilpasset de eksisterende bygninger, og vil med vandrette linier i facadeudtrykket fremstå som en lys og tidssvarende bebyggelse. Tagene er generelt belagt med tagpap men er for enkelte lavere dele af bygningerne forsynet med terrasser til udeophold. Når projektet er fuldt realiseret, dvs. i etape 4, opføres der som illustreret et parkeringshus i 4 etager, af hvilke den øverste etage vil være uden overdækning, men med facadebeklædning som skjuler de parkerede biler. Facaderne på parkeringshuset vil fremstå i materialer og farver, der svarer til den øvrige bebyggelse indenfor lokalplanområdet. Muligheden for udendørs ophold inden for BEC s sikkerhedsområde er prioriteret højt i udvidelsen af bygningsmassen. Det er intentionen i lokalplanen at bevare og forstærke karakteren af beplantningen ud mod Havsteensvej. Lokalplanen muliggør at området kan hegnes mod omgivelserne, hvis virksomhedens aktiviteter gør det nødvendigt. Det betyder, at også den offentligt tilgængelige parkeringsplads i delområde II (se kortbilag 3) skal kunne lukkes i det tidsrum, hvor arealet skal fungere som privat parkeringsareal og at der skal være mulighed for at hegne mellem delområde I og II Etapeplan for udbygning

10 Ny bebyggelse set fra Havsteensvej mod sydøst Redegørelse Forhold til anden Planlægning Landsplandirektiv Jf. Landsplandirektiv Fingerplan 2007, rummer især den ydre Roskilde-finger store velbeliggende udbygningsmuligheder, herunder arealerne ved det tidligere UNICON. Lokalplanen er ikke i strid med overordnede planlægningsinteresser. Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen, som pr. 1. januar 2007 er ophøjet til landsplandirektiv, indeholder retningslinier for en række forhold, herunder hensyn til grundvandsbeskyttelse. Lokalplanområdet indgår i et større område, der i Landsplandirektivet har status af område med drikkevandsinteresser. Det betyder, at etablering af virksomheder kun må ske, såfremt der tages det nødvendige hensyn til grundvandsbeskyttelsen. Virksomheder, der udgør en særlig risiko for grundvandet, må kun placeres indenfor området, hvis det sker på skærpede vilkår. Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen på 3 km fra Roskilde Fjord. Topografien og byområdet imellem fjorden og lokalplanområdet bevirker imidlertid, at byggeri med de højder, der er fastsat i lokalplanen, ikke vil medføre en visuel påvirkning af kystlandskabet. Kommuneplan Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende områdets anvendelse, bebyggelsens omfang samt bygningshøjder. Derfor er forslag til kommuneplantillæg nr. 4, som muliggør

11 11 de ønskede ændringer, fremlagt til offentlig høring sammen med forslaget til lokalplanen. Vej- og stiplanlægning Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Havsteensvej som er en sidevej til den primære fordelingsvej Maglegårdsvej. Lokalplanområdets veje er private og giver dels adgang til BEC s bygninger, dels til parkeringsarealer og parkeringshus. Der er cykelstier langs både Søndre Ringvej og Maglegårdsvej. Varmeplanlægning Lokalplanområdet er beliggende i et fjernvarmeområde, så ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmenettet. Der kan suppleres med alternativ opvarmning, f. eks. solvarme efter regler fastsat af Roskilde Kommune. Spildevandsplanlægning Området er separat kloakeret og derfor skal spildevand og regnvand separeres før tilslutningen til det offentlige spildevandsanlæg. Af miljøhensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. Kommunen kan give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og adgangsarealer, hvis det kan ske uden ulemper for naboer. I alle tilfælde skal overløb af regnvand tilsluttes regnvandsstikbrønd, som skal etableres på den enkelte grund, ligesom regnvand fra parkeringsanlæg skal løbe gennem benzinudskiller før nedsivning. Reference til facadebeklædning Kilen, Frederiksberg Reference til kontorhusbyggeri Miljøvurdering, herunder forurening I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 21. juli 2004, skal

12 Eksisterende bygninger 5 etager + taghus 5 etager + taghus Parkeringshus Principsnit gennem lokalplanområdet med fuld udbygning set fra nord mod syd Redegørelse kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor»screenes«, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund af»screening«af lokalplanforslag 519, ikke er behov for at fortage en egentlig miljøvurdering. Forholdene vedrørende jordforurening er belyst i Miljøhandlingsplan fra februar Planen blev udarbejdet i forbindelse med et udviklingsprojekt omkring det tidligere UNICON-areal og skal fungere som en strategi for hvordan de forurenede jordarealer kan udnyttes i forbindelsen med en byudvikling af området. Miljøhandlingsplanen er udarbejdet af NIRAS og vil i denne sammenhæng gøre det ud for en egentlig miljøvurdering vedrørende jordforureningen. Lokalplanforslaget redegør for forholdet til øvrig planlægning, hvoraf det fremgår, at planen ikke er i strid med anden overordnet planlægning, herunder sektorplanlægning ud fra en miljømæssig vurdering.

13 Havsteensvej 5 etager + taghus Parkeringshus Principsnit gennem lokalplanområdet med fuld udbygning set fra øst mod vest 13 Retsvirkninger Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endelig vedtaget af Byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke benyttes på en måde, der kan foregribe den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet på visse betingelser give tilladelse til anvendelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højest et år efter offentliggørelsen af forslaget. Dispensation fra lokalplanen Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

14 Bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Roskilde Kommune. 1 Formål Lokalplanens formål er: - at sikre mulighed for at opføre ny erhvervsbebyggelse og parkeringshus i tilknytning til BEC - at sikre, at ny bebyggelse fremtræder harmonisk i forhold til eksisterende bebyggelse og omgivelserne, samt tidssvarende med hensyn til arkitektur og materialer - at sikre, at BEC s udbygning sker efter en samlet bebyggelsesplan - at sikre eksisterende og fremtidige friarealer i relation til bebyggelsen og at arealerne får en udformning af høj kvalitet - at sikre, at parkeringsarealerne anlægges så de fremtræder med en markant træbeplantning og at en del af arealet får en offentlig karakter samt - at muliggøre, at området i forhold til omgivende vej og ejendomme kan hegnes for uønsket færdsel i det omfang, det for virksomhedens aktiviteter er nødvendigt.

15 15 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanens afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter følgende matr. nre. 2ga, 9ap og dele af matr. nr. 9b, 9ao og 9k alle af Vestermarken, Roskilde Jorder samt alle parceller, der efter denne lokalplans vedtagelse udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 Anvendelse 3. 1 Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder som vist på kortbilag Delområde I må kun anvendes til erhvervsformål, i form af liberale erhverv og serviceerhverv, lager og tekniske forsyningsanlæg. 3.3 Delområde II må kun anvendes til parkeringsformål og/eller friareal.

16 Bestemmelser 4 Udstykning 4.1 Der må ikke foretages udstykninger inden for lokalplanområdet, der strider imod lokalplanens intentioner. Der foretages de nødvendige skelreguleringer og magelæg, der muliggør at lokalplanområdet evt. kan sammenlægges til en matrikel eller dele af ejendommen kan sammatrikuleres. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Veje Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Havsteensvej via 2 overkørsler som vist på kortbilag 3. Fra området syd for lokalplanområdet, kan der som vist på på kortbilag 3. etableres ind-/udkørsler i begge ender af delområde II. Det er en forudsætning, at der anlægges vej fra Kamstrupstien frem til lokalplanområdets afgrænsning, de steder, hvor der skal etableres vejadgang til det offentligt tilgængelige parkeringsanlæg i delområde II. Den vestlige vejadgang på Havsteensvej er ensrettet og kan kun benyttes til indkørsel. Indenfor lokalplanområdet udlægges areal til adgangsvej og gangstier med en beliggenhed som vist på kortbilag 3 Adgangsvej A-A og B-B anlægges med 8 meter kørebane og med en 1,5 meter bred sti a-a langs kørebanen. Adgangsvej A-A passerer hovedindgangen og derfor skal der anlægges en markant for-/ankomstplads

17 17 med sammenhængende belægningsflade på tværs af kørebanen, som vist på kortbilag 3 og 4. Adgangsvej B-B afsluttes i et befæstet areal i relation til personaleindgang/vareindlevering, som vist på kortbilag 3. Arealet har karakter af varegård og skal dimensioneres,så det kan anvendes til vendeplads og manøvreareal for vareog renovationsbiler. I forhold til belysning af adgangsveje, sti og parkeringsarealer samt friarealer, skal der skabes mulighed for videoovervågning alle døgnets timer. 5.2 Parkering Der skal som minimum udlægges areal til parkering svarende til1 p-plads pr. 50 m 2 erhvervsareal. 75 % af det krævede areal til parkering i forhold til realiseret byggeri skal være anlagt ved ibrugtagning af ny bebyggelse. De resterende pladser skal anlægges, når Byrådet kræver det. Særlige pladser til handicappede skal etableres i henhold til gældende normer for parkeringsarealer, så tæt ved adgange til bygninger som muligt. I delområde I kan der etableres parkering på terræn og i konstruktion. Parkering i konstruktion skal ske indenfor byggefelt for parkeringshus (se kortbilag 3). I delområde II må parkeringen kun anlægges på terræn. Parkering på terræn skal suppleres med markant beplantning jf. 8.1 (vedr. beplantningsplan) og skal være i overensstemmelse med principperne, som er vist på kortbilag 4.

18 Bestemmelser Belysning af parkeringsanlæg skal være i overensstemmelse med de overordnede belysningsprincipper jf Der skal etableres cykelparkering i tilknytning til adgang til bygninger. Cykelparkering kan etableres inden for de særligt markerede områder på kortbilag 3. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet må ikke overstige Ny bebyggelse og ombygning af eksisterende bebyggelse i delområde I skal opføres indenfor byggefelterne, som er vist på kortbilag Lokalplanområdet omfatter byggefelter for erhvervsbebyggelse i op til 5 etager, samt et byggefelt for et parkeringshus i 4 etager med kælder, som vist på kortbilag 3. De 2 byggefelter for byggeri i 5 etager kan hver især rumme en bygning med et fodaftryk på ca m². De resterende byggefelter for byggeri i 3 etager omfatter eksisterende bygninger og nye mellembygninger Ved erhvervsbyggeri i byggefelter for 3 etager må intet punkt på bygningens ydervæg være højere end 12 meter over sokkelkoten.

19 19 Ved erhvervsbyggeri i byggefelter for 5 etager må intet punkt på bygningens ydervæg være højere end 19 meter over sokkelkoten. Bygninger kan suppleres med tibagerykkede taghuse. I så fald må intet punkt på bygninger med 5 etager og taghus være højere end 22,5 meter over sokkelkote. Parkeringshuset kan opføres i op til 4 etager uden tag. Intet punkt på bygningens ydervæg må være højere end 12 meter over sokkelkoten. 6.4 Nye bygninger opføres med en tagkonstruktion, således at bygningerne fremstår som bygninger med flade tage. Ved ombygning/renovering kan den eksisterende tagkonstruktion/-form fastholdes. 6.5 Mindre bygninger som skure/overdækninger til cykler, containere for renovation o. lign. kan, som vist på kortbilag 3, opføres på eller i relation til arealet, der er udlagt som manøvreareal og vendeplads ved personaleindgang/ vareindlevering. Vest for hovedindgangen ud mod Havsteensvej kan der desuden opføres cykeloverdækning. Bygninger, der opføres i byggefelter for skure/ overdækninger, må ikke opføres med en højde på mere end 3 meter over nærmeste bygnings sokkelkote. 6.6 Sokkelkoten for den enkelte bygning skal fastlægges og godkendes af Roskilde kommune i forbindelse med byggetilladelsen. Sokkelkoten skal fastlægges under hensyntagen til terrænforhold, virksomhedens drift og handicaptilgængelighed.

20 Bestemmelser 6.7 I delområde II må ikke opføres bebyggelse bortset fra mindre tekniske forsyningsanlæg som transformerstation o. lign. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Facader på ny erhvervsbebyggelse skal fremtræde som hvidpudsede skiver afbrudt af vandrette vinduesbånd, således at det overordnet tilpasser sig det eksisterende byggeri. Vinduespartier og udvendige dørpartier i ny bebyggelse skal udføres i metal og fremstå markant mørke. Vinduesbånd kan forsynes med partier af lodrette lameller, der fungerer som solafskærmning og som samtidig kan medvirke til at skabe variation i facaden. Bygningernes udformning skal udvikles med afsæt i arkitektoniske principper om gode varierede rumlige forløb, godt dagslysindfald, naturlige bevægelseslinier i byggeriet og attraktive uderum. 7.2 Parkeringshuset kan opføres i op til 4 etager med kælder. Ved 4 etager må bygningen kun opføres uden tagkonstruktion. Parkeringshuset skal fremstå i materialer og farver, der svarer til den øvrige bebyggelse indenfor lokalplanområdet. 7.3 Alle tagflader skal beklædes med tagpap, dog skal der etableres tagterrasse for udendørs ophold på en del af

21 21 bygningerne i 1-3 etager. Tagterrasser skal udføres i hårdttræ. De resterende tagflader skal enten udføres i tagpap eller etableres som taghave med sedum eller lignende beplantning. Erhvervsbygningerne kan jf. 6.3 suppleres med tilbagerykkede taghuse, der kun må rumme tekniske installationer. Taghusene skal udføres i de samme materialer og fremstå i samme mørke nuance som dør- og vinduespartier. 7.4 Der må ikke opsættes udvendige antenner, stålskorstene og lignende på bygningerne. Paraboler må kun placeres på terræn. Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget som anbringes udvendigt på bygningen tilpasses tagfladen eller bygningens øvrige ydervægge. Ved overkørsler kan placeres 1,2 meter høje og maksimalt 3 meter brede evt. belyste henvisningsskilte. Henvisningsskiltning på facader skal begrænses mest muligt og bør placeres i tilknytning til hovedadgang. Skiltning skal udføres med et fælles præg og skal i udformning og placering tilpasses bygningens arkitektur og må ikke få karakter af facadebeklædning. Flagstænger til reklameflag eller reklamebannere må kun opsættes med Byrådets godkendelse. Al skiltning skal godkendes af Byrådet

22 Bestemmelser 7.5 Materialer og farver på småbygninger som cykeloverdækning, containerskure o. lign. skal tilpasses øvrig bebyggelse. 8 Ubebyggede arealer 8.1 Ubebyggede arealer skal anlægges efter en samlet beplantnings- og plejeplan. Formålet med planen, er at sikre kvalitet og et overordnet fællespræg i området. Planen skal omfatte disponering af alle vejarealer og udearealer, herunder særligt friarealer og parkeringsarealer. Planen skal ligeledes redegøre for terrænbearbejdning, belægninger, beplantning, belysning, og lignende væsentlige elementer. 8.2 De primære friarealer er de arealer, der anlægges som indre gårdrum og tagterrasser, hvor personalet kan benytte muligheden for udendørs ophold uden at skulle forlade bygningen og dermed virksomhedens sikkerhedsområde. Alle andre friarealer vil have en sekundær betydning i forhold til ophold. Beplantnings- og plejeplanen skal tage afsæt i denne sondring og sikre at friarealer anlægges og beplantes i henhold hertil. 8.3 Den eksisterende bøgehæk- og træbeplantning langs Havsteensvej skal sammen med eksisterende fyrretræer bevares og indarbejdes i beplantningsplanen. Der skal

23 23 således etableres sammenhængende beplantning på hele strækket langs lokalplanens nordskel. 8.4 Der må opsættes fast hegn i form af trådhegn i en afstand af min. 0,5meter til lokalplanens afgrænsning og i grænsen mellem del-område I og II. Fast hegn kan kun opstilles, hvis det kan dokumenteres at sikkerheden i relation til virksomhedens aktiviteter kræver det. Alle faste hegn skal suppleres med beplantning, således at hegnet vil stå helt eller delvist skjult i beplantningen. 8.5 Parkeringsarealerne skal beplantes jf. de overordnede principper, som er vist på kortbilag 4. Inden for selve parkeringsanlægget skal der, udover den beplantning som etableres i relation til afgrænsningen af området, minimum anlægges 7 plantefelter på mindst 5 x 5 meter. Plantefelterne skal tilplantes, således at der over tid vil stå et fuldkronet træ i hvert felt og at plantefelterne samlet set vil fungere som et markant grønt aktiv inden for lokalplanområdets parkeringsarealer. De enkelte plantefelt skal udformes så træernes vækstbetingelser sikres optimalt. 8.6 Oplagspladser til renovation og genbrugsøer kan placeres inden for de markerede felter for skure/ overdækninger i relation til manøvreareal/vendeplads ved personaleindgang/vareindlevering. Når parkeringshuset opføres, skal oplagsplads for renovation og gebrugsø placeres i den del af parkeringshuset, som er orienteret mod personaleindgang/ vareindlevering.

24 Bestemmelser 8.7 Lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler samt både over 2 meters højde må ikke opbevares på fælles parkeringspladser, veje eller på andre fælles ubebyggede arealer. 8.8 Belysningen skal på alle færdselsarealer som minimum overholde belysningsklasse E2 jf. Vejreglerne. Armaturer langs veje og på gangstier skal have en lyspunktshøjde på mellem 3,5 og 5 meter. 9 Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse 9.1 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal parkeringsarealer og fælles friarealer være anlagt og beplantet i et omfang der svarer til det bebyggelsesomfang, der søges ibrugtagningstilladelse til. 9.2 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal denne være tilsluttet fælles antenneanlæg, kollektiv varmeforsyning og offentligt spildevandsanlæg. 10 Ophævelse af servitutter 10.1 Følgende servitutter ophæves, idet de er til hinder for lokalplanens gennemførelse: Bestemmelserne i skøde lyst servitutstiftende den på matr. nr. 2ga, angående bebyggelse, benyttelse og udstykning samt bestemmelser vedr. salg,

25 25 ophæves sammen med bestemmelserne i skøde lyst servitutstiftende den også på matr. nr. 2ga, angående de samme forhold Private byggeservitutter eller andre tilstandsservitutter aflyses tillige, hvis de er uforenelige med lokalplanen. Lokalplanens byggefelter for nyt byggeri overholder den tinglyste vejbyggelinies afstand til vejmidte på 10 meter. Deklaration vedr. nedrivning af bebyggelse, i tilfælde af at Havsteensvej skal udvides, er fortsat gældende for en af de eksisterende bygningers vedkommende. Den pågældende bygning er opført med en gavl i en afstand af ca. 9 meter fra vejmidte I forbindelse med igangværende byggeri blev deklaration af 13. maj 1982 ift vejforløb på tværs af det areal, som BEC ønskede at bebygge, aflyst og der er istedet udarbejdet ny deklaration for et ændret vejforløb, som vist på kortbilag Der skal efter lokalplanens vedtagelse tinglyses en ny servitut angående vejadgang til området fra syd via matr. nr. 9k Vestermarken, Roskilde jorder Gennemføreles af planens 3 og 4 etape er betinget af, at den tinglyste deklaration vedr. færdselsret ændres.

26 Bestemmelser 11 Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, i følge planlovens 13. Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag udgør planens juridiske grundlag og tinglyses på de enkelte ejendomme som er omfattet af planen.

Boliger ved Ringstedvej 29-31

Boliger ved Ringstedvej 29-31 Boliger ved Ringstedvej 29-31 Lokalplan 578 Store Møllevej Ringstedvej Store Møllevænge jernbane 50 meter Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. H105

Forslag Lokalplan nr. H105 Forslag Lokalplan nr. H105 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 Boliger på Slettenhus PLAN OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 INDLEDNING 5 OFFENTLIG HØRING 5 LOKALPLANOMRÅDET 5 LOKALPLANENS

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger 4-754 Lokalplan Herluf Trolles Vej Boliger Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere