Udvidelse af Bankernes EDB Central. Lokalplan 519/forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidelse af Bankernes EDB Central. Lokalplan 519/forslag"

Transkript

1 Udvidelse af Bankernes EDB Central Lokalplan 519/forslag

2 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 10 Kommuneplan 10 Vej- og stiplanlægning 11 Varmeplanlægning 11 Spildevandsplanlægning 11 Miljøvurdering, herunder forurening 11 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 13 Dispensation fra lokalplanen 13 1 Formål 14 2 Område og zonestatus 15 3 Anvendelse 15 4 Udstykning 16 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 16 6 Bebyggelsens omfang og placering 18 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 20 8 Ubebyggede arealer 22 9 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Ophævelse af servitutter Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 27 Kortbilag 1 29 Kortbilag 2 31 Kortbilag 3 33 Kortbilag 4 35

3 3 Udvalgsbehandling 1. behandling Offentlig høring Udvalgsbehandling 2. behandling 12. april april april juni 2007 dato. måned 2007 dato. måned 2007

4 Forord HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, som angiver de præcise retningslinjer for området. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser. HVEM UDARBEJDER LOKALPLANER? Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Teknisk Forvaltning. Du kan kontakte forvaltningen på Køgevej 80 i Roskilde, eller dk LOKALPLANFORSLAG Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, gælder midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af forslaget. Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, men du kan også få en trykt udgave i Teknisk Forvaltning, på biblioteket og i rådhusbutikkerne i Jyllinge, Roskilde og Viby.

5 5 Den offentlige høring varer mindst 8 uger. I løbet af denne periode kan alle komme med indsigelser, bemærkninger eller idéer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal sendes skriftligt til Teknisk Forvaltning, Køgevej 80, 4000 Roskilde eller med til I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslaget beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde eller lignende. ENDELIG LOKALPLAN Når den offentlige høring er ovre, kan Byrådet efter Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, bemærkninger og idéer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde. KLAGEMULIGHED Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages, for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

6 Tårnvang Havevang Søvang Hf. Bregnevang Bregnevej Hf.Vestervang Vestergade Platanvej Hasselvej Vestervænget Jasmin- Kastanievej vænget Hedegade Løvparken Vestergade Clermontgade Domkirke Frederiksborgvej Kong Valdemars Vej Dronning Sofies Vej U Ø Lindevej Pilevej Sankt Jørgens Skole Elmevej Elmevej Bøgevej Ahornvej Bøgevej Lindevej Møllehusvej Kildehusvej Duebrødrevej Byvolden Stænder- torvet Algade Købe Gammel L I. Helligkorsvej P. Hansens Vej Redegørelse Holbækvej Haveforeningen Henrik Nielsens Vej Rønnebærparken Æblehaven Parkvænget Neergårdsvej Ejboparken Darupvang Fælledvej Lysholmsvej Neergårdsparken Gl. Darupvej Par kvej Ved Smedegårdsparken Eget Bo Ringstedvej Hallen Eget Bo Møllehusvej Møllebakken Kildegården Store Møllevej Store Møllevænge Vognmandsmarken Møllehusene Th. Nielsens Vej Havelodden Borgediget Bakke leddet et Bakkedrag Bakkedraget S Wæbersvej ko b v Ringstedgade Allé ovængets Forskningsinstitut Handelsskole Sideallé Skovbovængets Jernbanegade Stenvænget Maglehøjen Skovbogade Søndre Roskilde- Hallerne Slagteriskolen Ved Ringen Ringvej Maglegårdsvej Ringen Havsteensvej Lille Maglegårdsvej Knudsvej Søndervang Køgevej Maglelunden Eriksvej Thyrasvej Gormsvej Rådhus Socialforvaltning Ringparken Søndre Ringvej Ny Østergade Køgevej Stenkrogen Roskilde Sygehus Bakkegården Gartnervang Lysevangsvej Østergade Roskildevænget Motelvej Bregnevej Astersvej L Øster Holbækmotorvejen Bakkekammen Bakke svinget Teknisk Skole Darupvej 12 Køgevej 12 Teknisk Skole Kamstrupsti Lokalplanområdets beliggenhed Darup Idrætscenter Darupvej Allé Rønø's Sønd For Baggrund for Dyrskue- lokalplanens / Festivalplads udarbejdelse Lokalplanen er udarbejdet for at imødekomme et ønske fra Bankernes Edb Central (BEC) om en omfattende udvidelse af deres eksisterende bygningsanlæg på hjørnet af Havsteensvej og Maglegårdsvej. BEC s nuværende grundareal muliggør langt fra den ønskede udvidelse, Derfor har virksomheden behov for at købe en del af naboarealet. Arealet der ønskes tilkøbt, udgør det nordvestlige hjørne af UNICON-arealet, der i dag ejes af Roskilde Kommune.

7 7 Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter et grundareal på ca m², beliggende langs sydsiden af Havsteensvej. Området afgrænses mod vest af Maglegårdsvej, mod øst af et nyt nord sydgående skel i en afstand af ca. 250m fra skel mod Maglegårdsvej. Mod syd grænser området op til henholdsvis to bilforretninger langs Maglegårdsvej og en tidligere fabrikshal inden for UNICON-arealet. Den mest markante beplantning inden for lokalplanområdet udgøres af hegningen langs Havsteensvej og en gruppe høje fyretræer i den østlige ende af lokalplanområdet ud mod Havsteensvej. Hegningen langs vejen består af opstammede træer, plantet i en klibbet bøgehæk af varierende bredde. Beplantningen langs Havsteensvej optager niveauforskellen mellem vejen og arealerne foran BEC s bygninger. Lokalplanområdet er terrænmæssigt fladt, idet en tidligere fyldplads omkring og øst for det fremtidige øst skel mellem BEC og kommunens område opfyldes i forbindelse med arealets fremtidige anvendelse (se afsnittet om Miljøvurdering, herunder forurening ). Roskilde Kommune udarbejdede efter købet af UNICONarealet en samlet visionsplan for området. Målet for planen er at udvikle en bydel der kan medvirke til at give Sydbyen et kvalitetsløft og at denne bydel sluttes bedre sammen med den øvrige del af byen. Lokalplanområdets østlige afgrænsning er fastlagt således at arealet mellem denne og Kamstrupstien har en dybde, der muliggør mange forskellige anvendelser, såvel bygningsmæssigt som parkerings og friarealmæssigt.

8 Redegørelse Den eksisterende bebyggelse inden for lokalplanens område er BEC s nuværende kontorbygninger. Bygningerne bærer præg af en etapevis knop -udbygning med flere til og ombygninger i østlig retning. En af de største kvaliteter ved det eksisterende anlæg er det indre gårdrum, der giver medarbejderne mulighed for udendørs ophold, uden at skulle udenfor BEC s sikkerhedsområde. Den sydligste del af BEC s fremtidlige parkeringsareal skal kunne udnyttes af BEC i normale arbejdstider og af kommende brugere af blandt andet den tidligere fabrikshal uden for normale arbejdstider. Lokalplanen og kommuneplantillæggets formål og indhold Ny bebyggelse set fra Havsteensvej mod sydvest BEC råder over et bruttoetageareal på ca m². Med lokalplanen muliggøres BEC s ønsker om en sådan rummelighed, at virksomheden kan udvides op til et samlet bruttoetageareal på ca m². Arkitektfirmaet PLH har udarbejdet et projekt for en udvidelse på ca m², hvilket vil bringe det samlede bruttoetageareal op på ca m². Med en realisering af BEC s aktuelle projekt er der en restrummelighed på godt 2.000m². Bebyggelsesprocenten vil da i givet fald være på 95. Den nye bebyggelse kan opføres i op til 5 etager. Det drejer sig om bygninger, som opføres mod øst og som sammenbygges med den eksisterende bebyggelse. Det nye byggeri etapedeles som vist på vignetterne 1-4, og realiseres i takt med BEC s behov. Etape 1 er allerede igangsat og kan opføres indenfor rammerne

9 Forslag til ny tilbygning til Bankernes EDB Central 9 af den gældende lokalplan. Det har dog betydet at en tinglyst vejret er blevet ændret i overensstemmelse med angivelsen på kortbilag 1. Lokalplanens kortbilag 4 viser det fuldt udbyggede projekt. Projektets nye bygninger er søgt tilpasset de eksisterende bygninger, og vil med vandrette linier i facadeudtrykket fremstå som en lys og tidssvarende bebyggelse. Tagene er generelt belagt med tagpap men er for enkelte lavere dele af bygningerne forsynet med terrasser til udeophold. Når projektet er fuldt realiseret, dvs. i etape 4, opføres der som illustreret et parkeringshus i 4 etager, af hvilke den øverste etage vil være uden overdækning, men med facadebeklædning som skjuler de parkerede biler. Facaderne på parkeringshuset vil fremstå i materialer og farver, der svarer til den øvrige bebyggelse indenfor lokalplanområdet. Muligheden for udendørs ophold inden for BEC s sikkerhedsområde er prioriteret højt i udvidelsen af bygningsmassen. Det er intentionen i lokalplanen at bevare og forstærke karakteren af beplantningen ud mod Havsteensvej. Lokalplanen muliggør at området kan hegnes mod omgivelserne, hvis virksomhedens aktiviteter gør det nødvendigt. Det betyder, at også den offentligt tilgængelige parkeringsplads i delområde II (se kortbilag 3) skal kunne lukkes i det tidsrum, hvor arealet skal fungere som privat parkeringsareal og at der skal være mulighed for at hegne mellem delområde I og II Etapeplan for udbygning

10 Ny bebyggelse set fra Havsteensvej mod sydøst Redegørelse Forhold til anden Planlægning Landsplandirektiv Jf. Landsplandirektiv Fingerplan 2007, rummer især den ydre Roskilde-finger store velbeliggende udbygningsmuligheder, herunder arealerne ved det tidligere UNICON. Lokalplanen er ikke i strid med overordnede planlægningsinteresser. Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen, som pr. 1. januar 2007 er ophøjet til landsplandirektiv, indeholder retningslinier for en række forhold, herunder hensyn til grundvandsbeskyttelse. Lokalplanområdet indgår i et større område, der i Landsplandirektivet har status af område med drikkevandsinteresser. Det betyder, at etablering af virksomheder kun må ske, såfremt der tages det nødvendige hensyn til grundvandsbeskyttelsen. Virksomheder, der udgør en særlig risiko for grundvandet, må kun placeres indenfor området, hvis det sker på skærpede vilkår. Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen på 3 km fra Roskilde Fjord. Topografien og byområdet imellem fjorden og lokalplanområdet bevirker imidlertid, at byggeri med de højder, der er fastsat i lokalplanen, ikke vil medføre en visuel påvirkning af kystlandskabet. Kommuneplan Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende områdets anvendelse, bebyggelsens omfang samt bygningshøjder. Derfor er forslag til kommuneplantillæg nr. 4, som muliggør

11 11 de ønskede ændringer, fremlagt til offentlig høring sammen med forslaget til lokalplanen. Vej- og stiplanlægning Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Havsteensvej som er en sidevej til den primære fordelingsvej Maglegårdsvej. Lokalplanområdets veje er private og giver dels adgang til BEC s bygninger, dels til parkeringsarealer og parkeringshus. Der er cykelstier langs både Søndre Ringvej og Maglegårdsvej. Varmeplanlægning Lokalplanområdet er beliggende i et fjernvarmeområde, så ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmenettet. Der kan suppleres med alternativ opvarmning, f. eks. solvarme efter regler fastsat af Roskilde Kommune. Spildevandsplanlægning Området er separat kloakeret og derfor skal spildevand og regnvand separeres før tilslutningen til det offentlige spildevandsanlæg. Af miljøhensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. Kommunen kan give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og adgangsarealer, hvis det kan ske uden ulemper for naboer. I alle tilfælde skal overløb af regnvand tilsluttes regnvandsstikbrønd, som skal etableres på den enkelte grund, ligesom regnvand fra parkeringsanlæg skal løbe gennem benzinudskiller før nedsivning. Reference til facadebeklædning Kilen, Frederiksberg Reference til kontorhusbyggeri Miljøvurdering, herunder forurening I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 21. juli 2004, skal

12 Eksisterende bygninger 5 etager + taghus 5 etager + taghus Parkeringshus Principsnit gennem lokalplanområdet med fuld udbygning set fra nord mod syd Redegørelse kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor»screenes«, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund af»screening«af lokalplanforslag 519, ikke er behov for at fortage en egentlig miljøvurdering. Forholdene vedrørende jordforurening er belyst i Miljøhandlingsplan fra februar Planen blev udarbejdet i forbindelse med et udviklingsprojekt omkring det tidligere UNICON-areal og skal fungere som en strategi for hvordan de forurenede jordarealer kan udnyttes i forbindelsen med en byudvikling af området. Miljøhandlingsplanen er udarbejdet af NIRAS og vil i denne sammenhæng gøre det ud for en egentlig miljøvurdering vedrørende jordforureningen. Lokalplanforslaget redegør for forholdet til øvrig planlægning, hvoraf det fremgår, at planen ikke er i strid med anden overordnet planlægning, herunder sektorplanlægning ud fra en miljømæssig vurdering.

13 Havsteensvej 5 etager + taghus Parkeringshus Principsnit gennem lokalplanområdet med fuld udbygning set fra øst mod vest 13 Retsvirkninger Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endelig vedtaget af Byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke benyttes på en måde, der kan foregribe den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet på visse betingelser give tilladelse til anvendelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højest et år efter offentliggørelsen af forslaget. Dispensation fra lokalplanen Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

14 Bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Roskilde Kommune. 1 Formål Lokalplanens formål er: - at sikre mulighed for at opføre ny erhvervsbebyggelse og parkeringshus i tilknytning til BEC - at sikre, at ny bebyggelse fremtræder harmonisk i forhold til eksisterende bebyggelse og omgivelserne, samt tidssvarende med hensyn til arkitektur og materialer - at sikre, at BEC s udbygning sker efter en samlet bebyggelsesplan - at sikre eksisterende og fremtidige friarealer i relation til bebyggelsen og at arealerne får en udformning af høj kvalitet - at sikre, at parkeringsarealerne anlægges så de fremtræder med en markant træbeplantning og at en del af arealet får en offentlig karakter samt - at muliggøre, at området i forhold til omgivende vej og ejendomme kan hegnes for uønsket færdsel i det omfang, det for virksomhedens aktiviteter er nødvendigt.

15 15 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanens afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter følgende matr. nre. 2ga, 9ap og dele af matr. nr. 9b, 9ao og 9k alle af Vestermarken, Roskilde Jorder samt alle parceller, der efter denne lokalplans vedtagelse udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 Anvendelse 3. 1 Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder som vist på kortbilag Delområde I må kun anvendes til erhvervsformål, i form af liberale erhverv og serviceerhverv, lager og tekniske forsyningsanlæg. 3.3 Delområde II må kun anvendes til parkeringsformål og/eller friareal.

16 Bestemmelser 4 Udstykning 4.1 Der må ikke foretages udstykninger inden for lokalplanområdet, der strider imod lokalplanens intentioner. Der foretages de nødvendige skelreguleringer og magelæg, der muliggør at lokalplanområdet evt. kan sammenlægges til en matrikel eller dele af ejendommen kan sammatrikuleres. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Veje Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Havsteensvej via 2 overkørsler som vist på kortbilag 3. Fra området syd for lokalplanområdet, kan der som vist på på kortbilag 3. etableres ind-/udkørsler i begge ender af delområde II. Det er en forudsætning, at der anlægges vej fra Kamstrupstien frem til lokalplanområdets afgrænsning, de steder, hvor der skal etableres vejadgang til det offentligt tilgængelige parkeringsanlæg i delområde II. Den vestlige vejadgang på Havsteensvej er ensrettet og kan kun benyttes til indkørsel. Indenfor lokalplanområdet udlægges areal til adgangsvej og gangstier med en beliggenhed som vist på kortbilag 3 Adgangsvej A-A og B-B anlægges med 8 meter kørebane og med en 1,5 meter bred sti a-a langs kørebanen. Adgangsvej A-A passerer hovedindgangen og derfor skal der anlægges en markant for-/ankomstplads

17 17 med sammenhængende belægningsflade på tværs af kørebanen, som vist på kortbilag 3 og 4. Adgangsvej B-B afsluttes i et befæstet areal i relation til personaleindgang/vareindlevering, som vist på kortbilag 3. Arealet har karakter af varegård og skal dimensioneres,så det kan anvendes til vendeplads og manøvreareal for vareog renovationsbiler. I forhold til belysning af adgangsveje, sti og parkeringsarealer samt friarealer, skal der skabes mulighed for videoovervågning alle døgnets timer. 5.2 Parkering Der skal som minimum udlægges areal til parkering svarende til1 p-plads pr. 50 m 2 erhvervsareal. 75 % af det krævede areal til parkering i forhold til realiseret byggeri skal være anlagt ved ibrugtagning af ny bebyggelse. De resterende pladser skal anlægges, når Byrådet kræver det. Særlige pladser til handicappede skal etableres i henhold til gældende normer for parkeringsarealer, så tæt ved adgange til bygninger som muligt. I delområde I kan der etableres parkering på terræn og i konstruktion. Parkering i konstruktion skal ske indenfor byggefelt for parkeringshus (se kortbilag 3). I delområde II må parkeringen kun anlægges på terræn. Parkering på terræn skal suppleres med markant beplantning jf. 8.1 (vedr. beplantningsplan) og skal være i overensstemmelse med principperne, som er vist på kortbilag 4.

18 Bestemmelser Belysning af parkeringsanlæg skal være i overensstemmelse med de overordnede belysningsprincipper jf Der skal etableres cykelparkering i tilknytning til adgang til bygninger. Cykelparkering kan etableres inden for de særligt markerede områder på kortbilag 3. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet må ikke overstige Ny bebyggelse og ombygning af eksisterende bebyggelse i delområde I skal opføres indenfor byggefelterne, som er vist på kortbilag Lokalplanområdet omfatter byggefelter for erhvervsbebyggelse i op til 5 etager, samt et byggefelt for et parkeringshus i 4 etager med kælder, som vist på kortbilag 3. De 2 byggefelter for byggeri i 5 etager kan hver især rumme en bygning med et fodaftryk på ca m². De resterende byggefelter for byggeri i 3 etager omfatter eksisterende bygninger og nye mellembygninger Ved erhvervsbyggeri i byggefelter for 3 etager må intet punkt på bygningens ydervæg være højere end 12 meter over sokkelkoten.

19 19 Ved erhvervsbyggeri i byggefelter for 5 etager må intet punkt på bygningens ydervæg være højere end 19 meter over sokkelkoten. Bygninger kan suppleres med tibagerykkede taghuse. I så fald må intet punkt på bygninger med 5 etager og taghus være højere end 22,5 meter over sokkelkote. Parkeringshuset kan opføres i op til 4 etager uden tag. Intet punkt på bygningens ydervæg må være højere end 12 meter over sokkelkoten. 6.4 Nye bygninger opføres med en tagkonstruktion, således at bygningerne fremstår som bygninger med flade tage. Ved ombygning/renovering kan den eksisterende tagkonstruktion/-form fastholdes. 6.5 Mindre bygninger som skure/overdækninger til cykler, containere for renovation o. lign. kan, som vist på kortbilag 3, opføres på eller i relation til arealet, der er udlagt som manøvreareal og vendeplads ved personaleindgang/ vareindlevering. Vest for hovedindgangen ud mod Havsteensvej kan der desuden opføres cykeloverdækning. Bygninger, der opføres i byggefelter for skure/ overdækninger, må ikke opføres med en højde på mere end 3 meter over nærmeste bygnings sokkelkote. 6.6 Sokkelkoten for den enkelte bygning skal fastlægges og godkendes af Roskilde kommune i forbindelse med byggetilladelsen. Sokkelkoten skal fastlægges under hensyntagen til terrænforhold, virksomhedens drift og handicaptilgængelighed.

20 Bestemmelser 6.7 I delområde II må ikke opføres bebyggelse bortset fra mindre tekniske forsyningsanlæg som transformerstation o. lign. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Facader på ny erhvervsbebyggelse skal fremtræde som hvidpudsede skiver afbrudt af vandrette vinduesbånd, således at det overordnet tilpasser sig det eksisterende byggeri. Vinduespartier og udvendige dørpartier i ny bebyggelse skal udføres i metal og fremstå markant mørke. Vinduesbånd kan forsynes med partier af lodrette lameller, der fungerer som solafskærmning og som samtidig kan medvirke til at skabe variation i facaden. Bygningernes udformning skal udvikles med afsæt i arkitektoniske principper om gode varierede rumlige forløb, godt dagslysindfald, naturlige bevægelseslinier i byggeriet og attraktive uderum. 7.2 Parkeringshuset kan opføres i op til 4 etager med kælder. Ved 4 etager må bygningen kun opføres uden tagkonstruktion. Parkeringshuset skal fremstå i materialer og farver, der svarer til den øvrige bebyggelse indenfor lokalplanområdet. 7.3 Alle tagflader skal beklædes med tagpap, dog skal der etableres tagterrasse for udendørs ophold på en del af

21 21 bygningerne i 1-3 etager. Tagterrasser skal udføres i hårdttræ. De resterende tagflader skal enten udføres i tagpap eller etableres som taghave med sedum eller lignende beplantning. Erhvervsbygningerne kan jf. 6.3 suppleres med tilbagerykkede taghuse, der kun må rumme tekniske installationer. Taghusene skal udføres i de samme materialer og fremstå i samme mørke nuance som dør- og vinduespartier. 7.4 Der må ikke opsættes udvendige antenner, stålskorstene og lignende på bygningerne. Paraboler må kun placeres på terræn. Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget som anbringes udvendigt på bygningen tilpasses tagfladen eller bygningens øvrige ydervægge. Ved overkørsler kan placeres 1,2 meter høje og maksimalt 3 meter brede evt. belyste henvisningsskilte. Henvisningsskiltning på facader skal begrænses mest muligt og bør placeres i tilknytning til hovedadgang. Skiltning skal udføres med et fælles præg og skal i udformning og placering tilpasses bygningens arkitektur og må ikke få karakter af facadebeklædning. Flagstænger til reklameflag eller reklamebannere må kun opsættes med Byrådets godkendelse. Al skiltning skal godkendes af Byrådet

22 Bestemmelser 7.5 Materialer og farver på småbygninger som cykeloverdækning, containerskure o. lign. skal tilpasses øvrig bebyggelse. 8 Ubebyggede arealer 8.1 Ubebyggede arealer skal anlægges efter en samlet beplantnings- og plejeplan. Formålet med planen, er at sikre kvalitet og et overordnet fællespræg i området. Planen skal omfatte disponering af alle vejarealer og udearealer, herunder særligt friarealer og parkeringsarealer. Planen skal ligeledes redegøre for terrænbearbejdning, belægninger, beplantning, belysning, og lignende væsentlige elementer. 8.2 De primære friarealer er de arealer, der anlægges som indre gårdrum og tagterrasser, hvor personalet kan benytte muligheden for udendørs ophold uden at skulle forlade bygningen og dermed virksomhedens sikkerhedsområde. Alle andre friarealer vil have en sekundær betydning i forhold til ophold. Beplantnings- og plejeplanen skal tage afsæt i denne sondring og sikre at friarealer anlægges og beplantes i henhold hertil. 8.3 Den eksisterende bøgehæk- og træbeplantning langs Havsteensvej skal sammen med eksisterende fyrretræer bevares og indarbejdes i beplantningsplanen. Der skal

23 23 således etableres sammenhængende beplantning på hele strækket langs lokalplanens nordskel. 8.4 Der må opsættes fast hegn i form af trådhegn i en afstand af min. 0,5meter til lokalplanens afgrænsning og i grænsen mellem del-område I og II. Fast hegn kan kun opstilles, hvis det kan dokumenteres at sikkerheden i relation til virksomhedens aktiviteter kræver det. Alle faste hegn skal suppleres med beplantning, således at hegnet vil stå helt eller delvist skjult i beplantningen. 8.5 Parkeringsarealerne skal beplantes jf. de overordnede principper, som er vist på kortbilag 4. Inden for selve parkeringsanlægget skal der, udover den beplantning som etableres i relation til afgrænsningen af området, minimum anlægges 7 plantefelter på mindst 5 x 5 meter. Plantefelterne skal tilplantes, således at der over tid vil stå et fuldkronet træ i hvert felt og at plantefelterne samlet set vil fungere som et markant grønt aktiv inden for lokalplanområdets parkeringsarealer. De enkelte plantefelt skal udformes så træernes vækstbetingelser sikres optimalt. 8.6 Oplagspladser til renovation og genbrugsøer kan placeres inden for de markerede felter for skure/ overdækninger i relation til manøvreareal/vendeplads ved personaleindgang/vareindlevering. Når parkeringshuset opføres, skal oplagsplads for renovation og gebrugsø placeres i den del af parkeringshuset, som er orienteret mod personaleindgang/ vareindlevering.

24 Bestemmelser 8.7 Lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler samt både over 2 meters højde må ikke opbevares på fælles parkeringspladser, veje eller på andre fælles ubebyggede arealer. 8.8 Belysningen skal på alle færdselsarealer som minimum overholde belysningsklasse E2 jf. Vejreglerne. Armaturer langs veje og på gangstier skal have en lyspunktshøjde på mellem 3,5 og 5 meter. 9 Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse 9.1 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal parkeringsarealer og fælles friarealer være anlagt og beplantet i et omfang der svarer til det bebyggelsesomfang, der søges ibrugtagningstilladelse til. 9.2 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal denne være tilsluttet fælles antenneanlæg, kollektiv varmeforsyning og offentligt spildevandsanlæg. 10 Ophævelse af servitutter 10.1 Følgende servitutter ophæves, idet de er til hinder for lokalplanens gennemførelse: Bestemmelserne i skøde lyst servitutstiftende den på matr. nr. 2ga, angående bebyggelse, benyttelse og udstykning samt bestemmelser vedr. salg,

25 25 ophæves sammen med bestemmelserne i skøde lyst servitutstiftende den også på matr. nr. 2ga, angående de samme forhold Private byggeservitutter eller andre tilstandsservitutter aflyses tillige, hvis de er uforenelige med lokalplanen. Lokalplanens byggefelter for nyt byggeri overholder den tinglyste vejbyggelinies afstand til vejmidte på 10 meter. Deklaration vedr. nedrivning af bebyggelse, i tilfælde af at Havsteensvej skal udvides, er fortsat gældende for en af de eksisterende bygningers vedkommende. Den pågældende bygning er opført med en gavl i en afstand af ca. 9 meter fra vejmidte I forbindelse med igangværende byggeri blev deklaration af 13. maj 1982 ift vejforløb på tværs af det areal, som BEC ønskede at bebygge, aflyst og der er istedet udarbejdet ny deklaration for et ændret vejforløb, som vist på kortbilag Der skal efter lokalplanens vedtagelse tinglyses en ny servitut angående vejadgang til området fra syd via matr. nr. 9k Vestermarken, Roskilde jorder Gennemføreles af planens 3 og 4 etape er betinget af, at den tinglyste deklaration vedr. færdselsret ændres.

26 Bestemmelser 11 Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, i følge planlovens 13. Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag udgør planens juridiske grundlag og tinglyses på de enkelte ejendomme som er omfattet af planen.

Udvidelse af Bankernes EDB Central. Lokalplan 519

Udvidelse af Bankernes EDB Central. Lokalplan 519 Udvidelse af Bankernes EDB Central Lokalplan 519 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 10 Kommuneplan 10 Vej- og stiplanlægning 11 Varmeplanlægning

Læs mere

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag Lokalplan Vigen Strandpark og Roskilde Camping Lokalplan 548, tillæg 1/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Lokalplantillæggets formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Miljøscreening 8 Lokalplanets

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen Lokalplan 132, tillæg 1 / Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Kommuneplan 7 Byplanvedtægt

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forslag 2.EK.1 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus. Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan

Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus. Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Ændring af rammeområde vedkøgevej

Ændring af rammeområde vedkøgevej Politisk behandling Ændring af rammeområde vedkøgevej Tillæg 19 til Kommuneplan 2009 3.CL.4 E.8 3.BE.4 3.BP.6 3.F.5 3.CL.3 3.BE.9 3.D.7 3.F.6 3.BE.5 Område, hvor der kan etableres restaurant 3.BS.8 3.E.3

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Ændring af rammeområde i Vindinge. Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag

Ændring af rammeområde i Vindinge. Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag Ændring af rammeområde i Vindinge Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag Forord Forslag til høring HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 408. Hospice i Trekroner. Roskilde Kommune

LOKALPLAN 408. Hospice i Trekroner. Roskilde Kommune LOKALPLAN 408 Hospice i Trekroner Roskilde Kommune J. nr. 01.02.05P16 Sagsid. 200302043 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Dorte Olsen Byg- og Planafdelingen Telefon

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt.

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. LOKALPLAN NR. 1.40 1D2 Institutionsområde ved Baunehøj skolen Gundsø byråd har d. 1 0. 0 9. 1 9 9 7 vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. Formålet med lokalplanen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Tillæg 13 til Kommuneplan 2009 /Forslag til høring 3.B.4 4.B S.3 4.B P.1 3.B E.6 3.D.9 3.B S.7 3.F.10 P.5 3.D.10 3.B E.7 3 3.B E.8 3.E P.1 3.C B.1 3.B E.9 3.E

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Astersvej

Ændring af rammeområde ved Astersvej rint Preview Ændring af rammeområde ved Astersvej Tillæg 28 til Roskilde Kommuneplan 2009 100 m 1 : 2001 Dette kort er kun til oversigtsformål. Fremstillet af 10.20.3.170 13/03/2013 16:39:32 Forord HVAD

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009 Haraldskær Himmelev Sognevej Langagervej Herregårdsvej 2.D.8 100 m Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /politisk behandling Margrethehåbsvej 2.EK.1 Holbækvej Forord Politisk HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 50 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For Mariebjerg i Vemb TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN. Tingvej Ulfborg - tlf.

LOKALPLAN NR. 50 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For Mariebjerg i Vemb TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN. Tingvej Ulfborg - tlf. LOKALPLAN NR. 50 For Mariebjerg i Vemb ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 LOKALPLAN NR. 50 for Mariebjerg i Vemb ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK-

Læs mere

Lokalplan 601 for mobilantennemast ved Astersvej

Lokalplan 601 for mobilantennemast ved Astersvej Lokalplan 601 for mobilantennemast ved Astersvej Lokalplan 601 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Kystnærhedszonen 9 Kommuneplan 9 Byplanvedtægt

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst. Lokalplan 556

Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst. Lokalplan 556 Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst Lokalplan 556 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Støj 8 Formål og indhold 10 Forhold til anden planlægning 11 Kommuneplan 12 Gældende lokalplan 13 Planlægning

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere