Udvidelse af Bankernes EDB Central. Lokalplan 519/forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidelse af Bankernes EDB Central. Lokalplan 519/forslag"

Transkript

1 Udvidelse af Bankernes EDB Central Lokalplan 519/forslag

2 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 10 Kommuneplan 10 Vej- og stiplanlægning 11 Varmeplanlægning 11 Spildevandsplanlægning 11 Miljøvurdering, herunder forurening 11 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 13 Dispensation fra lokalplanen 13 1 Formål 14 2 Område og zonestatus 15 3 Anvendelse 15 4 Udstykning 16 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 16 6 Bebyggelsens omfang og placering 18 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 20 8 Ubebyggede arealer 22 9 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Ophævelse af servitutter Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 27 Kortbilag 1 29 Kortbilag 2 31 Kortbilag 3 33 Kortbilag 4 35

3 3 Udvalgsbehandling 1. behandling Offentlig høring Udvalgsbehandling 2. behandling 12. april april april juni 2007 dato. måned 2007 dato. måned 2007

4 Forord HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, som angiver de præcise retningslinjer for området. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser. HVEM UDARBEJDER LOKALPLANER? Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Teknisk Forvaltning. Du kan kontakte forvaltningen på Køgevej 80 i Roskilde, eller dk LOKALPLANFORSLAG Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, gælder midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af forslaget. Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, men du kan også få en trykt udgave i Teknisk Forvaltning, på biblioteket og i rådhusbutikkerne i Jyllinge, Roskilde og Viby.

5 5 Den offentlige høring varer mindst 8 uger. I løbet af denne periode kan alle komme med indsigelser, bemærkninger eller idéer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal sendes skriftligt til Teknisk Forvaltning, Køgevej 80, 4000 Roskilde eller med til I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslaget beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde eller lignende. ENDELIG LOKALPLAN Når den offentlige høring er ovre, kan Byrådet efter Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, bemærkninger og idéer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde. KLAGEMULIGHED Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages, for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

6 Tårnvang Havevang Søvang Hf. Bregnevang Bregnevej Hf.Vestervang Vestergade Platanvej Hasselvej Vestervænget Jasmin- Kastanievej vænget Hedegade Løvparken Vestergade Clermontgade Domkirke Frederiksborgvej Kong Valdemars Vej Dronning Sofies Vej U Ø Lindevej Pilevej Sankt Jørgens Skole Elmevej Elmevej Bøgevej Ahornvej Bøgevej Lindevej Møllehusvej Kildehusvej Duebrødrevej Byvolden Stænder- torvet Algade Købe Gammel L I. Helligkorsvej P. Hansens Vej Redegørelse Holbækvej Haveforeningen Henrik Nielsens Vej Rønnebærparken Æblehaven Parkvænget Neergårdsvej Ejboparken Darupvang Fælledvej Lysholmsvej Neergårdsparken Gl. Darupvej Par kvej Ved Smedegårdsparken Eget Bo Ringstedvej Hallen Eget Bo Møllehusvej Møllebakken Kildegården Store Møllevej Store Møllevænge Vognmandsmarken Møllehusene Th. Nielsens Vej Havelodden Borgediget Bakke leddet et Bakkedrag Bakkedraget S Wæbersvej ko b v Ringstedgade Allé ovængets Forskningsinstitut Handelsskole Sideallé Skovbovængets Jernbanegade Stenvænget Maglehøjen Skovbogade Søndre Roskilde- Hallerne Slagteriskolen Ved Ringen Ringvej Maglegårdsvej Ringen Havsteensvej Lille Maglegårdsvej Knudsvej Søndervang Køgevej Maglelunden Eriksvej Thyrasvej Gormsvej Rådhus Socialforvaltning Ringparken Søndre Ringvej Ny Østergade Køgevej Stenkrogen Roskilde Sygehus Bakkegården Gartnervang Lysevangsvej Østergade Roskildevænget Motelvej Bregnevej Astersvej L Øster Holbækmotorvejen Bakkekammen Bakke svinget Teknisk Skole Darupvej 12 Køgevej 12 Teknisk Skole Kamstrupsti Lokalplanområdets beliggenhed Darup Idrætscenter Darupvej Allé Rønø's Sønd For Baggrund for Dyrskue- lokalplanens / Festivalplads udarbejdelse Lokalplanen er udarbejdet for at imødekomme et ønske fra Bankernes Edb Central (BEC) om en omfattende udvidelse af deres eksisterende bygningsanlæg på hjørnet af Havsteensvej og Maglegårdsvej. BEC s nuværende grundareal muliggør langt fra den ønskede udvidelse, Derfor har virksomheden behov for at købe en del af naboarealet. Arealet der ønskes tilkøbt, udgør det nordvestlige hjørne af UNICON-arealet, der i dag ejes af Roskilde Kommune.

7 7 Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter et grundareal på ca m², beliggende langs sydsiden af Havsteensvej. Området afgrænses mod vest af Maglegårdsvej, mod øst af et nyt nord sydgående skel i en afstand af ca. 250m fra skel mod Maglegårdsvej. Mod syd grænser området op til henholdsvis to bilforretninger langs Maglegårdsvej og en tidligere fabrikshal inden for UNICON-arealet. Den mest markante beplantning inden for lokalplanområdet udgøres af hegningen langs Havsteensvej og en gruppe høje fyretræer i den østlige ende af lokalplanområdet ud mod Havsteensvej. Hegningen langs vejen består af opstammede træer, plantet i en klibbet bøgehæk af varierende bredde. Beplantningen langs Havsteensvej optager niveauforskellen mellem vejen og arealerne foran BEC s bygninger. Lokalplanområdet er terrænmæssigt fladt, idet en tidligere fyldplads omkring og øst for det fremtidige øst skel mellem BEC og kommunens område opfyldes i forbindelse med arealets fremtidige anvendelse (se afsnittet om Miljøvurdering, herunder forurening ). Roskilde Kommune udarbejdede efter købet af UNICONarealet en samlet visionsplan for området. Målet for planen er at udvikle en bydel der kan medvirke til at give Sydbyen et kvalitetsløft og at denne bydel sluttes bedre sammen med den øvrige del af byen. Lokalplanområdets østlige afgrænsning er fastlagt således at arealet mellem denne og Kamstrupstien har en dybde, der muliggør mange forskellige anvendelser, såvel bygningsmæssigt som parkerings og friarealmæssigt.

8 Redegørelse Den eksisterende bebyggelse inden for lokalplanens område er BEC s nuværende kontorbygninger. Bygningerne bærer præg af en etapevis knop -udbygning med flere til og ombygninger i østlig retning. En af de største kvaliteter ved det eksisterende anlæg er det indre gårdrum, der giver medarbejderne mulighed for udendørs ophold, uden at skulle udenfor BEC s sikkerhedsområde. Den sydligste del af BEC s fremtidlige parkeringsareal skal kunne udnyttes af BEC i normale arbejdstider og af kommende brugere af blandt andet den tidligere fabrikshal uden for normale arbejdstider. Lokalplanen og kommuneplantillæggets formål og indhold Ny bebyggelse set fra Havsteensvej mod sydvest BEC råder over et bruttoetageareal på ca m². Med lokalplanen muliggøres BEC s ønsker om en sådan rummelighed, at virksomheden kan udvides op til et samlet bruttoetageareal på ca m². Arkitektfirmaet PLH har udarbejdet et projekt for en udvidelse på ca m², hvilket vil bringe det samlede bruttoetageareal op på ca m². Med en realisering af BEC s aktuelle projekt er der en restrummelighed på godt 2.000m². Bebyggelsesprocenten vil da i givet fald være på 95. Den nye bebyggelse kan opføres i op til 5 etager. Det drejer sig om bygninger, som opføres mod øst og som sammenbygges med den eksisterende bebyggelse. Det nye byggeri etapedeles som vist på vignetterne 1-4, og realiseres i takt med BEC s behov. Etape 1 er allerede igangsat og kan opføres indenfor rammerne

9 Forslag til ny tilbygning til Bankernes EDB Central 9 af den gældende lokalplan. Det har dog betydet at en tinglyst vejret er blevet ændret i overensstemmelse med angivelsen på kortbilag 1. Lokalplanens kortbilag 4 viser det fuldt udbyggede projekt. Projektets nye bygninger er søgt tilpasset de eksisterende bygninger, og vil med vandrette linier i facadeudtrykket fremstå som en lys og tidssvarende bebyggelse. Tagene er generelt belagt med tagpap men er for enkelte lavere dele af bygningerne forsynet med terrasser til udeophold. Når projektet er fuldt realiseret, dvs. i etape 4, opføres der som illustreret et parkeringshus i 4 etager, af hvilke den øverste etage vil være uden overdækning, men med facadebeklædning som skjuler de parkerede biler. Facaderne på parkeringshuset vil fremstå i materialer og farver, der svarer til den øvrige bebyggelse indenfor lokalplanområdet. Muligheden for udendørs ophold inden for BEC s sikkerhedsområde er prioriteret højt i udvidelsen af bygningsmassen. Det er intentionen i lokalplanen at bevare og forstærke karakteren af beplantningen ud mod Havsteensvej. Lokalplanen muliggør at området kan hegnes mod omgivelserne, hvis virksomhedens aktiviteter gør det nødvendigt. Det betyder, at også den offentligt tilgængelige parkeringsplads i delområde II (se kortbilag 3) skal kunne lukkes i det tidsrum, hvor arealet skal fungere som privat parkeringsareal og at der skal være mulighed for at hegne mellem delområde I og II Etapeplan for udbygning

10 Ny bebyggelse set fra Havsteensvej mod sydøst Redegørelse Forhold til anden Planlægning Landsplandirektiv Jf. Landsplandirektiv Fingerplan 2007, rummer især den ydre Roskilde-finger store velbeliggende udbygningsmuligheder, herunder arealerne ved det tidligere UNICON. Lokalplanen er ikke i strid med overordnede planlægningsinteresser. Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen, som pr. 1. januar 2007 er ophøjet til landsplandirektiv, indeholder retningslinier for en række forhold, herunder hensyn til grundvandsbeskyttelse. Lokalplanområdet indgår i et større område, der i Landsplandirektivet har status af område med drikkevandsinteresser. Det betyder, at etablering af virksomheder kun må ske, såfremt der tages det nødvendige hensyn til grundvandsbeskyttelsen. Virksomheder, der udgør en særlig risiko for grundvandet, må kun placeres indenfor området, hvis det sker på skærpede vilkår. Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen på 3 km fra Roskilde Fjord. Topografien og byområdet imellem fjorden og lokalplanområdet bevirker imidlertid, at byggeri med de højder, der er fastsat i lokalplanen, ikke vil medføre en visuel påvirkning af kystlandskabet. Kommuneplan Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende områdets anvendelse, bebyggelsens omfang samt bygningshøjder. Derfor er forslag til kommuneplantillæg nr. 4, som muliggør

11 11 de ønskede ændringer, fremlagt til offentlig høring sammen med forslaget til lokalplanen. Vej- og stiplanlægning Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Havsteensvej som er en sidevej til den primære fordelingsvej Maglegårdsvej. Lokalplanområdets veje er private og giver dels adgang til BEC s bygninger, dels til parkeringsarealer og parkeringshus. Der er cykelstier langs både Søndre Ringvej og Maglegårdsvej. Varmeplanlægning Lokalplanområdet er beliggende i et fjernvarmeområde, så ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmenettet. Der kan suppleres med alternativ opvarmning, f. eks. solvarme efter regler fastsat af Roskilde Kommune. Spildevandsplanlægning Området er separat kloakeret og derfor skal spildevand og regnvand separeres før tilslutningen til det offentlige spildevandsanlæg. Af miljøhensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. Kommunen kan give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og adgangsarealer, hvis det kan ske uden ulemper for naboer. I alle tilfælde skal overløb af regnvand tilsluttes regnvandsstikbrønd, som skal etableres på den enkelte grund, ligesom regnvand fra parkeringsanlæg skal løbe gennem benzinudskiller før nedsivning. Reference til facadebeklædning Kilen, Frederiksberg Reference til kontorhusbyggeri Miljøvurdering, herunder forurening I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 21. juli 2004, skal

12 Eksisterende bygninger 5 etager + taghus 5 etager + taghus Parkeringshus Principsnit gennem lokalplanområdet med fuld udbygning set fra nord mod syd Redegørelse kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor»screenes«, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund af»screening«af lokalplanforslag 519, ikke er behov for at fortage en egentlig miljøvurdering. Forholdene vedrørende jordforurening er belyst i Miljøhandlingsplan fra februar Planen blev udarbejdet i forbindelse med et udviklingsprojekt omkring det tidligere UNICON-areal og skal fungere som en strategi for hvordan de forurenede jordarealer kan udnyttes i forbindelsen med en byudvikling af området. Miljøhandlingsplanen er udarbejdet af NIRAS og vil i denne sammenhæng gøre det ud for en egentlig miljøvurdering vedrørende jordforureningen. Lokalplanforslaget redegør for forholdet til øvrig planlægning, hvoraf det fremgår, at planen ikke er i strid med anden overordnet planlægning, herunder sektorplanlægning ud fra en miljømæssig vurdering.

13 Havsteensvej 5 etager + taghus Parkeringshus Principsnit gennem lokalplanområdet med fuld udbygning set fra øst mod vest 13 Retsvirkninger Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endelig vedtaget af Byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke benyttes på en måde, der kan foregribe den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet på visse betingelser give tilladelse til anvendelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højest et år efter offentliggørelsen af forslaget. Dispensation fra lokalplanen Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

14 Bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Roskilde Kommune. 1 Formål Lokalplanens formål er: - at sikre mulighed for at opføre ny erhvervsbebyggelse og parkeringshus i tilknytning til BEC - at sikre, at ny bebyggelse fremtræder harmonisk i forhold til eksisterende bebyggelse og omgivelserne, samt tidssvarende med hensyn til arkitektur og materialer - at sikre, at BEC s udbygning sker efter en samlet bebyggelsesplan - at sikre eksisterende og fremtidige friarealer i relation til bebyggelsen og at arealerne får en udformning af høj kvalitet - at sikre, at parkeringsarealerne anlægges så de fremtræder med en markant træbeplantning og at en del af arealet får en offentlig karakter samt - at muliggøre, at området i forhold til omgivende vej og ejendomme kan hegnes for uønsket færdsel i det omfang, det for virksomhedens aktiviteter er nødvendigt.

15 15 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanens afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter følgende matr. nre. 2ga, 9ap og dele af matr. nr. 9b, 9ao og 9k alle af Vestermarken, Roskilde Jorder samt alle parceller, der efter denne lokalplans vedtagelse udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 Anvendelse 3. 1 Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder som vist på kortbilag Delområde I må kun anvendes til erhvervsformål, i form af liberale erhverv og serviceerhverv, lager og tekniske forsyningsanlæg. 3.3 Delområde II må kun anvendes til parkeringsformål og/eller friareal.

16 Bestemmelser 4 Udstykning 4.1 Der må ikke foretages udstykninger inden for lokalplanområdet, der strider imod lokalplanens intentioner. Der foretages de nødvendige skelreguleringer og magelæg, der muliggør at lokalplanområdet evt. kan sammenlægges til en matrikel eller dele af ejendommen kan sammatrikuleres. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Veje Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Havsteensvej via 2 overkørsler som vist på kortbilag 3. Fra området syd for lokalplanområdet, kan der som vist på på kortbilag 3. etableres ind-/udkørsler i begge ender af delområde II. Det er en forudsætning, at der anlægges vej fra Kamstrupstien frem til lokalplanområdets afgrænsning, de steder, hvor der skal etableres vejadgang til det offentligt tilgængelige parkeringsanlæg i delområde II. Den vestlige vejadgang på Havsteensvej er ensrettet og kan kun benyttes til indkørsel. Indenfor lokalplanområdet udlægges areal til adgangsvej og gangstier med en beliggenhed som vist på kortbilag 3 Adgangsvej A-A og B-B anlægges med 8 meter kørebane og med en 1,5 meter bred sti a-a langs kørebanen. Adgangsvej A-A passerer hovedindgangen og derfor skal der anlægges en markant for-/ankomstplads

17 17 med sammenhængende belægningsflade på tværs af kørebanen, som vist på kortbilag 3 og 4. Adgangsvej B-B afsluttes i et befæstet areal i relation til personaleindgang/vareindlevering, som vist på kortbilag 3. Arealet har karakter af varegård og skal dimensioneres,så det kan anvendes til vendeplads og manøvreareal for vareog renovationsbiler. I forhold til belysning af adgangsveje, sti og parkeringsarealer samt friarealer, skal der skabes mulighed for videoovervågning alle døgnets timer. 5.2 Parkering Der skal som minimum udlægges areal til parkering svarende til1 p-plads pr. 50 m 2 erhvervsareal. 75 % af det krævede areal til parkering i forhold til realiseret byggeri skal være anlagt ved ibrugtagning af ny bebyggelse. De resterende pladser skal anlægges, når Byrådet kræver det. Særlige pladser til handicappede skal etableres i henhold til gældende normer for parkeringsarealer, så tæt ved adgange til bygninger som muligt. I delområde I kan der etableres parkering på terræn og i konstruktion. Parkering i konstruktion skal ske indenfor byggefelt for parkeringshus (se kortbilag 3). I delområde II må parkeringen kun anlægges på terræn. Parkering på terræn skal suppleres med markant beplantning jf. 8.1 (vedr. beplantningsplan) og skal være i overensstemmelse med principperne, som er vist på kortbilag 4.

18 Bestemmelser Belysning af parkeringsanlæg skal være i overensstemmelse med de overordnede belysningsprincipper jf Der skal etableres cykelparkering i tilknytning til adgang til bygninger. Cykelparkering kan etableres inden for de særligt markerede områder på kortbilag 3. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet må ikke overstige Ny bebyggelse og ombygning af eksisterende bebyggelse i delområde I skal opføres indenfor byggefelterne, som er vist på kortbilag Lokalplanområdet omfatter byggefelter for erhvervsbebyggelse i op til 5 etager, samt et byggefelt for et parkeringshus i 4 etager med kælder, som vist på kortbilag 3. De 2 byggefelter for byggeri i 5 etager kan hver især rumme en bygning med et fodaftryk på ca m². De resterende byggefelter for byggeri i 3 etager omfatter eksisterende bygninger og nye mellembygninger Ved erhvervsbyggeri i byggefelter for 3 etager må intet punkt på bygningens ydervæg være højere end 12 meter over sokkelkoten.

19 19 Ved erhvervsbyggeri i byggefelter for 5 etager må intet punkt på bygningens ydervæg være højere end 19 meter over sokkelkoten. Bygninger kan suppleres med tibagerykkede taghuse. I så fald må intet punkt på bygninger med 5 etager og taghus være højere end 22,5 meter over sokkelkote. Parkeringshuset kan opføres i op til 4 etager uden tag. Intet punkt på bygningens ydervæg må være højere end 12 meter over sokkelkoten. 6.4 Nye bygninger opføres med en tagkonstruktion, således at bygningerne fremstår som bygninger med flade tage. Ved ombygning/renovering kan den eksisterende tagkonstruktion/-form fastholdes. 6.5 Mindre bygninger som skure/overdækninger til cykler, containere for renovation o. lign. kan, som vist på kortbilag 3, opføres på eller i relation til arealet, der er udlagt som manøvreareal og vendeplads ved personaleindgang/ vareindlevering. Vest for hovedindgangen ud mod Havsteensvej kan der desuden opføres cykeloverdækning. Bygninger, der opføres i byggefelter for skure/ overdækninger, må ikke opføres med en højde på mere end 3 meter over nærmeste bygnings sokkelkote. 6.6 Sokkelkoten for den enkelte bygning skal fastlægges og godkendes af Roskilde kommune i forbindelse med byggetilladelsen. Sokkelkoten skal fastlægges under hensyntagen til terrænforhold, virksomhedens drift og handicaptilgængelighed.

20 Bestemmelser 6.7 I delområde II må ikke opføres bebyggelse bortset fra mindre tekniske forsyningsanlæg som transformerstation o. lign. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Facader på ny erhvervsbebyggelse skal fremtræde som hvidpudsede skiver afbrudt af vandrette vinduesbånd, således at det overordnet tilpasser sig det eksisterende byggeri. Vinduespartier og udvendige dørpartier i ny bebyggelse skal udføres i metal og fremstå markant mørke. Vinduesbånd kan forsynes med partier af lodrette lameller, der fungerer som solafskærmning og som samtidig kan medvirke til at skabe variation i facaden. Bygningernes udformning skal udvikles med afsæt i arkitektoniske principper om gode varierede rumlige forløb, godt dagslysindfald, naturlige bevægelseslinier i byggeriet og attraktive uderum. 7.2 Parkeringshuset kan opføres i op til 4 etager med kælder. Ved 4 etager må bygningen kun opføres uden tagkonstruktion. Parkeringshuset skal fremstå i materialer og farver, der svarer til den øvrige bebyggelse indenfor lokalplanområdet. 7.3 Alle tagflader skal beklædes med tagpap, dog skal der etableres tagterrasse for udendørs ophold på en del af

21 21 bygningerne i 1-3 etager. Tagterrasser skal udføres i hårdttræ. De resterende tagflader skal enten udføres i tagpap eller etableres som taghave med sedum eller lignende beplantning. Erhvervsbygningerne kan jf. 6.3 suppleres med tilbagerykkede taghuse, der kun må rumme tekniske installationer. Taghusene skal udføres i de samme materialer og fremstå i samme mørke nuance som dør- og vinduespartier. 7.4 Der må ikke opsættes udvendige antenner, stålskorstene og lignende på bygningerne. Paraboler må kun placeres på terræn. Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget som anbringes udvendigt på bygningen tilpasses tagfladen eller bygningens øvrige ydervægge. Ved overkørsler kan placeres 1,2 meter høje og maksimalt 3 meter brede evt. belyste henvisningsskilte. Henvisningsskiltning på facader skal begrænses mest muligt og bør placeres i tilknytning til hovedadgang. Skiltning skal udføres med et fælles præg og skal i udformning og placering tilpasses bygningens arkitektur og må ikke få karakter af facadebeklædning. Flagstænger til reklameflag eller reklamebannere må kun opsættes med Byrådets godkendelse. Al skiltning skal godkendes af Byrådet

22 Bestemmelser 7.5 Materialer og farver på småbygninger som cykeloverdækning, containerskure o. lign. skal tilpasses øvrig bebyggelse. 8 Ubebyggede arealer 8.1 Ubebyggede arealer skal anlægges efter en samlet beplantnings- og plejeplan. Formålet med planen, er at sikre kvalitet og et overordnet fællespræg i området. Planen skal omfatte disponering af alle vejarealer og udearealer, herunder særligt friarealer og parkeringsarealer. Planen skal ligeledes redegøre for terrænbearbejdning, belægninger, beplantning, belysning, og lignende væsentlige elementer. 8.2 De primære friarealer er de arealer, der anlægges som indre gårdrum og tagterrasser, hvor personalet kan benytte muligheden for udendørs ophold uden at skulle forlade bygningen og dermed virksomhedens sikkerhedsområde. Alle andre friarealer vil have en sekundær betydning i forhold til ophold. Beplantnings- og plejeplanen skal tage afsæt i denne sondring og sikre at friarealer anlægges og beplantes i henhold hertil. 8.3 Den eksisterende bøgehæk- og træbeplantning langs Havsteensvej skal sammen med eksisterende fyrretræer bevares og indarbejdes i beplantningsplanen. Der skal

23 23 således etableres sammenhængende beplantning på hele strækket langs lokalplanens nordskel. 8.4 Der må opsættes fast hegn i form af trådhegn i en afstand af min. 0,5meter til lokalplanens afgrænsning og i grænsen mellem del-område I og II. Fast hegn kan kun opstilles, hvis det kan dokumenteres at sikkerheden i relation til virksomhedens aktiviteter kræver det. Alle faste hegn skal suppleres med beplantning, således at hegnet vil stå helt eller delvist skjult i beplantningen. 8.5 Parkeringsarealerne skal beplantes jf. de overordnede principper, som er vist på kortbilag 4. Inden for selve parkeringsanlægget skal der, udover den beplantning som etableres i relation til afgrænsningen af området, minimum anlægges 7 plantefelter på mindst 5 x 5 meter. Plantefelterne skal tilplantes, således at der over tid vil stå et fuldkronet træ i hvert felt og at plantefelterne samlet set vil fungere som et markant grønt aktiv inden for lokalplanområdets parkeringsarealer. De enkelte plantefelt skal udformes så træernes vækstbetingelser sikres optimalt. 8.6 Oplagspladser til renovation og genbrugsøer kan placeres inden for de markerede felter for skure/ overdækninger i relation til manøvreareal/vendeplads ved personaleindgang/vareindlevering. Når parkeringshuset opføres, skal oplagsplads for renovation og gebrugsø placeres i den del af parkeringshuset, som er orienteret mod personaleindgang/ vareindlevering.

24 Bestemmelser 8.7 Lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler samt både over 2 meters højde må ikke opbevares på fælles parkeringspladser, veje eller på andre fælles ubebyggede arealer. 8.8 Belysningen skal på alle færdselsarealer som minimum overholde belysningsklasse E2 jf. Vejreglerne. Armaturer langs veje og på gangstier skal have en lyspunktshøjde på mellem 3,5 og 5 meter. 9 Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse 9.1 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal parkeringsarealer og fælles friarealer være anlagt og beplantet i et omfang der svarer til det bebyggelsesomfang, der søges ibrugtagningstilladelse til. 9.2 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal denne være tilsluttet fælles antenneanlæg, kollektiv varmeforsyning og offentligt spildevandsanlæg. 10 Ophævelse af servitutter 10.1 Følgende servitutter ophæves, idet de er til hinder for lokalplanens gennemførelse: Bestemmelserne i skøde lyst servitutstiftende den på matr. nr. 2ga, angående bebyggelse, benyttelse og udstykning samt bestemmelser vedr. salg,

25 25 ophæves sammen med bestemmelserne i skøde lyst servitutstiftende den også på matr. nr. 2ga, angående de samme forhold Private byggeservitutter eller andre tilstandsservitutter aflyses tillige, hvis de er uforenelige med lokalplanen. Lokalplanens byggefelter for nyt byggeri overholder den tinglyste vejbyggelinies afstand til vejmidte på 10 meter. Deklaration vedr. nedrivning af bebyggelse, i tilfælde af at Havsteensvej skal udvides, er fortsat gældende for en af de eksisterende bygningers vedkommende. Den pågældende bygning er opført med en gavl i en afstand af ca. 9 meter fra vejmidte I forbindelse med igangværende byggeri blev deklaration af 13. maj 1982 ift vejforløb på tværs af det areal, som BEC ønskede at bebygge, aflyst og der er istedet udarbejdet ny deklaration for et ændret vejforløb, som vist på kortbilag Der skal efter lokalplanens vedtagelse tinglyses en ny servitut angående vejadgang til området fra syd via matr. nr. 9k Vestermarken, Roskilde jorder Gennemføreles af planens 3 og 4 etape er betinget af, at den tinglyste deklaration vedr. færdselsret ændres.

26 Bestemmelser 11 Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, i følge planlovens 13. Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag udgør planens juridiske grundlag og tinglyses på de enkelte ejendomme som er omfattet af planen.

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Moské og boliger i Allehelgensgade, Roskilde. Lokalplan 567/Forslag

Moské og boliger i Allehelgensgade, Roskilde. Lokalplan 567/Forslag Moské og boliger i Allehelgensgade, Roskilde Lokalplan 567/Forslag Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 9 Statslig planlægning 9 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes

Seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Målestoksforhold: 1:1000 Lokalplan afgrænsning: Byggefelter: Renovationsopsamling: Indkørsel: Ind- og udkørsel: Huse Lokalplan 609 / Delområde afgrænsning:

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Roskilde Sygehus Ny tilbygning. Lokalplan 539

Roskilde Sygehus Ny tilbygning. Lokalplan 539 Roskilde Sygehus Ny tilbygning Lokalplan 539 Indhold REDEGØRELSE Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Miljøvurdering af Planer og Programmer 13 Lokalplanforslagets

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE Brøndbyvester 206 B FORSLAG Lokalplan 206 B Idrætsefterskole i Gildhøjcentret B RØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING Teknisk Forvaltning September 2008 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 FOR ET OMRÅDE VED HOLSTEBRO-STRUER HAVN MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 3 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 RINGSTED KOMMUNE Lokalplan nr. 132 Multihus i Ringsted Syd Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 Udarbejdet af Ringsted Kommunes Tekniske Forvaltning 29. oktober 2002 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004 LOKALPLAN 07.D23.01 for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål HYLDESTI BØGEVEJ FRISVADVEJ STAUSVEJ AAVANGEN ARNESTEDET STERVOLD BASTRUPSVEJ ØSTERVOLD

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere