Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats"

Transkript

1 Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at kriminelle borgere kan overskride deres kriminelle position, og deltage i samfundet på nye konstruktive måder. Målet er endvidere, at styrke det kriminalitetsforebyggende arbejde, der allerede pågår i Ishøj Kommune. Gruppen af unge der begår alvorlig og/eller banderelateret kriminalitet er lille, og der er primært tale om unge i alderen år. De få er desværre toneangivende både i kriminalitetsstatistikkerne og i bybilledet, og de er medvirkende til, at lovlydige børn og unge påvirkes i en negativ og uhensigtsmæssig retning. Ishøj Kommune ønsker med udgangspunkt i nærværende programbeskrivelse for det reaktive kriminalitetsforebyggende arbejde, at sætte særligt ind over for denne gruppe af toneangivende kriminelle unge. Både unge som er del af et organiseret bandelignende fællesskab, som udøver bandemotiveret og banderelateret kriminalitet, men også unge som udøver situationelt betinget kriminalitet. Ishøj Kommunes program for reaktiv kriminalitetsforebyggelse falder indenfor to indsatsområder: 1. Exit-program for borgere tilknyttet banderelateret grupper En vej ind. 2. Indsatsområdet for almindelig og situationelt betinget kriminalitet. Sidstnævnte er delt ind i to indsatser, SSP-arbejdet 1 for unge under 18 år og KSP-samarbejdet 2 for unge over 18 år. Processen samt opdelingen af det reaktive kriminalitetsforebyggende arbejde i Ishøj Kommune er grafisk fremstillet i nedenstående figur 1.0. Screening i reaktivt regi Situationelt betinget kriminalitet Bande- og gruppe kriminalitet Under 18 år Over 18 år Visitering til Exit-program Sagen behandles i SSP-NU Sagen behandles i KSP-samarbejdet Individuelt Exitprogram iværksættes Niveauinddeling jf. individorienteret SSP-samarbejde Handling og opfølgning Handling og opfølgning Se programbeskrivelse for uddybning af hver fase i Exit-programmet 1 Samarbejde mellem Skolen, Socialvæsen og Politi. 2 Samarbejde mellem Kriminalforsorgen, Socialvæsen og Politi. 1

2 Exit-programmet En vej ind Den forhenværende regeringen lancerede i april 2011 en rammemodel for Exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde med deres kriminelle miljø. Målsætningen for denne rammemodel er dels at skabe en helstøbt indsats over for bande- og rockerkriminalitet, som blandt andet omfatter styrket fokus på mulighederne for at hjælpe personer, der gerne vil ud af det kriminelle miljø, og dels at understrege vigtigheden af et koordineret myndighedssamarbejde i kommunerne. Der er nye udfordringer forbundet med opgaveløsningen i kommunalt regi, da arbejdet med at hjælpe borgere over 18 år ud af deres kriminelle miljø ikke er en typisk kommunal kerneydelse. De meget kriminelle unge der er tilknyttet bandelignende grupper fordrer en særlig type sagsbehandling og specielle individuelle indsatser. Nærværende programbeskrivelse af kommunens Exitprogram - En vej ind tager netop afsæt i de anbefalinger, som beskrives i rammemodellen for Exit, og tager ligeledes afsæt i de særlige specielle og individuelle indsatser vi iværksætter i Ishøj Kommune, når vi arbejder med denne særlige målgruppe. Programbeskrivelsen for En vej ind skitserer rammerne for- og faserne i Kommunens exitforløb. Endvidere beskrives ansvarsfordelingen mellem de kommunale instanser og andre myndigheder. Indholdet i et konkret exitforløb vil være individuelt tilpasset den enkelte borgeres behov, og derfor kan faserne i et exitforløb have forskellig varighed, intensitet og indhold. Målgruppen for Exit-programmet En vej ind Justitsministeriets rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer er målrettet de personer, som NEC (Rigspolitiets Nationale Efterforsknings Center) til enhver tid har registreret som tilknyttet bande- og rockergrupperinger i Danmark. Exit-programmet er naturligvis ikke kun relevant i forhold til de bande- og rockermedlemmer, som NEC er bekendt med. Også personer i andre kriminelle miljøer, eller personer, der er på vej ind i bande- og rockermiljøet, kan have behov for særlig støtte og hjælp til at bevæge sig ud af det kriminelle miljø. Ishøj Kommunes exit-program er målrettet de borgere som er NEC-registreret, men omfatter også de borgere der vurderes som værende del af en mere fragmenteret kriminel gruppering. Det er exit-koordinator og konsulent for reaktiv kriminalitetsforebyggelse, der afgør, hvilke borgere der indskrives i kommunens exit-program. 2

3 Alle borgere, uanset alder, kan blive indskrevet i exit-programmet 3. I Ishøj ønsker vi at støtte alle borgere, der uanset alder, ønsker at bevæge sig i en ny retninger og væk fra deres kriminelle miljø og gruppering. Dog bør det understreges at der er enkelte eksklusionskriterier, hvor borgeren falder udenfor målgruppen for exitprogrammet. Eksklusionskriterierne omfatter psykisk sygdom, som overskygger kriminaliteten og forandringspotentialet hos den enkelte borgere samt så alvorligt misbrug, at der står i vejen for et forandringspotentiale. Borgeren falder også udenfor målgruppen for exitprogrammet, hvis medarbejdernes sikkerhed vurderes truet. Estimeret antal borgere indskrevet i exit-program Det er den aktuelle vurdering, at den potentielle målgruppe omfatter ca. 30 unge i Ishøj Kommune, dette estimat er over en 4-årig periode. Exit-koordinator og konsulent for reaktiv kriminalitetsforebyggelse vurderer i samråd med Ishøj lokalpoliti, at ca. 5 unge årligt vil indgå i kommunens exitprogram En vej ind. Ydermere vurderes det, at Ishøj Kommune gennem et tæt samarbejde med Kriminalforsorgen i Frihed (KiF), vil udvide den potentielle målgruppe til deltagelse i kommunens exitprogram med op mod 3 personer pr. år. Mål og indikatorer for indsatsen Målsætningen er, at minimum 65 % af alle som har været indskrevet i kommunens exitprogram, inden for en periode på 2 år efter forløbets afslutning, ikke er dømt for personfarlig kriminalitet. Personfarlig kriminalitet forstås som vold, røveri, overfald og anvendelse af våben. Målsætningen er endvidere, at den samlede ungdomskriminalitet (15-25 år) i Ishøj Kommune er faldende indenfor særligt udvalgte gerningskoder. Dette monitoreres gennem løbende analyse fra OPA, politiets afdeling for Operativ Planlægning og Analyse. 3 Den nyeste internationale forskning indenfor kriminologien viser at den gennemsnitlige alder for borgere, som ønsker at forlade en bande er 22,7 år, (Decker, S.H & Pyrooz, D.C, 2011). Gennemsnitsalderen for borgere i Exit i Københavns Vestegnspolitikreds oktober 2011, er 24,09 år. 3

4 Visitationsprocedure, herunder afdækning samt afklaringssamtale Borgere, som skønnes at være egnede til at indgå i kommunens exit-program, kan henvises direkte af politi, kriminalforsorgen, medarbejdere i Ishøj Kommune eller af øvrige samarbejdspartnere. Borgeren har også selv mulighed for at kontakte exit-koordinatoren med henblik på visitation til exit-programmet. Nedenstående figur illustrerer forløbet fra forvisitation til selve indskrivningen i exitprogrammet. Forvisitation Afdækning, Politi og NECregistrering Afdækning af sag i kommunalt regi Afklaringssamtale Indskrivning i Exit-program og udarbejdelse af samarbejdsaftale Afdækning, politi og NEC- registrering Exit-koordinatoren kontakter Exit-enheden på Københavns Vestegn, som foretager en grundig afdækning af exit-personens aktuelle kriminalitetsbillede, samtidig med at der foretages en vurdering af exitpersonens hensigter med indskrivning i exitprogrammet. Politiet udarbejder en sikkerheds- og risikovurdering af konsekvenserne ved exitpersonens udtrædelse af det konkrete kriminelle miljø. Denne vurdering bliver rettesnor og alt afgørende for planlægningen af det videre exitforløb. Afdækning af sag i kommunalt regi Exit-koordinatoren retter henvendelse til de relevante kommunale centre, herunder Borger- og Socialservice, Jobcentret og eventuelt Familiecenteret for at få klarlagt, om der pågår aktuel sagsbehandling, der vedrører borgeren, som ønsker exit. Endvidere foretages der en indledende afdækning af borgerens beskæftigelses-, forsørgelses-, og boligsituation. 4

5 Afklaringssamtale Ved afklaringssamtalen fortager exit-koordinator en, i samråd med borgeren der ønsker exit, en holistisk afdækning af exit-personens livssituation. Samtalen tager udgangspunkt i afklaringsskemaet (se bilag x). Exit-personen bliver forelagt de informationer, som exit-koordinatoren har indhentet fra henholdsvis politimæssigt samt kommunalt regi. Præmisserne ved indskrivelse i kommunens exit-program bliver forelagt exitpersonen, og ved afklaringssamtalen bliver det drøftet, hvilke behov og udfordringer exit-personen ser som mest presserende. Hvis exit-koordinatoren efter afklaringsmødet vurderer, at borgerens motivation er reel og at borgeren vurderes som værende omfattet at exitprogrammets målgruppe, indkaldes borgeren til et samarbejdsmøde, hvor den endelige visitation og udarbejdelse af samarbejdsaftale finder sted. Indskrivning i Exit-program og udarbejdelse af samarbejdsaftale Samarbejdsaftalen underskrives ved et samarbejdsmøde hvor borgeren og kommunens exit-koordinator er tilstede. I særlige tilfælde, hvor exit-personens sikkerhed er vurderet truet, indkaldes exit-koordinatoren fra Københavns Vestegns politi til samarbejdsmødet, jf. anbefalinger i justitsministeriet Rammmemodel for exit-strategier. Samarbejdsaftalen er udarbejdet af Rigspolitiets Nationale Efterforsknings Center. (se bilag x). Samarbejdsaftalen har været til høring i kriminalforsorgen. Den indeholder de væsentligste punkter i et exitforløb og tydeliggør hvilket individuelt forløb, der er planlagt for den enkelt borger. Samarbejdsaftalen beskriver detaljeret, hvilke foranstaltninger de respektive myndigheder har mulighed for at iværksætte for borgeren i forbindelse med gennemførelsen af exit-programmet. I samarbejdsaftalen er der indskrevet hvilke foranstaltninger, der igangsættes fra kommunalt hold, samt hvilke konsekvenser et eventuelt tilbagefald til personfarlig kriminalitet vil få for borgeren og det videre exitforløb. Når samarbejdsaftalen er underskrevet af både exit-person samt exit-koordinatoren, bliver samarbejdsaftalen indsendt til Exit-enheden på Københavns Vestegn samt til NEC (Rigspolitiets Nationale Efterforsknings Center). Dette gøres med henblik på, at muliggøre en national monitorering af antal bandemedlemmer i exit samt, for at skabe rum for videndeling landets politikredse imellem. Exit-borgeren bliver registreret som værende tilknyttet et Exit-program, hvilket også vil fremgå af rigspolitiets registre. 5

6 Iværksættelse og opfølgning af exit-programmet Når samarbejdsaftalen er indgået med exit-personen, iværksætter de ansvarlige myndigheder de aftalte foranstaltninger, inden for de tidsrammer, der er angivet i samarbejdsaftalen. Herefter påhviler det exit-koordinatoren at følge op på gennemførelsen af exit-programmet. Exit-koordinatoren vurderer i den forbindelse, i samråd med de involverede fagpersoner, om der er behov for at tilpasse exit-programmet, herunder om der eventuelt er behov for at bistå borgeren i exit i en længere periode end oprindelig forventet. Der afholdes løbende evaluerings- og støttemøder med borgeren i exit. Møderne afholdes af exit-koordinatoren. Der er mulighed for ad hoc, at indkalde exit-borgerens eventuelle mentor til opfølgende møder, hvor exit-borgerens udvikling drøftes. Det klarlægges hvilke udfordringer både mentor og exit-borger møder, og herunder afdækkes det hvad der kan iværksættes for at overskride disse udfordringer. Exit-koordinatoren vurderer løbende, om den pågældende lever op til de i samarbejdsaftalen fastsatte krav. Hver uge modtager exit-koordinator afrappotering fra det lokale politi, hvoraf det fremgår om borgerne, som er indskrevet i exit-programmet, har været antruffet i en hændelse af kriminel karakter. Hvis samarbejdsaftalens fastsatte krav tilsidesættes, kan exit-koordinatoren beslutte, at exitprogrammet for den pågældende borger skal bortfalde. Det er i den sammenhæng alene exitkoordinatorens bistand med henblik på koordinering af og opfølgning på tiltagene, der bortfalder. De enkelte tiltag, der er tilbudt og iværksat af de ansvarlige myndigheder, bortfalder således som udgangspunkt ikke. Det bemærkes dog, at de ansvarlige myndigheder kan beslutte at lade bistanden i forhold til egne tiltag ophøre, hvis betingelserne herfor efter den relevante lovgivning i øvrigt er opfyldt. Det kan f.eks. være tilfældet ved manglende studieaktivitet eller manglende opfyldelse af mødepligt, manglende fremmøde på erhvervspraktikplads eller manglende opfyldelse af en afdragsforpligtelse mv. Overtrædes eventuelle vilkår for prøveløsladelse, betingede domme, samfundstjeneste og afsoning med fodlænke, sanktioneres overtrædelsen efter tilsvarende gældende regler. Exit-koordinatoren orienterer løbende Rigspolitiets Nationale Efterfornings Center om exitprogrammets forløb, herunder eventuelle ændringer eller ophør af programmet. 6

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 INDHOLD Forord...4 Indledning...5

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror Vi lever i en verden, hvor voldelige kræfter vil

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Indhold Forord 1 Indledning 2 Nye aktiviteter 6 Den gode indsats fortsætter 14 Organisering og aktører 24 Implementering og opfølgning 29 Forord

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere