Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune"

Transkript

1 - et idékatalog

2 Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der indsamles med ordningerne, og hvilke anlæg, der behandler affaldet. Kortlægningen viser, at: Pandrup Kommunes ordninger lever op til kravene i Affaldsstrategi Nogle af ordningerne skal dog muligvis udvides, da der i den kommende planperiode kan fremkomme nye krav til behandlingen af affald i kommunerne. brugerne er gode til at bruge ordningerne. Aldrig er der produceret og genanvendt så meget affald. Ifølge tallene fra 2003 er 70,4% af affaldet genanvendt, 25,3% er forbrændt og 4,3% er deponeret. Dette Idekatalog gør status over de eksisterende ordninger og udvalgte affaldsmængder i kommunen med udgangspunkt i ISAG s tal for 2003, samt opgørelser fra Affaldscenter Udholm og Genvirk. I figur 1 ses udviklingen i affaldsproduktionen igennem de sidste 7 år. Affaldsproduktionen har været stigende, hvilket generelt er gældende for Danmark. tons Genanvendelse Forbrænding Deponi Særlig behandling Figur 1: Affaldsmængder og behandling i Pandrup Kommune. Idekataloget beskriver, hvad der skal ændres i forhold til Regeringens affaldsplan Affaldsstrategi , samt hvilke tiltag brugerne af affaldssystemerne ønsker. Idekataloget dækker: dagrenovation storskrald og genbrugspladser erhvervsaffald farligt affald papir, pap og plast samt glas og flasker Spørgeskemaundersøgelse I kommunens affaldshåndbog fra 2004 blev borgerne opfordret til skriftligt at give deres mening om de eksisterende ordninger og komme med forslag til forbedringer. Figur 2 viser resultatet af spørgeskemaet. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Dagrenovation Storskrald Miljøbil Udholm Nærgenbrugsplads God Middel Dårlig Figur 2: I idekataloget ses et udpluk af borgernes meninger om de eksisterende ordninger samt ønsker og gode ideer til forbedringer. Brugerne er generelt tilfredse med de nuværende ordninger, hvilket kan ses i figur 2. Desuden har spørgeskemaet resulteret i gode og konstruktive ideer til forbedringer af ordninger. Der er indført en ordning med grønne familier. I forbindelse med spørgeskemaet i Affaldshåndbog 2004 var der mulighed for at tilmelde sig som grøn familie. Der er 12 familier, som har tilmeldt sig ordningen indtil videre. Idéen med de grønne familier er, at den skal indgå i en undersøgelse af, hvor meget affald en familie kan sortere fra til genanvendelse. Desuden skal det undersøges, hvilke affaldsordninger familierne benytter og hvor meget. Som grøn familie får man mulighed for at kommentere oplæg til den nye affaldsplan på et tidligt tidspunkt fx via dette idékatalog. Til de grønne familier vil der også blive udarbejdet et elektronisk nyhedsbrev, omhandlende emner indenfor affaldsområder samt Side 2

3 andre miljørelaterede meddelelser. Desuden skal nyhedsbrevet indeholde gode råd om, hvordan man kan tage hensyn til miljøet i hverdagen og samtidig spare penge. En anden mulighed er, at familiernes forbrug af vand, el og varme bliver undersøgt. Information indenfor affaldsområdet Da der er gjort en stor indsats for at give borgerne gode ordninger, vil der i fremtiden være fokus på at give borgerne bedre information om ordningerne. Informationen om affaldsordningerne vil i den kommende planperiode foregå ved: Information via skattebilletten. Foldere og opslag i butikken ved genbrugspladsen. Opslag ved lossepladsen. Foldere ved skranken i Teknisk Forvaltning på Rådhuset. Information på Pandrup Kommunes hjemmeside. Affaldshåndbog. Regeringens affaldsplan Affaldsstrategi Affaldsstrategi tager udgangspunkt i, at alt affald repræsenterer en ressource. Regeringen ønsker at begrænse tabet af ressourcer ved, at borgere og virksomheder deltager aktivt i løsning af affaldsproblemerne. Affaldsstrategi bygger på tre grundelementer: Tabet af ressourcer og miljøbelastningen fra affald skal forebygges. Væksten i affald skal afkobles fra den økonomiske vækst. Der skal sikres mere miljø for pengene gennem øget kvalitet i affaldsbehandlingen og en effektiv affaldssektor. Målsætningen i Affaldsstrategi er: At 65% af affaldet skal genanvendes og højest 9% af affaldet skal deponeres. I Affaldsstrategi er der angivet en lang række ønskede tiltag med f.eks. øget kildesortering. I Idekataloget er der taget højde for de fokusområder, der er indeholdt i Affaldsstrategi Side 3

4 Dagrenovation Status Mængden af dagrenovation har igennem en del år været stigende i Pandrup Kommune. Denne tendens gør sig også gældende på landsplan. Pandrup Kommune har derfor indført en række af affaldsordninger, der skulle medføre, at mængden af dagrenovation blev mindre. Der er blandt andet indført mulighed for hjemmekompostering, samt flere muligheder for sortering og afhentning af affald til genbrug. Dette ser ud til at have haft en gavnlig effekt på mængden af dagrenovation, som har været faldende især i Tons Dagrenovation Husholdninger Container/Omlastestation Figur 3: Udvikling i mængden af dagrenovation. (Husholdninger: Dagrenovation indsamlet ved hustande; Container/Omlastestation: Dagrenovation afleveret på genbrugspladserne) Restaffald 44% Metal 3% Glas 3% Haveaffald 5% Vegetabilsk affald 33% Plast 2% Papir 10% Figur 4: Typisk dagrenovation til forbrænding [Miljøstyrelsen] Regeringens Affaldsstrategi Målet i Affaldsstrategi er, at 20% af dagrenovationen genanvendes i 2008, mens resten sendes til forbrænding. Genanvendelsen skal øges især ved fokus på en bedre sortering og indsamling af plast- og metalemballager på grund af forpligtelserne i EU s emballagedirektiv. Det bliver pålagt kommunerne fra år 2005 at give borgerne mulighed for at sortere de relevante plastemballager ud og aflevere dem til genanvendelse. Der skal udvikles et værktøj til hjælp for kommunernes vurdering af, om det er mest hensigtsmæssigt at forbrænde, bioforgasse eller kompostere den organiske del af dagrenovationen. Kommunerne får herved mulighed for at vurdere, hvilken håndtering af den organiske dagrenovation, der er miljøøkonomisk mest optimal og træffe afgørelse herom. Målet fra Regeringen er, at der skal genanvendes 20% af dagrenovationen. Som det ses i figur 4, er der affaldsfraktioner i dagrenovationen, som kan genanvendes. Det er umuligt at vurdere, hvor stor en del af husholdningsaffaldet, der genanvendes. Dels frasorterer borgerne en del af affaldet til storskrald eller genbrugsplads, og dels komposteres en del af det organiske affald, som ellers ville ende i dagrenovationen. Kommunens tilbud om kompostbeholdere har været en succes. Siden indførelsen af ordningen har 438 husstande taget imod tilbuddet. Denne udvikling er dog nu stagneret. Det mener borgerne om dagrenovationen i udsnit. % Dagrenovation God Middel Dårlig Figur 5: Borgerne i Pandrup Kommunes mening om dagrenovationsordningen. Side 4

5 Dagrenovation Generelt er der stor tilfredshed med Dagrenovationsordningen. Der er i mellemtiden skiftet renovatør, hvorved denne undersøgelse ikke er dækkende. I forbindelse med spørgeskemaerne er der kommet forslag og ønsker til forbedringer. Forslag/ønsker: Mulighed for 14 dages renovation for enlige og pensionister. Flere sorteringsordninger. Sække/beholdere til pap, metal og plast. Mulighed for afhentning af to sække hver anden uge i helårssommerhuse. Containerordning for landejendomme. Pandrup Kommunes forslag til Affaldsplan 2005 Forslagene er delt op i helårsbeboelser og sommerhuse. Helårsbeboelser Bedre information om sortering af husholdningsaffald. Information om grøn familie ordningen samt resultater derfra evt. gennem lokalavisen. Undersøge muligheden for indførelse af mere fleksible ordninger for afhentning af dagrenovation, herunder containerordning i landområder. Undersøgelse af ønsket om 14 dags renovation - evt. med brugerundersøgelse. Information om muligheden for køb af ekstra sække til dagrenovation. Opfølgning og evaluering af kompostordningen. Bliver kompostbeholderne benyttet og i hvilken grad. Grønne familier danner grundlaget for undersøgelsen. Det vil ikke længere være muligt at købe kompostbeholdere igennem kommunen. Indførelse af renoweb, hvorved borgerne på længere sigt kan indberette fejl ved eller manglende indsamling af dagrenovation elektronisk. Undersøge muligheden for at indføre brugen af klare plastsække eller papirsække med rude ved dagrenovation. Herved vil renovatører kunne se om sækkene indeholder andet affald. Information om sortering af affald på containere til dagrenovation. Sommerhuse Det undersøges, om der er behov for opstilling af flere genbrugsøer til flasker, papir og metaldåser specielt i sommerhusområderne. Ændre på udformning af affaldsøer for at undgå affaldsgener ved dem. Kampagne henvendt mod turister. Information omkring mulighed for bortskaffelse af genanvendeligt affald i sommerhusområdet. Udlejningsbureauerne vil blive taget med på råd. Mere information om nærgenbrugspladser, affaldsordninger og kildesortering i sommerhusområderne. Noter: Side 5

6 Storskrald og genbrugspladser Status Storskrald afhentes 8 gange om året for helårsboliger, 4 gange for erhverv og 2 gange årligt for sommerhuse. For husholdninger skal affaldet sorteres i 10 fraktioner: - elektronikaffald - haveaffald - indbo - metal - PVC-plast - plastdunke - flasker og glas - imprægneret træ - køleskabe og frysere - papir og pap - sanitet og vinduesglas - drikkedåser i aluminium For erhverv gælder samme ordninger. Erhverv kan dog ikke aflevere elektronikaffald til storskraldsordningen. Farligt affald skal afleveres på genbrugspladserne eller til miljøbil. Storskrald og genbrugspladser Deponeres 18% Forbrændes 37% Genanvendes 45% Figur 6: Behandling af storskrald og affald fra genbrugspladserne i Genbrugspladser Nærgenbrugspladserne har været en succes. Det samme gælder genbrugsbutikken på Affaldscenter Udholm, hvor omsætningen siden starten har været stigende. Besøgstallet på Affaldscenter Udholm har været meget tilfredsstillende. I 2003 har der været ca besøg, og besøgstallet er stadigt stigende i forhold til tidligere. Erhvervsvirksomheder i kommunen kan også benytte Affaldscenter Udholm. Ved Affaldscenter Udholm registreres mængderne fra Regeringens Affaldsstrategi Genanvendelsen af storskrald kan øges ved at forbedre de eksisterende ordninger og inddrage borgerne aktivt i processen. Der er krav til, at kommunen skal indføre ordninger for frasortering af elektriske og elektroniske produkter, PVC og imprægneret træ. Affaldsstrategi s mål for behandling af storskrald i år 2008 er 25% genanvendelse, 50% forbrænding og 25% deponering. erhverv. For storskraldsordningen er det ikke muligt at adskille mængderne fra erhverv og husholdninger. Det mener borgerne i udsnit % 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Storskrald Udholm Nærgenbr. God Middel Dårlig Figur 7: Borgerne i Pandrup Kommunes mening om storskraldsordningen og genbrugspladserne. Som det ses i figur 7, er borgerne i Pandrup Kommune generelt tilfredse med storskraldsordningen og genbrugspladsernes indretning. Ifølge spørgeskemaet benyttede 86% sig af storskraldsordningen, mens 70% brugte Affaldscenter Udholm og 30% nærgenbrugspladserne. Der er kommet forslag/ønsker til forbedring af ordningerne. Storskrald Hyppigere afhentning Afhentning af storskrald efter højtiderne Medtagning af madrasser Side 6

7 Storskrald og genbrugspladser Man får samme antal klare sække tilbage, som er afleveret til storskrald. Genbrugspladser Længere og oftere åbent på genbrugspladserne. Storskrald bør ikke være samme dag som nærgenbrugspladsen har åben. Mulighed for køb af stativer til affaldsposer (papir/glas) ved nærgenbrugspladser. Affaldscenter Udholm Åbent i butikken ved Affaldscenter Udholm om lørdagen fremfor fredag. Længere åbent i hverdagene og weekenderne. Pandrup Kommunes forslag til Affaldsplan 2005: Storskrald Bedre information omkring afhentningsdage for storskrald: Elektronisk besked angående afhentningsdage for storskrald hos borgerne. Information om afhentningsdage på Pandrup Kommunes hjemmeside. Annoncering om afhentningsdage i Kommunal Information i lokalavisen. Kampagne for salg af affaldsstativer til storskraldssækkene, som bruges til indsamling af glas og papir. Sikre mulighed for genanvendelse af plast og fremme indsamlingen via storskraldsordningen. Undersøge hvordan kildesortering og storskraldsafhentning sikres i boligblokke. Genbrugspladser Undersøge mulighederne for og konsekvenserne af at øge åbningstiden for genbrugspladserne. Fx hvis nærgenbrugspladserne havde åbent 2 dage hver fjerde uge. Der laves en vurdering af genbrugspladsernes udformning. Information om nye affaldsfraktioner, der kan afleveres på genbrugspladserne. Undersøge behovet for flere containere (glas/flasker, papir og metal) i nærområderne. Kun mulighed for aflevering af klare plastsække på genbrugspladserne for at sikre en bedre sortering af affaldet. Noter: Side 7

8 Erhvervsaffald Status Dagrenovationslignende affald I kommunens regulativ for husholdningsaffald er det fastlagt, at erhvervsvirksomheder med husholdningslignende affald skal være omfattet af dagrenovationsindsamlingen. Ca. 300 ud af 400 virksomheder er omfattet af dagrenovationsindsamlingen. Resten er små erhverv med bolig tilknyttet. De fleste erhverv har indgået aftale med private renovatører om indhentning af erhvervsaffald. Farligt affald Alle virksomheder er tilmeldt miljøbilordningen og kan herigennem aflevere 200 kg farligt affald pr. år. Storskrald Alle virksomheder er tilmeldt storskraldsordningen. Det vides ikke, hvor store mængder der afleveres fra erhverv. Genbrugspladserne Virksomheder kan aflevere alle affaldsmængder mod betaling på Affaldscenter Udholm. tons Genanvendelse Forbrænding Deponi Særligbehandling Figur 8: Affaldsmængder fra byggeri/nedrivning, fremstillingsvirksomheder samt handel, kontor og institutioner [ISAG 2003]. Regeringens Affaldsstrategi I Affaldsstrategi lægges der vægt på, at der er mindre mængder af erhvervsaffald som deponeres. Konkret er målet for industrien i år 2008, at 65% genanvendes og højest 15% deponeres samtidig med at det farlige affald indsamles mere konsekvent. For institutioner, handel og kontor skal 50% genanvendes, 45% forbrændes og 5% deponeres. Som det fremgår, udgør affald fra virksomheder en væsentlig del af kommunens affald (i 2003 ca. 50%). Billedet er dog ikke komplet, idet ikke alt affald fra virksomheder er registreret korrekt. Eksempelvis er storskrald ikke opdelt i indleveret fra virksomheder og husholdninger. Det mener erhvervet i udsnit Bedre information om, hvor store affaldsmængder erhverv må aflevere under de forskellige ordninger. Pandrup Kommunes forslag til Affaldsplan 2005 Større fokus på målrettet information om genbrug af papir, pap, emballageaffald, PVC, trykimprægneret træ, PCB-holdigt affald, dæk, elektriske produkter, håndtering af affald fra bygge og anlægsprojekter, miljørigtig projektering m.v. Generel øget og forbedret information om ordninger for institutioner, handel og kontor for at øge genanvendelsen. Udarbejdning af elektronisk nyhedsbrev til interesserede virksomheder bl.a. omhandlende affaldssortering. Status for virksomhedernes indberetning af erhvervsaffald. Side 8

9 Erhvervsaffald Fortsat fokus på affald ved miljøgodkendelse og tilsyn af virksomheder. Undersøge muligheden for at erhverv mod betaling kan aflevere erhvervsaffald på nærgenbrugspladserne Det skal pålægges offentlige og private virksomheder at udsortere pap og papir til genanvendelse uanset mængder. Håndhævelse af kravet om, at madaffald fra storkøkkener bortskaffes til genanvendelse. Øget fokus på emballageaffald (plast, pap ståltromler og glas) Kommunen skal tage højde for, at visse fraktioner af bygge- og anlægsaffald skal frasorteres. Elektronisk besked til virksomhederne angående afhentningsdage for storskrald. Udformning af en ny ordning for erhverv med hensyn til aflevering af affald på Affaldscenter Udholm. Noter: Side 9

10 Miljøfarligt affald Status Farligt affald kan afleveres på genbrugspladserne eller til miljøbilen (erhverv dog max 200 kg pr. år). Batterier kan endvidere afleveres i udvalgte butikker. Erhverv med større mængder farligt affald skal aflevere det til Mokana I/S. Virksomheder, der producerer farligt affald, skal anmelde det til kommunen. I byerne holder miljøbilen på faste pladser 4 gange om året, hvorimod landejendomme skal ringe og meddele, at der ønskes afhentning af affald. I 2003 blev der i alt afleveret 44 tons farligt affald. Mængderne af miljøfarligt affald har været konstante i perioden Det mener borgerne i udsnit % 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Miljøbil God Middel Dårlig Figur 9: Borgerne i Pandrup Kommunes mening om miljøbilordningen. Miljøbilen er den af kommunens ordninger, som der er størst utilfredshed med. Ifølge spørgeskemaundersøgelsen benytter 36% sig af ordningen. Regeringens Affaldsstrategi Målet i Affaldsstrategi er, at der skal udarbejdes en strategi for farligt affald. Formålet er dels at afdække om de forskellige reguleringer, der vedrører eller refererer til farligt affald, lægger barrierer for den økonomisk og miljømæssigt bedste behandling af affaldet, dels at pege på mulige initiativer for at minimere barriererne. Informationen om indsamling af miljøfarligt affald fra husholdninger skal øges, og indsamlingen af miljøfarligt affald fra industrien skal forbedres. Borgerne mener at: Miljøbilen kommer så sjældent, at det er umuligt at huske. Miljøbilen er overflødig, når farligt affald kan afleveres på genbrugspladserne. Hvis ordningen skal fungere, skal miljøbilen komme oftere og komme rundt på vejene. Pandrup Kommunes forslag til Affaldsplan 2005 Øget information om ordninger for farligt affald både for erhverv og private. Nærmere undersøgelse af privates brug af og behov for miljøbilen. Indførelse af ringeordning for private. Aflevering af miljøfarligt affald i forbindelse med indsamlingen af storskrald. Aflevering af batterier via dagrenovation. Indførelse af faste afleveringssteder for farligt affald i de større byområder (Pandrup og Kaas). Noter: Side 10

11 Papir, pap, plast, glas og flasker Status Papir, pap samt glas og flasker kan afleveres til storskrald, på genbrugspladserne og ved genbrugs-øer. Plast kan afleveres til storskrald og på genbrugspladserne. Papir og pap samt glas og flasker sorteres på Genvirk. Flasker og glas farvesepareres. Herefter sendes fraktionerne til genanvendelse. PVC-plast sendes til genbrug, mens almindelig plast forbrændes, da der endnu ikke er fundet nogen hensigtsmæssig løsning på problemet. Tons Glas Pap og papir Figur 10: Mængder af papir og pap samt glas og flasker, der er behandlet på Genvirk. Som det ses, er mængden af indsamlet glas steget svagt gennem de sidste 4 år. Mængden af indsamlet pap og papir er stigende. Miljøstyrelsen har sat et krav om, at kommunerne indsamler 55% af et fastsat papirpotentiale i husholdningerne. Pandrup Kommune har i 2003 kun indsamlet 54%. Der skal derfor gøres en indsats indenfor dette område. Regeringens Affaldsstrategi For flasker og glas er målet for år 2008 at 80% skal genanvendes. For papir- og papemballage er målet for år 2008 at fastholde 60% s genanvendelse fra husholdninger og 75% genanvendelse for virksomheder og institutioner. For plast er målet at øge genanvendelsen ved blandt andet indførelse af obligatoriske ordninger for indsamling af plastdunke og -flasker fra husholdninger. Virksomheder opfordres til at udsortere plastdunke/-beholdere. Affaldsstrategi lægger specielt vægt på emballageaffald. Her er målene for år 2008: 60% genvinding af papir og papemballage 22,5% genvinding af plastemballage 80% genvinding af glasemballage Det mener borgerne i udsnit Mange borgere har givet udtryk for, at de ønsker en højere grad af kildesortering. Dette ses som et udtryk for, at de nuværende ordninger fungerer godt og ikke er for besværlige. Ved spørgeskemaundersøgelsen var der bl.a. et ønske om: Flere containere til papir i helårsområdet bl.a. ved Møllevej Pandrup Kommunes forslag til Affaldsplan 2005 Vurdering af, hvor der er behov for opstilling af flere bobler til flasker og papir. Større fokus på sortering af papir, pap og plast fra erhverv ved miljøtilsyn. Fokus på forebyggelse og genanvendelse af emballageaffald. Kampagne henvendt mod turister omkring sortering af papir, pap, glas og flasker. Udlejningsbureauerne tages med på råd. For at øge papir- og papindsamlingen, indføres der en konkurrence med præmie. Noter: Side 11

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Forslag til affaldsplan

Forslag til affaldsplan Affaldsplan 2005 Forslag til affaldsplan I offentlig høring fra 7/6-2005 2/8-2005 Pandrup Kommune Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse Indledning...5 Kommunesammenlægning... 5 Baggrund for affaldsplanen...

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

affaldsplan 2005-2008

affaldsplan 2005-2008 Århus Kommunes affaldsplan 2005-2008 Århus Kommune Mag. 5. Afd. Århus Kommunale Værker December 2004 Troværdighed Respekt Engagement Indhold Forord...3 Resumé...4 Regeringens Affaldsstrategi 2005-2008...7

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Bilagsdelen De 26 initiativer

Bilagsdelen De 26 initiativer NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 26 initiativer De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Læsevejledning.. 4 Arbejdsgruppen om organisering

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

Affaldsplan 2010-2012. Balance på jorden

Affaldsplan 2010-2012. Balance på jorden Affaldsplan 2010-2012 Balance på jorden Forord til Affaldsplan 2010-2012. Jeg er glad for at præsentere Jammerbugt Kommunes første affaldsplan. Vi har allerede harmoniseret det meste af affaldssystemet

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Næstved Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i mængder

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14 Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer... 6 3.1.

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 2 - kortlægning 1 Rammer for Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan.. 3 Nationale regler... 3 Kommunale planer og politikker... 5 Miljøvurdering...

Læs mere

NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG. De 9 miljøkommuner

NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG. De 9 miljøkommuner NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel Afsnit Side Indholdsfortegnelse 3 1 Indledning 4 Læsevejledning 4 Vision og mission. 5 Formålet med

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Affaldsplan 2009 Billund Kommune

Affaldsplan 2009 Billund Kommune Affaldsplan 2009 Billund Kommune 26. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Læsevejledning 4 3. Regeringens Affaldsstrategi 2009-12 5 3.1 Regeringens overordnede affaldspolitik 7 4. Status

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 52 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 1 Page 3 of 52 Page 4 of 52 1 Indledning og baggrund 2 Affaldsplanens opbygning 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Storskrald

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Redegørelse for ændringer i affaldsregulativerne i forhold til eksisterende regulativer

Redegørelse for ændringer i affaldsregulativerne i forhold til eksisterende regulativer Notat Sagsnr.: 2013/0009370 Dato: 20. august 2014 Titel: Redegørelse for ændringer i affaldsregulativerne i forhold til eksisterende regulativer Sagsbehandler: Per Hauge Miljøsagsbehandler Generelt for

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018

MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018 MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Bilag 2 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3 Side 2 af 23 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Handleplan 2014 for Affald

Handleplan 2014 for Affald Handleplan 2014 for Affald Handleplanen 2014 er en præsentation af de større opgaver, som skal gennemføres i det kommende år inden for affaldsområdet i Ballerup Kommune. I 2014 er der fokus på forsøg med

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan Bilag 1 Uddybning af initiativer Vallensbæk Kommune Affaldsplan 2009-2012 BILAG 1 INDHOLD UDDYBNING AF INITIATIVER I VALLENSBÆK KOMMUNES AFFALDSPLAN 2009-2012 3 AT FOREBYGGE DANNELSEN AF AFFALD 4 1: Brugerdreven

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Håndtering af bygge- og anlægsaffald TEKNIK OG MILJØ Har du styr på sorteringen af byggeog anlægsaffaldet? Bygherrens ansvar Hvad enten du er selvbygger, arkitekt, håndværker, entreprenør, bygherre eller

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden.

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden. = FORSLAG 2 FORORD I Furesø Kommune værner vi om naturen og miljøet. Som borgmester er jeg stolt over den miljøbevidsthed, som jeg møder hos borgere og virksomheder. affald til genanvendelse end tidligere.

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling Forslag til Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms

Læs mere

Bilagsdelen De 31 fraktioner

Bilagsdelen De 31 fraktioner NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 31 fraktioner De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Fraktionsbeskrivelse.. 4 Kategori 1. 6 Asfaltbrokker

Læs mere

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk Skive Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 4 Organisk dagrenovation

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

AFFALDSPLAN

AFFALDSPLAN AFFALDSPLAN 2019-2024 Affaldsplan for Læsø Kommune 2019-2024: Alle kommuner i Danmark skal udarbejde og vedtage en plan for, hvordan affald i kommunen skal håndteres. De kommunale planer for håndtering

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere

Regnskab for genanvendelse og affald

Regnskab for genanvendelse og affald 123 Regnskab for genanvendelse og affald November 2018 Dokument nr. D2018-261275 Sags nr. S2018-10289 1 Nordfyns Kommune arbejder med tre sammenhængende regnskaber for klima og affald: 1. Klimaregnskab

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding.

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding. = FORSLAG 2 FORORD Dette er Furesø Kommunes forslag til affaldsplan for de næste 12 år. Byrådet har den xx.xx.2012 godkendt forslaget til udsendelse i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den xx.xx

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER 1 AFFALDSPLAN 2015 2024 AFFALD = RESSOURCER 2 FORORD Vi skal udnytte ressourcerne i vores affald og undgå at forurene vores omgivelser. Hvert år smider danskerne mere end 13 mio. tons affald ud. Samtidig

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 55 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 2 Side 2 af 55 Side 3 af 55 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

AFFALDSPLAN

AFFALDSPLAN AFFALDSPLAN 2019-2030 Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder Ishøj Kommune 1 Indhold 1 Formål og baggrund... 3 2 Datakilder... 3 2.1 Husholdningsaffald... 3 2.2 Erhvervsaffald... 3 2.3 Import og eksport...

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2019-2030 Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder 1 Indhold 1 Formål og baggrund... 3 2 Datakilder... 3 2.1 Husholdningsaffald... 3 2.2 Erhvervsaffald... 3 2.3 Import og eksport...

Læs mere