Ny butik på P-plads i Tune Center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny butik på P-plads i Tune Center"

Transkript

1 LOKALPLAN A Ny butik på P-plads i Tune Center Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning ApS GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE TLF

2 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i Greve Kommune. Lokalplanen er vedtaget af Greve Byråd d. 15. juni 1999 Lokalplanen har nr A, fordi den erstatter en del af lokalplan for Tune Center. Lokalplanen har to alternativer for bebyggelsen. A og B. der begge er med i dette hæfte. Journal nr A Trykt i juli 1999 Indholdsfortegnelse Side Redegørelse 1 Lokalplanens bestemmelser 6 Retsvirkninger 10 Eksisterende forhold og grænser BILAG 1 Retningsgivende plan, alternativ A BILAG 2A Retningsgivende plan, alternativ B BILAG 2B Sagsforløb bagerst

3 Redegørelse Område Ny butik på parkeringspladsen Lokalplanen omfatter parkeringspladsen langs Tune Parkvej i Tune Center samt et areal, der i juni 1999 er en del af bibliotekets friareal (bibliotekshaven). Kommunen ejer i juni 1999 hele lokalplanområdet. Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre en ny butik med et bebygget areal på 600 m² på parkeringspladsen og samtidig ændre og udvide parkeringspladsen, så antallet af p-pladser ikke mindskes i større omfang. Kommunen vil udbyde sokkelarealet til butikken til salg Forhistorie Anledningen til lokalplanforslaget har været ønsker fra Netto om nyt butiksareal i centret. Netto har haft butik i den østligste ejendom i centret ved Fjællestien. og de har gennem flere år ønsket en større og bedre tilgængelig butik. Flere placeringsmuligheder for nyt butiksareal blev forsøgt. Kommunen gav i 1996 dispensation til, at der kunne opføres knap 500 m² butiksareal på "Bodegagrunden. Men parterne kunne ikke enes om salget af grunden. Netto ansøgte siden om placering på lægegrunden ved Nørregade, men kommunen ville ikke give tilladelse bl. a. på grund af den skævdeling af centret. som 2 supermarkeder i denne del ville medføre. Herefter modtog kommunen i.668 underskrifter fra borgere til støtte for, at Netto kunne få en større butik i centret 1

4 Fra Netto s projekt, forevist på borgermødet: facade set fra stien Fra Netto s projekt, forevist på borgermødet: facade set fra parkeringspladsen

5 Ny butik og centret som helhed Tune Center har i 1999 i forvejen et stort supermarked. Brugsen, samt et mindre supermarked. Super 1. Kommunen vil med denne lokalplan give mulighed for, at der bliver plads til endnu et supermarked af en vis størrelse, af hensyn til konkurrencen og fortsat tiltrækning af kunder til centrets specialbutikker og servicefunktioner. Centret består af en langstrakt bebyggelse med to større parkeringspladser, hvor Brugsen ligger lige ved parkeringspladsen ved Nørregade. Det har været vigtigt for kommunen, at et nyt supermarked placeres nær parkeringspladsen ved Tune Parkvej. Herved fordeles parkeringen på de to pladser, og det giver bedre mulighed for at holde liv i det langstrakte center. Med Super 1 i den østligste ende af centret vil tre supermarkeder være placeret optimalt i forhold til specialbutikkerne. Borgermøde Kommunen afholdt d. 7. januar 1999 et borgermøde. hvor projektet for en ny butik på parkeringspladsen ved Tune Parkvej blev debatteret inden udarbejdelse af forslaget til denne lokalplan Mødet var velbesøgt med ca. 200 deltagere. Der var blandt de fremmødte et markant flertal for et nyt butiksareal på parkeringspladsen, også som et tredje supermarked i centret Udover debatten om selve placeringen fremkom der på mødet flere konkrete ændringsforslag især vedrørende de trafikale forhold Forslagene blev undersøgt nærmere og nogle af dem indarbejdet i lokalplanforslaget. Bebyggelsen med to alternativer Den ny butik skal placeres på et sokkelareal på max. 600 m² på den nuværende parkeringsplads direkte langs stien i centret. Butikken skal have kundeadgang fra stien. Den kan opføres med kun en etage eller med en etage og en kælderetage, hvor stueetagen har adgang fra stien og kælderetagen har adgang fra parkeringspladsen. Kælderetagen må kun anvendes til ikkekundeorienterede funktioner, som f.eks. lager, og det samlede bruttoetageareal for bygningen må maksimalt være m². Lokalplanen indeholder to alternativer, A og B, for den mere nøjagtige placering af butikken. Alternativerne har forskellige bestemmelser for udstykning, bygningens højde og placering af varegård. De forskellige bestemmelser har også konsekvenser for hvor på stien indgangspartiet kan placeres samt på adgangen til vareindlevering fra p-pladsen. Dette skyldes store terrænspring både på langs og på tværs af sokkelgrunden. Alternativ A giver mulighed for kundeindgang fra stien i bygningens vestligste ende. hvor stien er højest, samtidig med at der bliver adgang til kælderetagen fra parkeringspladsens niveau i bygningens østligste ende. Bygningen bliver her markant 2

6 Arealet, hvor den ny butik kan opføres, set fra parkeringspladsen mod øst Arealet, hvor den ny butik kan opføres, set fra stien mod vest

7 højere i den østlige ende end de andre bygninger langs stien. Facadehøjden er fastlagt til max. 5 m mod sti og 6,2 ni mod parkeringspladsen Rygningen vil ikke senere kunne opdeles. da stuegulvet kun er i niveau med stien i bygningens ene ende. Varegården skal placeres indenfor sokkelarealet. da der ikke er plads udenfor sokkelarealet i den østlige ende. I alternativ B er facadehøjden fastlagt til max 4 m mod sti og 5,2 m mod parkeringspladsen. Her kan kundeindgangen placeres midt i bygningen. hvilket giver mulighed for en opdeling af bygningen i to butikker. Sokkelarealet er her forlænget lidt mod vest, så der er plads til varegård udenfor sokkelarealet mod øst. Kælderetagen kan i dette forslag ikke få adgang i niveau med parkeringspladsen, men varegårdsarealet kan anvendes til vareelevator og trappe. Alternativ B giver også mulighed for at opføre en butik i en etage uden kælder, hvor kundeindgangen kan placeres i bygningens østlige ende, hvor stien er lavest, for at opnå mindst mulig terrænforskel ved vareindlevering fra parkeringspladsen. Bebyggelsens udseende For en tilpasning til den øvrige centerbebyggelse skal bygnin gen i begge alternativer opføres med røde mursten, rødt tegltag og med "brandkamme. Lokalplanen stiller også særlige krav til tagets udformning. vinduespartier og begrænset skiltning. Antal p-pladser Der er i 1999 før bebyggelse efter denne lokalplan i alt 201 p- i centret pladser samt 2 lastbilpladser. fordelt med 123 p-pladser ved Nørregade og 78 p-pladser samt 2 lastbilpladser ved Tune Parkvej. Den ny bebyggelse efter lokalplanen ville helt uden ændringer af den resterende parkeringsplads reducere antallet af pladser med 27 og de 2 lastbilpladser. Lokalplanen forudsætter, at den resterende parkeringsplads ændres og udvides, så denne plads får min. ca. 70 p-pladser. Kommunen har samtidig besluttet, at de to lasbilpladser skal nyttes udenfor centret til Rendebjergvej. Alt i alt vil centrets 201 p-pladser maksimalt blive reduceret med 8, når der bygges efter lokalplanen. Kommunen fik foretaget en større parkeringsundersøgelse i centret i maj 1995 i forbindelse med spørgsmål om parkering på Fjællestien i centrets østlige ende. Der blev da konkluderet en forventet maksimal belægning på 70 % for Centret som helhed uden parkering på Fjællestien. Undersøgelsen er suppleret med tælling en enkelt lørdag i november Tællingen tyder på, at det fortsat ikke vil give problemer med en mindre reduktion af antallet af parkeringspladser. Ændret og udvidet parkeringsplads Ændringerne af den resterende parkeringsplads består af fjernelse af nogle "rabatøer, en 90 s vending af pladserne nærmest Bodegaen og en ny opstribning. 3

8 Bibliotekshaven

9 Udvidelsen af parkeringspladsen sker i den hidtidige bibliotekshave. Lokalplanen giver mulighed for en større eller en mindre udvidelse af parkeringspladsen i haven Kommunen vil sikre den store udvidelse, hvis der opføres en butik af den størrelse, som lokalplanen giver mulighed for. Det skyldes især, at den store udvidelse giver bedre mulighed for at vende og for varetilkørsel til både hidtidige butikker og den ny butik. Den større udvidelse betyder også, at der samlet kan blive flere parkeringspladser og rabatøer. Parkeringsbåsene skal være min. 2,4 m brede. Ny rampe og trapper Lokalplanen indeholder anlæg af en ny rampe for gående og kørestolsbrugere mellem parkeringspladsen og stien. Samtidig kan den hidtidige trappe nærmest Bodegaen fjernes. hvorved der bliver plads til at vende parkeringsbåsene her. Trappen nærmest Pizza-bygningen påregnes ombygget for at få bedst mulig plads til varetilkørslen. Beplantning og mure Lokalplan nr for Tune Center indeholder retningslinjer for beplantningen på den hidtidige parkeringsplads. Rønnebærtræerne på parkeringspladsens rabatter er plantet efter planen. Planen indeholder også en bøgehæk langs Tune Parkvej, der endnu ikke er plantet. Ændringerne af parkeringspladsen efter nærværende lokalplan nr A betyder, at en del af træerne på parkeringspladsen samt en større del af beplantningen i bibliotekshaven fjernes. Lokalplanen indeholder i stedet krav om. at rabatten langs Tune Parkvej beplantes med bøgehækken og nogle flere træer, ligesom planens nye "rabatøer også skal beplantes. Tune center er bl. a. karakteriseret af mange mure opført i røde mursten De er opført for at klare de store terrænforskelle i centret. Ved udvidelsen af parkeringspladsen skal der opføres tilsvarende ny mur som afgrænsning mod bibliotekshaven, og ved de øvrige ændringer mellem parkeringsplads og sti skal der også reetableres med tilsvarende mur. Hidtidig byplanved- Området var i forvejen omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 32 tægt og lokalplan for Tune Center og lokalplan nr for Tune Center. I byplanvedtægten er området en del af et større område udlagt til offentlige formål som institutioner, kirke og parkeringspladser. Lokalplanen indeholder for dette område kun de nævnte bestemmelser om beplantningen. Begge planer vil blive aflyst inden for nærværende lokalplan nr. I 5.05 A s område. 4

10 Kommuneplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for området I rammebestemmelserne star bla.: Yderligere bebyggelse inden for området skal have til formål at sikre centret som bydelscenter med et bredt udvalg af butikker og privat og offentlig service, og og Området må kun anvendes til butikker. liberalt erhverv, offentlige formål og Den maksimale bebyggelsesprocent for hele centerområdet på 30 overskrides ikke med bebyggelsen i lokalplanforslaget. Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet ligger indenfor et i regionplanen udpeget område med særlige drikkevandsinteresser, hvor grundvandet i særlig grad skal beskyttes. Området ligger desuden inden for en beskyttelseszone omkring Tune Vandværks indvindingsboringer, og i et område, der er særligt sårbart over for nedsivning af forurenende stoffer I beskyttelseszonen og i særligt sårbare områder kan der som hovedregel ikke gives tilladelse til nye grundvandstruende aktiviteter og anlæg. jf. regionplanens side og her specielt retningslinje samt regionplanens temakort om grundvandsbeskyttelse. Salg og realisering Kommunen ejer hele lokalplanområdet. Sokkelarealet på ca. 600 m² til ny butik vil blive offentligt udbudt til salg. Det vil indgå i salgsbetingelserne, at køber skal etablere de forskellige anlæg der hører med til ændringer og udvidelse af den resterende p-plads samt flytning af lastbilpladserne Det forventes, at køber af sokkelarealet vil opføre ny butik snarest mulig 5

11 Lokalplan nr A I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 363 af 30 juni 1997 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Lokalplanen indeholder to alternativer. A og B, for bebyggelsens nærmere placering og højde Forskellen kan ses på kortbilagene. bilag 2A og 2B, og i teksten er de to alternativer markeret med fèd skrift. 1 Lokalplanens 1.1 Det er lokalplanens formål, at give mulighed for opførelse formål af ny bebyggelse til centerformål på eksisterende p-plads i centret. 1.2 Det er også lokalplanens formål, at muliggøre ændringer og udvidelse af den resterende p-plads. 2 Lokalplan- 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag I. Omrä området det omfatter litra "au". del af litra "æ". del af matr. nr. 15 ml og del af matr. nr. 15 mm, afle Tune by, Tune, samt parceller der efter d. 1 juli 1999 udstykkes herfra. Området er i byzone. 3 Områdets 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til butikker. liberalt anvendelse erhverv, restaurationsvirksomhed og lignende centerformål samt parkeringsplads. Endvidere kan arealet på matr. nr. 15 mm og 15 ml, Tune, i det omfang det ikke inddra ges til p-plads, jævnfør 4.2, fortsat anvendes til offentli ge formål. 4 Udstykning 4.1 Alternativ A Der kan udstykkes en parcel (som sokkelareal) på ca. 600 m² fra litra "au" med en beliggenhed i princippet som den viste nye bygning på bilag 2A. Alternativ B Der kan udstykkes et sokkelareal på max. ca. 600 samt max. ca. 60 m² til varegård m.v. fra litra au med en beliggenhed i princippet som den viste nye bygning med varegård på bilag 2B. Denne udstykning medfører, at sokkelarealet kun må bebygges i henhold til alternativ B i 7. Sokkelarealet på i alt ca. 600 m² kan udstykkes i flere parceller. hvis bygningen på hver parcel kan få direkte adgang fra stien. 6

12 Figur 1 Lille udvidelse af parkeringspladsen i bibliotekshaven Figur 2 Stor udvidelse af parkeringspladsen i bibliotekshaven

13 4.2 En større eller mindre del af matr. nr. 1 3 mm (bibliotekshave) og 15 ml. Tune kan overføres til litra "au" (parkeringsplads) f. eks. som vist på figur 1 eller 2 på siden overfor. 5 Vejadgang og 5.1 Området skal fortsat have vejadgang fra Tune Parkvej parkering som vist på bilag I. 5.2 Ved bebyggelse på parkeringspladsen skal den resterende plads ændres og udvides inden for de i 5.3, 3.4 og 5.5 nævnte retningslinjer. så der i aft kan være min. ca 70 p- pladser. Antallet af parkeringspladser kan dog mindskes til fordel for flere beplantede rabatarealer, hvis kommunen vurderer parkeringsbehovet som mindre. 5.3 Parkeringspladsen kan udvides øst for indkørslen som vist på figur 1 eller 2 på modstående side. Ved udvidelsen skal der etableres ny mur mellem parkeringspladsen og biblioteksarealet (matr. nr. 15 mm. Tune) Parkeringspladsens niveau og murens højde skal etableres efter hensyn til bibliotekets vinduesarealer (bygningen på matr. nr. 15 mm, Tune). 5.4 Den resterende parkeringsplads kan ved bebyggelse ændres i princippet som vist på bilag 2A / bilag 2B. Parkeringsbåsene vest for det ny butiksareal kan vendes 90. Rabatøer mellem parkeringsbåsene kan fjernes og opstribning ændres, idet den enkelte p-plads dog skal være min. 2,4 m bred, 5.5 Varetilkørsel til den ny bygning skal ske på arealet mellem bygningen og matr. nr. 15 mf, Tune, ligesom varetilkørslen til matr. nr. 15 mf og 15 mg, Tune, også fortsat skal foregå herfra. 5.6 Der etableres en rampe for gående og kørestolsbrugere fra parkeringspladsen til stien som vist på bilag 2A I bilag 2B med en hældn ing på max 1:20 og en bredde på min. 2 m. Trappen nærmest matr. nr. 15 me, Tune, kan nedlægges, når rampen etableres. 5.7 Parkeringsplads nærmest rampen eller del af rabatarealet vest for rampen ved bebyggelse i henhold til afternativ A kan anvendes til kundevogne. 1 Der vil blive tidsbegrænset varetilkørsel for større biler, hvis kommunen skønner det nødvendigt og under forudsætning af politiets godkendelse. 7

14 Alternativ A bygningens højde i forhold til stien Alternativ B bygningens højde i forhold til stien Alternativ A bygningens højde i forhold til parkeringspladsen Alternativ A bygningens højde i forhold til parkeringspladsen

15 6 Belysning 6.1 Ved ændring af parkeringspladsen skal belysningen reetableres i tilsvarende standard. 7 Bebyggelscns 7.1 Bebyggelse må kun opføres med et bebygget areal på omfang og max. 600 m² og et bruttoetageareal på max m² som placering en butik eller opdelt i flere butikker, hvis hver butik kan få kundeadgang fra stien. Bebyggelsen må kun opføres i en etage eller i en etage med kælder. Stueetage skal etableres med kundeadgang direkte fra stien syd for bebyggelsen, og kælderetagen må kun anvendes til funktioner, der ikke er kundeorienterede. som lager mv. 7.2 Bebyggelse på parkeringspladsen må kun placeres i princippet som vist på bilag 2A eller bilag 2B. Den skal opføres i stiskel eller så tæt på stiskel som vist på bilag 2A / bilag 2B. Hvis bebyggelsen placeres som vist på bilag 2B. skal den opføres i henhold til alternativ B i 7.4 og Bebyggelse skal opføres med parallelle saddeltage i princippet som vist på bilag 2A / bilag 2B, så det enkelte tags bredde ikke overstiger 12 m. Tagets vinkel med det vandrette plan skal være Alternativ A Ved bebyggelse med placering som vist på bilag 2A, må stuegulvkoten maximalt være DNN, facadehøjden (hvor tagflade skærer facadelinjen) må ikke overstige 5 m mod stien og 6,2 m mod parkeringspladsen, og der skal være en frihøjde under tagudhæng på min. 2,1 m. Alternativ B Ved bebyggelse med placering som vist på bilag 2B, må stuegulvkoten maximalt være DNN, facadehøjden (hvor tagflade skærer facadelinjen) må ikke overstige 4 m mod stien og 5.2 m mod parkeringspladsen, og der skal være en frihøjde under tagudhæng på min. 2,1 m. 7.5 Alternativ A Ved bebyggelse med placering som vist på bilag 2A, skal der etableres en varegård til bebyggelsen på min. 35 m² inden for sokkelarealet. der på bilag 2A er vist som ny bygning. Varegården kan indrettes på parkeringsarealet under bygningens stueetage. Varegården skal afgrænses af mur. Alternativ B Ved bebyggelse med placering, som vist på bilag 2B, kan det på bilaget skraverede areal anvendes til varegård, varetilkørsel, vareelevator og trappe til kælderetage. Der 8

16 Alternativ B - I etage uden kælder - bygningens højde i forhold til stien Alternativ B - I etage uden kælder - bygningens højde i forhold til parkeringspladsen

17 skal etableres min. 35 m² varegård. og varegården skal afgrænses af mur. 8 Bebyggelsens 8.1 Bebyggelse skal opføres med alle facader inklusive gavlydre fremtræ- trekanter i røde mursten og tage af rode teglsten. Gavle den skal opføres med brandkam, som karakteriserer den øvrige centerbebyggelse. 8.2 Bebyggelse skal opføres med vinduer i alle fire facader efter kommunens nærmere godkendelse i forbindelse med byggesagsbehandlingen. På de lange facader ud mod henholdsvis stien og parkeringspladsen skal vinduerne fordeles på facaden, så bygningen ikke virker for bastant, og ud mod stien skal der være større vinduespartier. 8.3 Der må kun opsættes skilte af begrænset størrelse som bogstaver sat direkte på facaden eller på anden måde, som afdæmpet harmonerer med bebyggelsen. 8.4 Der må ikke opsættes antenner eller paraboler på bygningen. 2 9 Mure og be- 9.1 Ved udvidelse og ændringer af p-pladsen og adgangsforplantning hold mellem sti og p-plads skal der opføres mure med til svarende udseende og standard, som øvrige mure i centret. Hegning af varegård må kun etableres som tilsvarende mur. 9.2 Ved bebyggelse og fjernelse af rabatøer med træer jævnfør 5.4 skal rabatten langs Tune Parkvej beplantes med en bred bøgehæk og flere rønnebærtræer med f.eks. en afstand af ca. 4 m mellem træerne. Tilbageblevne og nye rabatøer skal også beplantes med bøgehæk/rønnebær-træer. 10 Forudsætninger 10.1 Før ny bebyggelse tages i brug skal følgende være etable for ibrugtagen ret: ændring og udvidelse af parkeringspladsen i henhold til 5.2 ny rampe mellem parkeringsplads og sti i henhold til 5.6 ny beplantning i henhold til 9.2 tilslutning til naturgas. 2 Bebyggelsen kan tilsluttes områdets fællesantenneanlæg. 9

18 11 Anysning af 11.1 Partiel byplanvedtægt nr. 32 for Tune Center. tinglyst d. byplanvedtægt og lokalplan nr for Tune center. tingog lokalplan lyst d aflyses for det område, der er omfattet af lokalplanen. 12 Retsvirkningcr 12.1 Efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme. der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes. bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan efter planlovens 19 dispensere fra bestemmelser i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. En dispensation forudsætter forudgående orientering efter planlovens 20. stk. 1. medmindre den efter byrådets skøn er af underordnet betydning. jf. 20. stk. 2. Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i lov om planlægning er foranstående lokalplan vedtaget af byrådet d. 15. juni Hans Barlach viceborgmester p. b. v. Anita Kjeldsen afdelingsleder 10

19

20

21

22 Sagsforløb Netto ønsker areal til en større butik i Tune Center. Flere muligheder behandles i kommunen. Efter kommunens afslag på ansøgning om ny butik ved Nørregade. modtager kommunen underskrifter fra borgere til støtte for, at Netto kunne få en større butik i Centret. Oktober 1998 Teknisk Udvalg beslutter d. 7. oktober at der skal udarbejdes forslag til lokalplan for nyt butiksareal på parkeringspladsen ved Tune Parkvej og undersøges forskellige muligheder for p-pladsudvidelse og vejføring December 1998 Teknisk Udvalg behandler d 2. december 1998 resultater af forvaltningens undersøgelser af arealet og trafikforholdene. Udvalget beslutter, at der skal afholdes borgermøde før lokalplanforslaget udarbejdes. Januar 1999 Kommunen holder borgermøde i Tune Center d 7. januar 1999 med ca. 200 deltagere. Der er debat, for og imod placering af butik på parkeringspladsen, med markant stemning for den ny butik her. Der kommer flere forskellige forslag til ændringer i forhold til det fremlagte projekt. Februar 1999 Teknisk Udvalg behandler d. 3 februar 1999 indlæggene på borgermødet og beslutter herudfra de nærmere retningslinjer for lokalplanforslaget. Bl.a. at forslaget skal indeholde to alternativer for bebyggelsen. Efter behandling i Teknisk Udvalg og økonomiudvalget d. 23. februar 1999 godkender Byrådet samme dag lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse Marts - Maj 1999 Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra d. 12. marts til d. 10. maj Kommunen modtager 11 henvendelser med bl. a. synspunkter for og imod henholdsvis alternativ A og alternativ B samt forskellige mindre ændringsforslag. Juni 1999 Indsigelserne behandles i Teknisk Udvalg d. 2. juni og i økonomiudvalget d. 8. juni. Herefter vedtager Byrådet d. 15. juni I 999 lokalplanen, således at de to alternative byggemuligheder fortsat indgår i planen samt med andre mindre ændringer i forhold til lokalplanforslaget. 25. juni 1999 Vedtagelsen af lokalplanen annonceres i den lokale avis, hvorefter lokalplan nr. I 5.05 A for ny butik på P-plads i Tune Center er retsgyldig.

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN 15.13. Ældreboliger på Fjællestien i Tune GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97

LOKALPLAN 15.13. Ældreboliger på Fjællestien i Tune GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 LOKALPLAN 15.13 Ældreboliger på Fjællestien i Tune GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i Greve Kommune i samarbejde med Skaarup & Jespersen,

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplan 11.41 Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i Greve Kommune. Offentlig fremlæggelse Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN 12.26 FOR BOLIGBEBYGGELSEN LÆRKEHEGNET IV I GREVE

LOKALPLAN 12.26 FOR BOLIGBEBYGGELSEN LÆRKEHEGNET IV I GREVE LOKALPLAN 12.26 FOR BOLIGBEBYGGELSEN LÆRKEHEGNET IV I GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 124 For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 RIBE BYKERNE Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... 2 Redegørelse: 1. Lokalplanens formål og indhold 4 2. Forhold til den øvrige planlægning...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Ballerup bymidte er i dag omfattet af i alt 7 byplanvedtægter.

Læs mere

Tvedvej. Tvedvej Avernakøvej. Lokalplan 003.385. for et butiksområde ved Tvedvej

Tvedvej. Tvedvej Avernakøvej. Lokalplan 003.385. for et butiksområde ved Tvedvej Tvedvej Tvedvej Avernakøvej Lokalplan 003.385 for et butiksområde ved Tvedvej Teknisk Forvaltning, september 2004 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan, hvori byrådet fastsætter bestemmelser for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 37 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 37 vedrører et område mellem Herlev Torv og Herlev Ringvej, nord for Herlev Hovedgade. Lokalplanen fastlægger en udvidelse af butiksbebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej

for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej Lokalplan GL 35.2 for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed side 3 Eksisterende forhold side 3 Lokalplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

Tillæg nr. 42. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej,

Tillæg nr. 42. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej, Tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej, Ringkøbing Ringkøbing- 21. april 2015 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 L OKALPLAN for ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE VED NYRAD BYCENTER (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 DELVIST AFLYST Pris 20.00 kr. AFLYSNING Lokalplan nr. B - 102.2,

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 29 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 29 vedrører et område mellem Tårnvænget og Kastaniedal og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres efter. Bebyggelsen

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR LOKALPLAN nr. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR SYGEHUSVEJEN, ÆRØSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indledning: Ærøskøbing kommune Lokalplan nr. 9-13 A for et boligområde syd for Sygehusvejen, Ærøskøbing (matr. nr. 69

Læs mere

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15 Lokalplan 1.50 Udvidelse af kolonihaveområdet & Kommuneplantillæg nr. 15 Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Baggrund og formål...3 Forhold til anden planlægning...4 Regionplan 2005...4 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

LOKALPLAN 41. For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 41. For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 41 For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret DRAGØR KOMMUNE Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret 1 2 INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplanen baggrund side 5 Planens indhold Planens forhold til

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 HØJER KOMMUNE Lokalplan 03.49.06 Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail: raadhuset@hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Indhoidsfortegnelse: Redegørelse. Lokalpianens bestemmelser. side

Indhoidsfortegnelse: Redegørelse. Lokalpianens bestemmelser. side Indhoidsfortegnelse: Redegørelse Lokaiplanens baggrund 2 Beskrivelse af lokaiplanen 2 Lokalpianens forhold til anden planlægning 3 Lokalpianens retsvirkninger 4 side Lokalpianens bestemmelser 1 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

NOVEMBER 1918 J. NR. 27-11 - 53. NR. 53. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR AHLERVEJ l TROLDHEDE TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66.

NOVEMBER 1918 J. NR. 27-11 - 53. NR. 53. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR AHLERVEJ l TROLDHEDE TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. NOVEMBER 1918 J. NR. 27-11 - 53. NR. 53 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR AHLERVEJ l TROLDHEDE TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan nr. 53 for et boligområde syd for

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION M.V. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning ApS www.it-knowhow.com LOKALPLAN NR. 11.02

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988

LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988 LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nuværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af ønsket om at kunne udnytte området ved det tidligere bryggeri - Urban

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-01 SAMSØVEJ REDEGØRELSE. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆG- NING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan Nærværende

Læs mere

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning ApS www.it-knowhow.com Denne lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev T Anmelder: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde tlf.: 96 77 99 00 ORIGINAL 22542? 03 OUU0.0070 LOKALPLAN NR. 20.20.04 ORIGINAL 225390 03 0000.0070.04.20015 TÅ 400r00 K Område til offentlige

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

LOKALPLAN 15.12 for Byagerparken i Tune

LOKALPLAN 15.12 for Byagerparken i Tune LOKALPLAN 15.12 for Byagerparken i Tune Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning ApS

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 05.5 for Nyttehaver ved Maglehøj Juli 1984 Frederiksværk Kommune LOKALPLAN 05.5 FOR NYTTEHAVER VED MAGLEHØJ INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens formål og indhold... l Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge

LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 6-02.4 ANDELSBOLIGER PÅ GARTNERJORDEN I LELLINGE INDHOLDSFORTEGNELSE: side Lokalplanens formål og indhold 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til

Læs mere

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej.

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej. Til: Planudvalget U D K A S T Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde øst for Gammelgårdsvej. Dato: 2. marts 2011 Sags id: 190-2008-10408 Dokument: 190-2011-35681 By, Erhverv og Natur

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

LOKALPLAN 88. For "Posefabrikken" ved Høstvej, Bondebyen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 88. For Posefabrikken ved Høstvej, Bondebyen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 88 For "Posefabrikken" ved Høstvej, Bondebyen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 51 For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere