Udsteder. Kommuninvest. Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011. Kommuninvest Finans relateret til. en kurv af aktier inden for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsteder. Kommuninvest. Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011. Kommuninvest Finans 2011. relateret til. en kurv af aktier inden for"

Transkript

1 Informationsmateriale 19. juni 2008 Udsteder Kommuninvest Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011 Kommuninvest Finans 2011 relateret til en kurv af aktier inden for den europæiske finansielle sektor Arrangør

2 ANSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i informationsmaterialet os bekendt er rigtige, og at informationsmaterialet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som informationsmaterialet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i informationsmaterialet. Örebro, den19. juni 2008 Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (publ) (Udsteder) erklæ- Arrangørs ring I vor egenskab af Arrangør skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Udstederen og dennes revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne, og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i informationsmaterialet indeholdte informationer, og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhænge. Danske Bank A/S påtager sig intet ansvar for Kommuninvests opfyldelse af dets forpligtelser over for rettighedshavere, og eventuelle tvister mellem Kommuninvest og rettighedshaverne eller mellem rettighedshaverne indbyrdes er Danske Bank A/S uvedkommende. Ved begrebet rettighedshavere forstås i dette informationsmateriale indehavere af registrerede ejerrettigheder i Værdipapircentralen A/S over hovedstol i forbindelse med de udstedte obligationer. København, den 19. juni 2008 Danske Bank A/S (Arrangør) 2

3 Vigtige oplysninger til investorerne Nærværende Informationsmateriale indeholder en uddybende beskrivelse til potentielle investorer af de udbudte obligationer samt vilkårene for udbudet af disse. Idet Kommuninvest ifølge 23, stk. 4, nr. 6 i lov om værdipapirhandel (lovbekendtgørelse nr. 214 af 2. april 2008 med senere ændringer) er undtaget fra pligten til at offentliggøre et prospekt, er der udarbejdet nærværende Informationsmateriale. Obligationerne er på forhånd godkendt til optagelse til handel og notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Investering i obligationerne kan medføre en risiko for tab, og det anbefales investorerne at søge uafhængig rådgivning i relation til juridiske, regnskabs- og skattemæssige aspekter, som relaterer sig til investorernes individuelle forhold. For en nærmere beskrivelse af risiciene forbundet med at investere i obligationerne henvises til afsnittet Beskrivelse af væsentlige risikoforhold nedenfor. Obligationerne er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i hvert enkelt lands nationale lovgivning. Investorer, der ønsker at investerer i de udbudte obligationer, forudsættes selv at indhente oplysninger om eventuelle begrænsninger vedrørende muligheden for at investere i de udbudte obligationer samt påse overholdelsen heraf. Udstederen og Arrangøren påtager sig intet ansvar i så henseende. Obligationerne egner sig for investorer, som har en investeringshorisont, der som minimum modsvarer obligationernes løbetid og er ikke egnede for investorer med en investeringshorisont, der er kortere. Obligationerne er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i hvert enkelt lands nationale lovgivning. Udstederen påtager sig intet ansvar i så henseende. Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger til investorerne...3 Indholdsfortegnelse...3 Kort beskrivelse af obligationerne...4 Beskrivelse af væsentlige risikoforhold...5 Obligationsbetingelser...7 Beregning af Indekset m.v Justeringer af Indekset Skattemæssige forhold Oplysninger om Tegning m.v Oplysninger om Kommuninvest Tegningsblanket

4 Kort beskrivelse af obligationerne I dette informationsmateriale beskrives de aktieindekserede obligationer Kommuninvest Finans 2011 med ISIN-kode DK , som udstedes af Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (publ) (Kommuninvest). Obligationerne giver investor mulighed for at få del i eventuelle ændringer i en kurv af aktier (benævnt Indekset og beskrevet nedenfor), uden at investor risikerer hele det investerede beløb. Indekset består af en ligevægtet kurv af Aktier (som defineret nedenfor) udstedt af 10 selskaber inden for den europæiske finansielle sektor, som er udvalgt af Beregningsagenten. Samtlige Aktier i Indekset er noteret på en børs i Europa. Afkastet på obligationerne, som er i danske kroner, er knyttet til udviklingen i Indekset. Obligationerne udstedes i danske kroner til kurs 105 og indfries efter 3 år til minimum kurs 95. Indfrielsesbeløbet afhænger af udviklingen i Indekset. Hvis der har været et positivt afkast i Indekset, indfries obligationerne til kurs 100 med tillæg af Deltagelsesgraden (indikativt 100 %) (som defineret nedenfor) ganget med stigningen i de underliggende Aktier. Indeksstigningen medregnes dog højest med op til indikativt 90 %, uanset hvor meget Indekset udvikler sig i positiv retning. Den maksimale indeksstigning (benævnt Indeksloftet) samt Deltagelsesgraden fastsættes endeligt på baggrund af markedsforholdene efter tegningsperiodens udløb og senest den 9. juli Såfremt der ikke kan opnås et Indeksloft på minimum 50 %, og en Deltagelsesgrad på minimum 100 %, aflyses udstedelsen. Endvidere har både Udstederen og Arrangøren efter forudgående konsultation med den anden part ret til at aflyse udstedelsen, såfremt der tegnes for mindre end nominelt DKK , eller hvis der indtræffer en begivenhed, der skønnes at kunne påvirke udstedelsen. Obligationerne udstedes den 11. juli 2008 og indfries den 11. juli 2011, jf. dog nedenfor under Opsigelighed, Misligholdelse og Førtidsindfrielse. Obligationerne er uforrentede i løbetiden. For en nærmere beskrivelse af beregningsmekanismen for obligationerne samt yderligere oplysninger om Indekset henvises der til afsnittene Obligationsbetingelser og Beskrivelse af Indekset m.v. 4

5 Beskrivelse af væsentlige risikoforhold Investor skal være opmærksom på de særlige risici, der er forbundet med investering i de aktieindekserede obligationer. 1. Afkastrisiko Obligationerne bærer ingen kuponrente og genererer ikke et løbende afkast. Et eventuelt afkast er afhængigt af ændringen i Indekset, idet Indfrielsesbeløbet på obligationerne er knyttet til udviklingen i Indeksets værdi. Et eventuelt positivt afkast udbetales først på Indfrielsesdagen. Såfremt ændringen i Indekset fra Vurderingsdag (Start) til Vurderingsdag (Slut) under hensyntagen til de beskrevne beregningsmetoder er positiv, vil Indfrielsesbeløbet ved obligationernes udløb være større end DKK for hver obligation á DKK Ændringer i Indeksets værdi i positiv retning vil derfor have væsentlig betydning for om, og i hvilket omfang, en investor vil opnå et afkast af sin investering, som modsvarer en alternativ investering på købstidspunktet. Såfremt Indeksets værdi er faldet i perioden fra Vurderingsdag (Start) til Vurderingsdag (Slut) vil obligationerne blive indfriet til en kurs under pari, men aldrig under kurs 95, ved obligationernes udløb. I værste tilfælde vil investor således kunne få et kurstab på 5 (kurs pari 95), miste overkursen på obligationerne på initialt 5 procentpoint samt miste renten på en alternativ investering i investeringsperioden (svarende til ca. 4,64 % p.a. ved investering i statsobligationer, opgjort ud fra markedsforholdene den 2. juni 2008). Afkastet af den investerede kapital bliver i dette scenarie -9,52 % (svarende til et årligt afkast på -3,68 %). 2. Salg inden udløb (likviditetsrisiko) En yderligere risiko ved obligationerne er prisdannelsen i det sekundære marked. Obligationerne forventes ikke at blive handlet dagligt. Hverken Udstederen eller Arrangøren er forpligtet til at etablere et sekundært marked for handel med obligationerne. Arrangøren tilstræber dog under normale markedsforhold at opretholde et sekundært marked. Som udgangspunkt vil der være et spænd på 1 kurspoint mellem hhv. købs- og salgspris. Der stilles kun salgspriser, hvis Arrangøren har en beholdning af obligationerne. I obligationernes løbetid (perioden mellem Udstedelsesdagen og Indfrielsesdagen) vil den teoretiske værdi af obligationerne bl.a. afhænge af renteniveauet i danske kroner samt kursudviklingen og volatiliteten i Indekset. Obligationernes teoretiske værdi før udløb kan således ikke beregnes ved kun at betragte Indeksets værdi. Den garanterede indfrielseskurs på 95 gælder alene på Indfrielsesdagen. Et fald i Indekset vil kunne påvirke kursen på obligationerne i ugunstig retning og dermed medføre risiko for kurstab, såfremt obligationerne realiseres før Indfrielsesdagen. 3. Valuta risiko Selvom størstedelen af Aktierne i Indekset er denominerede i fremmede valutaer, får udviklingen i disse valutaer ikke nogen indflydelse på afkastet. 4. Førtidig indfrielse I tilfælde af førtidig indfrielse, se afsnittene Opsigelighed, Misligholdelse og Førtidsindfrielse, har investorerne risiko for kurstab som følge af, at de afledte finansielle kontrakter, som afdækker Udstederens risiko, i givet fald skal realiseres på markedsvilkår. Dette vil med stor sandsynlighed betyde, at obligationerne i givet fald vil blive indfriet til en kurs, der afviger fra kurs Kreditrisiko Investor har en kreditrisiko på Kommuninvest, idet Kommuninvest som Udsteder hæfter for opfyldelse af forpligtelserne knyttet til obligationerne, herunder betaling af Indfrielsesbeløbet. 5

6 Udstederens langfristede gældsforpligtelser er tildelt den højeste opnåelige kreditrating på Aaa af Moodys Investors Service Inc. og AAA af Standard & Poors. Dette er i øvrigt samme rating som Kongeriget Danmark har hos Moodys Investors Service Inc. og Standard & Poors. Nærmere beskrivelse af Udstederen findes i afsnittet Oplysninger om Kommuninvest. 6

7 Obligationsbetingelser Udsteder Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (publ) Drottninggatan 2/Fenixhuset Box 124 SE Örebro Sverige Udstedelsesdag 11. juli 2008 Notering Valuta Beløb Obligationerne søges optaget til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S med første noteringsdag den 11. juli 2008, uanset om tegningen lukkes inden den 4. juli 2008, jf. afsnittet Oplysninger om Tegning m.v. Obligationerne udstedes i danske kroner (DKK). Størrelsen af den initiale udstedelse afhænger af resultatet af tegningen. Hvis tegningsbeløbet ikke udgør mindst DKK , har både Udstederen og Arrangøren efter forudgående konsultation med den anden part ret til at aflyse udstedelsen. Stykstørrelse registrering Emissionskurs Amortisering Kuponrente Indfrielse Betaling og Udstedelsen kan senere forhøjes, dog senest den 11. april Der er ikke fastsat nogen øvre grænse for udstedelsens størrelse. Se endvidere afsnittet Oplysninger om Tegning m.v. Obligationerne registreres mod betaling i Værdipapircentralen A/S i andele á DKK Der udstedes ingen fysiske papirer. Obligationerne tegnes til kurs 105 (franko kurtage). Stående lån. Obligationerne kan ikke indfris før udløb, medmindre betingelserne for Førtidsindfrielse (som defineret nedenfor) er opfyldt. Obligationerne bærer ikke kuponrente. Obligationerne indfries den 11. juli 2011 (Indfrielsesdag). Betaling af Indfrielsesbeløbet (som defineret nedenfor) sker gennem det kontoførende institut via Værdipapircentralen A/S. Indfrielsesbeløbet beregnes af Beregningsagenten, jf. afsnittet Indfrielsesbeløb. I forbindelse med fastsættelsen af Indfrielsesbeløbet benyttes værdierne af de underliggende Aktier i Indekset på Vurderingstidspunktet (som defineret nedenfor) for de under Vurderingsdag (Start) og Vurderingsdag (Slut) nævnte dage. Indfrielsesbeløbet vil blive meddelt som foreskrevet under afsnittet Meddelelser. I perioden mellem Udstedelsesdag og Indfrielsesdag bestemmes kursen på obligationerne gennem den almindelige handel på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Udstederen og Arrangøren påtager sig intet ansvar for, at denne kursnotering følger værdien af Indekset og har ingen forpligtelse til at tilbagekøbe obligationerne bortset fra, at Udstederen er forpligtet til at indfri obligationerne på Indfrielsesdagen. Falder en betaling, herunder betaling af Indfrielsesbeløbet, ikke på en dag, hvor kommercielle banker generelt har åbent for betalinger i Danmark (en Bankdag), udskydes betalingen til den næstfølgende Bankdag. 7

8 Investorerne vil ikke have krav på rente eller andre beløb i anledning af en sådan udskudt betaling. Underliggende Aktieindeks (Indeks) Indekset består af en kurv af Aktier (Aktierne) udstedt af 10 selskaber inden for den finansielle sektor i Europa. Aktierne er alle udvalgt af Beregningsagenten. Indekset er et kursindeks, hvilket vil sige., at der ikke tages højde for udbetaling af udbytte og andre udlodninger vedrørende Aktierne i Indekset, når afkastet på Indekset fastsættes. En investering i Indekset via obligationen vil derfor over tid sandsynligvis give et lavere afkast end en direkte investering i Aktierne udstedt af de 10 selskaber. Der gælder en række yderligere vilkår i relation til beregningen af Indekset, jf. nedenfor i dette afsnit og i afsnittet Beskrivelse af Indekset mv., herunder vedrørende eventuelle efterfølgende justeringer af Indekset, jf. nedenfor under Justeringer af Indekset. Aktierne De underliggende Aktier: Navn Reuters kode Vægt Børs 1 HSBC Holdings plc HSBA.L 1/10 London, UK 2 Banco Santander SA SAN.MC 1/10 Continuous, Madrid, Spain 3 UniCredit SpA CRDI.MI 1/10 Milan, Italy 4 BNP Paribas BNPP.PA 1/10 Euronext Paris, France 5 Royal Bank of Scotland RBS.L 1/10 London, UK Group plc 6 Banco Bilbao Vizcaya BBVA.MC 1/10 Continuous, Madrid, Spain Argentaria, S.A 7 Societe Generale SOGN.PA 1/10 Euronext Paris, France 8 Nordea Bank AB NDA.ST 1/10 OMX, Stockholm 9 Danske Bank A/S DANSKE. CO 1/10 OMX, Copenhagen 10 Svenske Handelsbanken AB SHBa.ST 1/10 OMX, Stockholm For en kort beskrivelse af de enkelte Aktier henvises til afsnittet Beskrivelse af Aktierne i Indekset. Deltagelsesgrad Deltagelsesgraden er udtryk for, hvor stor en procentdel af ændringen i Indeksets værdi, som investor modtager på Indfrielsesdagen. Deltagelsesgraden er fastsat til minimum 100 %. Såfremt markedsforholdene senest den 9. juli 2008 giver mulighed herfor, og Afkastloftet helt kan fjernes, vil Deltagelsesgraden eventuelt kunne forhøjes til mere end 100 %. Indfrielsesbeløb Ved Indfrielsesbeløb forstås det beløb, der skal betales til investor på Indfrielsesdagen i overensstemmelse med nedenfor anførte: Hver obligation à DKK indfries på Indfrielsesdagen, medmindre den er førtidsindfriet, (jf. nedenfor under Førtidsindfrielse), med et beløb som er det højeste af: 95 % af hovedstolen, det vil sige DKK 950, eller En værdi, der beregnes af Beregningsagenten, som følger: DKK DKK * Deltagelsesgrad * Min [Indeksloft; Indeksafkast) Indfrielsesbeløbet er dog maksimalt DKK (indikativt) pr. obligation à nominelt DKK Det maksimale Indfrielsesbeløb vil som minimum udgøre DKK pr. obligation à nominelt DKK 1.000, idet udstedelsen aflyses, såfremt Indeksloftet (jævnfør nedenfor) ikke kan fastsættes til minimum 50 %. 8

9 Matematisk kan indfrielsesbeløbet i procent beskrives således: 100 % + Max(-5 %; min(indeksloft; Deltagelsesgrad * Indeksafkast)) Herved forstås: Indeksafkast: Beregnes efter formlen: (Pris (slut) minus Pris (start)) divideret med Pris(start) Indeksloft: Ved Indeksloft forstås et fastsat maksimum for Indeksafkastet, hvilket for nærværende udstedelse er fastsat til 90 % (indikativt). Indeksloftet og deltagelsesgraden bestemmes ud fra markedsforholdene på dagen for prisfastsættelsen af obligationerne. Indeksloftet og deltagelsesgraden vil blive endeligt fastsat senest den 9. juli 2008 og vil blive meddelt via OMX Copenhagen Exchange A/S senest den 9. juli 2008, kl Meddelelse om Indfrielsesbeløb afgives tidligst den 20. juni 2011 og senest den 6. juli Efter 14 Bankdage før Indfrielsesdagen vil eventuelle korrektioner i relation til Pris (Slut) på de enkelte Aktier i Indekset ikke indgå i beregningen af Indfrielsesbeløbet. Pris (Start) Pris (Slut) Det ligevægtede aritmetiske gennemsnit af værdien af hver af Aktierne på Vurderingstidspunktet på Vurderingsdag (Start) indekseret til kurs 100. Kurs 100 plus den gennemsnitlige procentvise ændring af hver af Aktiernes værdi, beregnet efter følgende formel: * = Ændring i 1 10 Aktiei Ændring Aktie i Betyder for hver Aktie i Indekset: Aktiei Slut ÆndringAktie i = 1 Aktie Start Hvorved forstås: i Aktie i Start er værdien af hver enkelt Aktie på Vurderingstidspunktet på Vurderingsdag (Start). Aktie i Slut er værdien af hver enkelt Aktie på Vurderingstidspunktet på Vurderingsdag (Slut). Opsigelighed Førtidsindfrielse Obligationerne er uopsigelige for såvel Udstederen som investor i hele løbetiden, med undtagelse af bestemmelserne om Førtidsindfrielse (som defineret nedenfor). Obligationerne kan alene indløses før Indfrielsesdagen, såfremt Udstederen har misligholdt sine forpligtelser i overensstemmelse med disse obligationsbetingelser (jf. nedenfor i afsnittet Misligholdelse) eller Udstederen erklæres konkurs. Førtidsindfrielse af obligationerne sker til en af Beregningsagenten beregnet værdi af obligationerne (Førtidsindfrielsesbeløbet), der fastsættes på baggrund af blandt andet aktuelle markedsforhold, den senest 9

10 tilgængelige pris og andre forhold, som Beregningsagenten finder relevante. Meddelelse om eventuel Førtidsindfrielse gives i henhold til afsnittet Meddelelser. Betaling af Førtidsindfrielsesbeløbet til obligationsejerne skal ske snarest muligt efter, at Beregningsagenten har gennemført beregning af Førtidsindfrielsesbeløbet i overensstemmelse med det foregående. Misligholdelse Enhver investor er berettiget til at erklære obligationslånet forfaldent til umiddelbar betaling såfremt: a) Udstederen undlader at betale hovedstol på obligationerne, og sådan betalingsundladelse fortsætter mere end 30 kalenderdage efter Indfrielsesdagen; eller b) Udstederen i øvrigt ikke overholder øvrige vilkår for nærværende obligationslån i indtil 60 kalenderdage, efter skriftlig rekommanderet meddelelse er fremsendt af en eller flere investorer til Udstederen med anmodning om overholdelse af disse samme vilkår. Retsstilling Omsættelighed Forældelse Beregningsagent Obligationerne er almindelige, usikrede fordringer på Udstederen. Obligationerne er at betragte som omsætningspapirer lydende på ihændehaveren. Obligationerne kan ikke noteres på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i obligationernes omsættelighed. For investorer med tilhørsforhold til andre retsområder end Danmark tages dog forbehold for sådanne retsområders lovgivning. Forældelsesfristen for hovedstolen er 10 år fra forfaldsdagen. Danske Bank A/S Holmens Kanal København K Beregningsagentens afgørelser er, bortset fra åbenbare fejl, endelige og bindende. Force Majeure Meddelelser Lovvalg og værneting Udstederen, Arrangøren og/eller Beregningsagenten er ikke ansvarlige for eventuel skade påført investorerne over obligationerne som følge af lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer, strejker, lockout, boykot eller blokade, uanset om Udstederen, Arrangøren og/eller Beregningsagenten selv måtte være part i en sådan konflikt, herunder at denne kun rammer dele af Udstederens, Arrangørens og/eller Beregningsagentens funktioner, forudsat at der ikke foreligger selvstændigt ansvar for disse. Udstederen, Arrangøren og/eller Beregningsagenten er ej heller ansvarlige for eventuel skade ved for sen betaling forårsaget af ovennævnte hændelser. Alle meddelelser vedrørende obligationerne vil blive afgivet via OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S eller Værdipapircentralen A/S. Obligationerne er underlagt dansk ret, og eventuelle søgsmål med relation til obligationerne skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i København. 10

11 Beregning af Indekset m.v. Følgende definitioner gælder vedrørende Indekset: Vurderingsdag (Start) Betyder Udstedelsesdagen, eller hvis denne dag ikke er en Planlagt Handelsdag (som defineret nedenfor), den følgende dag, som er en Planlagt Handelsdag, dog forudsat at såfremt denne dag er en Afbrudt Dag (som defineret nedenfor), skal den pågældende Vurderingsdag (Start) i stedet være den første efterfølgende Planlagte Handelsdag, som ikke er en Afbrudt Dag. I det tilfælde at hver af de otte Planlagte Handelsdage, som ligger umiddelbart efter Vurderingsdag (Start) er en Afbrudt Dag, da (i) fastsættes Vurderingsdag (Start) som denne ottende Planlagte Handelsdag, uanset at denne dag er en Afbrudt Dag, og (ii) Beregningsagenten beregner samme dag i god tro værdien for hver af de underliggende Aktier, som ikke er påvirket af den Afbrudte Dag samt en estimeret værdi på denne ottende Planlagte Handelsdag for hver af de underliggende Aktier, som er påvirket af den Afbrudte Dag. Vurderingsdag (Slut) Betyder den 20. juni. 2011, eller hvis denne dag ikke er en Planlagt Handelsdag, den følgende dag, som er en Planlagt Handelsdag, dog forudsat at såfremt denne dag er en Afbrudt Dag, skal den pågældende Vurderingsdag (Slut) i stedet være den første efterfølgende Planlagte Handelsdag, som ikke er en Afbrudt Dag. I det tilfælde at hver af de otte Planlagte Handelsdage, som ligger umiddelbart efter en Vurderingsdag (Slut), er en Afbrudt Dag, da (i) fastsættes Vurderingsdag (Slut) som denne ottende Planlagte Handelsdag, uanset at denne dag er en Afbrudt Dag, og (ii) Beregningsagenten beregner samme dag i god tro værdien for hver af de underliggende Aktier, som ikke er påvirket af den Afbrudte Dag samt en estimeret værdi på denne ottende Planlagte Handelsdag for hver af de underliggende Aktier, som er påvirket af den Afbrudte Dag. Vurderingsdag Vurderingstidspunkt Planmæssige Lukketid Henholdsvis Vurderingsdag (Start) og Vurderingsdag (Slut). Det Planmæssige Lukketid (som defineret nedenfor) for den relevante Børs på den relevante Vurderingsdag i relation til hver enkelt af Aktierne eller et andet tidspunkt fastsat af Beregningsagenten. Såfremt den relevante Børs lukker før den Planmæssige Lukketid og det specifikke Vurderingstidspunkt ligger efter det faktiske lukketidspunkt for Børsens handel i værdipapirer, er Vurderingstidspunktet det faktiske lukketidspunkt. Vedrørende en Børs eller en Relateret Børs og en Planlagt Handelsdag, den planmæssige lukketid på denne ugedag for Børsen eller den Relaterede Børs på denne Planlagte Handelsdag uden hensyn til efterbørs handel eller anden handel uden for de ordinære åbningstider for handel. Handels- Planlagt dag En dag, hvor der er planlagt åbent for handel i værdipapirer på alle de relevante Børser og de Relaterede Børser. Afbrudt Dag Enhver Planlagt Handelsdag hvor en relevant Børs eller en Relateret Børs ikke er åben for handel i løbet af den normale åbningstid, eller hvor en Markedsforstyrrelse (som defineret nedenfor) er opstået og påvirker handlen i en eller flere Aktier. 11

12 Børs: Relateret Børs Markedsforstyrrelse Handelsforstyrrelse Børsforstyrrelse Førtidig Lukning Børsdag Vedrørende den enkelte Aktie, det børshandelssystem eller noteringssystem, hvor denne Aktie ifølge Beregningsagentens beslutning, jf. ovenfor i afsnittet Aktierne, har sin primære notering og enhver efterfølger til et sådant børshandels- eller noteringssystem eller enhver erstatning for børsen eller noteringssystemet, som handel med den pågældende Aktie midlertidig er omlagt til (forudsat at Beregningsagenten har bestemt, at likviditeten for Aktien på en sådan midlertidig erstatningsbørs eller -noteringssystem er acceptabel i forhold til den oprindelige Børs). Vedrørende en Aktie, alle futures- og optionsbørser, eller eventuelt handels- eller noteringssystem, hvor optioner eller futures på Aktien handles, og Beregningsagenten alene skønner, at handlen har en betydelig effekt på det generelle marked for futures eller optioner i forhold til denne Aktie, eller enhver efterfølger til en sådan børs eller handels- eller noteringssystem eller handels- eller noteringssystem til erstatning herfor, hvortil handel med futures eller optioner på Aktien midlertidigt er flyttet (forudsat at Beregningsagenten har besluttet, at likviditeten for futures eller optioner på Aktierne på denne midlertidige børs eller handels- eller noteringssystem som erstatning er sammenlignelig med den oprindelige Relaterede Børs). Opståen eller forekomst af (i) en Handelsforstyrrelse, (ii) en Børsforstyrrelse, som Beregningsagenten i hvert tilfælde vurderer at være betydelig, på et tidspunkt i løbet af den sidste time før den Planmæssige Lukketid på en Vurderingsdag (Start) eller en Vurderingsdag (Slut), eller (iii) Førtidig Lukning. Vedrørende en Aktie, enhver suspendering eller begrænsning pålagt handlen af den relevante Børs eller Relaterede Børs eller på anden måde, og uanset om årsagen er bevægelser i kurser, der ligger ud over de tilladte grænser sat af den relevante Børs eller Relaterede Børs eller på anden måde (i) er relateret til Aktien på Børsen, eller (ii) futures eller optioner på Aktien på en relevant Relateret Børs. Enhver begivenhed (som ikke er Førtidig Lukning) som afbryder eller forringer (ifølge Beregningsagenten) markedsdeltagernes mulighed for generelt (i) at udføre transaktioner i eller opnå markedskurser på den pågældende Aktie på Børsen eller (ii) at udføre transaktioner i eller opnå markedskurser for futures eller optioner på den relevante Aktie på en relevant Relateret Børs. Lukning på en Børsdag af de(n) relevante Børs(er) eller relevant(e) Relaterede Børs(er) før den Planmæssige Lukketid, medmindre denne førtidige lukning er meddelt af de(n) pågældende Børs(er) eller Relaterede Børs(er) mindst en time før det tidligste af følgende tidspunkter: (i) Den faktiske lukketid for almindelig handel på de(n) pågældende Børs(er) eller Relaterede Børs(er) på denne Børsdag eller (ii) fristen for at afgive ordrer i Børsens eller den Relaterede Børs system til udførelse på Vurderingstidspunktet på denne Børsdag. Enhver Planlagt Handelsdag, hvor enhver Børs og Relateret Børs er åben for handel i deres respektive almindelige handelsperioder, uanset at en sådan Børs eller Relateret Børs lukker før den Planmæssige Lukketid. 12

13 Justeringer af Indekset A. Aktiejusteringsbegivenheder Hvis en Aktiejusteringsbegivenhed (som defineret nedenfor) opstår i forbindelse med en eller flere af Aktierne i Indekset, kan Beregningsagenten efter eget skøn beslutte en eventuel hensigtsmæssig justering af en eller flere af betingelserne for denne udstedelse for at tage højde for Aktiejusteringsbegivenheden samt datoen, hvor justeringen træder i kraft. En sådan justering kan omfatte, men er ikke begrænset til: (a) erstatning af nogle eller alle Aktierne med en eller flere efterfølgende aktier på et tidspunkt og med værdier efter Beregningsagentens eget skøn, hvorefter de(n) efterfølgende aktie(r) erstatter de(n) relevante Aktie(r) med effekt fra den dato, hvor en sådan erstatning finder sted, dog forudsat at: (i) (ii) Udsteder af de(n) efterfølgende aktie(r), som afgjort efter Beregningsagentens eget skøn, driver virksomhed indenfor det samme forretningsområde, som beskrevet i definitionen ovenfor af Indekset; Sådan(ne) erstatning(er) vil have den virkning, at den pågældende Aktiejusteringsbegivenhed ophører med at påvirke enhver Aktie i Indekset; (b) (c) en eller flere Aktier fjernes fra Indekset og vægtene for de tilbageværende Aktier justeres, eller niveauet i Indekset justeres eller beregnes for at tage højde for Aktiejusteringsbegivenheden. Der kan senest foretages justeringer i Indekset 14 Bankdage før Indfrielsesdagen. B. Indførsel af Euro Angående en Aktie oprindeligt prisstillet, noteret og/eller handlet pr. Udstedelsesdagen i en valuta i en medlemsstat i EU, som ikke har indført fællesvalutaen i henhold til Traktaten om Oprettelse af det Europæiske Økonomiske Fællesskab (underskrevet i Rom den 25. marts 1957) som ændret ved Traktaten om den Europæiske Union (underskrevet i Maastricht den 7. februar 1992) og som ændret ved Amsterdam-traktaten (underskrevet i Amsterdam den 2. oktober 1997), som yderligere ændret til enhver tid; hvis sådanne Aktier på noget tidspunkt efter Udstedelsesdagen prisstilles, noteres og/eller handles udelukkende i euro på den relevante Børs, kan Beregningsagenten efter eget skøn justere niveauet eller sammensætningen af Indekset eller justere enhver anden betingelse, som Beregningsagenten finder hensigtsmæssig for at opretholde de økonomiske betingelser for obligationerne. Beregningsagenten vil foretage en eventuel nødvendig omregning med henblik på en sådan justering til den officielle omregningskurs, besluttet af Beregningsagenten. Efter forekomst af nogen af de begivenheder beskrevet ovenfor i punkt A og B skal Beregningsagenten give meddelelse til Udstederen og investorerne så hurtigt, som det er praktisk muligt om forekomsten af den pågældende begivenhed og den handling, der foreslås i forbindelse hermed. 13

14 Aktiejustringsbegivenhed Betyder vedrørende en Aktie, indtræden efter Beregningsagentens vurdering af en af følgende begivenheder: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) Potentiel Justeringsbegivenhed, Fusionsbegivenhed, Afnotering, Købstilbud, Nationalisering, Insolvens, Indgivelse af konkursbegæring, eller Afdækningsforstyrrelse. Potentiel Justeringsbegivenhed Vedrørende en Aktie enhver begivenhed der, efter Beregningsagentens vurdering, kan have en udvandende eller koncentrerende effekt på den teoretiske værdi af Aktierne udstedt af udstederen af Aktien, inklusive men ikke begrænset til: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) En underopdeling, konsolidering eller omklassificering af Aktien, eller udstedelse af fondsaktier eller lignende; Udlodning, fordeling, udstedelse eller udbytte til eksisterende aktionærer af (A) Aktier, (B) anden aktiekapital eller værdipapirer, der giver ret til udbyttebetaling og/eller provenu fra likvidation af udsteder af Aktierne eller (C) aktiekapital eller andre værdipapirer fra en anden udsteder erhvervet eller ejet (direkte eller indirekte) af udstederen af Aktien som følge af et frasalg eller anden lignende transaktion, eller (D) enhver anden type værdipapirer, rettigheder eller garantier eller andre aktiver, under alle omstændigheder mod betaling, der ligger under den gældende markedskurs som fastsat af Beregningsagenten; Udlodning af ekstraordinært udbytte; En indkaldelse fra udstederen af Aktien angående de Aktier, der ikke er fuldt indbetalt; Tilbagekøb af Aktierne af udstederen af Aktien eller af dets datterselskaber; Udlodning af præferenceaktier, tegningsoptioner, gældsbeviser eller tegningsrettigheder. Fusionsbegivenhed Vedrørende en Aktie, enhver form for (i) omklassificering eller ændring i denne Aktie, som medfører en overførsel eller en uigenkaldelig forpligtelse til at overføre alle udsteders cirkulerende Aktier til en anden enhed eller person; (ii) (iii) konsolidering, sammenlægning, fusion eller bindende aktieombytning med eller til en anden enhed eller person; overtagelsestilbud, købstilbud, ombytningstilbud, anmodning eller forslag om at erhverve 100 procent af udsteders cirku- 14

15 lerende Aktier, eller (iv) konsolidering, sammenlægning, fusion eller bindende aktieombytning af udsteder af Aktierne eller dets datterselskaber med eller til en anden enhed, hvori udsteder er den fortsættende enhed, og som ikke medfører en omklassificering eller ændring i alle disse cirkulerende Aktier, men resulterer i, at de cirkulerende Aktier (som ikke er Aktier der er ejet eller kontrolleret af en sådan anden enhed) umiddelbart før en sådan begivenhed samlet repræsenterer mindre end 50 procent af en sådan udsteders cirkulerende Aktier umiddelbart efter begivenheden forudsat at den pågældende begivenhed har lukkedato eller lignende dato, fastsat af Beregningsagenten på eller før Vurderingsdag (Slut). Afnotering Vedrørende en Aktie, at Aktien ophører (eller vil ophøre) med at være prisstillet, handlet eller offentligt noteret på Børsen. Købstilbud Et overtagelsestilbud, købstilbud, ombytningstilbud, anmodning, forslag eller andet fra en enhed eller person, som medfører, at denne enhed eller person får eller får ret til mere end 10 procent og mindre end 100 procent af udsteders cirkulerende stemmeberettigede aktier, som fastsat af Beregningsagenten. Nationalisering Vedrørende en Aktie, at alle eller en betydelig del af alle udsteders aktiver nationaliseres, eksproprieres eller på anden måde kræves overdraget til et statsligt organ, myndighed, enhed eller formidler herfor. Insolvens Vedrørende en Aktie, såfremt likvidation, konkurs, insolvens, opløsning, afvikling eller anden lignende proces medfører at, (A) alle Aktier fra denne udsteder skal overføres til en formueforvalter, kurator eller anden lignende embedsmand, eller (B) ejere af Aktier forbydes juridisk at overføre dem. Indgivelse af konkursbegæring Vedrørende en Aktie, at udstederen af Aktien indleder eller der er indledt retsforhandlinger via en tilsynsmyndighed, bobestyrer eller anden lignende myndighed, eller udstederen indvilger i en sag, hvor der skal afsiges dom, vedrørende insolvens, konkurs, afvikling, likvidation, eller et andet retsmiddel der påvirker kreditorernes rettigheder. Retsforhandlinger eller konkursbegæringer indledt/indgivet af kreditorer, og som udstederen af Aktien ikke har givet sit samtykke til, er dog ikke omfattede. Afdækningsforstyrrelse Enhver begivenhed som, helt eller delvist, permanent eller midlertidigt, begrænser beholdninger eller handler af enhver art af transaktioner af nogle eller alle af Aktierne eller nogle eller alle futures eller optioner på de(n) relevante Aktie(r). 15

16 Beskrivelse af Aktierne i Indekset Aktiekurven består af en kurv af Aktier udstedt af 10 selskaber udvalgt af Beregningsagenten. Nedenfor følger en kort beskrivelse af hver enkelt udsteder af de aktier, der udgør Aktiekurven. Beskrivelserne er en direkte gengivelse af beskrivelserne fra Bloomberg oversat til dansk. 1. HSBC Holdings plc. Se HSBC Holdings plc er holdingselskab for HSBC Gruppen. Selskabet tilbyder en lang række finansielle tjenesteydelser på internationalt plan, herunder retail banking, corporate banking, værdipapirhandel, kapitalmarkedsydelser, samt investment banking og forsikring. Gruppen opererer på verdensplan. 2. Banco Santander SA. Se Banco Santander SA udbyder retail banking, commercial banking, private banking, og formueforvaltning. Banken tilbyder forbrugerkredit, realkreditlån, leasing, factoring, investeringsforeninger, pensionsydelser, forsikring, handelsfinansiering, investment banking, structured finance, og corporate finance. 3. UniCredit SpA. Se Unicredit SpA tiltrækker indlån og tilbyder kommercielle bankydelser. Banken tilbyder lån til private og erhverv, realkreditlån, livsforsikringer, erhvervslivet lån, investment banking, formueforvaltning og andre tjenester. Unicredit opererer på verdensplan. 4. BNP Paribas. Se BNP Paribas tager imod indlån og yder lån. Derudover tilbyder BNP Paribas rådgivning og kapitalmarkedsforretninger specialiseret finansiering, og corporate banking-tjenester. Banken rådgiver om fusioner og selskabshandler, aktie- og obligationsudstedelser, privatiseringer, og tilbyder service i forbindelse med handel med værdipapirer, syndikerede lån, projektfinansiering, handelsfinansiering, samt handel og finansiering indenfor råvarer, herunder energi, metaller og landbrugsprodukter. 5. Royal Bank of Scotland Group plc. Se Royal Bank of Scotland Group plc er holdingselskab. Selskabet tilbyder en lang række tjenesteydelser indenfor bank, forsikring og andre finansielle aktiviteter på internationalt plan, herunder retail banking, corporate banking, værdipapirhandel, kapitalmarkeds-ydelser, samt investment banking og forsikring. Selskabets datterselskaber inkluderer Royal Bank of Scotland, en clearing bank, der driver over 900 filialer internationalt, National Westminster Bank, Ulster Bank, Borgere Bank og Direct Line Insurance. 6. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Se Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA tager imod indlån og tilbyder bankprodukter og dertil hørende tjenesteydelser til detail-kunder, erhvervskunder og indenfor investment banking. Banken tilbyder forbrugs- og realkreditlån, private banking, formueforvaltning, forsikring, investeringsforeninger, og børsmæglervirksomhed. Selskabet opererer i Europa og Latinamerika. 16

17 7. Societe Generale. Se Societe Generale tager imod indlån og tilbyder handels-, detail-, investerings-, og private banking-tjenester. Banken tilbyder forbrugslån, leasing af køretøjer, IT-udstyr, livs- og skades-forsikring, depotservice, handels- og projektfinansiering, valutaforretninger, kapitalforvaltning, samt formidling og relaterede tjenesteydelser i forbindelse med finansielle kontrakter og kontrakter på råvare. 8. Nordea Bank AB. Se Nordea Bank AB er en finanskoncern, der tilbyder bankprodukter, finansielle løsninger, og relaterede rådgivningstjenester. Koncernen tager imod indskud og tilbyder kredit, investment banking, værdipapirhandel og forsikringsprodukter til privatpersoner, virksomheder, institutioner og den offentlige sektor. Nordeas opererer i de skandinaviske lande og Østersøregionen. 9. Danske Bank A/S. Se Danske Bank A/S er en dansk finanskoncern, der omfatter Danske Bank, Realkredit Danmark og andre datterselskaber. Koncernen tilbyder produkter og tjenesteydelser indenfor bankvirksomhed, forsikring, realkredit, asset management, mæglervirksomhed, kreditkort, ejendomsfinansiering og leasing. Danske Bank betjener private kunder, samt virksomhedsledelse og institutionelle sektorer verden over. 10. Svenska Handelsbanken AB. Se Svenska Handelsbanken AB tager imod indlån og tilbyder produkter og tjenesteydelser indenfor kommerciel bankvirksomhed. Banken tilbyder Corporate Finance, børsmæglervirksomhed, handel med råvarer, strukturerede produkter, depotservice, kapitalforvaltning for institutionelle kunder. Svenska Handelsbanken opererer i Europa, Asien og USA. 17

18 Eksempel på beregning af Indfrielsesbeløbet Nedenfor er vist nogle beregningseksempler på en fiktiv udvikling i kurserne på Aktierne i de 10 selskaber og beregningen af indfrielseskursen på obligationerne. Beregningerne er lavet på baggrund af et Indeksloft på udviklingen i Indeksets værdi på hhv. 90 % og 50 %. Loftet på 90 % er det indikative Indeksloft, som er fastsat på baggrund af markedsforholdene den 2. juni Indeksloftet på 50 % er minimumsloftet. Indeksloftet fastlægges endeligt senest den 9. juli 2008 på baggrund af markedsforholdene. Eksempel 1: Eksempel 1 Aktie Fiktiv kursstigning efter 3 år Vægtet stigning (10 % vægt) 1 20% 2.00% 2 40% 4.00% 3-30% -3.00% 4-20% -2.00% 5 15% 1.50% % 7-10% -1.00% 8-20% -2.00% 9-25% -2.50% 10-30% -3.00% Ændring for Aktiekurv -6.00% Indfrielseskurs ved loft på 90 % Indfrielseskurs ved loft på 50 % I ovenstående eksempel falder Indeksets værdi med 6 %. Da der er en minimum indfrielseskurs på 95, vil obligationerne blive indfriet til kurs 95 både ved loft på 50 % og 90 % Eksempel 2: Eksempel 2 Aktie Fiktiv kursstigning Vægtet stigning efter 3 år (10 % vægt) 1 90% 9.00% 2 70% 7.00% 3 50% 5.00% 4 20% 2.00% 5 35% 3.50% % 7-10% -1.00% 8-20% -2.00% 9-25% -2.50% 10-30% -3.00% Ændring for Aktiekurv 18.00% Indfrielseskurs ved loft på 90 % Indfrielseskurs ved loft på 50 %

19 I ovenstående eksempel stiger Indeksets værdi med 18 %. Da hverken Indeksloftet på 50 % eller 90 % er nået, vil indfrielseskursen være 118 i begge loft-scenarier. Eksempel 3: Eksempel 3 Aktie Fiktiv kursstigning Vægtet stigning efter 3 år (10 % vægt) 1 90% 9.00% 2 70% 7.00% 3 50% 5.00% 4 50% 5.00% 5 40% 4.00% 6 50% 5.00% 7 60% 6.00% 8 45% 4.50% 9 50% 5.00% 10 35% 3.50% Ændring for Aktiekurv 54.00% Indfrielseskurs ved loft på 90 % Indfrielseskurs ved loft på 50 % I ovenstående eksempel stiger Indeksets værdi med 54 %. Ved et Indeksloft på 50 %, vil loftet dermed være overskredet. Derfor vil indfrielseskursen ved et indeksloft på 50 % være 150. Ved et Indeksloft på 90 % vil indfrielseskursen være 154. Eksempel 4: Eksempel 4 Aktie Fiktiv kursstigning Vægtet stigning efter 3 år (10 % vægt) 1 90% 9.00% 2 70% 7.00% 3 150% 15.00% 4 80% 8.00% 5 170% 17.00% 6 50% 5.00% 7 60% 6.00% 8 120% 12.00% 9 80% 8.00% 10 55% 5.50% Ændring for Aktiekurv 92.50% Indfrielseskurs ved loft på 90 % Indfrielseskurs ved loft på 50 % I ovenstående eksempel stiger Indeksets værdi med 92,50 %, hvilket både overstiger Indeksloft på hhv. 50% og 90%. Derfor bliver indfrielseskurserne hhv. 150 og

20 Skattemæssige forhold Skattemæssige forhold for danske investorer Nedenstående beskrivelse gælder for fuldt skattepligtige danske investorer samt investorer, der betaler pensionsafkastskat. Fuldt skattepligtige investorer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig her i mindst 6 måneder, samt selskaber, fonde m.v. som er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. Nedenstående oplysninger er af generel karakter, hvor særregler og detaljer ikke omtales. Det bemærkes, at den skattemæssige behandling afhænger af den enkelte investors situation og kan ændre sig fremover som følge af ændringer i lovgivningen eller investors forhold. Investorer opfordres til evt. at indhente individuel rådgivning hos revisor eller advokat. Skattemæssig definition af obligationerne Skattemæssigt betragtes obligationerne som strukturerede obligationer, hvor indfrielseskursen reguleres i forhold til det underliggende aktieindeks. Obligationerne beskattes efter samme regler som finansielle kontrakter. Kursgevinster og - tab Personer Kursgevinst og tab opgøres efter lagerprincippet, hvilket blandt andet betyder, at urealiserede kursgevinster og tab opgøres år for år. Det indebærer blandt andet, at investor skal betale skatten af en gevinst, selv om gevinsten ikke realiseres. Kursgevinst er skattepligtig, mens kurstab kun kan modregnes eller fratrækkes efter særlige regler. Skattepligtige kursgevinster, samt -tab der kan fratrækkes, medregnes i kapitalindkomsten. Kurstab kan som udgangspunkt kun modregnes i gevinster på andre finansielle kontrakter, herunder visse strukturerede obligationer udstedt 4. maj 2005 eller senere. Et eventuelt uudnyttet kurstab kan fremføres til modregning i senere indkomstår. I visse tilfælde kan kurstabet dog fratrækkes direkte i kapitalindkomsten. Kurstab kan således fratrækkes i det omfang kurstabet ikke overstiger forudgående indkomstårs beskattede nettokursgevinster på andre finansielle kontrakter, herunder visse strukturerede obligationer udstedt 4. maj 2005 eller senere, dog ikke tidligere indkomstår end Obligationerne kan anskaffes for midler i virksomhedsskatteordningen. Selskaber, fonde m.v. Investering for pensionsmidler Kursgevinst og tab medregnes i selskabsindkomsten. Investering i strukturerede obligationer kan tillige foretage af investorer, der betaler pensionsafkastskat, for eksempel livsforsikringsselskaber og af midler på pensionsopsparingskonti i pengeinstitutter. Afkastet beskattes med 15 %. 20

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer. relateret til. valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer. relateret til. valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09 Informationsmateriale 10. marts 2008 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer relateret til valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09 Arrangør Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Ansvar

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer relateret til canadiske dollar KICAD08 2007/2008

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer relateret til canadiske dollar KICAD08 2007/2008 Informationsmateriale 8. marts 2007 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer relateret til canadiske dollar KICAD08 2007/2008 Arrangør Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Ansvar for

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer. relateret til. ny tyrkiske lira 2007/2008 KI TRY08G

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer. relateret til. ny tyrkiske lira 2007/2008 KI TRY08G Informationsmateriale 18. maj 2007 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer relateret til ny tyrkiske lira 2007/2008 KI TRY08G Arrangør Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Ansvar

Læs mere

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Prospekt 12. februar 2004 0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer relateret til ny tyrkiske lira KITRY /2008

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer relateret til ny tyrkiske lira KITRY /2008 Informationsmateriale 8. marts 2007 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer relateret til ny tyrkiske lira KITRY08 2007/2008 Arrangør Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Ansvar for

Læs mere

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. KommuneKredit Valuta 2011 ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale 20. August 2009 Valutaindekserede Obligationer 2009/2011 "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 5. februar 2010 SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030233705 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, Filial

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Informationsmateriale KommuneKredit Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Serie Fondskode Udløbsdato Salgs- Kurs 1 KK CMS EUR DK0030064688 22. oktober 2012

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 7. november 2008 KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Informationsmateriale. Udsteder. Kommuninvest. Aktieindekserede Obligationer 2008/2011 (KI S&P B 11] relateret til. Standard & Poors 500.

Informationsmateriale. Udsteder. Kommuninvest. Aktieindekserede Obligationer 2008/2011 (KI S&P B 11] relateret til. Standard & Poors 500. Informationsmateriale Udsteder Kommuninvest Aktieindekserede Obligationer 2008/2011 (KI S&P B 11] relateret til Standard & Poors 500 Arrangør ANSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for informationsmaterialet Vi

Læs mere

Informationsmateriale 28. september 2009. Aktieindekserede Obligationer 2009/2012. "KommuneKredit Klima 2012" ISIN Kode: DK0030182027

Informationsmateriale 28. september 2009. Aktieindekserede Obligationer 2009/2012. KommuneKredit Klima 2012 ISIN Kode: DK0030182027 Informationsmateriale 28. september 2009 Aktieindekserede Obligationer 2009/2012 "KommuneKredit Klima 2012" ISIN Kode: DK0030182027 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aktieindekserede Obligationer

Aktieindekserede Obligationer Informationsmateriale 3. januar 2006 Aktieindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Danske Aktier 2011 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 01D, 05D, 02D og 03D (konverterbare annuitetsobligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 4. juni 2010 DKK 1.000.000.000 Variabel forrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030251798 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark,

Læs mere

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK Informationsmateriale 20. januar 2009 DKK 615.000.000 Fastforrentet obligationslån 2009/2010 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030152111 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

KommuneKredit Amerikanske Aktier 2015

KommuneKredit Amerikanske Aktier 2015 Informationsmateriale den 14. januar 2011 KommuneKredit Amerikanske Aktier 2015 ISIN Kode: DK0030271713 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Informationsmateriale 10. april 2012

Informationsmateriale 10. april 2012 Informationsmateriale 10. april 2012 Aktieindekserede obligationer 0 % KommuneKredit Globalt Forbrug (USD) 2016 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 51D, 55D, 52D og 53D (konverterbare annuitetsobligationer i euro) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. oktober 2009 KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 Informationsmateriale den 13. april 2012 KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 ISIN Kode: DK0030299565 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare obligationer med amortisering uafhængig af

Læs mere

Fakta: Danske Bank Norden 2015

Fakta: Danske Bank Norden 2015 Danske Bank Norden 2015 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund, vi så i starten af 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

Danske Bank Råvarer 2013 Nye råvareindekserede obligationer Danske Bank udbyder to nye obligationer, hvor kursen følger udviklingen i et underliggende råvareindeks. Der er fastsat et loft for afkastet

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale.

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.7 grundet vedtægtsændring

Læs mere

Informationsmateriale 30. april 2008

Informationsmateriale 30. april 2008 Informationsmateriale 30. april 2008 PLUS Trekløver 2010 Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ISIN kode: DK0030102447 KommuneKredit 1. udkast 8.4. 2008 Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE. 16. januar DKK % Fast forrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital

INFORMATIONSMATERIALE. 16. januar DKK % Fast forrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital INFORMATIONSMATERIALE 16. januar 2009 DKK 1.000.000.000 3% Fast forrentet obligationslån 2009/2010 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030152384 Arrangør: Danske Bank A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Nykredit åbner to nye obligationstyper

Nykredit åbner to nye obligationstyper Meddelelse til Københavns Fondsbørs Nykredit åbner to nye obligationstyper 3. september 2003 Resume Nykredit åbner to nye obligationstyper. De to nye obligationstyper er: 30-årig fastforrentet, konverterbar

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. KommuneKredit Råvarer 2011 Informationsmateriale Informationsmateriale 18. juni 2008 Råvareindekserede Obligationer 2008/2011 "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR)

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

KommuneKredit Olie 2016

KommuneKredit Olie 2016 Informationsmateriale den 6. juni 2014 KommuneKredit Olie 2016 ISIN Kode: DK0030341862 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 22. november 2010 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i

Læs mere

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR. 26 05 86 51 Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand INDHOLD Side 1 Beslutningen... 3 2 Vederlag, antal og tegningskurs... 3 3 Udnyttelse

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere