Danmarks Nationalbank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Nationalbank"

Transkript

1 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K

2 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2012 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's clock", der blev tegnet til Nationalbank-byggeriet. Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet. Kvartalsoversigten er tilgængelig på Nationalbankens websted: under publikationer. Kvartalsoversigten oversættes til engelsk. Ansvarshavende redaktør: Per Callesen Redaktør: Niels Lynggård Hansen Redaktionen er afsluttet den 14. september Kvartalsoversigten kan rekvireres ved henvendelse til: Danmarks Nationalbank, Kommunikation, Havnegade 5, 1093 København K Telefon (direkte) eller Ekspeditionstider, mandag-fredag kl Rosendahls - Schultz Grafisk A/S ISSN (Online) ISSN

3 Indhold Aktuelle økonomiske og monetære tendenser... 1 Samfundsøkonomiske effekter af finanspolitik sammenfatning.. 43 Jesper Pedersen og Søren Hove Ravn, Økonomisk Afdeling Finanspolitik spiller en central rolle i økonomisk stabiliseringspolitik. I artiklen gives en ikke-teknisk sammenfatning af en række analyser af virkningerne af finanspolitik, der bringes i Kvartalsoversigtens del 2. Sammenfattende viser den empiriske del af analysen, at finanspolitik i Danmark kan have en betydelig effekt på det reale bruttonationalprodukt, BNP, men at effekten er relativt kortvarig. Virkningen på BNP af et ekspansivt finanspolitisk indgreb aftager således i takt med, at selve indgrebet aftrappes. Endvidere præsenteres en analyse af finanspolitikkens virkning i en såkaldt Dynamisk Stokastisk Generel ligevægtsmodel, DSGE-model, der på nogle områder indebærer væsentligt forskellige modelantagelser i forhold til en makroøkonometrisk model som fx MONA. Denne analyse viser, at MONA og en DSGE-model for Danmark giver forholdsvis ens bud på effekterne på BNP af en midlertidig gældsfinansieret konjunkturstabiliserende finanspolitik, selv om de bagvedliggende mekanismer bag resultaterne på nogle punkter er forskellige. Negative renter Anders Jørgensen, Handelsafdelingen og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling Nationalbanken nedsatte i begyndelsen af juli 2012 sine pengepolitiske renter til historisk lave niveauer. Indskudsbevisrenten blev nedsat til -0,20 pct. Dermed betaler de pengepolitiske modparter for at have kronelikviditet placeret i indskudsbeviser hos Nationalbanken. Det er første gang i Nationalbankens næsten 200-årige historie, at en af bankens rentesatser er negativ. Negative pengepolitiske renter er også enestående i et internationalt perspektiv. I artiklen beskrives baggrunden for negativ pengepolitisk rente, tilpasningen af de pengepolitiske instrumenter og transmissionen til markedet.

4 Arbejdsmarkedsreformer i Danmark og Tyskland Jacob Isaksen, Uffe Mikkelsen og Peter Beck Nellemann, Økonomisk Afdeling Der er blevet gennemført en række arbejdsmarkedsreformer i Tyskland i 2000'erne, som på mange måder minder om de danske arbejdsmarkedsreformer i 1990'erne. I begge lande førte reformerne til lavere strukturel ledighed. I Danmark blev reformerne gennemført i en tid med stigende efterspørgsel efter arbejdskraft, mens de i Tyskland blev gennemført i en periode med mere afdæmpet efterspørgsel. På trods af lighederne i reformerne er strukturerne på arbejdsmarkederne stadig forskellige i de to lande, og arbejdsmarkederne har derfor reageret forskelligt på det seneste økonomiske tilbageslag. Hurtigere betalinger i Danmark Jakob Mygind Korsby, Betalingsformidlingskontoret og Peter Toubro-Christensen, Regnskabsafdelingen De danske pengeinstitutter har indledt en omfattende modernisering af systemerne til at gennemføre betalinger i Danmark. Denne artikel beskriver de foranstaltninger, der vil sikre hurtigere gennemførelsestider for borgeres og virksomheders betalinger og bringe den danske infrastruktur for betalinger fuldt på højde med sammenlignelige lande. Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Færøsk økonomi er langsomt ved at komme sig efter det økonomiske tilbageslag. Det nominelle bruttonationalprodukt voksede dog lidt langsommere end forbrugerpriserne i Privatforbruget har været afdæmpet de seneste år, og husholdningerne har konsolideret sig. I fiskeriet var der i 2011 en markant stigning i fangstværdien af makrel, hvilket til dels kompenserede for faldet i det mere traditionelle fiskeri. Sammen med fremgangen i havbrugene medvirkede det til, at eksporten steg. Importen steg dog mere, men der var stadig overskud på handelsbalancen. Der er fortsat underskud på de offentlige finanser, men der er sket en forbedring siden Pressemeddelelser Tabelafsnit 51. årgang, nr. 3

5 1 Aktuelle økonomiske og monetære tendenser SAMMENFATNING Fremgangen i verdensøkonomien er aftaget siden foråret som følge af svag indenlandsk efterspørgsel, især i euroområdet, og en afdæmpet international samhandel. De finansielle markeder var fortsat ustabile over sommeren trods vigtige politiske skridt som udvidelse af de internationale finansielle sikkerhedsnet og lån til rekapitaliseringen af Spaniens banksektor betinget af fælles finansielt tilsyn. Den Europæiske Centralbanks tilsagn i begyndelsen af september om at opkøbe statspapirer på visse betingelser har øget tilliden i markederne, og de spanske og italienske korte statsrenter var medio september aftaget fra de forhøjede niveauer i juli. De internationale vækstudsigter for er nedjusterede i lyset af den moderate vækst i 1. halvår 2012 og usikkerhed om udviklingen i Sydeuropa. Aktiviteten herhjemme faldt med 0,5 pct. i 2. kvartal efter en stigning på 0,3 pct. kvartalet før. Væksten blev især trukket ned af markante fald i det private forbrug og erhvervsinvesteringerne, men også den offentlige efterspørgsel udviklede sig svagt. Udviklingen i det private forbrug skal ses i lyset af den dæmpede fremgang i de disponible indkomster og den fortsat svage tillid. For året som helhed er der udsigt til en vækst på 0,3 pct. stigende til godt 1,5 pct. de kommende to år. Efter fornyet svækkelse af boligmarkedet gennem 2011 stabiliserede priserne sig i 1. halvår Det må ses på baggrund af de historisk lave korte og lange renter. Det indenlandske inflationspres er fortsat afdæmpet i lyset af den ledige kapacitet i økonomien. Prisstigningerne holdes imidlertid oppe af højere priser på fødevarer og energi. Der var planlagt en væsentlig lempelse af finanspolitikken i 2012, men det tegner til, at den offentlige efterspørgsel bliver noget lavere end budgetteret. Det er positivt, at budgetterne ikke overskrides, men det illustrerer samtidig vanskelighederne med at finstyre konjunkturen via finanspolitikken. Med de indgåede aftaler om en skattereform og ændringerne af førtids- og fleksjobsordningen er man nået en del af vejen mod at sikre finanspolitisk holdbarhed. Der mangler dog stadig en betydelig del af finansieringsgrundlaget for den planlagte udgiftsvækst i Regeringens 2020-plan. De senere års markante lempelser af finanspoli-

6 2 tikken har virket stabiliserende ved at afbøde de negative effekter af krisen på dansk økonomi. Modsat var finanspolitikken for lempelig under opsvinget før krisen. Det er afgørende, at et sådant forløb ikke gentages. Der er store samfundsmæssige omkostninger ved det konjunkturforløb, som Danmark har gennemgået siden midten af 2000'erne. Finanspolitikken skal være stram, næste gang aktiviteten løftes over det potentielle niveau. Med det store opsparingsoverskud i den private sektor, et meget lavt renteniveau og en moderat ledig kapacitet i økonomien kan den økonomiske situation ændres hurtigt. INTERNATIONAL ØKONOMI OG FINANSIELLE MARKEDER Konjunkturudviklingen De internationale konjunkturer er svage. Efter en stabilisering i den globale vækst i begyndelsen af 2012 aftog fremgangen i verdensøkonomien over foråret og sommeren bl.a. som følge af usikkerhed på de finansielle markeder. Den svagere økonomiske vækst sås primært i de avancerede økonomier, men også i vigtige vækstøkonomier var fremgangen mindre robust end tidligere. Den realøkonomiske udvikling hos Danmarks vigtigste samhandelspartnere varierede noget gennem 1. halvår Euroområdets bruttonationalprodukt, BNP, aftog 0,2 pct. i 2. kvartal som følge af fortsatte fald i den indenlandske efterspørgsel. Tysk og fransk BNP henholdsvis voksede 0,3 pct. og lå fladt i kvartalet, mens det faldt mærkbart i flere sydeuropæiske lande. Den svenske økonomi voksede solidt og hurtigere end økonomiens potentiale i 1. halvår Der var således en vis fremgang på Danmarks vigtigste eksportmarkeder. Aktiviteten i Storbritannien har derimod været faldende siden 4. kvartal I 2. kvartal udgjorde den amerikanske vækst 0,4 pct., hovedsageligt som følge af vækst i den private indenlandske efterspørgsel. Væksten var dermed lavere end i årets første kvartal og under potentialet for økonomien. Toneangivende konjunkturindikatorer peger på, at væksten vil være stærkere i USA i 3. kvartal, mens både svage indikatorer og lav tillid i den private sektor tyder på, at udviklingen i euroområdet fortsat vil være svag, jf. figur 1. Inflationen var aftagende i USA og euroområdet gennem 1. halvår 2012 og var i august henholdsvis 1,7 og 2,6 pct. I euroområdet har inflationsnedgangen været mindre udtalt bl.a. på grund af afgiftsforhøjelser, der har bidraget med ca. 0,4 procentpoint til inflationen gennem 1. halvår Sommerens olieprisstigninger blev i august afspejlet i den månedlige forbrugerprisudvikling i euroområdet, hvorimod de seneste prisstigninger på fødevarer endnu ikke slog igennem i forbrugerpriser-

7 3 PMI-INDEKS OG BNP-VÆKST I EUROOMRÅDET OG USA Figur 1 Indeks Pct., kvt.-kvt. Indeks Pct., kvt.-kvt. 70 2,0 70 2,0 65 1,5 65 1,5 60 1,0 60 1,0 55 0,5 55 0,5 50 0,0 50 0,0 45-0,5 45-0,5 40-1,0 40-1,0 35-1,5 35-1,5 30-2,0 30-2,0 25-2,5 25-2, PMI, euroområdet BNP-vækst, euroområdet (højre akse) PMI, USA BNP-vækst, USA (højre akse) Anm.: Indeksene er det samlede Purchasing Managers' Index, PMI, for fremstillings- og servicesektoren (composite output). Seneste data for BNP-vækst er 2. kvartal, mens seneste observation for PMI-indeksene er august. Kilde: Markit og Reuters EcoWin. ne. Det underliggende inflationspres er dog moderat som følge af den svage økonomiske aktivitet og forankrede inflationsforventninger. Ledigheden er høj i mange lande, især i euroområdet, hvor den siden sommeren 2011 er steget markant. I juli var den samlede ledighed for euroområdet 11,3 pct. af arbejdsstyrken. Store forskelle på den økonomiske situation og arbejdsmarkedets strukturer blandt euroområdets lande betød, at arbejdsløsheden i juli strakte sig fra omkring 5 pct. fx i Tyskland til 25 pct. og stigende i Spanien. I USA er ledigheden stagneret på godt 8 pct. siden maj, og beskæftigelsesfremgangen var forholdsvis svag i 2. kvartal. Dermed er der endnu ikke sket en mærkbar bedring på det amerikanske arbejdsmarked, om end de seneste arbejdsmarkedsrapporter fra juli og august viste en lidt stærkere beskæftigelsesfremgang. Langtidsledigheden er de senere år vokset til høje niveauer i mange europæiske økonomier, særligt i Grækenland, Irland og Spanien, jf. figur 2, hvor den økonomiske krise har været langvarig og dyb. Flere langtidsledige øger risikoen for, at den strukturelt betingede ledighed stiger. En stadig mere marginal tilknytning til arbejdsmarkedet og manglende løbende kompetenceudvikling gør det sværere for de ledige at komme tilbage på arbejdsmarkedet. De sydeuropæiske lande har gennemført en række arbejdsmarkedsreformer bl.a. med sigte på at øge fleksibiliteten, men det er vigtigt, at disse ledsages af en fortsat indsats for at nedbringe langtidsledigheden for derigennem at mindske risikoen for et strukturelt højere ledighedsniveau. Reformerne i Danmark i 1990'erne og i Tyskland i 2000'erne viser, hvorledes det er muligt at realisere en mærkbar reduktion i langtids- og strukturledigheden, jf. artiklen "Arbejdsmarkedsreformer i Danmark og Tyskland" i denne Kvartalsoversigt.

8 4 ARBEJDSLØSHED I UDVALGTE LANDE Figur 2 Pct. af arbejdsstyrken Østrig Holland Luxemb. Tyskland Malta Belgien Danmark Finland Sverige Slovenien Storbrit. USA Frankrig Italien Cypern EU Euroomr. Estland Slovakiet Irland Portugal Grækenl. Spanien Langtidsledige Korttidsledige Anm.: Ledighedsopgørelserne i de skraverede søjler er ikke fuldt sammenlignelige med de øvrige søljer. Der er i figuren som hovedregel anvendt internationalt sammenlignelige mål for arbejdsløshed. Begrebet afviger dog fra de danske mål for bruttoledighed og langtidsledighed (skraverede søjle for Danmark) samt det amerikanske ledighedsbegreb. Data er for 1. kvartal Langtidsledige defineres som antal personer, der er ledige i over 1 år. For USA defineres personer, som er ledige over et halvt år som langtidsledige, mens langtidsledige i den skraverede søjle for Danmark måles som antal bruttoledige personer, der har været ledige minimum 80 pct. af tiden det seneste år omregnet til fuldtidspersoner. Kilde: Eurostat, Bureau of Labor Statistics, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Danmarks Statistik. Boligmarkedet i USA er stabiliseret med visse tegn på bedring. Boligpriserne steg i 1. halvår fra et lavt niveau, om end med nogle forskelle i udviklingen staterne imellem. Påbegyndelsen af nye boligbyggerier samt antallet af låneansøgninger til boliglån er vokset siden foråret 2011, og boliginvesteringerne har bidraget lidt til BNP-væksten i hvert af de seneste tre kvartaler. Andelen af misligholdte boliglån var dog i begyndelsen af 2012 fortsat høj med ca. 10 pct. I Tyskland er boligpriserne steget siden 2010 efter mangeårig stagnation, mens korrektionen af betydelige prisstigninger frem til 2007/08 fortsatte i Irland og Spanien, jf. figur 3. Irlands boligpriser er halveret siden 2007 og var i midten af 2012 næsten tilbage på niveauet ved årtusindeskiftet, mens de spanske boligpriser til sammenligning stadig var næsten dobbelt så høje som i 2000 trods prisfaldene. Også i lande som Grækenland, Portugal, Holland, Frankrig og Sverige faldt boligpriserne i 1. halvår De franske og svenske boligpriser er dog fortsat på et højt niveau. Boligpriserne samvarierer traditionelt med den økonomiske cyklus, og en stabilisering af boligmarkederne kan bl.a. via formueeffekter og øget tillid indvirke positivt på den indenlandske efterspørgsel og dermed også på banksektorens sundhed og statens finanser.

9 5 NOMINELLE BOLIGPRISER I USA OG UDVALGTE EUROPÆISKE LANDE Figur 3 Indeks, 1. kvt = USA Tyskland Sverige Spanien Irland Storbritannien Danmark Kilde: OECD's boligprisdatabase og Reuters EcoWin. Finansielle forhold De finansielle markeder var mindre urolige efter ECB's annoncering af nye pengepolitiske initiativer den 6. september. Det nye program fra ECB indeholder mulige opkøb af kriseramte eurolandes kortere statspapirer med henblik på at genskabe transmissionsmekanismen fra de pengepolitiske renter til økonomierne i hele euroområdet, jf. senere. Efter ECB's annoncering faldt renterne på især spanske og italienske statspapirer betydeligt, og de 2-årige statsrenter var således medio september henholdsvis 4 og 3 procentpoint lavere end niveauet i slutningen af juli, jf. figur 4 (venstre), mens de 10-årige statsrenter var faldet henholdsvis 1,8 og 1,5 procentpoint. Rentefaldene kom efter en sommer med uro på de finansielle markeder. Usikkerhed om behovet for kapitalindskud i den spanske banksektor og holdbarheden af landets offentlige finanser betød, at Spaniens og Italiens 10-årige statsrenter fortsatte en stigende tendens gennem juli, mens statsrenterne i lande som USA, Tyskland, Frankrig og Belgien faldt, jf. figur 4 (højre). Udviklingen i statsrenterne har for flere eurolande i stigende grad afspejlet manglende tillid til bl.a. holdbarheden af de offentlige finanser og i mindre grad den pengepolitiske rente. Det seneste år har det især været tilfældet i Italien og Spanien. Selv om de to landes statsrenter er faldet siden slutningen af juli, udgør de relativt høje statsrenter fortsat et problem i den nuværende konjunktursituation, hvor det forhindrer, at den lave pengepolitiske rente får den tilsigtede effekt i den private

10 6 NOMINELLE RENTER PÅ HENHOLDSVIS 2-ÅRIGE STATSPAPIRER (VENSTRE) OG 10-ÅRIGE STATSPAPIRER (HØJRE) Figur 4 Pct Italien Spanien Pct Italien Spanien Tyskland Anm.: Seneste observation er 13. september. Kilde: Bloomberg. sektor. Niveauerne over sommeren var dog ikke unormalt høje i et længere perspektiv. Før euroen blev indført, var de spanske og italienske 10- årige statsrenter op til 15 pct., og selv hvis renterne korrigeres for BNPog prisudviklingen, var statsrenteniveauerne i juli ikke uset høje sammenholdt med niveauerne før euroens indførelse, jf. boks 1. Bankernes udlån til den private sektor er afdæmpet i euroområdet. Udlånet til husholdninger steg svagt i 1. halvår 2012, mens værdien af udestående lån til virksomhederne aftog. ECB's udlånsundersøgelse for 2. kvartal viste, at lånevilkårene fortsat blev strammet over sommeren. Stramningerne var dog på niveau med 1. kvartal trods øget finansiel uro. I USA er låneforholdene generelt mere gunstige, og udlånet til husholdninger er gennem 1. halvår vokset omkring 5 pct. sammenholdt med for et år siden. Sideløbende er lånevilkårene på forbrugslån, der blev strammet markant under finanskrisen, gradvis blevet bedret, mens vilkårene på lån med sikkerhed i bolig har været forholdsvis stabile siden begyndelsen af Euroen svækkedes over for andre hovedvalutaer frem til slutningen af juli. Efterfølgende styrkedes euroen hhv. 8 og 3 pct. over for dollar og pund frem til medio september. Siden 2007 har kursen mellem dollar og euro svinget inden for et forholdsvis snævert interval, hvor euroen siden foråret 2011 er svækket betydeligt svarende til en depreciering på henholdsvis 12 og 10 pct. over for dollar og britiske pund, jf. figur 6. Både Norge og Sverige er blevet set som såkaldte "sikre havne" og har haft en betydelig kapitalindstrømning. Svenske og norske kroner blev styrket henholdsvis 8 og 3 pct. over for euroen gennem juni og juli og lå medio september trods styrkelse af euroen fra august fortsat på de stærkeste niveauer siden begyndelsen af 2000'erne. Aktiemarkederne udviklede sig positivt over sommeren trods usikkerheden på de finansiel-

11 7 ITALIENSKE OG SPANSKE STATSRENTER I ET LÆNGERE PERSPEKTIV Boks 1 De seneste år har udviklingen i statsrenterne i flere eurolande i højere grad været drevet af nationale forhold, herunder holdbarheden af de offentlige finanser, og i mindre udstrækning den pengepolitiske rente fastsat af ECB. Dermed har den pengepolitiske transmissionsmekanisme ikke haft fuldt gennemslag til statsrenterne og lånerenterne i den private sektor i nogle lande. Siden slutningen af 2011 er den pengepolitiske rente nedsat tre gange med samlet 75 basispoint, men Spanien og Italien har sideløbende periodevist oplevet kraftigt stigende statsrenter, der til tider har været over 7 pct. Nominelle statsrenter på det niveau var ikke unormale, før euroen blev indført. I 1990'erne svingede statsrenterne i Spanien og Italien frem til 1997 mellem 8 og 15 pct., og rentespændet til Tyskland var højere end i 2012, jf. figur 5. De høje statsrenter og afsmitningen til lånerenterne over for den private sektor trykker en i forvejen svækket økonomisk aktivitet, og renterne i den private sektor er således høje i konjunktursituationen. Det er kombinationen af svage vækstudsigter og forholdsvis høje gældsniveauer, der har givet anledning til bekymring om holdbarheden af landenes offentlige gæld. For at vurdere byrden for Italien og Spanien af et renteniveau omkring 7 pct. er det nødvendigt at korrigere de nominelle renter for inflation og økonomisk vækst, idet højere inflation og vækst udhuler gældens størrelse i forhold til BNP. Den relevante inflation og vækst til at beregne en 10-årig vækstkorrigeret realrente er de kommende 10 års inflation og BNP-vækst. En sådan 10-årig vækstkorrigeret rente svarede i juli til niveauerne i midten af 1990'erne for Spanien, mens den for Italien var lavere, jf. figur 5. De var derfor ikke unormalt høje i et længere perspektiv og svarede nogenlunde til det niveau, som Tyskland har finansieret sig til de seneste par tiår inden finanskrisen. Det er således snarere 2000'ernes lave statsrenter, som var usædvanligt gunstige. NOMINELLE SAMT VÆKST- OG INFLATIONSKORRIGEREDE RENTER Figur 5 Pct. Nominelle renter Pct Inflations- og vækstkorrigerede renter Italien Spanien Tyskland Anm.: De inflations- og vækstkorrigerede renter er beregnet som nominelle 10-årige statsobligationsrenter fratrukket den gennemsnitlige nominelle vækst i BNP 10 år frem. Tal for nominel BNP-vækst for perioden er skøn fra IMF og for skøn fra OECD under antagelse af en inflation på 2 pct. Dermed er de vækstkorrigerede renter fra 2002 og frem baseret på internationale organisationers skøn og er dermed ikke "realiserede" renter. Kilde: Reuters EcoWin, IMF World Economic Outlook, maj 2012 og OECD Economic Outlook, maj 2012 le markeder, og de toneangivende aktieindeks i euroområdet og USA lå i midten af september henholdsvis 21 og 15 pct. højere end i begyndelsen af juni.

12 8 EUROENS KURS OVER FOR UDVALGTE VALUTAER Figur 6 Indeks, januar 2007 = Dollar Pund Svenske kroner Norske kroner Anm.: En stigning angiver, at euroen er styrket over for den pågældende valuta. Seneste observation er 13. september. Kilde: Reuters EcoWin. Olieprisen er steget betydeligt siden juli, og dermed er de store prisfald fra midten af marts til juni delvis reverseret, jf. figur 7. Prisen på en tønde Brent-olie var i midten af september omkring 116 dollar. Den var dermed 11 pct. lavere end i midten af marts målt i dollar og 10 pct. lavere målt i euro. Prisstigningerne har primært været drevet af fornyede geopolitiske spændinger, herunder ikrafttrædelsen af EU's importforbud mod Syrien i juli samt nedsat produktion af Brent-olie på grund af strejke blandt norske oliearbejdere. Fødevarepriserne steg kraftigt over sommeren, jf. figur 7. Tørke i væsentlige produktionsområder, især i USA, skabte bekymring om udbuddet af vigtige afgrøder, fx hvede, majs og sojabønner. Priserne er siden midten af juni vokset henholdsvis 44 og 34 pct. for hvede og majs samt 27 pct. for sojabønner, der i forvejen lå på et højt niveau efter stigninger de første måneder af Prisudviklingen på vigtige metaller var afdæmpet i løbet af sommeren, men steg igen efter midten af august. Vækstudsigter De internationale vækstudsigter er blevet dårligere, og siden foråret er forventningerne til den globale vækst blevet nedjusteret. Samme billede tegner sig i de såkaldte konsensusforventninger, hvor især vækstskønnene for 2013 er nedjusteret, jf. tabel 1. Det skete efter fortsatte spændinger på de finansielle markeder, forhøjet usikkerhed om især Sydeuropa samt en mindre robust amerikansk udvikling end ventet. Samtidig

13 9 PRISUDVIKLING I UDVALGTE RÅVAREGRUPPER Figur 7 Indeks, 1. januar 2010 = Andre landbrugsvarer end fødevarer Olie Fødevarer Industrimetaller Anm.: Indeks for råvarepriser opgjort i dollar udarbejdet af Economist (ugentlig frekvens) og spotpris på råolie af Brentkvalitet. Industrimetaller indeholder aluminium, kobber, nikkel, tin og bly. Fødevarer er bl.a. majs, hvede, kaffe, sojabønner, sukker, kakao og sojaolie. Andre landbrugsvarer end fødevarer er bl.a. bomuld, uld, gummi, tømmer og kokosolie. Kilde: Reuters EcoWin. aftog fremgangen i vigtige vækstøkonomier som Brasilien, Kina og Indien mere end ventet. Den altoverskyggende usikkerhed for vækstudsigterne er den manglende stabilitet i Sydeuropa, der er fortsat trods vigtige skridt fra de europæiske myndigheder og Den Internationale Valutafond, IMF. Indsatsen omfatter bl.a. rammeforhøjelse og udvidelse af mandatet for de SKØN FOR BNP-VÆKST I UDVALGTE ØKONOMIER Tabel 1 Ændring ift. april 2012 Pct USA... 1,7 2,2 2,1-0,1-0,4 Euroområdet... 1,5-0,5 0,2-0,1-0,7 Tyskland... 3,0 0,8 1,0 0,1-0,6 Frankrig... 1,7 0,1 0,4-0,2-0,6 Italien... 0,4-2,2-0,6-0,7-0,8 Spanien... 0,4-1,6-1,4 0,0-1,3 Storbritannien... 0,8-0,3 1,3-1,0-0,5 Sverige... 3,9 1,3 1,8 0,8-0,2 Japan... -0,7 2,4 1,3 0,4-0,2 Kina... 9,2 7,9 8,3-0,5-0,2 Indien... 7,3 6,1 7,1-1,1-0,6 Anm.: De viste skøn for BNP-vækst i 2012 og 2013 er baseret på spørgeundersøgelser af mere end 700 økonomers forventninger. Data for 2011 er faktiske tal. Kilde: Consensus Economics (september) og OECD's statistikdatabase.

14 10 internationale finansielle sikkerhedsnet og direkte kapitalindskud til Spaniens banksektor betinget af tilsagn blandt eurolandene om fælles finansiel tilsynsmyndighed. Dog tyder den foreløbige markedseffekt af ECB's tilsagn 6. september om opkøb af statspapirer under bestemte betingelser på, at udmeldingen kan have mindsket den finansielle ustabilitet. Også finanspolitikken i USA på kort- og mellemlangt sigt skaber usikkerhed om aktiviteten fremadrettet, ligesom olieprisen, der medio september var relativt tæt på de høje niveauer fra tidligere på året, lægger en dæmper på væksten. Der er dog også tendenser, som kan vise sig stærkere end ventet. Tysklands private forbrug har hidtil udviklet sig moderat, men med høj privat opsparing, reallønsfremgang, faldende arbejdsløshed, lave renter og stigende boligpriser kan forbruget udvikle sig stærkere end forudset. Også større end ventet investeringsaktivitet i amerikanske virksomheder samt større tillidseffekter end forudset af et lidt stærkere amerikansk bolig- og arbejdsmarked kan lede til en gunstigere udvikling. Økonomisk politik En række centralbanker har lempet pengepolitikken yderligere over sommeren, og nye ukonventionelle pengepolitiske indgreb er blevet introduceret. ECB nedsatte i juli sin pengepolitiske rente med 25 basispoint til 0,75 pct. Ved mødet i september besluttede Styrelsesrådet, at ECB kan opkøbe kortere statspapirer i eurolande med programmer hos de europæiske hjælpemekanismer European Financial Stability Facility, EFSF, eller European Stability Mechanism, ESM, bl.a. forudsat at programmet giver mulighed for EFSF/ESM-opkøb i det primære marked. Programmet benævnes "outright monetary transactions" og har som mål gennem ECB's opkøb at genetablere den pengepolitiske transmissionsmekanisme i de pågældende lande. Indholdet af det nye program er beskrevet i boks 2. Den amerikanske centralbank, Federal Reserve (Fed), forlængede i juni sit ukonventionelle program, hvor de lange renter søges nedbragt ved salg af kortere papirer og opkøb af aktiver med længere løbetider ("operation twist"). I september annoncerede Fed opkøb af realkreditobligationer for yderligere 40 mia. dollar om måneden, indtil beskæftigelsen og den økonomiske aktivitet viser vedvarende bedring. Fed vil således sammen med det tidligere udmeldte "operation twist" og andre igangværende initiativer forøge sin beholdning af længere papirer med 85 mia. dollar om måneden resten af Samtidig meddelte Fed, at den med de nuværende økonomiske udsigter forventer at fastholde den pengepolitiske rente exceptionelt lav frem til tidligst midten af Bank of England udvidede i juli sit opkøbsprogram og annoncerede en

15 11 ECB'S BESLUTNINGER VED RENTEMØDET 6. SEPTEMBER Boks 2 ECB's Styrelsesråd besluttede på sit møde den 6. september, at ECB under bestemte betingelser kan opkøbe eurolandes statspapirer i det sekundære marked. Programmet, der kaldes "outright monetary transactions", skal sikre transmission af de pengepolitiske renter til realøkonomien i hele euroområdet. Endvidere vedtog Styrelsesrådet ændringer i grundlaget for sikkerhedsstillelsen i de pengepolitiske operationer. Det nærmere indhold i beslutningerne beskrives nedenfor. Outright monetary transactions, OMT En nødvendig betingelse for ECB's opkøb er, at lande skal have et program med eurolandenes redningsfonde European Financial Stability Facility/European Stability Mechanism, EFSF/ESM, med tilknyttede strenge konditionaliteter. Involvering af IMF skal tilstræbes i udarbejdelsen af de landespecifikke krav samt i overvågningen af programmet. Programmet skal indeholde mulighed for opkøb fra EFSF/ESM i det primære statsgældsmarked. Også lande, der allerede er i makroøkonomiske tilpasningsprogrammer, kan komme i betragtning, når de skal genindtræde på statsgældsmarkederne. Fuld opfyldelse af betingelserne tilknyttet EFSF/ESM-programmet er en betingelse for opkøbene. Transaktionerne vil være fokuseret på papirer med 1-3 års løbetid, og der er ikke fastsat en øvre grænse for opkøbene gennem programmet. Likviditetspåvirkningen ved opkøbene vil blive fuldt steriliseret, dvs. den likviditet, der skabes gennem opkøbene, vil blive opsuget igen via modgående operationer. Styrelsesrådet vurderer ud fra et pengepolitisk perspektiv, om opkøb er berettiget, og afgør ensidigt spørgsmål om påbegyndelse, fortsættelse og afslutning af eventuelle opkøb. ECB vil stille sig på lige fod med private og andre kreditorer ved eventuelle tab på de i OMT-programmet opkøbte statspapirer. Ændringer i grundlaget for sikkerhedsstillelse ECB's krav om en minimum kreditvurdering i de pengepolitiske operationer blev suspenderet for omsættelige gældsinstrumenter og andre fordringer udstedt eller garanteret af de stater i euroområdet, der er berettiget til at indgå i ECB's OMTprogram, eller som er del af et EU/IMF-program. Styrelsesrådets beslutning af 20. juli 2012 om at undlade at acceptere gældsinstrumenter udstedt eller garanteret af den græske stat står fortsat ved magt. Omsættelige gældsinstrumenter denomineret i valutaerne amerikanske dollar, japanske yen og britiske pund, der er udstedt og opbevaret i euroområdet, kan bruges som sikkerhedsstillelse af bankens modparter. facilitet, hvor bankerne tilbydes billigere finansiering mod, at bankerne yder udlån til den private sektor. Sveriges Riksbank nedsatte i september sin pengepolitiske rente med 25 basispoint til 1,25 pct. Endelig nedsatte den kinesiske centralbank i både juni og juli den pengepolitiske rente. Der har været stor usikkerhed om kapitalbehovet i den spanske banksektor og om holdbarheden af de spanske offentlige finanser gennem

16 12 foråret og sommeren. Eurolandene gav 9. juni lånetilsagn til Spanien til saneringsprocessen i de spanske banker på op til 100 mia. euro (9 pct. af BNP) via EFSF. Flere beslutninger af eurolandenes stats- og regeringschefer over sommeren betød, at lånet til rekapitalisering af banksektoren på sigt kan gives direkte til spanske banker og dermed uden om den spanske stat og dens statsgæld, jf. boks 3. Lånet fjernede over sommeren noget af usikkerheden om Spanien, men betydelige underskud i flere spanske regioner gav dog næring til spekulationer om behov for yderligere finansiel assistance fra de øvrige lande i euroområdet. Spanien kan ansøge om et fuldt hjælpeprogram i EFSF/ESM med tilhørende betingelser, som er en forudsætning for, at ECB kan understøtte Spaniens statspapirer gennem sit nye opkøbsprogram. Spanien udmeldte i juli yderligere finanspolitiske stramninger for perioden for godt 56 mia. euro svarende til 5,3 pct. af BNP, herun- EUROPEAN STABILITY MECHANISM, ESM Boks 3 Den 29. juni vedtog euroområdets stats- og regeringschefer at udvide mandatet for eurolandenes permanente hjælpefacilitet ESM. ESM vil få mandat til at indgå direkte i rekapitaliseringer af banker i euroområdet, når der er etableret et fælles europæisk banktilsyn, som involverer ECB. I den forbindelse vil Eurogruppens lånetilsagn til Spanien på op til 100 mia. euro fra EFSF til at rekapitalisere den spanske finansielle sektor kunne gives direkte til en spansk rekapitaliseringsfond, dvs. uden om den spanske stat, når lånet overgår til ESM, som er den permanente afløser for EFSF. Disse lån vil ikke blive foranstillet andre udstedelser, således som det ellers oprindeligt var en betingelse for lån fra ESM. Assistance fra ESM kræver enstemmighed blandt eurolandene eller i særlige tilfælde kvalificeret flertal på 85 pct. Den samlede udlånskapacitet er på 500 mia. euro. ESM vil finansiere sig ved at låne på kapitalmarkederne og på den baggrund yde støtte til eurolande, der trues af finansiel ustabilitet. Der knyttes betingelser til medlemsstater, der modtager støtte fra ESM, herunder at de skal efterleve de landespecifikke henstillinger og andre betingelser i forbindelse med det europæiske semester, stabilitets- og vækstpagten og proceduren vedr. makroøkonomiske ubalancer. ESM kan benytte sig af forskellige instrumenter: En forebyggende kreditfacilitet, som et medlemsland kan trække på, hvis der opstår behov. Lån som et medlemsland skal bruge med det specifikke formål at rekapitalisere medlemslandets finansielle institutioner og/eller direkte lån til rekapitalisering af finansielle institutioner, når der er etableret et fælles europæisk banktilsyn. Almindelige lån til et medlemsland. Opkøb i et medlemslands primære eller sekundære statsgældsmarked. ESM træder i kraft, når ESM-traktaten er ratificeret af eurolande, der repræsenterer mindst 90 pct. af de samlede kapitalforpligtelser. Ikrafttrædelsen ventes at ske i efteråret 2012.

17 13 der bl.a. skatte-, moms- og afgiftsforhøjelser. Den nye stramning skete som led i en aftale med Europa-Kommissionen og de øvrige lande i euroområdet om lånet til rekapitalisering af banksektoren og en udskydelse af fristen for at korrigere landets budgetunderskud til under 3 pct. fra 2013 til 2014 på grund af svage vækstudsigter. Konsolideringen af de spanske offentlige finanser vanskeliggøres af en decentraliseret spansk regional struktur med 17 selvstyrende regioner og 2 selvstyrende byer. Regeringen annoncerede i juli en likviditetsfond på 18 mia. euro til regionerne, hvorunder finansiel assistance til en region modsvares af øget overvågning fra staten. 1 Beslutningen om at udvide ESM's mandat til at kunne rekapitalisere banker i euroområdet direkte, dvs. uden om det pågældende land og dets statsgæld, forudsætter etableringen af et fælles europæisk banktilsyn, der involverer ECB. Kommissionen fremlagde 12. september forslag til strukturerne for et sådant fælles europæisk banktilsyn, jf. boks 4. Udvidelsen af ESM's mandat er et vigtigt skridt i forhold til at inddæmme statsgældskrisen. De senere år har flere lande måttet påtage sig betydelige omkostninger ved at rekapitalisere banksektoren, og det har i flere tilfælde været en for tung byrde for landenes offentlige finanser. ESM's mandat til direkte at rekapitalisere eurolandenes banker vil i fremtiden kunne afkoble det enkelte lands offentlige finanser fra den nationale banksektor. Finanspolitikken er kontraktiv i hovedparten af de avancerede økonomier, navnlig i Sydeuropa. Den offentlige gæld er i mange af landene langt over 60 pct. af BNP, og hovedparten har underskud på de offentlige finanser, jf. figur 8. Det er en uholdbar situation, og finanspolitiske stramninger og nedbringelse af den offentlige gæld er nødvendig. I mange europæiske økonomier er konsolideringen undervejs, og mellemsigtede strategier for at sikre holdbarheden er på plads. I USA og Japan, hvor den offentlige gæld og de løbende budgetunderskud er særdeles høje, udestår planer for nedbringelse af gælden fortsat. I USA indeholder de nuværende politiske aftaler en stramning på over 4 pct. af BNP i 2013 som følge af udløb af skattelettelser og stimulustiltag samt ikrafttræden af automatiske sparemekanismer vedtaget i forbindelse med forhøjelsen af gældsloftet i august 2011, den såkaldte "fiscal cliff". Der er således pres for konsolidering på kort sigt, men en stramning i den størrelsesorden risikerer ifølge IMF at bremse den økonomiske vækst. Markederne og de internationale organisationer venter, at der opnås kompromis om en mildere stramning på ca. 1,5 pct. efter valget i november. 1 Regionerne kan tilmelde sig ordningen året ud. Tre regioner har indtil videre udtrykt ønske om at deltage (Valencia, Catalonien og Murcia).

18 14 ØGET ØKONOMISK SAMARBEJDE I EUROOMRÅDET OG KOMMISSIONENS FORSLAG TIL FÆLLES EUROPÆISK BANKTILSYN Boks 4 Formændene for Det Europæiske Råd, DER, Europa-Kommissionen, ECB og Eurogruppen fremlagde i juni en skitse til fremtidens europæiske økonomiske og monetære samarbejde, heriblandt tankerne om en såkaldt bankunion og øget fiskalt samarbejde. DER og dets formand Herman Van Rompuy arbejder nu på en rapport om de overordnede rammer for en bankunion. Det centrale i skitsen var en vision om etablering af et integreret finansielt system bestående af fælles banktilsynsmyndighed, indskydergarantiordning og afviklingsregime. En foreløbig rapport fremlægges i oktober, mens rapporten i endelig form fremlægges for DER i december Europa-Kommissionen fremlagde 12. september ligeledes sine tanker om vejen til en bankunion og status på den proces inden for hver af de ifølge Kommissionen fire søjler i en bankunion (fælles regelsæt, banktilsyn, indskydergarantiordning og afviklingsregime). Samtidig offentliggjorde Kommissionen forslag til, hvordan et fælles europæisk banktilsyn kan etableres. Det er intentionen, at forslagene skal vedtages inden udgangen af året. Kommissionen har tidligere fremsat forslag vedrørende henholdsvis indskydergaranti og afviklingsregime. De videre forhandlinger om disse to forslag vil nu også skulle tage højde for forslagene vedrørende banktilsyn. Kommissionen lægger i sit forslag op til et fælles tilsyn med alle kreditinstitutter i euroområdet. Lande uden for eurosamarbejdet kan ifølge forslaget anmode om at deltage i det fælleseuropæiske tilsyn. Tilsynet skal ifølge forslaget varetages af ECB i et nyetableret tilsynsråd internt i ECB, der på baggrund af bemyndigelse fra ECB's Styrelsesråd skal varetage tilrettelæggelsen af tilsynsarbejdet og andre tildelte opgaver. Det foreslås, at tilsynsrådet skal bestå af fire repræsentanter fra ECB samt en repræsentant fra hver af de nationale tilsynsmyndigheder, hvis kreditinstitutter er omfattet af det fælles tilsyn. Hertil kommer en formand, der udpeges af ECB's Styrelsesråd blandt medlemmerne af ECB's direktion (med undtagelse af direktionsformanden), og en næstformand valgt af og blandt medlemmerne af ECB's Styrelsesråd. De nationale tilsynsmyndigheder skal bistå ECB i udførelsen af tilsynsopgaverne og vil i den forbindelse være under direkte instruktionsbeføjelse fra ECB. Lovgrundlaget skal ifølge forslaget træde i kraft 1. januar Der lægges op til en gradvis indfasning af ECB's varetagelse af tilsynet gennem 2013, sådan at ECB fra 1. juli 2013 skal have overtaget tilsynet med halvdelen af euroområdets kreditinstitutter målt efter størrelse, grænseoverskridende aktivitet og europæisk systemisk vigtighed og senest fra 1. januar 2014 varetager tilsynet med alle kreditinstitutter i de deltagende lande. Der er tale om en meget ambitiøs beslutningsproces og implementering. Konsolideringen i Italien, Portugal og Irland skrider ifølge IMF generelt planmæssigt frem. Irland afholdt i løbet af sommeren de første auktioner af statsobligationer siden september Dermed ser det ud til, at Irlands beslutsomme tilgang til at løse sine finanspolitiske og finansielle problemer bærer frugt, om end eurolandenes beslutning om at undersøge situationen i Irlands finansielle sektor med henblik på at forbedre holdbarheden af programmet også spiller ind. I Grækenland var IMF, ECB og Europa-Kommissionen medio september i gang med at undersøge, hvorvidt Grækenland kan opfylde kravene til

19 15 OFFENTLIG BRUTTOGÆLD OG OFFENTLIGT BUDGETUNDERSKUD, 2011 Figur 8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP Japan Grækenland Ungarn Finland Estland Sverige Tyskland Italien Portugal Belgien Frankrig Irland -5,0-4,0-3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 USA Storbritannien Østrig Holland Cypern Malta Spanien Danmark Letland Polen Slovenien Tjekkiet Litauen Slovakiet Rumænien Bulgarien Luxembourg Offentligt budgetunderskud, pct. af BNP Anm.: I figuren vises EU-medlemslande samt USA og Japan. For EU-lande vises Maastricht-gæld og budgetunderskud som opgjort i EU's underskudsprocedure. Data for USA og Japan er som opgjort i nationalregnskaberne. Ungarns budgetoverskud på 4,3 pct. af BNP skyldes engangsindtægter i 2011 bl.a. opnået ved at afskaffe en tidligere obligatorisk privat pensionsfond. Opgjort ekskl. engangseffekter havde Ungarn et budgetunderskud på 5,3 pct. af BNP. Kilde: Eurostat og OECD's statistikdatabase. udbetaling af den første lånetranche af det nye program, som blev indgået i marts Situationen er vanskelig, og landet kan, forudsat at programbetingelserne er opfyldt, tidligst tilføres likviditet fra de internationale långivere i slutningen af september eller begyndelsen af oktober. Cypern anmodede i juni som det fjerde euroland EU og IMF om et låneprogram. Programmet er endnu ikke fastlagt. PENGE- OG VALUTAFORHOLD Kronen har siden årsskiftet ligget stabilt over for euroen på et niveau lidt stærkere end centralkursen i ERM2, jf. figur 9. Nationalbanken fulgte 5. juli 2012 ECB's rentebeslutning og nedsatte udlånsrenten, renten på indskudsbeviser og diskontoen med 0,25 procentpoint med virkning fra 6. juli. Foliorenten blev holdt uændret. Renten for udlån, indskudsbeviser og folio var herefter henholdsvis 0,20, -0,20 og 0,00 pct., mens diskontoen var 0,00 pct. Det er første gang, at en af Nationalbankens renter har været negativ. Der var et tydeligt gennemslag fra den negative indskudsbevisrente til pengemarkedsrenterne, jf. figur 10. Op til rentenedsættelsen var der allerede negative pengemarkedsrenter i Danmark, hvilket afspejlede for-

20 16 KRONENS KURS OVER FOR EURO Figur 9 Kroner pr. euro 7,25 7,30 7,35 7,40 7,45 7,50 7,55 7,60 7, Markedskurs Centralkurs Båndgrænser (+/- 2,25 pct.) Anm.: Omvendt skala. Seneste observation er 13. september Kilde: Danmarks Nationalbank. ventninger blandt markedsdeltagerne om, at ECB ville nedsætte sine renter, og at Nationalbanken ville følge efter. Pengemarkedsrenterne i Danmark er blevet endnu mere negative end før rentenedsættelsen, og PENGEPOLITISKE RENTER OG PENGEMARKEDSRENTER I DANMARK OG EUROOMRÅDET Figur 10 Pct. 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0, Indskudsbevisrenten Foliorenten ECB's indlånsrente Cita-swaprente Eonia-swaprente Anm.: Seneste observation er 13. september Pengemarkedsrenterne er den sikrede 3-måneders-rente i henholdsvis Danmark og euroområdet. Kilde: Reuters EcoWin og Danmarks Nationalbank.

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser 1 Aktuelle økonomiske og monetære tendenser SAMMENFATNING Fremgangen i verdensøkonomien er aftaget siden foråret som følge af svag indenlandsk efterspørgsel, især i euroområdet, og en afdæmpet international

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

ECB Månedsoversigt Marts 2009

ECB Månedsoversigt Marts 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. marts 2009 at nedsætte s officielle renter med yderligere 50 basispoint. Renten ved eurosystemets

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011 Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011 DANMARKS NATIONALBANK DET TALTE ORD GÆLDER Væksten i den globale økonomi er fortsat robust og i stigende grad selvbærende.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 203 Offentligt -H m Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 2. kvartal Del 1 1 I I _ ^ - ^ -^n^^gr _, D A,'" N. N A T B A N, : A. R 1 O N K 2 0 M K S A ; L %,'

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2012, del 1. Anders Jørgensen, Handelsafdelingen, og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling

Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2012, del 1. Anders Jørgensen, Handelsafdelingen, og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling 57 Negative renter Anders Jørgensen, Handelsafdelingen, og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Nationalbanken nedsatte i begyndelsen af juli 202 sine pengepolitiske renter til

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

ECB Månedsoversigt September 2014

ECB Månedsoversigt September 2014 LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser besluttede Styrelsesrådet på mødet den 4. september 2014 at nedsætte renten ved Eurosystemets primære markedsoperationer med 10 basispoint

Læs mere

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Krisen begynder nu for alvor at kunne ses på de offentlige budgetter, og EU er kommet med henstillinger til 2 af de 27 EU-lande. Hvis stramningerne, som

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

ECB Månedsoversigt August 2009

ECB Månedsoversigt August 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 6. august at fastholde s officielle renter. De informationer og analyser, der er blevet offentliggjort

Læs mere

ECB Månedsoversigt Juni 2014

ECB Månedsoversigt Juni 2014 LEDER For at opfylde sit mandat til at fastholde prisstabilitet besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. juni 2014 at indføre en kombination af foranstaltninger til at lempe pengepolitikken yderligere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU 14. maj 2003 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU Fra det øjeblik, de Østeuropæiske lande træder ind i EU, skal de opfylde reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten.

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet DI Ultimo august MOGR Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet Rentemarginalen, der måler forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten, er inden for det seneste år øget mere i Danmark end

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015

DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015 DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015 Hovedbudskaber Valutamarkedet viser tegn på normalisering valutareserven er reduceret. Udstedelse af statsobligationer genoptages, og rammen for bankernes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Dansk Valutakurspolitik lørdag den 21. marts 2009

Dansk Valutakurspolitik lørdag den 21. marts 2009 Dansk Valutakurspolitik lørdag den 21. marts 2009 jesperj@ruc.dk Jesper Jespersen Professor, dr.scient.adm. Roskilde Universitet Den faste fastkurspolitik, 1982-? Danmark har i hele efterkrigstiden ført

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

ECB Månedsoversigt September 2011

ECB Månedsoversigt September 2011 LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 8. september 2011 at fastholde s officielle renter uændret. Inflationen er fortsat høj og vil

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Stort set uændret tilgang til ledighed i januar Stor hjælpepakke på

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Stigning i bruttoledigheden på. Ugens analyse Positiv beskæftigelseseffekt af Energiaftalen Ugens tendens Nationalbanken opjusterer vækstskønnet for

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 Europaudvalget 2011 Ekstraordinært økofin Bilag 1 Offentligt 18. oktober 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 1) Forberedelse af Det Europæiske Råd den 23. oktober 2011 -

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der forelå pr. 20. november 2004, udarbejdet fremskrivninger af

Læs mere

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede.

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede. LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 6. oktober 2005 at fastholde minimumsbudrenten på eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der var tilgængelige pr. 17. maj 2004, udarbejdet fremskrivninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

ECB Månedsoversigt Oktober 2012

ECB Månedsoversigt Oktober 2012 LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser besluttede Styrelsesrådet på mødet den 4. oktober 2012 at fastholde 's officielle renter. Som følge af de høje energipriser og stigningerne

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere