Flippertid. - aktivt deltagende og motiverede elever i undervisningen. Eva Sjælland, Rasmus Mørk og Christian Østerballe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flippertid. - aktivt deltagende og motiverede elever i undervisningen. Eva Sjælland, Rasmus Mørk og Christian Østerballe"

Transkript

1 - aktivt deltagende og motiverede elever i undervisningen Eva Sjælland, Rasmus Mørk og Christian Østerballe 2. semester, 1.års opgave Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen 28. maj 2014

2 aktivt deltagende og motiverede elever i undervisningen Maj, 2014 Rapporten indeholder 43,3ns. ( anslag) - 2. semester MIL, 1. årsprojekt Gruppemedlemmer: Eva Sjælland (studienr.: ) Rasmus Mørk Rasmussen (studienr.: ) Christian Østerballe (studienr.: ) Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen Business School, Roskilde Universitet - under it- vest- samarbejdet. ii

3 ABSTRACT Time to flip participatory and motivated pupils ICT in Learning Processes Theory and Design This project is a study on student motivation and engagement in math education in grade 8 at Skansevejens Skole in Nørresundby. We want to investigate and examine differences in the above features when lessons are organized as traditional tuition or, in comparison, organized by Flipped Classroom principles. The concept of Flipped Classroom is a teaching method where direct tutoring is moved out of the classroom facilitated by the use of ICT. Our starting point is teaching practice in two different teaching situations. Our approach to this project is grounded in social constructivistic beliefs, while that is fundamentally rooted in the teaching traditions of the Danish public school system, where we believe that learning takes place when people interact and with language as the primary promoter of knowledge. Thus focus is on the relational associations, negotiation of meaning, and the construction of knowledge between the participants. This approach is also basis for the chosen parameters we believe reflect the level of learning, motivation, and participation in the classroom. During our study of these parameters we apply 3 different types of empirical evidence. This evidence is used both qualitatively and quantitatively to obtain the widest interpretation. We conclude that both motivation and participatory level increases when lessons facilitates the use of collaborative knowledge constructing dialogue and cooperation in the classroom. ii

4 ABSTRAKT aktivt deltagende og motiverede elever i undervisningen IKT i læreprocesser brug og betydning Nærværende 1. års projekt, omhandler elevers motivation og deres deltagelse i 8.B s matematikundervisning på Skansevejens Skole i Nørresundby. Vi ønsker at undersøge, om vi kan se forskelle i ovennævnte faktorer, når undervisningen planlægges alment kontra, når den planlægges efter Flipped Classroom metoden. Begrebet almen undervisning dækker over den undervisningsform, der normalt anvendes i matematikundervisningen på den pågældende skole. Begrebet Flipped Classroom dækker over en undervisning, hvor formidlingen af nyt stof er flyttet ud af klasseværelset vha. IKT. Vi tager derfor udgangspunkt i et praksisfelt i forandring ud fra 2 enkelte undervisningssituationer. Vi tager i projektet afsæt i den socialkonstruktivistiske tankegang, da denne læner sig op ad den danske, pædagogiske folkeskoleskoletradition, hvor læring er noget, der sker i samspil med andre, og hvor sproget er primær katalysator for videntilegnelse. Fokus er derfor på de relationelle sammenhænge, og på de meningsforhandlinger og den vidensopbyggende dialog mellem de deltagende parter. Denne tilgang ligger også til grund for valget af de parametre, vi mener afspejler niveauet for læring i klasserummet, motivation og deltagelse. Vi har i undersøgelsen af førnævnte parametre anvendt 3 typer empiri. Disse anvendes både kvalitativt og kvantitativt for at give den bredest mulige tolkning. Vi kan konkludere, at både elevernes motivation og deres generelle deltagelse stiger, når undervisningen lægger op til kollaborativ vidensopbyggende dialog og mere samarbejde i klasserummet. ii

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Motivation og præsentation af problemfeltet Problemstilling Problemformulering Fokuspunkter Afgrænsning og begrebsafklaring Flipped Classroom Motivation Undervisningsformer Teori Elevdeltagelse i undervisningen Videndeling i klasserummet Blended Learning Motivationsteori Motivation for undervisningen Self- determination theory Lærerens rolle Lærerrollen i Flipped Classroom undervisning Den gode lærer Undervisningsforløbene Almen undervisning Beskrivelse af almen undervisningslektion Flipped Classroom undervisning Beskrivelse af Flipped Classroom undervisningslektion Metode Videnskabsteori ii

6 4.2 Undersøgelsesdesign og empirisk metode Single casestudie Observationer Spørgeskemaundersøgelse Semistrukturerede forskningsinterview Operationalisering Motivation Elevdeltagelse Datatriangulering Metodekritik Validitet Reliabilitet Insiderperson i genstandsfeltet Sammenligningsgrundlag Analyse Motivation Undervisningens relevans Spændende undervisning Samarbejde Sociale mønstre Emotionelle motiver Lærerrollens påvirkning af eleverne Elevdeltagelse Dialog og samarbejde Ansvar for egen læring Kollaborativ vidensopbyggelse Erfaringsbaseret viden Elevinddragelse Konklusion Perspektivering ii

7 Arbejdsdeling Vores arbejde har været udpræget dialogisk og kollaborativt og er et udtryk for en fælles indsats. Dette har i høj grad været et led i vores læreproces. Fælles: Problemstilling Problemformulering Fokuspunkter Indledning til metode Undersøgelsesdesign og emperisk metode Operationalisering Christian Østerballe og Eva Sjælland: Afgrænsning og begrebsafklaring Teori: 2.2, 2.3 Analyse Konklusion Perspektivering Rasmus Mørk Rasmussen og Eva Sjælland: Metodekritik Individuelt: Christian Østerballe: Motivation og præsentation af problemfeltet Undervisningsforløbene Alle figurer i opgaven DVD materiale Rasmus Mørk Rasmussen: Analyse af observation Datatriangulering Kollaborativ vidensopbyggelse Eva Sjælland: Teori: 2.1, 2.4, 2.5, Videnskabsteori ii

8 Forord Dette 1. års projekt er skrevet på vores studium på uddannelsen til Master i IKT og Læring, på Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen Business School, og Roskilde Universitet under IT- vest samarbejdet. Bagerst har vi vedhæftet bilag og to DVD er med empiriske rådata. Af hensyn til deltagernes anonymitet findes dette materiale kun i udgaver til vejleder og censor. Vi vil gerne takke 8.b på Skansevejens Skole i Nørresundby for deres tålmodighed under gentagne observationer, og specielt tak til de fire elever, der har ladet sig interviewe. Læsevejledning Når vi behandler vores empiri analytisk har vi markeret dette ved at indrykke teksten og markere den med kursiv, både for at gøre denne del af projektet mere tydelig, men også for at lette læsevenligheden generelt. ii

9 Eva Sjælland Rasmus Mørk Rasmussen Christian Østerballe - aktivt deltagende og motiverede elever i undervisningen 1. Indledning 1.2 Motivation og præsentation af problemfeltet Flipped Classroom er en model, der blev udviklet og implementeret i forskellige klasseværelser i USA i begyndelsen af Jonathan Bergmann og Aaron Sams anses i dag som hovedmændene bag modellen, der i stigende grad florerer i den vestlige undervisningsverden. Modellen nytænker rammerne for undervisning, hvor fx et læreroplæg ses på en video af eleverne derhjemme. Salman Kahn s udvikling af Khan Academy, et amerikansk website indeholdende mere end 3000 faglige videopræsentationer inden for en bred fagrække, har således også udgjort en væsentlig faktor for udbredelsen af modellen. I de seneste år har Flipped Classroom vundet stigende indpas i det danske undervisningssystem, og er stadig et emne med stor mediebevågenhed (Andersen, 2014). Underviserens formidling af nyt stof foregår derfor oftest hjemme hos eleven via distribueret digitalt materiale, mens arbejdet med opgaverne foregår i klasserummet. Læreren får mere tid til den enkelte elev i klassen, og har i højere grad mulighed for at differentiere sin undervisning. Eleverne samarbejder i højere grad om opgaverne, og oplever at de skal vente i kortere tid på at få hjælp af læreren. Flipped Classroom er derfor et bud på, hvordan fokus flyttes fra undervisning til læring. På dansk er Flipped Classroom ofte blevet kaldt undervisning på hovedet. Når undervisningens tilrettelæggelse ændres, medfører det også en ændringer inde i selve klasserummet. 1

10 1.3 Problemstilling Med baggrund i ovenstående indledning vil vi gerne undersøge, hvilke ændringer Flipped Classroom som metode kan facilitere i en almindelig folkeskoleklasse i Danmark. Folkeskolen står overfor en stor reform, hvor blandt andet IT skal inddrages mere i undervisningen, og der i stigende grad vil blive fokuseret på den enkelte elevs læring fx gennem individuelle læringsmål. Det vil betyde, at lærerne i endnu højere grad skal kunne undervisningsdifferentiere for at imødekomme alle elevers målsætninger. I 2012 påbegyndtes i Aalborg Kommune en stor indsats for at styrke inddragelsen af IT på skolerne. Blandt andet fik skolerne tilført midler, der kunne realisere ønsket om 1:1 i alle mellemtrinsklasser i hele kommunen. Det vil sige, at hver elev skulle have en computer eller andet IT- redskab stillet til rådighed i undervisningen. Skansevejens Skole i Nørresundby har i dette skoleår yderligere tilbudt at hele overbygningen kører efter samme 1:1 princip. Dette sker ved, at eleverne selv medbringer computere og enheder (Bring Your Own Device: BYOD), og skolen supplerer op med enheder til de elever, som ikke har mulighed for selv at medbringe. Vi har derfor i dette projekt taget udgangspunkt i matematikundervisningen i en 8. klasse på Skansevejens Skole i Nørresundby. Her vil vi forsøge at belyse, hvad der sker i klasserummet, ved at se på elevernes aktive deltagelse i undervisningen såvel som deres motivation for undervisning. Dette leder os frem til følgende problemformulering som afsæt for det videre projektarbejde. 1.4 Problemformulering Hvad sker der med elevernes deltagelse og motivationen for undervisningen i klasserummet i matematikundervisningen i 8.klasse på Skansevejens Skole, når denne tilrettelægges med afsæt i Flipped Classroom metoden? Fokuspunkter For at svare på vores problemformulering vil vi se nærmere på videndelingen i klasserummet. Herunder videndelingen såvel i elev- elev relationer som i elev- lærer relationer. For at besvare, hvad der sker med elevernes motivation, vil vi undersøge, hvilke faktorer der har indflydelse på denne hos den enkelte elev. 1.5 Afgrænsning og begrebsafklaring Der er ikke én færdig opskrift på et Flipped Classroom. Metoden findes i mange forskellige varianter, der afhænger meget af, underviseren og hvilke elever og fag, der undervises i. Der er store forskelle i det distribuerede digitale materiale, som kan være tekst, lyd, billede og/eller video, som eleverne skal forholde sig til. Ydermere kan 2

11 arbejdsformerne, som anvendes i klasserummet, variere fra individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde og/eller klassearbejde. Endelig skifter lærerrollen også fra primært instruerende til at være mere vejledende i klassen. Vi vil derfor afklare, hvad vi mener, når vi anvender Flipped Classroom og andre nøglebegreber i dette projekt Flipped Classroom Flipped Classroom- begrebet forstår vi som en undervisningssituation, hvor læreren gennem distribution af digitalt materiale flytter formidlingen ud af klasserummet således, at de eleverne modtager denne formidling udenfor det interaktionsnære rum i klassen. Dette medfører at alle elever ideelt set har et forhåndskendskab til det formidlede stof, inden de træder ind i klassen. Arbejdet med stoffet kommer således ind i skolen fx i form af opgaveløsning, eksperimenter eller gennemførte tests. Når vi vælger at ændre en metode til undervisningen, er det vigtigt, at gøre det klart, hvad målene for denne ændring er. Med udgangspunkt i Bergmann og Sams udvikling og implementering af modellen, er vores målsætning med brug af Flipped Classroom: Øget elevdifferentiering Læreren har mere tid til den enkelte elev Eleverne har mere tid til at arbejde med opgaverne i klasserummet Mere samarbejde mellem eleverne Vi forudsætter ikke, at alle eleverne som sådan har opnået fuld forståelse af stoffet, eller at de kan redegøre for dette, men blot at de har et fælles afsæt for det videre arbejde. Eleverne bliver på den måde egne didaktiske designere, mens læreren i højere grad bliver en læringsvejleder, som kan anvise og facilitere metoder til at arbejde videre ud fra den enkelte elevs standpunkt. Læreren bliver således nødt til i stigende grad at anvende læringsteknologier i form af lærings- og/eller videndelingsplatforme og samtidig gøre sig overvejelser om elevdifferentiering i såvel distributionen af det digitale materiale som i selve undervisningen i klasserummet. Karsten Gynther understreger vigtigheden af at læreren medtænker redundans (Gynther, 2005: 56) i det distribuerede materiale, netop for at imødekomme elevernes forskellige faglige niveau. Hvis materialet indeholder flere veje til at opnå ny viden, vil flere elever kunne gavne af den virtuelle formidlingsform Motivation Motivation og interesse er relaterede begreber, men de er forskellige af natur. Interesse er altid rettet mod en genstand eller et område mens motivation er en indre tilstand, der igangsætter, styrer og vedligeholder adfærd (Green, 2002: ). En elevs interesse for et fag eller en problemstilling, antager vi vil have have indflydelse på elevens motivation. Vi vil i dette projekt skelne mellem begrebet interesse, som henviser til elevernes interesse for et specifikt emne i faget matematik, og begrebet motivation, der henviser til andre forhold, der har indflydelse på elevernes lyst til læring. 3

12 Vi skelner mellem indre og ydre motivation med inspiration fra Thomas Nordahls teorier om danske elevers motivation (Nordahl, 2010) samt Ryan og Deci s teori om fagligt selvværd (Deci, 2002). Den ydre motivation definerer vi som værende en tilstand, der læner sig op af et behavioristisk syn, hvor ydre stimuli påvirker vores handlinger til at opnå et ønske eller en stræben efter noget. Den indre motivation betegner vi som en følelse, der er forankret i det enkelte individ Undervisningsformer I dette projekt benytter vi ofte begreberne almen undervisning og Flipped Classroom, idet vi ønsker, at se på nogle af de forskelle, som disse to undervisningsformer indeholder. I den forbindelse læner vi os op ad Sams og Bergmanns generelle betragtninger om disse to undervisningsformer (Bergmann & Sams, 2014: s. 25). Her skal det dog bemærkes, at vi i dette projekt bevidst bruger betegnelsen almen undervisning fremfor begrebet traditionel undervisning, idet vi refererer til det, der almindeligvis sker i 8.B på Skansevejens Skole i matematikundervisningen. Generelt kan nedenstående figur give et indtryk af, hvordan tidsforbruget på forskellige aktiviteter i klasserummet fordeler sig i de to undervisningsformer: Almen undervisning Flipped Classroom Aktivitet Tid [minutter] Aktivitet Tid [minutter] Indledning 5 Indledning 5 Gennemgang af hjemmearbejde 20 Spørgsmål til video 10 Præsentation af nyt emne Individuelle øvelser/forsøg 75 Individuelle øvelser/forsøg Figur 1: Sammenligning af tidsforbruget i klassen i traditionel undervisning og i Flipped Classroom undervisning Især det faktum at præsentation af et nyt emne fjernes fra undervisningstiden i klasselokalet frigiver mere tid til at arbejde individuelt med eleverne i skoletiden. Dette falder i tråd med Karsten Gynthers opfordring til, at underviseren til enhver tid bør afstemme, hvilke aktiviteter der udfoldes i såvel det interaktionsnære som i det interaktionsfrie rum (Gynther, 2005: 54f) samt målet med netop at benytte Flipped Classroom metoden. 4

13 2. Teori 2.1 Elevdeltagelse i undervisningen Når vi i problemformuleringen søger at undersøge, hvad der sker med elevernes deltagelse, når der undervises med afsæt i Flipped Classroom, antager vi først hypotetisk, at aktiv elevdeltagelse i undervisning er befordrende for kvaliteten af læringen hos den enkelte. I det følgende vil vi søge at finde teoretisk argumentation for denne tese. Skæver vi til, hvad nye analyser påpeger, kan vi med fordel se på, Danmarks Evalueringsinstituts (herefter EVA) analyse af, hvad der skaber god og motiverende undervisning. Her fremhæves 5 punkter, hvor elevinddragelse er et af disse. Rapporten konkluderer, at der er et stort uudnyttet potentiale i elevinddragelse, da det styrker både fagligheden, samfundsengagementet og trivslen. (EVA, 2013: 7) Rapporten går yderligere i dybden med, hvordan elevinddragelsen kan implementeres i undervisningen Læreren arbejder med elevinddragelse i undervisningen, fx på følgende måder: - Læreren inddrager eleverne i dialog i undervisningen. - Læreren lytter til eleverne og respekterer deres synspunkter. - Læreren har fokus på elevernes forforståelse i forhold til emnet der undervises i. - Læreren inddrager eleverne i valg af emner, metoder og arbejdsformer, når læreren vurderer, at det er hensigtsmæssigt (Ibid.: 6) Undersøgelsen er lavet med udgangspunkt i John Hatties teori om synlig læring. Han påpeger meget direkte: En del traditionel formidling af information og ideer er selvfølgelig nødvendig - men i alt for mange klasserum er der brug for mindre lærerdomineret tale og mere elevtale og - involvering. (...) Den vigtigste opgave for lærere er at lytte. En af vanskelighederne ved så megen lærerstyret taletid er, at det signalerer til eleverne, at lærerne har ejerskab til det faglige indhold og kontrollerer tempoet og sekvenseringen af læringen, og at det reducerer elevernes muligheder for at bruge deres egne tidligere kundskaber, forståelse, sekvensering og spørgsmål (Hattie, 2013: ) Når vi definerer, at elevinddragelse og - deltagelse har positiv effekt på læringen, er det relevant for empiriens analyse og opgavens besvarelse at forholde sig til, hvordan den flerstemmige dialog i nutidens klasserum udspiller sig, og hvilke effekter denne har. Her læner vi os tæt op af teorierne om vidensopbyggelse i klasserummet i videnssamfundets skole, som det beskrives i Skole 2.0 af Birgitte Holm Sørensen et al. 5

14 Der gøres her opmærksom på forskellen mellem de forskellige former for viden; den erkendelsesbaserede og den erfaringsbaserede viden. (Holm Sørensen, 2012: 220) Det væsentligste for vores projekt, er dog vidensopbyggelsen mellem eleverne, der sker i klasserummet, da vi lægger vægt på, at viden er:...levende og dynamisk, da viden er social situeret og Når viden deles, er der tale om, at en eller flere individer besidder en viden, som kommunikativt formidles eller videreføres i et praksisfællesskab mellem en eller flere individer (ibid.: 220) John Hattie deler samme synspunkt om fordelen ved, at eleverne deler viden og kommunikerer i fællesskab:...sigter dialogisk tale på at fremme kommunikationen med og mellem eleverne, at demonstrere værdien af elevernes synspunkter og at hjælpe deltagerne til at dele og opbygge mening kollaborativt. (Hattie, 2013: 125) Wenger påpeger fordelen ved det, han kalder praksisfællesskaber (Wenger 2004), og John Hattie diskuterer i Synlig læring for lærere (Hattie, 2013) fordelen ved at eleverne arbejder sammen med deres kammerater: Kammerater kan påvirke læringen ved at hjælpe, undervise, yde venskab, give feedback og gøre klassen og skolen til et sted, hvor eleverne har lyst til at komme hver dag (ibid.: 131) 2.2 Videndeling i klasserummet Når vi derfor taler om elevdeltagelse i klasserummet, er det i dette projekt relevant at fokusere på videndeling og videntilegnelse mellem aktørerne i klasserummet. Der findes forskellige former for viden. Traditionelt skelners mellem den erkendelsesbaserede og den erfaringsbaserede viden. Den erkendelsesbaserede viden er teoretisk viden, der oftest udtrykkes eksplicit i bøger og databaser og ofte med tydelig henvisning til det, der er kilden til viden. Den erfaringsbaserede viden derimod udtrykkes i en mere social kontekst i en interaktion mellem individet og omgivelserne, hvor viden anvendes, defineres og manifesteres gennem handling, som det beskrives i Skole 2.0 (Holm Sørensen, 2012: 220). Wenger ville kalde det et socialt situeret fænomen, hvilket peger på, at den erfaringsbaserede viden ikke alene er knyttet til selve processen, men viden, der uløseligt er knyttet til handling. Knowledge lives in the human act of knowing (Wenger, McDermott og Snyder 2002: 8 i Holm Sørensen, 2012) Ud fra dette definerer de viden ud fra fire aspekter, der omhandler både social og individuel viden, som konstrueres gennem deltagelse og interaktion i sociale fællesskaber. Holm Sørensen et al. definerer konstruktionen af viden og videndelingen med inspiration fra den japanske teori af Nonaka og Takeuchi: 6

15 Når der tales om konstruktion af ny viden hos det enkelte individ, sker det ved, at viden, der ikke tidligere var tilgængelig, bliver tilgængeliggjort. (...) Når viden deles, er der tale om, at en eller flere individer besidder en viden, som kommunikativt formidles eller videreføres i et praksisfællesskab mellem en eller flere individer. (ibid.: ) Nonaka og Takeuchi taler om tavs viden, der transformeres til eksplicit viden. Når viden transformeres, vil der ofte være tale om en transformation af tavs viden til eksplicit viden - enten hos den enkelte individ eller hos en gruppe af individer. Den tavse viden stammer fra Michael Polanyis kendte citat we know more than we can tell (1966) - vi ved mere, end vi er i stand til at formidle med ord. Han skelner mellem to former for tavs viden - den der kan transformeres ved at italesættes med ord, og den der er uudsigelig og aldrig kan omsættes til ord. Med inspiration heraf har Nonaka og Takeuchi opstillet en model for, hvordan tavs viden kan gøres eksplicit og deles med flere (Nonaka og Takeuchi, 1995: 57): Til tavs viden Til eksplicit viden Fra tavs viden Socialisering Eksternalisering Fra eksplicit viden Internalisering Kombination Figur 2: Model for hvordan tavs viden kan gøre eksplicit og deles Den japanske teori kan fordelagtigt perspektiveres til vores danske skolesystems socialkonstruktivistiske tradition med fokus på dialogisk læring. Kravet om dialog i læring er noget, som er dybt forankret i dansk pædagogisk tradition. Vejen til læring går over kommunikation (Sorensen: ) Med Flipped Classroom bliver kommunikationen og dialogen i og udenfor klasserummet en anden. Bergmann og Sams påpeger, at Flipped Classroom gør det muligt for lærere at udnytte informationsteknologien til at øge interaktionen med eleverne. Så selvom videntilegnelsen via et distribueret digitalt materiale hjemme oftest kan kategoriseres mere eller mindre som envejskommunikation, så taler Flipped Classroom- princippet ikke for at erstatte dialogen og interaktionen i klasseværelset med instruktioner på nettet. I stedet skabes en ideel sammensmeltning af onlinebaserede læreprocesser samt dialog og vidensbearbejdning, også betegnet Blended Learning. 2.3 Blended Learning Blended learning er et forholdsvis nyt begreb, der stammer fra USA. Det betegner en undervisningsform, hvor forskellige pædagogiske og didaktiske metoder, forskellige 7

16 teknologier mikses med både tilstedeværelsesundervisning og netbaserede undervisningsformer. (Georgsen, 2004 i Gynther, 2009:11). Læringsrummet i Blended Learning fordrer en række didaktiske beslutninger om både tid og rum. Der er her tale om en større fleksibilitet og øget samarbejde uafhængig af tid og sted qua online kommunikation og dialogisk læring. Gynther peger på, at Blended Learning er et produkt af de udviklingstendenser i samfundet, der peger på, at vi er på vej ind i det lærende samfund (Qvortrup, 2001 ibid.: 20). Blended Learning er altså snarere et begreb for en hverdagspraksis, hvor IKT spiller en væsentlig rolle i vores videntilegnelse, end en ny didaktisk metode. Derfor er der mulighed for at lade det virtuelle praksisfællesskab blive en motivator for videntilegnelse. 2.4 Motivationsteori Den danske filosof og teolog Knud Ejler Løgstrup gjorde sig tanker om, hvad der motiverer det enkelte individ. Han brugte i stedet begrebet grund om det, et menneske selv mener, er det, der driver det til at gøre et eller andet. Ordet motiv brugte han om det, andre så som den egentlige, og måske ubevidste, drivkraft bag handlingen. Vi har valgt, kun at anvende denne tilgang i begrænset omfang i resten af opgaven, men har den in mente for at understrege, at motivation også har grund i etiske aspekter af vores eksistens. En af de andre ældre filosoffer Sibbern, mente at der i os bor én central, naturlig drivkraft, som giver energi til vores aktiviteter. Andre filosoffer og psykologer mener, at det ikke drejer sig om adfærd, men i stedet om handlinger. Forskellen på adfærd og handlinger er, at de sidste er intentionelle dvs. at man har en hensigt eller mening eller et formål med at udføre dem. (Vejleskov, 2009: 25) Men et er, hvad der er filosofiske spekulationer, mens andre videnskabsteoretikeres bud på, hvad motivation er, bygger på empiriske undersøgelser. Dog er det væsentligt både at skele til de filosofiske og de teoretiske bud, hvis vi skal søge at forstå begrebet motivation. Grænsen mellem filosofi og videnskab er flydende. Den engelsk- amerikanske filosof John Searle siger: Når man først begynder at få sikker viden om et eller andet emneområde, så filosoferer man ikke mere over det, men arbejder videnskabeligt med det (ibid.: 23) På baggrund af dette, må vores definition af begrebet motivation være, dét, der får os til at gøre noget eller ikke at gøre noget. Mere skematisk kan det beskrives som en tredeling af først erkendelse, dernæst følelser og herefter et motiv for en handling, et ønske, et behov, en stræben efter opfyldelse illustreret nedenfor. 8

17 Figur 3: Processen fra erkendelse hos eleven til den udførte handling Motivation for undervisningen Når vi i problemformuleringen spørger ind til, hvad Flipped Classroom betyder for elevernes motivation, er det bl.a. med afsæt i John Hatties undersøgelse om synlig læring, og om hvad god undervisning er. Ikke overraskende konkluderer han, at elevers motivation er betinget af en lang række faktorer såsom læreren, klasserumskulturen, organiseringen af undervisningen, de fysiske rammer osv. Elevers motivation i forbindelse med konkret undervisning er et interessant felt, men der er desværre ikke foretaget særlig mange undersøgelser heraf. Når vi undersøger dette, kan observationer og interviews give indblik i elevernes adfærd og motivation i forbindelse med den konkrete undervisning, mens spørgeskemaundersøgelserne giver et mere generelt billede af elevernes interesse og motivation i forhold til Flipped Classroom- undervisning. Dette beskrives nærmere i metodeafsnittet. Når der er tale om motivation i klasserummet samt i lærings- og pædagogiske sammenhænge, kan vi vælge at skelne mellem direkte og indirekte motivation. Særligt nysgerrighed som præstationsmotiv samt Abraham Maslows selvrealiseringsmotiv, som han opstiller i behovspyramiden er af betydelig interesse i pædagogiske sammenhænge. Hertil må vi konkludere, at de emotionelle og sociale motiver i skolesammenhænge også er af høj betydning. Hvis eleverne virkelig er nysgerrige og virkelig gerne vil blive klogere på det, der undervises i, er de i hvert fald direkte motiverede, og det er langt bedre, end hvis de er indirekte motiverede og hører efter eller læser lektier for at få ros eller gode karakterer eller for at undgå ubehageligheder. (Vejleskov, 2009: 63) Figur 4: Maslows behovspyramide 9

18 Præstationsmotivet og fiaskofrygten betegnes som værende sociale motiver, fordi det handler om, at man har et ønske om at klare sig godt i forhold til andre og i andres øjne, og at man ønsker ikke at dumme sig overfor dem. Stræber man derimod efter at blive dygtig til noget, fordi man er interesseret i det og uafhængigt af andres mening, er der tale om et kognitivt motiv, videbegær, eller om et aktivitetsmotiv (ibid.:119). Udover præstationsmotivet, regner flere motivationspsykologer, her iblandt Maslow, med følgende sociale motiver: Kontaktmotivet, magtmotivet og hjælpe- andre- motivet. Magtmotivet kan betragtes som behovet for at hævde sig overfor andre og måle sig med andre med det for øje at være bedre. (Vejleskov 2009: 87) Kontaktmotivet må betegnes som det centrale sociale motiv, idet vi fra helt spæde søger kontakt med moderen - ikke blot for at få opfyldt det basale behov for føde, men også for at opfylde sansebehovene ved at lytte til moderens stemme, få øjenkontakt, berøring mv. Vejleskov bruger udtrykkene hjælpe- andre- motivet og få- hjælp- motivet, som en del af kontaktmotivet. (ibid.:88), og det er derfor væsentligt at have med i denne opgave til at belyse elevernes motivation og sociale samspil i klasserummet. I pædagogisk sammenhæng er det klart, at set fra lærersiden spiller hjælpe- andre- motivet tit en vigtig rolle, men for elevers vedkommende er det tit få- hjælp- motivet, der får dem til at gøre det ene eller at undlade at gøre det andet. (ibid.: 88) John Hattie er en af de førende eksperter i undersøgelser om elevers motivation for undervisning og læring i nyere tid. Han har foretaget studier og undersøgelser i det, han kalder for visible learning synlig læring. Her har han undersøgt, hvad der påvirker elever for at opnå størst effekt af det lærte. Bl.a. har han undersøgt motivation som faktor for videntilegnelse, og opstiller denne som en af forudsætningerne for at lære mest. Vi antager derfor i dette projekt, at motivation er en væsentlig faktor for at kunne lære mest muligt. Når vi vil undersøge elevernes motivation for undervisningen, taler vi her om det, vi definerer som indre motivation Self- determination theory Self- determination theory (herefter SDT) er en teori om indre motivation (Deci, 2002:). Ifølge SDT er menneskers indre motivation styret af tre basale psykologiske behov: Autonomi, relationer/tilhørsforhold og kompetencer. SDT er baseret på en tænkning der forudsætter at mennesker har et grundlæggende behov for udvikling, og at mennesker naturligt vil være interesserede i at lære nyt. Med udgangspunkt i dette, kan vi fastsætte tre kendetegn for indre motivation: Aktivitet, engagement og målrettethed. Disse motivationstegn observeres i empirien og analyseres i forsøget på at besvare vores problemformulering. Det er derfor væsentligt at gøre opmærksom på, at vi i dette projekt fokuserer på det, vi her definerer som indre motivation hos eleverne. 10

19 Thomas Nordahl har i forbindelse med hans teorier om LP- modellen, arbejdet med elevernes motivation. Han peger som Ryan og Deci også på forskellen mellem indre og ydre motivation. I læringssammenhæng kan forståelsen og vægtningen af indre motivation relateres til princippet om selvreguleret læring. I selvreguleret læring skal eleven i høj grad styre sine egne læreprocesser, og dette vil af eleven kræve en relativt stærk indre motivation. For at denne form for selvreguleret læring skal blive en realitet, er det nødvendigt, at læreren differentierer sin undervisning. Her har læreren fokus på, at eleverne har ansvar for egen læring, og at der i undervisningens tilrettelæggelse er en del individuelt arbejde. Denne form for differentieret undervisning skal fremme en udvikling af selvreguleret læring hos eleverne, og intentionen er dermed, at det også fremmer en implicit stærkere indre motivation. Lærerens rolle som læringsvejleder i disse læreprocesser må derfor anses for afgørende for elevernes læringsudbytte. Når motivationen vokser, vokser præstationerne og omvendt. Den gode lærer styrker denne sammenhæng. (Manger, 2009: 15) 2.5 Lærerens rolle Når vi i dette projekt har til hensigt at undersøge elevernes deltagelse og motivation, er det nødvendigt også at forholde sig til lærerens rolle, da denne ændrer sig markant, når Flipped Classroom benyttes som undervisningsmetode. Først må vi definere, hvad der kendetegner lærerens rolle i den almene undervisning (se afsnit 3). Vi må betragte os selv (red. lærerne) som positive forandringsagenter for de elever, der kommer til os (...) Min pointe er, at lærernes overbevisninger og engagement er de væsentligste påvirkningsfaktorer i forhold til elevernes præstationer, som vi kan have en vis kontrol over (Hattie, 2013: 51) Den traditionelle lærerrolle har koncentreret sig om formidling af faglig viden og færdigheder i et klasseværelsesmiljø præget af tavleundervisning, samtale, demonstration osv. Teorien om videnssamfundets skole (Birgitte Holm Sørensen et al., 2009), sætter fokus på, at den traditionelle lærerrolle i dag rummer meget mere end det, der sker inde i det fysiske klasserum. Lærerens tidligere rolle som instruktør og videnskilde er i dag udvidet til flere andre funktioner afhængigt af, hvorledes undervisningen er tilrettelagt. Projektarbejde, mere selvstyrende arbejde blandt eleverne og inddragelsen af IKT og multimedier har stor betydning for lærerens rolle. Når vi i dette projekt henviser til den nutidige, almene undervisning og lærerens rolle heri, er det væsentligt at skelne mellem den traditionelle lærerrolle og lærerrollen i videnssamfundets skole, som vi her definerer som den almene lærerrolle. 11

20 I den traditionelle klasseundervisning positionerer læreren sig ved at være vidensformidler og den, der tager styringen over arbejdsprocesserne, typisk med forudsigelige og klart definerede mål. I undervisningen i vidensamfundets skole er det stadig læreren, der har det overordnede ansvar, selvom eleverne i varierende udstrækning typisk er selvstyrende. Dette skaber også en ny lærer- elev- relation, der i høj grad får betydning for definitionen af lærerens rolle. Med andre ord skal læreren både håndtere elevernes større frihed og samtidig som leder sikre faglige og tværfaglige målrettede processer. (Holm Sørensen, 2012: ) Lærerrollen i Flipped Classroom undervisning Det traditionelle hierarki mellem lærer og elev er i videnssamfundets skole og i den velfungerende netværksskole nedbrudt, og det forventes i flere sammenhænge af både læreren og eleverne, at eleverne søger hjælp hos hinanden før, de spørger læreren. Her læner vi os op ad begreberne, der præsenteres i Skole 2.0 (Holm Sørensen, 2009) Det traditionelle vertikale hierarki mellem lærer og elev, er dermed ændret når undervisningen gør brug af digitale medier. Læreren fungerer i stedet som vejleder og indgår sammen med eleverne i et fællesskab i videntilegnelsen. Læreren bør ikke være leverandør af information, ligesom lærerrollen ikke bør være overleverende i sin profil. Derimod bør læreren være kommunikativt og interaktivt orienteret mod tilrettelæggelse og facilitering af læring ud fra en vægt på de meta- kommunikative handlinger (Sorensen, 2000: 249) Den gode lærer Efter at have defineret forskellen på den traditionelle og den nutidige lærerrolle, vil vi nu forholde os til, hvad der karakteriserer den gode lærer. John Hattie bruger betegnelsen den inspirerende lærer (Hattie, 2013), mens Per Fibæk Laursen taler om den autentiske lærer (Fibæk Laursen, 2004). I det følgende vil disse to begreber defineres, da de tilsammen danner grundlaget for, hvad vi mener, er forudsætningen for at få undervisning med Flipped Classroom til at lykkedes. Når John Hattie taler om den inspirerende lærer, så henviser han til Steele s model for inspirerende undervisning: Den inspiration kommer både fra, at lærere evaluerer deres egen effekt, og at lærere lader sig inspirere af eleverne - deres reaktioner, læring og udfordringer. Hun (læreren red.) følger hver dimensions vej: vejen til at løse undervisningsproblemer, vejen til at at fortolke hændelser, der udvikler sig, vejen til at være sensitiv over for konteksten, vejen til at evaluere læringen, vejen til at teste hypoteser, vejen til at udvise respekt, vejen til at udvise passion for undervisning og læring og vejen til at hjælpe eleverne til at forstå kompleksitet. (Hattie, 2013: 62) 12

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4 Lærerprofession.dk etsite om lærepraksis og prefessionsudvikling RIKKE DAHL 2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 DANNELSE GENNEM Set i lyset af folkeskolens overordnede dannelsesmål, samt elevernes digitale kompetenceudvikling,

Læs mere

Motivation. i matematikundervisningen. Allan R. Meineche (LK10141488), marts 2014. Side 1 af 45

Motivation. i matematikundervisningen. Allan R. Meineche (LK10141488), marts 2014. Side 1 af 45 Motivation i matematikundervisningen Allan R. Meineche (LK10141488), marts 2014 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 - Indledning 3 1.1 Læsevejledning 5 1.2 Afgrænsning 5 2 Metode 6 2.1 Empiri 6 2.1.1 Elevernes

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt - it-didaktisk design i historieundervisningen ERFARINGER OG VISIONER JENS ANDERSEN-MØLGAARD University

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2014

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2014 Indhold Indledning...2 Problemformulering...3 Læsevejledning...4 Empiriafsnit...5 Empirisk metode...5 Refleksioner i forhold til empirien...7 Empiriens centrale pointer...8 Begrebsafklaring...8 Historiebevidsthed...8

Læs mere

It-didaktisk design i litteraturundervisningen

It-didaktisk design i litteraturundervisningen Professionsbachelorprojekt 2014 Vejleder: Johannes Fibiger Bodil Riiskjær INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. PROBLEMFORMULERING... 4 3. AFGRÆNSNING... 4 4. METODE OG EMPIRI... 4 4.1. INTERVIEW...

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Indledning 1 Titelblad Sms-spil Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Aalborg Universitet Juni 2011 (Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG LÆRERUDDANNELSEN AALBORG PROFESSIONSBACHELOR 2014 NAVN: STUDIENR.: KRISTINA RIISGAARD A100277 FAG OG STAMHOLD: DANSK 12.95 FAGLIG VEJLEDER: PÆDAGOGISK VEJLEDER: TITEL PÅ PROFESSIONSBACHELOR ANTAL SIDER

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Pigers lyst til at lære i natur/teknik

Pigers lyst til at lære i natur/teknik Pigers lyst til at lære i natur/teknik -Inquiry Based Science Education Camilla Mørch Jørgensen LH291127 Dato: 18.4.2013 Faglærer-vejleder: Jens Jakob Ellebæk Pædagogisk vejleder: Johanne Skovgaard Larsen

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Læringsspil i andetsprogsundervisningen

Læringsspil i andetsprogsundervisningen Læringsspil i andetsprogsundervisningen - En undersøgelse af Dansksimulatorens læringspotentialer i dansk som andetsprog for voksne Hej, hvordan går det? Det går fint, tak" Speciale i It, Læring og Organisatorisk

Læs mere

Karin Lindholm GIRL-POWER. Empowerment i jordemoderuddannelsen. Masterprojekt Aalborg Universitet

Karin Lindholm GIRL-POWER. Empowerment i jordemoderuddannelsen. Masterprojekt Aalborg Universitet Karin Lindholm GIRL-POWER Empowerment i jordemoderuddannelsen Masterprojekt Aalborg Universitet Dette masterprojekt er udarbejdet af: Karin Lindholm Christensen Studienummer: 20064083 Vejleder: Eva Just

Læs mere

Med fagligheden på spil

Med fagligheden på spil VIA University College Læreruddannelsen i Århus April 2011 Med fagligheden på spil Bacheloropgave fra Læreruddannelsen i Århus Nanna Rosenløv, Studienr. 270231 Vejledere Betty Mørck-Pedersen og Helle Villain

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MIL 2011 Spil og didaktisk design Mads-Peter Galtt Stud nr. 20090871 Bo Klercke Stud nr: 20101813 Helle Risager Grubbe Stud nr: 20101814 Lars Bo

MIL 2011 Spil og didaktisk design Mads-Peter Galtt Stud nr. 20090871 Bo Klercke Stud nr: 20101813 Helle Risager Grubbe Stud nr: 20101814 Lars Bo 1 2 Indhold Indledning:... 3 Anvendt teknologi i spillet:... 4 Sms som en del af spillet:... 4 Mulige praktiske og tekniske forhindringer... 6 Spilkoncept og gameplay:... 6 Gameplay... 7 Læringsteoretiske

Læs mere

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet - eksemplificeret ved samarbejde med fysik Udarbejdet af Dan Eriksen og Knud Krogsgaard Jensen Vejleder Jesper Larsen Juni 2006 Professionsprojekt udført

Læs mere