Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande"

Transkript

1 Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015

2 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside 1 gjort oplysninger tilgængelige vedrørende import af økologiske fødevarer fra tredjelande og oplysningerne opdateres løbende. Denne vejledning omhandler reglerne om import fra tredjelande af fødevarer, der skal markedsføres som økologiske i EU. Import af økologiske fødevarer reguleres af økologiforordningens 2 artikel 32 og 33 samt Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol. De specifikke importbestemmelser reguleres i importforordningen 3 - Kommissionens forordning nr. 1235/2008. Import af økologiske non-food produkter; dvs. produkter med animalsk indhold som fx hundeog kattemad, dækkes også af denne vejledning og reguleres i økologibekendtgørelsen 4. Import af økologisk foder og såsæd henhører under NaturErhvervstyrelsen. Fra EU-lande Indførsel af økologiske fødevarer fra andre EUlande og EØS-lande betragtes ikke som import, og er derfor ikke omfattet af lovgivningen vedrørende import af økologiske fødevarer. 1. Generelle betingelser Anden lovgivning Reglerne for import af økologiske fødevarer ændrer ikke de krav, der i øvrigt stilles ved import af fødevarer. Markedsføringen af importerede økologiske fødevarer skal altid ske i overensstemmelse med såvel den generelle lovgivning som økologiforordningens og økologibekendtgørelsens bestemmelser Rådets forordning (EF) Nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 3 Kommissionens forordning (EF) Nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande 4 Bekendtgørelse nr. 49 af 22. januar 2013 om økologiske fødevarer m.v.

3 Frilager Kontrol af importøren og første modtager Godkendte tredjelande Øvrige tredjelande Oversigt importtyper Tredjelandsprodukter, der opbevares på frilager, betragtes ikke som importeret i henhold til økologireglerne. Økologilovgivningen giver mulighed for at importere og markedsføre økologiske fødevarer fra henholdsvis af EU kommissionen godkendte og ikke godkendte tredjelande efter forskellige importordninger, som beskrives i afsnit 2 og 3. Importøren skal være omfattet af økologikontrol inden import og markedsføring af økologiske fødevarer påbegyndes, jf. afsnit 1.1. Dette gælder ligeledes for første modtagere af importerede økologiske partier. Alle importører skal desuden følge de i afsnit 1.2 beskrevne procedurer. Det var tidligere en hovedregel, at økologiske fødevarer fra tredjelande kun kunne markedsføres som økologiske, hvis de var importeret fra lande, der er med på EUkommissionens særlige liste over godkendte tredjelande. Se afsnit 2 om import fra godkendte tredjelande. I dag kan økologiske fødevarer fra tredjelande importeres, hvis de er blevet kontrolleret af et kontrolorgan eller en kontrolmyndighed, som er godkendt af EU-kommissionen til at lave en overensstemmelseskontrol af de respektive varekategorier i de respektive tredjelande. Dette uddybes i afsnit 3 om import fra øvrige tredjelande. I bilag 1 er det gengivet på skematisk form, hvilken procedure og forholdsregler de forskellige typer af import skal følge Anmeldelse Økologikontrol Før import og markedsføring af økologiske fødevarer fra tredjelande kan begynde, skal importøren og første modtager være omfattet af økologikontrol jf. økologibekendtgørelsens bestemmelser. Importøren skal henvende sig til den myndighed, der også foretager registrering, godkendelse eller autorisation af virksomheden efter de generelle bestemmelser for fødevarevirksomheder, dvs. den stedlige fødevareenhed, for at anmelde hvilke aktiviteter, der ønskes påbegyndt, f.eks. tredjelandsimport, opbevaring og evt. tilberedning, herunder fx mærkning.

4 Anmeldelsesskema Flere afdelinger (første modtager) Import i økologirapport Anmeldelsesskema findes på under blanketter eller fås ved henvendelse til fødevareenheden. Vejledningen til anmeldelsesskemaet findes endvidere på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Hvis virksomheden har flere afdelinger, hvor der foregår aktiviteter af betydning for økologikontrollen, fx at sendingen modtages i en anden afdeling end den, der har bestilt sendingen, skal aktiviteterne i hver af disse afdelinger anmeldes. Fødevareenheden udarbejder en økologirapport, bl.a. på baggrund af virksomhedens beskrivelser af de anmeldte aktiviteter, herunder forslag til egenkontrolprocedurer og øvrige kontrolforanstaltninger. Hvis der allerede eksisterer en økologirapport, skal denne tilpasses de nye aktiviteter. Importen kan tidligst begynde, når økologirapporten foreligger. Procedurerne og foranstaltninger ses af forordning nr. 889/2008 kapitel 5 og økologibekendtgørelsens kapitel Generelle importprocedurer Importforordningen Importforordningen 5 regulerer bestemmelserne for kontrolattest i forbindelse med import til EU af økologiske produkter fra tredjelande. Den skal bl.a. sikre, at der kun importeres økologiske produkter, der er produceret og kontrolleret på betingelser svarende til økologiforordningens bestemmelser. Sendinger der ønskes importeret som økologiske skal omfattes af en kontrolattest, der skal verificeres og påtegnes af toldmyndighederne, før de kan frigives som økologiske i EU. Schweiz er undtaget for kravet om kontrolattest, men importen skal forhåndsanmeldes. EØSlandene (Norge, Island, Liechtenstein) anses for samhandelslande og behandles i denne sammenhæng som EU-lande. 5 Kommissionens forordning (EF) Nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

5 Forhåndsanmeldelse og kopi af kontrolattest Ifølge økologibekendtgørelsen kapitel 6, skal ankomsten af hver importeret sending forhåndsanmeldes til den fødevareenhed hvor importøren henhører. Forhåndsanmeldelsen skal sikre fødevareenheden en mulighed for stikprøvevist at foretage en fysisk kontrol af sendingen hos første modtager. Der benyttes et særligt skema til forhåndsanmeldelse som er tilgængeligt på under blanketter - Import af økologiske fødevarer - forhåndsanmeldelse. Direkte link til skemaet. Forhåndsanmeldelsen og en kopi af den originale kontrolattest skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest en fuld arbejdsdag før sendingen fremlægges for toldmyndighederne og skal tilsendes Fødevarestyrelsen, enten pr. fax eller som elektronisk indscannet kopi pr. til en af følgende adresser afhængig af importørens adresse. Dokumenterne skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest en fuld arbejdsdag før sendingens fremlæggelse for toldmyndighederne. Fx skal dokumenterne, når en sending fremlægges på en søndag være Fødevarestyrelsen i hænde senest fredag morgen inden kl Fødevarestyrelsens åbningstider er: mandag-torsdag kl og fredag kl Kopi Kontrolattest Certificate of Inspection Verifikation Det skal tydeligt fremgå af kontrolattesterne, når der er tale om en kopi. Kopier af såvel kontrolattest som delkontrolattest skal være stemplet "KOPI" eller "DUPLIKAT". Ovennævnte kontrolattest, der skal ledsage hvert importeret parti er gengivet i bilag 3. Importøren har ansvaret for, at den originale kontrolattest er til stede samtidig med, at sendingen fremlægges for toldmyndighederne. Toldmyndighederne påtegner rubrik 17, såfremt verifikationsbetingelserne er opfyldt, og de frigiver herefter sendingen. Kontrolattesten skal være udfyldt tydeligt, uudsletteligt, uden rettelser og være forsynet med en original underskrift og stempel fra den udstedende kontrolinstans. Verifikationen af attesterne er delt mellem

6 Fødevareenheden og toldmyndighederne. Fødevareenheden verificerer, at importen på den fremsendte kontrolattest er tilladt samt at kontrolattestens indhold i øvrigt er korrekt. Fødevareenheden videregiver elektronisk resultatet af denne delverifikation til toldmyndighederne. Toldmyndighederne verificerer den originale kontrolattest ift. overensstemmelsen med sendingens andre følgedokumenter. Som en del af den almindelige kontrol foretager toldmyndighederne stikprøvevis fysisk kontrol af, at sendinger mærket som økologisk også er omfattet af en kontrolattest. Kontrolattesten kan kun påtegnes i rubrik 17 såfremt hele sendingen er til stede ved fremlæggelsen for toldmyndighederne. Dette betyder, at hvis sendingen utilsigtet er blevet delt undervejs, må man afvente, at den resterende del ankommer før den samlede sending kan frigives. Foretages ikke-attesterede ændringer i kontrolattesten, fx hvis antal kilo nedskrives eller et produkt slettes eller, hvis der foretages andre rettelser, er kontrolattesten ugyldig, jf. importforordningens artikel 13, stk. 5. Produkternes økologiske status står og falder med toldmyndighedernes stempel på attesten i forbindelse med fortoldningen. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at det alene er importørens ansvar, at kontrolattesten fremlægges ved fortoldningen, da det ikke er muligt for toldmyndighederne at se på toldpapirerne, om en sending er økologisk. Det er meget vigtigt, at kontrolattesten fremlægges i forbindelse med fortoldningen, da toldmyndighederne ikke er forpligtet til at stemple kontrolattesten efterfølgende. Ifølge økologibekendtgørelsen skal kontrolattesten i importforordningen præsenteres for toldmyndighederne for alle sendinger, der importeres og frigives til omsætning som økologiske i Danmark eller resten af EU. Modtagekontrol Den originale kontrolattest skal følge partiet frem til den virksomhed, der modtager partiet første gang i Danmark. Resultatet af modtagekontrollen skal anføres i

7 virksomhedens økologiregnskab. Første modtager af sendingen skal foretage modtagekontrol og udfylde boks 18 i kontrolattesten (iht. Økologiforordningens artikel 34) umiddelbart efter sendingens ankomst 6. Opbevaringspligt af originale kontrolattester Toldsteder Uregelmæssigheder Artikel 15-situationen Toldoplag Importøren er ansvarlig for, at den originale attest opbevares sådan, at den i mindst fem år kan stilles til rådighed for de kontrollerende myndigheder. Ligeledes skal importøren af den oprindelige sending opbevare en kopi af de påtegnede delkontrolattester, jf. afsnit 1.3 opsplitning på toldoplag. Alle toldsteder i Danmark kan benyttes. I tilfælde hvor en importeret sending ikke overholder bestemmelserne i økologiforordningen eller importforordningen, kan toldmyndighederne ikke frigive sendingen som økologisk. Ifølge artikel 15 i importforordningen skal alle henvisninger til den økologiske produktionsmetode fjernes fra mærkning, reklamer og ledsagedokumenter, førend sendingen kan frigives som konventionel. Fødevarestyrelsen skal tilse at henvisningerne fjernes og dette kan fx ske hos importøren eller første modtager. Såfremt en kontrolattest er forsinket og sendingen deraf ikke kan frigives, kan sendingen fx henføres til toldoplag. Bemærk, at for sendinger, der henføres på toldoplag, skal der forinden en eventuel tilberedning eller opsplitning finder sted, fremlægges en original kontrolattest for toldmyndigheden til verifikation og påtegning på toldstedet, jf. artikel 13, stk. 1 i importforordningen. Se nærmere herom i afsnit Særlige importprocedurer Tilberedning på toldoplag Der er mulighed for, i meget begrænset omfang, at foretage tilberedning af en sending (pakke eller ompakke eller økologimærke), før den frigives af toldmyndighederne. Dette skal ske under overholdelse af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelserne til forordning 6 Jf. artikel 34 i forordning nr. 889/2008 gennemførelsesbestemmelserne til Økologiforordningen.

8 (EØF) nr. 2913/92 (Toldkodeksen), dvs. de toldbestemmelser for tilberedninger, der må finde sted på toldoplag og lignende suspensionsprocedurer. Ifølge importforordningen skal en sending der undergår tilberedning på toldoplag følge bestemmelserne i importforordningens artikel 14. stk. 1. Det betyder, at kontrolattesten skal verificeres og påtegnes. Påtegningen sker ikke mhp. at frigive partiet i henhold til artikel 13, stk. 1, men derimod mhp. at sendingen kan forblive på toldområdet og undergå tilberedning. Toldmyndighederne vil her have mulighed for at kontrollere overensstemmelse mellem dokumenter og sending. Ved fraførsel fra toldoplag anmærker toldmyndighederne på kontrolattestens bagside (udenfor rubrikkerne), at de har foretaget verifikation. Det vil dermed fremgå af kontrolattesten om sendingen er importeret på normal vis eller har undergået tilberedning inden frigivelse. I denne situation vil den, der foretager tilberedningen på toldoplaget være første modtager og vil dermed skulle foretage modtagekontrol og udfylde boks 18 i kontrolattesten (iht. importforordningens artikel 13). Tilberedning på toldområdet skal foregå på en økologikontrolleret virksomhed, jf. afsnit 1.1. Fødevareenhedens tilsynsførende har adgang til den tilberedende virksomhed (første modtager). Opsplitning på toldoplag - Delkontrolattester Hvis en sending ønskes opsplittet inden frigivelse til fri omsætning, skal hver delsending følges af en original delkontrolattest 7, svarende til den i bilag 4, og følge bestemmelserne i importforordningens artikel 14, stk. 2. Forudsætningen for at kunne opsplitte en sending er, at kontrolattesten for den oprindelige samlede sending er verificeret og påtegnet af toldmyndighederne, jf. procedurerne i artikel 13, stk. 1 (men ikke frigivet). 7 En skrivevenlig version i Word-format er tilgængelig på mærkning/økologi/import

9 Delkontrolattesterne udfyldes efter de samme forskrifter som gælder for kontrolattesten jf. artikel 13, stk. 5 i importforordningen. Importøren udfylder boks 1 til 13 i hver delkontrolattest som opsplitningen resulterer i og indsender originalen samt en kopi af den tilgrundliggende kontrolattest til den lokale fødevareenhed. Fødevareenheden ekspederer delkontrolattesten indenfor en fuld arbejdsdag og påtegner rubrik 14 såfremt verifikationsbetingelserne er opfyldt. Delkontrol-attesten returneres pr. brev til importøren. Fødevareenheden gør herefter en kopi af delkontrolattesten elektronisk tilgængelig for toldmyndighederne. I forbindelse med fraførsel af delsendingen fra toldoplaget verificerer og påtegner toldmyndighederne delkontrolattesten på bagsiden. Første modtager af delsendingen skal foretage modtagekontrol og udfylde boks 15 i delkontrolattesten (iht. artikel 33 i forordning nr. 889/2008). Opbevaringspligt af originale delkontrolattester De originale delkontrolattester skal følge partiet frem til den virksomhed, der modtager partiet første gang. Første modtager er ansvarlig for, at den originale delkontrolattest opbevares sådan, at den i mindst fem år kan stilles til rådighed for de kontrollerende myndigheder. Importøren af den oprindelige sending skal opbevare kopier af de påtegnede delkontrolattester. 2. Import fra tredjelande uden for EU EU-kommissionen har indført et nyt importregime. Siden 30. juni 2014 er det ikke længere muligt at opnå importtilladelser for visse produkter fra tredjelande, der ikke direkte er blevet godkendt af EU-kommissionen. Fra 1. juli 2015 er det ikke længere muligt at importere økologiske produkter til EU baseret på en importtilladelse (artikel 19 i importforordningen). EU-kommissionen har i stedet for godkendt en række kontrolorganer eller kontrolmyndigheder til at kunne gennemføre økologikontrol for bestemte produktkategorier i bestemte tredjelande. De

10 specifikke produktkategorier fra A F fremgår af bilag IV i importforordningen, der også definerer produktkategorier for de godkendte tredjelande (bilag III lande). Fra 1. juli 2015 er det alene EU listerne (bilag III og IV) der definerer importmulighederne for økologiske produkter fra tredjelande. Vær opmærksom på at bilag IV supplerer importmulighederne for bilag III landene. Fx er bestemte kontrolorganer i Argentina under bilag III godkendt til specifikke produktkategorier fx A, B, D, F. Men dette kan suppleres af at enkelte andre kontrolorganer fx er godkendt til at certificere produktkategori C i Argentina. De konkrete gældende regler anbefales løbende tjekket i importforordningen, da reglerne sædvanligvist ændres flere gange årligt. 2.1 Import fra tredjelande godkendt af EUkommissionen Et godkendt tredjeland Tredjelandslisten Kontrolinstanser Hvad er godkendt? Ved et godkendt tredjeland forstås et land, hvor EU-kommissionen efter en evaluering har konkluderet, at betingelserne for økologisk produktion for visse produktkategorier svarer til økologiforordningens betingelser jf. artikel 33 i økologiforordningen og artikel 7 i importforordningen Listen over godkendte tredjelande er identisk med importforordningens bilag III, og man skal være opmærksom på, at forordningen regelmæssigt ændres. Forordningen specificerer de nærmere betingelser for import fra det enkelte land på tredjelandslisten. Det fremgår af listen, hvilke kontrolinstanser, der er bemyndiget til at attestere, at et produkt er økologisk produceret. Det er disse kontrolinstanser og kontrolinstanser, der for landet er opført i listen af godkendte kontrolinstanser (se afsnit 2.2), der må udstede de partispecifikke kontrolattester. Det fremgår endvidere af tredjelandslisten, hvilke produkt-grupper, der er omfattet af godkendelsen, herunder eventuelt også de produktgrupper der ikke må importeres. Det vil f.eks. også fremgå, om produktet skal være dyrket i det pågældende tredjeland eller om produkter, der er importeret af tredjelandet,

11 også er omfattet. 2.2 Import af produkter certificeret af EUgodkendte kontrolorganer eller kontrolmyndigheder Godkendte kontrolorganer ækvivalens EU-kommissionen har udover de godkendte tredjelande (bilag III) også godkendt kontrolorganer i andre tredjelande (bilag IV), der kan certificere økologiske produkter efter standarder ækvivalent til økologireglerne i EU. Kontrolorganerne er blevet evalueret og godkendt af EU-kommissionen i samarbejde med medlemslandene. Listen over de godkendte kontrolorganer under ækvivalens ordningen offentliggøres løbende som bilag IV i importforordningen. Listen har i praksis samme funktion som listen over godkendte tredjelande. Vær opmærksom på at kontrolorganer i bilag IV supplerer de importmuligheder (produktkategorier) for godkendte tredjelande under bilag III ( se afsnit 2. Import fra tredjelande uden for EU). Godkendte kontrolorganer tilsvarende garantier (identisk) Importforordningens artikel 4 anfører, at EUkommissionen fra 31. oktober 2016 påbegynder en godkendelse af kontrolorganer i tredjelande, der kan certificere økologiske produkter efter standarder identisk til økologireglerne i EU. Kontrolorganerne ansøger om godkendelse hos EU-kommissionen og de evalueres og godkendes i samarbejde med medlemslandene. Listen over de godkendte kontrolorganer under identisk ordningen offentliggøres løbende som bilag I i importforordningen. Til forskel for import fra de godkendte tredjelande og import under ækvivalensordningen fordres ikke krav om der ved import skal forelægges kontrolattest og de tilhørende toldprocedurer som anført i artikel 13 i importforordningen. I stedet kan myndigheden til enhver tid kræve at se dokumentation for at partiet kan anses som værende økologisk jf. økologiforordningens artikel 32 c).

12 Listen er pt. ikke etableret, men vil i praksis få samme funktion som listen over godkendte tredjelande. 3. Import fra tredjelande direkte til eller via andre EU-lande Til et andet EU-land Fra et andet EU-land Hvis en dansk virksomhed ønsker at importere økologiske fødevarer direkte til et andet EUland, skal det anmeldes til den relevante myndighed i det pågældende EU-land og landets importprocedurer skal følges. For andre økologiske produkter fx non-food, der kun er omfattet af danske regler, bør man forhøre sig om betingelserne hos det pågældende EU-lands myndighed. Myndigheden har ret til at stille supplerende krav, herunder krav om særlige importprocedurer, som de finder nødvendige for udførelsen af økologikontrollen i forbindelse med importen. (Se også bilag 1a, tabel om importdokumentation.) På samme måde godtager de danske myndigheder også import af produkter fra tredjelande, der rent fysisk modtages første gang i Danmark, men som er importeret af importører etableret i andre EU-lande. Forholdene vedrørende dokumenter, forhåndsanmeldelse og modtagekontrol skal muliggøre tilstrækkelig kontrol i Danmark. I sådanne tilfælde vil det være den danske virksomhed som forhandler det økologiske parti, som er ansvarlig for at forhåndsanmelde partiet til fødevareenheden. (Se også bilag 1a, tabel om importdokumentation.) Det skal for en ordens skyld gentages, økologiske fødevarer, der er importeret efter reglerne, kan forhandles inden for EU i lighed med andre EU-varer (samhandelsvarer), og derfor ikke betragtes som import. 5. Bilag Bilag 1: Import af økologiske fødevarer, skematisk Bilag 2: Skema til forhåndsanmeldelse af import

13 Bilag 3a: Dansk kontrolattest Bilag 3b: Engelsk kontrolattest Bilag 4a: Dansk del-kontrolattest Bilag 4b: Engelsk del-kontrolattest 6. Tilbagekaldelse Fødevarestyrelsens "Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande, April 2009, Efterfølgende ændringer: 9. januar 2014: korrektion af link til forhåndsanmeldelse, 5. august 2014: korrektion af adresser til indsendelse af forhåndsanmeldelse bortfalder.

14 Bilag 1 Skematisk fremstilling af forholdsregler ved import af økologiske fødevarer Oprindelse Omfattes af økologikontrol efter anmeldelse til fødevareenheden EU (samhandel) Ja, som grossist eller tilberedningsvirksomhed. Detailsalg af færdigpakkede varer undtaget. Godkendte tredjelande af EU- Kommissionen Ja, som importør af produkter fra tredjelande Øvrige tredjelande med godkendte kontrolorganer/- myndigheder Ja, som importør af produkter fra tredjelande Hvert parti forhåndsanmeldes til fødevareenheden Nej Ja Ja Henvisninger til særlige økologiregler Bekendtgørelse om økologiske fødevarer nr. 49 af 22. januar 2013, med senere ændringer Tredjelandslisten, se bilag III i importforordningen Listen af godkendte kontrolorganer og -myndigheder efter ækvivalens, se bilag IV i importforordningen Importforordningen = Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008, med senere ændringer

15 Bilag 2: Hent skemaet til forhåndsanmeldelse ved at klikke her Skema til forhåndsanmeldelse af import af økologiske fødevarer fra tredjelande ( August 2014 ) I henhold til artikel 84 i Kommissionens forordning nr. 889/2008 (gennemførelsesbestemmelserne til Økologiforordningen), skal alle sendinger fra tredjelande, der ønskes importeret og markedsført som økologiske i EU, forhåndsanmeldes til myndighederne. Forhåndsanmeldelsen skal ved import til Danmark i henhold til bekendtgørelse om økologiske fødevarer m.v.8 ske direkte til Fødevarestyrelsen senest en fuld arbejdsdag før sendingen fremlægges af importøren for Toldmyndighederne. Forhåndsanmeldelsen skal ske på dette skema til den Fødevareenhed, hvor importøren henhører med henblik på, at der kan udføres stikprøvevis modtagekontrol hos første modtager/importør af sendingen. Forhåndsanmeldelsen samt kopi af kontrolattest sendes til importørens Fødevareenhed: Hele Jylland eller fax nr Fyn, Sjælland, Øerne eller fax nr Med oplysninger om: Første modtager af sendingen: Virksomhedsnavn Adresse Postnr. & by Kontaktperson og telefon nr. Fødevareenhed Dato for ankomst til første modtager evt. forventet tidspunkt på dagen Importtilladelsens nummer svarende til kontrolattestens rubrik 4 (kun ved artikel 19 import /2008 og kun til 30. juni 2014) Kontrolkodenr. for kontrolorganet anført i kontrolattestens rubrik 1. (Anføres for importer jf. bilag III eller IV i forordning 1235/2008) Kontrolattest ikke vedlagt da importen er fra Schweiz. Sæt kryds her: Hvis første modtager er forskellig fra importøren angives oplysninger om importøren: Importør Adresse Postnr. & by Fødevare kontrolenhed Kontaktperson og telefon nr. 8 Bekendtgørelse nr. 49 af 22. januar 2013 om økologiske fødevarer og akvakultur m.v.

16 Bilag 3a

17

18 Bilag 3b

19

20 Bilag 4a

21 Bilag 4b

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Oktober 2017 1 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v.

Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. Indledning Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige vedrørende import af økologiske fødevarer fra tredjelande

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande April 2009 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for økologiautoriserede virksomheder underlagt Plantedirektoratets økologikontrol December 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Toldkonference 18.9.2013

Toldkonference 18.9.2013 Toldkonference 18.9.2013 Hvad er kravene til dokumentationen? Hvorfor og i hvilke tilfælde er der behov for alternativ dokumentation? Forsendelsesreglerne giver mulighed for alligevel at få afsluttet en

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 963 af 29/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-30-31-00054 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v.

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. BEK nr 120 af 02/02/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00362 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. februar 2015 (OR. en) 6548/15 ENV 80 WTO 52 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. februar 2015 til: Komm. dok. nr.: D038446/01 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 388. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69, stk. 3, i anordning

Læs mere

2. Afsnit I Bekendtgørelsens område og definitioner 1.

2. Afsnit I Bekendtgørelsens område og definitioner 1. Lovtidende A Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter m.v., der ikke er bestemt til konsum, om registrering som importør af disse

Læs mere

om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest og et ledsagedokument for leverancer af visse produkter

om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest og et ledsagedokument for leverancer af visse produkter 31. 12. 83 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 373 / 9 KOMMISSIONENS BESLUTNING NR. 3717 / 83 / EKSF af 23. december 1983 om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift UDKAST Januar 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 4 3. Mulighederne

Læs mere

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B 9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B) 1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for

Læs mere

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja.

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja. Vejledning om udfyldning af skema vedr. anmeldelse og ansøgning om tilladelse til pengeoverførsel til og fra iranske personer/enheder/organer, når pengeoverførslen overstiger 10.000 EUR På Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R1152 DA 17.04.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1152/2009 af 27. november 2009 om indførelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014

PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014 PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014 FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN Brancheforeningen består p.t. af 9 virksomheder, der importerer nytårsfyrværkeri og 7 virksomheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 1181 af 15/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00086 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 2.8.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 2008 om import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder for så vidt angår lister over tredjelande

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug ØKOLOGIKONTROL & GØDNING, CENTER FOR KONTROL Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug Kopi sendes til NaturErhvervstyrelsen, Økologikontrol & Gødning på email jordbrugskontrol@naturerhverv.dk

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.5.2012 COM(2012) 212 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og

Læs mere

L 9/12 Den Europæiske Unions Tidende 14.1.2009 DIREKTIVER

L 9/12 Den Europæiske Unions Tidende 14.1.2009 DIREKTIVER Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt DA L 9/12 Den Europæiske Unions Tidende 14.1.2009 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter

Læs mere

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruksen indeholder oplysninger om: Mærkning (afsnit 1) Fødevarestyrelsens vejledning

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 187/18 Den Europæiske Unions Tidende 17.7.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 644/2012 af 16. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande,

Læs mere

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring 13. 8. 96 fdal De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 203/ 13 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1) BEK nr 56 af 15/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 NOTAT 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 Mærkning af kød Dette notat omhandler kun kød, dvs. fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter. Når der enkelte steder i notatet anvendes udtrykket

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 387. Bekendtgørelse for Grønland om procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m.

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m. Grønlands Selvstyre Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug FØDEVARESTYRELSEN J.nr.: 2013-30-2301-01270, 2013-30-2301-01271,2013-30-2301-01272, 2013-30-2301-01273, 2013-30-2301-01274, 2013-30-2301-01278,

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier

Instruks for kontrol af bananmodnerier Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J. nr. 13-3410-000001 Instruksen træder i kraft marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU) 3.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 64/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (EØS-relevant tekst) (2012/137/EU)

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Instruks for godkendelse af kontrolsteder

Instruks for godkendelse af kontrolsteder (kun for forhåndsanmeldte importsendinger) Aktivitet 2043 Februar 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Instruks for godkendelse af kontrolsteder Aktivitet 2043

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling Aktiv forædling Ansøgning Dato SE-nr. Til (toldcentret) Navn Adresse Tlf.nr. og ref. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling Forædler (Udfyldes når forædler ikke er identisk med ansøgeren) Navn, adresse

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 26157 Den 15. maj 2014 FVM 273 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Juli 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af oksekød og

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 BILAG I Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 DEL I FRØLÅR Tredjelande og områder, der er opført i kolonnen»lande«i bilag II til beslutning 2006/766/EF, undtagen

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Kolofon Vejledning om import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas for sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bjergførere og ejendomsmæglere

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 58/52 3.3.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/329 af 2. marts 2015 om en undtagelse fra Unionens dyre- og folkesundhedsbestemmelser om indførsel i Den Europæiske Union af animalske

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

Til importører Meddelelse nr. 02/2015. EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland.

Til importører Meddelelse nr. 02/2015. EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland. 12. februar 2015 Til importører Meddelelse nr. 02/2015 /stechr EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland. ERHVERVSSTYRELSEN Baggrund Ifølge aftale mellem EU og Rusland har der med

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED)

BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED) DEN EUROPÆISKE UNION I.1. Afsender BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED) I.2. CED-reference nr. DPE Det fælles importdokument (CED) I.3. Modtager I.4. Den person, der har ansvaret for sendingen Del

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug

Bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug Side 1 af 18 Bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug BEK nr 114 af 23/02/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 118 af 03/03/1999 2, stk. 2-5, 10-11 og 12, stk. 2 BEK Nr. 1094 af

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1619/68

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1619/68 De Europæiske Fællesskabers Tidende 481 21 10 68 Nr L 258/ 1 RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr 1619/68 af 15 oktober 1968 om handelsnormer for æg RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Nærbutikkernes Landsforening

Nærbutikkernes Landsforening Skabelon for egenkontrolprogram for mindre detailvirksomheder uden tilvirkning. (Kiosker og mindre dagligvarebutikker som er medlem af NBL) Revideret 2009. Bemærk afsnit om tilbagetrækning af fødevarer!

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 13.6.2015 DA L 148/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/908 af 11. juni 2015 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Canada i listen over

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere