Betænkning om sagsomkostninger i straffesager. Betænkning nr. 1547

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om sagsomkostninger i straffesager. Betænkning nr. 1547"

Transkript

1 Betænkning om sagsomkostninger i straffesager Betænkning nr. 1547

2 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning om farlige hunde 1515 Betænkning om det videnskabsetiske komitesystem i Danmark 1516 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv Beretning om elektronisk aftaleindgåelse og handel 1518 Betænkning om ægtefælleskifter 1519 Betænkning om revision af dødsboskifteloven 1520 Betænkning om huseftersynsordningen 1521 Betænkning om insiderhandel 1522 Reform af den civile retspleje VI 1523 Betænkning om en fremtidig statsadvokat ordning 1524 Betænkning om revision af hundeloven 1525 Betænkning om konkurskarantæne 1526 Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion 1528 Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse 1529 Betænkning om PET og FE 1530 Reform af den civile retspleje VII 1531 Strafudmåling samspillet mellem lovgiver og domstole 1532 Betænkning om indsamlinger 1533 Kommunale udgiftsbehov og andre udligningsspørgsmål 1534 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser 1535 Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner 1536 Aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdam-reglerne) 1537 Ministrenes særlige rådgivere et serviceeftersyn 1538 Afsættelse af borgmesteren og forberedelse af byrådsmøder 1539 Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden 1540 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder 1541 Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler 1542 Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler 1543 Reform af den civile retspleje VIII: Syn og skøn 1544 Folkekirkens styre 1545 Straffelovrådets betænkning om samfundstjeneste mv Betænkning om inkorporering inden for menneskeretsområdet

3 Betænkning om sagsomkostninger i straffesager afgivet af Udvalget om forebyggelse og resocialisering Oktober 2014

4 Betænkning om sagsomkostninger i straffesager Betænkning nr Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - SchultzDistribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (e-udgave) Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk A/S Pris: 100 kr. pr. bog inkl. moms

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets sammensætning Udvalgets arbejde Betænkningens opbygning og indhold Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger Udvalgets anbefalinger vedrørende pålæg af sagsomkostninger Betalingsevnemodellen Afskaffelse af sagsomkostninger Udvalgets anbefalinger vedrørende eftergivelse af sagsomkostninger pålagt efter den foreslåede ordning Udvalgets anbefalinger vedrørende eftergivelse af eksisterende gæld fra sagsomkostninger Den eksisterende ordning Et historisk tilbageblik Sagsomkostninger, der kan kræves erstattet af domfældte Retsplejelovens bestemmelser Særligt om nødvendige udgifter og i åbenbart misforhold til domfældtes skyld og vilkår Litteratur Retspraksis Praksis i politi og anklagemyndighed Domstolsprøvelse Retsplejelovens bestemmelser Praksis i politi og anklagemyndighed Takstmæssigt fastsatte sagsomkostninger Retsplejelovens bestemmelser Forarbejder Bekendtgørelsen bekendtgørelsen bekendtgørelsen bekendtgørelsen Strafferetsplejekontoen Opkrævning og inddrivelse Bødebekendtgørelsens bestemmelser om politiets opkrævning af sagsomkostninger Inddrivelseslovens bestemmelser om restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse af sagsomkostninger Eftergivelse Inddrivelseslovens bestemmelser Forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper SKATs praksis Forældelse Dansk rets almindelige regler om forældelse Den almindelige forældelsesfrist Særlige forældelsesfrister Forældelse af krav på sagsomkostninger fra straffesager... 54

6 4. Fremmed ret Sverige De svenske regler Opgørelsen af sagsomkostningerne Muligheder for inddrivelse og eftergivelse Opgørelse over, hvor mange der betaler pålagte sagsomkostninger i straffesager Svenske undersøgelser og evalueringer Norge De norske regler Opgørelsen af sagsomkostningerne Muligheder for at tvangsinddrive pålagte sagsomkostninger i straffesager Muligheder for at få eftergivet pålagte sagsomkostninger i straffesager Opgørelse over, hvor mange der betaler pålagte sagsomkostninger i straffesager Norske undersøgelser og evalueringer Forskning og litteratur vedrørende resocialisering og omkostninger fra straffesager Domfældtes kendskab til regler og praksis for sagsomkostninger fra straffesager Sagsomkostningerne betydning for domfældtes resocialisering Gældens betydning for boligsituationen Gældens betydning for beskæftigelsessituationen Gældens betydning for sociale relationer Gældens betydning for den økonomiske situation Gældens betydning for resocialiseringen Effekten på recidivet Udvalgets vurdering Beregning af effekt på strafmasse og belæg Cost-benefit effekt af kriminalpræventive tiltag Datagrundlag Sagsomkostningernes omfang og udvikling Antal afsluttede straffesager Domfældelsesprocent Årlige pålagte sagsomkostninger Forsvarersalær Omkostninger til sagkyndig bistand Den samlede gæld til sagsomkostninger Årlig eftergivelse mv Særligt om færdselssager Særligt om juridiske personer Særligt om revisionsbistand Udvalgets overvejelser og anbefalinger Indledende overvejelser Pålæg af sagsomkostninger Afskaffelse af sagsomkostninger Udvalgets anbefaling Flertallets udtalelse Mindretallets udtalelse Betalingsevnemodellen Hvilke typer af sager skal være omfattet? Hvilke udgifter skal være omfattet? Hvem skal pålægge sagsomkostninger? Hvornår skal sagsomkostninger pålægges?

7 Prøvelse af rettens pålæg af sagsomkostninger Opkrævning af sagsomkostninger Betingelse om en kriminalitetsfri periode? Påløb af renter ved oversendelse til restanceinddrivelsesmyndigheden Forældelse Konsekvenser af modellen Udvalgets anbefalinger Eftergivelse af gæld fra sagsomkostninger pålagt efter den foreslåede ordning Eftergivelse af eksisterende gæld fra sagsomkostninger Hvem skal være omfattet af ordningen? Betingelser for eftergivelse af eksisterende gæld Den foreslåede ordnings betydning for eftergivelse af øvrig gæld til det offentlige Personer, der ikke er omfattet af den foreslåede ordning Den foreslåede ordnings betydning for reglerne om forældelse Konsekvenser af den foreslåede overgangsordning Økonomiske konsekvenser af udvalgets anbefalinger Pålæg af sagsomkostninger Afskaffelse af sagsomkostninger Økonomiske konsekvenser Betalingsevnemodellen og eftergivelse af eksisterende gæld fra sagsomkostninger Økonomiske konsekvenser Eftergivelse af gæld fra sagsomkostninger pålagt efter den foreslåede ordning Økonomiske konsekvenser Registrering af sagsomkostninger på statsbudgettet Litteraturliste Bilag 1 Københavns Politis vejledning om opkrævning af sagsomkostninger Bilag 2 Eksempler på opkrævning af sagsomkostninger mv. Bilag 3 Direktoratet for Kriminalforsorgens beregning af recidivreduktion Bilag 4 Cost-benefit-værktøjet Bilag 5 Beskrivelse af SKATs betalingsevnevurdering Bilag 6 Beskrivelse af bruttoårsindtægtsmodellen Bilag 7 Procesdiagram vedrørende den nuværende og foreslåede ordning for pålæg af sagsomkostninger samt den foreslåede ordning for eftergivelse af eksisterende gæld fra sagsomkostninger

8

9 1. Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets kommissorium af 6. maj 2014 lyder således: 1. Udvalget om forebyggelse og resocialisering har til opgave at afgive indstilling om, hvordan den eksisterende forebyggelses- og resocialiseringsindsats kan nytænkes, fokuseres og omprioriteres inden for de eksisterende bevillingsrammer, så der opnås endnu større udbytte og effekt af ressourcerne. Udvalget skal herunder vurdere mulighederne for bedre forebyggelse og resocialisering med henblik på at modvirke tilgang og tilbagefald til kriminalitet og sikre en samfundsøkonomisk optimal indsats. Udvalget skal have fokus på tværgående løsninger, som bygger på forskningsbaseret viden vedrørende risikofaktorer og den kriminalpræventive effekt af forskellige tiltag. Udvalgets arbejde skal ses i sammenhæng med det iværksatte arbejde med opfølgning på regeringens sociale 2020-mål, herunder målet om nedbringelse af kriminalitet blandt udsatte unge, beskæftigelsesindsatsen mv. Udvalget skal vurdere effekterne af udvalgets anbefalinger ift. strafmassen, herunder de konkrete initiativers effekt på recidivet og belægget i kriminalforsorgen. Udvalget skal endvidere vurdere de samlede økonomiske konsekvenser og adressere finansieringen heraf ved omprioriteringer inden for de eksisterende bevillinger til forebyggelses- og resocialiseringsindsatsen, herunder det eksisterende udgiftsniveau i kommunerne mv. uden at forringe de offentlige finanser på kort eller langt sigt, jf. bestemmelserne i budgetloven. Udvalget vil kunne bygge videre på det arbejde, som er gennemført som led i det samlede udredningsarbejde om kriminalforsorgen forud for Aftalen om kriminalforsorgens økonomi i , hvor der navnlig har været fokus på kriminalforsorgens indsats i forhold til forebyggelse og resocialisering. Kriminalforsorgens resocialiserende arbejde er imidlertid kun en del af den samlede forebyggende og resocialiserende indsats. Tilbagefaldet til kriminalitet påvirkes af en lang række faktorer. En forventning om et generelt fald i kriminaliteten vil derfor forudsætte betydelig nytænkning af det samlede kriminalpræventive og resocialiserende arbejde. Der kan, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt, nedsættes underudvalg, som udarbejder udkast til overvejelser og anbefalinger vedrørende enkelte emner eller spørgsmål til brug for nærmere drøftelse i udvalget. Underudvalg kan sammensættes med deltagelse fra myndigheder og organisationer mv., der ikke er repræsenteret i udvalget. Udvalget og eventuelle underudvalg kan ligeledes efter behov indhente udtalelser og afholde møder med myndigheder og organisationer mv., der ikke er repræsenteret i udvalget. Det forudsættes i øvrigt, at relevante erfaringer fra udlandet, herunder navnlig fra de øvrige nordiske lande, inddrages i udvalgets og eventuelle underudvalgs overvejelser. 2. Udvalget behandler ét emne ad gangen. De konkrete emner behandles efter indstilling fra justitsministeren. Det forudsættes, at eventuelle merudgifter (eller mindreindtægter) finansieres ved omprioriteringer i de enkelte år. Dette indebærer, at forslagene i hver enkelt afrapportering skal være fuldt finansierede og ikke må bidrage til en forringelse af de offentlige finanser. Ved nedsættelsen af Udvalget om forebyggelse og resocialisering anmodes udvalget om at overveje betydningen af den eksisterende ordning vedrørende sagsomkostninger i straffesager i forhold til den forebyggende og resocialiserende indsats. 5

10 På denne baggrund skal udvalget overveje muligheden for hel eller delvis eftergivelse af sagsomkostninger i straffesager, herunder eftergivelse af sagsomkostninger for personer, som i en årrække efter endt afsoning ikke har begået ny kriminalitet. Udvalget skal til brug for sine overvejelser inddrage relevant forskning på området. Udvalget anmodes om så vidt muligt at afslutte sine overvejelser vedrørende sagsomkostninger i straffesager senest i august Udvalgets sammensætning Udvalget havde ved afgivelse af denne betænkning følgende sammensætning: Direktør Johan Reimann, Direktoratet for Kriminalforsorgen (formand) Afdelingschef Carsten Kristian Vollmer, Justitsministeriet (udpeget efter indstilling af Justitsministeriet) Politidirektør Svend Larsen, Rigspolitiet (udpeget efter indstilling af Rigspolitiet) Vicedirektør Annette Esdorf, Direktoratet for Kriminalforsorgen (udpeget efter indstilling af Direktoratet for Kriminalforsorgen) Kst. vicestatsadvokat Lise Willer, Rigsadvokaten (udpeget efter indstilling af Rigsadvokaten) Ressourcedirektør Helle Meyland, Domstolsstyrelsen (udpeget efter indstilling af Domstolsstyrelsen) Formand Linda Nielsen, Det Kriminalpræventive Råd (udpeget efter indstilling af Det Kriminalpræventive Råd) Professor Flemming Balvig, Københavns Universitet (udpeget efter indstilling af Danske Universiteter) Kontorchef Tina Wahl, KL (udpeget efter indstilling af KL) Kontorchef Anders Bager Jensen, Finansministeriet (udpeget efter indstilling af Finansministeriet) Kontorchef Jens Erik Zebis, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (udpeget efter indstilling af Beskæftigelsesministeriet) Fuldmægtig Henrik Saxtorph, Undervisningsministeriet (udpeget efter indstilling af Undervisningsministeriet) Kontorchef Anders Møller Jakobsen, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (udpeget efter indstilling af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold) Chefkonsulent Lise Wied Kirkegaard, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (udpeget efter indstilling af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) Fuldmægtig Susanne Clausen, Direktoratet for Kriminalforsorgen (sekretær) Specialkonsulent Marie Brøchner Jespersen, Justitsministeriet (sekretær) Fuldmægtig Michelle Argir Simonsen, Justitsministeriet (sekretær) 6

11 Professor Flemming Balvig indtrådte i udvalget i juni 2014 i stedet for lektor Lars Holmberg. Afdelingschef Carsten Kristian Vollmer indtrådte i udvalget i september 2014 i stedet for afdelingschef Jens-Christian Bülow Udvalgets arbejde Udvalget påbegyndte sit arbejde i juni 2014 og har afholdt i alt 3 møder vedrørende sagsomkostninger i straffesager. Udvalget har til brug for sine overvejelser inddraget den svenske og norske ordning vedrørende sagsomkostninger i straffesager, ligesom en række nyere studier på området er inddraget i udvalgets overvejelser. Endvidere har Advokatrådets Straffesagsudvalgs rapport fra 2012 om sagsomkostninger i straffesager og Den Sociale Retshjælps rapport fra 2012 om gennemsigtighed omkring sagsomkostninger været inddraget i udvalgets overvejelser Betænkningens opbygning og indhold Dette afsnit indeholder en oversigt over betænkningens kapitel 2-8 samt bilagene til betænkningen. Kapitel 2 Kapitel 2 indeholder en sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger. Kapitel 3 Kapitel 3 indeholder en beskrivelse af den eksisterende ordning vedrørende sagsomkostninger i straffesager. Kapitlet er opdelt i et afsnit 3.1, der indeholder et historisk tilbageblik. Afsnit 3.2 beskriver reglerne, litteratur, retspraksis og den administrative praksis i politi og anklagemyndigheden vedrørende de sagsomkostninger, der kan kræves erstattet af den domfældte. Afsnit 3.3 beskriver reglerne og den administrative praksis i politi og anklagemyndigheden vedrørende domstolsprøvelse. Afsnit 3.4 beskriver de takstmæssige fastsatte sagsomkostninger. Afsnit 3.5 vedrører strafferetsplejekontoen. Afsnit 3.6 beskriver reglerne om opkrævning og inddrivelse af sagsomkostninger og afsnit 3.7 beskriver reglerne samt SKATs praksis vedrørende eftergivelse. Endelig gennemgås i afsnit 3.8 reglerne om forældelse af krav på sagsomkostninger. 7

12 Kapitel 4 Kapitel 4 vedrører fremmed ret. Udvalget har indhentet oplysninger vedrørende reglerne om sagsomkostninger i straffesager i Sverige og Norge. Afsnit 4.1 indeholder en gennemgang af den svenske ordning, mens afsnit 4.2 indeholder en gennemgang af den norske ordning. Kapitel 5 Kapitel 5 vedrører forskning og litteratur vedrørende resocialisering og omkostninger fra straffesager. Kapitlet er opdelt i et afsnit 5.1 om forskning og litteratur vedrørende den domfældtes kendskab til regler og praksis for sagsomkostninger fra straffesager og et afsnit 5.2, som indeholder en gennemgang af forskning og litteratur vedrørende sagsomkostningernes betydning for domfældtes resocialisering. Herudover vedrører afsnit 5.3 effekten på recidivet og afsnit 5.4 introducerer kort overvejelser om cost-benefit-effekten. Kapitel 6 Kapitel 6 vedrører datagrundlaget. Kapitlet indeholder en gennemgang af sagsomkostningernes omfang og udvikling. Kapitel 7 Kapitel 7 indeholder udvalgets overvejelser og anbefalinger om ændring af den nuværende ordning vedrørende sagsomkostninger i straffesager. Afsnit 7.1 indeholder udvalgets indledende overvejelser. Afsnit 7.2 vedrører udvalgets overvejelser og anbefalinger i forhold til en ny ordning vedrørende pålæg af sagsomkostninger i straffesager. Afsnit 7.3 indeholder udvalgets overvejelser og anbefalinger i forhold til en ny ordning vedrørende eftergivelse af gæld fra sagsomkostninger pålagt efter den foreslåede ordning. Og endelig indeholder afsnit 7.4 udvalgets overvejelser og anbefalinger vedrørende en ny ordning for eftergivelse af eksisterende gæld fra sagsomkostninger. Udvalget har ikke forholdt sig til den eksisterende ordning vedrørende gældssanering, da dette ikke er omfattet af udvalgets kommissorium. 8

13 Kapitel 8 Kapitel 8 indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af udvalgets anbefalinger. Afsnit 8.1 indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af udvalgets anbefalinger vedrørende en ny ordning for pålæg af sagsomkostninger og for eftergivelse af eksisterende gæld fra sagsomkostninger. Afsnit 8.2 indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af udvalgets anbefalinger vedrørende eftergivelse af gæld fra sagsomkostninger pålagt efter den foreslåede ordning. Afsnit 8.3 vedrører registrering af sagsomkostninger på statsbudgettet. Bilag 1 Bilag 1 indeholder Københavns Politis vejledning om opkrævning af sagsomkostninger. Bilag 2 Bilag 2 indeholder eksempler på opkrævning af sagsomkostninger mv. Bilag 3 Bilag 3 indeholder Direktoratet for Kriminalforsorgens beregning af recidivreduktion. Bilag 4 Bilag 4 indeholder en beskrivelse af cost-benefit-værktøjet. Bilag 5 Bilag 5 indeholder en beskrivelse af SKATs betalingsevnevurdering. Bilag 6 Bilag 6 indeholder en beskrivelse af bruttoårsindtægtsmodellen. Bilag 7 Bilag 7 indeholder et procesdiagram vedrørende den nuværende og foreslåede ordning for pålæg af sagsomkostninger samt den foreslåede ordning for eftergivelse af eksisterende gæld fra sagsomkostninger. 9

14 2. Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger 2.1. Udvalgets anbefalinger vedrørende pålæg af sagsomkostninger I dag pålægges der sagsomkostninger i langt størstedelen af de straffesager, hvor der er beskikket en forsvarer. For en gruppe af domfældte er gæld fra sagsomkostninger med til at hindre etablering af en kriminalitetsfri tilværelse. Samtidig er gælden for denne gruppe stort set ikke inddrivelig, og staten får derfor kun i begrænset omfang dækket de sagsomkostninger, som pålægges. ( ) der gik jo ingen tid, før de var i gang, jeg var ikke engang kommet ud før girokortene de næsten Jeg blev jo bombarderet ( ) Man giver bare op. ( ) så kan det være lige meget, så får de ingenting (Olesen 2013:237). Det har været afgørende for udvalgets arbejde med at gentænke den nuværende ordning for pålæg og eftergivelse af sagsomkostninger at støtte den gruppe af domfældte, som i dag er i fare for at blive fastholdt i kriminalitet efter afsonet straf på grund af en uoverstigelig stor gæld til sagsomkostninger. FAKTA OM SAGSOMKOSTNINGER Der pålægges årligt ca. 450 mio. kr. i sagsomkostninger. Salær til den beskikkede forsvarer udgør ca. 95 pct. resten udgøres af omkostninger til øvrig sagkyndig bistand. Af de årligt pålagte sagsomkostninger indbetales og inddrives ca. 150 mio. kr. årligt ca. 40 mio. kr. i politiet og ca. 110 mio. kr. i SKAT. Den samlede gæld til sagsomkostninger er oversteget 2 mia. kr. Ca skyldnere har gæld til sagsomkostninger. SKAT vurderer, at over halvdelen af skyldnerne ikke har en betalingsevne. Som ved andre resocialiserende indsatser kan der skelnes mellem domfældte, der har et ønske om en kriminalitetsfri tilværelse, og domfældte, som ikke evner eller ønsker et kriminalitetsfrit liv. Den begrænsning af gæld fra sagsomkostninger, som udvalget lægger op til, må forventes primært at have en recidivhæmmende effekt for den førstnævnte gruppe. Gruppen af gældsramte fra krav om sagsomkostninger er personer, som foruden at være dømt for kriminalitet ofte også har andre udfordringer i tilværelsen. Det kan f.eks. være retspsykiatriske patienter og socialt udsatte, som lever i samfundets yderkanter, personer, som ofte har et dårligt helbred, der sjældent eller i lav grad har tilknytning til arbejdsmarkedet, og som har en lavere grad af uddannelse end den øvrige del af befolkningen. Det kan endvidere være unge lovovertrædere under 18 år, for hvem en stor gæld fra sagsomkostninger kan være hindrende for muligheden for at etablere et normalt voksenliv med uddannelse, arbejde og bolig. 10

15 Ja, fordi jeg gik ikke og troede, at jeg skulle betale for advokaten nemlig, så det kom sådan lidt som et chok for mig, fordi det var jo bare en jeg fik beskikket jo, så troede jeg jo ikke, at jeg skulle betale særlig meget, men så fik jeg så at vide efterfølgende, da jeg blev prøveløsladt, at det her det skulle jeg altså også lige betale for (Den Sociale Retshjælp 2012:11). Udvalget har inddraget undersøgelser på området, som peger i retning af, at gæld fra sagsomkostninger kan være en medvirkende årsag til, at de genoptager deres kriminelle tilværelse efter løsladelsen. Forskningen viser bl.a., at førstegangsdømte ofte ikke er klar over, at de, ud over deres straf, kan pålægges store gældsbyrder i forbindelse med deres straffesag. Undersøgelserne peger også på, at systemet i dag opleves som uigennemskueligt den domfældte ved ikke på domstidspunktet, hvilken gæld vedkommende pålægges, og vedkommende har i øvrigt ikke indflydelse på en række af de omkostninger, som han eller hun efterfølgende skal betale for. Det har endvidere indgået i udvalgets overvejelser, at der i Sverige og Norge, som vi normalt sammenligner os med, pålægges sagsomkostninger i mindre omfang end i Danmark, og at der ved pålæg af sagsomkostninger tages hensyn til den domfældtes resocialisering. Udvalget har noteret sig de markante negative konsekvenser, som gæld, herunder gæld til sagsomkostninger, har for den dømtes muligheder for at etablere et kriminalitetsfri liv efterfølgende. Det gælder således både i forhold til den dømtes fremtidige boligsituation, beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder, sociale relationer, økonomiske situation og i forhold til den generelle motivation til at få en kriminalitetsfri tilværelse. De negative konsekvenser, som følger af den nuværende ordning for betaling af sagsomkostninger, ønsker udvalget at adressere over for den gruppe af personer, som i dag reelt ikke har mulighed for at afvikle gælden fra sagsomkostninger. 11

16 Domfældte, som har mulighed for at betale, bør efter udvalgets opfattelse derimod fortsat betale salæret til den beskikkede forsvarer. Det skyldes bl.a., at udvalget vurderer, at gæld til sagsomkostninger, der så vidt muligt efter standardiserede rammer er tilpasset den enkeltes indkomstforhold, som udgangspunkt ikke vil være en hindring for at etablere en kriminalitetsfri tilværelse for den gruppe af domfældte, som har en betalingsevne. Udvalget lægger i den forbindelse også vægt på, at det trecifrede millionbeløb, som i dag opkræves og inddrives af gæld fra sagsomkostninger, også fremadrettet bør komme staten til gode, og at udvalget ifølge kommissoriet er anmodet om at anvise omprioriteringer til finansiering af eventuelle merudgifter eller mindreindtægter som følge af udvalgets anbefalinger. For gruppen af domfældte, som har betalingsevne, og som efter udvalgets opfattelse fortsat skal betale sagsomkostninger, har udvalget ønsket en ordning, der er gennemsigtig og overskuelig for den enkelte, og som også mere konkret er tilpasset den enkeltes betalingsevne. Endelig har det været af afgørende betydning for udvalget, at en fremadrettet ordning for pålæg af sagsomkostninger er så enkel og let at administrere for de involverede myndigheder som muligt. I dag er både politi, anklagemyndighed, domstole, kriminalforsorgen og restanceinddrivelsesmyndigheden involveret i håndteringen af sagsomkostninger. Det er udvalgets opfattelse, at de administrative sagsgange i og mellem de berørte myndigheder skal forløbe så smidigt som overhovedet muligt, hvis en fremtidig ordning skal blive en succes. Det er derfor sigtet med udvalgets forslag, at den anbefalede fremtidige ordning for pålæg af sagsomkostninger både skal sikre en afgørende støtte til den domfældte, som er i farezonen for at falde tilbage i kriminalitet, ved at fjerne en ubetalelig gældsbyrde, samtidig med at modellen kan implementeres i praksis uden unødigt administrativt besvær og uden markante negative statsfinansielle konsekvenser Betalingsevnemodellen Udvalget (alle medlemmerne af udvalget og professor Flemming Balvig som sekundær indstilling) anbefaler betalingsevnemodellen, hvori domfældte med en betalingsevne vil skulle betale sagens udgifter til den beskikkede forsvarer (men ikke øvrige sagsomkostninger), mens domfældte uden betalingsevne ikke vil få opkrævet pålagte sagsomkostninger. Det er efter udvalgets vurdering afgørende at støtte sig til de forskningsresultater, der peger i retning af, at en reduktion af den domfældtes gæld fra sagsomkostninger i straffesager kan have en vis betydning for recidivet. For den gruppe af domfældte, som er i farezonen for at falde tilbage i kriminalitet, vil gæld fra sagsomkostninger kunne virke demotiverende i for- 12

17 hold til at etablere en legal indkomst, fordi indkomsten efterfølgende vil blive inddrevet af restanceinddrivelsesmyndigheden. Der er således ikke et økonomisk incitament til at blive lovlydig. Udvalget har også noteret sig, at andre pålagte udgifter end forsvarersalæret opfattes som en særlig uretfærdig byrde, da den dømte ikke på forhånd har haft kendskab til disse udgifter, og ikke har haft indflydelse på at mindske omfanget af disse. Det er derfor udvalgets opfattelse, at dømte fremadrettet alene bør pålægges at betale salær til den beskikkede forsvarer som i øvrigt udgør 95 pct. af de pålagte sagsomkostninger i dag. Udvalget finder endvidere, at retten for at opnå større gennemsigtighed skal fastsætte det konkrete beløb, som den domfældte er pålagt, i dommen. Der vil kunne være tilfælde, hvor borgere, der alene har en beskeden betalingsevne, vil blive pålagt og få opkrævet sagsomkostninger. Med henblik på fremadrettet at sikre, at gældsbyrden fra sagsomkostninger bliver overkommelig og overskuelig for denne gruppe, der ofte vil være kendetegnet ved at have en kort tidshorisont, har udvalget lagt vægt på, at gæld til sagsomkostninger skal kunne afvikles inden for en overskuelig periode. Den pålagte gæld vil således alene kunne udgøres af det, som den domfældtes betalingsevne kan afvikle i løbet af to år, også selvom de pålagte sagsomkostninger måtte være større end dette. På denne måde sikres en styrket resocialiserende effekt også for gruppen med betalingsevne. Udvalget ønsker samtidig, at en fremtidig model for pålæg af sagsomkostninger udformes på en måde, som er enkel og let at administrere for de involverede myndigheder. Betalingsevnemodellen er derfor en skematisk model, som lægger sig op af de standardiserede vurderinger, der i dag foretages af restanceinddrivelsesmyndigheden i forbindelse med inddrivelse af gæld til det offentlige. Udvalget er opmærksom på, at der som følge af en skematisk model kan opstå tilfælde, hvor modellen ikke synes rimelig. Det kan f.eks. virke urimeligt, at en domfældt, som lever af en uregistreret indtægt fra sort arbejde, ikke vil blive opkrævet sagsomkostninger, da vedkommende således ikke har en registreret indtægt. Det er dog udvalgets opfattelse, at sådanne tilfælde ikke skal stå i vejen for en hensigtsmæssig og enkel fremtidig ordning for pålæg af sagsomkostninger, og at andre effektive tiltag må bringes i anvendelse med henblik på at bekæmpe de tilfælde, der udspringer af kriminalitet eller sort arbejde. Der er redegjort nærmere for konsekvenserne af modellen under udvalgets overvejelser og anbefalinger, jf. afsnit I en fremtidig model, hvor der alene pålægges sagsomkostninger til domfældte med betalingsevne, er udvalget opmærksom på, at omfanget af de samlede pålagte sagsomkostninger vil 13

18 falde. Til gengæld vurderer udvalget, at en forudgående betalingsevnevurdering kan medvirke til, at inddrivelsesgraden øges i forhold til i dag. Samlet set vurderes betalingsmodellen at indebære negative statsfinansielle konsekvenser svarende til ca. 35 mio. kr. årligt. Der forventes således fortsat at blive inddrevet over 100 mio. kr. årligt fra gæld fra sagsomkostninger. Udvalget er opmærksom på, at retspolitiske overvejelser kan føre til et ønske om, at bortfald eller reduktion af sagsomkostninger gøres betinget af, at den domfældte holder sig kriminalitetsfri i en periode. Udvalget bemærker i den forbindelse, at en sådan betingelse vil begrænse den resocialiserende effekt, ligesom det vil reducere de statslige mindreindtægter, men også gøre ordningen mere administrativt tung for politiet. Hvis der indføres en betingelse om en kriminalitetsfri periode, peger udvalget på, at perioden ikke bør overstige 1-2 år, og at den omfattede kriminalitet bør afgrænses til overtrædelser af straffeloven, våbenloven og lov om euforiserende stoffer Afskaffelse af sagsomkostninger Udvalget har desuden overvejet muligheden for helt at afskaffe sagsomkostninger i straffesager, eventuelt med mulighed for at undtage sager, hvor den domfældte i urimelig grad har bidraget til at øge sagens omkostninger, f.eks. ved bevidst at trække sagen i langdrag. Et mindretal i udvalget (professor Flemming Balvig) anbefaler denne løsning. Der er flere fordele ved denne model, herunder det principielle i, at formålet med en straffesag er at pålægge den domfældte en passende straf og ikke sagsomkostninger. Mindretallet peger endvidere på, at modellen vil give den enkelte borger det bedst mulige udgangspunkt for at forhindre overgreb og opnå retfærdighed i forhold til statsmagten ikke mindst via et professionelt forsvar. Herudover peges der på, at retsfølelsen hos de tiltalte endvidere taler for, at sagsomkostningerne afskaffes, idet undersøgelser tyder på, at de fleste tror, at det er sådan, det er, og at de fleste tillige synes, at det også er sådan, det bør være. Afskaffelse af sagsomkostningerne i straffesager vil endvidere indebære, at der ikke længere skal tages stilling til dette spørgsmål i straffesagen, ligesom hverken politiet eller restanceinddrivelsesmyndigheden vil skulle bruge ressourcer på at opkræve eller inddrive gæld fra sagsomkostninger. Modellen har således den fordel, at den er enkel, gennemskuelig og den ressourcemæssigt billigste. Det må endelig forventes, at afskaffelse af sagsomkostninger har den mest gunstige indvirkning på tilbagefald til ny kriminalitet, idet den domfældte ikke pålægges gæld, som kan betyde, at vedkommende fastholdes i kriminalitet. Et flertal i udvalget finder dog uanset at det vil være den administrative mest enkle model at en afskaffelse af sagsomkostningerne vil have betydelige negative statsfinansielle konsekvenser, hvorfor flertallet allerede af den grund ikke kan anbefale en sådan model, der således 14

19 ligger noget uden for udvalgets kommissorium, idet det i kommissoriet forudsættes, at eventuelle merudgifter eller mindreindtægter finansieres ved omprioriteringer i de enkelte år. Mindretallet anfører, at det er umuligt at sige, i hvilken grad den forventede reduktion af kriminaliteten og de hermed forbundne besparelser helt, delvist eller måske mere end kan og vil opveje det umiddelbare tab i betalte sagsomkostninger Udvalgets anbefalinger vedrørende eftergivelse af sagsomkostninger pålagt efter den foreslåede ordning Efter den nuværende ordning vil præventionshensyn og hensynet til retsfølelsen normalt føre til, at en ansøgning om eftergivelse af gæld til det offentlige ikke vil blive imødekommet, hvis gælden er opstået i forbindelse med et strafbart forhold. Udvalget anbefaler i lyset af et ønske om at lade hensynet til resocialiseringen veje tungere at gæld fra sagsomkostninger normaliseres og fremover i forbindelse med eftergivelse sidestilles med anden gæld til det offentlige Udvalgets anbefalinger vedrørende eftergivelse af eksisterende gæld fra sagsomkostninger Det er udvalgets opfattelse, at den anbefalede ordning for pålæg af sagsomkostninger alene vil have en resocialiserende effekt, hvis der samtidig tages hånd om den eksisterende gæld fra sagsomkostninger. Der er i dag en samlet gæld fra sagsomkostninger på over 2 mia. kr., og en stor del af denne gæld forventes aldrig inddrevet. Udvalget anbefaler derfor en ordning, hvor personer, der i dag har gæld fra sagsomkostninger, men som ikke er i stand til at betale gælden, får eftergivet gælden fra sagsomkostninger, hvis den domfældte ikke begår kriminalitet i en periode. Udvalget peger i den forbindelse på, at betingelsen om en kriminalitetsfri periode ikke bør overstige 1-2 år, og at den omfattede kriminalitet bør afgrænses til overtrædelser af straffeloven, våbenloven og lov om euforiserende stoffer. 15

20 3. Den eksisterende ordning 3.1. Et historisk tilbageblik Bestemmelserne i retsplejeloven om domfældtes hæftelse for sagsomkostninger i straffesager kan føres tilbage til et udkast til lov om strafferetsplejen fra Udkastet indeholder i 9. afsnit om omkostninger i straffesager samt om rettergangsbøder, kapitel 1, bl.a. følgende bestemmelser: 474. I straffesager, som forfølges af en offentlig myndighed, udredes omkostningerne ved sagens behandling og straffens fuldbyrdelse af det offentlige, med forbehold af ret til at få dem erstattede efter nedenstående regler. Vederlag til valgte forsvarere og udgifter i anledning af beviser, som den sigtede fremskaffer uden rettens foranstaltning, vedkommer ikke det offentlige, ej heller vederlag til en beskikket forsvarer, som har frafaldet krav på godtgørelse af det offentlige, samt udgifter, der foranlediges ved skridt, som en tredjemand foretager i sin interesse. Udgifterne for det offentlige beregnes efter de foreskrevne regler af vedkommende statsanklager, politimester, dommer, retsformand eller ret Findes den sigtede skyldig, er han pligtig at erstatte det offentlige de påførte udgifter. Har undersøgelsen været rettet på en anden forbrydelse end den, eller på andre forbrydelser foruden den, for hvilken den sigtede dømmes, er han ikke pligtig til at erstatte de derved foranledigede yderligere omkostninger (jfr. dog 477); kan en sondring ikke ske, bestemmer retten, om og hvor stort et afdrag der bør gøres. Omkostninger, som er forårsagede ved andres fejl eller forsømmelser, falder ikke den domfældte til last. Rejsegodtgørelser og dagpenge til landsrettens personale i anledning af rettens møder uden for dens hovedsæde, rejsegodtgørelse til nævninger, rejsegodtgørelser og dagpenge til statsanklageren, som foranlediges ved, at denne har embedsbolig på et andet sted end det, hvor retten holdes, falder heller ikke den domfældte til last Dømmes flere sigtede som meddelagtige i den samme handling, har enhver især af dem at erstatte de udgifter, som hidrører fra forhold, der alene vedrører ham. Med hensyn til andre omkostninger pålægger retten de enkelte deltagere at udrede en i forhold til graden af deres deltagelse bestemt andel og kan tillige bestemme, at alle eller enkelte deltagere skulle hæfte solidarisk Frifindes den sigtede, eller endes sagen i øvrigt uden at have ført til hans domfældelse, påhviler der ham ingen erstatningspligt for omkostningerne, undtagen for så vidt disse måtte være forårsagede ved hans tilregnelige og retsstridige handlinger eller undladelser. ( ) I forarbejderne til bestemmelserne anføres bl.a.: Det ligger i forholdets natur, at i de offentlige straffesager må den foreløbige udredelse af omkostningerne påhvile det offentlige, hvad enten de foranlediges ved anklagerens eller forsvarerens interesse, se 474, stk. 1. Undtagne fra denne regel bliver kun sådanne omkostninger i forsvarets interesse, som det offentliges pligtmæssige omsorg for dette ikke kræver, hvormed ingenlunde er givet, at de i øvrigt kunne betegnes som ufornødne i den forstand, hvori dette begreb anvendes i 480. Herhen hører vederlag til valgte forsvarere og til beskikkede forsvarere, for så vidt en sådan måtte have frafaldet krav på godtgørelse af det offentlige, samt udgifter i anledning af beviser, som den sigtede fremskaffer uden rettens foranstaltning, jfr. 260 og 293. Det offentlige uvedkommende er dernæst også udgifter, der foranlediges ved skridt, som en tredjemand foretager i sin interesse, f.eks. når nogen påanker en kendelse, hvorved han findes pligtig at vidne, se 474, stk. 2. Hvem det tilkommer at beregne udgifterne for det offentlige, kan ikke afgøres ved en almindelig regel. Det beror selvfølgelig på, hvem der har at tage beslutningen, der medfører udgiften, og kan altså efter omstændighederne være en af de i 473, stk. 3, nævnte personer [øvrighedsmyndighe- 16

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Betænkning om om videoafhøring af af børn børn og og unge unge i straffesager i i Betænkning nr. nr. 1554

Betænkning om om videoafhøring af af børn børn og og unge unge i straffesager i i Betænkning nr. nr. 1554 Betænkning om om videoafhøring af af børn børn og og unge unge i straffesager i i Betænkning nr. nr. 1554 1554 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2010 1513 Betænkning om optagelse og protokollering

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 Sag 44/2011 Anklagemyndigheden mod T og A (advokat Peter la Cour for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 22.

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Vejledning om fri proces

Vejledning om fri proces Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon 20 12 00 Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: www.rigsombudsmanden.fo Hvad er fri

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

3.1 Udvikling i udgifter til strafferetsplejen

3.1 Udvikling i udgifter til strafferetsplejen Uddrag af Budgetanalyse af politiet 2009-2010 - Afrapportering af økonomistyringsdelen mv. afgivet af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers ( Styregruppen for budgetanalyse af politiet ) den 8. april

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

behandlingen straffesager

behandlingen straffesager Om behandlingen af straffesager Orientering for lægdommere i straffesager ved Retten i Roskilde December 2011 1 Jeg byder Dem hjertelig velkommen som lægdommer (domsmand/nævning) ved retten i Roskilde.

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 11. juni 2004 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2003-440-0147 Dok.: TJE20454 Kommissorium for udvalget vedrørende advokater 1. Den seneste samlede revision

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere