Betænkning om sagsomkostninger i straffesager. Betænkning nr. 1547

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om sagsomkostninger i straffesager. Betænkning nr. 1547"

Transkript

1 Betænkning om sagsomkostninger i straffesager Betænkning nr. 1547

2 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning om farlige hunde 1515 Betænkning om det videnskabsetiske komitesystem i Danmark 1516 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv Beretning om elektronisk aftaleindgåelse og handel 1518 Betænkning om ægtefælleskifter 1519 Betænkning om revision af dødsboskifteloven 1520 Betænkning om huseftersynsordningen 1521 Betænkning om insiderhandel 1522 Reform af den civile retspleje VI 1523 Betænkning om en fremtidig statsadvokat ordning 1524 Betænkning om revision af hundeloven 1525 Betænkning om konkurskarantæne 1526 Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion 1528 Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse 1529 Betænkning om PET og FE 1530 Reform af den civile retspleje VII 1531 Strafudmåling samspillet mellem lovgiver og domstole 1532 Betænkning om indsamlinger 1533 Kommunale udgiftsbehov og andre udligningsspørgsmål 1534 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser 1535 Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner 1536 Aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdam-reglerne) 1537 Ministrenes særlige rådgivere et serviceeftersyn 1538 Afsættelse af borgmesteren og forberedelse af byrådsmøder 1539 Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden 1540 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder 1541 Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler 1542 Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler 1543 Reform af den civile retspleje VIII: Syn og skøn 1544 Folkekirkens styre 1545 Straffelovrådets betænkning om samfundstjeneste mv Betænkning om inkorporering inden for menneskeretsområdet

3 Betænkning om sagsomkostninger i straffesager afgivet af Udvalget om forebyggelse og resocialisering Oktober 2014

4 Betænkning om sagsomkostninger i straffesager Betænkning nr Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside ( eller hos Rosendahls - SchultzDistribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (e-udgave) Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk A/S Pris: 100 kr. pr. bog inkl. moms

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets sammensætning Udvalgets arbejde Betænkningens opbygning og indhold Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger Udvalgets anbefalinger vedrørende pålæg af sagsomkostninger Betalingsevnemodellen Afskaffelse af sagsomkostninger Udvalgets anbefalinger vedrørende eftergivelse af sagsomkostninger pålagt efter den foreslåede ordning Udvalgets anbefalinger vedrørende eftergivelse af eksisterende gæld fra sagsomkostninger Den eksisterende ordning Et historisk tilbageblik Sagsomkostninger, der kan kræves erstattet af domfældte Retsplejelovens bestemmelser Særligt om nødvendige udgifter og i åbenbart misforhold til domfældtes skyld og vilkår Litteratur Retspraksis Praksis i politi og anklagemyndighed Domstolsprøvelse Retsplejelovens bestemmelser Praksis i politi og anklagemyndighed Takstmæssigt fastsatte sagsomkostninger Retsplejelovens bestemmelser Forarbejder Bekendtgørelsen bekendtgørelsen bekendtgørelsen bekendtgørelsen Strafferetsplejekontoen Opkrævning og inddrivelse Bødebekendtgørelsens bestemmelser om politiets opkrævning af sagsomkostninger Inddrivelseslovens bestemmelser om restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse af sagsomkostninger Eftergivelse Inddrivelseslovens bestemmelser Forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper SKATs praksis Forældelse Dansk rets almindelige regler om forældelse Den almindelige forældelsesfrist Særlige forældelsesfrister Forældelse af krav på sagsomkostninger fra straffesager... 54

6 4. Fremmed ret Sverige De svenske regler Opgørelsen af sagsomkostningerne Muligheder for inddrivelse og eftergivelse Opgørelse over, hvor mange der betaler pålagte sagsomkostninger i straffesager Svenske undersøgelser og evalueringer Norge De norske regler Opgørelsen af sagsomkostningerne Muligheder for at tvangsinddrive pålagte sagsomkostninger i straffesager Muligheder for at få eftergivet pålagte sagsomkostninger i straffesager Opgørelse over, hvor mange der betaler pålagte sagsomkostninger i straffesager Norske undersøgelser og evalueringer Forskning og litteratur vedrørende resocialisering og omkostninger fra straffesager Domfældtes kendskab til regler og praksis for sagsomkostninger fra straffesager Sagsomkostningerne betydning for domfældtes resocialisering Gældens betydning for boligsituationen Gældens betydning for beskæftigelsessituationen Gældens betydning for sociale relationer Gældens betydning for den økonomiske situation Gældens betydning for resocialiseringen Effekten på recidivet Udvalgets vurdering Beregning af effekt på strafmasse og belæg Cost-benefit effekt af kriminalpræventive tiltag Datagrundlag Sagsomkostningernes omfang og udvikling Antal afsluttede straffesager Domfældelsesprocent Årlige pålagte sagsomkostninger Forsvarersalær Omkostninger til sagkyndig bistand Den samlede gæld til sagsomkostninger Årlig eftergivelse mv Særligt om færdselssager Særligt om juridiske personer Særligt om revisionsbistand Udvalgets overvejelser og anbefalinger Indledende overvejelser Pålæg af sagsomkostninger Afskaffelse af sagsomkostninger Udvalgets anbefaling Flertallets udtalelse Mindretallets udtalelse Betalingsevnemodellen Hvilke typer af sager skal være omfattet? Hvilke udgifter skal være omfattet? Hvem skal pålægge sagsomkostninger? Hvornår skal sagsomkostninger pålægges?

7 Prøvelse af rettens pålæg af sagsomkostninger Opkrævning af sagsomkostninger Betingelse om en kriminalitetsfri periode? Påløb af renter ved oversendelse til restanceinddrivelsesmyndigheden Forældelse Konsekvenser af modellen Udvalgets anbefalinger Eftergivelse af gæld fra sagsomkostninger pålagt efter den foreslåede ordning Eftergivelse af eksisterende gæld fra sagsomkostninger Hvem skal være omfattet af ordningen? Betingelser for eftergivelse af eksisterende gæld Den foreslåede ordnings betydning for eftergivelse af øvrig gæld til det offentlige Personer, der ikke er omfattet af den foreslåede ordning Den foreslåede ordnings betydning for reglerne om forældelse Konsekvenser af den foreslåede overgangsordning Økonomiske konsekvenser af udvalgets anbefalinger Pålæg af sagsomkostninger Afskaffelse af sagsomkostninger Økonomiske konsekvenser Betalingsevnemodellen og eftergivelse af eksisterende gæld fra sagsomkostninger Økonomiske konsekvenser Eftergivelse af gæld fra sagsomkostninger pålagt efter den foreslåede ordning Økonomiske konsekvenser Registrering af sagsomkostninger på statsbudgettet Litteraturliste Bilag 1 Københavns Politis vejledning om opkrævning af sagsomkostninger Bilag 2 Eksempler på opkrævning af sagsomkostninger mv. Bilag 3 Direktoratet for Kriminalforsorgens beregning af recidivreduktion Bilag 4 Cost-benefit-værktøjet Bilag 5 Beskrivelse af SKATs betalingsevnevurdering Bilag 6 Beskrivelse af bruttoårsindtægtsmodellen Bilag 7 Procesdiagram vedrørende den nuværende og foreslåede ordning for pålæg af sagsomkostninger samt den foreslåede ordning for eftergivelse af eksisterende gæld fra sagsomkostninger

8

9 1. Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets kommissorium af 6. maj 2014 lyder således: 1. Udvalget om forebyggelse og resocialisering har til opgave at afgive indstilling om, hvordan den eksisterende forebyggelses- og resocialiseringsindsats kan nytænkes, fokuseres og omprioriteres inden for de eksisterende bevillingsrammer, så der opnås endnu større udbytte og effekt af ressourcerne. Udvalget skal herunder vurdere mulighederne for bedre forebyggelse og resocialisering med henblik på at modvirke tilgang og tilbagefald til kriminalitet og sikre en samfundsøkonomisk optimal indsats. Udvalget skal have fokus på tværgående løsninger, som bygger på forskningsbaseret viden vedrørende risikofaktorer og den kriminalpræventive effekt af forskellige tiltag. Udvalgets arbejde skal ses i sammenhæng med det iværksatte arbejde med opfølgning på regeringens sociale 2020-mål, herunder målet om nedbringelse af kriminalitet blandt udsatte unge, beskæftigelsesindsatsen mv. Udvalget skal vurdere effekterne af udvalgets anbefalinger ift. strafmassen, herunder de konkrete initiativers effekt på recidivet og belægget i kriminalforsorgen. Udvalget skal endvidere vurdere de samlede økonomiske konsekvenser og adressere finansieringen heraf ved omprioriteringer inden for de eksisterende bevillinger til forebyggelses- og resocialiseringsindsatsen, herunder det eksisterende udgiftsniveau i kommunerne mv. uden at forringe de offentlige finanser på kort eller langt sigt, jf. bestemmelserne i budgetloven. Udvalget vil kunne bygge videre på det arbejde, som er gennemført som led i det samlede udredningsarbejde om kriminalforsorgen forud for Aftalen om kriminalforsorgens økonomi i , hvor der navnlig har været fokus på kriminalforsorgens indsats i forhold til forebyggelse og resocialisering. Kriminalforsorgens resocialiserende arbejde er imidlertid kun en del af den samlede forebyggende og resocialiserende indsats. Tilbagefaldet til kriminalitet påvirkes af en lang række faktorer. En forventning om et generelt fald i kriminaliteten vil derfor forudsætte betydelig nytænkning af det samlede kriminalpræventive og resocialiserende arbejde. Der kan, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt, nedsættes underudvalg, som udarbejder udkast til overvejelser og anbefalinger vedrørende enkelte emner eller spørgsmål til brug for nærmere drøftelse i udvalget. Underudvalg kan sammensættes med deltagelse fra myndigheder og organisationer mv., der ikke er repræsenteret i udvalget. Udvalget og eventuelle underudvalg kan ligeledes efter behov indhente udtalelser og afholde møder med myndigheder og organisationer mv., der ikke er repræsenteret i udvalget. Det forudsættes i øvrigt, at relevante erfaringer fra udlandet, herunder navnlig fra de øvrige nordiske lande, inddrages i udvalgets og eventuelle underudvalgs overvejelser. 2. Udvalget behandler ét emne ad gangen. De konkrete emner behandles efter indstilling fra justitsministeren. Det forudsættes, at eventuelle merudgifter (eller mindreindtægter) finansieres ved omprioriteringer i de enkelte år. Dette indebærer, at forslagene i hver enkelt afrapportering skal være fuldt finansierede og ikke må bidrage til en forringelse af de offentlige finanser. Ved nedsættelsen af Udvalget om forebyggelse og resocialisering anmodes udvalget om at overveje betydningen af den eksisterende ordning vedrørende sagsomkostninger i straffesager i forhold til den forebyggende og resocialiserende indsats. 5

10 På denne baggrund skal udvalget overveje muligheden for hel eller delvis eftergivelse af sagsomkostninger i straffesager, herunder eftergivelse af sagsomkostninger for personer, som i en årrække efter endt afsoning ikke har begået ny kriminalitet. Udvalget skal til brug for sine overvejelser inddrage relevant forskning på området. Udvalget anmodes om så vidt muligt at afslutte sine overvejelser vedrørende sagsomkostninger i straffesager senest i august Udvalgets sammensætning Udvalget havde ved afgivelse af denne betænkning følgende sammensætning: Direktør Johan Reimann, Direktoratet for Kriminalforsorgen (formand) Afdelingschef Carsten Kristian Vollmer, Justitsministeriet (udpeget efter indstilling af Justitsministeriet) Politidirektør Svend Larsen, Rigspolitiet (udpeget efter indstilling af Rigspolitiet) Vicedirektør Annette Esdorf, Direktoratet for Kriminalforsorgen (udpeget efter indstilling af Direktoratet for Kriminalforsorgen) Kst. vicestatsadvokat Lise Willer, Rigsadvokaten (udpeget efter indstilling af Rigsadvokaten) Ressourcedirektør Helle Meyland, Domstolsstyrelsen (udpeget efter indstilling af Domstolsstyrelsen) Formand Linda Nielsen, Det Kriminalpræventive Råd (udpeget efter indstilling af Det Kriminalpræventive Råd) Professor Flemming Balvig, Københavns Universitet (udpeget efter indstilling af Danske Universiteter) Kontorchef Tina Wahl, KL (udpeget efter indstilling af KL) Kontorchef Anders Bager Jensen, Finansministeriet (udpeget efter indstilling af Finansministeriet) Kontorchef Jens Erik Zebis, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (udpeget efter indstilling af Beskæftigelsesministeriet) Fuldmægtig Henrik Saxtorph, Undervisningsministeriet (udpeget efter indstilling af Undervisningsministeriet) Kontorchef Anders Møller Jakobsen, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (udpeget efter indstilling af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold) Chefkonsulent Lise Wied Kirkegaard, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (udpeget efter indstilling af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) Fuldmægtig Susanne Clausen, Direktoratet for Kriminalforsorgen (sekretær) Specialkonsulent Marie Brøchner Jespersen, Justitsministeriet (sekretær) Fuldmægtig Michelle Argir Simonsen, Justitsministeriet (sekretær) 6

11 Professor Flemming Balvig indtrådte i udvalget i juni 2014 i stedet for lektor Lars Holmberg. Afdelingschef Carsten Kristian Vollmer indtrådte i udvalget i september 2014 i stedet for afdelingschef Jens-Christian Bülow Udvalgets arbejde Udvalget påbegyndte sit arbejde i juni 2014 og har afholdt i alt 3 møder vedrørende sagsomkostninger i straffesager. Udvalget har til brug for sine overvejelser inddraget den svenske og norske ordning vedrørende sagsomkostninger i straffesager, ligesom en række nyere studier på området er inddraget i udvalgets overvejelser. Endvidere har Advokatrådets Straffesagsudvalgs rapport fra 2012 om sagsomkostninger i straffesager og Den Sociale Retshjælps rapport fra 2012 om gennemsigtighed omkring sagsomkostninger været inddraget i udvalgets overvejelser Betænkningens opbygning og indhold Dette afsnit indeholder en oversigt over betænkningens kapitel 2-8 samt bilagene til betænkningen. Kapitel 2 Kapitel 2 indeholder en sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger. Kapitel 3 Kapitel 3 indeholder en beskrivelse af den eksisterende ordning vedrørende sagsomkostninger i straffesager. Kapitlet er opdelt i et afsnit 3.1, der indeholder et historisk tilbageblik. Afsnit 3.2 beskriver reglerne, litteratur, retspraksis og den administrative praksis i politi og anklagemyndigheden vedrørende de sagsomkostninger, der kan kræves erstattet af den domfældte. Afsnit 3.3 beskriver reglerne og den administrative praksis i politi og anklagemyndigheden vedrørende domstolsprøvelse. Afsnit 3.4 beskriver de takstmæssige fastsatte sagsomkostninger. Afsnit 3.5 vedrører strafferetsplejekontoen. Afsnit 3.6 beskriver reglerne om opkrævning og inddrivelse af sagsomkostninger og afsnit 3.7 beskriver reglerne samt SKATs praksis vedrørende eftergivelse. Endelig gennemgås i afsnit 3.8 reglerne om forældelse af krav på sagsomkostninger. 7

12 Kapitel 4 Kapitel 4 vedrører fremmed ret. Udvalget har indhentet oplysninger vedrørende reglerne om sagsomkostninger i straffesager i Sverige og Norge. Afsnit 4.1 indeholder en gennemgang af den svenske ordning, mens afsnit 4.2 indeholder en gennemgang af den norske ordning. Kapitel 5 Kapitel 5 vedrører forskning og litteratur vedrørende resocialisering og omkostninger fra straffesager. Kapitlet er opdelt i et afsnit 5.1 om forskning og litteratur vedrørende den domfældtes kendskab til regler og praksis for sagsomkostninger fra straffesager og et afsnit 5.2, som indeholder en gennemgang af forskning og litteratur vedrørende sagsomkostningernes betydning for domfældtes resocialisering. Herudover vedrører afsnit 5.3 effekten på recidivet og afsnit 5.4 introducerer kort overvejelser om cost-benefit-effekten. Kapitel 6 Kapitel 6 vedrører datagrundlaget. Kapitlet indeholder en gennemgang af sagsomkostningernes omfang og udvikling. Kapitel 7 Kapitel 7 indeholder udvalgets overvejelser og anbefalinger om ændring af den nuværende ordning vedrørende sagsomkostninger i straffesager. Afsnit 7.1 indeholder udvalgets indledende overvejelser. Afsnit 7.2 vedrører udvalgets overvejelser og anbefalinger i forhold til en ny ordning vedrørende pålæg af sagsomkostninger i straffesager. Afsnit 7.3 indeholder udvalgets overvejelser og anbefalinger i forhold til en ny ordning vedrørende eftergivelse af gæld fra sagsomkostninger pålagt efter den foreslåede ordning. Og endelig indeholder afsnit 7.4 udvalgets overvejelser og anbefalinger vedrørende en ny ordning for eftergivelse af eksisterende gæld fra sagsomkostninger. Udvalget har ikke forholdt sig til den eksisterende ordning vedrørende gældssanering, da dette ikke er omfattet af udvalgets kommissorium. 8

13 Kapitel 8 Kapitel 8 indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af udvalgets anbefalinger. Afsnit 8.1 indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af udvalgets anbefalinger vedrørende en ny ordning for pålæg af sagsomkostninger og for eftergivelse af eksisterende gæld fra sagsomkostninger. Afsnit 8.2 indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af udvalgets anbefalinger vedrørende eftergivelse af gæld fra sagsomkostninger pålagt efter den foreslåede ordning. Afsnit 8.3 vedrører registrering af sagsomkostninger på statsbudgettet. Bilag 1 Bilag 1 indeholder Københavns Politis vejledning om opkrævning af sagsomkostninger. Bilag 2 Bilag 2 indeholder eksempler på opkrævning af sagsomkostninger mv. Bilag 3 Bilag 3 indeholder Direktoratet for Kriminalforsorgens beregning af recidivreduktion. Bilag 4 Bilag 4 indeholder en beskrivelse af cost-benefit-værktøjet. Bilag 5 Bilag 5 indeholder en beskrivelse af SKATs betalingsevnevurdering. Bilag 6 Bilag 6 indeholder en beskrivelse af bruttoårsindtægtsmodellen. Bilag 7 Bilag 7 indeholder et procesdiagram vedrørende den nuværende og foreslåede ordning for pålæg af sagsomkostninger samt den foreslåede ordning for eftergivelse af eksisterende gæld fra sagsomkostninger. 9

14 2. Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger 2.1. Udvalgets anbefalinger vedrørende pålæg af sagsomkostninger I dag pålægges der sagsomkostninger i langt størstedelen af de straffesager, hvor der er beskikket en forsvarer. For en gruppe af domfældte er gæld fra sagsomkostninger med til at hindre etablering af en kriminalitetsfri tilværelse. Samtidig er gælden for denne gruppe stort set ikke inddrivelig, og staten får derfor kun i begrænset omfang dækket de sagsomkostninger, som pålægges. ( ) der gik jo ingen tid, før de var i gang, jeg var ikke engang kommet ud før girokortene de næsten Jeg blev jo bombarderet ( ) Man giver bare op. ( ) så kan det være lige meget, så får de ingenting (Olesen 2013:237). Det har været afgørende for udvalgets arbejde med at gentænke den nuværende ordning for pålæg og eftergivelse af sagsomkostninger at støtte den gruppe af domfældte, som i dag er i fare for at blive fastholdt i kriminalitet efter afsonet straf på grund af en uoverstigelig stor gæld til sagsomkostninger. FAKTA OM SAGSOMKOSTNINGER Der pålægges årligt ca. 450 mio. kr. i sagsomkostninger. Salær til den beskikkede forsvarer udgør ca. 95 pct. resten udgøres af omkostninger til øvrig sagkyndig bistand. Af de årligt pålagte sagsomkostninger indbetales og inddrives ca. 150 mio. kr. årligt ca. 40 mio. kr. i politiet og ca. 110 mio. kr. i SKAT. Den samlede gæld til sagsomkostninger er oversteget 2 mia. kr. Ca skyldnere har gæld til sagsomkostninger. SKAT vurderer, at over halvdelen af skyldnerne ikke har en betalingsevne. Som ved andre resocialiserende indsatser kan der skelnes mellem domfældte, der har et ønske om en kriminalitetsfri tilværelse, og domfældte, som ikke evner eller ønsker et kriminalitetsfrit liv. Den begrænsning af gæld fra sagsomkostninger, som udvalget lægger op til, må forventes primært at have en recidivhæmmende effekt for den førstnævnte gruppe. Gruppen af gældsramte fra krav om sagsomkostninger er personer, som foruden at være dømt for kriminalitet ofte også har andre udfordringer i tilværelsen. Det kan f.eks. være retspsykiatriske patienter og socialt udsatte, som lever i samfundets yderkanter, personer, som ofte har et dårligt helbred, der sjældent eller i lav grad har tilknytning til arbejdsmarkedet, og som har en lavere grad af uddannelse end den øvrige del af befolkningen. Det kan endvidere være unge lovovertrædere under 18 år, for hvem en stor gæld fra sagsomkostninger kan være hindrende for muligheden for at etablere et normalt voksenliv med uddannelse, arbejde og bolig. 10

15 Ja, fordi jeg gik ikke og troede, at jeg skulle betale for advokaten nemlig, så det kom sådan lidt som et chok for mig, fordi det var jo bare en jeg fik beskikket jo, så troede jeg jo ikke, at jeg skulle betale særlig meget, men så fik jeg så at vide efterfølgende, da jeg blev prøveløsladt, at det her det skulle jeg altså også lige betale for (Den Sociale Retshjælp 2012:11). Udvalget har inddraget undersøgelser på området, som peger i retning af, at gæld fra sagsomkostninger kan være en medvirkende årsag til, at de genoptager deres kriminelle tilværelse efter løsladelsen. Forskningen viser bl.a., at førstegangsdømte ofte ikke er klar over, at de, ud over deres straf, kan pålægges store gældsbyrder i forbindelse med deres straffesag. Undersøgelserne peger også på, at systemet i dag opleves som uigennemskueligt den domfældte ved ikke på domstidspunktet, hvilken gæld vedkommende pålægges, og vedkommende har i øvrigt ikke indflydelse på en række af de omkostninger, som han eller hun efterfølgende skal betale for. Det har endvidere indgået i udvalgets overvejelser, at der i Sverige og Norge, som vi normalt sammenligner os med, pålægges sagsomkostninger i mindre omfang end i Danmark, og at der ved pålæg af sagsomkostninger tages hensyn til den domfældtes resocialisering. Udvalget har noteret sig de markante negative konsekvenser, som gæld, herunder gæld til sagsomkostninger, har for den dømtes muligheder for at etablere et kriminalitetsfri liv efterfølgende. Det gælder således både i forhold til den dømtes fremtidige boligsituation, beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder, sociale relationer, økonomiske situation og i forhold til den generelle motivation til at få en kriminalitetsfri tilværelse. De negative konsekvenser, som følger af den nuværende ordning for betaling af sagsomkostninger, ønsker udvalget at adressere over for den gruppe af personer, som i dag reelt ikke har mulighed for at afvikle gælden fra sagsomkostninger. 11

16 Domfældte, som har mulighed for at betale, bør efter udvalgets opfattelse derimod fortsat betale salæret til den beskikkede forsvarer. Det skyldes bl.a., at udvalget vurderer, at gæld til sagsomkostninger, der så vidt muligt efter standardiserede rammer er tilpasset den enkeltes indkomstforhold, som udgangspunkt ikke vil være en hindring for at etablere en kriminalitetsfri tilværelse for den gruppe af domfældte, som har en betalingsevne. Udvalget lægger i den forbindelse også vægt på, at det trecifrede millionbeløb, som i dag opkræves og inddrives af gæld fra sagsomkostninger, også fremadrettet bør komme staten til gode, og at udvalget ifølge kommissoriet er anmodet om at anvise omprioriteringer til finansiering af eventuelle merudgifter eller mindreindtægter som følge af udvalgets anbefalinger. For gruppen af domfældte, som har betalingsevne, og som efter udvalgets opfattelse fortsat skal betale sagsomkostninger, har udvalget ønsket en ordning, der er gennemsigtig og overskuelig for den enkelte, og som også mere konkret er tilpasset den enkeltes betalingsevne. Endelig har det været af afgørende betydning for udvalget, at en fremadrettet ordning for pålæg af sagsomkostninger er så enkel og let at administrere for de involverede myndigheder som muligt. I dag er både politi, anklagemyndighed, domstole, kriminalforsorgen og restanceinddrivelsesmyndigheden involveret i håndteringen af sagsomkostninger. Det er udvalgets opfattelse, at de administrative sagsgange i og mellem de berørte myndigheder skal forløbe så smidigt som overhovedet muligt, hvis en fremtidig ordning skal blive en succes. Det er derfor sigtet med udvalgets forslag, at den anbefalede fremtidige ordning for pålæg af sagsomkostninger både skal sikre en afgørende støtte til den domfældte, som er i farezonen for at falde tilbage i kriminalitet, ved at fjerne en ubetalelig gældsbyrde, samtidig med at modellen kan implementeres i praksis uden unødigt administrativt besvær og uden markante negative statsfinansielle konsekvenser Betalingsevnemodellen Udvalget (alle medlemmerne af udvalget og professor Flemming Balvig som sekundær indstilling) anbefaler betalingsevnemodellen, hvori domfældte med en betalingsevne vil skulle betale sagens udgifter til den beskikkede forsvarer (men ikke øvrige sagsomkostninger), mens domfældte uden betalingsevne ikke vil få opkrævet pålagte sagsomkostninger. Det er efter udvalgets vurdering afgørende at støtte sig til de forskningsresultater, der peger i retning af, at en reduktion af den domfældtes gæld fra sagsomkostninger i straffesager kan have en vis betydning for recidivet. For den gruppe af domfældte, som er i farezonen for at falde tilbage i kriminalitet, vil gæld fra sagsomkostninger kunne virke demotiverende i for- 12

17 hold til at etablere en legal indkomst, fordi indkomsten efterfølgende vil blive inddrevet af restanceinddrivelsesmyndigheden. Der er således ikke et økonomisk incitament til at blive lovlydig. Udvalget har også noteret sig, at andre pålagte udgifter end forsvarersalæret opfattes som en særlig uretfærdig byrde, da den dømte ikke på forhånd har haft kendskab til disse udgifter, og ikke har haft indflydelse på at mindske omfanget af disse. Det er derfor udvalgets opfattelse, at dømte fremadrettet alene bør pålægges at betale salær til den beskikkede forsvarer som i øvrigt udgør 95 pct. af de pålagte sagsomkostninger i dag. Udvalget finder endvidere, at retten for at opnå større gennemsigtighed skal fastsætte det konkrete beløb, som den domfældte er pålagt, i dommen. Der vil kunne være tilfælde, hvor borgere, der alene har en beskeden betalingsevne, vil blive pålagt og få opkrævet sagsomkostninger. Med henblik på fremadrettet at sikre, at gældsbyrden fra sagsomkostninger bliver overkommelig og overskuelig for denne gruppe, der ofte vil være kendetegnet ved at have en kort tidshorisont, har udvalget lagt vægt på, at gæld til sagsomkostninger skal kunne afvikles inden for en overskuelig periode. Den pålagte gæld vil således alene kunne udgøres af det, som den domfældtes betalingsevne kan afvikle i løbet af to år, også selvom de pålagte sagsomkostninger måtte være større end dette. På denne måde sikres en styrket resocialiserende effekt også for gruppen med betalingsevne. Udvalget ønsker samtidig, at en fremtidig model for pålæg af sagsomkostninger udformes på en måde, som er enkel og let at administrere for de involverede myndigheder. Betalingsevnemodellen er derfor en skematisk model, som lægger sig op af de standardiserede vurderinger, der i dag foretages af restanceinddrivelsesmyndigheden i forbindelse med inddrivelse af gæld til det offentlige. Udvalget er opmærksom på, at der som følge af en skematisk model kan opstå tilfælde, hvor modellen ikke synes rimelig. Det kan f.eks. virke urimeligt, at en domfældt, som lever af en uregistreret indtægt fra sort arbejde, ikke vil blive opkrævet sagsomkostninger, da vedkommende således ikke har en registreret indtægt. Det er dog udvalgets opfattelse, at sådanne tilfælde ikke skal stå i vejen for en hensigtsmæssig og enkel fremtidig ordning for pålæg af sagsomkostninger, og at andre effektive tiltag må bringes i anvendelse med henblik på at bekæmpe de tilfælde, der udspringer af kriminalitet eller sort arbejde. Der er redegjort nærmere for konsekvenserne af modellen under udvalgets overvejelser og anbefalinger, jf. afsnit I en fremtidig model, hvor der alene pålægges sagsomkostninger til domfældte med betalingsevne, er udvalget opmærksom på, at omfanget af de samlede pålagte sagsomkostninger vil 13

18 falde. Til gengæld vurderer udvalget, at en forudgående betalingsevnevurdering kan medvirke til, at inddrivelsesgraden øges i forhold til i dag. Samlet set vurderes betalingsmodellen at indebære negative statsfinansielle konsekvenser svarende til ca. 35 mio. kr. årligt. Der forventes således fortsat at blive inddrevet over 100 mio. kr. årligt fra gæld fra sagsomkostninger. Udvalget er opmærksom på, at retspolitiske overvejelser kan føre til et ønske om, at bortfald eller reduktion af sagsomkostninger gøres betinget af, at den domfældte holder sig kriminalitetsfri i en periode. Udvalget bemærker i den forbindelse, at en sådan betingelse vil begrænse den resocialiserende effekt, ligesom det vil reducere de statslige mindreindtægter, men også gøre ordningen mere administrativt tung for politiet. Hvis der indføres en betingelse om en kriminalitetsfri periode, peger udvalget på, at perioden ikke bør overstige 1-2 år, og at den omfattede kriminalitet bør afgrænses til overtrædelser af straffeloven, våbenloven og lov om euforiserende stoffer Afskaffelse af sagsomkostninger Udvalget har desuden overvejet muligheden for helt at afskaffe sagsomkostninger i straffesager, eventuelt med mulighed for at undtage sager, hvor den domfældte i urimelig grad har bidraget til at øge sagens omkostninger, f.eks. ved bevidst at trække sagen i langdrag. Et mindretal i udvalget (professor Flemming Balvig) anbefaler denne løsning. Der er flere fordele ved denne model, herunder det principielle i, at formålet med en straffesag er at pålægge den domfældte en passende straf og ikke sagsomkostninger. Mindretallet peger endvidere på, at modellen vil give den enkelte borger det bedst mulige udgangspunkt for at forhindre overgreb og opnå retfærdighed i forhold til statsmagten ikke mindst via et professionelt forsvar. Herudover peges der på, at retsfølelsen hos de tiltalte endvidere taler for, at sagsomkostningerne afskaffes, idet undersøgelser tyder på, at de fleste tror, at det er sådan, det er, og at de fleste tillige synes, at det også er sådan, det bør være. Afskaffelse af sagsomkostningerne i straffesager vil endvidere indebære, at der ikke længere skal tages stilling til dette spørgsmål i straffesagen, ligesom hverken politiet eller restanceinddrivelsesmyndigheden vil skulle bruge ressourcer på at opkræve eller inddrive gæld fra sagsomkostninger. Modellen har således den fordel, at den er enkel, gennemskuelig og den ressourcemæssigt billigste. Det må endelig forventes, at afskaffelse af sagsomkostninger har den mest gunstige indvirkning på tilbagefald til ny kriminalitet, idet den domfældte ikke pålægges gæld, som kan betyde, at vedkommende fastholdes i kriminalitet. Et flertal i udvalget finder dog uanset at det vil være den administrative mest enkle model at en afskaffelse af sagsomkostningerne vil have betydelige negative statsfinansielle konsekvenser, hvorfor flertallet allerede af den grund ikke kan anbefale en sådan model, der således 14

19 ligger noget uden for udvalgets kommissorium, idet det i kommissoriet forudsættes, at eventuelle merudgifter eller mindreindtægter finansieres ved omprioriteringer i de enkelte år. Mindretallet anfører, at det er umuligt at sige, i hvilken grad den forventede reduktion af kriminaliteten og de hermed forbundne besparelser helt, delvist eller måske mere end kan og vil opveje det umiddelbare tab i betalte sagsomkostninger Udvalgets anbefalinger vedrørende eftergivelse af sagsomkostninger pålagt efter den foreslåede ordning Efter den nuværende ordning vil præventionshensyn og hensynet til retsfølelsen normalt føre til, at en ansøgning om eftergivelse af gæld til det offentlige ikke vil blive imødekommet, hvis gælden er opstået i forbindelse med et strafbart forhold. Udvalget anbefaler i lyset af et ønske om at lade hensynet til resocialiseringen veje tungere at gæld fra sagsomkostninger normaliseres og fremover i forbindelse med eftergivelse sidestilles med anden gæld til det offentlige Udvalgets anbefalinger vedrørende eftergivelse af eksisterende gæld fra sagsomkostninger Det er udvalgets opfattelse, at den anbefalede ordning for pålæg af sagsomkostninger alene vil have en resocialiserende effekt, hvis der samtidig tages hånd om den eksisterende gæld fra sagsomkostninger. Der er i dag en samlet gæld fra sagsomkostninger på over 2 mia. kr., og en stor del af denne gæld forventes aldrig inddrevet. Udvalget anbefaler derfor en ordning, hvor personer, der i dag har gæld fra sagsomkostninger, men som ikke er i stand til at betale gælden, får eftergivet gælden fra sagsomkostninger, hvis den domfældte ikke begår kriminalitet i en periode. Udvalget peger i den forbindelse på, at betingelsen om en kriminalitetsfri periode ikke bør overstige 1-2 år, og at den omfattede kriminalitet bør afgrænses til overtrædelser af straffeloven, våbenloven og lov om euforiserende stoffer. 15

20 3. Den eksisterende ordning 3.1. Et historisk tilbageblik Bestemmelserne i retsplejeloven om domfældtes hæftelse for sagsomkostninger i straffesager kan føres tilbage til et udkast til lov om strafferetsplejen fra Udkastet indeholder i 9. afsnit om omkostninger i straffesager samt om rettergangsbøder, kapitel 1, bl.a. følgende bestemmelser: 474. I straffesager, som forfølges af en offentlig myndighed, udredes omkostningerne ved sagens behandling og straffens fuldbyrdelse af det offentlige, med forbehold af ret til at få dem erstattede efter nedenstående regler. Vederlag til valgte forsvarere og udgifter i anledning af beviser, som den sigtede fremskaffer uden rettens foranstaltning, vedkommer ikke det offentlige, ej heller vederlag til en beskikket forsvarer, som har frafaldet krav på godtgørelse af det offentlige, samt udgifter, der foranlediges ved skridt, som en tredjemand foretager i sin interesse. Udgifterne for det offentlige beregnes efter de foreskrevne regler af vedkommende statsanklager, politimester, dommer, retsformand eller ret Findes den sigtede skyldig, er han pligtig at erstatte det offentlige de påførte udgifter. Har undersøgelsen været rettet på en anden forbrydelse end den, eller på andre forbrydelser foruden den, for hvilken den sigtede dømmes, er han ikke pligtig til at erstatte de derved foranledigede yderligere omkostninger (jfr. dog 477); kan en sondring ikke ske, bestemmer retten, om og hvor stort et afdrag der bør gøres. Omkostninger, som er forårsagede ved andres fejl eller forsømmelser, falder ikke den domfældte til last. Rejsegodtgørelser og dagpenge til landsrettens personale i anledning af rettens møder uden for dens hovedsæde, rejsegodtgørelse til nævninger, rejsegodtgørelser og dagpenge til statsanklageren, som foranlediges ved, at denne har embedsbolig på et andet sted end det, hvor retten holdes, falder heller ikke den domfældte til last Dømmes flere sigtede som meddelagtige i den samme handling, har enhver især af dem at erstatte de udgifter, som hidrører fra forhold, der alene vedrører ham. Med hensyn til andre omkostninger pålægger retten de enkelte deltagere at udrede en i forhold til graden af deres deltagelse bestemt andel og kan tillige bestemme, at alle eller enkelte deltagere skulle hæfte solidarisk Frifindes den sigtede, eller endes sagen i øvrigt uden at have ført til hans domfældelse, påhviler der ham ingen erstatningspligt for omkostningerne, undtagen for så vidt disse måtte være forårsagede ved hans tilregnelige og retsstridige handlinger eller undladelser. ( ) I forarbejderne til bestemmelserne anføres bl.a.: Det ligger i forholdets natur, at i de offentlige straffesager må den foreløbige udredelse af omkostningerne påhvile det offentlige, hvad enten de foranlediges ved anklagerens eller forsvarerens interesse, se 474, stk. 1. Undtagne fra denne regel bliver kun sådanne omkostninger i forsvarets interesse, som det offentliges pligtmæssige omsorg for dette ikke kræver, hvormed ingenlunde er givet, at de i øvrigt kunne betegnes som ufornødne i den forstand, hvori dette begreb anvendes i 480. Herhen hører vederlag til valgte forsvarere og til beskikkede forsvarere, for så vidt en sådan måtte have frafaldet krav på godtgørelse af det offentlige, samt udgifter i anledning af beviser, som den sigtede fremskaffer uden rettens foranstaltning, jfr. 260 og 293. Det offentlige uvedkommende er dernæst også udgifter, der foranlediges ved skridt, som en tredjemand foretager i sin interesse, f.eks. når nogen påanker en kendelse, hvorved han findes pligtig at vidne, se 474, stk. 2. Hvem det tilkommer at beregne udgifterne for det offentlige, kan ikke afgøres ved en almindelig regel. Det beror selvfølgelig på, hvem der har at tage beslutningen, der medfører udgiften, og kan altså efter omstændighederne være en af de i 473, stk. 3, nævnte personer [øvrighedsmyndighe- 16

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 14. august 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0089 Dok.: 2391677 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-520-0009 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a. Min meddelelse nr. 1/2005 indeholder

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

1. Grundtakst pr. time kr. 2. a. Grundlovsforhør inkl. samtale med klienten kr.

1. Grundtakst pr. time kr. 2. a. Grundlovsforhør inkl. samtale med klienten kr. Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 8. december 2017 J.nr. 85A-ØL-3-17 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. januar 2018 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.). Af justitsministeren Lene Espersen (KF) Samling: 2006-07 Status: Stadfæstet Skriftlig fremsættelse (10.

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 Sag 52/2013 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Fjeldberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 8. december

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 11. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre Supplement til høring i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Folketingets Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar m.v. Postboks 1228 0900 København

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Reform af den civile retspleje VIII. Syn og skøn. Betænkning nr. 1543

Reform af den civile retspleje VIII. Syn og skøn. Betænkning nr. 1543 Reform af den civile retspleje VIII Syn og skøn Betænkning nr. 1543 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod B1749001- MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. oktober 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Michael Kistrup, Carsten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2016.01.30V Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: varetægtsfængsling; Stikord: Varetægtsfængsling, rpl. 762, stk. 1, nr. 2, rpl. 769, stk. 1, proportionalitetsvurdering, gentagelsesrisiko, T for 3.

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. juni 2009 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: KBU40346 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Rådets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere