Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold"

Transkript

1 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Maj 2012.

2 1. Formålet med undersøgelsen Det er regeringens mål, at flere danske unge skal tage en videregående uddannelse, end tilfældet er i dag. Desuden skal de kompetencer og erfaringer, som de studerende tilegner sig i løbet af studietiden, lede til relevant beskæftigelse. Det gælder også de erfaringer og kompetencer, som danske studerende opnår gennem praktik- eller studieophold i udlandet. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har med denne undersøgelse spurgt en række private arbejdsgivere i Danmark om, hvilke erfaringer, egenskaber og kompetencer, virksomhederne efterspørger nu og i fremtiden hos de højtuddannede, som de rekrutterer til ledige jobs. Det primære formål med undersøgelsen har været at afdække den beskæftigelsesmæssige relevans af de kompetencer og erfaringer, som danske færdiguddannede tilegner sig gennem studier eller praktik i udlandet i løbet af deres studietid. Et vigtigt element i undersøgelsen har derfor været at belyse en eventuel sammenhæng mellem de egenskaber og kompetencer, som arbejdsgiverne tilskriver studerende med et udlandsophold på cv et, og de egenskaber virksomhederne efterspørger, når de ansætter medarbejdere. 2. Undersøgelsens design og omfang Undersøgelsen er et resultat af et samarbejde mellem Dansk Erhverv, Dansk Industri, Rådet for Internationalisering og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Undersøgelsen er baseret på et elektronisk spørgeskema sendt til 1076 private virksomheder i Danmark. Virksomhederne blev udvalgt med hjælp fra Dansk Erhverv og Dansk Industri. I udvælgelsen blev der lagt vægt på at nå virksomheder af forskellig størrelse og sikre en geografisk spredning. 334 af de 1076 adspurgte virksomheder responderede på undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på Gruppen af respondenter dækker alle størrelser af virksomheder. Der er dog en overvægt af virksomheder, som har fra 50 til 249 ansatte, og virksomheder, der har mere end 500 ansatte. Undersøgelsens spørgeramme indgår som bilag til rapporten. 1 Svarprocenten ligger højere end i en tilsvarende svensk undersøgelse fra 2009; Arbetsgivares syn på utlandserfarenhet, hvor svarprocenten var 21. 2

3 Undersøgelsens centrale konklusioner fremgår af afsnit 3 i rapporten. 3. Centrale konklusioner på undersøgelsen De virksomheder, som har responderet på undersøgelsen, er ikke i tvivl. Udlandsophold bidrager til, at de studerende indhenter meget relevante erfaringer og kompetencer, som virksomhederne efterspørger, når de rekrutterer nyuddannede til virksomheden. Internationalt udsyn og interkulturel forståelse er vigtige egenskaber og kompetencer på dagens jobmarked, men de bliver endnu vigtigere for de private virksomheder i fremtiden. 3

4 Undersøgelsens vigtigste konklusioner fremgår af følgende skema: Der er et tydeligt sammenfald mellem de personlige kompetencer, som arbejdsgiverne efterspørger, når de skal ansætte nyuddannede i virksomheden, og de kompetencer, som arbejdsgiverne tilkendegiver, at en studerende tilegner sig under et studierelevant udlandsophold. Over 70 % af virksomhederne anser internationalt udsyn og interkulturel forståelse som meget vigtige eller vigtige egenskaber, når de rekrutterer nyuddannede fra en videregående uddannelse. Over 50 % af virksomhederne forudser, at udlandserfaring, internationalt udsyn og interkulturelle kompetencer får endnu større betydning end i dag, når virksomhederne skal rekruttere medarbejdere i fremtiden. Relevant uddannelsesretning og gode referencer fra tidligere arbejdsgivere er de vigtigste parametre, når virksomhederne udvælger ansøgere til jobsamtale. Men mere end 30 % af virksomhederne nævner eksplicit praktik- eller studieophold i udlandet som vigtige i rekrutteringsfasen. I en ansættelsessituation hvor valget står mellem to lige dygtige kandidater, vil 55 % af virksomhederne vælge den ansøger, der har været på udlandsophold. Kun 1 % af arbejdsgiverne vil vælge ansøgeren uden udlandsophold. 42 % af virksomhederne foretrækker en jobansøger, der har en dansk uddannelse, hvoraf dele af uddannelsen er gennemført ved et studie- eller praktikophold i udlandet. 34 % udtrykker ingen særlig præference, mens 1 % af virksomhederne foretrækker en kandidat med en udenlandsk uddannelse. Jo større virksomheden er, desto større betydning tillægges det, at en jobansøger har en dansk uddannelse, hvor dele af uddannelsen er gennemført i udlandet. Virksomheder med under 10 ansatte udtrykker i mindre grad behov for ansatte med udlandsophold i løbet af uddannelsen. 4

5 4. Gennemgang af undersøgelsens resultater 4.1 Kendetegn ved de virksomheder, som deltog i undersøgelsen De 334 virksomheder, som deltog i undersøgelsen, repræsenterer en bred vifte af private virksomhedstyper af forskellig størrelse. Der er dog en overvægt af mellemstore og store virksomheder, idet 77 % af respondenterne er virksomheder med mere end 50 ansatte. 34 % af undersøgelsens respondenter repræsenterer virksomheder med over 500 ansatte, jf. figur 1. Figur 1. Hvor mange ansatte har virksomheden? 9% 14% 34% 30% 13% 500 eller derover ansatte ansatte ansatte Under 10 ansatte En fjerdedel af virksomhederne har deres hovedaktivitet inden for produktion og fremstilling, mens knapt en sjettedel beskæftiger sig med viden og rådgivning. Herefter følger virksomheder, hvis primære virke er inden for brancher som fødevarer, IT, energi og transport. 73 % af virksomhederne angiver, at de opererer på forskellig vis internationalt. Dette kan være i form af import/eksport, at virksomheden har kontorer eller datterselskaber i udlandet, producerer i udlandet eller har outsourcet opgaver. 85 % af virksomhederne kommunikerer på dansk og andre sprog i forbindelse med virksomhedens daglige arbejde. 5

6 81 % af virksomhederne har inden for de seneste 5 år ansat medarbejdere med en videregående uddannelse. 4.2 Vigtige kriterier for virksomhederne, når de ansætter nyuddannede Virksomhederne blev efter de indledende spørgsmål om deres profil og virke bedt om at markere vigtigheden af en række egenskaber, som er i spil, når virksomheden rekrutterer nyuddannede. Respondenterne blev bedt om at vurdere betydningen af i alt 11 forskellige egenskaber. For hver af de 11 egenskaber kunne respondenterne vælge mellem fem svarmuligheder; meget vigtigt, vigtigt, mindre vigtigt, slet ikke vigtigt og ved ikke, jf. figur 2. Figur 2. Hvor vigtige er følgende 11 egenskaber hos en ansøger, når/hvis der rekrutteres nyuddannede fra en videregående uddannelse til virksomheden? Relevant uddannelsesretning 61% 34% 4% Gode referencer fra tidligere arbejdsgivere 41% 46% 12% Fagligt relevant studiejob 13% 47% 36% 4% Anbefaling fra ven/kollega 12% 42% 38% 7% Gode karakterer 11% 59% 26% 2% Personligt kendskab til ansøgeren 8% 26% 51% 14% Uddannelse fra Danmark 7% 24% 53% 14% Praktikophold i udlandet 6% 25% 51% 14% Uddannelsesophold i udlandet 6% 27% 53% 12% Praktikophold i Danmark 5% 30% 51% 10% Ikke faglig relevant beskæftigelse 2% 13% 60% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Ifølge virksomhederne er relevant uddannelsesretning, gode referencer fra tidligere arbejdsgivere og fagligt relevant studiejob de tre vigtigste kriterier, når der skal ansættes nye medarbejdere. Studie- eller praktikophold i udlandet vurderes på linje med personligt kendskab til ansøgeren. 4.3 Vurdering af personlige egenskaber ved ansættelse af nyuddannede Arbejdsgiverne blev efterfølgende bedt om at vurdere vigtigheden af en række personlige egenskaber hos nyuddannede med en videregående uddannelse, der ansættes i virksomheden. Virksomhederne skulle vurdere 13 6

7 forskellige egenskaber. For hver af de 13 egenskaber var der fem svarmuligheder: meget vigtigt, vigtigt, mindre vigtigt, slet ikke vigtigt og ved ikke, jf. figur 3. Figur 3. Hvor vigtige er følgende personlige egenskaber, når virksomheden ansætter nyuddannede fra videregående uddannelser Ansvarlighed 78% 21% 0% Problemløsende 65% 32% 1% Omstillingsparat 62% 32% 3% Gode kommunikationsevner 60% 36% 2% Initiativrig 57% 38% 3% Sociale kompetencer 48% 46% 4% Analytisk 41% 53% 4% Særlig faglig viden 40% 47% 12% Internationalt udsyn 33% 38% 25% God til fremmedsprog 32% 45% 19% Interkulturel forståelse 31% 43% 22% God til at netværke 31% 47% 20% Ambitiøs 31% 54% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Virksomhederne tillægger alle de 13 nævnte egenskaber meget stor værdi. Topscorerne er ansvarlighed og evnen til problemløsning, men over 70 % af respondenterne tilkendegiver, at internationalt udsyn og interkulturel forståelse er vigtigt eller meget vigtigt. Ca. en fjerdedel af virksomhederne tillægger ikke de internationale, sproglige og interkulturelle færdigheder nogen særlig betydning. 4.4 Hvilke egenskaber udvikler de studerende ifølge virksomhederne under udlandsophold? Virksomhederne blev i undersøgelsen bedt om at vurdere, hvorvidt en række personlige egenskaber særligt udvikles i løbet af et praktik- eller studieophold i udlandet. Dette spørgsmål blev stillet til virksomhederne for at undersøge, om der er nogen grad af overensstemmelse mellem de egenskaber, som virksomhederne efterspørger hos de nyuddannede, og de egenskaber, som et udlandsophold kan være med til at udvikle hos en studerende. Egenskaberne, som arbejdsgiverne kunne vælge imellem, var identiske med de egenskaber, som fremgik af det tidligere stillede spørgsmål jf. figur 3, hvor virksomhederne skulle vurdere vigtigheden af en række personlige 7

8 egenskaber hos nyuddannede med en videregående uddannelse, der ansættes i virksomheden. Figur 4. Hvilke egenskaber vurderer virksomheden, at studerende særligt udvikler under et studie- eller praktikophold i udlandet God til fremmedsprog 64% 11% 1% 24% Internationalt udsyn 59% 15% 1% 25% Interkulturel forståelse 52% 22% 2% 24% Omstillingsparat 32% 32% 3% 32% Gode kommunikationsevner 30% 36% 2% 30% Ansvarlighed 30% 33% 3% 33% Sociale kompetencer 29% 36% 3% 31% God til at netværke 26% 37% 3% 33% Initiativrig 16% 41% 5% 34% Ambitiøs 15% 40% 8% 35% Problemløsende 14% 36% 9% 38% Særlig faglig viden 7% 43% 9% 38% Analytisk 4% 41% 10% 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke De egenskaber, som virksomhederne mener, at man som studerende særligt udvikler ved et udlandsophold, kan opdeles i to kategorier: 1. Internationale egenskaber forstået som internationalt udsyn, interkulturel forståelse og evnen til at begå sig på et fremmedsprog 2. Personlige egenskaber som omstillingsparathed, gode kommunikationsevner og ansvarlighed. Der er et tydeligt sammenfald mellem de personlige egenskaber, som arbejdsgiverne efterspørger, når de skal ansætte nyuddannede i virksomheden (figur 3) og de egenskaber, som virksomhederne forventer, en studerende udvikler under et udlandsophold (figur 4). Dette sammenfald er særlig tydeligt, når det gælder at udvikle egenskaber som omstillingsparathed og gode kommunikationsevner. 8

9 4.5 Forventninger til fremtidens kompetencebehov Virksomhederne blev særskilt spurgt, om udlandserfaring vil blive tillagt større vægt i rekrutteringen af nye medarbejdere i fremtiden end i dag. 53 % af virksomhederne tilkendegav, at udlandserfaring får større betydning i fremtiden. Modsat mener 30 % af virksomhederne, at internationale erfaringer ikke vil få større betydning, jf. figur 5. Figur 5. Forventer du, at udlandserfaringer vil blive tillagt større vægt i jeres rekruttering af nye medarbejdere med videregående uddannelse om år? Ved ikke 17% Ja 53% Nej 30% Virksomhederne blev desuden bedt om at forudsige fremtiden ved at identificere de personlige kompetencer, som virksomhederne forventer får større betydning, når der skal rekrutteres medarbejdere om år, jf. figur 6. Virksomhederne kunne vælge at sætte et eller flere krydser i et skema med 13 forskellige kompetencer. 9

10 Figur 6. Hvilke personlige kompetencer forventer du vil få større betydning, når din virksomhed skal rekruttere medarbejdere om år Gode kommunikationsevner Omstillingsparat Særlig faglig viden Internationalt udsyn Ansvarlighed Initiativrig Interkulturel forståelse Problemløsende God til fremmedsprog Sociale kompetencer God til at netværke Analytisk Ambitiøs 33% 31% 40% 61% 58% 56% 51% 50% 50% 49% 48% 47% 70% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Gode kommunikationsevner betragtes som den vigtigste fremtidige kompetence efterfulgt af omstillingsparathed, at besidde særlig faglig viden og internationalt udsyn. Der er ikke nævneværdig forskel i virksomhedernes vurdering af fremtiden, uanset om man er fra en mindre eller en stor virksomhed. Sammenholder man respondenternes svar på fremtidens kompetencebehov med de egenskaber hos de nyuddannede, som virksomhederne tillægger stor værdi i dag, jf. figur 3, er det værd at bemærke, at der er væsentlige forskelle. Topscorerne på listen over nutidens efterspurgte egenskaber; ansvarlighed og det at være problemløsende, er blevet overhalet af gode kommunikationsevner og internationalt udsyn. Som nævnt tidligere i rapporten anser virksomhederne (figur 3), at internationalt udsyn (33 %) og interkulturel forståelse (31 %) er meget vigtige egenskaber hos de nyuddannede, de rekrutterer i dag. Denne egenskab bliver endnu vigtigere i fremtiden. Som det fremgår af figur 6 forudser over 50 % af virksomhederne, at egenskaberne internationalt udsyn og interkulturel forståelse stiger i betydning, og bliver endnu væsentligere at besidde for de fremtidige nyuddannede, der søger job i virksomheden. Ligeledes forventer arbejdsgiverne, at de egenskaber, som en studerende særligt udvikler ved at gennemføre et udlandsophold, vil blive stærkt efterspurgte i fremtiden. Det drejer sig om internationalt udsyn, omstillingsparathed, gode kommunikationsevner og ansvarlighed. 10

11 Hvis man isoleret betragter de 53 % af respondenterne, der jf. figur 5, mener, at udlandserfaring vil få en større betydning, når de fremover rekrutterer nye medarbejdere, og sammenholder det med de, kompetencer, disse virksomhederne vil efterspørge i fremtiden, så er der særligt fire kompetenceområder, der får større betydning, end de har i dag Der er tale om internationalt udsyn, interkulturel forståelse, god til fremmedsprog og gode kommunikationsevner. Ser man til gengæld på de 30 %, der mener, at udlandserfaring ikke får en stigende betydning i deres rekruttering af medarbejdere i fremtiden, er det andre egenskaber, der umiddelbart er i høj kurs. Den gruppe virksomheder angiver, at kompetencer som gode kommunikationsevner, omstillingsparathed, ansvarlighed, sociale kompetencer og evnen til at være problemløsende vil blive vægtet højere end i dag, når de rekruttere medarbejdere i fremtiden. Her er det interessant at bemærke, at alle de nævnte egenskaber også figurerer på listen over egenskaber, som de samme virksomheder tillægger de unge, der tager på et studierelevant udlandsophold. Det kunne tyde på, at flere virksomheder, som i dag vurderer, at udlandsophold ikke bliver vigtigere i fremtiden, rent faktisk kommer tættere på at opfylde virksomhedens behov, hvis de ansætter en nyuddannet med et studie- eller praktikophold fra udlandet i bagagen. 4.6 Virksomheder foretrækker ansøgere, der har gennemført et studieeller praktikophold i udlandet I en ansættelsessituation hvor valget står mellem to kandidater, der ellers har lige gode kvalifikationer, men den ene har haft studie- eller praktikophold i udlandet, vil 55 % af virksomhederne vælge personen med udlandsophold. Kun 1 % af virksomhederne ville vælge personen uden udlandsophold frem for person med udlandserfaring, jf. figur 7. Figur 7. I en ansættelsessituation antages det, at valget står mellem to kandidater, der ellers har lige gode kvalifikationer. Hvilken kandidat vælger du? 55% 44% 1% 11 ingen forskel mellem de to Ansøgeren, der ikke har erfaring fra studie- eller praktikophold i udlandet Ansøgeren, der har erfaring fra studie- eller praktikophold i udlandet

12 Blandt virksomheder med under 10 ansatte mener 71 %, at der ikke er nogen forskel mellem de to typer kandidater. Det er en signifikant forskel i forhold til de resterende virksomheder, hvor der er en bred enighed om, at kandidaten med udlandserfaring er at foretrække, jf. figur 8) frem for en ansøger, der ikke har den erfaring. Figur 8. Rekruttering af medarbejdere med eller uden udlandserfaring virksomhedstype, vælger hvilken kandidat hvilken Under 10 ansatte 29% 0% 71% ansatte 56% 0% 44% ansatte 56% 3% 41% ansatte 60% 0% 40% 500 eller derover 58% 0% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ansøgeren, der har erfaring fra studie- eller praktikophold i udlandet Ansøgeren, der ikke har erfaring fra studie- eller praktikophold i udlandet Ingen forskel mellem de to For bedre at kunne forstå, hvorfor arbejdsgiverne tillægger kandidaten med udlandserfaring større værdi frem for kandidaten uden udlandserfaring, blev virksomhederne bedt om at besvare spørgsmålet Hvorfor vil du vælge en person med erfaring fra udlandet frem for en person, der ikke har samme erfaring?. Virksomhederne kunne vælge mellem 6 svarmuligheder, og de fleste svarede, at man gennem et udlandsophold får et større internationalt udsyn, større forståelse for andre kulturer og bliver mere selvstændig, jf. figur 9. 12

13 Figur 9. Hvorfor vil du vælge en person med erfaring fra udlandet frem for en person, der ikke har samme erfaring? Har et større internationalt udsyn Har en større forståelse for andre kulturer Er mere selvstændig 72% 78% 76% Har bedre sproglige kompetencer Har lært noget, som ikke er i danske uddannelser 55% 61% Har sociale kompetencer 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% I forlængelse af spørgsmålet om, hvorfor virksomheden foretrækker en person med erfaring fra udlandet, blev virksomhederne bedt om at tilkendegive, om de foretrækker en ansøger med en uddannelse gennemført i Danmark, eller om de foretrækker en ansøger med en uddannelse, der enten delvist eller fuldstændigt er gennemført i udlandet. 42 % af undersøgelsens virksomheder foretrækker en kandidat, der har en dansk uddannelse, hvoraf dele af uddannelsen er gennemført ved et studie- eller praktikophold i udlandet. Til sammenligning foretrækker 24 % en kandidat, der har en dansk uddannelse uden ophold i udlandet, jf. figur 10. Kun 1 % af virksomhederne foretrækker en kandidat med en udenlandsk uddannelse. Figur 10. I en ansættelsessituation hvad foretrækker du i almindelighed? At ansøgeren har en dansk uddannelse 24% At ansøgeren har en dansk uddannelse, hvoraf dele af uddannelse er gennemført ved studie eller praktik i udlandet 42% At ansøgeren har en udenlandsk uddannelse 1% Ved ikke 33% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 13

14 Hele 38 % af virksomhederne svarer ved ikke til spørgsmålet om hvorvidt, de foretrækker den ene eller anden type uddannelse. Ved ikke -kategorien vælges samlet set oftere end kategorien at ansøger har en uddannelse gennemført i Danmark. Eneste undtagelse er virksomheder med ansatte. Det er blandt virksomheder med under 10 ansatte, at man ser den største tilbøjelighed til at foretrække kandidater med en uddannelse, der til fulde er gennemført i Danmark. Jo større virksomheden bliver, desto større værdi tilskrives en kandidat med en dansk uddannelse, hvor dele af uddannelsen er gennemført i udlandet jf. figur 11. Figur 11. Ansættelsespræferencer fordelt på virksomheders størrelse Under 10 ansatte 34% 33% 33% ansatte 38% 28% 3% 31% ansatte 44% 32% 24% ansatte 44% 21% 35% 500 eller derover 43% 14% 1% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% At ansøgeren har en dansk uddannelse, hvoraf dele af uddannelsen er gennemført ved studieeller praktikophold i udlandet At ansøgeren har en dansk uddannelse At ansøgeren har en udenlandsk uddannelse Ved ikke Som kontrolspørgsmål blev virksomhederne bedt om at besvare, hvor godt et kendskab de har til henholdsvis danske uddannelsesgrader (dansk eksamensbevis) og udenlandske uddannelsesgrader (udenlandsk eksamensbevis). 94 % af respondenterne var enten enige eller overvejende enige i, at de har et godt kendskab til de danske grader, hvorimod kun 34 % svarede det samme, når det drejer sig om udenlandske grader. 37 % var enige eller overvejende enige i, at de kan lave en simpel sammenligning mellem danske og udenlandske uddannelsesgrader. 4.7 Virksomheder tillægger personer med international uddannelseserfaring bedre kvalifikationer Virksomhederne blev efterfølgende stillet spørgsmålet Hvor enig er du i følgende udtalelser? "En person med international erfaring i form af studieog/eller praktikophold i udlandet har alt andet lige bedre kvalifikationer". 14

15 Svarmulighederne var: enig, overvejende enig, overvejende uenig, uenig og ved ikke. 57 % af virksomhederne var enten enige eller overvejende enige i udsagnet om, at en person med international erfaring i form af studie- eller praktikophold i udlandet alt andet lige har bedre kvalifikationer. 30 % af virksomhederne erklærede sig uenige eller overvejende uenige i udsagnet, jf. figur 12. Figur 12. En person med international erfaring i form af studie- og/eller praktikophold i udlandet har alt andet lige bedre kvalifikationer Enig 9% Overvejende enig 48% Overvejende uenig 17% Uenig 13% Ved ikke 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Hvis man isoleret betragter de 55 % af arbejdsgiverne, der jf. figur 7 ville vælge en kandidat med udlandserfaring frem for en uden udlandserfaring, er det ikke overraskende 73 % af disse arbejdsgivere, der erklærer sig enige eller overvejende enige i, at en person med international erfaring i form af studie- eller praktikophold i udlandet har alt andet lige bedre kvalifikationer. 15

16 Appendiks Baggrundsspørgsmål Her præsenteres de baggrundsspørgsmål, som virksomhederne blev stillet i spørgeskemaundersøgelsen inden, de blev bedt om at forholde sig til relevansen og værdien af udlandsophold mv. Spørgsmålene havde til formål at identificere de relevante virksomheder, der ansætter medarbejdere med en videregående uddannelse fra universiteter, handelshøjskoler, professionshøjskoler og erhvervsakademier. Figur A. Har virksomheden ansat medarbejdere med en videregående uddannelse inden for de sidste 5 år? Nej; 18% Ja; 81% Ved ikke; 1% Figur B. Hvor mange ansatte har virksomheden? 9% 14% 34% 30% 13% 500 eller derover ansatte ansatte ansatte Under 10 ansatte 16

17 Figur C. Medarbejdere med en videregående uddannelse i forhold til virksomhedens størrelse Under 10 ansatte 61% 39% ansatte 47% 52% ansatte 21% 77% ansatte 18% 80% 500 eller derover 31% 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mere end 50% ansatte Mindre end 49% ansatte Figur D. Virksomhedens internationale fokus Kontorer uden for Danmark (dattersleskaber, hovedkontor mm.) 25% 28% 59% 71% 87% Produktion i udlandet 17% 16% 40% 47% 70% Outsourcing af opgaver til udlandet 42% 26% 36% 47% 63% Egne internationale kontakter til eksport/import 42% 49% 57% 65% 72% Andre internationale kontakter 71% 67% 74% 69% 75% Under 10 ansatte ansatte ansatte ansatte 500 eller derover 17

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet Faktaark: Praktik- og studieophold i Dette faktaark omhandler praktik- og studieophold i blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Utreisende studenter: Alle skal ut! Praksismobilitet som forberedelse til arbeidslivet erfaringer fra Danmark

Utreisende studenter: Alle skal ut! Praksismobilitet som forberedelse til arbeidslivet erfaringer fra Danmark Utreisende studenter: Alle skal ut! Praksismobilitet som forberedelse til arbeidslivet erfaringer fra Danmark The Erasmus Impact Study. 2014 Et internationalt studie eller praktikophold resulterer i: Bedre

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov inden for Danmarks maritime erhverv

Fremtidens kompetencebehov inden for Danmarks maritime erhverv Fremtidens kompetencebehov inden for Danmarks maritime erhverv Resultater af spørgeskemaundersøgelse til ledere i maritime virksomheder i Danmark udarbejdet af Oxford Research A/S for Danmarks Maritime

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser VALG UNDERVEJS Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser 2016 DIN GUIDE TIL VALG UNDERVEJS 2016 UDGIVES AF SYDDANSK UNIVERSITET Spørgsmål om valg undervejs tlf. 65 50 10 50 eller sdu.dk/spoc

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 2015-2017 STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 Side 4 EAL Strategi INTRODUKTION Erhvervsakademiet Lillebælt har i 2014 gennemført en proces, hvor bestyrelse, ledelse og medarbejdere i fællesskab har udfoldet strategigrundlaget

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Danske professionshøjskoleog

Danske professionshøjskoleog Danske professionshøjskoleog erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Af Jeppe Krag og Bertel Ståhle Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Konjunkturanalyse Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden 23.01 07.02.2013 Målgruppe 432 virksomheder

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

HR- Chefens svar. Job-guide

HR- Chefens svar. Job-guide HR- Chefens svar Job-guide Arbejdsliv Hvad kan man som ny medarbejder selv gøre for at få en god start i jeres virksomhed? At opbygge en succesfuld karriere hos Scandic Entreprise Aps forventer vi, at

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Hurtigt i job som dimittend

Hurtigt i job som dimittend Side 1 af 11 Hurtigt i job som dimittend DIMITTENDUNDERSØGELSEN 2018 OKTOBER 2018 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendernes karakteristika... 3 1.1. Flertal i job inden seks måneder... 3 1.2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (AALBORG) FRA LARS & MONOPOLET

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (AALBORG) FRA LARS & MONOPOLET KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (AALBORG) FRA LARS & MONOPOLET 1 TAL OG NØRDERI FRA MIN SIDE KORT PRTÆSENTATION FRA PANELET ALT DET DU IKKE MÅ GÅ GLIP AF SPØRG PANELET OPSAMLING UD OG STARTE

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2007. Praktikplads i hjertet af Odense. Side

NYHEDSBREV NOVEMBER 2007. Praktikplads i hjertet af Odense. Side Praktikplads i hjertet af Odense Lena Sørensen tog udfordringen op og søgte gennem Viden til Vækst en opslået praktikstilling i kommunikationsafdelingen hos Odense Kommune, hvor hun i dag er med til at

Læs mere

Vilkår for udvikling - Innovationskapacitet i Odsherred

Vilkår for udvikling - Innovationskapacitet i Odsherred Vilkår for udvikling - Innovationskapacitet i Odsherred Marts 2003 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Kandidatundersøgelsen 2015

Kandidatundersøgelsen 2015 Kandidatundersøgelsen 2015 Kandidatundersøgelsen er fra i november/december 2015. Undersøgelsen er udelukkende udført blandt kandidater, der er dimitteret fra Designskolen Kolding juni 2015. Undersøgelsen

Læs mere

Handlingsplan for styrket internationalisering af de videregående uddannelser

Handlingsplan for styrket internationalisering af de videregående uddannelser Uddannelsesministeriet Slotsholmsgade 10 1015 København K Handlingsplan for styrket internationalisering af de videregående uddannelser Den 13. september 2013 Sag.nr. S-2013-541 Dok.nr. D-2013-16209 bba/ka

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Reformarbejdet på de videregående uddannelser

Reformarbejdet på de videregående uddannelser Reformarbejdet på de videregående uddannelser De studerendes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. Uddannelsens kvalitet, deres egen indsats og forudsætninger Internationalisering og udlandsophold

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Holland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Holland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 0 Holland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 8 8 8 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen.

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen. Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC 2013 Enheden for kvalitetsudvikling 20. juni 2012 Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC Forår 2013 (2) Introduktion Dette er en

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

UNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER UNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER Frivilligrådet Juni 2010 Copyright Frivilligrådet 2010 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Canada. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Canada. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 3 Canada Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +5 3 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

BANKERNE STRAMMER GREBET

BANKERNE STRAMMER GREBET BANKERNE STRAMMER GREBET Denne analyse af knap 1.000 mindre virksomheders kassekreditrente omkring 1. maj 2008 viser, at der er store forskelle på, hvad virksomhederne betaler for kassekreditten. Kassekreditrenten

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen

Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen Mødedato: Tirsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Mødested: Kl.14.00. Kl.16.00 Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Nyt fra Uddannelsesministeriet

Nyt fra Uddannelsesministeriet Nyt fra Uddannelsesministeriet Årsmøde 2013 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser Kontorchef Jette Søgren Nielsen, Uddannelsespolitisk Center Ny styrelse - Styrelsen for Videregåede

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006 Beskæftigelsesrapport 25 Kunstakademiets Billedkunstskoler Januar 26 1 1. Indledning Det indgår som en del af flerårsaftalen 23-26 samt i Billedkunstskolernes resultatkontrakt, at Billedkunstskolerne skal

Læs mere

NOTAT ATV VIDENSBAROMETER 2018 APRIL Delrapport 1: Adgang til kvalificeret arbejdskraft. [Valgfrit sidehoved. Slet teksten hvis ikke nødvendig]

NOTAT ATV VIDENSBAROMETER 2018 APRIL Delrapport 1: Adgang til kvalificeret arbejdskraft. [Valgfrit sidehoved. Slet teksten hvis ikke nødvendig] [Valgfrit sidehoved. Slet teksten hvis ikke nødvendig] APRIL 2018 NOTAT ATV VIDENSBAROMETER 2018 Delrapport 1: Adgang til kvalificeret arbejdskraft Side 1 af 11 [Valgfrit sidehoved. Slet teksten hvis ikke

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Kina. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Kina. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Kina Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Sverige. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Sverige. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Sverige Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 47 survey-besvarelser i Sverige

Læs mere

Faktaark: Profilen af en djøfer i udlandet... 1. Arbejdssted og -forhold... 2. Arbejdsområder... 4

Faktaark: Profilen af en djøfer i udlandet... 1. Arbejdssted og -forhold... 2. Arbejdsområder... 4 Faktaark: Profilen af en djøfer i udlandet Undersøgelsen viser at: Over 1/3 af djøferne er beskæftiget i den private sektor under udlandsophold Over halvdelen er ansat af en udenlandsk arbejdsgiver, og

Læs mere

Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet?

Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet? Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet? Emil Regin Brodersen 1. oktober 2017 Indledning Formålet med dette notat er, at undersøge om nyuddannede akademikere belønnes på arbejdsmarkedet for,

Læs mere

Tale til åbningen af Workindenmark Center East, Høje-Taastrup

Tale til åbningen af Workindenmark Center East, Høje-Taastrup Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (Omtryk - Manglende bilag) AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 242 Offentligt Bilag 1 N O T A T Tale til åbningen af Workindenmark Center East, Høje-Taastrup den 3.

Læs mere

Faktaark: Indholdsfortegnelse

Faktaark: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fast track-ordningen Forslag om målretning af greencardordningen Forskerskatteordning lempes med 10.000 kr. pr. måned Initiativer om internationale grundskolepladser og flere udbud

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser

Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser December 2013 Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser Af Richard B. Larsen, chefkonsulent, rbl@di.dk og Natasha Thaysen, stud.oecon.agro., nrth@di.dk Bestyrelserne i de store danske selskaber

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1 Bestyrelsen S A G S N O T A T 23. FEBRUAR 2017 Vedr. Forsknings- og Uddannelsesstyrelsens undersøgelser

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Indien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +4 8 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER

KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER Skønt manglen på byggematerialer er blevet mindre, er det stadig et problem for mange håndværkere at få tilstrækkeligt med byggematerialer i hverdagen.

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Hvordan vil du vurdere, at servicen på nedenstående områder har udviklet sig de seneste år? 9 8 7 6 4 3 Servicen er blevet

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Indhold Side Resumé... 1 1. Indledning... 5 1.1.

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Schweiz Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 25 survey-besvarelser i Schweiz

Læs mere

Faktaark: Studieliv og stress

Faktaark: Studieliv og stress Faktaark: Studieliv og stress Dette faktaark omhandler stress i studielivet blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder stressfaktorer og stresssymptomer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse.

Læs mere

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa. Analysenotat Krisen har øget danskernes internationale jobmobilitet Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Frankrig. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Frankrig. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Frankrig Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 15 survey-besvarelser i Frankrig

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2008

Dimittendundersøgelse 2008 Dimittendundersøgelse 2008 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendundersøgelse 2008... 4 Hovedemnerne for undersøgelsen...4 Opsætning og gennemførelse...4 Udarbejdelse af spørgeskema...5 Svarprocenter...6 1.1

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL

Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL Internationalt udvalget har udarbejdet følgende forslag, som er opdelt under to overskrifter: DFL ud i verden og Verden ind i DFL DFL ud i verden At udvide

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

Virksomhedsnavn Totalrapport

Virksomhedsnavn Totalrapport Virksomhedsnavn Totalrapport Antal besvarelser: 124 Denne rapport indeholder besvarelser for 124 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 04-09-2014-10-10-2014.

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere