Høringssvar. Lovforslaget har været sendt i høring ad fire omgange. Høringssvar med bemærkninger:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar. Lovforslaget har været sendt i høring ad fire omgange. Høringssvar med bemærkninger:"

Transkript

1 Høringssvar til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed og politi, oprettelse af Det Systemiske Risikoråd, sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet, shortselling, ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav og etablering af tilsyn med referencerenter m.v.) Lovforslaget har været sendt i høring ad fire omgange. Høringssvar med bemærkninger: Advokatsamfundet ATP Basisbank Børsmæglerforeningen Danmarks Nationalbank Danmarks Skibskredit Danske Advokater Dansk Aktionærforening Dansk Ejendomsmæglerforening Dansk Erhverv Dansk Industri Datatilsynet Finansforbundet Finans og Leasing Finansrådet Finanssektorens Arbejdsgiverforening Fondsmæglerforeningen ForbrugerRådet Forsikring & Pension FSR danske revisorer FTF InvesteringsForeningsRådet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Landbrug & Fødevarer Lokale Pengeinstitutter Nasdaq OMX Realkreditforeningen Realkreditrådet Rigsombuddet på Færøerne SKAT Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Statsministeriet

2 Høringssvar uden bemærkninger: Advokatrådet Arbejdsskadestyrelsen Beskæftigelsesministeriet Dansk Arbejdsgiverforening DIRF Erhvervsstyrelsen Finanssektorens Arbejdsgiverforening Forbrugerombudsmanden Foreningen for Dansk Internet Handel Forsvarsministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Rigsrevisionen Sikkerhedsstyrelsen Social- og integrationsministeriet Søfartsstyrelsen Skatteministeriet Transportministeriet VP SECURITIES A/S Økonomi- og Indenrigsministeriet

3 Finanstilsynet Att. Helene Vartoft Grønfeldt og Jørgen Breddam Høringssva r vedrørende forslag ti l ændring af lov om fi nansiel virksom hed, lov om ligebehandling af mænd og kvi nder og forskellige andre lo ve forsikrinsæ pension Forsikring & Pension Philip Heymans Alle 1 Finanstilsynet har den 5. juli modtaget forslag til ændring af lov om finan siel virksomhed, lov om ligebehandling af mænd og kvinder m.v. i høring. For sikring & Pension har i den forbindelse følgende bemærkninger: 2900 Hellerup Tlf Fax Adm i n i strative bøder Forsikring & Pension finder, at Finanstilsynet øgede muligheder for at udstede administrative bøder skal anvendes med varsomhed. Det er meget vigtigt, at der i den enkelte sag er sikkerhed for, at lovovertrædelsen er ukompliceret, og uden bevismæssig skøn. Udstedelse af bøder for overtrædelse af bestemmelser, hvori der foreligger et skøn, bør derfor ikke finde sted. Det bør desuden præci seres, hvilke typer af objektive lovovertrædelser, der kan medføre administrati ve bøder. Udkastet til lovforslaget indeholder ikke konkrete bødesatser eller en angivelse af det forventede bødeniveau. Forsikring & Pension finder, at der burde udarbej des en redegørelse for, om det nuværende bødeniveau er sammenligneligt med bødeniveauet i de sager, som Statsadvokaten afslutter med udenretligt bødefor læg. Ann-Sofie Leth Konsulent, cand.jur Dir Vores ref. ALE Sagsnr. GES Dok!D Udveksling af oplysninger med anklagemyndigheden og politiet Det foreslås, at det skal være muligt at videregive oplysninger til anklagemyn digheden og politiet, før der foreligger en konstateret strafbar overtrædelse. Når tidspunktet for videregiveise af fortrolige oplysninger fremrykkes, så fremrykkes også det tidpunkt, hvor selskaberne kan komme i en situation, hvor udlevering af oplysninger til Finanstilsynet kan være selvinkriminerende. Bestemmelsen vil derfor medføre, at selskaberne hurtigere kommer i en situation, hvor de straf processuelle regler finder anvendelse. Det er vigtigt, at Finanstilsynet tager høj de for dette i samarbejdet med anklagemyndigheden og politiet. Lovforslagets 6 om tilpasni n g af ligebeh a n d l ingsloven ti l EU-dom men Test-Achats. Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

4 Køn som risikov u rderi n gsfaktor Forsikring & Pension De foresl ede ændringer i lovforslagets 6 skal tilpasse loven til Test-Aehats dommen fra EF-domstolen af l. marts (C-236/09). Lovændringen vil have som konsekvens, at mænd og kvinder skal have samme forsikringsydelse for samme præmie. Køn m alts ikke fremover anvendes til at differentiere størrel sen præmier og ydelser. Vores ref. ALE Sagsnr. GES DokiD I bemærkningerne til lovforslaget henvises der til Kommissionens "Retningslinjer for anvendelsen af Rådets direktiv 2004/ 1 13/EF på forsikringsområdet i lyset af Den Europæiske Unions Domstol i sag C-236/09 (Test-Achats)". Der henvises desuden til fire generelle områder, hvor kønsstatus eller kønsrelateret informati on ifølge retningslinjerne fortsat kan anvendes. Forsikringsselskaberne - både skade og liv - må dermed gerne i sine bagvedlig gende beregninger af hensættelser, solvens m.v. tage højde for de faktiske for skelle mellem mænd og kvinder. Det afgørende er, at kundens oplevelse præmie og ydelse - ikke må være forskellig for mænd og kvinder. Dette mener vi bør fremgå mere tydeligt af bemærkningerne til lovforslaget. Ellers frygter vi, at der er risiko for, at lovændringens indhold kan misforstås. Af Kommissionens retningslinjer fremgår da også at: "Der indføres ikke noget forbud mod brugen af køn som risikovurderingsfaktor i almindelighed. Det er til ladt at bruge denne faktor til beregning af præmier og ydelser på aggregeret ni veau, så længe det ikke fører til forskelsbehandling på individuelt niveau." En lignende præcisering i de danske lovbemærkninger mener vi kan dæmme op for eventuelle misforståelser fremover. Eksisterende og nye kontraktforhold Ifølge lovforslaget ophæves 18 b, stk. 2 og 3, mens 18 b, stk. l, bibeholdes. Ifølge stk. l må køn ikke anvendes "...som en faktor ved beregning af præmier og ydelser i alle nye kontrakter, der indg s efter den 2 1. december ". Hermed videreføres en eksisterende henvisning til "nye kontrakter" indgået efter 2 1. december Dette forekommer misvisende i forhold til den efterfølgende ændring af retstil standen, som følger af Test-Aehats-dommen l. marts Kommissionen un derstreger netop i sine guidelines at: "Gennemførelsen af artikel S, stk. l, kræ ver en klar sondring mellem eksisterende og nye kontraktforhold. Denne son dring skal opfylde behovet for juridisk sikkerhed og være baseret på kriterier, der gør det muligt at undgå at gribe ind i eksisterende rettigheder og opfylde al le parters legitime forventninger.." Hermed menes kontraktforhold indgået før tidspunktet for dommens retsvirkning, som er 2 1. december Fra denne dato er artikel S, stk. 2, ugyldig. Den nævnte formulering i den eksisterende 18 b, stk. l, bør desuden blødes op, fordi den lægger op til en mere rigid fortolkning end Kommissionens ret ningslinjer, idet bestemmelsen nævner "nye kontrakter" fremfor "nye kontrakt forhold". Dermed vil den foresl ede lovændring med henvisningen til "nye kontrakter" netop gribe ind i eksisterende rettigheder og kontraktparters - navnligt forbrugeres - legitime forventninger. Side 2

5 P denne baggrund ønsker vi en formulering af loven, som er i bedre overens stemmelse med Kommissionens retningslinjer, og som opretholder den eksiste rende retstilstand. Det er i dag muligt at skelne mellem kontraktforhold indenfor den enkelte kontrakt, således at kun nye kontraktforhold underlægges nyeste grundlag for den dækning eller præmie, der tilkøbes (nytegninger på unisex grundlag vil ogs ofte skulle ske med en lavere grundlagsrente). Resten af kon trakten forbliver p det eksisterende grundlag og dermed undg s pludselige og markante omlægninger i markedet. Forsikring & Pension Vores ref. ALE Sagsnr. GES Dok!D Det bør desuden præciseres i lovbemærkningerne, at lovforslaget ikke får kon sekvenser for aftaleændringer, som sker med hjemmel i aftale indgået forud for 2 1. december Andre bemærkni nger Hvis ligebehandlingslovens 18, stk. 2 og 3, ophæves, bør henvisningen "jf. dog stk. 2 og 3" til sidst i 18 b, stk. l, i øvrigt også slettes. I lighed med bestemmelserne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder i for bindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser" (ligebehand lingsloven) bør der også ses på, om ikke l a, stk. 2, i "lov om ligestilling af kvinder og mænd" (ligestillingsloven) skal ophæves eller revideres. Også denne bestemmelse hidrører fra artikel S, stk. 2, i Rådets direktiv 2004/ 1 1 3/EF, som er ugyldig fra 2 1. december Da høringen er foregået i sommerferieperioden fra S. juli til 1 6. august 20 12, har Forsikring & Pension ikke haft mulighed for at drøfte forslagene i alle de re levante fora. Dele af forslaget skal behandles i et medlemsudvalg tirsdag den 2 1. august Vi eftersender derfor eventuelle yderligere bemærkninger umiddelbart herefter. Med venlig hilsen Ann-Sofie Leth Side 3

6 Finanstilsynet forsikrine &..pension J u ridisk kontor Å rh usgade Købe n havn Ø Se ndt pr. til k. Høringssva r - Forslag om eta bleri ng af Det Systemiske Risikoråd Forsikring & Pension har modtaget forslag om etablering af Det Systemisk Risi kor d, og takker for muligheden for at kommentere forslaget inden det frem sættes. Forsikring & Pension Af forslaget fremg r, at Det Systemiske Risikor d vil skulle identificere og over v ge systemiske finansielle risici, da det er centralt at identificere systemiske fi nansielle risici p et tidligt tidspunkt. Derved kan der tages initiativer til at imø deg s danne risici og således undgå, at de n r et niveau, hvor de kan have be tydelige negative effekter p det finansielle system og realøkonomien. R det skal i sin overv gning af systemiske finansielle risici bl.a. kunne se p, hvorledes systemiske finansielle risici opbygges over tid og p tværs af sektorer. Philip Heymans Alle Hellerup Tlf Fax Gitte Danelund advokat Dir Det er vores generelle opfattelse, at en række af de temaer, som R det skal be skæftige sig med - anticykliske forhold, ISB og oplysningskrav for forsikrings branchen i forvejen i vidt omfang varetages via de krav, der følger af Solvens II. Vores ref. GID Sagsnr. GES Dok!D Sideløbende med lovforslaget har IAIS (det internationale tilsynssamarbejde) haft et papir i høring om en metodologi til vurdering af systemisk vigtige forsik ringsselskaber. Dette papir indeholder netop overvejelser om forsikringsbran chens systemiske risici. Overordnet er det opfattelsen, at forsikringsbranchen (i modsætning til bankerne) ikke for rsager store systemiske risici, men der er in gen tvivl om, at branchen er voldsomt eksponeret over for systemiske risici. IAIS gennemg r forsikringsselskabers forretningsområde og konkluderer, at tra ditionel forsikringsvirksomhed ikke vil være en kilde til systemiske risici, men at de kan være ikke-traditionelle aktiviteter i forsikringsselskaber, der kan for rsa ge systemiske risici. For s vidt angår selskabernes forsikringstegning giver det snarere mindre risici end større, n r et selskab bliver stort (på grund af store tals lov), og den traditionelle investeringsvirksomhed knyttet til forsikring giver heller ikke anledning til systemiske risici, når der investeres i "almindelige" akti ver til afdækning af forpligtelser og i finansielle instrumenter i det omfang, det modsvarer afdækning af forpligtelser. De aktiviteter, der dog kan for rsage sy stemiske risici er primært tegning af finansielle garantikontrakter samt på inve steringssiden anvendelse af finansielle instrumenter ud over afdækningsform let. Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

7 Vi lægger ps den baggrund vægt ps, at der ved udpegningen af de faglige specialister i R det tages højde for behovet for forsikringsmæssig kompetence og indsigt i forsikringsbranchen. Forsikring & Pension Vores ref. GID Sagsnr. GES DokiD Med venlig hilsen Gitte Danelund Side 2

8 REnLKREIDIT FORENINGEN HØRINGSSVAR Finanstilsynet Århusgade 11 O 2100 København Ø Att. Juridisk kontor Pr. mail til 15. august 2012 Udkast til lovforslag om ændring af lov om finan siel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v. lov om betalingstjenester og elektroniske penge, lov om forebyggende foranstaltninger moa hvtdvask og finanstenng af terrorisme, lov om ligebehand ling af mænd og kvinder i forbindelse med forsik ring, pension og lignende finansielle ydelser og for skellige andre love Finanssektorens Hus Amaliegade København K Telefon Fax Realkreditforeningen har med tak modtaget ovennævnte udkast til lovfors lag i høring med anmodning om bemærkninger. Forslaget indeholder en lempelse af Finanstilsynets tavshedspligt i relation til videregiveise af oplysninger til andre offentlige myndigheder, herunder anklagemyndigheden og politiet, i forbindelse med efterforskning og rets Journalnr. 115/77 forfølgning af strafbare forhold omfattet af straffeloven eller tilsynslovgiv Dok. rungen. Tilsynet vil ifølge udkastet fremover kunne videregive oplysninger, når der er tale om et muligt strafbart forhold. I den forbindelse bemærker vi, at videregiveise af oplysninger således vil kunne ske baseret på et administrativt skøn i Finanstilsynet. Lovforslaget giver ikke anledning til andre bemærkninger. Med venlig hilsen Heidi Holmberg Direkte nr v2

9 REnLKREDIT FORENINGEN Finanstilsynet, pr. mail Lovforslag vedr. oprettelse af Det Systemiske Risikoråd 15. august 2012 Realkreditforeningen takker for muligheden for at afgive bemærkninger til forslaget vedr. Det Systemiske Risikoråd. Finanssektorens Hus Amaliegade 7 Vi er enige i, at henstillingen fra ESRB om oprettelse af Rådet bør følges 1256 København K og hilser lovforslaget velkomment. Erfaringen fra de senere år har vist, at der er behov for at overvåge og forebygge systemiske risici. Dette har ført Telefon til en skærpet fokus på systemiske risici af forskellig art hos finansielle in Fax stitutioner, myndigheder og kreditvurderingsbureauer. Dette præger i høj grad den finansielle sektor. Selv om Rådet således etableres i en situation, hvor mange ændringer allerede er undervejs, kan der være behov for at man i et længere perspektiv sikrer, at der sker en løbende overvågning. Rådet bør have mulighed for at analysere de områder, det selv finder rele vante, som omtalt i bemærkningerne. I det lys kan det forekomme uhen sigtsmæssigt, at der på side 1O i bemærkningerne er opregnet Joumalnr. 115/75 en række meget konkrete spørgsmål, Rådet kan udtale sig om. Det bør Dok. overvejes om ikke disse punkter kan udgå, således at teksten i mindre grad får karakter af et arbejdsprogram for Rådet. Der kan endvidere være behov for at vurdere, om der ikke kan være syner gi, der gør, at det ekstra personalebehov reelt er mindre end seks årsværk. Endelig håber og forventer Realkreditforeningen, at den hidtidige, positive dialog med myndighederne om kommende tiltag, herunder høringer, ikke vil blive påvirket af forslaget. Med venlig hilsen Martin Kjeldsen-K.ragh Direkte nr v1

10 Realkreditrådet ] A>!> O Cl\ Til ln O f D'\ I'H!\IH)R1<;ACJ.. ll r>j.;\ 15, au&ust 2012 Pr. - MSP/JTV ssos-o4n97 Finanstilsynet Århusgade 11 O Køpenhavn Ø Att.: Specialkonsulent Helene Varto'ft; Grønfeldt Hørhig over ændring af lov om finansiel virksomhed m.fl. Vi har den 5. og den 13. juli 2012 modtaget jeres to udkast til ændring af lov om finansiel virksomhed m.fl. (indberetningspligt for holdingvirksomheder, udveksling af oplysninger med anklagemyndighed og politi, administrative bødeforelæg, short-selling, credit default swaps, OTC-derivater, centrale modparter, centrale handelsregistre, fælles betalingsområde i Europa, administrative bødeforelæg, anvendelse af køn ved beregning af præmier og ydelser m.v. og Det Systemiske Risikoråd) med anmodning om vores bemærkninger til udkastet. Til høringen af 5. juli 2012 har vi følgende bemærkninger: Forslagets 3, nr. 6 (lov om betalingstjenester og elektroniske penge 1 07a), 4, nr. 6 (lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme 37 a)1 5, nr. 2 (lov om investeringsforeninger m.v. 221 a), 8s nr. 6 (lov om realkreditlån og realkreditobligationer 9, nr. 5 (lov om et skibsfinansieringsinstitut 14 a), 10, nr. 2 (lov om tilsyn med firmapensionskasser 11, nr. m.v. 39 a), 71 a), 1 (lov om forsikringsformidling 54 a) og 12, nr. 1 (lov om pantebrevsselskaber 22 a) De ovennævnte 8 bestemmelser i lovforslaget indfører en markant udvidet adgang til, at Finanstilsynet kan afgøre overtrædelser ved administrative bødeforelæg. Forslagene baserer sig på Finanstilsynets erfaringer med den hidtidige adgang til at afgøre sager med administrative bødeforelæg. Denne adgang blev oprindejigt indført i begrænset Li gi <> Ga4nl :'whrug.ult l] l)j(.j2q.l K11l>onham K Td. +H B Il 4S 11 rrt<i,rkr.jk

11 omgang ved en tidligere lovændring i efterå ret 2010 (lov nr af 21. december 2010), hvis bemyndigelse er udmøntet i bekendtgørelse nr. 186 af 8. inarts Realkreditrådet er enig i, at adgangen til at udstede administrative bødeforelæg indeholder positive elementer for såvel Finanstilsynet som virksomhederne. Adgangen er dog ikke uproblematisk. Vi finder det i den forbindelse relevant at henvise til de bemærkninger, som vi i vores høringssvar af 28. februar 2011 afgav til den nævnte bekendtgørelse: "/ forbindelse med implementering af lovbemyndigelsen går vi ud fra, at muligheden for at give bødeforelæg ikke skærper e/ler ligefrem erstatter den nuværende praksis, hvor Finanstilsynet som udgangspunkt kommer med risikooplysninger, påtaler og påbud i forhold til ins_titutterne. Dønne fremgangsmåde fun gerer generelt godt, og institutterne ageter på Finanstilsynets tilkendegivelser og justerer praksis mm. ind. Adgangen til bødeforlæg, herunder ikke mindst opremsningen i bekendtgørelsen, bør således ikke utilsigtet føre til en skærpelse af sanktionerne, således at de nævnte virkemidler erstattes med administrative bødeforlæg. Udgangspunktet må fortsat være, at bødeforlæg og politianmeldelser kun tilstrækkelig grad." Forslagets 4, benyttes, hvis andre mindre indgribende virkemidler ikke vil virke i nr. 5 (Hvidvasklovens 34a, stk. 3, nr. 1): Den foreslåede ændring i H vi dvaskloven giver Finanstilsynet mulighed for at kunne videregive oplysninger til anklagemyndigheden og politiet på et tidligere tidspunkt end i dag, dvs. uden at der nødvendigvis er konstateret en strafbar overtrædelse, men derimod allerede ved efterforskning af mulige strafbare forhold. Hidtil har grænsen mellem det forvaltningsretlige og det straffeprocesuelle ligget ved "konstateringen af en strafbar overtrædelse". Det giver god mening, at Finanstilsynet på dette tidspunkt" i en sag kan overgive oplysninger til Statsadvokaten for særlig Økonomisk Kriminalitet. Det er derimod anderledes betænkeligt, hvis en sådan videregiveise autoriseres allerede på grundlag af et så vagt kriterium som "mulige strafbare forhold". l så tilfælde er det vigtigt at have flere ting for øje. For det første, at det ikke er nok, at der er et muligt strafbart forhold - der skal være tale om en konkret mistanke, jf. tvangsindgrebsjovens (lov nr. 442 af 9. juni 2004) 10, stk. 1, hvoraf fremgår: "Hvis der er konkret mistanke om, at en enkeltperson eller juridisk person har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf, gælder bestemmelser i lovgivningen mv. om pligt til at meddele oplysninger til myndigheden ikke i forhold til den mistænkte,

12 medmindre det kan udelukkes, at de oplysninger, som søges tilvejebragt, kan have betydning for bedømmelsen af den formodede lovovertrædelse.'' En konkret mistanke vil sige, at myndighedens mistanke er så stærk, at der ville være grundlag for inden for strafferetsplejen at rejsa en sigtelse eller at tillægge vedkommende en sigtets rettigheder - det der med gængse strafferetlige termer hedder begrundet mistanke. l betænkning nr fra 1985 om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen hedder det på side 153 bl.a. "at hvis en tilsynsmyndighed har en begrundet mistanke om et strafbart forhold, og forholdet er (lnmeldt til politiøt, bør udgangspunktet i fremtidig lovgivning være, at de ikke straffeprocessuelle indgreb forhold. ikke længere kan anvendes vedrørende det anmeldte Der er derimod intet til hinder for, at myndighederne fortsat anvender beføjelserne med hensyn til varetagelsen af tilsynet i øvrigt over for den pågældende. De tilsynsmæssige beføjelser udelukkes således kun i det forhold, som der er indgivet anmeldelse om... Ved Finanstilsynets videregiveise af oplysninger til anklagemyndigheden skal personen derfor underrettes om at sagen nu er overgået til behandling efter straffeprocessuelle regler, og at der derfor ikke længere er pligt fra oplysninger til at afgive oplysninger- naturligvis bortset og indberetninger, der med sikkerhed ikke har betydning for bedømmelse af det muligt strafbare forhold. Vi kan forstå motivationen bag forslaget, men vi finder det ikke desto mindre problematisk, idet bemærkningerne til forslaget ikke giver udtryk for, at der er taget højde for de herover nævnte almindelige straffeprocessuelle principper. Tværtimod hedder det i bemærkningerne til 4, nr. 5:- "Der lægges således op til, at oplysningerne skal kunne videregives tidligere i arbejdsprocessen, hvor tilsynet fortsat er ved at undersøge om, der foreligger en overtrædelse af straffeloven, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme eller anden tilsynslovgivning frem for, at det først kan ske, når Finanstilsynet har en mere sikker formodning om, at der foreligger en overtrædelse." Denne formulering tyder på, at der netop ikke er taget højde for de ovenfor nævnte almindelige retssikkerhedsmæssige principper. Efter forslaget skal det ajene kvalificeres, at der foreligger et muligt strafbart forhold. Dermed sker der en markant fremrykning af det tidspunkt, hvor Finanstilsynet kan videregive oplysninger til politi og anklagemyndighed. Lovændringen indebærer dermed sandsynligvis, at Finanstilsynet fremover vil give informationer til politiet i flere tilfælde og oplyst grundlag end efter de gældende regler. på et mindre

13 Det fremgår af bemærkningernes pkt , at ''En fremrykning af tidspunktet for, hvornår der kan ske videregiveise af oplysninger, sikrer Finanstilsynet fleksibilitet i forhold til samarbejdet med anklagemyndigheden og politiet. Således vil en tidligere inddragelse af politi og anklagemyndighed bidrage til en optimal brug af Finanstilsynets ressourcer, og dermed sikres også de bedste muligheder for en målrettet og koordineret efterforskning og strafforfølgning af sager på det finansielle område." Endvidere kan del nævnes, at det i den "Tilsynsmyndigheden må på den ene side ikke førnævnte betænkning også hedder: udskyde indgivelse af anmeldelse til politiet, n r man er klar over, at sagen ønskes strafforfulgt På den anden side behøver tilsynsmyndigheden ikke at anmelde et strafbart forhold, hvis den skønner, at anvendelse at andre retsmidler er tilstrækkelige. Det kan f.eks. tænkes, at man i stedet udsteder et påbud om berigtigelse af et ulovligt forhold." Herved henledes opmærksomheden på, at Finam tilsynet således ikke til enhver tid kan beslutte, hvordan et ulovligt forhold skal berigtiges eller straffes, da der gælder entenieller i forhold til administrativ afgørelse eller straffeprocessuel afgørelse. l forhold til denne begrundelse for forslaget finder vi det afgørende, at det optimale forbrug af Finanstilsynets ressourcer sammenholdes med de helt afgørende retssikkerhedsmæssige hensyn til de finansielle virksomheder og deres kunder, der ligger bag den tavshedspligt, som Finanstilsynets medarbejdere er underlagt. Denne problemstilling bør adresseres l bemærkningerne. l-igeledes bør der redegøres nærmere for, hvorfor de nuværende regler er utilstrækkelige, Det bør således fremgå, om der f.eks. er konstateret situationer, hvor de foreslåede regler kunne have været afgørende for, at strafbare forhold blev opdaget og retsforfulgt. Forslagets 8, nr. 4 (LRR 27b, stk. 1, 1. pkt.): Vi er generelt meget positive over for Finanstilsynets forslag på dette område, der medfører en udvidet mulighed for anvendelse af JCB'ere til en generel forstærkning af overdækningen i de enkelte kapitalcentre. Vi har dog et mindre antal kommenterede forslag til tekniske og sproglige ændringer i lovtekst og lovbemærkninger, som fremgår af vedhæftede bilag. Til høringen af 13. Det Systemiske juli 2012 har vi følgende bemærkninger: Risikoråd: Vi har noteret os, at baggrunden for dette forslag (ny 343 s i lov om finansiel virksomhed) er en henstilling af 22. december 2011 til alle EU's medlemsstater fra Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (European Systernic Risk Board - ESRB) samt den

14 efterfølgende rapport af 21. juni 2012 fra Erhvervs- og Vækstministeriets Udvalg om Struktur for Finansielt Tilsyn i Danmark. Vi kan naturligvis støtte intentionen om fremadrettet at begrænse opbygning af systemiske risici og at håndtere systemiske risici, som måtte opstå, på den mest effektive måde. Vi er dog ikke nødvendigvis overbeviste om, at det foreslåede Systemiske Risikoråd i sig selv forbedrer mulighederne for at forudsige systemiske risici i forhold til det nuværende danske set-up med Koordinationsudvalget for Finansiel Stabilitet (KFS), der i store træk involverer de samme aktører. Det fremgår af lovforslaget, at risikorådet alene skal være rådgivende, og at de berørte myndigheder således bevarer deres nuværende kompetencer. Det fremgår også, at rådets udtalelser kah have forskellige grader af styrke og være i form af observationer, advarsler og henstillinger, jf. den foreslåede 343 s, stk. 3, nr l den forbindelse finder vi det vigtigt at understrege, at nedsættelsen aj et risikoråd netop ikke medfører, at andre frigøres for ansvaret for at være opmærksom på systemiske risici. Vi finder det også afgørende, at det nye råd ved sin sammensætning ikke blot kan bidrage med velfunderede teoretiske betragtninger, men også repræsenterer et solidt kendskab til de daglrge vilkår i den danske finansielle sektor og det praktisk mulige, når det gælder fremadrettede tiltag. Vi finder det derfor væsentligt, at rådet ikke blot skal komme med kommentarer, advarsler mm. om systemiske risici, men også bør pege på mulige løsningsforslag. En pligt til at inddrage løsningsforslag vil kunne kvalificere rådets udvælgelse af, hvilke risici, det vil udtale sig om og imødegå, at rådets arbejde og ressourceforbrug i for høj grad angår risici, der i praksis ikke kan gøres noget ved. Det fremgår af forslaget, at etableringen og driften af rådet vil medføre øgede udgifter til Finanstilsynet, som vil blive dækket ved opkrævning af årlige afgifter fra den finansielle sektor. Vi finder det i den forbindelse vigtigt, at de relevante brancheorganisationer, der jo deler målsætningen med arbejdet, i større grad får mulighed.for at give input til dette. En oplagt mulighed for inddragelse er, at der i forbindelse med rådets udtalelser ikke alene sker en høring af den myndighed, som udtalelsen er rettet til, jf. den foreslåede 343 s, stk. 7-8, rnen også af de relevante finansielle organisationer. Der kan ligge en væsentlig værdi i, at d.e finansielle organisationer får lejlighed til at udtale sig direkte til rådet om de udsendte udtal.elser ag biorage med input til opfølgningen. Dette vil give rådet større transparens og sikre en dialog med den finansielle sektor. Såfremt høringen først finder sted efter, at rådet

15 har afgivet sin udtalelse, bør dette ikke være problematisk i forhold til de krav til rådets uafhængighed, der fremgår at ESRB 's henstilling E. En sådan høringsbestemmelse vil kunne indsættes enten i loven eller i den forretningsorden for rådet, som ifølg,e 343 s, stk. 11, skal fastsættes af erhvervs- og vækstministeren. Vi har ingen kommentarer til de øvrige elementer i lovudkastet. Med venlig hilsen Jeppe Torp Vestentoft

16 Bilag til Realkreditrådets høri ngssvar af 15. august 2012 til Finanstilsynet vedrørende de foreslåede ænd ri nger af FIL-loven, m.fl. Bilaget relaterer sig til lovforslagets 8, nr. 4 Ad lovforslaget 8 I lov om realkreditl n og realkreditobligationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 15. november , som ændret ved 3 1 i lov nr af 25. juni , 1 7 i lov nr af 2 1. december og S i lov nr. 155 af 28. februar , foretages følgende ændringer: 1. Efter 14 indsættes før overskriften før 1 6:»Optagelse af l nemidler l. 15. Realkreditinstitutter kan optage l n til brug for at opfylde 13ligten tilkravet om at stille supplerende sikkerhed, jf. 33 d, stk. stk. 1, eller øge overdækningen i en serie eller grupper af serier med seriereservefond. [Kommenta r: Ændringen foresl s for at skabe sproglig konsistens i forhold til 33 d.j Stk. 2. Det skal fremg af l neaftalen, hvilken serie eller gruppe af serier med seriereservefond 1 nemidler optaget efter stk.1 kan henføres til. Stk. 3. L nemidler optaget efter stk. 1 skal placeres i de aktivtyper, der er nævnt i 152 c, stk. 1, nr. 1 og 3-7, i lov om finansiel virksomhed. Aktiverne skal fra det tidspunkt, hvor lånet optages, placeres p en særskilt konto, i et særskilt depot eller p anden m de mærkes som hidrørende fra det p gældende l n. N r aktiverne anvendes som supplerende sikkerhed eller overdækning, skal de ind-g i den p gældende serie eller gruppe af serier med seriereservefond.«2. I 27, stk. 1, 3. pkt., og 28 ændres»til brug for at stille supplerende sikkerhed. jf. 33 e«til:»i henhold til 1 5«. [Kommentar: Indsættelsen er mere korrekt end det foresl ede.} a, stk. 1, 2. pkt., affattes s ledes:»tilsvarende gælder dækning af gæld, som realkreditinstituttet har optaget i henhold til 15, stk. 1.«4. 27 b, stk. 1, 1. pkt., affattes s ledes:»provenu fra l n, som realkreditinstitutter har optaget i henhold til 15, stk. 1, og som ikke ind-g r i en serie eller gruppe af serier, skal i tilfælde af realkreditinstituttets konkurs tjene til dækning af indehaverne af realkreditobligationer. de særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer og modparter p de finansielle instrumenter i den serie eller gruppe af serier, hvortil l net er optaget.«[kom mentar: Det er formentlig en forglemmelse. at realkreditobligationer ikke var medtaget i forslaget. da disse efter vores opfattelse nødvendigvis skal st her. for at forslaget f r den tilsigtede effekt.] 4.a I 28 ændres " 33 e" til 15". [Kommenta r: Indsættelsen er en konsekvens af ændringen under 2. herover.] M::,Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser:_ 8 Til nr. 1 (lov om realkreditl n og realkreditobligationer m. v. 15) Forslaget til bestemmelsen indebærer, at l nemidler optaget som seniorgæld med en vis fortrinsstil-ling i konkurs, ofte benævnt som junior covered bonds, ogs kan optages til brug for traditionelle realkreditobligationer. Hidtil har optagelsen af denne type lånemidler været forbeholdt til brug for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som i det omarbejdede kre-

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk FIL - Høringssvar fra 12.09.2013 takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt Maria Houkjær (DEP) Fra: Anders Kragsnæs Balling Sendt: 8. oktober 2014 14:55 Til: Emilio

Læs mere

Finanstilsynet. Høringssvar på udkast til lovforslag vedr. erhvervsobligationer mv.

Finanstilsynet. Høringssvar på udkast til lovforslag vedr. erhvervsobligationer mv. Finanstilsynet Høringssvar på udkast til lovforslag vedr. erhvervsobligationer mv. 15.08.2013 Finanstilsynet har den 28. juni 2013 sendt udkast til lovforslag i høring, der indebærer ændring af lov om

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 11-0296877 3. april 2013 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om en fælles

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt 1. marts 2010 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøflelse

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, den 27. januar 2010 2 FORORD Arbejdet i Hvidvasksekretariatet

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning 06.01.2015 Finanstilsynet har den 25. november 2014 sendt

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivningen. Betænkning nr. 1254

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivningen. Betænkning nr. 1254 Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivningen Betænkning nr. 1254 Publikation kan købes hos boghandleren eller hos STATENS INFORMATION Postboks 1103 1009 København K Tlf. 33 37 92 28(9-16)

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD V/HENRIK ØE 3 1.0 INDLEDNING 5 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 6 3.0 RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 12

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering 1. udgave, 1. oplag

Læs mere