Høringssvar. Lovforslaget har været sendt i høring ad fire omgange. Høringssvar med bemærkninger:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar. Lovforslaget har været sendt i høring ad fire omgange. Høringssvar med bemærkninger:"

Transkript

1 Høringssvar til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed og politi, oprettelse af Det Systemiske Risikoråd, sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet, shortselling, ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav og etablering af tilsyn med referencerenter m.v.) Lovforslaget har været sendt i høring ad fire omgange. Høringssvar med bemærkninger: Advokatsamfundet ATP Basisbank Børsmæglerforeningen Danmarks Nationalbank Danmarks Skibskredit Danske Advokater Dansk Aktionærforening Dansk Ejendomsmæglerforening Dansk Erhverv Dansk Industri Datatilsynet Finansforbundet Finans og Leasing Finansrådet Finanssektorens Arbejdsgiverforening Fondsmæglerforeningen ForbrugerRådet Forsikring & Pension FSR danske revisorer FTF InvesteringsForeningsRådet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Landbrug & Fødevarer Lokale Pengeinstitutter Nasdaq OMX Realkreditforeningen Realkreditrådet Rigsombuddet på Færøerne SKAT Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Statsministeriet

2 Høringssvar uden bemærkninger: Advokatrådet Arbejdsskadestyrelsen Beskæftigelsesministeriet Dansk Arbejdsgiverforening DIRF Erhvervsstyrelsen Finanssektorens Arbejdsgiverforening Forbrugerombudsmanden Foreningen for Dansk Internet Handel Forsvarsministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Rigsrevisionen Sikkerhedsstyrelsen Social- og integrationsministeriet Søfartsstyrelsen Skatteministeriet Transportministeriet VP SECURITIES A/S Økonomi- og Indenrigsministeriet

3 Finanstilsynet Att. Helene Vartoft Grønfeldt og Jørgen Breddam Høringssva r vedrørende forslag ti l ændring af lov om fi nansiel virksom hed, lov om ligebehandling af mænd og kvi nder og forskellige andre lo ve forsikrinsæ pension Forsikring & Pension Philip Heymans Alle 1 Finanstilsynet har den 5. juli modtaget forslag til ændring af lov om finan siel virksomhed, lov om ligebehandling af mænd og kvinder m.v. i høring. For sikring & Pension har i den forbindelse følgende bemærkninger: 2900 Hellerup Tlf Fax Adm i n i strative bøder Forsikring & Pension finder, at Finanstilsynet øgede muligheder for at udstede administrative bøder skal anvendes med varsomhed. Det er meget vigtigt, at der i den enkelte sag er sikkerhed for, at lovovertrædelsen er ukompliceret, og uden bevismæssig skøn. Udstedelse af bøder for overtrædelse af bestemmelser, hvori der foreligger et skøn, bør derfor ikke finde sted. Det bør desuden præci seres, hvilke typer af objektive lovovertrædelser, der kan medføre administrati ve bøder. Udkastet til lovforslaget indeholder ikke konkrete bødesatser eller en angivelse af det forventede bødeniveau. Forsikring & Pension finder, at der burde udarbej des en redegørelse for, om det nuværende bødeniveau er sammenligneligt med bødeniveauet i de sager, som Statsadvokaten afslutter med udenretligt bødefor læg. Ann-Sofie Leth Konsulent, cand.jur Dir Vores ref. ALE Sagsnr. GES Dok!D Udveksling af oplysninger med anklagemyndigheden og politiet Det foreslås, at det skal være muligt at videregive oplysninger til anklagemyn digheden og politiet, før der foreligger en konstateret strafbar overtrædelse. Når tidspunktet for videregiveise af fortrolige oplysninger fremrykkes, så fremrykkes også det tidpunkt, hvor selskaberne kan komme i en situation, hvor udlevering af oplysninger til Finanstilsynet kan være selvinkriminerende. Bestemmelsen vil derfor medføre, at selskaberne hurtigere kommer i en situation, hvor de straf processuelle regler finder anvendelse. Det er vigtigt, at Finanstilsynet tager høj de for dette i samarbejdet med anklagemyndigheden og politiet. Lovforslagets 6 om tilpasni n g af ligebeh a n d l ingsloven ti l EU-dom men Test-Achats. Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

4 Køn som risikov u rderi n gsfaktor Forsikring & Pension De foresl ede ændringer i lovforslagets 6 skal tilpasse loven til Test-Aehats dommen fra EF-domstolen af l. marts (C-236/09). Lovændringen vil have som konsekvens, at mænd og kvinder skal have samme forsikringsydelse for samme præmie. Køn m alts ikke fremover anvendes til at differentiere størrel sen præmier og ydelser. Vores ref. ALE Sagsnr. GES DokiD I bemærkningerne til lovforslaget henvises der til Kommissionens "Retningslinjer for anvendelsen af Rådets direktiv 2004/ 1 13/EF på forsikringsområdet i lyset af Den Europæiske Unions Domstol i sag C-236/09 (Test-Achats)". Der henvises desuden til fire generelle områder, hvor kønsstatus eller kønsrelateret informati on ifølge retningslinjerne fortsat kan anvendes. Forsikringsselskaberne - både skade og liv - må dermed gerne i sine bagvedlig gende beregninger af hensættelser, solvens m.v. tage højde for de faktiske for skelle mellem mænd og kvinder. Det afgørende er, at kundens oplevelse præmie og ydelse - ikke må være forskellig for mænd og kvinder. Dette mener vi bør fremgå mere tydeligt af bemærkningerne til lovforslaget. Ellers frygter vi, at der er risiko for, at lovændringens indhold kan misforstås. Af Kommissionens retningslinjer fremgår da også at: "Der indføres ikke noget forbud mod brugen af køn som risikovurderingsfaktor i almindelighed. Det er til ladt at bruge denne faktor til beregning af præmier og ydelser på aggregeret ni veau, så længe det ikke fører til forskelsbehandling på individuelt niveau." En lignende præcisering i de danske lovbemærkninger mener vi kan dæmme op for eventuelle misforståelser fremover. Eksisterende og nye kontraktforhold Ifølge lovforslaget ophæves 18 b, stk. 2 og 3, mens 18 b, stk. l, bibeholdes. Ifølge stk. l må køn ikke anvendes "...som en faktor ved beregning af præmier og ydelser i alle nye kontrakter, der indg s efter den 2 1. december ". Hermed videreføres en eksisterende henvisning til "nye kontrakter" indgået efter 2 1. december Dette forekommer misvisende i forhold til den efterfølgende ændring af retstil standen, som følger af Test-Aehats-dommen l. marts Kommissionen un derstreger netop i sine guidelines at: "Gennemførelsen af artikel S, stk. l, kræ ver en klar sondring mellem eksisterende og nye kontraktforhold. Denne son dring skal opfylde behovet for juridisk sikkerhed og være baseret på kriterier, der gør det muligt at undgå at gribe ind i eksisterende rettigheder og opfylde al le parters legitime forventninger.." Hermed menes kontraktforhold indgået før tidspunktet for dommens retsvirkning, som er 2 1. december Fra denne dato er artikel S, stk. 2, ugyldig. Den nævnte formulering i den eksisterende 18 b, stk. l, bør desuden blødes op, fordi den lægger op til en mere rigid fortolkning end Kommissionens ret ningslinjer, idet bestemmelsen nævner "nye kontrakter" fremfor "nye kontrakt forhold". Dermed vil den foresl ede lovændring med henvisningen til "nye kontrakter" netop gribe ind i eksisterende rettigheder og kontraktparters - navnligt forbrugeres - legitime forventninger. Side 2

5 P denne baggrund ønsker vi en formulering af loven, som er i bedre overens stemmelse med Kommissionens retningslinjer, og som opretholder den eksiste rende retstilstand. Det er i dag muligt at skelne mellem kontraktforhold indenfor den enkelte kontrakt, således at kun nye kontraktforhold underlægges nyeste grundlag for den dækning eller præmie, der tilkøbes (nytegninger på unisex grundlag vil ogs ofte skulle ske med en lavere grundlagsrente). Resten af kon trakten forbliver p det eksisterende grundlag og dermed undg s pludselige og markante omlægninger i markedet. Forsikring & Pension Vores ref. ALE Sagsnr. GES Dok!D Det bør desuden præciseres i lovbemærkningerne, at lovforslaget ikke får kon sekvenser for aftaleændringer, som sker med hjemmel i aftale indgået forud for 2 1. december Andre bemærkni nger Hvis ligebehandlingslovens 18, stk. 2 og 3, ophæves, bør henvisningen "jf. dog stk. 2 og 3" til sidst i 18 b, stk. l, i øvrigt også slettes. I lighed med bestemmelserne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder i for bindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser" (ligebehand lingsloven) bør der også ses på, om ikke l a, stk. 2, i "lov om ligestilling af kvinder og mænd" (ligestillingsloven) skal ophæves eller revideres. Også denne bestemmelse hidrører fra artikel S, stk. 2, i Rådets direktiv 2004/ 1 1 3/EF, som er ugyldig fra 2 1. december Da høringen er foregået i sommerferieperioden fra S. juli til 1 6. august 20 12, har Forsikring & Pension ikke haft mulighed for at drøfte forslagene i alle de re levante fora. Dele af forslaget skal behandles i et medlemsudvalg tirsdag den 2 1. august Vi eftersender derfor eventuelle yderligere bemærkninger umiddelbart herefter. Med venlig hilsen Ann-Sofie Leth Side 3

6 Finanstilsynet forsikrine &..pension J u ridisk kontor Å rh usgade Købe n havn Ø Se ndt pr. til k. Høringssva r - Forslag om eta bleri ng af Det Systemiske Risikoråd Forsikring & Pension har modtaget forslag om etablering af Det Systemisk Risi kor d, og takker for muligheden for at kommentere forslaget inden det frem sættes. Forsikring & Pension Af forslaget fremg r, at Det Systemiske Risikor d vil skulle identificere og over v ge systemiske finansielle risici, da det er centralt at identificere systemiske fi nansielle risici p et tidligt tidspunkt. Derved kan der tages initiativer til at imø deg s danne risici og således undgå, at de n r et niveau, hvor de kan have be tydelige negative effekter p det finansielle system og realøkonomien. R det skal i sin overv gning af systemiske finansielle risici bl.a. kunne se p, hvorledes systemiske finansielle risici opbygges over tid og p tværs af sektorer. Philip Heymans Alle Hellerup Tlf Fax Gitte Danelund advokat Dir Det er vores generelle opfattelse, at en række af de temaer, som R det skal be skæftige sig med - anticykliske forhold, ISB og oplysningskrav for forsikrings branchen i forvejen i vidt omfang varetages via de krav, der følger af Solvens II. Vores ref. GID Sagsnr. GES Dok!D Sideløbende med lovforslaget har IAIS (det internationale tilsynssamarbejde) haft et papir i høring om en metodologi til vurdering af systemisk vigtige forsik ringsselskaber. Dette papir indeholder netop overvejelser om forsikringsbran chens systemiske risici. Overordnet er det opfattelsen, at forsikringsbranchen (i modsætning til bankerne) ikke for rsager store systemiske risici, men der er in gen tvivl om, at branchen er voldsomt eksponeret over for systemiske risici. IAIS gennemg r forsikringsselskabers forretningsområde og konkluderer, at tra ditionel forsikringsvirksomhed ikke vil være en kilde til systemiske risici, men at de kan være ikke-traditionelle aktiviteter i forsikringsselskaber, der kan for rsa ge systemiske risici. For s vidt angår selskabernes forsikringstegning giver det snarere mindre risici end større, n r et selskab bliver stort (på grund af store tals lov), og den traditionelle investeringsvirksomhed knyttet til forsikring giver heller ikke anledning til systemiske risici, når der investeres i "almindelige" akti ver til afdækning af forpligtelser og i finansielle instrumenter i det omfang, det modsvarer afdækning af forpligtelser. De aktiviteter, der dog kan for rsage sy stemiske risici er primært tegning af finansielle garantikontrakter samt på inve steringssiden anvendelse af finansielle instrumenter ud over afdækningsform let. Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

7 Vi lægger ps den baggrund vægt ps, at der ved udpegningen af de faglige specialister i R det tages højde for behovet for forsikringsmæssig kompetence og indsigt i forsikringsbranchen. Forsikring & Pension Vores ref. GID Sagsnr. GES DokiD Med venlig hilsen Gitte Danelund Side 2

8 REnLKREIDIT FORENINGEN HØRINGSSVAR Finanstilsynet Århusgade 11 O 2100 København Ø Att. Juridisk kontor Pr. mail til 15. august 2012 Udkast til lovforslag om ændring af lov om finan siel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v. lov om betalingstjenester og elektroniske penge, lov om forebyggende foranstaltninger moa hvtdvask og finanstenng af terrorisme, lov om ligebehand ling af mænd og kvinder i forbindelse med forsik ring, pension og lignende finansielle ydelser og for skellige andre love Finanssektorens Hus Amaliegade København K Telefon Fax Realkreditforeningen har med tak modtaget ovennævnte udkast til lovfors lag i høring med anmodning om bemærkninger. Forslaget indeholder en lempelse af Finanstilsynets tavshedspligt i relation til videregiveise af oplysninger til andre offentlige myndigheder, herunder anklagemyndigheden og politiet, i forbindelse med efterforskning og rets Journalnr. 115/77 forfølgning af strafbare forhold omfattet af straffeloven eller tilsynslovgiv Dok. rungen. Tilsynet vil ifølge udkastet fremover kunne videregive oplysninger, når der er tale om et muligt strafbart forhold. I den forbindelse bemærker vi, at videregiveise af oplysninger således vil kunne ske baseret på et administrativt skøn i Finanstilsynet. Lovforslaget giver ikke anledning til andre bemærkninger. Med venlig hilsen Heidi Holmberg Direkte nr v2

9 REnLKREDIT FORENINGEN Finanstilsynet, pr. mail Lovforslag vedr. oprettelse af Det Systemiske Risikoråd 15. august 2012 Realkreditforeningen takker for muligheden for at afgive bemærkninger til forslaget vedr. Det Systemiske Risikoråd. Finanssektorens Hus Amaliegade 7 Vi er enige i, at henstillingen fra ESRB om oprettelse af Rådet bør følges 1256 København K og hilser lovforslaget velkomment. Erfaringen fra de senere år har vist, at der er behov for at overvåge og forebygge systemiske risici. Dette har ført Telefon til en skærpet fokus på systemiske risici af forskellig art hos finansielle in Fax stitutioner, myndigheder og kreditvurderingsbureauer. Dette præger i høj grad den finansielle sektor. Selv om Rådet således etableres i en situation, hvor mange ændringer allerede er undervejs, kan der være behov for at man i et længere perspektiv sikrer, at der sker en løbende overvågning. Rådet bør have mulighed for at analysere de områder, det selv finder rele vante, som omtalt i bemærkningerne. I det lys kan det forekomme uhen sigtsmæssigt, at der på side 1O i bemærkningerne er opregnet Joumalnr. 115/75 en række meget konkrete spørgsmål, Rådet kan udtale sig om. Det bør Dok. overvejes om ikke disse punkter kan udgå, således at teksten i mindre grad får karakter af et arbejdsprogram for Rådet. Der kan endvidere være behov for at vurdere, om der ikke kan være syner gi, der gør, at det ekstra personalebehov reelt er mindre end seks årsværk. Endelig håber og forventer Realkreditforeningen, at den hidtidige, positive dialog med myndighederne om kommende tiltag, herunder høringer, ikke vil blive påvirket af forslaget. Med venlig hilsen Martin Kjeldsen-K.ragh Direkte nr v1

10 Realkreditrådet ] A>!> O Cl\ Til ln O f D'\ I'H!\IH)R1<;ACJ.. ll r>j.;\ 15, au&ust 2012 Pr. - MSP/JTV ssos-o4n97 Finanstilsynet Århusgade 11 O Køpenhavn Ø Att.: Specialkonsulent Helene Varto'ft; Grønfeldt Hørhig over ændring af lov om finansiel virksomhed m.fl. Vi har den 5. og den 13. juli 2012 modtaget jeres to udkast til ændring af lov om finansiel virksomhed m.fl. (indberetningspligt for holdingvirksomheder, udveksling af oplysninger med anklagemyndighed og politi, administrative bødeforelæg, short-selling, credit default swaps, OTC-derivater, centrale modparter, centrale handelsregistre, fælles betalingsområde i Europa, administrative bødeforelæg, anvendelse af køn ved beregning af præmier og ydelser m.v. og Det Systemiske Risikoråd) med anmodning om vores bemærkninger til udkastet. Til høringen af 5. juli 2012 har vi følgende bemærkninger: Forslagets 3, nr. 6 (lov om betalingstjenester og elektroniske penge 1 07a), 4, nr. 6 (lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme 37 a)1 5, nr. 2 (lov om investeringsforeninger m.v. 221 a), 8s nr. 6 (lov om realkreditlån og realkreditobligationer 9, nr. 5 (lov om et skibsfinansieringsinstitut 14 a), 10, nr. 2 (lov om tilsyn med firmapensionskasser 11, nr. m.v. 39 a), 71 a), 1 (lov om forsikringsformidling 54 a) og 12, nr. 1 (lov om pantebrevsselskaber 22 a) De ovennævnte 8 bestemmelser i lovforslaget indfører en markant udvidet adgang til, at Finanstilsynet kan afgøre overtrædelser ved administrative bødeforelæg. Forslagene baserer sig på Finanstilsynets erfaringer med den hidtidige adgang til at afgøre sager med administrative bødeforelæg. Denne adgang blev oprindejigt indført i begrænset Li gi <> Ga4nl :'whrug.ult l] l)j(.j2q.l K11l>onham K Td. +H B Il 4S 11 rrt<i,rkr.jk

11 omgang ved en tidligere lovændring i efterå ret 2010 (lov nr af 21. december 2010), hvis bemyndigelse er udmøntet i bekendtgørelse nr. 186 af 8. inarts Realkreditrådet er enig i, at adgangen til at udstede administrative bødeforelæg indeholder positive elementer for såvel Finanstilsynet som virksomhederne. Adgangen er dog ikke uproblematisk. Vi finder det i den forbindelse relevant at henvise til de bemærkninger, som vi i vores høringssvar af 28. februar 2011 afgav til den nævnte bekendtgørelse: "/ forbindelse med implementering af lovbemyndigelsen går vi ud fra, at muligheden for at give bødeforelæg ikke skærper e/ler ligefrem erstatter den nuværende praksis, hvor Finanstilsynet som udgangspunkt kommer med risikooplysninger, påtaler og påbud i forhold til ins_titutterne. Dønne fremgangsmåde fun gerer generelt godt, og institutterne ageter på Finanstilsynets tilkendegivelser og justerer praksis mm. ind. Adgangen til bødeforlæg, herunder ikke mindst opremsningen i bekendtgørelsen, bør således ikke utilsigtet føre til en skærpelse af sanktionerne, således at de nævnte virkemidler erstattes med administrative bødeforlæg. Udgangspunktet må fortsat være, at bødeforlæg og politianmeldelser kun tilstrækkelig grad." Forslagets 4, benyttes, hvis andre mindre indgribende virkemidler ikke vil virke i nr. 5 (Hvidvasklovens 34a, stk. 3, nr. 1): Den foreslåede ændring i H vi dvaskloven giver Finanstilsynet mulighed for at kunne videregive oplysninger til anklagemyndigheden og politiet på et tidligere tidspunkt end i dag, dvs. uden at der nødvendigvis er konstateret en strafbar overtrædelse, men derimod allerede ved efterforskning af mulige strafbare forhold. Hidtil har grænsen mellem det forvaltningsretlige og det straffeprocesuelle ligget ved "konstateringen af en strafbar overtrædelse". Det giver god mening, at Finanstilsynet på dette tidspunkt" i en sag kan overgive oplysninger til Statsadvokaten for særlig Økonomisk Kriminalitet. Det er derimod anderledes betænkeligt, hvis en sådan videregiveise autoriseres allerede på grundlag af et så vagt kriterium som "mulige strafbare forhold". l så tilfælde er det vigtigt at have flere ting for øje. For det første, at det ikke er nok, at der er et muligt strafbart forhold - der skal være tale om en konkret mistanke, jf. tvangsindgrebsjovens (lov nr. 442 af 9. juni 2004) 10, stk. 1, hvoraf fremgår: "Hvis der er konkret mistanke om, at en enkeltperson eller juridisk person har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf, gælder bestemmelser i lovgivningen mv. om pligt til at meddele oplysninger til myndigheden ikke i forhold til den mistænkte,

12 medmindre det kan udelukkes, at de oplysninger, som søges tilvejebragt, kan have betydning for bedømmelsen af den formodede lovovertrædelse.'' En konkret mistanke vil sige, at myndighedens mistanke er så stærk, at der ville være grundlag for inden for strafferetsplejen at rejsa en sigtelse eller at tillægge vedkommende en sigtets rettigheder - det der med gængse strafferetlige termer hedder begrundet mistanke. l betænkning nr fra 1985 om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen hedder det på side 153 bl.a. "at hvis en tilsynsmyndighed har en begrundet mistanke om et strafbart forhold, og forholdet er (lnmeldt til politiøt, bør udgangspunktet i fremtidig lovgivning være, at de ikke straffeprocessuelle indgreb forhold. ikke længere kan anvendes vedrørende det anmeldte Der er derimod intet til hinder for, at myndighederne fortsat anvender beføjelserne med hensyn til varetagelsen af tilsynet i øvrigt over for den pågældende. De tilsynsmæssige beføjelser udelukkes således kun i det forhold, som der er indgivet anmeldelse om... Ved Finanstilsynets videregiveise af oplysninger til anklagemyndigheden skal personen derfor underrettes om at sagen nu er overgået til behandling efter straffeprocessuelle regler, og at der derfor ikke længere er pligt fra oplysninger til at afgive oplysninger- naturligvis bortset og indberetninger, der med sikkerhed ikke har betydning for bedømmelse af det muligt strafbare forhold. Vi kan forstå motivationen bag forslaget, men vi finder det ikke desto mindre problematisk, idet bemærkningerne til forslaget ikke giver udtryk for, at der er taget højde for de herover nævnte almindelige straffeprocessuelle principper. Tværtimod hedder det i bemærkningerne til 4, nr. 5:- "Der lægges således op til, at oplysningerne skal kunne videregives tidligere i arbejdsprocessen, hvor tilsynet fortsat er ved at undersøge om, der foreligger en overtrædelse af straffeloven, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme eller anden tilsynslovgivning frem for, at det først kan ske, når Finanstilsynet har en mere sikker formodning om, at der foreligger en overtrædelse." Denne formulering tyder på, at der netop ikke er taget højde for de ovenfor nævnte almindelige retssikkerhedsmæssige principper. Efter forslaget skal det ajene kvalificeres, at der foreligger et muligt strafbart forhold. Dermed sker der en markant fremrykning af det tidspunkt, hvor Finanstilsynet kan videregive oplysninger til politi og anklagemyndighed. Lovændringen indebærer dermed sandsynligvis, at Finanstilsynet fremover vil give informationer til politiet i flere tilfælde og oplyst grundlag end efter de gældende regler. på et mindre

13 Det fremgår af bemærkningernes pkt , at ''En fremrykning af tidspunktet for, hvornår der kan ske videregiveise af oplysninger, sikrer Finanstilsynet fleksibilitet i forhold til samarbejdet med anklagemyndigheden og politiet. Således vil en tidligere inddragelse af politi og anklagemyndighed bidrage til en optimal brug af Finanstilsynets ressourcer, og dermed sikres også de bedste muligheder for en målrettet og koordineret efterforskning og strafforfølgning af sager på det finansielle område." Endvidere kan del nævnes, at det i den "Tilsynsmyndigheden må på den ene side ikke førnævnte betænkning også hedder: udskyde indgivelse af anmeldelse til politiet, n r man er klar over, at sagen ønskes strafforfulgt På den anden side behøver tilsynsmyndigheden ikke at anmelde et strafbart forhold, hvis den skønner, at anvendelse at andre retsmidler er tilstrækkelige. Det kan f.eks. tænkes, at man i stedet udsteder et påbud om berigtigelse af et ulovligt forhold." Herved henledes opmærksomheden på, at Finam tilsynet således ikke til enhver tid kan beslutte, hvordan et ulovligt forhold skal berigtiges eller straffes, da der gælder entenieller i forhold til administrativ afgørelse eller straffeprocessuel afgørelse. l forhold til denne begrundelse for forslaget finder vi det afgørende, at det optimale forbrug af Finanstilsynets ressourcer sammenholdes med de helt afgørende retssikkerhedsmæssige hensyn til de finansielle virksomheder og deres kunder, der ligger bag den tavshedspligt, som Finanstilsynets medarbejdere er underlagt. Denne problemstilling bør adresseres l bemærkningerne. l-igeledes bør der redegøres nærmere for, hvorfor de nuværende regler er utilstrækkelige, Det bør således fremgå, om der f.eks. er konstateret situationer, hvor de foreslåede regler kunne have været afgørende for, at strafbare forhold blev opdaget og retsforfulgt. Forslagets 8, nr. 4 (LRR 27b, stk. 1, 1. pkt.): Vi er generelt meget positive over for Finanstilsynets forslag på dette område, der medfører en udvidet mulighed for anvendelse af JCB'ere til en generel forstærkning af overdækningen i de enkelte kapitalcentre. Vi har dog et mindre antal kommenterede forslag til tekniske og sproglige ændringer i lovtekst og lovbemærkninger, som fremgår af vedhæftede bilag. Til høringen af 13. Det Systemiske juli 2012 har vi følgende bemærkninger: Risikoråd: Vi har noteret os, at baggrunden for dette forslag (ny 343 s i lov om finansiel virksomhed) er en henstilling af 22. december 2011 til alle EU's medlemsstater fra Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (European Systernic Risk Board - ESRB) samt den

14 efterfølgende rapport af 21. juni 2012 fra Erhvervs- og Vækstministeriets Udvalg om Struktur for Finansielt Tilsyn i Danmark. Vi kan naturligvis støtte intentionen om fremadrettet at begrænse opbygning af systemiske risici og at håndtere systemiske risici, som måtte opstå, på den mest effektive måde. Vi er dog ikke nødvendigvis overbeviste om, at det foreslåede Systemiske Risikoråd i sig selv forbedrer mulighederne for at forudsige systemiske risici i forhold til det nuværende danske set-up med Koordinationsudvalget for Finansiel Stabilitet (KFS), der i store træk involverer de samme aktører. Det fremgår af lovforslaget, at risikorådet alene skal være rådgivende, og at de berørte myndigheder således bevarer deres nuværende kompetencer. Det fremgår også, at rådets udtalelser kah have forskellige grader af styrke og være i form af observationer, advarsler og henstillinger, jf. den foreslåede 343 s, stk. 3, nr l den forbindelse finder vi det vigtigt at understrege, at nedsættelsen aj et risikoråd netop ikke medfører, at andre frigøres for ansvaret for at være opmærksom på systemiske risici. Vi finder det også afgørende, at det nye råd ved sin sammensætning ikke blot kan bidrage med velfunderede teoretiske betragtninger, men også repræsenterer et solidt kendskab til de daglrge vilkår i den danske finansielle sektor og det praktisk mulige, når det gælder fremadrettede tiltag. Vi finder det derfor væsentligt, at rådet ikke blot skal komme med kommentarer, advarsler mm. om systemiske risici, men også bør pege på mulige løsningsforslag. En pligt til at inddrage løsningsforslag vil kunne kvalificere rådets udvælgelse af, hvilke risici, det vil udtale sig om og imødegå, at rådets arbejde og ressourceforbrug i for høj grad angår risici, der i praksis ikke kan gøres noget ved. Det fremgår af forslaget, at etableringen og driften af rådet vil medføre øgede udgifter til Finanstilsynet, som vil blive dækket ved opkrævning af årlige afgifter fra den finansielle sektor. Vi finder det i den forbindelse vigtigt, at de relevante brancheorganisationer, der jo deler målsætningen med arbejdet, i større grad får mulighed.for at give input til dette. En oplagt mulighed for inddragelse er, at der i forbindelse med rådets udtalelser ikke alene sker en høring af den myndighed, som udtalelsen er rettet til, jf. den foreslåede 343 s, stk. 7-8, rnen også af de relevante finansielle organisationer. Der kan ligge en væsentlig værdi i, at d.e finansielle organisationer får lejlighed til at udtale sig direkte til rådet om de udsendte udtal.elser ag biorage med input til opfølgningen. Dette vil give rådet større transparens og sikre en dialog med den finansielle sektor. Såfremt høringen først finder sted efter, at rådet

15 har afgivet sin udtalelse, bør dette ikke være problematisk i forhold til de krav til rådets uafhængighed, der fremgår at ESRB 's henstilling E. En sådan høringsbestemmelse vil kunne indsættes enten i loven eller i den forretningsorden for rådet, som ifølg,e 343 s, stk. 11, skal fastsættes af erhvervs- og vækstministeren. Vi har ingen kommentarer til de øvrige elementer i lovudkastet. Med venlig hilsen Jeppe Torp Vestentoft

16 Bilag til Realkreditrådets høri ngssvar af 15. august 2012 til Finanstilsynet vedrørende de foreslåede ænd ri nger af FIL-loven, m.fl. Bilaget relaterer sig til lovforslagets 8, nr. 4 Ad lovforslaget 8 I lov om realkreditl n og realkreditobligationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 15. november , som ændret ved 3 1 i lov nr af 25. juni , 1 7 i lov nr af 2 1. december og S i lov nr. 155 af 28. februar , foretages følgende ændringer: 1. Efter 14 indsættes før overskriften før 1 6:»Optagelse af l nemidler l. 15. Realkreditinstitutter kan optage l n til brug for at opfylde 13ligten tilkravet om at stille supplerende sikkerhed, jf. 33 d, stk. stk. 1, eller øge overdækningen i en serie eller grupper af serier med seriereservefond. [Kommenta r: Ændringen foresl s for at skabe sproglig konsistens i forhold til 33 d.j Stk. 2. Det skal fremg af l neaftalen, hvilken serie eller gruppe af serier med seriereservefond 1 nemidler optaget efter stk.1 kan henføres til. Stk. 3. L nemidler optaget efter stk. 1 skal placeres i de aktivtyper, der er nævnt i 152 c, stk. 1, nr. 1 og 3-7, i lov om finansiel virksomhed. Aktiverne skal fra det tidspunkt, hvor lånet optages, placeres p en særskilt konto, i et særskilt depot eller p anden m de mærkes som hidrørende fra det p gældende l n. N r aktiverne anvendes som supplerende sikkerhed eller overdækning, skal de ind-g i den p gældende serie eller gruppe af serier med seriereservefond.«2. I 27, stk. 1, 3. pkt., og 28 ændres»til brug for at stille supplerende sikkerhed. jf. 33 e«til:»i henhold til 1 5«. [Kommentar: Indsættelsen er mere korrekt end det foresl ede.} a, stk. 1, 2. pkt., affattes s ledes:»tilsvarende gælder dækning af gæld, som realkreditinstituttet har optaget i henhold til 15, stk. 1.«4. 27 b, stk. 1, 1. pkt., affattes s ledes:»provenu fra l n, som realkreditinstitutter har optaget i henhold til 15, stk. 1, og som ikke ind-g r i en serie eller gruppe af serier, skal i tilfælde af realkreditinstituttets konkurs tjene til dækning af indehaverne af realkreditobligationer. de særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer og modparter p de finansielle instrumenter i den serie eller gruppe af serier, hvortil l net er optaget.«[kom mentar: Det er formentlig en forglemmelse. at realkreditobligationer ikke var medtaget i forslaget. da disse efter vores opfattelse nødvendigvis skal st her. for at forslaget f r den tilsigtede effekt.] 4.a I 28 ændres " 33 e" til 15". [Kommenta r: Indsættelsen er en konsekvens af ændringen under 2. herover.] M::,Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser:_ 8 Til nr. 1 (lov om realkreditl n og realkreditobligationer m. v. 15) Forslaget til bestemmelsen indebærer, at l nemidler optaget som seniorgæld med en vis fortrinsstil-ling i konkurs, ofte benævnt som junior covered bonds, ogs kan optages til brug for traditionelle realkreditobligationer. Hidtil har optagelsen af denne type lånemidler været forbeholdt til brug for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som i det omarbejdede kre-

17 ditinstitutdirektiv 2006/48/EF er pålagt løbende overholdelse af lånegrænser og dermed krav om supplerende sikkerhedsstillelse. Forslaget medfører også, at lånemidlernes anvendelsesgrundlag generelt udvides, så lånemidlerne fremover ikke alene kan anvendes til at stille supplerende sikkerhed i en serie med seriereservefond eller en gruppe af fælleshæftende serier med fælles seriereservefond (kapitalcenter), men også kan anvendes til generelt at øge overdækningen i kapitalcenter. [Kommentar: Indsættelsen begrundes med, at der ikke i realkreditlovgivningen er nogen definition af "kapitalcenter". Det vil derfor have værdi. at der i det mindste i lovbemærkningerne er en definition.]

18 Finanstilsynet Århusgade København Att: Juridisk kontor Sendt pr. mail til: Udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser og forskellige andre love Ved breve af S. juli og 13. juli 2012 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansr dets bemærkninger. Indledningsvis bemærkes, at Finansr det under hensyn til, at lovudkastet er udtryk for væsentlige ændringer af gældende regler og praksis, beklager den korte høringsfrist. 15. august 2012 Finanssektorens Hus Amaliegade København K Telefon Fax Finansr det har følgende bemærkninger til lovudkastet: Generelle ændringer Administrative bødeforlæg i øvrige tilsynslove Det foresl s, at der indføres mulighed for administrative bøder i øvrige tilsynslove svarende til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel Kontakt Birgitte Bundgaard Madsen Direkte Journalnr. 411/02 Dok. nr v1 Der gives hjemmel til erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler om, at Finanstilsynet i nærmere angivne sager om overtrædelser af disse love og regler udstedt i medfør heraf, hvor straffen ikke medfører højere straf end bøde, kan udstede administrative bødeforlæg. Dette dog kun, s fremt den, der har beg et forbrydelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og er villig til at betale bøde. Finansr det finder, at administrative bøder kun kan udskrives under sikre retsgarantier, herunder at der er tale om overtrædelser, der er objektivt konstaterbare, ensartede og uden bevismæssige skøn, og at sanktionsniveauet ligger fast. Det er derfor væsentligt, at det præciseres i bemærkningerne, hvilke typer af objektive lovovertrædelser der kan medføre administrative bøder. Finansr dets konkrete stillingtagen til adgangen til at udstede administrative bøder p visse omr der afhænger af den nærmere udformning af bekendt-

19 gørelserne, og Finansr det forventer at blive inddraget tidligt i drøftelserne Side 2 heraf. Videregivelse af oplysninger om mulige strafbare forhold Det foresl s, at hvidvasklovens 34 a, stk. 3, nr. 1, FIL 354, stk. 6, nr. 2, værdipapirhandelsloven 84 a, stk. 6, nr. 2 og lov om investeringsforeninger 210, stk. 6, nr. 2 ændres således, at Finanstilsynets ansatte kan videregive oplysninger til andre myndigheder, herunder anklagemyndigheden i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af mulige strafbare forhold. Journalnr. 411/02 Dok. nr v1 Det er Finansr dets holdning, at der alene bør videregives oplysninger, såfremt der foreligger en rimelig grund til at antage, at der foreligger et strafbart forhold. Dette vil desuden være i overensstemmelse med de forpligtelser, som pengeinstitutterne er underlagt i forhold til videregiveise af oplysninger til Finanstilsynet, jf. eksempelvis værdipapirhandelslovens 37, stk. 6. Finansr det vil p den baggrund foresl, at følgende indsættes i forlængelse af de ovenfor anførte bestemmelser: "S fremt der foreligger rimeligt grundlag for at antage, at der foreligger et sådant forhold." Lovudkastets 1: Lov om finansiel virksomhed Nye regler om fusioner I lovudkastets 1, nr. 12 foreslås det, at der gives en udvidet adgang for erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte uddybende regler for fusion af finansielle virksomheder, der ikke begge er kapitalselskaber, hvilket vil medføre bedre mulighed for fusion for de pågældende selskaber. Især vil det give mulighed for, at sparekasser og andelskasser kan blive sammenlagt ved fusion svarende til den fusion, som kapitalselskaber har mulighed for i henhold til selskabslovens kapitel 15 og 16 herunder mulighed for universalsuccession. Finansr det kan støtte forslaget. Ændring af reglerne om optagelse af l nemidler til brug for understøttelse af særligt dækkede obligationer mv. I lovudkastets 1, nr. 11 foreslås det at udvide mulighederne for SDOudstederen til at optage lån i SDO-registeret. Tidligere var dette alene tilladt for at opfylde pligten til at stille supplerende sikkerhed ved stigninger i LTV. Den foreslåede ændring medfører, at det bliver tilladt ogs at optage lån i SDO-registeret for at øge overdækningen i registeret, fx som følge af ændrede krav fra ratingbureauerne. Finansrådet kan generelt støtte ændringsforslaget. Finansr det foreslår dog, at formuleringen af 152 b, stk. 2 præciseres for at undgå tvivl om, at der ikke i låneaftalen skal oplyses, om lånet udgør supplerende sikkerhed eller øget overdækning. Vi foreslår derfor formulerin-

20 gen "Det skal fremg af l neaftalen, hvilket register ISnemidler optaget i henhold til stk. l kan henføres til" (samme formulering som i 8 i lovforslagsudkastet) i stedet for den foresl ede formulering. Side 3 Endvidere forudsætter FinansrSdet, at ISn kan optages i SOD-registeret i henhold til 152 b på basis af eksisterende overdækning i registeret. Det Systemiske Risikor d Det foresiss, at der i henhold til FIL 343 s nedsættes et Systemisk RisikorSd, som skal identificere og overvsge systemisk finansielle risici i Danmark. Joumalnr. 411/02 Dok. nr v1 Finansrådet er generelt positiv over for, at man i Danmark opretter et Systemisk Risikoråd, som kan være med til at styrke fokus på systemiske finansielle risici og rådgive om, hvordan det kan undgås, at der opstår risici, som kan svække den finansielle stabilitet. Finansrådet har dog følgende bemærkninger til forslaget til FIL 343 s: Det fremgår af stk. l nr. 1-3, at Nationalbanken, Finanstilsynet og ministerierne indstiller medlemmer til Det Systemiske Risikoråd. Finansrådet finder, at det bør præciseres, at repræsentanterne bør indstilles fra de anførte institutter og være embedsmænd/ansatte fra de pågældende institutter, så der ikke udpeges tredjemænd. Endvidere bør det fremg af lovbestemmelsen, hvorledes suppleanter indstilles og udpeges. Af nr. 4 fremgår det, at de uafhængige eksperter skal have "viden om finansielle forhold." Finansrådet finder ikke, at det hverken af bestemmelsen eller af bemærkninger tilstrækkeligt klart fremg r, hvorn r en uafhængig ekspert har viden om finansielle forhold. Kriterierne herfor bør være klare og præcise. Generelt for disse medlemmer har vi konstateret, at der ikke er krav om mangfoldighed. Der er ikke nogen tidsbegrænsning for medlemmernes virkeperiode i Det Systemiske Risikoråd, hvilket bør medføre en uddybning i bemærkningerne. Bemærkningerne side 6 om loyalitetskonflikt gælder ikke Nationalbanken, der således har stemmeret i alle sager. Vi savner en uddybende begrundelse for, hvorfor Nationalbanken har stemmeret i alle sager inklusive dem, hvor en afgørelse retter sig mod Nationalbanken. I stk. 9 sidste punktum bør tilføjes "hvis Det Systemiske Risikor d vurderer, at oplysningerne er strengt nødvendige." I relation til ændringen af FIL 354, stk. 6, nr. l finder Finansrådet ikke, at de hensyn, der begrunder videregiveise i den eksisterende stk. 6, nr. l, nemlig at de to råd (Fondsrådet og det Finansielle Virksomhedsråd) er overordnede myndigheder i forhold til Finanstilsynet, og at det derfor er nødvendigt, at de to råd og Finanstilsynet kan udveksle oplysninger, gælder for så vidt angår forholdet mellem Finanstilsynet og Det Systemiske Risikor d.

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge,

Læs mere

1. (Sættes ikke i kraft for Grønland)2. Overalt i loven ændres»det Finansielle Virksomhedsråd«til:»Det Finansielle Råd«.

1. (Sættes ikke i kraft for Grønland)2. Overalt i loven ændres»det Finansielle Virksomhedsråd«til:»Det Finansielle Råd«. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge,

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet D E N D A N S K E B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C 18. august 2006 Finansrådets Hus Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Ved brev af 9. juli 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Ved brev af 9. juli 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Finanstilsynet, Juridisk kontor, Århusgade 110, 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt NOTAT 4. november 2014 14/08289-1 miv-dep Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til ændring af bogføringsloven (Opbevaring af elektronisk

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 5. november 2014 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. oktober 2011 (J.nr. 2011-0024417).

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Børsselskabernes løbende oplysningspligt

Børsselskabernes løbende oplysningspligt Børsselskabernes løbende oplysningspligt - status og overblik Foredrag for DIRF den 16. marts 2009 v/ David Moalem, advokat, Ph.D. Partner - Leder af Kapitalmarkedsgruppen Kort om David Moalem Highlights

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 101 Bilag 9 Offentligt N O T A T Talepapir til brug for Forbrugerombudsmandens indlæg Dato: 20. februar 2013 Sag: FO-13/02090 Sagsbehandler: ssj Mini-høring

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (Regulering af bestemmelser om rentestigninger (»rentetriggeren«))

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af hjemlenfor salg af administrative ydelse) $1 I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 113 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere