Høringssvar. Lovforslaget har været sendt i høring ad fire omgange. Høringssvar med bemærkninger:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar. Lovforslaget har været sendt i høring ad fire omgange. Høringssvar med bemærkninger:"

Transkript

1 Høringssvar til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed og politi, oprettelse af Det Systemiske Risikoråd, sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet, shortselling, ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav og etablering af tilsyn med referencerenter m.v.) Lovforslaget har været sendt i høring ad fire omgange. Høringssvar med bemærkninger: Advokatsamfundet ATP Basisbank Børsmæglerforeningen Danmarks Nationalbank Danmarks Skibskredit Danske Advokater Dansk Aktionærforening Dansk Ejendomsmæglerforening Dansk Erhverv Dansk Industri Datatilsynet Finansforbundet Finans og Leasing Finansrådet Finanssektorens Arbejdsgiverforening Fondsmæglerforeningen ForbrugerRådet Forsikring & Pension FSR danske revisorer FTF InvesteringsForeningsRådet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Landbrug & Fødevarer Lokale Pengeinstitutter Nasdaq OMX Realkreditforeningen Realkreditrådet Rigsombuddet på Færøerne SKAT Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Statsministeriet

2 Høringssvar uden bemærkninger: Advokatrådet Arbejdsskadestyrelsen Beskæftigelsesministeriet Dansk Arbejdsgiverforening DIRF Erhvervsstyrelsen Finanssektorens Arbejdsgiverforening Forbrugerombudsmanden Foreningen for Dansk Internet Handel Forsvarsministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Rigsrevisionen Sikkerhedsstyrelsen Social- og integrationsministeriet Søfartsstyrelsen Skatteministeriet Transportministeriet VP SECURITIES A/S Økonomi- og Indenrigsministeriet

3 Finanstilsynet Att. Helene Vartoft Grønfeldt og Jørgen Breddam Høringssva r vedrørende forslag ti l ændring af lov om fi nansiel virksom hed, lov om ligebehandling af mænd og kvi nder og forskellige andre lo ve forsikrinsæ pension Forsikring & Pension Philip Heymans Alle 1 Finanstilsynet har den 5. juli modtaget forslag til ændring af lov om finan siel virksomhed, lov om ligebehandling af mænd og kvinder m.v. i høring. For sikring & Pension har i den forbindelse følgende bemærkninger: 2900 Hellerup Tlf Fax Adm i n i strative bøder Forsikring & Pension finder, at Finanstilsynet øgede muligheder for at udstede administrative bøder skal anvendes med varsomhed. Det er meget vigtigt, at der i den enkelte sag er sikkerhed for, at lovovertrædelsen er ukompliceret, og uden bevismæssig skøn. Udstedelse af bøder for overtrædelse af bestemmelser, hvori der foreligger et skøn, bør derfor ikke finde sted. Det bør desuden præci seres, hvilke typer af objektive lovovertrædelser, der kan medføre administrati ve bøder. Udkastet til lovforslaget indeholder ikke konkrete bødesatser eller en angivelse af det forventede bødeniveau. Forsikring & Pension finder, at der burde udarbej des en redegørelse for, om det nuværende bødeniveau er sammenligneligt med bødeniveauet i de sager, som Statsadvokaten afslutter med udenretligt bødefor læg. Ann-Sofie Leth Konsulent, cand.jur Dir Vores ref. ALE Sagsnr. GES Dok!D Udveksling af oplysninger med anklagemyndigheden og politiet Det foreslås, at det skal være muligt at videregive oplysninger til anklagemyn digheden og politiet, før der foreligger en konstateret strafbar overtrædelse. Når tidspunktet for videregiveise af fortrolige oplysninger fremrykkes, så fremrykkes også det tidpunkt, hvor selskaberne kan komme i en situation, hvor udlevering af oplysninger til Finanstilsynet kan være selvinkriminerende. Bestemmelsen vil derfor medføre, at selskaberne hurtigere kommer i en situation, hvor de straf processuelle regler finder anvendelse. Det er vigtigt, at Finanstilsynet tager høj de for dette i samarbejdet med anklagemyndigheden og politiet. Lovforslagets 6 om tilpasni n g af ligebeh a n d l ingsloven ti l EU-dom men Test-Achats. Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

4 Køn som risikov u rderi n gsfaktor Forsikring & Pension De foresl ede ændringer i lovforslagets 6 skal tilpasse loven til Test-Aehats dommen fra EF-domstolen af l. marts (C-236/09). Lovændringen vil have som konsekvens, at mænd og kvinder skal have samme forsikringsydelse for samme præmie. Køn m alts ikke fremover anvendes til at differentiere størrel sen præmier og ydelser. Vores ref. ALE Sagsnr. GES DokiD I bemærkningerne til lovforslaget henvises der til Kommissionens "Retningslinjer for anvendelsen af Rådets direktiv 2004/ 1 13/EF på forsikringsområdet i lyset af Den Europæiske Unions Domstol i sag C-236/09 (Test-Achats)". Der henvises desuden til fire generelle områder, hvor kønsstatus eller kønsrelateret informati on ifølge retningslinjerne fortsat kan anvendes. Forsikringsselskaberne - både skade og liv - må dermed gerne i sine bagvedlig gende beregninger af hensættelser, solvens m.v. tage højde for de faktiske for skelle mellem mænd og kvinder. Det afgørende er, at kundens oplevelse præmie og ydelse - ikke må være forskellig for mænd og kvinder. Dette mener vi bør fremgå mere tydeligt af bemærkningerne til lovforslaget. Ellers frygter vi, at der er risiko for, at lovændringens indhold kan misforstås. Af Kommissionens retningslinjer fremgår da også at: "Der indføres ikke noget forbud mod brugen af køn som risikovurderingsfaktor i almindelighed. Det er til ladt at bruge denne faktor til beregning af præmier og ydelser på aggregeret ni veau, så længe det ikke fører til forskelsbehandling på individuelt niveau." En lignende præcisering i de danske lovbemærkninger mener vi kan dæmme op for eventuelle misforståelser fremover. Eksisterende og nye kontraktforhold Ifølge lovforslaget ophæves 18 b, stk. 2 og 3, mens 18 b, stk. l, bibeholdes. Ifølge stk. l må køn ikke anvendes "...som en faktor ved beregning af præmier og ydelser i alle nye kontrakter, der indg s efter den 2 1. december ". Hermed videreføres en eksisterende henvisning til "nye kontrakter" indgået efter 2 1. december Dette forekommer misvisende i forhold til den efterfølgende ændring af retstil standen, som følger af Test-Aehats-dommen l. marts Kommissionen un derstreger netop i sine guidelines at: "Gennemførelsen af artikel S, stk. l, kræ ver en klar sondring mellem eksisterende og nye kontraktforhold. Denne son dring skal opfylde behovet for juridisk sikkerhed og være baseret på kriterier, der gør det muligt at undgå at gribe ind i eksisterende rettigheder og opfylde al le parters legitime forventninger.." Hermed menes kontraktforhold indgået før tidspunktet for dommens retsvirkning, som er 2 1. december Fra denne dato er artikel S, stk. 2, ugyldig. Den nævnte formulering i den eksisterende 18 b, stk. l, bør desuden blødes op, fordi den lægger op til en mere rigid fortolkning end Kommissionens ret ningslinjer, idet bestemmelsen nævner "nye kontrakter" fremfor "nye kontrakt forhold". Dermed vil den foresl ede lovændring med henvisningen til "nye kontrakter" netop gribe ind i eksisterende rettigheder og kontraktparters - navnligt forbrugeres - legitime forventninger. Side 2

5 P denne baggrund ønsker vi en formulering af loven, som er i bedre overens stemmelse med Kommissionens retningslinjer, og som opretholder den eksiste rende retstilstand. Det er i dag muligt at skelne mellem kontraktforhold indenfor den enkelte kontrakt, således at kun nye kontraktforhold underlægges nyeste grundlag for den dækning eller præmie, der tilkøbes (nytegninger på unisex grundlag vil ogs ofte skulle ske med en lavere grundlagsrente). Resten af kon trakten forbliver p det eksisterende grundlag og dermed undg s pludselige og markante omlægninger i markedet. Forsikring & Pension Vores ref. ALE Sagsnr. GES Dok!D Det bør desuden præciseres i lovbemærkningerne, at lovforslaget ikke får kon sekvenser for aftaleændringer, som sker med hjemmel i aftale indgået forud for 2 1. december Andre bemærkni nger Hvis ligebehandlingslovens 18, stk. 2 og 3, ophæves, bør henvisningen "jf. dog stk. 2 og 3" til sidst i 18 b, stk. l, i øvrigt også slettes. I lighed med bestemmelserne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder i for bindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser" (ligebehand lingsloven) bør der også ses på, om ikke l a, stk. 2, i "lov om ligestilling af kvinder og mænd" (ligestillingsloven) skal ophæves eller revideres. Også denne bestemmelse hidrører fra artikel S, stk. 2, i Rådets direktiv 2004/ 1 1 3/EF, som er ugyldig fra 2 1. december Da høringen er foregået i sommerferieperioden fra S. juli til 1 6. august 20 12, har Forsikring & Pension ikke haft mulighed for at drøfte forslagene i alle de re levante fora. Dele af forslaget skal behandles i et medlemsudvalg tirsdag den 2 1. august Vi eftersender derfor eventuelle yderligere bemærkninger umiddelbart herefter. Med venlig hilsen Ann-Sofie Leth Side 3

6 Finanstilsynet forsikrine &..pension J u ridisk kontor Å rh usgade Købe n havn Ø Se ndt pr. til k. Høringssva r - Forslag om eta bleri ng af Det Systemiske Risikoråd Forsikring & Pension har modtaget forslag om etablering af Det Systemisk Risi kor d, og takker for muligheden for at kommentere forslaget inden det frem sættes. Forsikring & Pension Af forslaget fremg r, at Det Systemiske Risikor d vil skulle identificere og over v ge systemiske finansielle risici, da det er centralt at identificere systemiske fi nansielle risici p et tidligt tidspunkt. Derved kan der tages initiativer til at imø deg s danne risici og således undgå, at de n r et niveau, hvor de kan have be tydelige negative effekter p det finansielle system og realøkonomien. R det skal i sin overv gning af systemiske finansielle risici bl.a. kunne se p, hvorledes systemiske finansielle risici opbygges over tid og p tværs af sektorer. Philip Heymans Alle Hellerup Tlf Fax Gitte Danelund advokat Dir Det er vores generelle opfattelse, at en række af de temaer, som R det skal be skæftige sig med - anticykliske forhold, ISB og oplysningskrav for forsikrings branchen i forvejen i vidt omfang varetages via de krav, der følger af Solvens II. Vores ref. GID Sagsnr. GES Dok!D Sideløbende med lovforslaget har IAIS (det internationale tilsynssamarbejde) haft et papir i høring om en metodologi til vurdering af systemisk vigtige forsik ringsselskaber. Dette papir indeholder netop overvejelser om forsikringsbran chens systemiske risici. Overordnet er det opfattelsen, at forsikringsbranchen (i modsætning til bankerne) ikke for rsager store systemiske risici, men der er in gen tvivl om, at branchen er voldsomt eksponeret over for systemiske risici. IAIS gennemg r forsikringsselskabers forretningsområde og konkluderer, at tra ditionel forsikringsvirksomhed ikke vil være en kilde til systemiske risici, men at de kan være ikke-traditionelle aktiviteter i forsikringsselskaber, der kan for rsa ge systemiske risici. For s vidt angår selskabernes forsikringstegning giver det snarere mindre risici end større, n r et selskab bliver stort (på grund af store tals lov), og den traditionelle investeringsvirksomhed knyttet til forsikring giver heller ikke anledning til systemiske risici, når der investeres i "almindelige" akti ver til afdækning af forpligtelser og i finansielle instrumenter i det omfang, det modsvarer afdækning af forpligtelser. De aktiviteter, der dog kan for rsage sy stemiske risici er primært tegning af finansielle garantikontrakter samt på inve steringssiden anvendelse af finansielle instrumenter ud over afdækningsform let. Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

7 Vi lægger ps den baggrund vægt ps, at der ved udpegningen af de faglige specialister i R det tages højde for behovet for forsikringsmæssig kompetence og indsigt i forsikringsbranchen. Forsikring & Pension Vores ref. GID Sagsnr. GES DokiD Med venlig hilsen Gitte Danelund Side 2

8 REnLKREIDIT FORENINGEN HØRINGSSVAR Finanstilsynet Århusgade 11 O 2100 København Ø Att. Juridisk kontor Pr. mail til 15. august 2012 Udkast til lovforslag om ændring af lov om finan siel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v. lov om betalingstjenester og elektroniske penge, lov om forebyggende foranstaltninger moa hvtdvask og finanstenng af terrorisme, lov om ligebehand ling af mænd og kvinder i forbindelse med forsik ring, pension og lignende finansielle ydelser og for skellige andre love Finanssektorens Hus Amaliegade København K Telefon Fax Realkreditforeningen har med tak modtaget ovennævnte udkast til lovfors lag i høring med anmodning om bemærkninger. Forslaget indeholder en lempelse af Finanstilsynets tavshedspligt i relation til videregiveise af oplysninger til andre offentlige myndigheder, herunder anklagemyndigheden og politiet, i forbindelse med efterforskning og rets Journalnr. 115/77 forfølgning af strafbare forhold omfattet af straffeloven eller tilsynslovgiv Dok. rungen. Tilsynet vil ifølge udkastet fremover kunne videregive oplysninger, når der er tale om et muligt strafbart forhold. I den forbindelse bemærker vi, at videregiveise af oplysninger således vil kunne ske baseret på et administrativt skøn i Finanstilsynet. Lovforslaget giver ikke anledning til andre bemærkninger. Med venlig hilsen Heidi Holmberg Direkte nr v2

9 REnLKREDIT FORENINGEN Finanstilsynet, pr. mail Lovforslag vedr. oprettelse af Det Systemiske Risikoråd 15. august 2012 Realkreditforeningen takker for muligheden for at afgive bemærkninger til forslaget vedr. Det Systemiske Risikoråd. Finanssektorens Hus Amaliegade 7 Vi er enige i, at henstillingen fra ESRB om oprettelse af Rådet bør følges 1256 København K og hilser lovforslaget velkomment. Erfaringen fra de senere år har vist, at der er behov for at overvåge og forebygge systemiske risici. Dette har ført Telefon til en skærpet fokus på systemiske risici af forskellig art hos finansielle in Fax stitutioner, myndigheder og kreditvurderingsbureauer. Dette præger i høj grad den finansielle sektor. Selv om Rådet således etableres i en situation, hvor mange ændringer allerede er undervejs, kan der være behov for at man i et længere perspektiv sikrer, at der sker en løbende overvågning. Rådet bør have mulighed for at analysere de områder, det selv finder rele vante, som omtalt i bemærkningerne. I det lys kan det forekomme uhen sigtsmæssigt, at der på side 1O i bemærkningerne er opregnet Joumalnr. 115/75 en række meget konkrete spørgsmål, Rådet kan udtale sig om. Det bør Dok. overvejes om ikke disse punkter kan udgå, således at teksten i mindre grad får karakter af et arbejdsprogram for Rådet. Der kan endvidere være behov for at vurdere, om der ikke kan være syner gi, der gør, at det ekstra personalebehov reelt er mindre end seks årsværk. Endelig håber og forventer Realkreditforeningen, at den hidtidige, positive dialog med myndighederne om kommende tiltag, herunder høringer, ikke vil blive påvirket af forslaget. Med venlig hilsen Martin Kjeldsen-K.ragh Direkte nr v1

10 Realkreditrådet ] A>!> O Cl\ Til ln O f D'\ I'H!\IH)R1<;ACJ.. ll r>j.;\ 15, au&ust 2012 Pr. - MSP/JTV ssos-o4n97 Finanstilsynet Århusgade 11 O Køpenhavn Ø Att.: Specialkonsulent Helene Varto'ft; Grønfeldt Hørhig over ændring af lov om finansiel virksomhed m.fl. Vi har den 5. og den 13. juli 2012 modtaget jeres to udkast til ændring af lov om finansiel virksomhed m.fl. (indberetningspligt for holdingvirksomheder, udveksling af oplysninger med anklagemyndighed og politi, administrative bødeforelæg, short-selling, credit default swaps, OTC-derivater, centrale modparter, centrale handelsregistre, fælles betalingsområde i Europa, administrative bødeforelæg, anvendelse af køn ved beregning af præmier og ydelser m.v. og Det Systemiske Risikoråd) med anmodning om vores bemærkninger til udkastet. Til høringen af 5. juli 2012 har vi følgende bemærkninger: Forslagets 3, nr. 6 (lov om betalingstjenester og elektroniske penge 1 07a), 4, nr. 6 (lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme 37 a)1 5, nr. 2 (lov om investeringsforeninger m.v. 221 a), 8s nr. 6 (lov om realkreditlån og realkreditobligationer 9, nr. 5 (lov om et skibsfinansieringsinstitut 14 a), 10, nr. 2 (lov om tilsyn med firmapensionskasser 11, nr. m.v. 39 a), 71 a), 1 (lov om forsikringsformidling 54 a) og 12, nr. 1 (lov om pantebrevsselskaber 22 a) De ovennævnte 8 bestemmelser i lovforslaget indfører en markant udvidet adgang til, at Finanstilsynet kan afgøre overtrædelser ved administrative bødeforelæg. Forslagene baserer sig på Finanstilsynets erfaringer med den hidtidige adgang til at afgøre sager med administrative bødeforelæg. Denne adgang blev oprindejigt indført i begrænset Li gi <> Ga4nl :'whrug.ult l] l)j(.j2q.l K11l>onham K Td. +H B Il 4S 11 rrt<i,rkr.jk

11 omgang ved en tidligere lovændring i efterå ret 2010 (lov nr af 21. december 2010), hvis bemyndigelse er udmøntet i bekendtgørelse nr. 186 af 8. inarts Realkreditrådet er enig i, at adgangen til at udstede administrative bødeforelæg indeholder positive elementer for såvel Finanstilsynet som virksomhederne. Adgangen er dog ikke uproblematisk. Vi finder det i den forbindelse relevant at henvise til de bemærkninger, som vi i vores høringssvar af 28. februar 2011 afgav til den nævnte bekendtgørelse: "/ forbindelse med implementering af lovbemyndigelsen går vi ud fra, at muligheden for at give bødeforelæg ikke skærper e/ler ligefrem erstatter den nuværende praksis, hvor Finanstilsynet som udgangspunkt kommer med risikooplysninger, påtaler og påbud i forhold til ins_titutterne. Dønne fremgangsmåde fun gerer generelt godt, og institutterne ageter på Finanstilsynets tilkendegivelser og justerer praksis mm. ind. Adgangen til bødeforlæg, herunder ikke mindst opremsningen i bekendtgørelsen, bør således ikke utilsigtet føre til en skærpelse af sanktionerne, således at de nævnte virkemidler erstattes med administrative bødeforlæg. Udgangspunktet må fortsat være, at bødeforlæg og politianmeldelser kun tilstrækkelig grad." Forslagets 4, benyttes, hvis andre mindre indgribende virkemidler ikke vil virke i nr. 5 (Hvidvasklovens 34a, stk. 3, nr. 1): Den foreslåede ændring i H vi dvaskloven giver Finanstilsynet mulighed for at kunne videregive oplysninger til anklagemyndigheden og politiet på et tidligere tidspunkt end i dag, dvs. uden at der nødvendigvis er konstateret en strafbar overtrædelse, men derimod allerede ved efterforskning af mulige strafbare forhold. Hidtil har grænsen mellem det forvaltningsretlige og det straffeprocesuelle ligget ved "konstateringen af en strafbar overtrædelse". Det giver god mening, at Finanstilsynet på dette tidspunkt" i en sag kan overgive oplysninger til Statsadvokaten for særlig Økonomisk Kriminalitet. Det er derimod anderledes betænkeligt, hvis en sådan videregiveise autoriseres allerede på grundlag af et så vagt kriterium som "mulige strafbare forhold". l så tilfælde er det vigtigt at have flere ting for øje. For det første, at det ikke er nok, at der er et muligt strafbart forhold - der skal være tale om en konkret mistanke, jf. tvangsindgrebsjovens (lov nr. 442 af 9. juni 2004) 10, stk. 1, hvoraf fremgår: "Hvis der er konkret mistanke om, at en enkeltperson eller juridisk person har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf, gælder bestemmelser i lovgivningen mv. om pligt til at meddele oplysninger til myndigheden ikke i forhold til den mistænkte,

12 medmindre det kan udelukkes, at de oplysninger, som søges tilvejebragt, kan have betydning for bedømmelsen af den formodede lovovertrædelse.'' En konkret mistanke vil sige, at myndighedens mistanke er så stærk, at der ville være grundlag for inden for strafferetsplejen at rejsa en sigtelse eller at tillægge vedkommende en sigtets rettigheder - det der med gængse strafferetlige termer hedder begrundet mistanke. l betænkning nr fra 1985 om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen hedder det på side 153 bl.a. "at hvis en tilsynsmyndighed har en begrundet mistanke om et strafbart forhold, og forholdet er (lnmeldt til politiøt, bør udgangspunktet i fremtidig lovgivning være, at de ikke straffeprocessuelle indgreb forhold. ikke længere kan anvendes vedrørende det anmeldte Der er derimod intet til hinder for, at myndighederne fortsat anvender beføjelserne med hensyn til varetagelsen af tilsynet i øvrigt over for den pågældende. De tilsynsmæssige beføjelser udelukkes således kun i det forhold, som der er indgivet anmeldelse om... Ved Finanstilsynets videregiveise af oplysninger til anklagemyndigheden skal personen derfor underrettes om at sagen nu er overgået til behandling efter straffeprocessuelle regler, og at der derfor ikke længere er pligt fra oplysninger til at afgive oplysninger- naturligvis bortset og indberetninger, der med sikkerhed ikke har betydning for bedømmelse af det muligt strafbare forhold. Vi kan forstå motivationen bag forslaget, men vi finder det ikke desto mindre problematisk, idet bemærkningerne til forslaget ikke giver udtryk for, at der er taget højde for de herover nævnte almindelige straffeprocessuelle principper. Tværtimod hedder det i bemærkningerne til 4, nr. 5:- "Der lægges således op til, at oplysningerne skal kunne videregives tidligere i arbejdsprocessen, hvor tilsynet fortsat er ved at undersøge om, der foreligger en overtrædelse af straffeloven, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme eller anden tilsynslovgivning frem for, at det først kan ske, når Finanstilsynet har en mere sikker formodning om, at der foreligger en overtrædelse." Denne formulering tyder på, at der netop ikke er taget højde for de ovenfor nævnte almindelige retssikkerhedsmæssige principper. Efter forslaget skal det ajene kvalificeres, at der foreligger et muligt strafbart forhold. Dermed sker der en markant fremrykning af det tidspunkt, hvor Finanstilsynet kan videregive oplysninger til politi og anklagemyndighed. Lovændringen indebærer dermed sandsynligvis, at Finanstilsynet fremover vil give informationer til politiet i flere tilfælde og oplyst grundlag end efter de gældende regler. på et mindre

13 Det fremgår af bemærkningernes pkt , at ''En fremrykning af tidspunktet for, hvornår der kan ske videregiveise af oplysninger, sikrer Finanstilsynet fleksibilitet i forhold til samarbejdet med anklagemyndigheden og politiet. Således vil en tidligere inddragelse af politi og anklagemyndighed bidrage til en optimal brug af Finanstilsynets ressourcer, og dermed sikres også de bedste muligheder for en målrettet og koordineret efterforskning og strafforfølgning af sager på det finansielle område." Endvidere kan del nævnes, at det i den "Tilsynsmyndigheden må på den ene side ikke førnævnte betænkning også hedder: udskyde indgivelse af anmeldelse til politiet, n r man er klar over, at sagen ønskes strafforfulgt På den anden side behøver tilsynsmyndigheden ikke at anmelde et strafbart forhold, hvis den skønner, at anvendelse at andre retsmidler er tilstrækkelige. Det kan f.eks. tænkes, at man i stedet udsteder et påbud om berigtigelse af et ulovligt forhold." Herved henledes opmærksomheden på, at Finam tilsynet således ikke til enhver tid kan beslutte, hvordan et ulovligt forhold skal berigtiges eller straffes, da der gælder entenieller i forhold til administrativ afgørelse eller straffeprocessuel afgørelse. l forhold til denne begrundelse for forslaget finder vi det afgørende, at det optimale forbrug af Finanstilsynets ressourcer sammenholdes med de helt afgørende retssikkerhedsmæssige hensyn til de finansielle virksomheder og deres kunder, der ligger bag den tavshedspligt, som Finanstilsynets medarbejdere er underlagt. Denne problemstilling bør adresseres l bemærkningerne. l-igeledes bør der redegøres nærmere for, hvorfor de nuværende regler er utilstrækkelige, Det bør således fremgå, om der f.eks. er konstateret situationer, hvor de foreslåede regler kunne have været afgørende for, at strafbare forhold blev opdaget og retsforfulgt. Forslagets 8, nr. 4 (LRR 27b, stk. 1, 1. pkt.): Vi er generelt meget positive over for Finanstilsynets forslag på dette område, der medfører en udvidet mulighed for anvendelse af JCB'ere til en generel forstærkning af overdækningen i de enkelte kapitalcentre. Vi har dog et mindre antal kommenterede forslag til tekniske og sproglige ændringer i lovtekst og lovbemærkninger, som fremgår af vedhæftede bilag. Til høringen af 13. Det Systemiske juli 2012 har vi følgende bemærkninger: Risikoråd: Vi har noteret os, at baggrunden for dette forslag (ny 343 s i lov om finansiel virksomhed) er en henstilling af 22. december 2011 til alle EU's medlemsstater fra Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (European Systernic Risk Board - ESRB) samt den

14 efterfølgende rapport af 21. juni 2012 fra Erhvervs- og Vækstministeriets Udvalg om Struktur for Finansielt Tilsyn i Danmark. Vi kan naturligvis støtte intentionen om fremadrettet at begrænse opbygning af systemiske risici og at håndtere systemiske risici, som måtte opstå, på den mest effektive måde. Vi er dog ikke nødvendigvis overbeviste om, at det foreslåede Systemiske Risikoråd i sig selv forbedrer mulighederne for at forudsige systemiske risici i forhold til det nuværende danske set-up med Koordinationsudvalget for Finansiel Stabilitet (KFS), der i store træk involverer de samme aktører. Det fremgår af lovforslaget, at risikorådet alene skal være rådgivende, og at de berørte myndigheder således bevarer deres nuværende kompetencer. Det fremgår også, at rådets udtalelser kah have forskellige grader af styrke og være i form af observationer, advarsler og henstillinger, jf. den foreslåede 343 s, stk. 3, nr l den forbindelse finder vi det vigtigt at understrege, at nedsættelsen aj et risikoråd netop ikke medfører, at andre frigøres for ansvaret for at være opmærksom på systemiske risici. Vi finder det også afgørende, at det nye råd ved sin sammensætning ikke blot kan bidrage med velfunderede teoretiske betragtninger, men også repræsenterer et solidt kendskab til de daglrge vilkår i den danske finansielle sektor og det praktisk mulige, når det gælder fremadrettede tiltag. Vi finder det derfor væsentligt, at rådet ikke blot skal komme med kommentarer, advarsler mm. om systemiske risici, men også bør pege på mulige løsningsforslag. En pligt til at inddrage løsningsforslag vil kunne kvalificere rådets udvælgelse af, hvilke risici, det vil udtale sig om og imødegå, at rådets arbejde og ressourceforbrug i for høj grad angår risici, der i praksis ikke kan gøres noget ved. Det fremgår af forslaget, at etableringen og driften af rådet vil medføre øgede udgifter til Finanstilsynet, som vil blive dækket ved opkrævning af årlige afgifter fra den finansielle sektor. Vi finder det i den forbindelse vigtigt, at de relevante brancheorganisationer, der jo deler målsætningen med arbejdet, i større grad får mulighed.for at give input til dette. En oplagt mulighed for inddragelse er, at der i forbindelse med rådets udtalelser ikke alene sker en høring af den myndighed, som udtalelsen er rettet til, jf. den foreslåede 343 s, stk. 7-8, rnen også af de relevante finansielle organisationer. Der kan ligge en væsentlig værdi i, at d.e finansielle organisationer får lejlighed til at udtale sig direkte til rådet om de udsendte udtal.elser ag biorage med input til opfølgningen. Dette vil give rådet større transparens og sikre en dialog med den finansielle sektor. Såfremt høringen først finder sted efter, at rådet

15 har afgivet sin udtalelse, bør dette ikke være problematisk i forhold til de krav til rådets uafhængighed, der fremgår at ESRB 's henstilling E. En sådan høringsbestemmelse vil kunne indsættes enten i loven eller i den forretningsorden for rådet, som ifølg,e 343 s, stk. 11, skal fastsættes af erhvervs- og vækstministeren. Vi har ingen kommentarer til de øvrige elementer i lovudkastet. Med venlig hilsen Jeppe Torp Vestentoft

16 Bilag til Realkreditrådets høri ngssvar af 15. august 2012 til Finanstilsynet vedrørende de foreslåede ænd ri nger af FIL-loven, m.fl. Bilaget relaterer sig til lovforslagets 8, nr. 4 Ad lovforslaget 8 I lov om realkreditl n og realkreditobligationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 15. november , som ændret ved 3 1 i lov nr af 25. juni , 1 7 i lov nr af 2 1. december og S i lov nr. 155 af 28. februar , foretages følgende ændringer: 1. Efter 14 indsættes før overskriften før 1 6:»Optagelse af l nemidler l. 15. Realkreditinstitutter kan optage l n til brug for at opfylde 13ligten tilkravet om at stille supplerende sikkerhed, jf. 33 d, stk. stk. 1, eller øge overdækningen i en serie eller grupper af serier med seriereservefond. [Kommenta r: Ændringen foresl s for at skabe sproglig konsistens i forhold til 33 d.j Stk. 2. Det skal fremg af l neaftalen, hvilken serie eller gruppe af serier med seriereservefond 1 nemidler optaget efter stk.1 kan henføres til. Stk. 3. L nemidler optaget efter stk. 1 skal placeres i de aktivtyper, der er nævnt i 152 c, stk. 1, nr. 1 og 3-7, i lov om finansiel virksomhed. Aktiverne skal fra det tidspunkt, hvor lånet optages, placeres p en særskilt konto, i et særskilt depot eller p anden m de mærkes som hidrørende fra det p gældende l n. N r aktiverne anvendes som supplerende sikkerhed eller overdækning, skal de ind-g i den p gældende serie eller gruppe af serier med seriereservefond.«2. I 27, stk. 1, 3. pkt., og 28 ændres»til brug for at stille supplerende sikkerhed. jf. 33 e«til:»i henhold til 1 5«. [Kommentar: Indsættelsen er mere korrekt end det foresl ede.} a, stk. 1, 2. pkt., affattes s ledes:»tilsvarende gælder dækning af gæld, som realkreditinstituttet har optaget i henhold til 15, stk. 1.«4. 27 b, stk. 1, 1. pkt., affattes s ledes:»provenu fra l n, som realkreditinstitutter har optaget i henhold til 15, stk. 1, og som ikke ind-g r i en serie eller gruppe af serier, skal i tilfælde af realkreditinstituttets konkurs tjene til dækning af indehaverne af realkreditobligationer. de særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer og modparter p de finansielle instrumenter i den serie eller gruppe af serier, hvortil l net er optaget.«[kom mentar: Det er formentlig en forglemmelse. at realkreditobligationer ikke var medtaget i forslaget. da disse efter vores opfattelse nødvendigvis skal st her. for at forslaget f r den tilsigtede effekt.] 4.a I 28 ændres " 33 e" til 15". [Kommenta r: Indsættelsen er en konsekvens af ændringen under 2. herover.] M::,Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser:_ 8 Til nr. 1 (lov om realkreditl n og realkreditobligationer m. v. 15) Forslaget til bestemmelsen indebærer, at l nemidler optaget som seniorgæld med en vis fortrinsstil-ling i konkurs, ofte benævnt som junior covered bonds, ogs kan optages til brug for traditionelle realkreditobligationer. Hidtil har optagelsen af denne type lånemidler været forbeholdt til brug for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som i det omarbejdede kre-

17 ditinstitutdirektiv 2006/48/EF er pålagt løbende overholdelse af lånegrænser og dermed krav om supplerende sikkerhedsstillelse. Forslaget medfører også, at lånemidlernes anvendelsesgrundlag generelt udvides, så lånemidlerne fremover ikke alene kan anvendes til at stille supplerende sikkerhed i en serie med seriereservefond eller en gruppe af fælleshæftende serier med fælles seriereservefond (kapitalcenter), men også kan anvendes til generelt at øge overdækningen i kapitalcenter. [Kommentar: Indsættelsen begrundes med, at der ikke i realkreditlovgivningen er nogen definition af "kapitalcenter". Det vil derfor have værdi. at der i det mindste i lovbemærkningerne er en definition.]

18 Finanstilsynet Århusgade København Att: Juridisk kontor Sendt pr. mail til: Udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser og forskellige andre love Ved breve af S. juli og 13. juli 2012 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansr dets bemærkninger. Indledningsvis bemærkes, at Finansr det under hensyn til, at lovudkastet er udtryk for væsentlige ændringer af gældende regler og praksis, beklager den korte høringsfrist. 15. august 2012 Finanssektorens Hus Amaliegade København K Telefon Fax Finansr det har følgende bemærkninger til lovudkastet: Generelle ændringer Administrative bødeforlæg i øvrige tilsynslove Det foresl s, at der indføres mulighed for administrative bøder i øvrige tilsynslove svarende til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel Kontakt Birgitte Bundgaard Madsen Direkte Journalnr. 411/02 Dok. nr v1 Der gives hjemmel til erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler om, at Finanstilsynet i nærmere angivne sager om overtrædelser af disse love og regler udstedt i medfør heraf, hvor straffen ikke medfører højere straf end bøde, kan udstede administrative bødeforlæg. Dette dog kun, s fremt den, der har beg et forbrydelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og er villig til at betale bøde. Finansr det finder, at administrative bøder kun kan udskrives under sikre retsgarantier, herunder at der er tale om overtrædelser, der er objektivt konstaterbare, ensartede og uden bevismæssige skøn, og at sanktionsniveauet ligger fast. Det er derfor væsentligt, at det præciseres i bemærkningerne, hvilke typer af objektive lovovertrædelser der kan medføre administrative bøder. Finansr dets konkrete stillingtagen til adgangen til at udstede administrative bøder p visse omr der afhænger af den nærmere udformning af bekendt-

19 gørelserne, og Finansr det forventer at blive inddraget tidligt i drøftelserne Side 2 heraf. Videregivelse af oplysninger om mulige strafbare forhold Det foresl s, at hvidvasklovens 34 a, stk. 3, nr. 1, FIL 354, stk. 6, nr. 2, værdipapirhandelsloven 84 a, stk. 6, nr. 2 og lov om investeringsforeninger 210, stk. 6, nr. 2 ændres således, at Finanstilsynets ansatte kan videregive oplysninger til andre myndigheder, herunder anklagemyndigheden i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af mulige strafbare forhold. Journalnr. 411/02 Dok. nr v1 Det er Finansr dets holdning, at der alene bør videregives oplysninger, såfremt der foreligger en rimelig grund til at antage, at der foreligger et strafbart forhold. Dette vil desuden være i overensstemmelse med de forpligtelser, som pengeinstitutterne er underlagt i forhold til videregiveise af oplysninger til Finanstilsynet, jf. eksempelvis værdipapirhandelslovens 37, stk. 6. Finansr det vil p den baggrund foresl, at følgende indsættes i forlængelse af de ovenfor anførte bestemmelser: "S fremt der foreligger rimeligt grundlag for at antage, at der foreligger et sådant forhold." Lovudkastets 1: Lov om finansiel virksomhed Nye regler om fusioner I lovudkastets 1, nr. 12 foreslås det, at der gives en udvidet adgang for erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte uddybende regler for fusion af finansielle virksomheder, der ikke begge er kapitalselskaber, hvilket vil medføre bedre mulighed for fusion for de pågældende selskaber. Især vil det give mulighed for, at sparekasser og andelskasser kan blive sammenlagt ved fusion svarende til den fusion, som kapitalselskaber har mulighed for i henhold til selskabslovens kapitel 15 og 16 herunder mulighed for universalsuccession. Finansr det kan støtte forslaget. Ændring af reglerne om optagelse af l nemidler til brug for understøttelse af særligt dækkede obligationer mv. I lovudkastets 1, nr. 11 foreslås det at udvide mulighederne for SDOudstederen til at optage lån i SDO-registeret. Tidligere var dette alene tilladt for at opfylde pligten til at stille supplerende sikkerhed ved stigninger i LTV. Den foreslåede ændring medfører, at det bliver tilladt ogs at optage lån i SDO-registeret for at øge overdækningen i registeret, fx som følge af ændrede krav fra ratingbureauerne. Finansrådet kan generelt støtte ændringsforslaget. Finansr det foreslår dog, at formuleringen af 152 b, stk. 2 præciseres for at undgå tvivl om, at der ikke i låneaftalen skal oplyses, om lånet udgør supplerende sikkerhed eller øget overdækning. Vi foreslår derfor formulerin-

20 gen "Det skal fremg af l neaftalen, hvilket register ISnemidler optaget i henhold til stk. l kan henføres til" (samme formulering som i 8 i lovforslagsudkastet) i stedet for den foresl ede formulering. Side 3 Endvidere forudsætter FinansrSdet, at ISn kan optages i SOD-registeret i henhold til 152 b på basis af eksisterende overdækning i registeret. Det Systemiske Risikor d Det foresiss, at der i henhold til FIL 343 s nedsættes et Systemisk RisikorSd, som skal identificere og overvsge systemisk finansielle risici i Danmark. Joumalnr. 411/02 Dok. nr v1 Finansrådet er generelt positiv over for, at man i Danmark opretter et Systemisk Risikoråd, som kan være med til at styrke fokus på systemiske finansielle risici og rådgive om, hvordan det kan undgås, at der opstår risici, som kan svække den finansielle stabilitet. Finansrådet har dog følgende bemærkninger til forslaget til FIL 343 s: Det fremgår af stk. l nr. 1-3, at Nationalbanken, Finanstilsynet og ministerierne indstiller medlemmer til Det Systemiske Risikoråd. Finansrådet finder, at det bør præciseres, at repræsentanterne bør indstilles fra de anførte institutter og være embedsmænd/ansatte fra de pågældende institutter, så der ikke udpeges tredjemænd. Endvidere bør det fremg af lovbestemmelsen, hvorledes suppleanter indstilles og udpeges. Af nr. 4 fremgår det, at de uafhængige eksperter skal have "viden om finansielle forhold." Finansrådet finder ikke, at det hverken af bestemmelsen eller af bemærkninger tilstrækkeligt klart fremg r, hvorn r en uafhængig ekspert har viden om finansielle forhold. Kriterierne herfor bør være klare og præcise. Generelt for disse medlemmer har vi konstateret, at der ikke er krav om mangfoldighed. Der er ikke nogen tidsbegrænsning for medlemmernes virkeperiode i Det Systemiske Risikoråd, hvilket bør medføre en uddybning i bemærkningerne. Bemærkningerne side 6 om loyalitetskonflikt gælder ikke Nationalbanken, der således har stemmeret i alle sager. Vi savner en uddybende begrundelse for, hvorfor Nationalbanken har stemmeret i alle sager inklusive dem, hvor en afgørelse retter sig mod Nationalbanken. I stk. 9 sidste punktum bør tilføjes "hvis Det Systemiske Risikor d vurderer, at oplysningerne er strengt nødvendige." I relation til ændringen af FIL 354, stk. 6, nr. l finder Finansrådet ikke, at de hensyn, der begrunder videregiveise i den eksisterende stk. 6, nr. l, nemlig at de to råd (Fondsrådet og det Finansielle Virksomhedsråd) er overordnede myndigheder i forhold til Finanstilsynet, og at det derfor er nødvendigt, at de to råd og Finanstilsynet kan udveksle oplysninger, gælder for så vidt angår forholdet mellem Finanstilsynet og Det Systemiske Risikor d.

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104)

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) Indledning og retsgrundlag Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 5. november

Læs mere

1. (Sættes ikke i kraft for Grønland)2. Overalt i loven ændres»det Finansielle Virksomhedsråd«til:»Det Finansielle Råd«.

1. (Sættes ikke i kraft for Grønland)2. Overalt i loven ændres»det Finansielle Virksomhedsråd«til:»Det Finansielle Råd«. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge,

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge,

Læs mere

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Realkreditforeningen henviser til høring modtaget pr. mail af 12. april 2016 og

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr. til

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr.  til Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til databeskyttelse@jm.dk Forsikring & Pensions bemærkninger til Udkast til forslag til lov om supplerende bestemmelser

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cc: lvi@ftnet.dk, mae@ftnet.dk 4. december 2013 Lovudkast

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk FIL-samlelovforslag - høringssvar fra (Bevilling af engagementer, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform

Læs mere

Udkast til ny hvidvasklov høringssvar

Udkast til ny hvidvasklov høringssvar Finanstilsynet Århusgade 110 2100 Østerbro Att. hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Den 24. august 2016 Udkast til ny hvidvasklov høringssvar Det er nødvendigt at sætte hårdt ind mod hvidvask og terrorfinansiering,

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

NY TILGANG TIL HÅNDHÆVELSE AF SOLVENSKRAV, TILSYN MED FASTANSÆTTELSE AF REFERENCERENTER MV.

NY TILGANG TIL HÅNDHÆVELSE AF SOLVENSKRAV, TILSYN MED FASTANSÆTTELSE AF REFERENCERENTER MV. //20 December 2012 Finansiel regulering og kapitalforvaltning NY TILGANG TIL HÅNDHÆVELSE AF SOLVENSKRAV, TILSYN MED FASTANSÆTTELSE AF REFERENCERENTER MV. Folketinget har d. 19. december 2012 vedtaget et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Forslag. til. 1. Efter 14 a indsættes:» 14 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om risikooplysninger for kreditaftaler.

Forslag. til. 1. Efter 14 a indsættes:» 14 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om risikooplysninger for kreditaftaler. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 29 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om markedsføring (Indførelse af hjemmelsbestemmelser til fastsættelse af regler

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter FONDSRÅDET Dato 23. august 2006 J.nr. 2006-0007127 Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i årsog delårsrapporter 1. Indledning

Læs mere

Høringssvar. Finanstilsynet Århusgade København Ø. Sendt til: med kopi til

Høringssvar. Finanstilsynet Århusgade København Ø. Sendt til: med kopi til Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt til: hoeringer@ftnet.dk med kopi til bjj@ftnet.dk Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Høring over EU-Kommissionens forslag til nye EU-databeskyttelsesregler - Justitsministeriets

Høring over EU-Kommissionens forslag til nye EU-databeskyttelsesregler - Justitsministeriets Sendt via e-mail: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K 27. juni 2012 S531 - D41229 Att.: fm. Christian Wiese Svanberg Høring over EU-Kommissionens forslag til nye EU-databeskyttelsesregler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit Til organisationer og myndigheder anført på vedlagte høringsliste 27. oktober 2017 Ref. hbj J.nr. 1912-0013 Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 10. februar 2004 PE 338.493/19-39 ÆNDRINGSFORSLAG 19-39 Udkast til udtalelse (PE 338.493) Angelika Niebler Gennemførelse

Læs mere

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Pr. email: hem@ftnet.dk 6. november 2014 Kære Helene Miris Møller Revisionsbekendtgørelsen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Finanstilsynet. Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber

Finanstilsynet. Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber Finanstilsynet Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelse om lønpolitik

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 17. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

for kreditinstitutter, COM (2013) 520

for kreditinstitutter, COM (2013) 520 EU- specialudvalget Att.: Helene Gyldenløve EU-mail (EU.mail@ftnet.dk) Høring over forslag til forordning om fælles afviklingsmekanisme for kreditinstitutter, COM (2013) 520 Finansrådet vil gerne takke

Læs mere

Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175

Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175 Erhvervsudvalget 2009-10 L 175 Bilag 4 Offentligt 27. april 2010 /SNI-ft/cmp-dep Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175 Den 13. april 2010 blev L

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej 36 4330 Hvalsø 14. september 2012 Ref. LOS J.nr. 560-0014 Påtale og påbud for overtrædelse af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet D E N D A N S K E B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C 18. august 2006 Finansrådets Hus Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor H Ø R I N G Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor Sendt pr. mail til: ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til lef@ftnet.dk og asn@ftnet.dk. Høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Finanssektorens høringssvar vedrørende ændring af Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Finanssektorens høringssvar vedrørende ændring af Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser H Ø R I N G Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Helle Seidelin Finanssektorens høringssvar vedrørende ændring af Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked Finanstilsynet Att.: Kristine Sachmann Høring om bekendtgørelse om indberetning af transaktioner med værdipapirer og bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: JS@SKAT.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. november 2016 (J.nr. 2016-12037). Finanstilsynets afslag

Læs mere