FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE MED NOTER FOR REGIONALT SPILLESTED "DET MUSISKE HUS"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE MED NOTER FOR REGIONALT SPILLESTED "DET MUSISKE HUS""

Transkript

1 Tlf: BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK 9900 Frederikshavn CVR nr FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE MED NOTER FOR REGIONALT SPILLESTED "DET MUSISKE HUS" 2013 CVR-NR

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger Fondsoplysninger. 2 Påtegninger Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis. Resultatopgørelse. Noter BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BOOIntemational Limited - et UK baseret selskab med bevrænset hæftelse - og en del af det Internationale BOOnetværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

3 2 FONDSOPLYSNINGER Fonden Fonden Arena Nord Rimmens Alle Frederikshavn CVR-nr. : Stiftet: Hjemsted: Regnskabsår: juli 2003 Frederikshavn 1. januar december Bestyrelse Direktion Kaj Christiansen, formand Mogens Brag, næstformand Else Schaltz Nicolaj Horn Robert Hansen Thomas Leander Lene Kappelborg Ole Rørbæk Jensen Erik Sørensen Per Malmberg Revision BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box Frederikshavn Pengeinstitutter Nordjyske Bank Jernbanegade Frederikshavn Spar Nord Bank Oanmarksgade Frederikshavn

4 3 LEDELSESPÄ TEGNING Vi har dags dato behandlet og godkendt resultatopgørelsen med noter for 1. januar december 2013 for Det Musiske Hus. Resultatopgørelsen med noter aflægges i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i KunststyreIsens krav til regnskab og revision, som er anført i bek.nr af 21. december Det er vores opfattelse, at resultatopgørelsen med noter giver et retvisende billede af resultatet af det regionale spillesteds aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Frederikshavn, den 24. juni 2014

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORSERKLÆRINGER Til bestyrelsen i fonden Arena Nord PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret resultatopgørelsen med noter for Det Musiske Hus for perioden 1. januar til 31. december Resultatopgørelsen med noter for Det Musiske Hus udgør et uddrag fra årsregnskabet for 2013 for Fonden Arena Nord. Ledelsens ansvar for resultatopgørelsen Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af en resultatopgørelse med noter, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en resultatopgørelse med noter uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssig søn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om resultatopgørelsen med noter på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik jf. bekendtgørelse nr af 21. december Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om at resultatopgørelsen med noter er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i resultatopgørelsen med noter. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i resultatopgørelsen med noter, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af en resultatopgørelse med noter, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af resultatopgørelsen med noter. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af resultatopgørelsen med noter, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at resultatopgørelsen med noter giver et retvisende billede af resultatet af det regionale spillesteds aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

6 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORSERKLÆRINGER Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af resultatopgørelsen med noter, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at fonden i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 har indarbejdet budgettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen med noter. Disse budgettal har ikke været underlagt revision. Resultatopgørelsen med noter er et uddrag fra det reviderede årsregnskab for 2013 for Fonden Arena Nord, og er desuden udarbejdet med det særlige formål at opfylde regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr af 21. december Som følge heraf kan resultatopgørelsen med noter være uegnet til andet formål. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af resultatopgørelsen med noter. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med resultatopgørelsen med noter.

7 6 LEDELSESBERETNING Indledning Resultatopgørelsen med noter for Det Musiske Hus, regionalt spillested 2013, tegner et billede af såvel økonomien som aktivitetsniveauet har været et spændende og godt år for landets nordligst beliggende regionale spillested med 76 rytmiske entregivende koncerter som direkte arrangør plus involvering i en stribe eo- og fremmedproduktioner samt koncerter med fri entre. Koncerterne har været med bred genremæssig diversitet og høj kunstnerisk kvalitet og/eller vigtighed; fra den lille intime koncert i Værkstedet over mellemstore koncerter i Det Musiske Hus til de helt store brag i Arena Nord. Og med netop de større koncerter arrangeret af Det Musiske Hus i Arena Nord har spillestedet løftet sit billetsalg betydeligt i forhold til det forventede, uden at det på nogen måde har givet mindre interesse for de smallere koncerter. Herunder følger en gennemgang af året sat i forhold til de i rammeaftalen gældende mål for spillestedet. Rammeaftalens tekst er i kursiv og under hvert afsnit følger en redegørelse for, hvorvidt vi mener, at Det Musiske Hus har levet op til og opfyldt rammerne og målsætningerne i regnskabsåret 2013 indenfor rammeaftalen med Kulturstyrelsen og Frederikshavn Kommune. Forventningen til kommende år er positiv, og vi har i 2014 mange nye tiltag i forhold til indsatsområderne, bl.a. en storstilet satsning kaldet LYDKANTENi samarbejde med Kultur Alliancen mellem Frederikshavn og Hjørring Kommuner; hvor unge talenter involveres i et koncertprojekt med 3 coaches og spiller koncerter på 6 forskellige alternative venues i regionen. Når vi kigger frem mod 2014, som allerede er i gang, har vi store forventninger til, at vi igen til fulde kan udfylde rammen som regionalt spillested i 2014 både hvad angår de i rammeaftalen indgåede mål og strategier samt økonomisk. Regnskabsbemærkninger Regnskabsåret 2013 for Det Musiske Hus regionalt spillested giver et overskud på kr., som anses for acceptabelt ud fra budgetteringen og den løbende økonomiske styring. Gennemgang af opfyldelse af mål og rammer 2013 (Tekst i kursiver fra rammeaftale mellem Frh. Kommune, Det Musiske Hus og Kulturstyrelsen. Afsnit med fed tekst er Det Musiske Hus' faglige vurdering af, om mål og rammer er opfyldt i 2013). Formål og vision for de regionale spillesteder i Danmark Formål Formålet med de regionale spillesteder er at formidle, præsentere, profilere og udvikle den rytmiske musik lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Vi har i Det Musiske Hus igen i 2013 lagt os i selen for at udfylde vores formål og vision som regionalt spillested, og mener at have opfyldt formålet især lokalt, regionalt og nationalt. Via presse og musikmedier har vi i 2013 været synlige med vores koncerter i de 3 førstnævnte områder. Derudover har vi via bl.a. brancheorganisationen Dansk Live været nævnt mange gange i forbindelse med den generelle nationale kulturdebat. Internationalt præsenterer vi ind imellem kunstnere fra udlandet, men vil gerne gøre mere i det. Vision Det er VJS10nen,at de regionale spillesteder fremstår og virker som dynamiske og kompetente kraftcentre, der med udgangspunkt i mangfoldighed og fornyelse formidler, præsenterer, profilerer og udvikler rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. De regionale spillesteder er forskelligartede og arbejder hver især målrettet på at udvikle og præcisere en unik og ambitiøs profil, der udfordrer kunstnere og publikum, og som sætter musikken og den musikalske oplevelse i centrum. Det enkelte regionale spillested har selv defineret sin profil, og hvordan det vil realisere de aftalte formål, visioner og mål i perioden

8 7 LEDELSESBERETNING(fortsat) Som det fremgår af vores koncertvirksomhed samt beskrivelsen af vores indsatser indenfor de fire andre indsatsområder, har vi både præsenteret og profileret et mangfoldigt program med høj kunstnerisk kvalitet, og vi har bestræbt os på at udvikle og forny vores koncerter for vores del, og så vidt det er muligt, arbejdet på at skabe dialog med, og stille krav til artisterne om at holde en høj standard i deres koncerter. Profil for Det Musiske Hus i perioden Det Musiske Hus er i aftaleperioden et genrebredt spillested og fyrtårn for rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet i Nordjylland. Spillestedet har fokus på et alsidigt koncertprogram med vækstlagskoncerter, mere etablerede kunstnere inden for mange genrer og store koncerter af høj kvalitet med kendte kunstnere. Det Musiske Hus er særdeles kendt blandt nordjyder, men har også et solidt aftryk i resten af landet. Det Musiske Hus' målgrupper er varierede med aktiviteter for både børn, unge og voksne. Det Musiske Hus understøtter det lokale initiativ, tager ansvar for vækstlagene lokalt og regionalt og skaber nye samarbejdsrelationer og koblinger i det Nordjyske kulturlandskab med fokus på den rytmiske musik. Det Musiske Hus er spillestedsfyrtårn i Vendsyssel, og det er slået fast gennem de seneste 5 år som regionalt spillested. Der er ikke et lignende program og kraftcenter for rytmisk musik nord for Limfjorden. Som det fremgår af gennemgangen af koncerter (se under koncertvirksomhed) har vi igen i 2013 præsenteret et alsidigt koncertprogram for alle aldre og indenfor mange genrer. Vi har fra efteråret 2012 tal fra en bred brugerundersøgelse, der viser, at 42% af vores gæster kommer fra udenfor Frederikshavn Kommunes grænser, og det viser, at vi har stor tiltrækningskraft i hele området. Som beskrevet under de næste punkter har vi igen i 2013 understøttet vækstlagene lokalt og regionalt. Slutteligt konkluderer vi, at vi i 2013 lever op til vores i rammeaftalen beskrevne profil. Strategi De regionale spillesteder realiserer formål og vision gennem målrettede aktiviteter inden for fem strategiske områder: Koncertvirksomhed Udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation Eksternt samarbejde Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning Koncertvirksomhed Overordnet målsætning De regionale spillesteders koncertvirksomhed bidrager til at formidle og præsentere regional, national og international rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet samt at holde prioriteret fokus på udvikling og nytænkning. Specifikke mål for Det Musiske Hus Det Musiske Hus' koncertvirksomhed falder i tre grupper: Små (K1), mellemstore (K2) og store (K3) koncerter. Små koncerter er koncerter med under 50 solgte billetter, mellemstore koncerter er koncerter med 50 til 200 solgte billetter og store koncerter er koncerter med over 200 solgte billetter.

9 8 LEDELSESBERETNING(fortsat) Tabel t. Forventet antal årlige koncerter og publikumstal (kun betalende publikum) fordelt på små, mellemstore og store koncerter. Koncertstør- Koncert- Publikums- Koncert- PubIikums- Koncert- Publikums- Koncert- Publikumsreise tal2013 tal2013 tal2014 tal2014 tal2015 tal2015 tal2016 tal2016 Små koncerter (K1) Mellemstore koncerter (K2) Store koncerter (K3) I alt Koncertkalenderen i 2013 bød på 76 varierede egenproducerede kvalitetskoncerter indenfor rytmisk musik fra nær og fjern med fokus på kunstnerisk kvalitet og i en passende grad områdets kulturaftagere taget i betragtning, med fokus på udvikling og nytænkning. Det samlede antal koncerter og ditto billetsalg overgik vores forventninger med gæster fordelt på 76 koncerter i eget regi. Hvad angår fordelingen indenfor K'erne, beskrives sammenhæng mellem tabel og virkelighed under kapitlerne herunder ift. de enkelte koncertstørrelser (K1, K2 og K3). I parentes skal nævnes, at det samlede billetsalgstal til rytmisk musik i vores venues, når vi tæller co- & fremmedproduktioner med, ender på (se koncerttabel). Mål med små koncerter (Kt) Det Musiske Hus tilbyder og indbyder til musikoplevelser, der åbner op til de rytmiske vækstlags musikverdener og deres mangfoldighed samt mødet med forskellige smalle genrer. Det Musiske Hus tager chancer og er ikke alene åben for nye musik- og koncertformer, men tager også initativ til at præsentere dem. I 2013 har vi igen præsenteret et spændende program med smalle genrer og taget chancer og været åbne for at præsentere musik- og koncertformer, som vores publikum ikke er vant til. Beskrivelse af små koncerter i 2013 «50 betalende publikum): Vi har præsenteret 19 koncerter med 535 betalende gæster, hvilket er 11 koncerter færre end forventet, fordi planlagte K1'ere har solgt flere billetter end antaget og er blevet til K2'ere. Det er interessant at holde sig for øje, at skæringen mellem K1 og K2 er ganske smal, og hvis vi hævede den til <70 ville det passe med forventet i rammen - altså kun 20 billetter til eller fra gør forskellen. Et lille udpluk af vores K1 koncerter i 2013: Indie sangskrivere: Jacob Bellens, Elektronisk: OJ Noize, Ny jazz: Marc Bernstein, Lokale orkestre: Between The Lines, Unge lokale sangskrivere, Ny hip hop: Specktors + Flødekliniken, Brasilianske musikere sammen med lokal pianist og musiklærer: Gismontiana Mål med mellemstore koncerter (K2) Det Musiske Hus giver kunstnere med mellemstor tiltrækningskraft mulighed for at møde deres publikum i Nordjylland og er med til at skabe et bredere live fundament i provinsen for fremtiden.

10 9 LEDELSESBERETHIHG(fortsat) For koncerter med publikumsantal på er vi endt på en del flere end forventet, og det er altid dejligt, når det går den vej, men jf. beskrivelse af skæringen under afsnit om K1'erne, er der ikke en særlig stor margen mellem 2013's K1'ere og K2'ere. Det Musiske Hus har igen i 2013 slået sit navn fast som det vigtigste spillested Hord for Limfjorden, og vi har efterhånden opbygget et solidt publikumsgrundlag for kunstnere med mellemstor tiltrækningskraft og er en fast del af deres turneer. Beskrivelse af mellemstore koncerter i 2013 ( betalende publikum): K2 er landet på 40 koncerter og 2645 betalende gæster, 15 flere koncerter end forventet og 645 gæster ditto, bl.a. fordi planlagte K1'ere blev til K2'ere. Indenfor kategorien K2 er der alt fra etablerede navne som leverer et højt musikalsk niveau indenfor deres genrer som Esben Just, Signe Svendsen, Mike Andersen m.fl. til nyere artister på vej frem på scenen som Go Go Berlin, Reptile Youth, Ulige Humre og Habiha; og også artister der ikke har deres kernepublikum i vores del af landet som f.eks. VETO og The Rumour Said Fire har gjort det pænt. Hår vi ser på det helt eksperimenterende, er det glædeligt, at vi fortsat kan trække godt for området til f.eks. ATRAP elektronisk musik festival med næsten 150 betalende unge gæster. Mål med store koncerter (K3) Det Musiske Hus præsenterer koncerter af høj kunstnerisk og oplevelsesmæssig kvalitet med toppen af dansk rytmisk musik for publikum i Nordjylland. Spillestedet Det Musiske Hus er efter fusionen kommet i gang med at benytte Arena Hord som venue for spillestedets koncerter - i 2013 med Medina koncerten. I 2014 vil vi arrangere flere rytmiske koncerter i Arena Hord med de artister, der kan bære det. Fordelen er bl.a., at vi kan være med helt i toppen af dansk musik med den større kapacitet i Arena Hord (4000 stå siddende) (DMH 900/400), og også på sigt præsentere internationale artister, når muligheden byder sig. En anden fordel er, at vi står stærkere profilmæssigt overfor musikagenterne i forhandlingerne om hele deres udbudspalet. En anden vigtig faktor er, at de mange mennesker i husene øger spillestedets kendskabsgrad og skaber tværgående synlighed mellem vores 3 venues: Det Musiske Hus, Maskinhallen og Arena Hord. Beskrivelse af store koncerter 2013 (>200 betalende publikum): K3'erne lander på 17 koncerter med 6441 betalende gæster, hvilket er 2 koncerter flere end forventet og 2941 flere gæster end forventet. På K3-listen har vi haft succes med etablerede nyere artister som Hephew, Medina og Rasmus Høhr, og det er tilfredsstillende at være med på et navn i 2013 som Marie Key, der brød solidt igennem - en artist, der har været en del af fødekæden i mange år. Vi har selvfølgelig også præsenteret etablerede navne med store bagkataloger og en lang historie som Madsen, Møller og From, og Kim Larsen (dog skuffende salg). For børn har vi haft succes med familiekoncerter med Sigurd Barrett og Hr. Skæg. UdvikUng afmusikuvet, herunder vækstlag og smalle genrer Overordnet målsætning Regionale spillesteder bidrager til at udvikle kvalitet, mangfoldighed og nyskabelse i musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer. Specifikke mål for Det Mus;ske Hus Det Musiske Hus understøtter og fremmer det lokale og regionale vækstlagsmiljø inden for den rytmiske musiks miljøer.

11 10 LEDELSESBERETNING (fortsat) Det Musiske Hus præsenterer en bred vifte at kunstnere inden for vækstlag og smalle genrer [ra hele landet, og gennem markant synlighed og nærvær i musikmiljøerne skaber Det Musiske Hus grobund for et spirende og nysgerrigt publikum; området. Vi har i 2013 præsenteret et mangfoldigt udvalg af koncerter fra den rytmiske vækstlagsscenefra hele landet - bl.a. i forbindelse med ATRAPfestival med S forskellige navne fra den elektroniske undergrund. Vi har i 2013 igen haft fokus på talentudvikling, og i det omfang det var muligt brugt regionale talenter som lokal support for tilrejsende orkestre for dels at give talenter fra vores landsdel mulighed for at spille i professionelle rammer, og dels for at skabe en publikumstiltrækning fra lokalområdet. Vi har startet et samarbejde op med endagsfestivalen Rock i Frederikshavn, hvor vi bankede vores egen scene op med mindre bands inde i en lade. I Maskinhallenhar vi i samarbejde med unge fra byen afholdt sangskriveraftener og i Det MusiskeHus belønnet to lokale navne med muligheden for at stå på scenen som hovednavne til egen dobbeltkoncert. Derudover har vi understøttet aftener med amatørbands i samarbejde med ORA som står for Plekter koncerterne. Et andet samarbejde, der er vigtigt at nævne, er med Frederikshavn Musikskole, hvor vi igen i 2013 har haft en håndfuld koncertsamarbejder, hvor talentfulde/nysgerrige elever inviteres til koncerter og workshops og på den måde trækker deres forældre, som betaler entre, med om aftenen. Når man tager områdets tæthed af kulturbrugere i betragtning, synes vi, at publikumstallet for de mindre kendte koncertnavne og vækstlag i 2013 viser, at vores spillesteds program hele tiden vækker nye nysgerriges interesse. En udvikling som ogsåskyldes vores stigende kendskabsgradog synlighed beskrevet i næste afsnit. PublikumsudvikUng. markedsføring og kommunikation Overordnet målsætning Regionale spillesteder bidrager til at formidle musik som en god og udviklende oplevelse. Spillestederne arbejder strategisk og involverende med at udvikle eksisterende og nye publikumsgrupper - særligt med henblik på børn og unge. Spillestedet inddrager forskellige publikumssegmenter i arbejdet og udarbejder mål, metode og succeskriterier for indsatsen. Spillestedet markedsfører og kommunikerer sine aktiviteter effektivt i hele dets virkeområde. Specifikke mål for Det Musiske Hus Det Musiske Hus er spillested for alle i hele regionen og skaber gennem levende, involverende kommunikation og markedsføring opmærksomhed, viden og forandring i de forskellige publikumsgrupper - især de yngre målgrupper. Det MusiskeHushar i 2013 fastholdt og udviklet markedsførings-og kommunikationsindsatsenmed bl.a. 2 x husstandsomdeltemagasinera i henholdsvis januar og aug. - disse matcher vores halvårlige spillestedssæsonerforår og efterår. Igen i 2013 har vi som eneste sted i DK trykt og uddelt 2 x stk. program cd'er med musik fra henholdsvis forårets- og efterårets programmer. Vi har derudover generelt synliggjort spillestedets program via plakater, annoncering og omtale i lokalradioen, via lokalaviser og lokalsektioner, via online nyhedssiden Kanal Frederikshavn, ugentlige nyhedsbreve og med flyers og postkort. Yderligere har vi store bannere på vores venues, der beskriver mangfoldighedeni vores program.

12 11 LEDELSESBERETNING (fortsat) Mht. involvering af publikumssegmenter med henblik på publikumsudvikling, har vi inddraget unge fra ungdomsuddannelsernei forhold til sammensætningaf programmet samt kommunikation af vores mange koncerttilbud til de unge via plakater, flyers og sociale medier. Vi har godt fat i vores Facebookbrugere med omkring fans, og det netværk bruger vi til at udvikle vores sted med spørgsmålom program, fysiske rammer og andet, der har relevans for, at publikum har gode og udviklende oplevelser før, under og efter live koncerterne og føler sig inddraget og allerhelst tager ejerskab. Vi kan måle en stigende interesse via Facebook og en stadigt voksende fanskare. Ligeledes bruger vi Facebook og nyhedsbreve til at give vores publikum viden om musikken, der kommer i vores venues, såde får en mere fuldendt oplevelse. Vi har i 2013 investeret sammen med Arena Nord i vores "Billetboxen", der er et rullende billetkontor, som vi har brugt til at synliggøre vores koncerter med og sælge billetter fra. "Billetboxen"er blevet brugt til "open by night" arrangementer i både Frederikshavn og Hjørring, hvor vi kommer ud og er synlige der, hvor mangemennesker er samlet. Eksternt samarbejde Overordnet målsætning Regionale spillesteder bidrager til øget dialog og samarbejder lokalt, i landsdelen, nationalt og internationalt med rytmiske spillesteder, genreorganisationer. uddannelsesinstitutioner og andre aktører i og uden for kulturlivet med henblik på at styrke og udvikle den rytmiske musik. Specifikke mål for Det Musiske Hus Det Musiske Hus indgår i forskellige former for samarbejder, der styrker kendskabet til den rytmiske livemusik i området, og opdyrker og plejer såvel nyt som eksisterende publikum til de forskellige genrer. Det Musiske Hus arbejder for et bredt samarbejde med tyngde på kvalitet og synlighed, både regionalt og nationalt. Det Musiske Hus initierer og realiserer samarbejder med de genrespecifikke spillesteder og øvrige relevante aktører i hele landet med henblik på at styrke kunstnerisk kvalitet, mangfoldighed og nyskabelse, [.eks. gennem samarbejde om koncertpræsentation, vækstlagsarbejde, publikumsudvikling og markedsføring. I 2013 har vi fortsat samarbejdet med elever på ungdomsuddannelserne i Frederikshavn om markedsføring af koncerter arrangeret i samarbejde med de unge og for de unge. Yderligere har vi haft en løbende dialog med ledelsen på de forskellige ungdomsinstitutioner om aktiviteter i spillestedet, og hvordan vi bedst kan inddrage uddannelsesinstitutionerne og eleverne. Spillestedet er fortsat medlem af og deltager i mange af DANSK LIVEs aktiviteter: erfaringsudveksling, seminarer og udviklings- og erfaringsfora i forhold til spillestedernes politiske arbejde. Vi har et godt samarbejde med Kultur Alliancen mellem Hjørring og Frederikshavn Kommuner, hvor der udvikles projekter med afsæt i talentudvikling indenfor rytmisk musik i de to kommuner; i 2013 konkret gennem projekter med Sæby Big Band og også med Aarhus Jazz Orchestra om et stort korprojekt. I 2014 er der et storstilet talentprojekt LYDKANTENpå vej i samarbejde med Kultur Alliancen, talenter og coaches.

13 12 LEDELSESBERETHI HG(fortsat) Det Musiske Hus samarbejder med Kulturhus Kappelborg i Skagen omkring talentudvikling. Konkret med sangskriveraftener, som afvikles i foråret Vi har i 2013 søgt at understøtte det lokale/regionale initiativ og har haft møder med lokale arrangører som "Kaffe & Kærlighed" i Hjørring omkring koncertsamarbejde - et samarbejde der ikke endnu har båret konkret frugt, men denne arrangør er involveret i det ovennævnte projekt LYDKAHTEH.Generelt har vi hele tiden haft fingeren på pulsen i forhold til at understøtte initiativer og skabe rum for det spirende vækstlag gennem samarbejde med musikskolen, øveforeninger, amatørbands og spirende arrangører. I Frederikshavn har vi for første gang samarbejdet med 1 dags festivalen Rock i Frederikshavn i juni, hvor vi på en scene i eget navn med 5 up coming bands har udvidet synligheden omkring disse bands, den rytmiske lokale/regionale musik generelt samt vores øvrige program. Vi har i øvrigt samarbejdet med festivalen omkring billetsalg, markedsføring og haft dialog omkring programlægning. Vi er i løbende dialog med f.eks. Studenterhuset i Aalborg omkring udvikling af vores spillesteder. Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning Overordnet målsætning Regionale spillesteders aktiviteter varetages, ledes og administreres udviklingsorienteret og professionelt. Specifikke mål for Det Musiske Hus Det Musiske Hus udvikler ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag for at opnå en større professionalisering af kompetenceniveau og drift. Det Musiske Hus fastholder og udvikler sit personale for hermed at sikre løbende udvikling af organisationen og spillestedet. Det Musiske Hus' bestyrelse og daglige ledelse er bekendt med Kulturministeriets anbefalinger om god ledelse, og tager dem i anvendelse med de nødvendige tilpasninger til spillestedets forhold. Der er ikke sket ændringer i sammensætning eller antal af hoveder og hænder i Det Musiske Hus, regionalt spillested, men vi har alle fået kompetencemæssige løft gennem vores løbende strategi udvikling samt gennem et specifikt lederseminar i sensommeren for alle ledere og projektledere. Bl.a. gennem dette arbejde mærker vi en god udvikling af spillestedets virke og resultater. Det Musiske Hus' bestyrelse og daglige e Ise er bekendt med Kulturministeriets anbefalinger om god ledelse og tager dem i anvendel~ me de nødvendige tilpasninger til ~iiiestedets forhold.

14 13 ANVENDT REGNSKBSPRAKSIS Indtægter Entreindtægter, barsalg, garderobeindtægter m.v. er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb som vedrører koncerter og arrangementer, der er afholdt i regnskabsåret. Indtægterne indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter, fribilletter m.v. i forbindelse med salget. Tilskud indregnes i regnskabsåret, hvortil tilskudsyderen bevillingsmæssigt har tildelt tilskuddet. Personaleudgifter Personaleudgifter omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til det regionale spillesteds medarbejdere. I personaleudgifter er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. Koncertudgifter Kunstnerhonorar, markedsføringsudgifter m.v. er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb som direkte kan henføres til regnskabsårets afholdte koncerter og arrangementer. Fællesudgifter Fællesudgifter er indregnet med den andel, som kan allokeres til det regionale spillested ud fra det regionale spillesteds andel af fondens samlede aktiviteter.

15 14 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Budget 2013 Regnskab Regnskab Note (ej revideret) Kommunale tilskud. Statslige tilskud Sponsorer. Egenindtægter. Indtægter fra regionalt spillested i alt. Løn fast ansatte. Løn løst ansatte. Kunstnerudgifter. Rettigheder (Koda, Gramex m.v.). Markedsføring. øvrige spillesteds relaterede udgifter. Udgifter til regionalt spillested i alt. ARETS DRIFTSRESULTAT Nøgletal for personale Personale, fast ansatte, årsværk. Personale, løst ansatte, årsværk. Personale, frivillige, årsværk Nøgletal for koncertvirksomheden Antal små koncerter (K1). Antal mellemstore koncerter (K2). Antal store koncerter (K3) Antal betalende publikum, små koncerter (K1). Antal betalende publikum, mellemstore koncerter (K2). Antal betalende publikum, store koncerter (K3)

16 15 NOTER Egenindtægter Entreindtægter. Garderobeindtægter. Varesalg (bar, mad mv.) Regnskab Regnskab Note 1 Løn fast ansatte Løn, kunstnerisk ledelse Løn, øvrige fastansatte Kunstnerudgifter Kunstnerhonorarer. øvrige kunstnerudgifter. Provision Øvrige spillestedsrelaterede udgifter Varekøb. Fællesudgifter, som allokeres til det regionale spillested. Leje af instrumenter og teknisk udstyr. Øvrige produktionsomkostninger Øvrige spillestedsrelaterede udgifter

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE FOR REGIONALT SPILLESTED "DET MUSISKE HUS"

FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE FOR REGIONALT SPILLESTED DET MUSISKE HUS Tlf: 9620 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK 9900 Frederikshavn CVR nr. 2022 26 70 FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE FOR REONALT

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Vega

Rammeaftale om det regionale spillested Vega Rammeaftale om det regionale spillested Vega 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Koncertvirksomhedens Fond (Vega). 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Sønderborg Kommune og Sønderborghus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Odense Kommune og Musikhuset Posten og Dexter. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen Rammeaftale om det regionale spillested Loppen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforening CB. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Stars

Rammeaftale om det regionale spillested Stars Rammeaftale om det regionale spillested Stars 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Vordingborg Kommune og Stars - Storstrøms Amts Rytmiske Spillested. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Fonden VoxHall. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE MED NOTER FOR REGIONALT SPILLESTED "DET MUSISKE HUS"

FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE MED NOTER FOR REGIONALT SPILLESTED DET MUSISKE HUS Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab RImmens Alle 89, Box 712 OK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE MED NOTER

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Fårtofts Plads 9, 1. www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 10 15 86

Læs mere

LÆSØ VARME ÅRSRAPPORT

LÆSØ VARME ÅRSRAPPORT Tlf: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab LÆSØ VARME A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten e fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 96 56 17 00 hirtshals@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 18, Box 78 OK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSRÅD ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSRÅD ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

KIS REMA1000 HØJE TAASTRUP ÅRSRAPPORT 1. REGNSKABSÅR

KIS REMA1000 HØJE TAASTRUP ÅRSRAPPORT 1. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 1666 esbjerg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Bavnehøjvej 6 OK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab KIS REMA1000 HØJE TAASTRUP ÅRSRAPPORT 2014 1. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

HERNING SVÆVEFLYVECENTER ÅRSRAPPORT

HERNING SVÆVEFLYVECENTER ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 HERNING SVÆVEFLYVECENTER ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

Projektbeskrivelse af Copenhagen Reggae Festival 2014

Projektbeskrivelse af Copenhagen Reggae Festival 2014 Projektbeskrivelse af Copenhagen Reggae Festival 2014 Kontakt: Amir Ghomi Mobil: 2223 7537 Mail: amir.ghomi@gmail.com 1 Formål Copenhagen Reggae Festival har til formål at forene og synliggøre kunstnere

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner.

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. Punkt 3. Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. 2014-23316. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering, regnskaber og beretninger

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks analyser, vurderinger

Læs mere

MODTAGET. '" m,2015. FANiB KOMMUNE

MODTAGET. ' m,2015. FANiB KOMMUNE MODTAGET '" m,2015 FANiB KOMMUNE fanø kunstmuseum Fanø Kommune Skolevej 5-7 6720 Fanø Fanø, den 7. august 2015 Regnskab for 2014 - Fanø Kunstmuseum Med henvisning til bevilling af støtten for 2015 af Fanø

Læs mere

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk IBDO Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten på selskabets den CVR-NR.

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Danmarks Brydeforbund

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Danmarks Brydeforbund KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"),

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub Årsrapport for 2015

Lyngbygaard Golf Klub Årsrapport for 2015 Lyngbygaard Golf Klub Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 12 23 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på klubbens ordinære generalforsamling den / 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Badminton Roskilde. CVR-nr. 35154132. Årsrapport 1. januar - 31. december 2015. Foreningens 3. regnskabsår

Badminton Roskilde. CVR-nr. 35154132. Årsrapport 1. januar - 31. december 2015. Foreningens 3. regnskabsår Badminton Roskilde CVR-nr. 35154132 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Foreningens 3. regnskabsår Årsrapporten er godkendt og fremlagt på foreningens generalforsamling den 8. marts 2016 Dirigent

Læs mere

Statusrapport for TOBAKKEN

Statusrapport for TOBAKKEN Statusrapport for TOBAKKEN I denne rapport gør TOBAKKEN status over sin virksomhed de første to år af rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg og Esbjerg Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Kulturaftale for 2013-2016 og Kulturregion Nordjylland.

Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Kulturaftale for 2013-2016 og Kulturregion Nordjylland. Den revisors erklaering Til Aalborg Kommune og Kulturministeriet Vi led i revisionen af Aalborg regnskab det aflagte regnskab i Nordjylland 2013 (tidligere for perioden 1. januar 2013-31. 2013, der andrager

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5.

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5. GODSET Jens Holms Vej 5 6000 Kolding T: 7979 1060 M: godset@kolding.dk W: www.godset.net PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER VIRKSOMHEDSPLAN 2015 RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015 Godsets

Læs mere

Socialpolitisk Forening CVR-nr. 16 96 59 28

Socialpolitisk Forening CVR-nr. 16 96 59 28 Socialpolitisk Forening CVR-nr. 16 96 59 28 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

Læs mere

Regnskab. for. Folkekirkens Informationstjeneste i Aalborg Stift CVR-nr. 21246980

Regnskab. for. Folkekirkens Informationstjeneste i Aalborg Stift CVR-nr. 21246980 0 INFOTJENESTEN AALBORG STIFT Regnskab for Folkekirkens Informationstjeneste i Aalborg Stift CVR-nr. 21246980 Resultatopgørelse 1. januar 31. december 2014 Balance pr. 31. december 2014 INFOTJENESTEN AALBORG

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. Årsregnskab 2015

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. Årsregnskab 2015 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V Årsregnskab 2015 29. marts 2016 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI PETER FABERS VEJ 45, 2. TH., 8210 ÅRHUS V 16. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI PETER FABERS VEJ 45, 2. TH., 8210 ÅRHUS V 16. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI PETER FABERS

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival CVR-nr. 27 75 57 12. Årsrapport 2009/10

Sorø Internationale Musikfestival CVR-nr. 27 75 57 12. Årsrapport 2009/10 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival CVR-nr. 27

Læs mere

INTER-COM, VEJLE APS 2011/12

INTER-COM, VEJLE APS 2011/12 Tlf: 76 42 94 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejle@bdo.dk Havneparken 1 www.bdo.dk DK-7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 7020222670 INTER-COM, VEJLE APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten

Læs mere

Seek4Cars ApS. Årsrapport 2009/10

Seek4Cars ApS. Årsrapport 2009/10 Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk 9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 70 Seek4Cars ApS Årsrapport 2009/10 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Årsrapport 2011. Den Boligsociale Fond Herredsvejen 2 3400 Hillerød

Årsrapport 2011. Den Boligsociale Fond Herredsvejen 2 3400 Hillerød Årsrapport 2011 Den Boligsociale Fond Herredsvejen 2 3400 Hillerød Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012 Dirigent Foreningsoplysninger Forening Den

Læs mere

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS ÅRSRAPPORT Års 29.

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Komplementarselskabet Asschenfeldt, Tyskland Super 20 ApS CVR-nr. 30549953. Årsrapport 2014. Dirigent

Komplementarselskabet Asschenfeldt, Tyskland Super 20 ApS CVR-nr. 30549953. Årsrapport 2014. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Asschenfeldt,

Læs mere

AAGE V. JENSENS FOND ÅRSREGNSKAB 2014

AAGE V. JENSENS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisions aktieselskab Havneholmen 29 OK-1561 København V CVR-nr. 2022 26 70 AAGE V. JENSENS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 Adresse Kampmannsgade

Læs mere

Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04. Intern årsrapport

Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04. Intern årsrapport Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04 Intern årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8,

Læs mere

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 herningæbdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 2022 26 70 revisionsaktieselskab HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPRT 2013 CVR-NR. 13 65 36 74 1 INDHLDSFRTEGNELSE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Store Fuglede Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7221 CVR-nr. 52323614 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Revisionsprotokollat af 7. april 2014 (side 253-259) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Revision af årsregnskabet for 2013

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MOOS+LOOFT APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 - den Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurde ringer og anbefalinger vedrørende

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene Vest

Ejerforeningen Fjordstokkene Vest Ejerforeningen Fjordstokkene Vest Årsrapport 2011 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem af RevisorGruppen Danmark og

Læs mere

EJENDOMSSELSKABET HJULMAGERVEJ 58 A/S 24. REGNSKABSÅR

EJENDOMSSELSKABET HJULMAGERVEJ 58 A/S 24. REGNSKABSÅR Tlf: 96 2 76 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-99 Frederikshavn CVR-nr. 2 22 26 7222267 EJENDOMSSELSKABET HJULMAGERVEJ 58 A/S ÅRSRAPPORT

Læs mere

Foreningen Roskilde Festival CVR-nr Indsamlingsregnskab for perioden 1. oktober oktober 2015

Foreningen Roskilde Festival CVR-nr Indsamlingsregnskab for perioden 1. oktober oktober 2015 Foreningen Roskilde Festival CVR-nr. 39 12 27 15 Indsamlingsregnskab for perioden 1. oktober 2014 1. oktober 2015 Indsamlingsregnskab for Foreningen Roskilde Festival Indholdsfortegnelse Side Stamoplysninger

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Det Musiske Hus

Aftale om drift af det regionale spillested Det Musiske Hus Aftale om drift af det regionale spillested Det Musiske Hus Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg og Det Musiske Hus (DMH), Frederikshavn. Det Musiske Hus består af to huse Det Musiske Hus og Maskinhallen

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015 CVR-nr. 10305217 28. maj 2015 Årsrapport 1. april 2014 til 31. marts 2015 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Ledelsespåtegning

Læs mere

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015.

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015. Tlf.: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOTEL AMERIKA A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

Himmerland Golf Klub Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø

Himmerland Golf Klub Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø CVR-nr. 10 66 62 95 Årsrapport for 2015 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 09.04.16 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

Samarbejdsaftale 2012-2014. mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale 2012-2014. mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale 2012-2014 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted,

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT Års 2015

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. juni 2015.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. juni 2015. Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: Tapperiet

Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: Tapperiet Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: Tapperiet 1. Indledning Denne ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020 indsendes elektronisk senest den 29. februar

Læs mere

Regnskab. for. 1. januar - 31. december 2013. CVR-nr. 21246980

Regnskab. for. 1. januar - 31. december 2013. CVR-nr. 21246980 Folkekirkens Regnskab for CVR-nr. 2124698 i Aalborg Stift 1. januar - 31. december 213 Balance pr. 31. december 213 INFOTJENESTEN Aalborg den 4. marts 214 / Regnskabet viser et efter hensaettelse til af

Læs mere

Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup. CVR-nummer: 34 67 57 67. ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31.

Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup. CVR-nummer: 34 67 57 67. ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup CVR-nummer: 34 67 57 67 ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. december 2015 3. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger... 3 Bestyrelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Antenneforeningen Trekanten

Antenneforeningen Trekanten Antenneforeningen Trekanten Årsrapport 214 Himmelev Bygade 7 Postbox 116 4 Roskilde CVR-nr. 33 78 5 24 T: 4636 6 F: 4636 77 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem af RevisorGruppen Danmark og BKR International

Læs mere

Mou Hallen CVR-nr. 43 01 66 28

Mou Hallen CVR-nr. 43 01 66 28 CVR-nr. 43 01 66 28 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

C "z. Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission. CVR-nr. 17501682 S K*

C z. Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission. CVR-nr. 17501682 S K* Mer Revision A/S Registrerede Revisorer Ledreborg Allé 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 Tlf: 4632 5632 Fdx: 4632 5631 revisor@rnerrovlgon.dk www.merrevislon.dk C "z 0 >2. mama«. tt) (9 Ø _.< o > (9 uj

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Vildbjerg Vandværk A.m.b.a.

Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Resultatopgørelse for året 1. januar 31. december 2014 i kr. 2013 i kr. Afregning af vand: Salg af vand... 5.444.747 4.686.483 Grønne afgifter... 3.618.662

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Astrup Sogns Menighedsråd. i Hjørring Nordre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8460. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Astrup Sogns Menighedsråd. i Hjørring Nordre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8460. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Astrup Sogns Menighedsråd i Hjørring Nordre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 8460 CVR-nr. 64458515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Bælum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8346. CVR-nr. 52026415. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Bælum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8346. CVR-nr. 52026415. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Bælum Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8346 CVR-nr. 52026415 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere