Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:"

Transkript

1 Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr ) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk. 9. (Kirsten Aaskov Mikkelsen, Cato Baldvinsson og Steen Mejer) Ved brev af 30. juni 2008 har advokat A på vegne af K klaget over, at Finanstilsynet ved brev af 2. juni 2008 ikke har meddelt dispensation i henhold til lov om finansiel virksomhed 199, stk. 9, 3. pkt., således at en kommende intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for koncernen. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: 199, stk. 9, 3. pkt. indeholder mulighed for, at tilsynet i særlige tilfælde kan dispensere fra 199, stk. 9, 1. pkt. og dermed tillade, at revisionschefen udfører revisionsopgaver i virksomheder uden for koncernen. Muligheden er tiltænkt anvendt i de meget sjældne tilfælde, hvor virksomhedens størrelse gør, at den omfattes af kravet om at oprette en intern revision, men hvor virksomheden ikke har mulighed for at tiltrække og fuldtidsbeskæftige en kvalificeret intern revisor. Formålet med 199, stk. 9 og 10 er at beskytte revisionschefens uafhængighed. Som led heri afgrænser bestemmelserne revisionschefens arbejdsområde til revisionsopgaver inden for koncernen. På baggrund af selskabets beskrivelse vurderer Finanstilsynet ikke, at der er tale om så særligt et tilfælde, at der kan dispenseres. Dispensationen gives derfor ikke. Opmærksomheden henledes på, at der ikke er krav om, at revisionschefen skal ansættes på fuld tid, men blot at denne kun reviderer og kun gør dette inden for koncernen. I klagebrevet af 30. juni 2008 har advokat A anført: For Erhvervsankenævnet nedlægges følgende 1. Påstand 1.1 Klagerens ansøgning om dispensation fra 199, stk. 9, 1. pkt. i Lovbekendtgørelse af 22. maj 2008 nr. 376 om finansiel virksomhed ( LFV ), jf. LFV 199, stk. 9, 2. pkt. skal imødekommes med den virkning, at der gives Klageren dispensation til at tillade, at en kommende intern revisionschef må udføre revisionsopgaver i virksomheder uden for Klagerens koncern. Til påstanden er knyttet den proceserklæring, at en kommende intern revisionschef ikke vil blive pålagt sådanne andre arbejdsopgaver, som gør ham inhabil i funktionen som intern revisor. 3. Sagsfremstilling 3.1 Klagerens primære forretningsområder er tegning af bygnings- og løsøreforsikringer for erhvervsvirksomheder, familieforsikringer for private samt motorkøretøjsforsikringer for begge kundegrupper. Igennem de seneste år har Klageren reduceret kompleksiteten af sin forretning ganske betydeligt. Klageren er således ophørt med at tegne patientforsikring, ejerskifteforsikring og arbejdsskadeforsikring. 3.2 Klagerens virksomhed er overordnet reguleret af LFV. Derudover er der, for så vidt angår revision, i LFV 199,

2 stk. 11 givet hjemmel til, at Finanstilsynet i bekendtgørelsesform kan fastsætte nærmere regler om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner Med hjemmel i LFV 199, stk. 11 blev der den 11. december 2006 udstedt en bekendtgørelse nr. 1363, der blandt andet regulerer, hvornår en finansiel virksomhed skal have en intern revisionschef. I bekendtgørelsens 30, stk. 1 står som følger: I skadesforsikringsselskaber, der i henhold til den senest godkendte årsrapport har en årlig bruttopræmieindtægt på 2 mia. kr. og i det seneste regnskabsår i gennemsnit har haft 50 eller flere fuldtidsansatte, skal der oprettes en intern revision 3.4 Denne bestemmelse er nu ophævet og der er i stedet med hjemmel i samme LFV 199, stk. 11 udstedt en bekendtgørelse af 22. oktober 2007 nr ( Revisorbekendtgørelsen ). I Revisorbekendtgørelsen er indsat en ny regel i 9, stk. 3 om intern revision: I virksomheder, der i de to seneste regnskabsår på balancetidspunktet i gennemsnit har haft 125 eller flere fuldtidsansatte, skal der oprettes en intern revision. 3.5 Kriterierne for, hvornår et skadesforsikringsselskab skulle have en intern revision i henhold til den dagældende bekendtgørelse medførte, at Klagerens virksomhed indtil 1. januar 2008 ikke var omfattet af dette krav. 3.6 Imidlertid har Klageren i alt 126 fuldtidsansatte og har gennemsnitligt beskæftiget 134 fuldtidsansatte igennem de seneste to regnskabsår (dvs og 2007) målt på balancetidspunktet. Således er Klageren pr. 1. januar 2008 blevet omfattet af reglerne om intern revision med den følge, at bestyrelsen skal foranledige, at der ansættes en intern revisionschef. 3.7 Klagerens størrelse og den drevne virksomheds kompleksitet medfører, at det som forudsat i Revisorbekendtgørelsen - ikke er muligt at fuldtidsbeskæftige en intern revisionschef. Klageren er af den opfattelse, at Klageren kun vil kunne beskæftige en intern revisionschef ca. 400 timer om året. Følgelig er der sådanne særlige grunde, der kan begrunde, at den interne revisionschef må udføre revisionsopgaver i virksomheder uden for Klagerens koncern. Det skal føjes til, at Klageren vurderer, at det ikke med et så afgrænset stillingsindhold på deltid vil være muligt at kunne tiltrække en tilstrækkelig kvalificeret ansøger 3.8 Ved lov af 10. juni 2003 nr. 453 er der tilført en ny 198, stk. 9 (i dag 199, stk. 9, jf. lovbekendtgørelse af 22. maj 2008 nr. 376), som giver adgang til, at Finanstilsynet kan dispensere fra kravet om intern revision. Bestemmelsen i 199, stk. 9 bestemmer som følger: Bestyrelsen kan ikke tillade, jf. 80, stk. 1, at interne revisions- og vicerevisionschefer udfører revisionsopgaver i virksomheder udenfor koncernen. Bestyrelsen kan heller ikke tillade, at interne revisions og vicerevisionschefer udfører andet arbejde end revisionsopgaver i virksomheder indenfor koncernen eller i virksomheder indenfor samme administrationsfællesskab. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde dispensere fra 1. pkt. 3.9 På denne baggrund indgav Klageren den 3. marts 2008 en ansøgning om dispensation fra LFV 199, stk. 9, 1. pkt., hvori Klageren anmodede om dispensation til at tillade, at en intern revisionschef udfører revisionsopgaver i virksomheder udenfor Klagerens koncern Ved brev af 2. juni 2008 meddelte Finanstilsynet afslag på dispensationsansøgningen. Denne afgørelse og den anførte begrundelse er Klageren uenig i, hvilket har givet anledning til denne klage. 4. Argumentation 4.1 Afgørelsens begrundelse

3 Finanstilsynets afslag på dispensationen er baseret på følgende præmisser: at muligheden for at meddele dispensation er tiltænkt anvendt i meget sjældne tilfælde og at der ikke for Klagerens vedkommende er tale om et så særligt tilfælde, at der kan dispenseres, at formålet med forbuddet mod, at en intern revisionschef udfører andet revisionsarbejde uden for virksomheden og koncernen er at beskytte den interne revisors uafhængighed, og at der ikke er krav om, at en intern revisor ansættes på fuld tid, men blot at denne kun reviderer og kun gør dette inden for koncernen. Klageren har herved noteret sig, at der også efter Finanstilsynets opfattelse er grundlag for dispensation, såfremt der er tale om et særligt tilfælde samtidig med at kravet om habilitet overholdes. 4.2 Ad. præmis (a): Præmis (a) er uddybet i Afgørelsen ved Finanstilsynets fremhævelse af, at muligheden for dispensation er tiltænkt anvendt i de meget sjældne tilfælde, hvor virksomhedens størrelse gør, at den omfattes af kravet om at oprette en intern revision, men hvor virksomheden ikke har mulighed for at tiltrække og fuldtidsbeskæftige en kvalificeret intern revisionschef. Finanstilsynets opfattelse af, hvornår der kan gives dispensation er citeret direkte fra forarbejderne til 199, stk. 9 (tidligere 198, stk. 9). Finanstilsynets vurdering af, at der ikke er tale om et dispensationstilfælde i denne sag er fejlagtig set ud fra de af Klageren beskrevne forhold. Dette begrundes først og fremmest i, at der i forarbejderne til bestemmelsen i 199, stk. 9 samt i Lov om finansiel virksomhed med kommentarer direkte står som eksempel, at dispensationsmuligheden tænkes anvendt i en situation som den foreliggende. Endvidere har Klageren i selve dispensationsansøgningen oplyst for Finanstilsynet, (i) at Klageren i betydelig grad har reduceret kompleksiteten af forretningen, (ii) at der ikke vil være tilstrækkeligt med arbejde til at fuldtidsbeskæftige en intern revisionschef og det dermed kan blive svært at finde kvalificeret arbejdskraft. Endelig er antallet af fuldtidsansatte medarbejdere i Klageren (pt. 126 medarbejdere) kun lige over grænsen for, hvornår en virksomhed, ifølge revisorbekendtgørelsen, skal ansætte en intern revisionschef (125 medarbejdere). Det må således bero på en fejlagtig forvaltning af hjemmelen, at Klagerens ansøgning om dispensation er blevet afvist som følge af, at der ikke foreligger særlige forhold, hvorfor denne præmis (a) ikke kan tillægges betydning i vurderingen af en dispensation. 4.3 Ad. præmis (b) I den anden centrale præmis for Afgørelsen er det anført, at formålet med LFV 199, stk. 9 og 10 er at beskytte den interne revisionschefs uafhængighed. Klageren er enig i, at en (intern) revisionschef altid skal være uafhængig og at der ikke må kunne opstå tvivl om den interne revisionschef uafhængighed. Klageren mener dog, at uafhængighedskravet ikke skal tillægges direkte betydning ved vurderingen af, om en dispensationsansøgning i henhold til LFV 199, stk. 9 skal imødekommes som følge af Klagerens forhold. De to bestemmelser i 199 modsiger ikke hinanden.

4 Bestyrelsen i en finansiel virksomhed kan aldrig tillade, at en intern revisionschef påtager sig hverv, der bevirker, at den pågældende revisor kommer i strid med habilitetsbestemmelser svarende til dem der gælder for eksterne revisorer i henhold til lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, kapital 4, jf. LFV 199, stk. 10. En meddelelse om dispensation tilsidesætter derfor ikke princippet om revisors uafhængighed, som altid skal iagttages af både den interne revisionschef og Klageren. Som følge heraf vil formålet med 199, stk. 9 ikke blive tilsidesat ved en imødekommelse af en ansøgning om dispensation til at tillade, at en intern revisionschef, efter konkret bedømmelse af Klageren i hvert enkelt tilfælde, kan udføre revisionsopgaver udenfor Klagerens koncern. På den baggrund kan Finanstilsynets præmis (b) ikke tillægges betydning i vurderingen af dispensationsansøgningen. 4.4 Ad. præmis (c) Det er anført i Afgørelsen, at Klageren ikke er forpligtet til at ansætte en intern revisionschef i en fuldtidsstilling. Denne opfattelse er Klageren enig i, men hvis Klageren kun kan tilbyde en stilling med få arbejdstimer, vil det være vanskeligt, hvis ikke umuligt at tiltrække en kvalificeret revisor, idet denne revisor samtidigt hermed vil være forhindret i at tage arbejde udenfor Klagerens koncern og dermed ikke kan opretholde en sædvanlig lønindtægt. På den baggrund kan Finanstilsynets præmis (c) ikke tillægges betydning i vurderingen af dispensationsansøgningen. I en redegørelse af 11. juli 2008 har Finanstilsynet udtalt: Sagsfremstilling K blev ved ændringen af grænsen for krav om intern revision omfattet af kravet pr. 1. januar Kravet fremgår af revisionsbekendtgørelsens 9. Af bestemmelsens stk. 1, fremgår det, at bestyrelsen skal drøfte behovet for at oprette en intern revision under hensyntagen til virksomhedens kompleksitet. Det fremgår tillige af stk. 3, at virksomheder, der i de to seneste regnskabsår på balancetidspunktet i gennemsnit har haft 125 eller flere fuldtidsansatte, skal oprette en intern revision, dvs. at disse virksomheder under alle omstændigheder anses for komplekse. Grænsen for intern revision er fastsat ud fra en vurdering af, at finansielle virksomheder, der har flere end 125 fuldtidsansatte, altid vil have en sådan størrelse og kompleksitet, at de skal have intern revision. Finansielle virksomheder, der har færre end 125 fuldtidsansatte, kan være så komplekse, at de bør have en intern revision, men det lades op til bestyrelsen at vurdere kompleksiteten i disse virksomheder. Eftersom K ligger over grænsen på de 125 fuldtidsansatte, skal de derfor have en intern revision. K har ansøgt om dispensation i henhold til 199, stk. 9, 3. pkt. i lov om finansiel virksomhed, hvorefter tilsynet i særlige tilfælde kan dispensere fra 199, stk. 9, 1. pkt. og dermed tillade, at revisionschefen udfører revisionsopgaver i virksomheder uden for koncernen. Det fremgår af lovbemærkningerne (L , stk. 9) at: "Dispensationsmuligheden tænkes anvendt i de meget sjældne tilfælde, hvor virksomhedens størrelse gør, at den omfattes af kravet om at oprette en intern revisionsafdeling, men hvor virksomheden ikke har mulighed for at tiltrække og fuldtidsbeskæftige en kvalificeret intern revisor." I praksis har bestemmelsen været anvendt i et yderst begrænset antal sager. Dispensation er hidtil kun blevet givet i et tilfælde, hvor virksomhedens geografiske placering (på Grønland) begrundede dispensationen, og hvor dispensationen udelukkende blev anvendt til at revisionschefen tillige kunne være revisionschef i en anden konkret finansiel virksomhed, hvor tilsynet vurderede truslen mod revisionschefens uafhængighed (og risikoen for eventuelle interessekonflikter) som værende minimal. Tilsynet har derudover alene i enkelte tilfælde tilladt, at revisionschefen

5 tillige var revisor for en række ikke-erhvervsdrivende fonde, da det af tilsynet blev vurderet ikke at kunne udgøre en trussel mod revisionschefens uafhængighed. I et brev af 1. september 2008 har advokat A yderligere anført: 1.1 Finanstilsynets afslag på ansøgning om dispensation til at tillade, at en kommende intern revisionschef i Klageren tillige må udføre revisionsopgaver i virksomheder uden for Klagerens koncern, er ifølge Finanstilsynets redegørelse for sagen baseret på følgende præmisser: (a) at der ikke er tale om et sådant sjældent tilfælde, at der kan gives dispensation til Klageren, og (b) at bestemmelsen, der giver mulighed for at give dispensation, i praksis har været anvendt i et yderst begrænset antal sager og at en imødekommelse af Klagerens dispensationsansøgning vil være i strid med den nuværende praksis. 1.2 Ad. præmis (a): Et sjældent tilfælde Finanstilsynets præmis (a) er ikke korrekt set ud fra de af Klageren beskrevne forhold i klageskriftet af 30. juni 2008,. Herudover skal følgende forhold endvidere fremhæves: I overensstemmelse med almindelige fortolkningsprincipper og forvaltningsretlige principper bidrager forarbejderne til fastlæggelsen af lovens indhold og sætter rammerne for en forvaltningsmyndigheds ellers umiddelbart frie skøn til fakultativt at kunne dispensere i særlige tilfælde. Eftersom Klageren i klageskriftet har påvist, at Klagerens situation svarer direkte til det eksempel, der nævnes i forarbejderne til LFV 199, stk. 9 (og i kommentarerne dertil) som værende en situation, hvor dispensationsmuligheden er tænkt anvendt, kan Finanstilsynet ved behandlingen af Klagerens dispensationsansøgning ikke afvise denne under henvisning til, at der ikke er tale om et sådant sjældent tilfælde, at der kan gives dispensation. Forarbejderne omtaler ikke de kriterier, som Finanstilsynet synes at indlægge i sin fortolkning af, hvornår der kan gives dispensation. Hermed er der efter klagerens opfattelse tale om en indskrænkende fortolkning, som er i strid med lovgivers intention med bestemmelsen. 1.3 Ad. præmis (b): I strid med nuværende praksis Præmis (b) er uddybet i Finanstilsynets redegørelse som følger (Finanstilsynets udtalelse side 2-3): (i) Dispensation er hidtil kun blevet givet i et tilfælde, hvor virksomhedens geqografiske placering (på Grønland) begrundede dispensation, og hvor dispensationen udelukkende blev anvendt til at revisionschefen tillige kunne være revisionschef i en anden konkret finansiel virksomhed, hvor tilsynet vurderede truslen mod revisionschefens uafhængighed (og risikoen for eventuelle interessekonflikter) som værende minimal, og (ii) Tilsynet har derudover alene i enkelte tilfælde tilladt, at revisionschefen tillige var revisor for en række ikkeerhvervsdrivende fonde, da det af tilsynet blev vurderet ikke at kunne udgøre en trussel mod revisionschefens uafhængighed. Klageren forstår ikke, at det i Finanstilsynets præmis (b) anførte skulle tale imod at imødekomme Klagerens dispensationsansøgning. LFV 199, stk. 9 er efter Klagerens opfattelse ikke indsat af hensyn til særlige forhold i

6 Grønland og forarbejderne til bestemmelsen indeholder da heller ikke et geografisk og/eller afstandsmæssigt kriterium. Det eksempel, som Finanstilsynet fremhæver (citeret i pkt. 1.3 (i) ovenfor), hvor der blev meddelt dispensation, adskiller sig ydermere ikke på relevante punkter fra Klagerens forhold. Situationen er i begge sager (uafhængig af geografisk beliggenhed), at det ikke er muligt at fuldtidsbeskæftige en intern revisionschef og at det er vanskeligt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til en deltidsstilling, hvis dette samtidig indebærer, at den pågældende ikke kan få tilladelse til under iagttagelse af uafhængighedskravet at udføre revisionsarbejde uden for den finansielle virksomheds koncern for dermed at kunne oppebære en rimelig lønindkomst og et relevant jobmæssigt indhold i det daglige arbejde. Efter klagerens opfattelse har Finanstilsynet valgt en administrativ praksis i strid med LFV 199, stk. 9 s formål, som bl.a. beskrevet i forarbejderne til bestemmelsen, og denne indskrænkende praksis er Finanstilsynet forpligtet at korrigere. I et brev af 6. oktober 2006 har Finanstilsynet anført: Finanstilsynet fastholder sin redegørelse og konklusion i sagen som anført i redegørelsen af 11. juli 2008 til ankenævnet. Ad. præmis (a): Et sjældent tilfælde Finanstilsynet finder det ikke påvist af klageren, at dennes situation "svarer direkte til det eksempel, der nævnes i forarbejderne til LFV 199, stk. 9 (og i kommentarerne dertil)",. Af lovbemærkningerne til bestemmelsen i 199, stk. 9, fremgår det, at "Dispensationsmuligheden tænkes anvendt i de meget sjældne tilfælde, hvor virksomhedens størrelse gør, at den omfattes af kravet om at oprette en intern revisionsafdeling, men hvor virksomheden ikke har mulighed for at tiltrække og fuldtidsbeskæftige en kvalificeret intern revisor." Det er således ikke nævnt eksplicit, hvad der skal til for, at "virksomheden ikke har mulighed for at tiltrække og fuldtidsbeskæftige en kvalificeret intern revisor". Størrelseskravet på 125 fuldtidsansatte i henhold til 9, stk. 3, i revisionsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner) er netop fastsat ud fra en hensyntagen til, at de omfattede virksomheder har en størrelse, hvor det bør være muligt ud fra virksomhedens størrelse at tiltrække og fuldtidsbeskæftige en kvalificeret intern revisor. Finanstilsynet kan således ikke give en dispensation alene på den bagrund, at en virksomhed kun ligger lidt over grænsen for, hvornår der skal etableres en intern revision. Muligheden for at tiltrække og fuldtidsbeskæftige en kvalificeret intern revisor skal derfor være begrundet i øvrige forhold, og sådanne forhold har klager ikke påvist gør sig gældende i denne sag. Det er endvidere fremhævet i lovbemærkningerne, at dispensationsmuligheden er tiltænkt meget sjældne tilfælde. Dvs. at disse øvrige forhold skal være helt særlige, f.eks. at virksomheden befinder sig i et område, hvor virksomheden ikke har mulighed for at tiltrække og fuldtidsbeskæftige en kvalificeret intern revisor. Dette ses ikke at være tilfældet i klagerens sag. Klageren har således ikke godtgjort, at der er tale om et helt særligt tilfælde. Ad præmis (b): I strid med nuværende praksis Finanstilsynet vurderer fortsat, at den nuværende praksis fuldt ud er i overensstemmelse med bestemmelsens formål, nemlig at give dispensation i de meget sjældne tilfælde, hvor virksomheden ikke har mulighed for at tiltrække og fuldtidsbeskæftige en kvalificeret intern revisor.

7 I et brev af 3. november 2008 har advokat A anført: 1.1 Klageren er enig i, at Finanstilsynet ikke kan give dispensation alene fordi en virksomhed ligger lige over grænsen på de 125 fuldtidsansatte medarbejdere. Afgørende er det, at Klageren, der pt. har 126 fuldtidsansatte, kun vil kunne beskæftige en intern revisionschef ca. 400 timer om året, jf. klageskrift af 30. juni 2008, pkt. 3.7, og at det derfor vil være meget vanskeligt for Klageren at tiltrække en kvalificeret intern revisionschef (der opfylder revisorbekendtgørelsens krav), når den pågældende ikke må udføre revisionsopgaver i virksomheder uden for Klagerens koncern. 1.2 Finanstilsynet kan ikke lovligt indføre en intern regel (praksis), der opstiller et geografisk kriterium i dispensationsvurderingen, der afskærer det skøn, lovgiver i forarbejderne til LFV 199, stk. 9 har forudsat udøvet. Følgelig kan Finanstilsynet ikke alene under henvisning til virksomhedens geografiske placering og den praksis, Finanstilsynet fører, afskære dispensationsadgangen for Klageren. Ankenævnet udtaler: Finanstilsynets adgang til at dispensere fra lov om finansiel virksomhed 199, stk. 9, 1. og 2. pkt., hvorefter bestyrelsen ikke kan tillade interne revisionschefer at udføre arbejde uden for koncernen samt arbejde inden for koncernen, der ikke er revisionsopgaver, følger af lovens 199, stk. 9, 3. pkt. Af forarbejderne til lov om finansiel virksomhed 199, stk. 9, 3. pkt. (lovforslag L /2003 om forslag til lov om finansiel virksomhed) fremgår følgende: Dispensationsmuligheden tænkes anvendt i de meget sjældne tilfælde, hvor virksomhedens størrelse gør, at den omfattes af kravet om at oprette en intern revisionsafdeling, men hvor virksomheden ikke har mulighed for at tiltrække og fuldtidsbeskæftige en kvalificeret intern revisor. Erhvervsankenævnet finder efter det oplyste om klagerens forhold ikke, at klageren ikke har mulighed for at tiltrække og fuldtidsbeskæftige en kvalificeret intern revisor. Nævnet finder derfor ikke, at der foreligger en situation, hvor Finanstilsynet burde have anvendt den omhandlede dispensationsadgang. Erhvervsankenævnet stadfæster derfor Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. juni 2013 (J.nr. 2012-0032476) Ikke grundlag

Læs mere

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.:

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.: Kendelse af 6. august 2009 (J.nr. 2008-0018314) Klager opfylder ikke kravene til teoretisk indsigt vedrørende ejendomsformidling. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 1 og stk. 2, nr. 6. (Ingrid Henriksen,

Læs mere

..." Ved skrivelse af 2. juli 1996 meddelte Finanstilsynet bl.a. følgende: "...

... Ved skrivelse af 2. juli 1996 meddelte Finanstilsynet bl.a. følgende: ... Kendelse af 18. april 1997. 96-105.241 Medarbejderrepræsentant, der var udnævnt til økonomichef i realkreditinstitut, afskåret fra at forblive i bestyrelsen for instituttets moderfond. Realkreditlovens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 13. november 2013 (J.nr. 2013-0034464) Ej fornøden erfaring

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013 2013-12 Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning Et ægtepar klagede til ombudsmanden over, at deres kommune havde meddelt dem, at en dispensation fra deltagelse i (og betaling til) den

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. juli 2016 (2016-4038). K kunne ikke meddeles aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

"Stk. 2. Loven omfatter følgende værdipapirer:

Stk. 2. Loven omfatter følgende værdipapirer: Kendelse af 21. juni 1993. 92-67.899. Udbud af anparter i et anpartsselskab er ikke omfattet af loven. Prospektlovens 1, stk. 2. (Kirsten Levinsen, Peter Erling Nielsen og Ebbe Christensen) Advokat C har

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A. Den 10. april 2013 blev der i sag nr. 127/2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs-

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. november 2016 (J.nr. 2016-12037). Finanstilsynets afslag

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud 22. december 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer

Høring over udkast til bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Lars Clemmen Christensen Pr. email: lcc@ftnet.dk 1. november 2013 Høring over udkast til bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Danske Vandløb Att. Knud Erik Bang Pr. e-mail: bang@fibermail.dk 16. november 2015 Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Som aftalt skal jeg i det følgende kommentere Silkeborg Kommunes

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. oktober 2011 J.nr.: NMK-33-00379 Ref.: SSC AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing Dato 7. december 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/13523-10 Side 1/5 Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Elforsyning) Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Energitilsynet af 16. maj 2007 betingelserne for Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings overtagelse af Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-13.093. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 5 (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. december 2013 J.nr.: NMK-33-01384 Ref.: ARS-NMKN AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 Udvidet notat til statsrevisorerne om årsrapporterne for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

VEJLEDNING OM. overgang mellem erhvervsdrivende og ikkeerhvervsdrivende

VEJLEDNING OM. overgang mellem erhvervsdrivende og ikkeerhvervsdrivende VEJLEDNING OM overgang mellem erhvervsdrivende og ikkeerhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. Indledning... 1 2. Overgang til LEF... 2 3. Overgang fra LEF... 3 3.1

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S 19. januar 2015 Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport for 2013 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af Danske Bank A/S (Danske

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

K G/S skal derfor efter Finanstilsynets opfattelse afstå fra at udstede de påtænkte 0-kupon obligationer.

K G/S skal derfor efter Finanstilsynets opfattelse afstå fra at udstede de påtænkte 0-kupon obligationer. Kendelse af 17. juni 2002. 01-166.533. Udstedelse af 0-kupon obligationer ansås som led i almindelig formueforvaltning Lov om forsikringsvirksomhed 6. (Holger Dock, Suzanne Helsteen, Lise Høgh, Kjelde

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune.

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. august 2014 J.nr.: NMK-33-02167 Ref.: lismb-nmkn AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 3. Definition af et gebyr 4. 15, stk. 1 5. 15, stk. 2 6. 15, stk. 3 7. Retsvirkninger af

Læs mere

Tak for ordet og invitationen til at komme i dag og besvare spørgsmålet om forbrugeres retshjælpsforsikring.

Tak for ordet og invitationen til at komme i dag og besvare spørgsmålet om forbrugeres retshjælpsforsikring. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 433 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 1. september 2010 /MFT-FT Åbent samråd i BOU alm. del den 6. september 2010 samrådsspørgsmål BP af 23.

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR - 1 Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 10/9 2013 stadfæstede

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen Inuit

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til at drive Bed & Breakfast på ejendommen Charlotteparken 34

AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til at drive Bed & Breakfast på ejendommen Charlotteparken 34 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. januar 2016 J.nr.: NMK-33-02877 KlageID: 62959 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afslag på lovliggørende

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed.

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET Radio Holsted A/S Lokalradionævnet for Bramming, v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Kongensgade 70 Holsted, Vejen, Ribe og Ølgod Box 1094 Holsted

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Den 29. november 2011 blev i sag nr. 57/2010 A (advokat B) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Klagen

Læs mere

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet:

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 20. december 2000. 00-79.736. Spørgsmål om komplementars forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Aktieselskabslovens 173, stk. 8. (Finn Møller Kristensen, Suzanne Helsteen og Vagn Joensen)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Økonomistyrelsen. (Kammeradvokaten

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Endelig kunne ombudsmanden ikke kritisere, at myndighederne ikke havde fundet grundlag for at dispensere fra SU-bekendtgørelsen i den konkrete sag.

Endelig kunne ombudsmanden ikke kritisere, at myndighederne ikke havde fundet grundlag for at dispensere fra SU-bekendtgørelsen i den konkrete sag. 2015-31 Ikke kritik af afslag på SU til uddannelse i udlandet spørgsmål om offentlig anerkendelse i studielandet En far klagede på vegne af sin søn over et afslag på SU til en uddannelse i Storbritannien.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. maj 2013 (J.nr. 2012-0032589) Revisor ikke

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 16. oktober 2006 NKN-33-00327 Mje Afgørelse i sagen om

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Et forsikringsselskabs tilskud til tidligere ansattes pensionering anset for pensionstilsagn, der skulle afdækkes.

Et forsikringsselskabs tilskud til tidligere ansattes pensionering anset for pensionstilsagn, der skulle afdækkes. Kendelse af 23. oktober 1995. 94-49.804. Et forsikringsselskabs tilskud til tidligere ansattes pensionering anset for pensionstilsagn, der skulle afdækkes. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1. (Ellen

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 3. februar 2012 (J.nr. 2011-0024717) Styrelsens

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

I det følgende vil Miljøstyrelsen fremkomme med de bemærkninger, som jeres henvendelse giver anledning til.

I det følgende vil Miljøstyrelsen fremkomme med de bemærkninger, som jeres henvendelse giver anledning til. Landboforeningen Gefion Fulbyvej 15 4180 Sorø Erhverv J.nr. MST1240-00260 Ref. Tisov/Suish Den 12. juli 2010 Landboforeningen Gefions henvendelse til Ombudsmanden vedr. kommunernes administration af reglerne

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere