Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag"

Transkript

1 Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en aftale om bekæmpelse af parallelsamfund. Aftalen indeholder flere initiativer, som berører dagtilbud og skoler. Der er offentliggjort et lovforslag, der forventes fremsat i Folketinget i oktober Børne- og Ungeudvalget blev på møder den 20. juni og 15. august 2018 orienteret om Aftale om bekæmpelse af parallelsamfund. Aftalens overordnede mål er at mindske antallet af udsatte boligområder samt bidrage til at børn fra udsatte boligområder i højere grad udvikler deres sprog og generelle læringsparathed samt stifter bekendtskab med danske traditioner, normer og værdier. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har (senest i maj 2018) defineret, at Svendborg Kommune har ét udsat boligområde, som dækker Byparken/Skovparken i Svendborg by. I området er der to selvejende dagtilbud. Det er Fyrtårnet Børnegården Byparken samt Fyrtårnet Byparken Vuggestue. Aftalens initiativer har således konsekvenser for Svendborg Kommune og betyder bl.a.: Bedre fordeling af børn i børnehuse Andelen af børn fra udsatte boligområder må højst udgøre 30 pct. i hvert børnehus. Hvis kommunerne ønsker at tilbyde børn uden for udsatte boligområder en plads i et børnehus i et udsat boligområde, så skal kommunerne også tilbyde en plads i et børnehus uden for et udsat boligområde. Lovændringen gælder for kommunale, selvejende og private børnehuse og forventes at træde i kraft 1. januar Procentfordelingen for børn fra det udsatte boligområde er følgende pr. 1. august 2018: Fyrtårnet Byparkens Vuggestue 33% Fyrtårnet Børnegården Byparken 37% Dette forventes at kunne bringes ned under 30% via ændringer i visitationskriterierne. Hvis kommunerne ønsker at tilbyde børn uden for udsatte boligområder en plads i et børnehus i et udsat boligområde, skal der samtidig tilbydes en plads i et børnehus uden for et udsat boligområde. Denne regel omfatter således de to selvejende dagtilbud, der er beliggende i det udsatte boligområde. Det er vurderingen, at det obligatoriske tilbud om en anden plads udenfor det udsatte boligområde vil betyde, at langt hovedparten af forældrene vil vælge den anden plads. Antallet af børn i de to børnehuse i området vil således falde markant, og grundlaget for en økonomisk og fagligt bæredygtigt drift vil falde bort. Side 1 af 6

2 For at kunne tilbyde en plads nr. to forudsætter det endvidere, at der er tilstrækkelig kapacitet til rådighed. Ifølge Børnetalsprognosen pr. 1. august 2018 forventes der i forvejen mangel på 0-2 års pladser i Svendborg by fra 2019 og faldende antal ledige 3-5 års pladser i Svendborg by frem mod I lovforslaget fremgår en dispensationsadgang i forhold til at fravige princippet med tilbud om to pladser. Rammerne for dispensationsadgangen er ikke fastsat, da lovforslaget ikke er godkendt og bekendtgørelsen ikke er udarbejdet. Behov / ønsker Kapaciteten i dagtilbuddene i det udsatte område er: Fyrtårnet Byparken Vuggestue: års pladser Fyrtårnet Børnegården Byparken: års pladser og års pladser, inkl. udflyttergruppe i Skårup Skovmølle. Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS) har undersøgt forskellige muligheder for etablering af pladser til henholdsvis 0-2 årige og 3-5 årige, udenfor det udsatte boligområde. Mulige lokationer for et nyt børnehus er undersøgt, bl.a. Hjortøvænge 40 (Hjortøhus) samt Ørbækvej 49, 51 og 53 (Hus 53). Hjortøvænge 40 er velegnet til formålet: - Svendborg Kommune ejer Hjortøvænge (tidligere døgninstitution) - Bygningen er ledig - Det er politisk besluttet, at Hjortøvænge skal sælges - Der er mulighed for tilbygning, til eksisterende bygning Ørbækvej 51 og 53 undersøges nærmere: - Svendborg Kommune ejer bygningerne på Ørbækvej (tidligere døgninstitution) - Bygningerne er ledige - Bygningerne overvejes anvendt til brug for intern rokade mhp. at undgå yderligere økonomi til leje af kommunale faciliteter Administrationen og CETS er p.t. i samarbejde med de to berørte selvejende dagtilbud i gang med at afdække forskellige muligheder, hvor der foreløbigt er lavet beregninger på forslag 1 og 2: Forslag 1 - Etablering af et kommunalt børnehus til 0-2 års og 3-5 års pladser på Hjortøvænge Fyrtårnet Byparken Vuggestue og Fyrtårnet Børnegården Byparken forbliver på nuværende lokaliteter i det udsatte boligområde. Der etableres hermed dobbelt pladser og anvendelsen må afvente forældrenes valg af pladser fra 1. januar 2020 og frem. Forslaget indebærer, at der samtidigt etableres 0-2 års pladser til at imødekomme det stigende antal 0-2 årige i Svendborg by. Etableringen kan foregå i 2 etaper: Etape 1: Etablering af års pladser i den bestående bygning på Hjortøvænge (9 færre 0-2 års pladser i forhold til kapaciteten i de to selvejende dagtilbud). Etape 2: Etablering af års pladser ved en tilbygning Side 2 af 6

3 Forslag 2 Etablering af ét selvejende børnehus med 0-2 og 3-5 års pladser på Hjortøvænge Fyrtårnet Børnegården Byparken og Fyrtårnet Byparkens Vuggestue foreslås sammenlagt til ét selvejende dagtilbud og flyttes til en placering udenfor det udsatte boligområde til Hjortøvænge 40 i Svendborg by. Kapaciteten for 0-2 års pladser og 3-5 års pladser bibeholdes dermed til indfrielse af Pladsgarantien. En flytning betyder, at der ikke skal tilbydes to pladser, hvorved der ikke skal bruges flere pladser end i dag. Etableringen kan foregå i 2 etaper: Etape 1: Etablering af års pladser i den bestående bygning på Hjortøvænge (9 færre 0-2 års pladser i forhold til kapaciteten i de to selvejende dagtilbud). Etape 2: Etablering af års pladser ved en tilbygning. Der bygges på B-niveau, da det er inkl. en udegruppe ved Skårup Skovmølle. Herudover arbejdes der med at belyse yderligere muligheder bl.a. som alternativ til tilbygning på Hjortøvænge 40, om Ørbækvej 51 og 53 evt. kan anvendes. Forslaget indebærer, at der ikke er behov for en tilbygning til års pladser på Hjortøvænge, ved at anvende Ørbækvej 51 og 53. Hjortøvænge indrettes til ét af de to selvejende dagtilbud i det udsatte boligområde og Ørbækvej 51 og 53 til det andet selvejende dagtilbud. Herudover er muligheden for, at de to selvejende dagtilbud selv finder egnede faciliteter og løsninger Behovsanalyse Ifølge Børnetalsprognosen pr. 1. august 2018 forventes der mangel på 0-2 års pladser i Svendborg by fra 2019 og faldende antal ledige 3-5 års pladser i Svendborg by frem mod Herved kan forslag 1 og 2 opdeles i to faser, således at der først etableres 0-2 års pladser og dernæst 3-5 års pladser. Ved forslag 2: For allerede indskrevne 3-5-årige i Fyrtårnet Børnegården Byparken kan der anvises plads i andre nærliggende børnehuse, fra 1. januar Specifikke kvalitetskrav Ved tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet gælder en række principper, som blev godkendt af Børne- og Ungeudvalget 6. juni 2012 og Økonomiudvalget 19. juni Principperne vedrører placering, faglig og økonomisk bæredygtighed, sammensætning af antal 0-2 års pladser og 3-5 års pladser, større børnehuse, fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse og kvadratmeter pr. 0-2 årige samt 3-5 årige. Øvrige bemærkninger Svendborg Kommune har partnerskabsaftaler med de selvejende dagtilbud Fyrtårnet Børnegården Byparken og Fyrtårnet Byparken Vuggestue. Side 3 af 6

4 De to dagtilbud har indgået lejekontrakter med Svendborg Andelsboligforening. Sekretariat og Dagtilbud er i dialog med de to selvejende dagtilbud om løsningsmulighederne. Det har indenfor den givne tidsramme kun været muligt at beregne økonomi vedr. forslag 1 og 2. Der søges derfor en anlægsramme på baggrund af beregningerne for forslag 1, idet det forudsættes at anlægsudgiften ved en realisering af en føste etape af et evt. andet forslag vil skulle holdes indenfor denne ramme. Der fremlægges beregninger for forslag 1 og forsalg 2. Forslag 1 - Etablering af et kommunalt børnehus på Hjortøvænge 40 Samlet anlægsramme 24,8 mio. kr. fordelt således: 8,4 mio. kr. 2,0 mio. kr. 10,0 mio. kr. 4,4 mio. kr. Etape 1 Der etableres års pladser på A niveau på Hjortøhus 7,8 mio. kr. Indeholder ombygning af inde- og udeareal på Hjortøhus, inventar mm. samt en ikke realiserbar salgsindtægt af Hjortøhus (der er i de nuværende budgetter indarbejdet en salgsindtægt på ca. 2,5 mio. kr. som vil skulle udlignes, da det ikke længere er muligt at sælge Hjortøvænget 40). Økonomi Etape 2 Der etableres års pladser på A niveau i ny tilbygning 17,0 mio. kr. Indeholder en tilbygning på A - niveau som kan huse årige, personale, produktionskøkken, legeplads, P-plads mm. Samlet driftsramme: 0 0,4 mio. kr. 0,4 mio. kr. 0,9 mio. kr. Forslag 1 indbefatter en udvidelse af de nuværende driftsrammer. Driftsrammen består af bygningsmæssige driftsudgifter som indeholder El, vand, varme, vedligehold af inde- og udearealer, rengøring mm og børnetalsafhængige udgifter til en ekstra leder (differencen mellem en pædagog og en leder.) Forslag 2 - Etablering af ét selvejende børnehus med 0-2 og 3-5 års pladser på Hjortøvænge 40 Samlet anlægsramme 24,8 mio. kr. fordelt således: 8,3 mio. kr. 5,0 mio. kr. 8,0 mio. kr. 3,5 mio. kr. Etape 1 Der etableres års pladser på A niveau på Hjortøhus 10,8 mio. kr. Indeholder reetablering af nuværende faciliteter, ombygning af inde- og udeareal på Hjortøhus, inventar mm. samt en ikke realiserbar salgsindtægt af Hjortøhus (der er i de nuværende budgetter indarbejdet en salgsindtægt på ca. 2,5 mio. kr. som vil skulle udlignes, da det ikke længere er muligt at sælge Hjortøvænget 40). Side 4 af 6

5 Etape 2 Der etableres års pladser på B niveau i ny tilbygning 14,0 mio. kr. Indeholder en tilbygning på B - niveau som kan huse årige, personale, produktionskøkken, legeplads, P-plads mm. Samlet driftsramme: 0-1,1 mio. kr. -1,1 mio. kr. -0,8 mio. kr. Forslag 2 indbefatter en reduktion af de nuværende driftsrammer. Samtidig vil der være udgifter til retablering af lejemålene, hvor mindreudgiften på bygningsdriften vil kunne indgå som delvis finansiering. De nuværende driftsrammer for Fyrtårnet Børnegården Byparken og Fyrtårnet Byparken Vuggestue modregnes i de nye driftsrammer på ombygningen og tilbygningen. Dette består af bygningsmæssige driftsudgifter som indeholder El, vand, varme, vedligehold af inde- og ude arealer, rengøring mm og børnetalsafhængige udgifter reduceres med en leder (differencen mellem en pædagog og en leder.) I det nuværende lovforslag fremgår det at der afsættes en låne- og ansøgningspulje, som kommunerne kan søge til kapacitetstilpasning. De nuværende rammer for låne- og ansøgningspuljen er ikke fastsat, da lovforslaget ikke er godkendt og bekendtgørelsen ikke er udarbejdet. Svendborg kommune vil på baggrund af det endeligt vedtagne lovforslag og bekendtgørelse søge lånepuljen. Det skal dog oplyses at puljens størrelse udgør 200 mio. kr. og er fordelt udover 2019 og Hvis en kommune ikke overholder pladsgarantien skal kommunens tilskud til en dagtilbudsplads hæves til mindst 78 pct. for alle børn i dagtilbud indtil pladsgarantien igen opfyldes. I Svendborg Kommune udgør tilskud til en dagtilbudsplads 75 pct. Såfremt Svendborg Kommune ikke overholder pladsgarantien vil det betyde en nedsættelse af forældrebetalingen fra 25 pct. til 22 pct. i den periode hvor pladsgarantien ikke opfyldes. Dette svarer til 0,6 mio. kr. pr. måned eller 6,6 mio. kr. årligt. Projektets samlede udgift og periode Forslag 1 Anlægsudgift: 24,8 mio. kr. Drift: Fra 0,4 mio. kr. i 2020 til 0,9 mio. kr. årligt i 2022 og frem. Forslag 2 Anlægsudgift: 24,8 mio. kr. Drift: Fra -1,1 mio. kr. i 2020 til -0,8 mio. kr. årligt i 2022 og frem. Forventet afsluttet i 2022 Side 5 af 6

6 Forslag 1 - Etablering af et kommunalt børnehus på Hjortøvænge 40 Økonomi kr Samlet A nlægs udgif t Etape Etape Sam let anlægs pro jek t Børnetals afhængige udgifter Bygningsmæssige driftsudgifter Forældrebetaling Afledt tilskud til private Samlede likviditet, netto Forslag 2 - Etablering af ét selvejende børnehus med 0-2 og 3-5 års pladser på Hjortøvænge 40 Økonomi kr Samlet A nlægs udgif t Etape Etape Sam let anlægs pro jek t Børnetals afhængige udgifter Bygningsmæssige driftsudgifter Forældrebetaling Afledt tilskud til private Samlede likviditet, netto Acadre: 18/20189 Side 6 af 6

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Læs mere

Børnetalsprognose og kapacitet

Børnetalsprognose og kapacitet Børnetalsprognose og kapacitet 2019-2023 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi, april 2019. Acadre nr. 19/6582 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...3 2.1 Befolkningsprognosen...3

Læs mere

Projektkommissorium. Bedre fordeling af børn i daginstitutioner. Pia Elgetti, Centerleder i Center for Børn og Læring

Projektkommissorium. Bedre fordeling af børn i daginstitutioner. Pia Elgetti, Centerleder i Center for Børn og Læring Bedre fordeling af børn i daginstitutioner Projektkommissorium Projektejer Pia Elgetti, Centerleder i Center for Børn og Læring Projektleder Udviklingskonsulent, CBL Revideret 9.7. 2018 Gitte Hæsum Version

Læs mere

To aftaler om børn og dagtilbud i udsatte boligområder

To aftaler om børn og dagtilbud i udsatte boligområder Til Kopi til Fra Sagsnr. IL Indtast Kopi til Karsten Slettebo Indtast sagsnr. Planlægningsteam Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro 12 9000 Aalborg Init.: KSL 12. juni 2018 To aftaler om børn

Læs mere

Børnetalsprognose og kapacitet

Børnetalsprognose og kapacitet Børnetalsprognose og kapacitet 2017-2021 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi og Udbud, april 2017. Acadre nr. 17/7506 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...4 2.1 Befolkningsprognosen...4

Læs mere

Orientering om omsætning af lovændring om bedre fordeling i dagtilbud og obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder

Orientering om omsætning af lovændring om bedre fordeling i dagtilbud og obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder Punkt 2. Orientering om omsætning af lovændring om bedre fordeling i dagtilbud og obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder 2018-043153 Familie- og Socialudvalget fremsender til byrådets

Læs mere

Anlægstemaer i alt

Anlægstemaer i alt 1.000 kr. Oversigt over drifts- og anlægstemaer til budget 2019-22 Udvalg Temaer Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Note Driftstemaer: Teknik- og Erhvervsudvalget Ny lov vedr. parkering 897

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra regler om bedre fordeling i dagtilbud for Fyrtårnet Byparkens Vuggestue og Fyrtårnet Børnegården Byparken

Ansøgning om dispensation fra regler om bedre fordeling i dagtilbud for Fyrtårnet Byparkens Vuggestue og Fyrtårnet Børnegården Byparken Ansøgning om dispensation fra regler om bedre fordeling i dagtilbud for Fyrtårnet Byparkens Vuggestue og Fyrtårnet Børnegården Byparken I notatet er angivet den tekst, der indberettes via Børne- og Socialministeriets

Læs mere

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet: SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet Til: Dato: 13. april 2018 Sagsbeh.: AJ/BRMI/COH Sagsnr.: 1. Status I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017

Læs mere

Fastsættelse af dispensationsadgang fra nye regler om bedre fordeling i daginstitutioner

Fastsættelse af dispensationsadgang fra nye regler om bedre fordeling i daginstitutioner Til alle høringsparter Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon 33 92 93 00 sm@sm.dk www.socialministeriet.dk Sagsnr. 2018-5658 Doknr. 623762 Dato 9-11-2018 Høringsbrev vedr. ændringer af bekendtgørelse

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby 1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2016:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2016: Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 226,5

Læs mere

I alt Resume: Etablering/udbygning af 3 dagtilbud for 4-Kløveren, Gudme Børnehave og Humlebien.

I alt Resume: Etablering/udbygning af 3 dagtilbud for 4-Kløveren, Gudme Børnehave og Humlebien. Dagtilbudsområde: 4-Kløveren x 3.000 2.500 Gudme Børnehave x 855 1.912 12.752 0 Nyt dagtilbud/humlebien x 4.160 21.071 7.272 medfinansiering x -10.000-16.100 0 I alt -1.985 9.383 20.024 0 + = udgift, -

Læs mere

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.

Læs mere

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Bünyamin Simsek, Nils Petersen BØRN OG UNGE Administrationsafdelingen B og U Aarhus Kommune Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Budget 2018 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge

Budget 2018 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge Oversigt over temaer Læring for alle - det starter i dagtilbud 5.000 5.000 5.000 5.000 Puljen til mere pædagogisk personale 2.300 2.300 2.300 2.300 Unge og rusmidler 75 295 295 295 Akuthus for 0-12årige

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Sagsnr. 28.00.00-P00-15-17 Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Dato: 30.5.2018 Styrelsesvedtægten Delegations- og kompetencefordelingsplan Indhold Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Horsens Kommune

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget: orientering om regeringens strategi for et Danmark uden parallelsamfund og de indgåede delaftaler

Til Børne- og Ungdomsudvalget: orientering om regeringens strategi for et Danmark uden parallelsamfund og de indgåede delaftaler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 31. maj 2018 Til Børne- og Ungdomsudvalget: orientering om regeringens strategi for et Danmark uden parallelsamfund og de indgåede

Læs mere

Orientering om ændring af dagtilbudsloven lov 1528 af 18. december 2018 om bedre fordeling i daginstitutioner

Orientering om ændring af dagtilbudsloven lov 1528 af 18. december 2018 om bedre fordeling i daginstitutioner Til alle kommuner m.fl. Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon 33 92 93 00 sm@sm.dk www.socialministeriet.dk Sagsnr. 2018-3611 Doknr. 638763 Dato 21-12-2018 Orientering om ændring af dagtilbudsloven

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Forvaltningen foreslår, at denne opsøgende indsats i forhold til forældrene sker inden for rammerne af allerede eksisterende aktiviteter.

Forvaltningen foreslår, at denne opsøgende indsats i forhold til forældrene sker inden for rammerne af allerede eksisterende aktiviteter. Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 307636 Brevid. 3039480 Ref. CHBJ Dir. tlf. 4631 4578 charlottebj@roskilde.dk Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder 13. februar 2019 I dette

Læs mere

Bedre fordeling i daginstitutioner

Bedre fordeling i daginstitutioner Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 307636 Brevid. 3039863 Ref. CHBJ Dir. tlf. 4631 4578 charlottebj@roskilde.dk Bedre fordeling i daginstitutioner 28. februar 2019 I dette notat beskrives forslag til

Læs mere

ForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering

ForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering ForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering 18/21661 Beslutningstema Fremlæggelse af analyse af mulighed for etablering af forårssfo og beslutning om etablering af forårssfo som det pædagogiske

Læs mere

Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025

Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025 Dato 08-02-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-1-18 Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025 I dette bilag præsenteres demografiudviklingen for de 0 6 årige fra 2018 og frem til 2025.

Læs mere

Referat Børne- og Ungeudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 1

Referat Børne- og Ungeudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Referat Børne- og Ungeudvalget's møde Onsdag den 05-09-2018 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Henrik Nielsen, Karl Magnus Bidstrup, Dorthe Ullemose, Maria Haladyn, Mette Kristensen, Steen Tinning,

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et

Læs mere

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016 Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 216 Indledning. Det er analysens formål, at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.

Læs mere

NOTAT RÅDHUSET. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen. Sagsnr.: 16/16876 Doknr.

NOTAT RÅDHUSET. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen. Sagsnr.: 16/16876 Doknr. NOTAT RÅDHUSET Dagtilbudskapacitet og behov i distrikt Nord/Midt Dette notat vedrører sammenhængen mellem kapacitet til børnepasning og det forventede behov i distrikt Nord/Midt i de kommende år. Det forventede

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Kapacitetsproblemer i dagtilbud, maj 2019

Kapacitetsproblemer i dagtilbud, maj 2019 N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Kapacitetsproblemer i dagtilbud, maj 2019 Afdeling Klik her for at angive tekst. Telefon 99741310

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

1.000 kr Drift Anlæg Finansiering I alt

1.000 kr Drift Anlæg Finansiering I alt Oversigt over temaer Læring for alle - det starter i dagtilbud 5.000 5.000 5.000 5.000 Puljen til mere pædagogisk personale 2.300 2.300 2.300 2.300 Unge og rusmidler 75 295 295 295 Akuthus for 0-12årige

Læs mere

NOTAT. Status på de enkelte forslag

NOTAT. Status på de enkelte forslag GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Administration Status til Børne- og Undervisningsudvalget om tilpasning af tilbudsviften til støttekrævende børn og unge Af: Jakob Thune NOTAT I forbindelse

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Dato 11-08-2016 j./sagsnr. 28.00.00-Ø00-3-16 Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Notat udarbejdet af: Henrik Brink-Olesen Generelt om budgettildelingen på området

Læs mere

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling. Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper

Læs mere

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Renovering af ventilationsanlæg

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

.Bilag 1. De lovgivningsmæssige rammer for det obligatoriske læringstilbud og udmøntningen i København

.Bilag 1. De lovgivningsmæssige rammer for det obligatoriske læringstilbud og udmøntningen i København KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 26. april 2019.Bilag 1. De lovgivningsmæssige rammer for det obligatoriske læringstilbud og udmøntningen i København I dette notat

Læs mere

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Notat Vedrørende: Notat vedr optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Sagsnavn: Optimering af daginstitutionsstrukturen Sagsnummer: 28.03.04-A00-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen E-mail:

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Deltagere: Henrik Nielsen, Karl Magnus Bidstrup, Dorthe Ullemose, Maria Haladyn, Mette Kristensen, Steen Tinning, Torben Frost

Deltagere: Henrik Nielsen, Karl Magnus Bidstrup, Dorthe Ullemose, Maria Haladyn, Mette Kristensen, Steen Tinning, Torben Frost Referat Børne- og Ungeudvalget's møde Mandag den 12-11-2018 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Karl Magnus Bidstrup, Dorthe Ullemose, Maria Haladyn, Mette Kristensen, Steen Tinning,

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 7 Fremtidens Fritidstilbud ved Lergravsparkens Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt. Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

BØRN-OG UNGEFORVALTNINGEN ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2017

BØRN-OG UNGEFORVALTNINGEN ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2017 BØRN-OG UNGEFORVALTNINGEN ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2017 Lovliggørelse af lokaler til SFO Lokalerne i den tidligere Færdselsskole på Risingskolen har fået dispensation fra Byggemyndigheden til at kunne anvendes

Læs mere

Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune

Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune 1 Indhold Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune...3 Baggrund...3 Styringsprincipper

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

1 Indledning 1.1 Baggrund I forligsteksten for budget 2012 indgår ejendomsområdet med følgende:

1 Indledning 1.1 Baggrund I forligsteksten for budget 2012 indgår ejendomsområdet med følgende: Økonomi og Beskæftigelse Byrådssekretariat Sagsnr. 190784 Brevid. 1391828 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Ejendomseffektiviseringer i budget 2012 11. januar 2012 1 Indledning

Læs mere

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Svendborg Kommune anviser pladser til de kommunale og selvejende dagtilbud, herunder dagpleje og børnehuse. Du kan læse om Svendborg Kommunes kommunale og selvejende

Læs mere

Børn fra udsatte boligområder i daginstitutioner

Børn fra udsatte boligområder i daginstitutioner Velfærdspolitisk Analyse Børn fra udsatte boligområder i daginstitutioner Regeringen har d. 28. maj indgået aftale med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkepartiet om bedre fordeling

Læs mere

NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven

NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 306054 Brevid. 2822261 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven 17. maj 2018 I juni 2017 indgik regeringen

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole Nr. 2019 2020 2021 2022 Investering LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder -0,10-0,10-0,10-0,10 0,00 Skoler 0.-9. klasse LAER 6 LAER 7 Ændring af aldersgrupper for opkrævning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om flere boliger og lavere husleje i det almene boligbyggeri som følge af det lave renteniveau

Forslag til folketingsbeslutning om flere boliger og lavere husleje i det almene boligbyggeri som følge af det lave renteniveau Beslutningsforslag nr. B 129 Folketinget 2018-19 Fremsat den 1. marts 2019 af Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF) Forslag til folketingsbeslutning om flere boliger og lavere husleje i det

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn Punkt 2. Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn 2017-036884 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse, forslag fra Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orientering om lov om frokostmåltid i daginstitutioner mv. Folketinget har den 25. november 2008 vedtaget L 16 Forslag til lov

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 5912 Jour. nr.: Ref.: MSM Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser 1.

Læs mere

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Nærværende budgetoplæg genfremsættes på baggrund af budgetønske for 2015 og 2016 fra Dagtilbuddet Nordøsts Bestyrelse (dok 55 688-14 og 61 638-15),

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Baggrund Til budget 2011 blev det vedtaget at foretage en besparelse på koloni-/lejrskoledrift. I teksten hedder det:

Baggrund Til budget 2011 blev det vedtaget at foretage en besparelse på koloni-/lejrskoledrift. I teksten hedder det: Notat 02-05-2011 Sagsbeh: HPA Sagsnr.: 2011-7144 Dokumentnr.: 2011-52902 Børne- og Ungeområdet Effektivisering af kolonidrift Baggrund Til budget 2011 blev det vedtaget at foretage en besparelse på koloni-/lejrskoledrift.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 18-06-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Bilag 1 Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges ud fra den enkelte families dokumenterede

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. maj 2013 Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt 1. Resume Den kommunale klubafdeling på Holmstrupgårdvej 32A

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre

Læs mere

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 Bilag 1. Baggrundsnotat. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 NOTATARK Hvidovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen 1. Baggrund Folketinget vedtog den 25. november

Læs mere

Budget 2015 Anlæg 2015-18

Budget 2015 Anlæg 2015-18 Ændringsforslag til basisanlægsbudget Bilag Netto - 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Køb og salg: 8.616 1.913 12.306-13.800 Æ1 Tilpasning af salgsbudget for Tankefuld 8.616 1.913 12.306-13.800 Æ2 Veje og

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. juni 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 18:30-20:00 Carsten Møller Nielsen (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil Nielsen

Læs mere

Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018

Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018 Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 1 INDHOLD: Forudsætninger i kapacitetsberegningerne - side 3 Forudsætninger for prognose - side 4 Hørning - side 5 Ry/Knudsø

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves

Læs mere

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Baggrund... 3 Styrende elementer for kapacitetsfordeling mellem dagplejen

Læs mere

Hvis der skal tilbydes pasningsgaranti inden for dagtilbudsdistrikter er det nødvendigt at se på følgende faktorer:

Hvis der skal tilbydes pasningsgaranti inden for dagtilbudsdistrikter er det nødvendigt at se på følgende faktorer: Vedrørende: Mulighed for at tilbyde pasningsgaranti i dagtilbudsdistrikter Sagsnavn: Pasningsgaranti i dagtilbudsdistrikter Sagsnummer: 28.06.00-A26-1-14 Skrevet af: Anne Louise Nielsen E-mail: anne.louise.nielsen@randers.dk

Læs mere

Notat om kapacitetsanalyse for dagtilbud. Foråret 2018

Notat om kapacitetsanalyse for dagtilbud. Foråret 2018 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: April 2018 Tlf. dir.: 4477 2662 Fax. dir.: 4477 2725 E-mail: tln@balk.dk Kontakt: Tina Nødvig Notat om kapacitetsanalyse for dagtilbud Foråret 2018 Indledning og konklusion

Læs mere

Til Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov

Til Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 3. maj 2018 Til Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov I juni 2017 indgik regeringen

Læs mere

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Perspektivnotat Skole og dagtilbud Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2020 afsat 237,3 mio. kr.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2020 afsat 237,3 mio. kr. Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i afsat 237,3 mio. kr. Dertil skal

Læs mere