Tillæg til Affaldsplan 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til Affaldsplan 2007"

Transkript

1 Silkeborg Kommune Tillæg til Affaldsplan 2007 December 2009 Side 1 af 15

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Organisation og struktur Samarbejder på affaldsområdet Status forbrændingsegnet affald Målsætninger Regeringens affaldsstrategi Status og sigtelinier Batterier og øvrigt farligt affald Batterier Øvrigt farligt affald Henkastet affald Fremtidig landsdækkende indsats Silkeborg Kommunes indsats Fremtidige indsamlingsordninger Erhvervsaffald o. lign Dagrenovationslignende affald Øvrigt affald Farligt affald Administration og takster Modtage- og behandlingsanlæg Affaldscenter Tandskov Gjern Genbrugsplads Side 2 af 15

3 1. Indledning Silkeborg Kommunes gældende Affaldsplan 2007 blev vedtaget af byrådet i marts Affaldsplanen blev udarbejdet to år i god tid, da kommunen i forbindelse med sammenlægningen af Kjellerup, Them, Gjern og Silkeborg kommuner ønskede en ny samlet Affaldsplan. Normalt udarbejdes Affaldsplaner for fire år ad gangen, og tager udgangspunkt i de indsatsområder og affaldsstrategier regeringen udmelder. For Silkeborg Kommunes vedkommende har Miljøstyrelsen godkendt, at kommunen kan udarbejde et affaldsplantillæg for i stedet for en helt ny 4-årig plan. Nærværende Tillæg til Affaldsplan 2007 er udarbejdet på grundlag af Regeringens Affaldsstrategi Del 1 for , som udkom i marts Strategien indeholder regeringens politik og prioriteringer for affaldsområdet. Af nye indsatsområder er blandt andet øget indsamling af batterier, en skærpelse af affaldsmængden til deponi og en strategi for henkastet affald. Dette tillæg beskriver relevante elementer fra Regeringens Affaldsstrategi, som ikke er medtaget i Affaldsplan Samtidig indeholder tillægget en opdatering af enkelte steder i Affaldsplanen, som er ændret i væsentlig grad, siden planen blev vedtaget i I tillægget henvises i hvert enkelt afsnit til det relevante afsnit i Affaldsplan 2007, og tillægget er samtidig opbygget, så det svarer til opbygningen af Affaldsplan Affaldsplan 2007 er fortsat gældende med de tilføjelser og justeringer som fremgår af dette tillæg. Planen og tillægget gælder frem til d. 31. december Side 3 af 15

4 2. Organisation og struktur 2.1 Samarbejder på affaldsområdet Silkeborg Kommunes aktuelle samarbejder på affaldsområdet fremgår af nedenstående tabel 1. Tabellen erstatter afsnit 3.1 i Affaldsplan L90 Silkeborg Kommune er medlem af et fælleskommunalt affaldsselskab L90 (Leverandørforeningen af 1990 Amba). Selskabet forestår transport og forbrænding af forbrændingsegnet affald fra 13 kommuner med i alt ca indbyggere. Affaldet forbrændes dels på L90 s eget anlæg i Esbjerg (idriftsat 2003) og dels på andre forbrændingsanlæg i henhold til indgåede aftaler herom. Med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet til forbrænding af alt forbrændings-egnet affald, som generes i L90 s område, planlægger L90 at opføre et nyt forbrændingsanlæg til forbrænding af ca tons/år. Anlægget forventes taget i brug i Der henvises til uddybende status for forbrændingsegnet affald i afsnit 3. Renosyd I/S Silkeborg Kommune fortsætter Them Kommunes medlemskab af det fælleskommunale affaldsselskab Renosyd I/S. Selskabet forbrænder rest-affald indsamlet i den tidligere Them Kommune og forestår driften af Them Genbrugsplads. Udtræden kan ske efter ét års varsel dog tidligst med virkning fra d. 1. januar Feltengård Silkeborg Kommune er medlem af det fælleskommunale deponiselskab Feltengård. Selskabet deponerer deponiaffald indsamlet i den tidligere Gjern Kommune. Silkeborg Kommunes andel i og forpligtelser overfor Feltengård IS, svarer til Gjern Kommunes i det opløste fælleskommunale affaldsselskab Reno Syv I/S. Udtræden kan ske efter ét års varsel til en 1. januar. Hammel Fjernvarme Silkeborg Kommune har overtaget det opløste fælleskommunale affaldsselskab Reno Syv I/S leveringsforpligtigelser til Hammel Fjernvarme amba. Hammel Fjernvarme forbrænder forbrændingsegnet affald indsamlet via kommunale ordninger i den tidligere Gjern Kommune. Aftalen med Hammel Fjernvarme løber indtil d. 31. december Deponi.net Andelsselskabet Slamforbrænding Silkeborg Kommune er medlem af et fælleskommunalt deponiselskab Deponi.net. Selskabet forestår transport og bortskaffelse af deponeringsegnet affald fra 5 midt- og vestjyske kommuner samt Hedensted og Fanø med i alt ca indbyggere. Silkeborg Kommune er medlem af Andelsselskabet Slamforbrænding, som skal sikre håndtering af det slam, der ikke afsættes til jordbrugsformål. Side 4 af 15

5 Øvrige samarbejder Derudover er der en række andre samarbejder med private og offentlige genindvindingsvirksomheder og modtageanlæg. Tabel 1: Silkeborg Kommunes samarbejder på affaldsområdet. Side 5 af 15

6 3. Status forbrændingsegnet affald Dette afsnit supplerer afsnit 4 i Affaldsplan 2007 med en status for det forbrændingsegnede affald i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune er som tidligere nævnt medlem af L90. Den samlede mængde forbrændingsegnet affald i L90 s opland udgjorde i 2007 ca ton. Heraf udgjorde forbrændingsegnet affald fra Silkeborg Kommune ca ton svarende til ca. 10%. L90 ejer og driver i dag et forbrændingsanlæg i Esbjerg med en årlig forbrændingskapacitet på ton affald. Hertil kommer, at L90 kontraktuelt disponerer over yderligere forbrændingskapacitet på Måbjergværket v. Holstebro ( ton årligt) og andre eksterne forbrændingsanlæg i regionen. Samlet set kan L90 anvise ca ton forbrændingsegnet affald årligt. Mængden af forbrændingsegnet affald i L90 s opland overstiger altså den forbrændingskapacitet, som L90 kan disponere over. Dette betyder, at L90 må langtidsoplagre en del af det forbrændingsegnede affald. I 2007 var det f.eks. nødvendigt at langtidsoplagre ton affald. Ved udgangen af 2007 havde L90 i alt ton affald på lager. Oplagring af forbrændingsegnet affald er yderst uhensigtsmæssigt, dels fordi det er ulovligt at deponere forbrændingsegnet affald i Danmark, og dels fordi brændværdien i affaldet falder, når det oplagres i længere tid. Den geografiske placering af medlemskommunerne i L90 er vist i figur 1, sammen med en angivelse af hvilke oplande, der leverer affald til L90, og hvilke der leverer til anlæg udenfor L90 samarbejdet. Leverancer til anden side er dels Hedensted og Herning, der har særaftaler med L90, samt områder der fra før kommunalreformen er kontraktligt forpligtet til at levere til andre anlæg. Når disse kontrakter ophører, vil kommunernes affaldsmængder indgå i L90 s opland. L90 s affaldsmængde vil på den baggrund stige med ton affald årligt. Den samlede affaldsmængde i L90 s opland 1 (se figur 1) er steget med 6 % pr. år fra Denne stigning gælder også for det forbrændingsegnede affald i Silkeborg Kommune. Til sammenligning forventede Silkeborg Kommune i Affaldsplan 2007, at forbrændingsegnet affald i kommunen ville stige med 1 % pr. år. Affaldsmængderne er p.t. faldende, hvilket formentlig er en konsekvens af finanskrisen. Det forventes, at mængderne igen vil stige, når krisen aftager. For at kunne dække forbrændingsbehovet i L90 s opland, har L90 ansøgt Energistyrelsen, Miljøcenter Århus samt Silkeborg og Viborg Kommuner om at etablere et nyt forbrændingsanlæg med en kapacitet på ton affald årligt. Dette vil kunne dække forbrændingsbehovet frem til 2024 samt at afvikle de opbyggede depoter af affald indenfor en periode på 5 år fra idriftsættelse af det nye anlæg. Sagsbehandling pågår. Side 6 af 15

7 Figur 1. L90 s opland. Side 7 af 15

8 4. Målsætninger Nedenstående afsnit supplerer afsnit 6 i Affaldsplan 2007 med regeringens nye prioriterede indsatsområder i Affaldsstrategi Regeringens affaldsstrategi Regeringen sætter i sin nationale Affaldsstrategi mål for, hvad regeringen ønsker at opnå i den kommende 4-årige periode på affaldsområdet. Affaldspolitikken har overordnet tre ben: 1. Ressourcepolitik 2. Klimapolitik 3. Beskyttelse af miljø og sundhed Regeringen har opstillet syv prioriterede grundelementer til opfyldelse af sin affaldspolitik. De 7 grundelementer er: 1. Vi skal forebygge affaldsdannelsen, både mængden og farligheden 2. Vi skal reducere tabet af ressourcer 3. Vi skal reducere emissionerne af klimagasser fra affaldshåndtering 4. Vi skal reducere den samlede miljøbelastning fra affald 5. Vi skal sikre mest miljø for pengene 6. Vi skal øge kvaliteten i affaldsbehandlingen 7. Vi skal sikre en effektiv affaldssektor En sammenligning af de nye grundelementer med den tidligere affaldsstrategi giver ikke anledning til at ændre Silkeborg Byråds overordnede målsætning for affaldshåndtering fra 2007, som skal: Tilbyde borgere og virksomheder et fleksibelt og flerstrenget affaldssystem, der sikrer at: håndteringen af affaldet sker på en miljømæssig forsvarlig måde, udnyttelsen af ressourcerne i affald øges, borgerne tilbydes et fleksibelt system med valgmuligheder efter behov Ved valg af affaldshåndterings- og behandlingssystemer skal konsekvenserne for miljø, klima, arbejdsmiljø og ressourceindsatsen vurderes. I øjeblikket er der større og større fokus på klima og CO 2 udledning. Som et resultat af Kyoto aftalen vil der efter 2012 være lofter over al CO2 udledning i Danmark, dels i form af kvoter til den kvotebelagte sektor (kraft/varme sektoren og CO2-tunge industrier) og dels nationale lofter over emissioner fra de ikke kvote belagte sektorer (f.eks. affaldshåndtering, transport, mindre industrivirksomheder, individuel opvarmning og landbrug). Den ikke kvotebelagte sektor skal i Danmark reducere udledningen af CO 2 med 20% frem mod Klimapolitikken vil medføre ændringer og nye tiltag også indenfor affaldsområdet. Side 8 af 15

9 Det danske affaldshierarki, hvor mindst affald bortskaffes til deponi, mindre til forbrænding og mest skal genanvendes er i tråd med klimapolitikken. Den største energibesparelse og dermed klimaeffekt på affaldsområdet opnås typisk ved genanvendelse, idet man her sparer energien, der skal bruges ved udvindingen af råstofferne. Desuden bevarer man den energi, der er anvendt ved fremstillingen af materialerne. Modsat er deponering af bionedbrydeligt affald rigtig skidt, da der dannes metan, som er en 21 gange værre drivhusgas end CO 2. Derfor har kommunerne i Danmark siden 1997 haft pligt til at anvise forbrændingsegnet affald til forbrænding. Af det affald som bortskaffes ved affaldsforbrænding er det kun plasten i affaldet, som stammer fra fossile brændsler. Derfor er det en god idé at forbrænde affaldet, hvis man kan fortrænge kul, olie eller gas som brændsel. Silkeborg Kommune har i 2009 igangsat et arbejde med udarbejdelse af en klimastrategi for kommunen. I dette arbejde vil affaldsområdet indgå i relevant omfang. 4.2 Status og sigtelinier Ved fremlæggelse af regeringens Affaldsstrategi er der ikke opstillet sigtelinjer for genanvendelse, forbrænding og deponering. Dog er det fastsat, at der mindst skal være 65 % til genanvendelse og højest 6 % til deponering af de samlede affaldsmængder. I Silkeborg Kommunes Affaldsplan 2007 er målet for deponering 7%. Regeringens nye strategi giver derfor anledning til, at Silkeborg Kommune reducerer målet for deponi i Silkeborg fra 7 til 6%. Dette forventes opnået ved større effektivitet ved forsortering af deponeringsegnet affald. Regeringens mål om minimum 65% til genanvendelse ligger under Silkeborg Kommunes mål om 69% til genanvendelse. Kommunens mål fra Affaldsplan 2007 opretholdes. I nedenstående tabel 2 ses en status af behandlingsprocenter for Silkeborg Kommune sammenholdt med Regeringens mål i affaldsstrategien og Silkeborg Kommunes mål. Tabellen viser data for Affaldsplan 2007 sammenholdt med de nuværende data for nærværende tillæg. Status for: Silkeborg Kommunes sigtelinjer for affaldsbehandling Affaldsplan 2007 Tillæg til Affaldsplan Status Regeringens Affaldsstrategi Affaldsplan Status Regeringens Affaldsstrategi Tillæg Genanvendelse 63 % 65 % 69% 62% 65 % 69% Forbrænding 29 % 26 % 24% 29% - 25% Deponering 8 % 9 % 7% 9% 6 % 6% Tabel 2: Silkeborg kommunes behandlingsprocenter, regeringens affaldsstrategi mål samt Silkeborg Kommunes mål. 1 Status 2004 for affald i Them, Gjern, Silkeborg og Kjellerup Kommuner, 2 Regeringens mål i affaldsstrategi , 3 Silkeborg Kommunes mål for 2012, 4 opdateret opgørelse over affaldsbortskaffelsen i Silkeborg Kommune baseret på data fra Indsatsen for øget genanvendelse vil blive målrettet mod husholdningsaffaldet, idet indsamling og håndtering af det genanvendelige erhvervsaffald liberaliseres. Indsatsen for øget genanvendelse i Side 9 af 15

10 Silkeborg Kommune vil blandt andet ske ved at frasortere flere fraktioner (affaldstyper) til genanvendelse på genbrugspladserne samt øge indsatsen for at få borgerne til at hjemmekompostere. Liberaliseringen af det genanvendelige erhvervsaffald vil blandt andet betyde, at der efter 1/ oprettes et nationalt register for godkendte transportører samt modtage- og behandlingsanlæg, som virksomhederne må benytte til det genanvendelige erhvervsaffald. Kommunen skal dog fortsat håndtere det genanvendelige erhvervsaffald, som afleveres på de kommunale genbrugspladser, samt fra kommunale institutioner og virksomheder. Herudover skal kommunen fortsat anvise forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald, samt genanvendeligt erhvervsaffald, der ikke er kildesorteret. 4.3 Batterier og øvrigt farligt affald Dette afsnit er en tilføjelse til afsnit i Affaldsplan Batterier Ved implementering af Direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer har regeringen fastsat et vejledende nationalt mål om, at der i 2012 opnås en indsamlingseffektivitet på 45%. I 2008 blev der i Silkeborg, Them og Kjellerup området indsamlet 19 ton batterier svarende til 56%. Data for Gjern området har ikke været tilgængeligt Målet forventes i Silkeborg Kommune opfyldt med de eksisterende ordninger: batterier indsamles separat i forbindelse med afhentning af restaffald fra beboelsesejendomme ( læg batterierne på låget af skraldespanden ved 2 hjulede beholdere eller i kurve monteret på eller nær ved 4 hjulede beholdere). batterier kan afleveres på skoler, institutioner og lign., samt i butikker som forhandler batterier og/eller batteridrevne produkter. batterier kan afleveres på genbrugspladserne. batterier kan afleveres til vice-værtordninger, hvor disse er etableret Øvrigt farligt affald Øvrigt farligt affald kan afleveres på genbrugspladserne, i de forretninger, der sælger pågældende produkt farvehandler- og apotekerordning, og i nogle større boligbebyggelser kan beboerne aflevere farligt affald til ejendomsfunktionærerne "viceværtordning". Farligt affald som er afleveret via farvehandler-, apoteker- og viceværtordning samt på skoler o. lign. afhentes af kommunens miljøbil Mille-Jø, som transporterer affaldet til modtagepladsen på Affaldscenter Tietgensvej. Side 10 af 15

11 4.4 Henkastet affald Dette afsnit er nyt i forhold til Affaldsplan Et af indsatsområderne i Regeringens Affaldsstrategi (del 1) er en strategi imod henkastet affald i naturen og byerne. En arbejdsgruppe nedsat af Miljøministeren i 2006 vurderer at mængden af henkastet affald er stigende og udgifterne til renholdelse på landsplan udgør op mod ½ mia. kr. årligt. Det henkastede affald er ikke et alvorligt miljømæssigt problem men mere et æstetisk problem, da der typisk er tale om smidte pizzabakker, drikkevareemballage, cigaretskodder m.v. og i nogle tilfælde større aflæsninger af bygge- og anlægsaffald i det åbne land og skove. Der er altså ikke tale om farligt affald. I Silkeborg Kommune oplever vi også problemer med henkastet affald, og der bruges mange midler på opsamling af affaldet. Kommunen opgør ikke mængden af henkastet affald systematisk, men har for 2008 skønnet hvor meget affald, vi fjerner fra vejarealet (kørebaner, cykelstier, gågader, p-pladser og torve): Følgende mængder er incl. opsamlet fejesand: Fra kørebaner: ca tons/år Øvrige arealer: ca tons/år (heraf er ca. 25% fra Silkeborg midtby) Udgiften til ovenstående renholdelse beløb sig i 2008 til følgende: Silkeborg midtby (inkl. renhold efter div. arrangementer): Øvrig Silkeborg kommune: ca. 1,4 mio. kr. ca. 3,3 mio. kr. Silkeborg Kommune bruger udover dette også penge til oprydning i naturen. F.eks. bruges der årligt omkring kr. på oprensning af stryget ved Papirfabrikken i Silkeborg By. I 2008 fyldte affaldet fra stryget 3 skibscontainere Fremtidig landsdækkende indsats Arbejdsgruppen nedsat af Miljøministeren peger på, at der er behov for en langsigtet og flerstrenget strategi med mange aktører, hvis problemet skal løses. Det er dokumenteret at svineri medfører mere svineri, så god renholdelse er vigtig. Kommunerne ejer størstedelen af fællesarealerne i Danmark, og er derfor en meget vigtig medspiller. Samtidig skal der arbejdes med adfærdsændring hos os alle, da vi har forskellig opfattelse af hvornår der er tale om affald, og vi alle kan smide affald i forskellige sammenhænge. De eksisterende landsdækkende tiltag vedrørende henkastet affald er blandt andet det danske pant og retursystem på drikkevareemballage, skærpet bødestraf for at smide affald (også for private) og oprettelse af netværksorganisationen Hold Danmark Rent. Hold Danmark Rent skal arbejde med målrettede kampagner, faktisk oprydning og udvikling af værktøjer, som vil hjælpe Side 11 af 15

12 virksomheder og kommuner med at effektivisere indsatsen mod henkastet affald og danskerne til at ændre deres daglige adfærd i naturen, i byen og langs vejene Silkeborg Kommunes indsats Kommunen har besluttet at tegne støttemedlemsskab af Hold Danmark Rent, der vil teste nye kampagner samt idéudvikle og idéudveksle om bekæmpelse af henkastet affald. Herudover vil kommunens indsats blandt andet være i forbindelse med renholdelse, kampagner og happenings samt koordinering af samarbejde med lokale aktører (f.eks. lokalråd). Det overordnede mål er, at mængden af henkastet affald i kommunen skal nedbringes. Side 12 af 15

13 5. Fremtidige indsamlingsordninger Nedenstående erstatter afsnit 7.2 i Affaldsplan 2007 : 5.1 Erhvervsaffald o. lign. Efter 1/ vil det genanvendelige erhvervsaffald blive liberaliseret. Erhvervsaffaldet i silkeborg Kommune vil derefter skulle håndteres som beskrevet nedenfor Dagrenovationslignende affald Dagrenovation og dagrenovationslignende affald skal indsamles i den kommunale indsamlingsordning for restaffald. Alle virksomheder skal deltage i den kommunale indsamlingsordning for restaffald. Undtaget herfra er virksomheder, hvor der ikke naturligt opstår dagrenovationslignende affald, som f. eks ubemandede lagre Øvrigt affald Det kildesorterede genanvendelige erhvervsaffald liberaliseres efter 1/1 2010, således at det er den enkelte affaldsproducents ansvar at sortere og håndtere det genanvendelige affald i overensstemmelse med regeringens målsætninger og retningsliner. Der oprettes et nationalt register over godkendte transportører samt modtage- og behandlingsanlæg, som virksomhederne kan benytte til det genanvendelige erhvervsaffald. Genanvendeligt erhvervsaffald, som afleveres på kommunens genbrugspladser efter d. 1/ skal fortsat håndteres efter bestemmelserne i de lokale, kommunale regulativer, som dækker driften af genbrugspladser og affald fra kommunale institutioner og virksomheder. Forbrændingsegnet, deponeringsegnet og ikke kildesorteret genanvendeligt affald skal fortsat håndteres efter kommunens anvisninger Farligt affald Farligt affald i form af medicinrester, kemikalier, olie, syre, asbest, batterier, maling mm., skal indsamles til særlig behandling via kommunens indsamlingsordninger. Side 13 af 15

14 6. Administration og takster Nedenstående er et supplement til afsnit i Affaldsplan Planlægning og håndtering af affaldsaktiviteter i Silkeborg Kommune er hidtil blevet varetaget af Silkeborg Kommunes Forsyningsafdeling. I december 2008 blev forsyningsafdelingen udskilt i et særskilt aktieselskab, Silkeborg Forsyning A/S. Dette betyder, at myndigheds- og driftsopgaver på affaldsområdet nu er delt, så Silkeborg Forsyning A/S varetager drift og Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling varetager myndighedsopgaver, herunder udarbejdelse af planer og regulativer. Side 14 af 15

15 7. Modtage- og behandlingsanlæg Nedenstående er et supplement til afsnit 8.1 og afsnit 8.5 i Affaldsplan Affaldscenter Tandskov I afsnit 8.1 i Affaldsplan 2007 beskrives de affaldsaktiviteter, som foregår på Affaldscenter Tandskov. Flere af disse er under revision. Blandt andet er jordhotellet for forurenet jord nedlagt. Affaldscenteret afventer fortsat afgørelse om påbud om overgangsplan fra Miljøcenter Århus. Afgørelsen vil blandt andet stille krav til retablering samt videreførelse af diverse aktiviteter på affaldscentret. 7.2 Gjern Genbrugsplads Nedenstående afsnit erstatter afsnit 8.5 i Affaldsplan 2007 : Gjern Genbrugsplads, Lille Amerika 19, 8883 Gjern, modtager storskrald, haveaffald og farligt affald fra private og i mindre mængder affald fra erhverv. I forbindelse med et større byggeri af ferie- og fritidsboliger umiddelbart op ad pladsen, skal der findes en anden placering til genbrugspladsen. Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling har i samarbejde med Silkeborg Forsyning A/S vurderet behovet og mulighederne for placering af en ny genbrugsplads i kommunen. Det er besluttet, at pladsen placeres ved Voel, og der er udpeget et konkret areal i Kommuneplanen. Affaldsstrategisk har det været vigtigt, at den nye genbrugsplads kan dække behovet i hele den østlige del af kommunen. Pladsen skal dels kunne servicere borgerne i Gjern, der mister deres genbrugsplads, og samtidig aflaste pladsen på Tietgensvej, der i forårs-weekender er hårdt belastet. En placering ved Voel vil betyde, at borgere i Resenbro, Linå og Sejs-Svejbæk får et godt alternativ til pladsen på Tietgensvej. Det er samtidig vigtigt, at arealet af den nye genbrugsplads bliver tilstrækkeligt stort til at kunne indrette pladsen tidssvarende, og med mulighed for at aflevere samme affaldsfraktioner (typer), som på kommunens øvrige pladser. Silkeborg Kommune er p.t. ved at udarbejde en lokalplan for området, hvor den nye genbrugsplads skal placeres. Lokalplanen vil blive miljøvurderet efter Lov om Miljøvurdering. Side 15 af 15

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Affaldsplan 2009 Billund Kommune

Affaldsplan 2009 Billund Kommune Affaldsplan 2009 Billund Kommune 26. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Læsevejledning 4 3. Regeringens Affaldsstrategi 2009-12 5 3.1 Regeringens overordnede affaldspolitik 7 4. Status

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald v/suzanne Arup Veltzé, DAKOFA Konference Fossil frit Thy den 21. juni 2012 Disposition Ressourceeffektivt Europa Ressourceeffektivitet og organisk affald

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Affaldsplan 2010-2012. Balance på jorden

Affaldsplan 2010-2012. Balance på jorden Affaldsplan 2010-2012 Balance på jorden Forord til Affaldsplan 2010-2012. Jeg er glad for at præsentere Jammerbugt Kommunes første affaldsplan. Vi har allerede harmoniseret det meste af affaldssystemet

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Klintholm-kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - fællesdel December 2010 Klintholm-kommunerne Affaldsplan 2009-2012 December 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 11 Kommuner 3 12 Opbygning af affaldsplanen

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG. De 9 miljøkommuner

NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG. De 9 miljøkommuner NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel Afsnit Side Indholdsfortegnelse 3 1 Indledning 4 Læsevejledning 4 Vision og mission. 5 Formålet med

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø Dialogbaseret aftale mellem Revas og Teknik og Miljø 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Silkeborg Kommune. Affaldsplan 2007

Silkeborg Kommune. Affaldsplan 2007 Silkeborg Kommune Affaldsplan 2007 Marts 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Resume 5 2.1 Grundlag 5 2.2 Status og målsætninger 5 2.3 Husholdning 5 2.4 Erhvervsaffald 6 2.5 Takster og gebyrer

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 105 Offentligt Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Notatet uddyber RenoSams bemærkninger til lovforslag

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

Batterirapport. - en del af byen

Batterirapport. - en del af byen Batterirapport 2015 1 - en del af byen Indhold Forord... 3 Aktiviteter i 2015... 4 Kommunernes egne ordninger... 5 Indsamlingsresultater i 2015... 6 Økonomi... 8 Planlagte aktiviteter i 2016... 9 2 Forord

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Revas 2016

Arbejdsgrundlag for Revas 2016 Arbejdsgrundlag for Revas 2016 Klima- og Miljøudvalget Maj 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 TEMA: DAGRENOVATION OG DAGRENOVATIONSLIGNENDE AFFALD... 5 1. SÆRLIGE UDFORDRINGER VEDR. DAGRENOVATION OG

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte Notat Notat til Dialogforum Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. pehem/ jehni/lived Den 29. september 2011 Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 2 - kortlægning 1 Rammer for Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan.. 3 Nationale regler... 3 Kommunale planer og politikker... 5 Miljøvurdering...

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

En samfundsøkonomisk vurdering (ved Cowi) som nu offentliggøres og som her præsenteres kort.

En samfundsøkonomisk vurdering (ved Cowi) som nu offentliggøres og som her præsenteres kort. Skatteudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2008-09

Læs mere

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling Forslag til Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Bekendtgørelse om affald 1)

Bekendtgørelse om affald 1) Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk. 2-4, 51,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

affaldsplan 2005-2008

affaldsplan 2005-2008 Århus Kommunes affaldsplan 2005-2008 Århus Kommune Mag. 5. Afd. Århus Kommunale Værker December 2004 Troværdighed Respekt Engagement Indhold Forord...3 Resumé...4 Regeringens Affaldsstrategi 2005-2008...7

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: joaff@mst.dk KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse

Læs mere

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2016 01-01-2016 01.38 Affaldshåndtering Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnements pr.

Læs mere