DATO: SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl"

Transkript

1 ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl Visitation i pakker. Fra ydelse til pakkeløsning Side 2 Antallet af pakker Side 2 Pakkernes indhold Side 2 Skematisk oversigt Side 3 Pakketyper Hverdagsrehabilitering Side 3 Pakker til personlig pleje Hverdagsplejepakke 1 Side 4 Hverdagsplejepakke 2 Side 5 Hverdagsplejepakke 3 Side 5 Hverdagsplejepakke 4 Side 6 Weekendpakke 1 Side 6 Weekendpakke 2 Side 6 Aftenpakke 1 Side 6 Aftenpakke 2 Side 7 Aftenpakke 3 Side 7 Natpakke Side 8 Pakker til praktisk hjælp m.v. Rengøringspakke 1 Side 9 Rengøringspakke 2 Side 9 Servicepakke Side 9 Udskrivelsespakke Side 9 Procedurer ved pakkeløsning Visitationskriterier Side 10 Ændrede arbejdsgange Side 10 Justering af visitationer Side 10 Opfølgning/kontrol Side 10 Afregning Side 10 Opstart Side 11 Bilag Bilag 1: Skema Side 12 1

2 Ydelsespakker Fra ydelse til pakkeløsning Bevilling af ydelser til kommunens hjemmepleje er efter kommunalreformen foregået ved tildeling af ydelser på baggrund af et politisk vedtaget ydelseskatalog. Ved BUM-modellens indførelse, blev indsatserne beskrevet i et detaljeret indsatskatalog med mange enkeltydelser. Modellen medførte fokus på tidstildeling i forhold til enkelte ydelser frem for at tildele tid til en samlet opgaveløsning. Mange borgere har derfor også vanskeligt ved at bevare overblik over den hjælp, de kan forvente samt mulighederne for en omprioritering af hjælpen tilpasset det aktuelle behov. Der er foretaget mange justeringer af tidstildelingen for de enkelte indsatser, hvilket har medført en tung administrativ byrde for såvel visitationen som for udførervirksomhederne. Der har i den underliggende tid været en del kritikpunkter. Det er bl.a. blevet fremført, at tildeling af hjælp er alt for detaljeret og fratager hjemmeplejens medarbejdere muligheden for at bruge deres faglige viden ved udførelsen af arbejdet. Der har også været tale om "minut-tyrani", fordi ydelserne har været udmålt i små enheder. Med indførelse af pakker søges at sikre fokus på kerneydelser og øget rum til faglighed i hjemmeplejen, så borgerne modtager professionel omsorg og pleje, der fleksibelt kan tilpasses borgernes aktuelle behov og ønsker. Pakkerne beskrives ud fra et ønske om en visitationsmodel, der skal tilgodese brugernes individuelle behov, en forenkling af opgaverne for visitatorer, øget kompetence, frihed og ansvar til planlæggere, ledere og hjemmehjælpere samt øget fleksibilitet til brugerne. Omlægningen vil øge borgerens mulighed for at få hjælpen tilrettelagt ud fra borgerens aktuelle behov og ønsker, ligesom medarbejdernes fokus på og muligheder for fleksibelt at tilrettelægge hjælpen ud fra medarbejdernes faglige vurdering øges. Derudover reduceres de administrative opgaver i forbindelse med ydelsestildeling. Omlægningen til pakkevisitation repræsenterer således både en ændret tilgang til opgaveløsningen og en ændret dokumentationspraksis. Antallet af pakker. Hjemmehjælp ydes til borgere med midlertidigt eller varigt hjælpebehov. Pakkerne er udarbejdet med udgangspunkt i de nuværende visitationer. Dvs. at den samlede tid er grupperet i et antal pakker. Jo større antallet af pakker er, des hyppigere skal det justeres. Få pakker giver et større spillerum for udfører og færre justeringer i visitationen og en mindre stram styring af visitationerne. Pakkernes indhold. Det er tilstræbt at pakkernes indhold er fuldt ud dækkende for den hjælp, der gives, for at undgå supplerende visitationer. Der er ikke indregnet nødkaldsberedskab, den må beregnes som overhead til timetaksten. I pakkerne er guidning og psykisk pleje og omsorg i forbindelse med ydelsen indregnet. Pakkerne tildeles borgeren i forhold til dennes funktionsniveau. 2

3 Skematisk oversigt Kategori Ydelsespakke Beskrivelse af ydelsespakker Funktionsniveau 1: Hverdagsplejepakke 1 Lette begrænsninger Weekendpakke 1 Borgeren er den aktive part og kan med let (0,1-2,9) personassistance selv udføre aktiviteten Funktionsniveau 2: Hverdagsplejepakke 2 Moderate begrænsninger Weekendpakke 1 Borgeren er den aktive part og kan under Aftenpakke 1 forudsætning af moderat personassistance (3-5,9) selv udføre aktiviteten Funktionsniveau 3: Hverdagsplejepakke 3 Svære begrænsninger Weekendpakke 2 Borgeren deltager og kan under forudsæt- Aftenpakke 2 ning af omfattende personassistance udføre Natpakke aktiviteten. (6-9,9) Funktionsniveau 4: Hverdagsplejepakke 4 Totale begrænsninger Weekendpakke 2 Borgeren er ude af stand til at udføre akti- Aftenpakke 3 viteten og har behov for fuldstændig person- Natpakke assistance. (10-19,9) Pakketyper. Hverdagsrehabilitering. Fra har Folketinget vedtaget mere ensartede krav til hjemmehjælp, således at hjemmehjælp fremover vurderes og udmåles ud fra hjælp til selvhjælpsprincippet. Hverdagsrehabilitering er betegnelsen for den indsats, der målrettes borgere med nedsat funktionsevne og som derfor har behov for hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hverdagen. Hverdagsrehabilitering ydes som en midlertidig ydelse. 3

4 Formålet er at hjælpe borgeren til den bedst mulige funktionsevne og dermed en større livskvalitet. Formålet er også at udskyde eller nedsætte behovet for hjælp til personlig pleje og eller praktisk hjælp. Rehabiliteringen forgår enten i eget hjem eller i nærmiljøet som f.eks. træning i et kommunalt træningscenter eller deltagelse i lokale aktiviteter, f.eks. dagcenter mv. Der har været meget forskellig praksis i forhold til forløbet af rehabilitering fra kommune til kommune. Derfor har Folketinget vedtaget mere ensartede krav til forløbene. Hverdagsrehabilitering handler om at øge borgerens aktive deltagelse i en meningsfuld hverdag. Ved hverdagsrehabilitering foregår hjælpen, som en del af de aktiviteter, som borgeren ønsker at genoptage. Omdrejningspunktet for indsatsen er at arbejde med de funktioner, der giver mening for borgeren. Borgeren er selv med til at sætte mål for indsatsen det sikrer størst motivation og livskvalitet. Planlægning af hverdagsrehabilitering sker med udgangspunkt i borgerens muligheder for at bibeholde og forbedre funktionsevnen og forebygge funktionstab og udføres af tværfaglige teams, som er tilknyttet Den kommunale Hjemmepleje. Hverdagsrehabilitering har, siden 2012, været en del af Tårnby kommunes tilbud til borgerne. Ydelserne visiteres som pakker og oprettes efter anvisning fra hverdagsrehabiliteringsterapeuterne. Hverdagsplejepakke 1 Funktionsniveau 1: Lette begrænsninger. Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance selv udføre aktiviteten. Borgeren er i stand til at klare sin hverdag med minimal/lidt hjælp, som virker støttende i forhold til at bevare eller genvinde evnen til at varetage daglige gøremål. Borgeren er den aktive part og klarer stort set at overkomme/overskue/tage initiativ til aktiviteter. Borgeren er den aktive part, men kan have behov for let støtte og vejledning. Indeholder såvel fysisk som psykisk støtte/hjælp, f.eks. hjælp/ støtte til: ugentligt bad let daglig personlig pleje let guidning ringebesøg kropsnære hjælpemidler ernæring minimum 1 x dagligt (heri er inkluderet opvask, bære skrald ned m.m.) 4

5 Hverdagsplejepakke 2 Funktionsniveau 2: Moderate begrænsninger. Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance selv udføre aktiviteten. Borgeren er i stand til at klare sin hverdag med let/delvis støtte til fysiske som psykiske funktioner, med henblik på at borgeren bevarer eller genvinder evnen til selvstændigt at varetage daglige gøremål. Borgeren er den aktive part, men kan have behov for let støtte og vejledning. Indeholder såvel fysisk som psykisk støtte/hjælp, f.eks. let hjælp/ støtte til: personlig pleje toiletbesøg, af- og påklædning forflytninger guidning og motivering kropsnære hjælpemidler tilberedning af morgenmad, opvarmning af mad, udskæring og anretning, opfordring til at spise/drikke, snitter, opvask, affald, servering af frokost/varme mad m.m. psykisk støtte til struktur i hverdagen Hverdagsplejepakke 3 Funktionsniveau 3: Svære begrænsninger. Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. Borgeren har stort behov for støtte til fysiske som psykiske funktioner. Borgeren har vanskeligt ved at overkomme/overskue/tage initiativ Borgeren kan have behov for jævnligt tilsyn eller observation på grund af forværring i den fysiske tilstand eller på grund af psykisk ubalance. Indeholder såvel fysisk som psykisk støtte/hjælp, f.eks. delvis hjælp/ støtte til: personlig pleje toiletbesøg, af- og påklædning forflytninger guidning og motivering kropsnære hjælpemidler tilberedning af morgenmad, opvarmning af mad, udskæring og anretning, opfordring til at spise/drikke, indtagelse af mad, snitter, opvask, affald, servering af frokost/aftensmad eller varme mad m.m. psykisk støtte til struktur i hverdagen omsorg til den urolige, angste eller passive borger 5

6 Hverdagsplejepakke 4 Funktionsniveau 4: Totale begrænsninger. Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance. Borgeren kan under forudsætning af fuldstændig hjælp og/eller guidning medvirke i varetagelse af egne behov. Borgeren er ude af stand til at overkomme/overskue/tage initiativ til aktiviteter. Borgeren kan have behov for hyppige tilsyn eller observation på grund af forværring i den fysiske tilstand eller på grund af psykisk ubalance. Hjælperen er den aktive part og gør for borgeren eller handler, som borgeren ville formodes selv at have gjort. personlig pleje toiletbesøg, af- og påklædning forflytninger, typisk af 2 personer under hele besøget lift, vending, lejring guidning og motivering kropsnære hjælpemidler tilberedning af morgenmad, opvarmning af mad, udskæring og anretning, opfordring til at spise/drikke, indtagelse af mad, snitter, opvask, affald, servering af frokost/aftensmad eller varme mad m.m. struktur i hverdagen omsorg til den urolige, angste eller passive borger omsorg til den døende og dennes pårørende Weekendpakke 1 Indholdet af denne pakke svarer til hverdagsplejepakke 1-2 Weekendpakke 2 Indholdet af denne pakke svarer til hverdagsplejepakke 3-5 Aftenpakke 1 Funktionsniveau 2: Moderate begrænsninger. Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance selv udføre aktiviteten. Borgeren har nedsat funktionsevne i mindre omfang, det være sig fysisk eller psykisk. Klarer sin hverdag med let/delvis støtte til fysiske som psykiske funktioner, med henblik på at bevare eller genvinde evnen til selvstændigt at varetage daglige gøremål. 6

7 Dele af alle dagpakker, f. eks. ernæring aftensoignering toiletbesøg Aftenpakke 2 Funktionsniveau 3: Svære begrænsninger. Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. Borgeren har nedsat funktionsevne i større omfang, det være sig fysisk eller psykisk. Borgeren har stort behov for støtte til fysiske som psykiske funktioner. Borgeren har vanskeligt ved at overkomme/overskue/tage initiativ. Borgeren kan have behov for jævnligt tilsyn eller observation på grund af forværring i den fysiske tilstand eller på grund af psykisk ubalance. Dele af alle dagpakker, f. eks. Ernæring og hjælp til indtagelse aftensoignering, herunder mundpleje forflytninger toiletbesøg guidning lejring Aftenpakke 3 Funktionsniveau 4: Totale begrænsninger. Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance. Borgeren har nedsat funktionsevne i større omfang, det være sig fysisk som psykisk og har stort behov for støtte til fysiske som psykiske funktioner. Borgeren har en lille eller ingen egenomsorgsevne. Borgeren kan under forudsætning af fuldstændig hjælp og/eller guidning medvirke i varetagelse af egne behov. Borgeren er ude af stand til at overkomme/overskue/tage initiativ til aktiviteter. Borgeren kan have en forvrænget virkelighedsopfattelse og manglende erkendelse af egen situation. 7

8 Borgeren kan have behov for hyppige tilsyn eller observation på grund af forværring i den fysiske tilstand eller på grund af psykisk ubalance. Hjælperen er den aktive part og gør for borgeren eller handler, som borgeren ville formodes selv at have gjort. Dele af alle dagpakker, f. eks. Ernæring og hjælp til indtagelse aftensoignering, herunder mundpleje forflytninger og liftning toiletbesøg guidning lejring tilsyn Natpakke Funktionsniveau 3: Svære begrænsninger. Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten og/eller Funktionsniveau 4: Totale begrænsninger. Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance. Borgeren har nedsat funktionsevne i større omfang, det være sig fysisk eller psykisk. Borgeren har vanskeligt ved selvstændigt at varetage sin egenomsorg, men kan med hjælp deltage aktivt i varetagelsen af egne behov. Borgeren har stort behov for støtte til fysiske som psykiske funktioner Borgeren har vanskeligt ved at overkomme/overskue/tage initiativ. Borgeren kan have behov for jævnligt tilsyn eller observation på grund af forværring i den fysiske tilstand eller på grund af psykisk ubalance. Dele af alle dagpakker, f. eks. Ernæring og hjælp til indtagelse aftensoignering, herunder mundpleje forflytninger og liftning toiletbesøg guidning lejring tilsyn 8

9 Rengøringspakke 1 Visiteres til borgere, der har behov for let støtte og vejledning i varetagelse af den daglige husførelse: Formål: At hjælpe borgeren til at tage initiativ til, overskue, planlægge daglig husførelse. At hjælpe/guide borgeren med vedligeholdende rengøring At hjælpe borgeren med en eller flere dele af rengøringen, f.eks. støvsugning og/eller gulvvask, toilet, skift af sengetøj, afstøvning m.m. Rengøringspakke 2 Visiteres til borgere, der har meget vanskeligt ved at varetage den daglige husførelse. Borgeren kan have et stort behov for motivation, støtte eller hjælp. Formål: At hjælpe borgeren til at tage initiativ til, overskue, planlægge daglig husførelse. At hjælpe borgeren med alle dele af rengøringen. Servicepakke Visiteres til borgere, der har meget vanskeligt ved at varetage opgaver i forbindelse med tøjvask/indkøb/mad-ordning samt bank/apotek på grund af væsentlig fysisk eller psykisk svækkelse. Borgeren kan have et stort behov for motivation, støtte eller hjælp. Formål: At hjælpe borgere der på grund af væsentlig fysisk eller psykisk svækkelse ikke selv kan udfærdige bestillingsliste til indkøb, til at pakke vasketøj samt til at bestille mad via madordning. At hjælpe borgere der på grund af væsentlig fysisk eller psykisk svækkelse ikke selv kan varetage indkøb og/eller tøjvask hjælp til bankbesøg, hvis man ikke har mulighed herfor, og der ikke er mulighed for at betale på andre måder (eksempelvis PBS, kort eller netbank). Afhentning af apotekervarer, hvis man ikke har mulighed for at åbne døren for bud eller lignende eller hvis medicinen skal opbevares i aflåst boks. Udskrivelsespakke Formål: At hjælpe borgere, der på grund af væsentlig fysisk eller psykisk svækkelse efter indlæggelse ikke selv er i stand til at foretage akut indkøb, hente medicin på apotek etc. At låse op for borgere og være behjælpelig i forbindelse med bl.a. tjek af hjemmet og dets beskaffenhed. (kontrollere køleskab for gamle madvarer, se om der er sengetøj på sengen m.v.) Bevilges til borgere, der har behov for hjælp til enkelte opgaver i forbindelse med udskrivelse. Hjælpen er en enkeltstående pakke og ydes kun i forlængelse af en udskrivelse. 9

10 Procedurer ved pakkeløsning Visitationskriterier Tildeling af pakker er på samme måde, som nuværende enkeltydelser, baseret på borgerens funktionsniveau, de individuelle forhold, som gør sig gældende for udførelsen af hjælpen (f.eks. demens eller psykisk sygdom). Ændrede arbejdsgange For at give leverandøren de bedste forudsætninger for at planlægge og udføre ydelserne, udarbejder visitator: En funktionsvurdering, som uddybes med bemærkninger efter behov En bevilling(afgørelse) til borgeren, hvor hovedydelsen (pakkens navn) fremgår. Denne uddybes med bemærkninger om hvad visitator har vurderet der skal udføres. En pakkebevilling til leverandør med oplysning om hvad borger har behov for hjælp til. (f.eks. bad, ernæring, toiletbesøg) Justering af visitationer Når leverandøren skønner, at der er væsentligt ændrede forudsætninger for udførelsen af hjælpen, skal denne revisiteres. Væsentlige ændringer er: Ændring af borgerens funktionsniveau Øget tidsbehov, som overstiger forudsætningen for pakken Mindsket tidsbehov, som ligger under den tidsmæssige forudsætning for pakken Opfølgning/ Kontrol. Opfølgningen sker i dialog mellem visitator og leverandør. Der følges desuden op ved tilsyn og revurderinger i henhold kvalitetsstandarden. Stikprøvekontrol kan foretages med henblik på justering af pakkerne. Afregning. Visitationen afgør pakkernes omfang. Pakkerne udgør afregningsgrundlaget. Der afregnes efter visiterede pakker pr. måned. Beregningsgrundlaget er de aktuelt visiterede pakker, samt den konkrete fordeling på hverdage og weekends. Der er i % -fordelingen taget højde for, at weekendhjælpen også leveres på helligdage. Der tages forbehold for politisk vedtagne ændringer og ændringer i kvalitetsstandarder. Hvis en revisitation fører til: At den personlige pleje og hjælp ophører, stoppes betalingen samtidig med ydelsernes/pakkernes ophør. At den personlige pleje og hjælp ændres, sker der samtidig en ændring af afregningen gældende fra revisitationsdato. Herudover er følgende gældende: I tilfælde af en enlig borgers dødsfald ophører både ydelser og betaling på dødsdato. 10

11 Er borgeren fraværende, på midlertidig ophold eller på ophold på et af kommunens plejehjem, ophører betaling fra borgerens første hele dag på det midlertidige ophold eller plejehjem. Benyttelse af bytteretten ændrer ikke på afregningen. Når en borger indlægges på sygehus, hospice eller lignende stoppes ydelserne pr. indlæggelsesdato og tidspunkt. Opstart. Visitation i pakker er planlagt til igangsætning i 2016 Efter en nærmere aftalt periode følges der op på, om pakkestørrelserne skal reguleres. 11

12 Bilag 1: Skema Pakker, afregningstid og indhold Pakke Afregningstid Hverdagsrehabilitering pakker Vurdering v. terapeut Borger vurderes i forhold til hvilken rehabiliterende indsats, der skal iværksættes (vurderingspakke) og/eller Træning ved Træning v. terapeut terapeut(træningspakke) HVR planlægges af terapeuter: Der ydes en rehabiliterende indsats mhp at borgeren trænes til at blive selvhjulpen. Træningen tager udgangspunkt i Træning ved hjælper borgerens ressourcer, ønsker og muligheder Ugentligt bad Let personlig pleje Hverdagsplejepakke 1 1,5 timer/uge Let guidning (personlig pleje) (1 t. 30 min) Ringebesøg Kropsnære hjælpemidler Ernæring, min. 1x daglig ( heri er inkluderet opvask, bære skrald ned m.m.) Personlig pleje Toiletbesøg, af og påklædning Forflytninger Guidning og motivering Hverdagsplejepakke 2 4,2 timer/uge Kropsnære hjælpemidler (personlig pleje) (4 t 15 min) Tilberedning af morgenmad, opvarmning af mad, udskæring og anretning, opfordring til at spise/drikke, snitter, opvask, affald, servering af frokost/varme mad m.m. Psykisk støtte til struktur i hverdagen Personlig pleje Toiletbesøg, af og påklædning Forflytninger Guidning og motivering Hverdagsplejepakke 3 7,5 timer/uge Kropsnære hjælpemidler (personlig pleje) (7 t 30 min) Tilberedning af morgenmad, opvarmning af mad, udskæring og anretning, opfordring til at spise/drikke, 12

13 indtagelse af mad, snitter, opvask, affald, servering af frokost/varme mad m.m. Psykisk støtte til truktur i hverdagen Omsorg til den urolige, angste eller passive borger Personlig pleje Hverdagspakke 4 13,2 timer/uge Toiletbesøg, af og påklædning (personlig pleje) (13 t 15 min) Forflytninger, typisk af 2 personer under hele besøget lift, vending, lejring Guidning og motivering Kropsnære hjælpemidler Tilberedning af morgenmad, opvarmning af mad, udskæring og anretning, opfordring til at spise/drikke, indtagelse af mad, snitter, opvask, affald, servering af frokost/varme mad m.m. Struktur i hverdagen Omsorg til den urolige, angste eller passive borger Omsorg til den døende og dennes pårørende Weekendpakke 1 0,7 timer/uge Indhold svarer til hverdagspakke 1-2 (personlig pleje) (40 min) Weekendpakke 2 1,7 timer/uge Indhold svarer til hverdagspakke 3-5 (personlig pleje) (1 t 40 min) Ernæring Aftenpakke 1 1,5 timer/uge Aftensoignering, herunder mundpleje (personlig pleje) (1 t 30 min) toiletbesøg Ernæring Aftensoignering, herunder mundpleje Aftenpakke 2 4,5 timer/uge Toiletbesøg (personlig pleje) (4 t 30 min) Guidning Lejring Tilsyn Ernæring Aftensoignering, herunder mundpleje Aftenpakke 3 9,4 timer/uge Forflytninger og liftning (personlig pleje) (9 t 25 min) Toiletbesøg Guidning Lejring Tilsyn Dele af alle dagpakker, f.eks: 13

14 Let personlig pleje Natpakke 1 1,5 timer/uge Ernæring, hjælp til indtagelse (personlig pleje) (1 t 30 min.) toiletbesøg Aftensoignering og forflytninger/liftning af 1-2 personer Lejring Tilsyn Rengøringspakke 1 0,5 timer/uge Delopgaver fra rengøringspakke 2 (praktisk hjælp) (30 min) Rengøringspakke 2 0,9 timer/uge Støvsugning og/eller gulvvask, badeværelse, støv- (praktisk hjælp) (55 min ) aftørring samt skift af sengetøj Opgaver i forbindelse med tøjvask/indkøb/madordning Servicepakke 0,25 timer/uge Bank/apotek (praktisk hjælp) (15 min) Tøjvask i hjemmet Indkøb Låse op for borger Tjek af hjemmet (fx køleskab og madvarer; er der Udskrivelsespakke 0,25 timer/uge sengetøj på sengen etc.) (15 min) Hente medicin på apotek Akut indkøb 14

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. maj 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Ydelseskatalog for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse side Forord...3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøringer...4 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp til borgeren

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst Lovgrundlag INDSATSKATALOG Indsatskataloget er Skanderborg Kommunes udmøntning af kvalitetsstandarderne indenfor fritvalgsområdet. Dette område omfatter servicelovens 83 samt 83 a: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Personlig pleje Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Byrådet har besluttet, at der skal foretages besparelser via RKSK 3.0 og budget 2015-2018, hvor den samlede besparelse udgør 200 mio. pr. år.

Byrådet har besluttet, at der skal foretages besparelser via RKSK 3.0 og budget 2015-2018, hvor den samlede besparelse udgør 200 mio. pr. år. N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Kopi Fra Else Cathrine Ladefoged og Marie Christiansen Emne Besparelser i hjemmeplejen i relation til RKSK version 3.0 og budget 2015 2018. Sundhed og Omsorg Administrationen

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Kvalitetsstandard og indsatskatalog for personlig pleje og praktisk bistand for borgere med funktionsnedsættelser og særlige sociale problemer Januar 2013 1 Indhold Kvalitetsstandarder og indsatskatalog

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

VISITATIONSENHEDEN Januar 2011. Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp

VISITATIONSENHEDEN Januar 2011. Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp Hjemmehjælpsydelser bevilges efter Servicelovens 83 og 84. Der kan ydes hjemmehjælp både ved midlertidige funktionsevnenedsættelser og ved varige funktionsevnenedsættelser.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 1 Indhold Kvalitetsstandard Personlig hygiejne, udskillelse, ernæring 3 Kvalitetsstandard Praktiske opgaver 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Ydelsestype (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Rehabiliteringsforløb i BLIV

Rehabiliteringsforløb i BLIV KVALITETSSTANDARD FOR Rehabiliteringsforløb i BLIV (bedre liv i eget hjem) 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83a. Målgruppe Borgere der på grund af væsentlige følger af nedsat fysisk,

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser.

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser. Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83, stk. 1 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Visitationskriterier til. plejehjem plejebolig ældrebolig. Ny Holstebro Kommune

Visitationskriterier til. plejehjem plejebolig ældrebolig. Ny Holstebro Kommune Visitationskriterier til plejehjem plejebolig ældrebolig Ny Holstebro Kommune Social- og sundhedsforvaltningen December 2006 Revideret efter Social- og sundhedsudvalgets beslutning den 27.02.2007 2 Kriterier

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

YDELSESKATALOG 2012. Øvre hygiejne Hudpleje Påklædning Toiletbesøg Sengeredning Let forflytning

YDELSESKATALOG 2012. Øvre hygiejne Hudpleje Påklædning Toiletbesøg Sengeredning Let forflytning YDELSESKATALOG 2012 A. MORGENPLEJE A.1. Let A.2. Middel A.3. Omfattende A.3.1. A.4. Let bad A.5. Middel bad A.6. Omfattende bad Nedre hygiejne Hudpleje Let påklædning/ støttestrømper Katheterposeskift

Læs mere

Workshop 3. Hverdagsrehabilitering i praksis Det tværfaglige team og hjemmetrænere

Workshop 3. Hverdagsrehabilitering i praksis Det tværfaglige team og hjemmetrænere Workshop 3 Hverdagsrehabilitering i praksis Det tværfaglige team og hjemmetrænere Velkomst og præsentation Teamet består af: 14 hjemmetrænere 1 sygeplejerske 3 terapeuter 3 visitatorer 1 planlægger 1 leder

Læs mere

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration Egebjerg kommune Aftale om hjemmehjælp Servicedeklaration Servicedeklaration: Hjælpen fra hjemmeplejen i Egebjerg kommune er baseret på et gensidig tillidsforhold mellem borgeren og hjemmehjælperen, og

Læs mere

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Postadresse: Favrskov Kommune Social og Sundhed Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Indholdsfortegnelse favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 1.0

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse

Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lov om Sundhedsloven 140 Ydelseskatalog for genoptræning efter udskrivning fra sygehus Indledning og formål Ydelseskatalog er et arbejdsredskab

Læs mere

Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08

Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08 Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kvalitetsstandard for genoptræning, vedligeholdelsestræning og kørsel...5 Ydelsesbeskrivelse for genoptræning...9 Ydelsesbeskrivelse for

Læs mere

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.4 TØJVASK, V-pakke Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 30-04-2014 2013-17740 2014-61101 Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard Sekretariat og Udvikling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever:

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever: Redegørelse Fokusområderne for s værdighedspolitik er: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring samt en Værdig død. I vil vi sikre disse værdier, så

Læs mere

Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Kvalitetsstandard og indsatskatalog Personlig pleje og praktisk bistand Januar 2015 Indhold Kvalitetsstandard og indsatskatalog... 4 1.1. Trænende indsats Praktiske og personlige opgaver...10 1.1.4 Måltider,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Rudersdal kommune 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Indhold... 3 Ældrepolitik... 4 Bevilling af hjælp...

Læs mere

Om kvalitetsstandarder.

Om kvalitetsstandarder. KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OM KVALITETSSTANDARDER.... 3 ÆLDREOMRÅDETS ØVRIGE TILBUD.... 3 ÆLDREOMRÅDETS

Læs mere

Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold.

Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatspakker 2016-2017 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatsens navn Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad.

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad. Serviceinformation 2015-16 Praktisk hjælp til voksne Rehabiliteringsforløb ved praktisk hjælp til voksne Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til praktisk hjælp efter

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85:

Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85: Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85: Kategori 1 = Let støtte (let problem) Borgens forudsætninger handicapområdet: Funktionsniveauet er nedsat på få områder psykiatriområdet: Funktionsniveauet

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Ærø... 3 3.1.1 Hvem r indsatsen?... 3 3.1.2 Hvem kan modtage

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Kontraktbilag B Indsatskataloger og servicedeklaration

Kontraktbilag B Indsatskataloger og servicedeklaration Kontraktbilag B Indsatskataloger og servicedeklaration Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning I nærværende kontraktbilag findes følgende

Læs mere

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning Hørsholm Kommune 2013 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Personlig pleje, praktisk bistand og træning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information... 3

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Rudersdal kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formålet med kvalitetsstandarderne:... 3 Mål:... 3 Indhold...

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 a og Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2013 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Pleje og praktisk bistand

Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2013 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold.

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatsens navn Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107

Læs mere

#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET

#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET #split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET #split# 1. BAGGRUND I forbindelse med de udarbejdede kvalitetsstandarder på træningsområdet, er der som underliggende dokument udarbejdet følgende

Læs mere

Ydelsespakker Ishøj Kommune

Ydelsespakker Ishøj Kommune Ydelsespakker Ishøj Kommune Pakkens navn Pakkens indhold Tid i min. pr. uge Lille pakke praktisk hjælp Stor pakke praktisk hjælp Når borger søger om hjælp til den tungere rengøring, og vurderes til selv

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet 1. Indsatsens lovgrundlag 2. Formål med sygdomsspecifik rehabilitering Sundhedsloven 119 patientrettet forebyggelse At borgeren oplever rehabiliteringen

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere