Fremtidige kompetencebehov i sundhedsvæsenet med fokus på Sundhedskartellets medlemsgrupper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidige kompetencebehov i sundhedsvæsenet med fokus på Sundhedskartellets medlemsgrupper"

Transkript

1 Fremtidige kompetencebehov i sundhedsvæsenet med fokus på Sundhedskartellets medlemsgrupper Uddannelse og kompetencer for Sundhedskartellets medlemsgrupper: Scenarier om fremadrettede udfordringer, muligheder og behov Maj 2014

2 Projektbaggrund Sundhedskartellets medlemsorganisationer har besluttet at gennemføre et projekt med det formål at skabe et udvidet og gennemarbejdet grundlag for både den interne og eksterne debat om de fremtidige uddannelsesog kompetencebehov for Sundhedskartellets faggrupper. Uddannelsesministeriet har i forvejen igangsat et arbejde indenfor rammerne af en såkaldt fremsynsproces, der forudsættes at munde ud i forskellige scenarier vedrørende kompetencebehovene for de sundhedsfaglige professionsbachelorer. Sundhedskartellets projekt skal derfor sikre grundig forberedelse i relation til eventuelt kommende revisioner af relevante bekendtgørelser og studieordninger. Projektet har dog også et bredere sigte og skal derfor sikre et fundament for den almindelige debat og for indsatsmuligheder i tilknytning til behovene for uddannelse og kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse i et perspektiv mod 2020/2025. Transformationstakten i sundhedsvæsenet øges i disse år som følge af tilpasningskrav i relation til bl.a. demografiudvikling, ændrede kundskabskrav, udvikling i sygdomsmønstre, nye former for marginalisering og social ulighed i sundhed, fortsat øgede forventninger samt relativt reducerede ressourcerammer. Samfundsmæssige forandringer, herunder uddannelsernes formning af erhvervene, nye styrings- og incitamentsformer, nye former for arbejdsdeling og samarbejde mellem sundhedsaktørerne, gennemslag af velfærdsteknologiske løsninger osv. vil alt sammen påvirke de krav, der stilles til Sundhedskartellets faggrupper og medvirke til at ændre den virkelighed, Sundhedskartellets nyuddannede faggrupper skal være i stand til at håndtere, og som allerede erfarne ledere og medarbejdere løbende skal være i stand til at tilpasse sig til. Sundhedskartellets faggrupper er samtidig med til, gennem deres uddannelse og erhverv, at forme denne nye virkelighed. 2

3 Projektets formål og succeskriterier Med udgangspunkt i Sundhedskartellets projektbeskrivelse: Projektet har som primært formål at sikre et solidt fundament for kommende drøftelser af eventuelle nye bekendtgørelser og studieordninger for de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Som sekundært formål skal projektet kunne anvendes som fundament for at fremme et systematisk efterog videreuddannelsestilbud, der matcher sundhedsvæsenets og de sundhedsprofessionelles behov i et fremadrettet perspektiv. Projektet skal fokusere på og identificere sundhedsvæsenets udfordringer og tendenser og de heraf afledte kompetence- og uddannelsesbehov for kommende dimittender Projektet skal vurdere niveauerne for kompetencer i et fremadrettet perspektiv og herunder afgrænsningen af de behov, der adresseres via henholdsvis grunduddannelser eller via efterfølgende specialisering og videre uddannelse Projektet skal endvidere give et bud på, hvordan en sundhedsprofessionel bliver til i dag, herunder hvordan professionerne, gennem uddannelse og arbejde, bidrager til og kan udvikle den professionelle praksis Projektet skal fokusere på det samlede sundhedsvæsen og på alle Sundhedskartellets professioner. Hvor det er nødvendigt, fokuseres der på den enkelte faggruppe Projektet inddrager internationale erfaringer fra relevante lande, bl.a. Norge og Sverige Projektet inddrager også forskningsbaserede og forskningsorienterede arbejder og vinkler. 3

4 Projektets temaer og problemstillinger En række forskellige temaer og problemstillinger skal håndteres indenfor projektets rammer. Nedenfor er udvalgte temaer og problemstillinger listet op listen er ikke nødvendigvis udtømmende. Kortlægnings- og analysearbejdet i de fire spor vil således forventeligt give anledning til justeringer af eller supplerende temaer og Effekter for uddannelses- og kompetencebehov som følge af problemstillinger. Temaer og problemstillinger i projektet - opgaveomfang i borgerens eget hjem - anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger - nye typer af enheder og tilbud (fx sundhedscentre, akutpladser, modtagekøkkener) - fælles akutmodtagelser og former for døgnvagtordninger - nye supersygehuse med reduceret sengekapacitet - egenomsorg og ansvar for egen sundhed - borger-/patientviden og borger-/patientinddragelse - arbejdsdelinger mellem primær og sekundær sektor og mellem sundhedsaktørerne - samarbejdsformer mellem sundhedsaktørerne og mellem faggrupper - krav til kvalitet og patientsikkerhed samt dokumentation (evidens, monitorering m.v.) - styrings- og incitamentsformer - dialektik mellem samfundsforhold, erhvervsforhold og uddannelsesforhold - udvikling af professionernes identitet og ethos, i uddannelse og erhverv - lighed/ulighed i sundhed og adgang til sundhedsydelser - forebyggelse - specialiserede opgaver versus generalistopgaver - demografi og sygdomsmønstre (multisyge, kronikere mv.) - medicin håndtering 4

5 Projektets vinkler På tværs af temaer og problemstillinger anlægges det i det samlede projektforløb forskellige vinkler. Nogle af de væsentlige vinkler er beskrevet nedenfor. Vinkler i projektet I projektforløbet kortlægges og analyseres der ikke alene ud fra en teknokratisk, myndighedsbaseret vinkel, hvor strukturelle og samfundsmæssige forandringer forudsættes at medfører ændrede kompetencebehov og ændrede krav til uddannelsestilrettelæggelse men også modsat, det vil sige at uddannelse og faglige læreprocesser i sig selv er medskabende, når det gælder nye kompetencer og praksisser, som i sig selv kan bidrage til nye strukturelle og samfundsmæssige forandringer. I projektforløbet fokuseres der ikke alene på praksisformer, som er relativt standardiserede og institutionaliserede (fx faste rutiner vedrørende pleje, terapi, kost, ernæring, træning mv.) men også på individualiserede eller sammensatte praksisformer (fx i forhold til borgere med kompleks social og sundhedsmæssig situation, med mange samtidige diagnoser mv.). Projektforløbet vil være afvejende i.f.t. mangfoldigheder af kundskaber, som bringes i spil i møder mellem organisation, professionel og borger samt mellem professioner og i relationer mellem fx professionel og diverse sundhedsmæssige teknologier. Fokus vil være på ikke alene teknisk problemløsning (entydige mål, instrukser og midler fx evidens/standarder/- procedurer), men også på kompleksitet og problemløsning (diskrepans, uklarhed, modsætninger indenfor og mellem mål, instrukser og midler, manglende evidens etc.). Projektforløbet vil fokusere på nogle af de nye muligheder i forhold til brug af teknologi, fx i forhold til arbejdsdele, der kan forbedres og rationaliseres men vil også have fokus på barrierer og begrænsninger for anvendelse af teknologi. Projektforløbet vil have fokus på fælles mønstre og behov på tværs af Sundhedskartellets faggrupper men også på de særlige behov og perspektiver for den enkelte faggruppe. 5

6 Projektets opstart samt 4 spor frem mod september 2014 Projektet for Sundhedskartellet gennemføres af Implement Consulting Group (ansvarlig leverandør) i samarbejde med Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi. Projektet gennemføres med basis i en opstarts workshop med medlemsorganisationerne indenfor rammerne af 4 sammenhængende spor og med involvering af ledere og medarbejdere fra Sundhedskartellets faggrupper i såvel regionalt som kommunalt og privat regi. Projektet gennemføres i perioden fra primo maj 2014 til primo september Samfundsmæssige og institutionelle tendenser med effekter for udviklingen i uddannelses- og kompetencebehov Workshop med medlems organisationerne Fire sammenhængende spor Fremtidens uddannelses- og kompetencebehov vurderinger fra andre lande (Norge, Sverige, England og Skotland) Uddannelsesindhold og kravene i den driftsmæssige hverdag ( Hvad lærer man, hvad skal man kunne, og hvad skal man vide? ) Bearbejdning og strukturering af indspil og resultater fra aktiviteter og indsatser i de fire sammenhængende spor Udvikling af scenarier for fremadrettede uddannelses- og kompetencebehov Samlet afrapportering og dokumentation Hvad er udfordringsbilledet og tendensbilledet (mod 2020/2025) og hvilke sammenhænge er der mellem disse størrelser og de kommende års krav til uddannelse og kompetencer? 6

7 Opstarts workshop med medlemsorganisationerne + særlige interviews Der gennemføres indledningsvis en workshop med deltagelse af repræsentanter fra hver af medlemsorganisationerne. Workshoppen har til formål at sikre, at medlemsorganisationerne har mulighed for allerede i indledningsfasen at give indspil til, hvad de ser som væsentlige, overordnede temaer og problemstillinger, og hvad de selv oplever som særligt væsentlige fokusområder og udfordringer m.v. der allerede i indledningsfasen opnås et vist billede af, i hvilket omfang væsentlige, overordnede temaer og problemstillinger er faggruppe tværgående eller faggruppespecifikke Workshoppen anvendes også til at sikre en helt konkret forventningsafstemning, når det gælder det niveau for faggruppespecifikke temaer og problemstillinger, der kan adresseres indenfor rammerne af den samlede opgaveløsning. Der lægges i opgaveløsningen vægt på såvel tværgående som faggruppespecifikke forhold, men der vil også med de rammer, der er for opgaveløsningen, tids- og ressourcemæssigt være nogle klare grænser for håndteringen af faggruppespecifikke forhold. Workshop gennemføres over 3 timer og forud for workshop udfylder hver medlemsorganisation en af Implement/AUU udarbejdet skabelon bl.a. vedrørende væsentlige, overordnede temaer og problemstillinger, der bringes med ind i workshoppen. Udover de forudsatte interviews, der gennemføres som del af sporene i det samlede opgavedesign, jf. slides nedenfor, planlægges der interviews med helt særlige interessenter det vil sige Sundhedsstyrelsen, Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Danske Regioner samt Kommunernes Landsforening. 7

8 Spor 1: Samfundsmæssige og institutionelle tendenser Sporet har et makroorienteret udgangspunkt: Hvilke samfundsmæssige og institutionelle tendenser kan identificeres med effekt for udviklingen i uddannelses- og kompetencebehov i sundhedsvæsenet. Inkluderede tænketanke, universiteter/forskningsmiljøer samt basis for desk research omfatter relevante danske miljøer, men også fx Karolinska Instituttet (Stockholm), Kunnskapssenteret (Oslo), Nutfield Trust og Kings Fund (UK) samt IHI (US) og Lancaster University (Big Innovation & Workforce institutterne). Sporet har de udvalgte temaer og problemstillinger samt de udvalgte vinkler som basis. Samfundsmæssige og institutionelle tendenser med effekter for udviklingen i uddannelses- og kompetencebehov Fremtidens uddannelses- og kompetencebehov vurderinger fra andre lande (Norge, Sverige, England og Skotland) Uddannelsesindhold og kravene i den driftsmæssige hverdag ( Hvad lærer man, hvad skal man kunne, og hvad skal man vide? ) Hvad er udfordringsbilledet og tendensbilledet (mod 2020/2025) og hvilke sammenhænge er der mellem disse størrelser og de kommende års krav til uddannelse og kompetencer? Aktiviteterne i sporet omfatter - interviews med et antal udvalgte ressourcepersoner fra tænketanke, universiteter/forskningsmiljøer, kundskabscentre m.v. (10-12 interviews) - desk research/litteratur reviews vedrørende sammenhængene mellem på den ene side uddannelses- og kompetencebehov og på den anden side forhold som målsætninger vedrørende sundhed og sundhedstilstand, professionernes karakter og selvforståelse og roller, behandlings- og velfærdsteknologiske muligheder, patient- og pårørendestrategier m.v. Sporet omfatter ligeledes fokus på uddannelse og praksis som generator for ny viden/innovation. 8

9 Spor 2: Fremtidens uddannelses- og kompetencebehov andre lande Sporet er primært orienteret mod de formelle systemer i landene, det vil sige initiativer og tiltag samt planer med udgangspunkt i myndighedsrollen (uddannelsesministerier og direktorater samt sundhedsministerier og direktorater), men omfatter også relevante policy aktører eksempelvis det norske KS (svarende til KL i Danmark), Sveriges Kommuner og Landsting (svarende til KL og Danske Regioner) samt COSLA (det skotske kommunefællesskab). Sporet har de udvalgte temaer og problemstillinger samt de udvalgte vinkler som basis. Samfundsmæssige og institutionelle tendenser med effekter for udviklingen i uddannelses- og kompetencebehov Fremtidens uddannelses- og kompetencebehov vurderinger fra andre lande (Norge, Sverige, England og Skotland) Uddannelsesindhold og kravene i den driftsmæssige hverdag ( Hvad lærer man, hvad skal man kunne, og hvad skal man vide? ) Hvad er udfordringsbilledet og tendensbilledet (mod 2020/2025) og hvilke sammenhænge er der mellem disse størrelser og de kommende års krav til uddannelse og kompetencer? Aktiviteterne i dette spor omfatter - interviews med et antal udvalgte ressourcepersoner fra andre landes uddannelses- og sundhedssystemer (10-12 interviews) samt desk research/litteratur reviews med udgangspunkt i de formelle systemer med henblik på identifikation af temaer, problemstillinger samt vinkler, der fokuseres specielt på i disse andre lande identifikation af overvejede/planlagte ændringer i professionernes uddannelsesog kompetencebasis. Også i dette spor fokuseres der på, hvordan uddannelse og praksis kan være generator for ny viden/innovation. 9

10 Spor 3: Uddannelsesindhold og kravene i den driftsmæssige hverdag Sporet udgør den involverende del af det samlede projekt udvalgte ledere og medarbejdere fra Sundhedskartellets medlemsorganisationer samt repræsentanter fra op til 5 udvalgte patientforeninger inddrages for at give indspil samt med henblik på dialog vedrørende inspiration og resultater fra øvrige spor. Udover indspil med udgangspunkt i egen hverdag og egne vurderinger, får de udvalgte ledere, medarbejdere og patientforeninger dermed også lejlighed til at forholde sig til temaer og problemstillinger fra andre lande, til et udarbejdet udfordringsbillede og til identificerede samfundsmæssige og institutionelle tendenser med relevans for fremadrettede uddannelses- og kompetencebehov. Samfundsmæssige og institutionelle tendenser med effekter for udviklingen i uddannelses- og kompetencebehov Fremtidens uddannelses- og kompetencebehov vurderinger fra andre lande (Norge, Sverige, England og Skotland) Uddannelsesindhold og kravene i den driftsmæssige hverdag ( Hvad lærer man, hvad skal man kunne, og hvad skal man vide? ) Hvad er udfordringsbilledet og tendensbilledet (mod 2020/2025) og hvilke sammenhænge er der mellem disse størrelser og de kommende års krav til uddannelse og kompetencer? 10 Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse med det formål at identificere fremadrettede udfordringer, barrierer og muligheder set fra medarbejder- og lederperspektiv i medlems organisationerne. Undersøgelsen leverer indspil og medvirker i forbindelse med ide- og hypotesegenerering. Indspil og hypoteser valideres ift. forskning og litteratur og kvalificeres yderligere på efterfølgende workshops. Spørgsmål formuleres med udgangspunkt i de udvalgte temaer og problemstillinger. De enkelte medlemsorganisationer i Sundhedskartellet repræsenteres, svarende til deres medlemsantal. Der gennemføres efter undersøgelsen tre workshops (på hver 4 timer). (fortsættes)

11 Spor 3: Uddannelsesindhold og kravene i den driftsmæssige hverdag Sporet involverer udvalgte ledere og medarbejdere fra Sundhedskartellets medlemsorganisationer samt udvalgte patientforeninger* idet involveringen sikrer idegenerering og indspil samt dialog vedrørende inspiration og resultater fra øvrige spor. Udover indspil med udgangspunkt i egen hverdag og egne vurderinger, får de udvalgte ledere, medarbejdere og patientforeninger dermed også lejlighed til at forholde sig til temaer og problemstillinger fra andre lande, til et udarbejdet udfordringsbillede og til identificerede samfundsmæssige og institutionelle tendenser med relevans for de fremadrettede uddannelses- og kompetencebehov på sundhedsområdet. Samfundsmæssige og institutionelle tendenser med effekter for udviklingen i uddannelses- og kompetencebehov Fremtidens uddannelses- og kompetencebehov vurderinger fra andre lande (Norge, Sverige, England og Skotland) Uddannelsesindhold og kravene i den driftsmæssige hverdag ( Hvad lærer man, hvad skal man kunne, og hvad skal man vide? ) Hvad er udfordringsbilledet og tendensbilledet (mod 2020/2025) og hvilke sammenhænge er der mellem disse størrelser og de kommende års krav til uddannelse og kompetencer? (fortsat) På workshops udgør spørgeskemaundersøgelsen samt inspiration og resultater fra øvrige spor basis for gruppeøvelser og dialog. Der arbejdes både faggruppespecifikt og med faggrupperne samlet. Deltagerne udvælges blandt spørgeskemaundersøgelsens respondenter. Også repræsentanter fra udvalgte patientforeninger deltager i workshops. Den første workshop omfatter deltagere, der er uddannet i 2010 eller derefter. Den anden workshop omfatter erfarne deltagere, herunder ledere. Primo august gennemføres en tredje workshop, hvor udvalgte deltagere fra de to første workshops samles med henblik på ydereligere dybde i dialog omkring temaer og problemstillinger. * De udvalgte patientforeninger: Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer, Ældre Sagen og SIND. 11

12 Spor 4: Udfordrings- og tendensbilledet sammenhænge med uddannelses- og kompetencebehov Der udarbejdes et udfordrings- og tendensbillede billede med henblik på at identificere sammenhænge mellem udfordringer og tendenser på den ene side og uddannelses- og kompetencebehov på den anden. Der fokuseres på betydningen af fx øgede behov for sundhedsindsatser på grund af demografiudvikling samt vækst i kronisk sygdom og langvarig sygdom, videre behandlingsteknologiske fremskridt, omlægninger til dagbehandling og udgående behandling, investeringer i sundhedskapital, grad af lighed/ulighed i sundhed osv. Sporet har i noget omfang sammenhæng med, men også modsætninger i forhold til sporet vedrørende samfundsmæssige og institutionelle tendenser. De to spor viser dynamikker og kompleksitet og bidrager til en samlet validering. Samfundsmæssige og institutionelle tendenser med effekter for udviklingen i uddannelses- og kompetencebehov Fremtidens uddannelses- og kompetencebehov vurderinger fra andre lande (Norge, Sverige, England og Skotland) Uddannelsesindhold og kravene i den driftsmæssige hverdag ( Hvad lærer man, hvad skal man kunne, og hvad skal man vide? ) Hvad er udfordringsbilledet og tendensbilledet (mod 2020/2025) og hvilke sammenhænge er der mellem disse størrelser og de kommende års krav til uddannelse og kompetencer? Aktiviteter i dette spor omfatter udarbejdelse af et samlet udfordrings- og tendensbillede mod 2020/2025, hvor bl.a. tidligere sundhedsstrategiske opgaveløsninger samt fremskrivnings- og prognosearbejder udgør væsentlige fundamenter og hvor identificerede udfordringer og tendenser systematisk sammenholdes med uddannelses- og kompetencebehov. Indspil og resultater fra spor vedrørende samfundsmæssige og institutionelle tendenser samt spor vedrørende vurderinger i andre lande kan være relevante i forhold til udarbejdelsen af det uddannelses- og kompetencerelevante udfordrings- og tendensbillede. 12

13 Udvikling af scenarier for sundhedssystemets virkemåde og uddannelses- og kompetencebehov Indspil og resultater fra de fire spor samles og systematiseres ud fra de udvalgte temaer og problemstillinger samt vinkler. Med dette grundlag udarbejdes der fx tre overordnede scenarier, der udformes og beskrives ud fra forskellige sammensætninger af præmisser for sundhedssystemets fremadrettede virkemåde og sundhedssystemets fremadrettede uddannelses- og kompetencebehov. Hvert af de udviklede scenarier vurderes i forhold til sandsynlighed samt i forhold til de uddannelses- og kompetencemæssige krav. De overordnede scenarier samles i en afsluttende rapport. Samfundsmæssige og institutionelle tendenser med effekter for udviklingen i uddannelses- og kompetencebehov Udkast til rapport er klar ca. 20. august forud for afsluttende dialog med Sundhedskartellet samt efterfølgende færdiggørelse til endelig rapport. Fremtidens uddannelses- og kompetencebehov vurderinger fra andre lande (Norge, Sverige, England og Skotland) Uddannelsesindhold og kravene i den driftsmæssige hverdag ( Hvad lærer man, hvad skal man kunne, og hvad skal man vide? ) Bearbejdning og strukturering af indspil og resultater fra aktiviteter og indsatser i de fire sammenhængende spor Udvikling og vurdering af scenarier med hver deres præmisser for sundhedssystemets virkemåde og uddannelses- og kompetencekrav Rapport Hvad er udfordringsbilledet og tendensbilledet (mod 2020/2025) og hvilke sammenhænge er der mellem disse størrelser og de kommende års krav til uddannelse og kompetencer? 13

14 Opgavedesign aktivitets- og tidsplan (I) Afgrænsning af spørgeskema deltagerkreds & udsendelse af information til deltagere (primært ICG med bistand fra SK bidrag fra AUC) Design og udsendelse af spørgeskema undersøgelse (primært ICG bidrag fra AUC) inkl. rykkeprocedure (via ICG) Bearbejdning af svar fra spørgeskema undersøgelse (primært ICG bidrag fra AUC) Workshop/session (4 timer) De nye Gap mellem det vi lærte og det vi har brug for? Workshop/session (4 timer) De erfarne Gap mellem det vi lærte og det vi har brug for? Konsolidering af opgavedesign (temaer og problemstillinger samt vinkler) & projektledelse og -styring & tidsog aktivitetsplan (møde den 28. april + efterfølgende dage) Operationel afgrænsning af temaer og problemstillinger for spor (samt scenarier og rapport) inkl. dokumentationsskabelon (ICG og AUC) Afgrænsning af ressourcepersoner og kildegrundlag for de tre spor med interviews, desk research og analyse Arbejde i sporet med samfundsmæssige og institutionelle tendenser med effekter for udviklingen i uddannelses- og kompetencebehov (primært AUC bidrag fra ICG) Arbejde i sporet med andre lande og deres vurderinger af uddannelses- og kompetencebehov i et fremadrettet perspektiv (ICG og AUC) Arbejde i sporet med udfordringsbillede og tendensbillede (mod 2020/2025) sammenhænge mellem udfordrings- og tendensbillede og uddannelses- og kompetencebehov (primært ICG bidrag fra AUC) Bearbejdning af indspil og resultater fra arbejdet i de tre spor med interviews, desk research og analyse (ICG og AUC) Indspil og inspiration vedrørende fremadrettede uddannelses- og kompetencebehov Præsentation af og dialog vedrørende spørgeskema undersøgelsens resultater Præsentation af og dialog vedrørende indspil og resultater fra de tre spor med interviews, desk research og analyse Indspil og inspiration vedrørende fremadrettede uddannelses- og kompetencebehov Præsentation af og dialog vedrørende spørgeskema undersøgelsens resultater Præsentation af og dialog vedrørende indspil og resultater fra de tre spor med interviews, desk research og analyse De udvalgte patientforeninger deltager i workshops Ultimo april Ultimo juni 14

15 Opgavedesign aktivitets- og tidsplan (II) Workshop/session (4 timer) De nye Gap mellem det vi lærte og det vi har brug for? Indspil og inspiration vedrørende fremadrettede uddannelses- og kompetencebehov Præsentation af og dialog vedrørende spørgeskema undersøgelsens resultater Præsentation af og dialog vedrørende indspil og resultater fra de tre spor med interviews, desk research og analyse Workshop/session (4 timer) De erfarne Gap mellem det vi lærte og det vi har brug for? Indspil og inspiration vedrørende fremadrettede uddannelses- og kompetencebehov Præsentation af og dialog vedrørende spørgeskema undersøgelsens resultater Præsentation af og dialog vedrørende indspil og resultater fra de tre spor med interviews, desk research og analyse Dokumentation og bearbejdning af indspil og resultater fra workshops + Genbesøg og konsolidering af temaer og problemstillinger samt vinkler Videre arbejde i og konsolidering af sporet med samfundsmæssige og institutionelle tendenser med effekter for udviklingen i uddannelses- og kompetencebehov (primært AUC bidrag fra ICG) Videre arbejde i og konsolidering af sporet med andre lande og deres vurderinger af uddannelses- og kompetencebehov i et fremadrettet perspektiv (ICG og AUC) Videre arbejde i og konsolidering af sporet med udfordringsbillede og tendensbillede (mod 2020/2025) sammenhænge mellem udfordrings- og tendensbillede og uddannelsesog kompetencebehov (primært ICG bidrag fra AUC) Workshop/session (4 timer) Konsolidering af indspil, resultater og vurderinger i samspil med udvalgte deltagere fra de tidligere gennemførte workshops Dialog omkring scenarier karakter af og præmisser for scenarier Konkret arbejde med scenarier + udkast til rapport Dialog med SK og færdiggørelse til endelige scenarier og endelig rapport De udvalgte patientforeninger deltager i workshops Primo juli Primo september 15

16 Projektteam og projektstyring Implement Consulting Group (ICG) i samarbejde med Aalborg Universitet (AAU), Institut for Læring og Filosofi, stiller til den samlede opgaveløsning med følgende hold: - Professor Kristian Larsen (AAU) - Partner Peter Emmerich Hansen (ICG) - Konsulent Mick Bundgaard Dige (ICG) - Konsulent Ann-Catrine Monberg (ICG) - Business Analyst Sebastian Axelsen (ICG) - Forsker Karin Højbjerg (AAU) - Studentermedhjælp Ann-Sofie Andersen (AAU) Projektledelse udgøres af Kristian Larsen og Peter Emmerich Hansen, idet Implement Consulting Group er formel ansvarlig leverandør overfor Sundhedskartellet. Sundhedskartellet har en projektledelse med to deltagere, Charlotte Vinderslev og Mathilde Thornberg Djervad. Denne projektledelse er det direkte og løbende kontaktpunkt for ICG/AAU gennem hele projektforløbet. Der etableres en styregruppe for projektet, som udgøres af Sundhedskartellets uddannelsesudvalg, og som har deltagelse af Kristian Larsen og Peter Emmerich Hansen fra AAU/ICG. Dorte Steenberg er politisk tovholder på projektet. Der afholdes fire styregruppemøder gennem det samlede projektforløb ultimo maj, ultimo juni samt ca. 20. august (hvor første udkast til rapport er klar) og primo september. Sundhedskartellets projektledelse og ICG/AAU mødes efter behov og aftaler ved projektets start en hensigtsmæssig form og frekvens for sådanne projektgruppemøder. Projektgruppemøderne kan eventuelt erstattes af en mødeform, hvor Sundhedskartellets task force i tilknytning til den aktuelle opgave udgør projektgruppen sammen med de relevante deltagere fra Implement/AUU. 16

17 Projektteam Om ICG del af projektteamet: Peter Emmerich Hansen er partner i Implement. Tidligere ansat på Rigshospitalet samt i Trafikministeriet og Finansministeriet i lederroller i hovedparten af dette karriereforløb. Peter har gennem de seneste ca. 10 år arbejdet som konsulent med fokus på opgaver i sundhedsvæsenet. Peter har arbejdet med såvel strategisk orienterede som driftsorienterede opgaver samt med lederudvikling og driftsledelse. Peter har haft opgaver på alle niveauer i sundhedsvæsenet i såvel Danmark som Norge og endvidere enkelte opgaver i Sverige. Peter er cand.phil. og cand.scient.pol. Mick Bundgaard Dige er konsulent i Implement. Tidligere ansat i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Mick har i tiden i ministeriet arbejdet med policy orienterede opgaver vedrørende bl.a. sundhedsøkonomi, procesoptimering, kvalitet og afbureaukratisering. Mick har i tiden som konsulent medvirket i en bred vifte af opgaver indenfor sundhedsvæsenet, herunder vedrørende praksislægesystemet, kommunal sundhed og anvendelse af teknologi i sundhedsvæsenet. Mick er cand.scient.pol. Ann-Catrine Monberg er konsulent i Implement. Ann-Catrine har gennem de seneste ti år arbejdet som sygeplejerske (i sygehusregi) og som produktspecialist indenfor medicinalindustrien. Ann-Catrine har, udover uddannelsen som sygeplejerske, en kandidatgrad i sundhedsinformatik og har endvidere læst HD ved CBS. Anne Katrine Bjørkholt Sørensen er business analyst hos Implement og studerer folkesundhedsvidenskab på KU. Om AAU del af projektteamet: Kristian Larsen er professor i læring og sundhed ved AAU, samt professor 2 ved Højskolen i Oslo og Akershus (Helsefakultetet). Tidligere ansat som professor ved højskolen i Oslo og Akershus, lektor ved Århus universitet og seniorforsker ved rigshospitalet. Kristian har arbejdet med og publiceret om transformationer af medicinsk felt, velfærdsstat, uddannelse, organisationer, professioner, brugere og kundskaber. Kristian har undervist og vejledt på alle niveauer. Kristian er cand.phil. og ph.d. Karin Højbjerg er forsker inden for uddannelse, profession, læreprocesser ved AAU. Karin arbejder med sundhedsområdet med særligt fokus på relationer mellem forskningsviden og praksisviden, relationer mellem professioner, identitet og læring. Karin har undervist og vejledt inden for sundhedsområdet i flere lande og regioner. Karin er cand.mag. og ph.d. Ann-Sofie Andersen er bachelor i ernæring og sundhed og studentermedhjælper ved AAU 17

Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle

Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle Om videreudvikling og forbedring af sundhedsuddannelserne Afrapportering af Sundhedskartellets uddannelsesprojekt Implement Consulting Group Tel +45

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013

Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013 Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013 Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Principper og model for organisatorisk virkemåde... 5 2.1 Grundlæggende principper... 5 2.2 Grundlæggende

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Systematisk samarbejde om kvalitet

Systematisk samarbejde om kvalitet Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2009.01 Systematisk samarbejde om kvalitet Samspil mellem personalepolitik og arbejdet med udvikling af kvalitet og tværfaglighed på sygehusene Jens Albæk Marie Lund

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Læger i kommunerne. En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne. Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg

Læger i kommunerne. En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne. Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg Læger i kommunerne En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg Dansk Sundhedsinstitut December 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Formål. Konkret vil projektet:

Formål. Konkret vil projektet: Formål Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for en kraftig vækst i omfanget af OPI- og OPS-projekter. Det skal ske gennem illustrative demonstrationseksempler og ved at udvikle konkrete værktøjer

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere