Ind- og fraflytningssyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ind- og fraflytningssyn"

Transkript

1 Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes samtidig med at beboerne får en god oplevelse både når de flytter ind og når de flytter ud. Er boligen er lige til at flytte ind i? Med mindre boligen er nybygget, vil der have boet lejere før, og boligen vil bære præg af almindelig slitage. Standen afhænger også af bebyggelsens alder, vedligeholdelsesniveau og vedligeholdelsesordningen i afdelingen. Som drifts- og synsmedarbejder er det en god idé, at forventninger omkring boligens stand er afstemt inden indflytning. For nye beboere er det også vigtigt at få viden omkring, at boligen kan istandsættes ved brug af råderetten. Boligorganisationens vedligeholdelsespligt Nye lejere kan forvente en bolig, som er i god og forsvarlig stand. Det er desuden boligorganisationens ansvar at holde ejendommen og det lejede forsvarligt vedlige. Det betyder, at boligafdelingen afholder udgifterne til vedligeholdelse og fornyelse af de installationer, som er i lejemålet ved indflytning f.eks. Ruder Vand- og gashaner Toiletkummer Køleskabe Badekar M.fl.

2 Spørgsmål? og svar! Hvornår er en bolig opsagt? Kan man betragte en bolig som opsagt, når nøglerne er afleveret i ejendomskontorets postkasse? Udover den skriftlige opsigelse kan lejemålet godt betragtes som opsagt, når nøglerne er afleveret til udlejer. Vær opmærksom på fristerne for afholdelse af og indkaldelse til syn, løber fra at udlejer burde være bekendt med, at lejemålet er fraflyttet. Dvs. når lejer har afleveret sine nøgler enten i postkassen eller på kontoret. Hvornår begynder fristen for indkaldelse til syn? Jeg har for nylig oplevet, at en lejer har lagt nøglen i ejendomskontorets postkasse i weekenden og flyttet i nattens mulm og mørke. Hvornår begynder fristen for syn så at løbe? Fristen for syn begynder at løbe fra vi burde vide, at lejer er fraflyttet. For at være på den sikre side bør fristen regnes fra fredag. Det betyder, at synet senest skal afholdes fredag 14 dage efter. Lejer skal indkaldes til syn med minimum 7 dages varsel. Det er derfor afgørende, at postkasserne løbende tømmes, da det ellers kan være svært at indkalde inden for fristen. Indkaldelse til syn Jeg har netop haft en lejer, som er blevet udsat af sit lejemål den 30. november. Herefter er der indkaldt til syn, som skal afholdes den 15. december da der som fast praksis i boligafdelingen holdes syn den 1. eller den 15. i måneden. Er synet indkaldt korrekt? Synet skal afholdes inden 2 uger, fra vi bliver bekendt med fraflytningen; altså senest den 13. december. Den 15. december er 2 dage for sent. Konsekvensen er, at boligselskabet ikke kan kræve, at lejer skal betale for istandsættelsen. Tidspunkt for syn Lejer ønsker at få ændret tidspunkt for syn med to dage. Det kan derfor ikke lade sig gøre at indkalde til syn med en uges varsel. Vil det være tilstrækkeligt, hvis fraflytter på skrift bekræfter, at synet er flyttet til et nyt tidspunkt efter eget ønske? Ja, det kan man godt. Husk, det skal fremgå, at det er fraflytters ønske. Det kan også være en god idé at lade lejeren udforme anmodningen om ændret tidspunkt, så lejeren ikke blot underskriver et brev og senere påstår, at fristen ikke er overholdt og at underskriften var under tvang.

3 Lejeren kommer ikke til synet og der er ikke umiddelbart en ny adresse Jeg har flere gange oplevet at afholde syn, hvor lejeren enten ikke er til stede eller nægter at modtage en kopi af synsrapporten. Hvad gør jeg i denne situation? Inden for 2 uger efter synet skal der sendes en prissat synsrapport til lejeren med afleveringsattest. Hvis lejer ikke har tilmeldt sig en ny adresse, skal der foretages en dokumenteret søgning efter lejeren på Krak, telefonnummer, google og folkeregisteret. Hvis lejeren ikke findes, sendes den prissatte synsrapport til den sidst kendte adresse, da vi ikke kan vide, om der er lavet en efterforsendelsesaftale med PostDanmark. Hvis vi har adresse, skal rapporten også sendes pr. mail, også selvom lejer måske ikke har godkendt korrespondance pr. mail. Det er afgørende, at der laves print af de søgninger, som foretages på internettet, folkeregisteret m.v. og at det kan dokumenteres, at synsrapporten er forsøgt fremsendt til fraflytteren. Overtagelse a f lejemål efter skilsmisse eller døds fald - hvad skal jeg gøre med syn? Hvis et lejemål bliver overtaget af ægtefællen ved f.eks. en skilsmisse, hvor kun fraflytter står på kontrakten, hvordan skal boligen så synes? Der er ikke tale om et nyt lejemål, når man overtager et lejemål f.eks. i forbindelse med skilsmisse eller død, jf. Almenlejeloven. Det gamle lejemål forsætter således på samme vilkår som tidligere. Der skal altså ikke synes, og i forhold til beboerklagenævnet er det kun relevant at påvise lejemålets stand ved (den oprindelige lejers) indflytning. Frist for fremsendelse af endelig flytteopgørelse til lejer Når en lejer flytter fra én bolig til en ny i samme afdeling, hvornår skal den endelige flytteopgørelsen så sendes? Det gør ingen forskel, om det er i samme afdeling. Når boligorganisationen har modtaget den sidste håndværkerfaktura, skal de straks herefter sende den endelige fraflytningsopgørelse. Ifølge retspraksis er en flytteopgørelse rettidig, når den sendes senest en måned efter modtagelsen af sidste håndværkerfaktura. Den nye lejer vil overtage et skab fra lejemålet Kan fraflytter aftale med indflytter, at to store skabe kan overtages for et symbolsk beløb? Det er der umiddelbart intet problem i. Dog skal skabene flyttes ud på trappen ved fraflytning og ind i lejemålet igen ved den nye lejeres indflytning. Ellers overtager boligafdelingen automatisk vedligeholdelsespligten for skabene, hvilket kan være en dyr fornøjelse, da denne pligt gælder i hele perioden, hvor den nye lejer bor i lejemålet.

4 Spørgsmål? og svar! Hvordan er reglerne for ægtefælles overtagelse af lejemål ved dødsfald? Vi har i vores afdeling haft et dødsfald. Ægtefællen ønsker at overtage lejemålet, men ægteparret har ikke boet sammen det sidste år. Er det muligt? Så længe de er gift, har ægtefællen ret til at overtage lejemålet ved dødsfaldet. Hvis de derimod er blevet separeret (men ikke endelig skilt) har den tidligere ægtefælle ikke længere denne ret. Kan ægtefælle overtage lejemål ved skilsmisse? Hvordan er reglerne for videreførelse af et lejemål ved skilsmisse? Er det stadig muligt for ægtefællen at overtage lejemålet? Og skal der synes i forbindelse med overtagelsen af lejemålet? Ved separation og skilsmisse skal der tages stilling til hvem, der skal overtage lejemålet. Dette spørgsmål kan retten tage stilling til, og det er ikke afgørende, hvem der er medlem af boligforeningen. Svaret på spørgsmålet er derfor ja. Lejemålet overtages på de vilkår, som medlemmet havde for lejeforholdet, hvorfor der ikke skal foretages nyt fraflytning- og indflytningssyn. Ved den overtagende ægtefælles fraflytnings skal lejemålet vurderes i forhold til den oprindelige lejers indflytning. Hvem har ansvaret for vedligeholdelse af kælder- og loftrum? Jeg har en lejer, som ved fraflytning ikke ønsker at betale for istandsættelsen af hans kælder- og loftsrum? Hvem bærer vedligeholdelsesansvaret for et kælder- eller loftrum, og er dette en del af lejemålet? Hvis der stilles et kælder/loftsrum til rådighed ifm. lejemålet, står lejer for vedligeholdelse. Evt. mislighold påhviler derfor lejeren (graffiti, etc.), men det kan ikke kræves normalistandsat ved fraflytning, hvis det ikke var det ved lejerens indflytning. Som udgangspunkt vil kælder/loftsrum næppe males mellem fraflytningerne, og vedligehold af disse (når maling trænger) synes derfor oplagt at skulle afholdes af afdelingen som almindelig slid og ælde. Hvor meget må prisen ved fraflytning overstige den prissatte synsrapport? Som det fremgår af loven, må omkostningen for istandsættelsen ikke overstige 10 % af den prissatte pris. Er det så 10 % af det samlede beløb eller af den enkelte post? Det er 10 % af det samlede beløb.

5

6 Spørgsmål? og svar! Kan der sendes merkrav til fraflytter? Jeg har i mit tidligere job lært, at der kan sendes et merkrav til fraflytter, hvis det viser sig, at der skal laves mere i lejemålet end antaget ved fraflytningssynet. Er det rigtigt, at der kan sendes et merkrav til fraflytter, og hvis det er tilfældet, hvor meget kan vi opkræve? Som standard i synsrapporterne er der taget forbehold for skjulte mangler og skjult mislighold. Dog vil det være meget svært at komme igennem med et merkrav, hvis man som fagmand burde have haft mangler og mislighold med i synsrapporten. Boligkontoret anbefaler derfor, at der specifikt tages forbehold, hvis der er den mindste tvivl om omfanget af det arbejde, som skal udføres (eksempelvis ved mistanke om ulovlig el etc.). Det betyder altså, at det som udgangspunkt ikke er muligt at opkræve fraflytter et merkrav for arbejde, som ikke fremgår af synsrapporten. Skal der være dokumentation ved normalistandsættelse? Jeg har i flere tilfælde været i tvivl om, hvorvidt det er nødvendigt at tage billeder som dokumentation af et lejemål, hvor lejer selv har udført normalistandsættelse ved fraflytning? Det afhænger af den enkelte situation, men det er vigtigt at tage billeder, hvis du bare har den mindste mistanke om, at en lejer mener, hans lejlighed fremstår flot og istandsat. Hvis du ikke tager billeder af den dårligt udførte normalistandsættelse, kan vi ikke bevise, at arbejdet ikke er udført håndværksmæssigt korrekt. Beviserne er særligt nødvendige, når vi bliver mødt med en indsigelse om, at fraflytter ikke mener, at yderligere normalistandsættelse var nødvendig. Er nikotinmisligholdte hjem normalistandsættelse eller mislighold? Nu har jeg haft mange fraflytninger, hvor lejer har røget i lejemålet, og jeg har svært ved at finde ud af, hvorvidt nikotinmisligholdte hjem skal istandsættes under normalistandsættelsen eller som mislighold? Der er en udbredt forståelse af, at nikotinmisligholdte hjem skal istandsættes under normalistandsættelsen og ikke mislighold. Men det er et område, hvor der er udvikling, og der er flere sager, hvor beboerklagenævnet har givet medhold i, at manglende istandsættelse som følge af rygning bliver betegnet som mislighold. Hvorvidt der er tale om mislighold eller normalistandsættelse afhænger af, om lejeren løbende har vedligeholdt sit lejemål i boperioden. At være ryger kræver ekstra vedligeholdelse, og hvis lejer ikke har gjort dette, har lejer tilsidesat sin vedligeholdelsespligt, og så er der tale om misligholdelse. Sørg dog for at dokumentationen er i orden, hvis du vælger at føje manglende vedligeholdelse som følge af nikotin til mislighold på synsrapporten. Det er efterhånden anerkendt i praksis, at der kan males med spærregrunder, og at udgiften hertil kan pålignes lejeren, hvis det fremgår af afdelingens vedligeholdelsesreglement.

7

8 Spørgsmål? og svar! Opbevaring af inventar ved udsættelse Hvad er reglerne for opbevaring af inventar ved udsættelser, og skal effekter registreres med foto? Ved udsættelse af et lejemål er det fogeden/politiet eller en af politiet godkendt flyttemand, som vurderer, om indboet har en værdi og derfor skal opbevares. I så fald opbevares det af politiet og er uden for vores ansvar. Indboet opbevares i 3 måneder, før det smides ud. Ved erhvervslejemål er indboet vores ansvar. Vi skal registrere, hvad der er i lejemålet med fotos. Hvis vi vurderer, det har en værdi, skal vi opbevare det for lejers regning, men efter 1-2 skrivelser om, at nu skal det hentes, ellers smides det ud og vi ingen reaktion modtager, kan vi bortskaffe det opbevarede. Hvornår skal indflytningssynet senest være gennemført ved A- og B-ordning? Der er ikke forskel på, om der er en A eller en B ordning. Ifølge almenlejelovens 14, skal indflytningssynet under lejerens medvirken afholdes i forbindelse med indflytningen. Første led betyder, at lejer som minimum skal være indkaldt. For så vidt angår definitionen af i forbindelse med indflytningen fremgår det af vedligeholdelsesbekendtgørelsen 7: Boligorganisationen syner enhver bolig i forbindelse med indflytningen. Da såvel lov som bekendtgørelse anfører i forbindelse med indflytning er det Boligkontorets klare anbefaling, at indflytningssynet afholdes i forbindelse med udlevering af nøgler. Hvis indflytningssynet først afholdes, når der er kommet møbler ind i lejemålet, kan udlejer ikke senere bevise lejemålets stand, der hvor møblerne står (herunder vandskader under vaskemaskine etc.). Derudover kan det let tænkes, at lejer vil påføre mærker på vægge og døre på sin fejl- og mangelliste, som er opstået ved lejerens egen indflytning. Modbeviset er i denne sag svært, hvis udlejer ikke har en indflytningsrapport. Husk, at indflytningsrapporten (også) skal sendes til lejeren inden 14 dage efter synet, hvis lejeren ikke var til stede, eller hvis lejeren ikke vil kvittere for modtagelsen af den. Har du spørgsmål Kontakt: Din lokale driftschef, Juridisk afdeling eller Sekretariatet Boligkontoret Danmark Tlf.nr

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere