EUROPA-PARLAMENTET BRUGERVEJLEDNING ADFÆRDSKODEKS FOR MEDLEMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 BRUGERVEJLEDNING ADFÆRDSKODEKS FOR MEDLEMMER"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET BRUGERVEJLEDNING ADFÆRDSKODEKS FOR MEDLEMMER Juli 2013

2 Formålet med denne brugervejledning er at bistå medlemmerne ved anvendelsen af adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter ("kodeksen") og erklæringen om medlemmernes økonomiske interesser ("erklæringen"). Vejledningens fokus er baseret på medlemmernes spørgsmål til det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd ("det rådgivende udvalg") og det rådgivende udvalgs praksis og analyser. Kodeksens bestemmelser forklares artikel for artikel. Erklæringen behandles i forbindelse med artikel 4, som er dens retsgrundlag. Ud over oplysningerne i denne brugervejledning kan medlemmerne anmode om rådgivning om fortolkningen og gennemførelsen af kodeksen og anvendelsen af erklæringen fra det rådgivende udvalg, som besvarer sådanne anmodninger i fortrolighed og inden for 30 dage. Anmodningerne sendes pr. eller brev til det rådgivende udvalgs sekretariat: Europa-Parlamentet Det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd rue Wiertz, 60 PHS 07B019 B-1047 Brussels Det rådgivende udvalg kontrollerer ikke erklæringerne, inden de fremlægges. Det rådgivende udvalgs sekretariat kan dog yde punktvis teknisk bistand til udfyldelse af erklæringen. 2

3 Artikel 1 og 2 Vejledende principper og medlemmernes vigtigste forpligtelser Medlemmerne af Europa-Parlamentet skal overholde de højeste etiske standarder og respektere institutionens omdømme, når de udøver deres hverv. De skal handle og stemme efter deres overbevisning og til gavn for almenvellet og må aldrig indgå aftaler eller forpligtelser, der begrænser deres stemmeafgivelse eller frihed i Parlamentets organer. I tråd hermed skal medlemmernes lovgivningsarbejde og stemmeafgivelser udelukkende være motiveret af den almene interesse: De må ikke anmode om, acceptere eller modtage nogen økonomisk eller anden form for belønning for deres arbejde, bortset fra det vederlag og de godtgørelser, der betales af institutionen. Det er strengt forbudt at tage imod penge for at støtte visse tekster eller ændringsforslag eller lade andre øve indflydelse på nogle af Parlamentets organer. Af hensyn til åbenheden og gennemsigtigheden skal enhver form for støtte, som et medlem modtager i forbindelse med sine politiske aktiviteter fra tredjeparter i form af penge, personale eller materiale, opgives under afsnit G) i erklæringen (jf. nedenfor, s. 10), med angivelse af tredjeparternes identitet. Artikel 3 Interessekonflikter Adfærdskodeksen forbyder ikke interessekonflikter, men skal sikre, at medlemmerne straks og åbent oplyser om enhver faktisk eller potentiel interessekonflikt. Der foreligger en faktisk interessekonflikt, når et medlem har en personlig interesse, som på utilbørlig vis kan påvirke - men ikke nødvendigvis faktisk påvirker - udøvelsen af den pågældendes mandat. Der foreligger en potentiel interessekonflikt, når et medlem f.eks. bliver bedt om at udøve en bibeskæftigelse, der kan føre til en faktisk interessekonflikt. Der foreligger ikke nogen interessekonflikt, når et medlem har en fordel, fordi han/hun tilhører den almindelige befolkning eller en bred 3

4 befolkningsgruppe. Ydelser eller rabatter, der normalt gives til ældre borgere, giver f.eks. ikke anledning til en interessekonflikt. Tilsvarende betragtes særlige rettigheder, der f.eks. indrømmes indbyggerne i bestemte underudviklede områder eller personer, der tilhører bestemte etniske, religiøse eller sociale grupper, ikke som potentielle årsager til en interessekonflikt. Når et medlem står over for en faktisk eller potentiel interessekonflikt og ikke kan løse den, skal der gives skriftlig meddelelse herom til formanden. Der skal også gives skriftlig eller mundtlig meddelelse herom til formanden for de berørte organer i Parlamentet under de parlamentariske forhandlinger, som det pågældende medlem deltager i, for dermed at sikre størst mulig gennemsigtighed og bevare institutionens omdømme. Der er dog ingen grund til at give meddelelse om en interessekonflikt på denne måde, hvis den allerede tydeligt fremgår af medlemmets erklæring. Artikel 4 Erklæring fra medlemmerne Indsendelsesfrist Hvert medlem skal udfylde, datere, underskrive og indsende deres erklæringer til formanden via Enheden for Medlemsadministration (kontor: PHS 07B019, Administration- inden udløbet af den første mødeperiode efter valget til Parlamentet eller, hvis medlemmet indtræder i løbet af valgperioden, inden for 30 dage efter denne indtræden og altid inden for 30 dage efter enhver ændring, dvs. efter enhver ændring i medlemmets økonomiske interesser, f.eks. som følge af en ændring i hans/hendes løn eller mandater, en ny bibeskæftigelse, erhvervelse af en andel i et selskab, udnævnelse til en ekstern bestyrelse osv. ( denne liste over eksempler er vejledende og ikke udtømmende). 4

5 Den tidligere regel om, at der kun var pligt til at ajourføre erklæringen en gang om året, gælder ikke længere. Hvervsuforenelighed Det falder uden for rammerne af kodeksen og dermed af det rådgivende udvalgs kompetence at afgøre, om en stilling eller et mandat, som et medlem har, er uforenelig(t) med hans/hendes hverv som medlem. Dette falder ind under akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet af 20. september 1976 og henhører under Parlamentets Juridiske Tjenestes kompetence. Alderspension En alderspension udbetales pr. definition til personer, som ikke længere udøver et erhverv. Den kan hverken anses for et vederlag for erhvervsarbejde, jf. afsnit A) i erklæringen, eller som en støtte modtaget fra tredjeparter i forbindelse med medlemmets politiske aktiviteter, jf. afsnit G), og skal derfor ikke opgives. Medlemmerne kan ikke desto mindre altid opgive deres alderspension under afsnit I) i erklæringen, hvis de ønsker det. Valutaer og valutakurser Hvis beløb, som et medlem skal opgive, er i en anden valuta end euro, skal de omregnes til og opgives i euro på grundlag af den gældende vekselkurs på dagen for indsendelse af erklæringen til formanden. Brutto-/nettoindkomst Erklæringen om økonomiske interesser er ikke en skatte- eller indkomstangivelse. Dens formål er at sikre størst mulig gennemsigtighed over for de europæiske borgere. Eftersom der er forskelle mellem medlemsstaternes skattegrundlag og -satser, skal medlemmerne opgive bruttosummen af deres indkomst. Indtægtskategorier De månedlige indtægter, der skal opgives under de forskellige afsnit i erklæringen om økonomiske interesser, er opdelt i fire kategorier: fra 500 til EUR om måneden fra til EUR om måneden fra til EUR om måneden og over EUR om måneden. 5

6 Indtægter, der svarer til interesser, som skal indberettes i henhold til kodeksen, skal som hovedregel opgives, medmindre medlemmet af juridiske eller kontraktlige grunde er forhindret i at fremlægge disse oplysninger. Når et erhvervsarbejde, et medlemskab, en aktivitet, en deltagelse eller et partnerskab er ulønnet eller aflønnes med under 500 EUR om måneden, skal den/det stadig opgives, men det er ikke nødvendigt at angive en indtægtskategori, medmindre medlemmet ønsker at gøre det under afsnit I) i erklæringen på frivillig basis. Hvis medlemmets indtægter ikke kan adskilles fra hans/hendes ægtefælles indtægter (f.eks. i tilfælde af fælleseje af en virksomhed), er det ikke nødvendigt at angive en indtægtskategori ud fra hensynet til at bevare ægtefællens ret til at holde sine personlige oplysninger fortrolige. Erklæringsformularen Afsnit A) Medlemmet skal opgive alt sit erhvervsarbejde og sin deltagelse i forskellige organer i de sidste tre år forud for valgperioden, når erklæringen afgives af medlemmet. Medlemmer, der er blevet indvalgt i flere på hinanden følgende valgperioder, skal derfor opgive, at de har været medlemmer i disse tre år. Afsnit B) Medlemmet skal opgive vederlag fra mandater i alle andre parlamenter. Under hensyntagen til artikel 2 i gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer (Præsidiets afgørelse af 19. maj og 9. juli 2008) bør ordet "parlament" forstås som ethvert parlament i en medlemsstat med lovgivningskompetence, som ikke er et nationalt parlament. Følgende parlamenter falder ind under denne kategori: i Belgien: regionernes og provinsernes parlamenter i Tyskland: delstaternes parlamenter i Spanien: de selvstyrende regioners lovgivende forsamlinger I Italien: regionernes og de selvstyrende provinser Trento og Bolzanos lovgivende forsamlinger 6

7 i Østrig: delstaternes parlamenter i Det Forenede Kongerige: det skotske parlament, nationalforsamlingen for Wales og Nordirlands forsamling i Finland: Ålands parlament i Portugal: Azorernes og Madeiras regionale parlamenter. Vederlaget bør opgives uanset størrelsen. Hvis et medlem udøver et mandat i et repræsentativt organ, der ikke betragtes som et parlament (f.eks. et udvalg eller en bestyrelse under et kommunalt eller regionalt råd), kan det opgives, på frivillig basis, under afsnit I) i erklæringen. Ved ordet "vederlag" forstås en regelmæssig udbetaling og ikke lejlighedsvise tillæg, som modtages til at dække udgifter til deltagelse i møder, rejseomkostninger m.m., medmindre sådanne tillæg i betydelig grad overstiger de faktiske udgifter og derfor kan anses for at udgøre en del af lønnen. Lejlighedsvise tillæg skal opgives under afsnit G), hvis de udgør en form for finansiel støtte, som medlemmet modtager i forbindelse med sine politiske aktiviteter. Afsnit C) Udtrykket "selvstændig" bør fortolkes bredt og er ikke begrænset til nogen specifikke erhverv eller arbejdsområder. Udtrykket bruges til at præcisere, at en "aflønnet regelmæssig aktivitet" bør opgives uafhængigt af, om der er et ansættelses- eller kontraktforhold eller et uformelt forhold mellem betaleren af vederlaget og modtageren/ medlemmet. Medlemmerne har ikke pligt til at opgive ejerskab af ejendom eller jord eller indtægter afledt af sådanne ejerforhold, medmindre disse indtægter er betaling til medlemmet for arbejde med ejendomsforvaltning, som medlemmet har udført som ansat eller selvstændig. I så fald skal ejendomsforvaltningsarbejdet opgives under dette afsnit. Ejerskab af ejendom eller jord og/eller indtægter afledt heraf skal dog alligevel opgives, hvis de er så omfattende eller betydelige, at de udgør 7

8 en økonomisk interesse, som kan påvirke udøvelsen af medlemmets mandat. Det opgives under afsnit H) i erklæringen. Hvis ejerskab af ejendom eller jord og/eller indtægter afledt heraf ikke udgør en økonomisk interesse, som kan påvirke udøvelsen af medlemmets mandat, kan de stadig opgives under afsnit I) i erklæringen på frivillig basis. Afsnit D) Medlemskab af organer, der er oprettet af Parlamentet, falder ikke ind under dette afsnit, da der ikke er tale om en ekstern virksomhed. Afsnit E) Adfærdskodeksen nævner forfatter-, foredrags- eller konsulentvirksomhed som eksempler på aflønnet virksomhed, der skal opgives under afsnit E). Eksemplerne er vejledende og ikke en udtømmende liste. Dette indebærer, at enhver anden form for aflønnet virksomhed, som et medlem udøver ved siden af sit hverv, skal opgives. Dette kan f.eks. omfatte aflønnet punktvis deltagelse i undersøgelser eller meningsmålinger eller bidrag til artikler i pressen. Enhver form for godtgørelse, som et medlem modtager som modydelse for sin virksomhed, betragtes som vederlag. Begrebet er ikke begrænset til økonomiske modydelser, men omfatter også andre former for godtgørelse, såsom gaver eller betalinger, eller donationer til fordel for en tredjepart. Medlemmerne skal opgive lejlighedsvis aflønnet ekstern virksomhed, hvis det samlede vederlag overstiger EUR pr. kalenderår, uanset hvor mange eller hvor små portioner det samlede beløb på EUR består af. Der kan således opstå to forskellige situationer: Hvis det samlede vederlag for lejlighedsvis virksomhed overstiger EUR pr. kalenderår, skal medlemmet fremlægge detaljerede oplysninger om hver enkelt virksomhed og vederlaget herfor. Hvis det samlede vederlag ligger under tærsklen på EUR, er medlemmet ikke retligt forpligtet til at opgive nogen ekstern 8

9 virksomhed. Medlemmet kan ikke desto mindre opgive denne virksomhed på frivillig basis under afsnit I) i erklæringen. Med udtrykket "kalenderår" sigtes der til det indeværende år og ikke til et parlamentsår i mandatperioden. Afsnit F) Udtrykket "deltagelse" skal fortolkes bredt og omfatter enhver form for investeringer eller rettigheder i eller med forbindelse til en virksomhed eller et partnerskab, et firma eller en forretning. Familievirksomheder er ikke undtaget, heller ikke selv om de er små eller meget små. Porteføljeaktiver falder uden for afsnit F) i erklæringen, medmindre man på grundlag af rapporten om investeringsstrategien eller resultaterne kan identificere investeringer i bestemte økonomiske sektorer, i hvilket tilfælde det er op til medlemmet at beslutte, om han/hun ønsker at opgive dem, under hensyntagen til kodeksens ledende princip om åbenhed. Pensionskasser, langfristede statsobligationer og andre kollektive investeringsredskaber, som ikke gør det muligt at identificere aktiver, behøver ikke at blive opgivet under afsnit F) i erklæringen. Hvis et medlem ikke desto mindre er af den opfattelse, at de udgør en økonomisk interesse, som kan påvirke udøvelsen af hans/hendes mandat, skal han/hun opgive dem under afsnit H) i erklæringen. Et medlem skal opgive sin deltagelse og indtægter herfra, så snart mindst en af følgende to betingelser er opfyldt: Deltagelsen kan få konsekvenser for den offentlige politik, hvilket betyder, at virksomhedens eller partnerskabets aktiviteter omfatter områder, hvor de offentlige myndigheder normalt lovgiver (dvs. at medlemmet potentielt kan påvirke Parlamentets lovgivning til fordel for virksomheden eller partnerskabet), eller deltagelsen giver medlemmet betydelig indflydelse på det pågældende organs anliggender, hvilket betyder, at den gør ham/hende i stand til at dreje organets strategiske valg i en 9

10 bestemt retning (f.eks. med hensyn til omstrukturering, beslutninger om investeringer, marketingstrategier, fusioner og overtagelser osv.). Afsnit G) Støtte, som et medlem modtager fra tredjeparter, det være sig i form af penge, personale eller materiale, skal opgives, hvis det har forbindelse med medlemmets politiske aktiviteter, uanset om disse aktiviteter udføres i Europa-Parlamentet eller i et andet organ som f.eks. en forsamling, et byråd eller et politisk parti. En alderspension betragtes ikke som en form for støtte, der modtages fra en tredjepart i forbindelse med medlemmets politiske virksomhed, og behøver derfor ikke at blive opgivet, medmindre medlemmet ønsker at gøre det på frivillig basis under afsnit I) i erklæringen. Afsnit H) Kodeksen nævner ikke noget om, at bestemte ting ikke skulle være omfattet af begrebet "anden form for økonomisk interesse", og begrænser i det hele taget ikke rækkevidden heraf på nogen måde. Kodeksen holder ikke privat formue uden for rækkevidden af begrebet "økonomiske interesser", så længe den kan påvirke udøvelsen af medlemmets mandat. Privat formue skal derfor deklareres, hvis den kan påvirke udøvelsen af et medlems mandat. Aktieoptioner skal således opgives under afsnit H) i erklæringen, så længe de kan anses for at indebære en sådan påvirkning. Det samme gælder for enhver form for aktiver eller rettigheder, der har eller vil få en økonomisk værdi, og enhver form for indtægter fra sådanne aktiver eller rettigheder, i forbindelse med erhvervsarbejde, aktiviteter eller deltagelser opgivet i henhold til de foregående afsnit i erklæringen. Det betyder, at både kapitalværdien og de påløbne indtægter/renter fra finansielle instrumenter bør opgives, hvis de kan påvirke udøvelsen af medlemmets mandat. Medlemmerne skal under dette afsnit også opgive ejerskab af ejendom eller jord og/eller indtægter afledt heraf, forudsat at de udgør en 10

11 økonomisk interesse, som kan påvirke udøvelsen af medlemmets mandat (jf. ovenfor, afsnit C). Afsnit I) Medlemmer, der ønsker at opgive noget, som ikke er direkte omfattet af afsnit A)-H), kan gøre det under afsnit I), uanset om der er tale om økonomiske interesser, interessekonflikter, eller generelle oplysninger af enhver art, som medlemmet ønsker åbenhed om. Artikel 5 Gaver eller tilsvarende begunstigelser Gaver En gave defineres som enhver materiel genstand, der ved en lejlighed skænkes af en giver. Medlemmerne har ret til at modtage gaver, uanset værdien heraf, når de ikke er forbundet med udførelsen af deres opgaver. De kan f.eks. tage imod gaver fra familiemedlemmer eller venner uanset værdien heraf og behøver ikke at opgive sådanne gaver. Når medlemmerne ikke repræsenterer Parlamentet ved officielle lejligheder, men modtager gaver under udførelsen af deres opgaver og som udtryk for høflighed, er der to muligheder: Hvis gavens omtrentlige værdi overstiger 150 EUR, skal den afvises af medlemmet. Hvis den omtrentlige værdi er mindre end 150 EUR, kan medlemmet tage imod gaven, og der er ikke pligt til at opgive den. Det forholder sig anderledes, når medlemmerne repræsenterer Parlamentet ved officielle lejligheder. Dette er tilfældet, når et medlem handler som formand, næstformand, kvæstor, formand eller næstformand for et udvalg, formand eller næstformand for en interparlamentarisk delegation eller enhver anden, der er valgt til et hverv i Parlamentet 11

12 repræsenterer Parlamentet i internationale forbindelser eller ved officielle lejligheder på vegne af formanden repræsenterer et udvalg eller en interparlamentarisk delegation på en officiel mission, der er godkendt af Formandskonferencen eller Præsidiet. Gaver modtaget som udtryk for høflighed af et medlem, der repræsenterer Parlamentet ved officielle lejligheder, kan altid accepteres. De er som hovedregel Parlamentets ejendom. Medlemmet skal opgive sådanne gaver senest den sidste dag i den måned, der følger efter datoen for modtagelse af gaven (f.eks. inden den 31. maj, hvis gaven er modtaget den 15. april). Medlemmet bør på erklæringsformularen angive navnet på giveren, datoen for modtagelsen, den egenskab, hvori medlemmet modtog gaven, en beskrivelse af gaven, og om dens værdi er under eller over 150 EUR. Enheden for Medlemsadministration vil derefter oplyse medlemmet om, hvor gaven skal afleveres. For så vidt angår gavens værdi er der to muligheder: Hvis gavens værdi er under 150 EUR, og gaven ikke har nogen åbenbar immateriel værdi for Parlamentet, kan medlemmet undtagelsesvis beholde gaven permanent. I tvivlstilfælde kan medlemmet forelægge gaven til vurdering af Enheden for Medlemsadministration. Hvis gavens værdi overstiger 150 EUR, skal gaven normalt opbevares i Parlamentets bygninger, men der er to mulige undtagelser: o Formanden kan beslutte at gaver af kunstnerisk eller kulturel værdi udstilles på et passende sted i Parlamentets bygninger. o Formanden kan give medlemmet tilladelse til at udstille gaven i sit kontor i Parlamentets bygninger, så længe medlemmet udøver det offentlige hverv, i hvilken egenskab det modtog gaven. 12

13 Enheden for Medlemsadministration fører et register over gaver, som er Parlamentets ejendom. Registret offentliggøres på Parlamentets websted. Et medlem, der har accepteret en gave i god tro under den normale udførelse af sine opgaver og bliver klar over, at gavens værdi overstiger 150 EUR, skal hurtigst muligt foretage en anmeldelse og deponere gaven (jf. ovenfor). Indbydelser til begivenheder arrangeret af tredjeparter Medlemmerne skal afgive erklæring om deres deltagelse i begivenheder arrangeret af tredjeparter, såfremt de hermed forbundne rejse-, hotelog opholdsudgifter godtgøres eller betales direkte af den pågældende tredjepart. Erklæringen skal afgives på en særlig formular senest den sidste dag i den måned, der følger efter datoen for deltagelsen (f.eks. inden den 31. maj, hvis den pågældende begivenhed fandt sted den 15. april). Medlemmet er ikke forpligtet til at angive noget beløb på formularen, men skal oplyse, hvem tredjeparten er, hvilke former for udgifter der er blevet dækket, og hvilken begivenhed der tale om. Formularen vil blive offentliggjort på Parlamentets websted. Der er dog ikke pligt til at afgive en sådan erklæring i følgende situationer: hvis tredjeparten er en institution, et organ, et kontor eller et agentur under Den Europæiske Union, en anerkendt international organisation (f.eks. FN og dets organer, Europarådet), en central, lokal, regional eller kommunal myndighed i en medlemsstat (medmindre denne myndighed repræsenterer en offentligt ejet virksomhed), et politisk parti eller en politisk fond på europæisk plan, en af arbejdsmarkedets parter, som er involveret i den sociale dialog (f.eks. en fagforening eller en arbejdsgiverforening) og en kirke eller et trossamfund (med undtagelse af deres repræsentationskontorer, retlige enheder og netværk oprettet med henblik på at repræsentere dem) 13

14 hvis der ikke er blevet betalt eller godtgjort rejse-, hotel- og opholdsudgifter, men kun udgifterne til et måltid, en adgangsbillet eller lignende, og værdien er under 150 EUR hvis Præsidiet eller Formandskonferencen har givet tilladelse til en delegationsrejse, hvor medlemmernes udgifter, helt eller delvist dækkes af tredjeparter. Artikel 6 Tidligere medlemmers aktiviteter Tidligere medlemmer har adgang til visse faciliteter i henhold til Præsidiets afgørelse af 12. april 1999, som konsolideret i 2004 og Tidligere medlemmer har således ret til adgang til: Parlamentets bygninger på de tre arbejdssteder og til Parlamentets informationskontorer eller regionalafdelinger i medlemsstaterne mod forevisning af et særligt navneskilt for tidligere medlemmer, som udfærdiges efter anmodning herom Parlamentets restauranter og cafeteriaer på de tre arbejdssteder Parlamentets biblioteker/dokumentationscentre og garager på de tre arbejdssteder et særligt "bureau de passage" med telekommunikationsfaciliteter til lokalopkald på hvert af de tre arbejdssteder og til Parlamentets intranet. Tidligere medlemmer, der udøver erhvervsmæssig virksomhed som lobbyister eller repræsentanter med direkte forbindelse til EUbeslutningsprocessen, har dog ikke adgang til disse faciliteter, så længe de udøver en sådan virksomhed. Artikel 7 Det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd Det rådgivende udvalg har til opgave at overvåge gennemførelsen og overholdelsen af kodeksen, at undersøge påståede overtrædelser, som det får forelagt af formanden, og at give medlemmerne retningslinjer for fortolkningen og anvendelsen af kodeksen. Det rådgivende udvalg er et tværpolitisk organ med medlemmer fra formandskaberne for Udvalget 14

15 om Konstitutionelle Anliggender og Retsudvalget og med reservemedlemmer fra de politiske grupper, der således ikke er repræsenteret. Anmodninger fra medlemmerne behandles fortroligt, og medlemmerne har ret til at forlade sig på retningslinjerne, der altid gives inden for 30 dage. Artikel 8 Procedure i tilfælde af eventuelle overtrædelser af adfærdskodeksen Det er formanden, der afgør, om en påstået overtrædelse skal forelægges for det rådgivende udvalg. Hvis en sag forelægges for det rådgivende udvalg, kan det høre det pågældende medlem som led i undersøgelsen. Den efterfølgende henstilling til formanden om en eventuel afgørelse kan føre til, at formanden fastsætter en sanktion for medlemmet. Dette sker efter de samme regler som de foranstaltninger, der er opregnet i artikel 166, stk. 3, og klageproceduren i artikel 167 i Parlamentets forretningsorden. Artikel 9 Gennemførelse Det er Præsidiet, der har kompetence til at vedtage gennemførelsesbestemmelser, herunder en kontrolprocedure, til at ajourføre beløbene i kodeksen og til at stille forslag om revision af kodeksen. Kontrollen med erklæringerne om økonomiske interesser foretages af Enheden for Medlemsadministration i Generaldirektoratet for Ledelsestjenesterne på vegne af formanden. Der er tale om en generel sandsynlighedskontrol med henblik på afklaringer, som foretages, når der er grund til at formode, at en erklæring indeholder åbenbart forkerte, useriøse, ulæselige eller uforståelige oplysninger. Hvis spørgsmålet ikke bliver løst inden for en rimelig frist, træffer formanden afgørelse om det videre forløb i overensstemmelse med adfærdskodeksens artikel 8. 15

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 DET RÅDGIVENDE UDVALG OM MEDLEMMERNES ADFÆRD HALVÅRLIG BERETNING

EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 DET RÅDGIVENDE UDVALG OM MEDLEMMERNES ADFÆRD HALVÅRLIG BERETNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 DET RÅDGIVENDE UDVALG OM MEDLEMMERNES ADFÆRD HALVÅRLIG BERETNING JULI-31. DECEMBER 2014 1 FORORD Artikel 7, stk. 6, i adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

ERKLÆRING OM MEDLEMMERNES ØKONOMISKE INTERESSER

ERKLÆRING OM MEDLEMMERNES ØKONOMISKE INTERESSER ERKLÆRING OM MEDLEMMERNES ØKONOMISKE INTERESSER JF. BILAG I TIL EUROPA-PARLAMENTETS FORRETNINGSORDEN OM ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Erklæring om medlemmernes økonomiske interesser

Erklæring om medlemmernes økonomiske interesser Erklæring om medlemmernes økonomiske interesser JF. BILAG I TIL EUROPA-PARLAMENTES FORRETNINGSORDEN OM ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

DET RÅDGIVENDE UDVALG

DET RÅDGIVENDE UDVALG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 DET RÅDGIVENDE UDVALG OM MEDLEMMERNES ADFÆRD ÅRSRAPPORT FOR 2015 1 FORORD Artikel 7, stk. 6, i adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A.

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A. Vedtægter for Helsinge vandværk S.M.B.A. Side 1 af 11 1. 1.1 Selskabets navn er Helsinge Vandværk s.m.b.a. 1.2 Selskabet er et selskab med begrænset ansvar. 2. 2.1 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark 1 Konstitution 1.1 Bestyrelsen, herunder

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

evaluering af kvaliteten af jeres aftale

evaluering af kvaliteten af jeres aftale evaluering af kvaliteten af jeres aftale formålet med øvelsen At analysere og evaluere kvaliteten af ESU-aftalen for gruppen ved at sammenligne den med en anden aftale og de juridiske rammer for direktivet

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k)

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k) 12.4.2011 DA Den Europæiske Unions Tidende C 114 A/3 BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) Europa-Parlamentet gennemfører en udvælgelsesprocedure på grundlag af kvalifikationsbeviser

Læs mere

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S Vedtægter 2015 F.E. Bording A/S Vedtægter Som gældende pr. 23. april 2015 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1: Selskabets navn er F.E. Bording A/S. Stk. 2: Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune.

Læs mere

STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord)

STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord) STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord) 1. Haveforeningens navn og stiftelse 1. Foreningens navn er Haveforeningen "Enghave". Foreningens hjemsted er Horsens Kommune 2. Foreningen er stiftet

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 07.05.2014 C(2014) 2614 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. VEDR.: STATSSTØTTE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

Bekendtgørelse om projektkonkurrence Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41

VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41 VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41 KAP. 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL M.V. 1 Foreningens navn er: DANSK MODE & TEXTIL. Foreningen er en videreførelse af Dansk Textil & Beklædning og Textil- og Beklædningsindustrien.

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

SN 4357/1/15 REV 1 1 DA

SN 4357/1/15 REV 1 1 DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 NOTE Vedr.: Adfærdskodeks for Det Europæiske Råds formand SN 4357/1/15 REV 1 1 ADFÆRDSKODEKS FOR DET EUROPÆISKE RÅDS

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 00327/11/DA WP 180 Udtalelse 9/2011 om industriens reviderede forslag til en ramme for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse i forbindelse

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder

En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder P7_TA(2012)0118 En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder Europa-Parlamentets beslutning af 29. marts 2012 om en corporate governance-ramme for europæiske virksomheder (2011/2181(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Offentligt EU-udbud på multifunktionsmaskiner til Gladsaxe Kommune

Offentligt EU-udbud på multifunktionsmaskiner til Gladsaxe Kommune DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015 Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter Eksisterende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 Foreningens

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Optikerforeningen

Vedtægter for Optikerforeningen D.O. I \ Maj 2016 1.1 Vedtægter for Optikerforeningen 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Optikerforeningen". Foreningens hjemsted er administrationskontorets adresse. 2 FORMÅL Foreningens formål er:

Læs mere

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5058/00/DA/endelig WP 33 Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Udtalelse 5/2000 om Brugen af offentlige registre til reverse- eller flerkriterie-søgetjenester

Læs mere

Bekendtgørelse om Danmarks. ratifikation af den af den Internationale. Arbejdskonference i Geneve i året 1949. vedtagne konvention om

Bekendtgørelse om Danmarks. ratifikation af den af den Internationale. Arbejdskonference i Geneve i året 1949. vedtagne konvention om Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter (* 1) Ved kgl. resolution af

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14. februar 2008 Ændret ved bestyrelsens

Læs mere

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND Den Europæiske Ombudsmand foretager undersøgelser af sager vedrørende fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer og handler på

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger om CRA-forordningens anvendelsesområde 17. juni 2013 ESMA/2013/720. Dato: 17. juni 2013 ESMA/2013/720 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Formålsparagraf: Fagforeningens formål er i samvirke med Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Serviceforbundet at søge alle, der

Læs mere

Vedtægter. for. Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. april 2014

Vedtægter. for. Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. april 2014 Vedtægter for 2014 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. april 2014 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Boghandlerforeningen. Dens hjemsted er Københavns kommune. 2 Formål m.v. 1 Foreningens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET Meddelelse til medlemmerne Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C10 Regnskabsåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Læs mere

DANISH DESIGN ASSOCIATION. Vedtægter for Danish Design Association. Version 4.0

DANISH DESIGN ASSOCIATION. Vedtægter for Danish Design Association. Version 4.0 DANISH DESIGN ASSOCIATION Vedtægter for Danish Design Associion Version 4.0 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danish Design Associion (DDA). Stk. 2. Danish Design Associions hjemsted er den kommune,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER

BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER 4.4 BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 7. SEPTEMBER 2015 EUROPA-PARLAMENTETS PRÆSIDIUM HAR under henvisning til artikel 25, stk. 2,

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Ballerup, den 11. Juni 2013 Kære Karen Binger Holm I forlængelse af ansøgning fra Danmark Bløderforening herefter benævnt Ansøgeren,

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Etiske spilleregler for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere

Etiske spilleregler for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere Boligkontoret Danmark 2014 Etiske spilleregler for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere For organisations- og afdelingsbestyrelser Adam B. Andersen 01-07-2014 Etiske spilleregler for samarbejde med

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS Forbindelser med offentligheden I hvidbogen om administrativ reform, som Kommissionen vedtog den 1. marts 2000, understreges nøgleprincipperne for en europæisk

Læs mere

*** Baggrundsdokument

*** Baggrundsdokument 1 Offentlig høring om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet ("direktivet om den skriftlige erklæring") *** Baggrundsdokument

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0805/2006 af A. Rosa Montilla Diaz og Juan A. Gavira Menédez, spanske statsborgere, om forskelsbehandling

Læs mere