Vilkår for Entrepriseforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Entrepriseforsikring"

Transkript

1 DF Oktober 2015 Vilkår for Entrepriseforsikring - en del af Topdanmark

2 Danske Forsikring A/S Vilkår for Entrepriseforsikring DF Oktober Oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, cpr-/cvr-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Danske Forsikring Borupvang Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Danske Forsikring. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Danske Forsikrings medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Danske Forsikring benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret cpr-/cvr-/se-nummer. Topdanmark, Danske Bank og Danica Pension Topdanmark Forsikring A/S og Danske Bank Koncernen, herunder Danica Pension, har indgået en samarbejdsaftale, som gør det muligt for Danske Bank og Danica Pension at formidle forsikringer til Topdanmark. Forsikringer formidlet gennem Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, og forsikringer formidlet gennem Danica Pension, Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby bliver placeret i Danske Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup, CVR-nr

3 Danske Forsikring A/S Vilkår for Entrepriseforsikring DF Oktober Indholdsfortegnelse Se venligst i policen hvilke forsikringer, der er aftalt med os. 100 All Risks Forsikring af entreprisen Side Forsikringens omfang Forsikrede genstande og forsikringssted Undtagelser All Risks Forsikring af bygherrens eksisterende bygninger og bygningsanlæg Forsikringens omfang Forsikrede genstande Undtagelser Ansvarsforsikring Forsikringens omfang Undtagelser Dækningssum og 500 Fællesvilkår 410 Hvem er sikret 420 Fælles undtagelser Forsikringens betaling Tillægspræmie og vilkår i forbindelse med forlængelse af bygge- og anlægsperiode Præmieregulering ved entrepriser med forskudspræmie Ret til besigtigelse Ændring i arbejdet Anmeldelse af skade og anmeldelsesfrister Anmeldelse af erstatningskrav og anmeldelsesfrist Skadeopgørelse Mediation Selvrisiko Moms Sikkerhedsforholdsregler Forældelse Forsikring andetsteds Lovgivning Gebyr...10

4 Danske Forsikring A/S Vilkår for Entrepriseforsikring DF Oktober All Risks-forsikring af entreprisen 110 Forsikringens omfang 111 Forsikringen dækker fysisk tab af og skade på de forsikrede genstande ved uforudsete begivenheder med de undtagelser, som er angivet nedenfor og på de vilkår, som er skrevet i policen. 112 Forsikringen dækker fysisk tab og skade, der konstateres i bygge- og anlægsperioden. Dækningen ophører, når entreprisen afleveres eller tages i brug, afhængigt af, hvad der sker først. 113 Hvis der i policeteksten er anført en afhjælpningsperiode, dækker forsikringen tillige fysisk tab og skade, der konstateres i denne periode. Dækningsomfanget er som beskrevet i pkt. 111, dog dækker forsikringen kun fysisk tab og skade - når årsagen kan henføres til bygge- og anlægsperioden og den anførte arbejdsplads, eller - er forårsaget af en sikret entreprenør under udførelse af mangelafhjælpning i henhold til den sikrede entreprenørs entreprisekontrakt, eller - er en direkte følge af forsikrede men endnu ikke afleverede eller ibrugtagne entreprisers udførelse. 114 Afhjælpningsperiodedækningen begynder, når dækningen i bygge- og anlægsperioden ophører. 115 Dækningen er begrænset til den i policeteksten anførte forsikringssum med fradrag af den angivne selvrisiko. 116 Forsikringssummen skal svare til den angivne totale entreprisesum, og der foreligger underforsikring, hvis entreprisesummen er højere end forsikringssummen. 120 Forsikrede genstande og forsikringssted. 121 Forsikringen omfatter entreprisen som beskrevet i policeteksten, herunder materialer, der er beregnet til indføjelse i den færdige konstruktion og midlertidige arbejder til brug for udførelse af entreprisen. 122 Forsikringen dækker på den i policen anførte arbejdsplads eller under indenlandsk transport dertil. 130 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: 131 Tab af og skade på genstande, der skal indgå i den færdige konstruktion, ved brand, lynnedslag og eksplosion samt andre forsikringsbegivenheder, der er omfattet af eller ville være omfattet af Danske Forsikrings almindelige forsikringsbetingelser for brandforsikring. 132 Tab og skade, der skyldes - slid, rust eller gradvis forringelse - mangelfuldt udført arbejde, herunder mangelfuld afstivning og afdækning - mangelfulde materialer - mangelfuld projektering, beregning, konstruktion eller tilsyn. Denne undtagelse er begrænset til den del af arbejdsobjektet, hvori det slidte, forringede eller fejlbehæftede indgår, som bliver direkte ramt af skaden, men vedrører ikke andre dele af arbejdsobjektet, der bliver beskadiget som en sekundær følge af den primære skade. 133 Normal afhjælpning af mangler og fejl. 134 Tab af eller skade på: - entreprenørmateriel, herved forstås alle genstande, der er fabrikeret eller sædvanligvis anskaffet til anvendelse i mere end én entreprise, og således ikke indgår i den totale entreprisesum med den fulde værdi. - afskærmning- og afdækningsmateriel samt forbrugsstoffer.

5 Danske Forsikring A/S Vilkår for Entrepriseforsikring DF Oktober Tyveri, hvor der ikke er konstateret voldeligt opbrud for at få adgang til det stjålne. 136 Tab, der viser sig ved manko, når sådant tab konstateres ved opgørelse af regnskab eller lager. 137 Bod eller erstatning for - forsinkelse - manglende fuldførelse - manglende overholdelse af entreprisekontraktens bestemmelser. 138 Driftstab eller andet indirekte tab af enhver art, herunder rentetab. 200 All Risks-forsikring af bygherrens eksisterende bygninger og bygningsanlæg 210 Forsikringens omfang 211 Forsikringen dækker fysisk tab af og skade på de forsikrede genstande ved uforudsete begivenheder, hvis sikrede godtgør, at tabet eller skaden er en direkte følge af entreprisens fysiske udførelse. 212 Forsikringsdækningen er begrænset af de undtagelser, som er angivet nedenfor og gives på de vilkår, som er skrevet i policen. 213 Danske Forsikrings maksimale erstatningspligt ved samme forsikringsbegivenhed eller række af forsikringsbegivenheder, der udspringer af samme hændelse, er begrænset til den aftalte og anførte forsikringssum (1. risikosum) med fradrag af den angivne selvrisiko. 220 Forsikrede genstande Forsikringen omfatter bygninger og bygningsanlæg, der tilhører bygherren, eller som bygherren bærer risikoen for. 230 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: 231 Maskiner, inventar og andet løsøre med mindre tabet eller skaden skyldes udførelse af de under pkt. 312 nævnte arbejder. 232 Konstruktioner og anlæg, der er en del af entreprisen, herunder bygherreleverancer. 233 Tab og skade på de genstande, der direkte beskadiges ved en mangelfuld behandling eller bearbejdning af disse. 234 Tab og skade der skyldes: - at udførelsen er i strid med offentlige forskrifter, eller - at der ikke er taget forsvarlige forholdsregler mod skade ved udførelse af sikringsmæssige foranstaltninger, herunder afdækning og afstivning. Afdækning og afstivning skal udføres fagmæssigt korrekt og være tilpasset arbejdets karakter, den eksisterende bygning samt perioden, hvori entreprisen udføres. 235 Tab og skade der helt eller delvist skyldes eksisterende bygnings eller bygningsdeles utilstrækkelige og i forvejen svækkede fundering, konstruktion eller tilstand. 236 Tab og skade ved forsikringsbegivenheder, der er dækket eller ville have været dækket af en sædvanlig forsikring mod bygningsbeskadigelse tegnet hos Danske Forsikring. 237 Tab og skade der skyldes brand og eksplosion. 238 Tab og skade ved tyveri og hærværk. 239 Driftstab eller andet indirekte tab af enhver art.

6 Danske Forsikring A/S Vilkår for Entrepriseforsikring DF Oktober Ansvarsforsikring 310 Forsikringens omfang 311 Forsikringen dækker bygherrens erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting: - som en direkte følge af den fysiske udførelse af entreprisen, som beskrevet i policen, og - som grundejer af den anførte arbejdsplads. 312 Forsikringen dækker desuden entreprenørens erstatningsansvar, hvis denne i policen er nævnt som sikret, for skade tilføjet ting ved følgende arbejder i den fysiske udførelse af entreprisen: - midlertidig grundvandssænkning - ramning og nedvibrering af pæle og spuns - optrækning og opvibrering af pæle og spuns - undermuring og understøbning - afstivningsarbejde - nedbrydningsarbejde - sprængningsarbejde - udgravningsarbejder. 313 Dækning af entreprenørens og bygherrens erstatningsansvar for skade ved udførelse af de i pkt. 312 nævnte arbejder er betinget af, at Danske Forsikring ved forsikringens tegning er gjort skriftligt bekendt med, at arbejde af en eller flere af disse arter skal udføres. 320 Undtagelser Forsikringen dækker ikke ansvar: 321 For skade på ting, som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller som af anden grund befinder sig i sikredes varetægt eller som sikrede har sat sig i besiddelse af. 322 For skade på ting tilhørende bygherren samt deraf følgende formuetab. 323 For skade på genstande, der er omfattet af forsikringens afsnit 100, samt formuetab som følge deraf. 324 Som følge af, at sikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar end efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold. 325 For tab, der skyldes, at entreprisearbejdet ikke opfylder sine formål eller på anden måde ikke er konditionsmæssigt/i overensstemmelse med indgåede aftaler. 326 For skade som følge af permanent grundvandssænkning. 327 For formuetab og/eller skade tilføjet personer eller ting, som skyldes påvirkning af asbest. 328 For skade forårsaget ved benyttelse af søfartøj. 329 For skade, der i henhold til lovgivning skal dækkes af lovpligtige ansvarsforsikringer. 330 For skade forvoldt af sikrede med forsæt. 340 Dækningssum Dækningssummen danner højeste grænse for Danske Forsikrings forpligtelse ved samme forsikringsbegivenhed eller række af forsikringsbegivenheder, der udspringer af samme hændelse. 341 Hvis ansvarsforsikringen omfatter flere sikrede, gælder den for hver af disse på samme måde, som hvis særskilt police var udstedt for hver af de sikrede, dog uden at policens dækningssum ved samme forsikringsbegivenhed eller række af forsikringsbegivenheder, der udspringer af samme hændelse, derved forhøjes. 342 Danske Forsikring betaler rimelige omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse samt renter af idømte erstatningsbeløb, selv om dækningssummen derved overskrides.

7 Danske Forsikring A/S Vilkår for Entrepriseforsikring DF Oktober Fællesvilkår 410 Sikrede Forsikringen dækker de, der specifikt står anført under det enkelte dækningsafsnit i policen. Fælles undtagelser 420 Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade samt udbredelse af sådanne skader, som direkte eller indirekte er en følge af: - krig, krigslignende forhold, terrorisme, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør, tumult, borgerlige uroligheder eller foranstaltninger til værn herimod. Ved terrorisme forstås en handling, herunder men ikke begrænset til vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af én eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med én eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med hensigt til at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen havde til hensigt og er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele deraf. - jordskælv eller andre naturkatastrofer, - udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, medmindre skaden sker i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål. Det er en betingelse, at anvendelsen er sket forskriftsmæssigt, og at den ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. - forurening af eller igennem jord, luft eller vand, medmindre skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. De Særlige forurenende virksomheder, der til enhver tid er nævnt i miljølovgivningen, herunder men ikke begrænset til miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven, vil dog aldrig være dækket. 430 Forsikringens betaling 431 Præmien forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og eventuelle senere præmier forfalder ved påkrav. 432 Præmien fastsættes efter Danske Forsikrings gældende tarif. Sammen med beløbet opkræves skadesforsikringsafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. Forsikringstageren betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. Påkrav om betaling sendes til den oplyste betalingsadresse. Ændres denne, skal Danske Forsikring have besked hurtigst muligt. Beløbet opkræves med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. Betales beløbet ikke rettidigt, sender Danske Forsikring et rykkerbrev. Betales beløbet ikke indenfor den frist, der står i rykkerbrevet, mistes retten til erstatning. For hvert rykkerbrev Danske Forsikring sender, opkræves gebyr. Gebyret fremgår af Danske Forsikrings prisliste på men kan også oplyses ved henvendelse til Danske Forsikring. Herudover er Danske Forsikring berettiget til at opkræve renter af skyldige beløb i henhold til renteloven. 440 Tillægspræmie og vilkår i forbindelse med forlængelse af bygge- og anlægsperiode 441 Hvis aflevering af entreprisen bliver forsinket udover bygge- og anlægsperiodens udløbsdato, skal det straks anmeldes til Danske Forsikring. 442 Forsikringen kan forlænges til en senere afleveringsdato mod betaling af præmietillæg og eventuelt ændrede vilkår. 443 Hvis forsikringen ikke forlænges, betragtes bygge- og anlægsperioden som udløbet pr. den dato, som er anført i policen. Samme dato starter afhjælpningsperioden og dækningen begrænses til at omfatte skader forårsaget af entreprenøren ved udførelse af afhjælpningsarbejder.

8 Danske Forsikring A/S Vilkår for Entrepriseforsikring DF Oktober Præmieregulering ved entrepriser med forskudspræmie Hvis det af policen fremgår, at forsikringen er tegnet med regulering gælder følgende: Når entreprisen er færdig, skal forsikringstageren snarest oplyse Danske Forsikring den fulde og endelige entreprisesum. Er den opgjorte sum højere/lavere end den forventede entreprisesum, som forskudspræmien er beregnet af ved forsikringens tegning, vil præmien blive reguleret forholdsmæssigt. 460 Ret til besigtigelse Danske Forsikring er berettiget til at besigtige forsikringsstedet i forsikringsperioden. 470 Ændring i arbejdet 471 Sikrede skal straks underrette Danske Forsikring, - hvis der ændres i det oplyste projekt eller den oplyste arbejdsmetode for entreprisen - hvis arbejdet stoppes helt, så arbejdspladsen er forladt i perioder længere end 1 uge således, at Danske Forsikring kan vurdere, om og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsætte. 472 Erstatningen kan reduceres - eller helt bortfalde - hvis Danske Forsikring ikke underrettes. 480 Anmeldelse af skade og anmeldelsesfrister 481 Ethvert tab og enhver skade, som sikrede antager, at forsikringen dækker, skal straks anmeldes skriftligt til Danske Forsikring. Ved tyveri og hærværk skal dette uden ophold anmeldes til politiet. Sikrede skal desuden give alle oplysninger og yde enhver bistand, der er nødvendig for, at Danske Forsikring kan vurdere og opgøre skaden. 482 Udbedres en skade, før Danske Forsikring har haft mulighed for at besigtige det beskadigede, fortabes retten til erstatning, medmindre sikrede kan godtgøre skadens omfang og årsag, og at den er dækket af forsikringen. 483 Afværgelse eller begrænsning af en skade skal altid forsøges. Danske Forsikring kan træffe foranstaltninger med samme formål. 484 All Risks-forsikring af entreprisen: Tab og skade i bygge- og anlægsperioden skal anmeldes senest 1 måned efter bygge- og anlægsperiodens ophør eller ibrugtagning. Ved senere anmeldelse vil retten til erstatning være mistet. 485 Tab og skade, der konstateres i afhjælpningsperioden skal anmeldes senest 1 måned efter afhjælpningsperiodens udløb. Ved senere anmeldelse vil retten til erstatning være mistet. 486 All Risks-forsikring af bygherrens eksisterende bygninger og bygningsanlæg: Tab og skade skal anmeldes senest 1 måned efter at entreprisen er afleveret til bygherren eller taget i brug. Ved senere anmeldelse vil retten til erstatning være mistet. 490 Anmeldelse af erstatningskrav og anmeldelsesfrist 491 Hvis der rejses erstatningskrav eller formodes der at ville blive rejst erstatningskrav mod sikrede, skal sikrede straks skriftligt anmelde det til Danske Forsikring. 492 Sikrede må ikke anerkende erstatningspligt eller godkende erstatningskrav, medmindre Danske Forsikring har tilladt det, og Danske Forsikring bestemmer i øvrigt, hvordan sagen skal behandles. Hvis sikrede udbetaler erstatning eller godkender et fremsat erstatningskrav uden Danske Forsikrings tilladelse, er dette ikke bindende for Danske Forsikring, medmindre sikrede kan godtgøre, at han ved at betale eller godkende kravet kun har opfyldt sin retspligt. 493 Ansvar for skade, der anmeldes til Danske Forsikring senere end 1 år efter bygge- og anlægsperiodens udløb, dækkes ikke. 500 Skadeopgørelse 510 Skade opgøres som de normale omkostninger ved nødvendig udskiftning eller reparation af beskadigede genstande til den stand, som de befandt sig i umiddelbart før skaden skete.

9 Danske Forsikring A/S Vilkår for Entrepriseforsikring DF Oktober I opgørelsen medregnes: - udgifter til materialer, arbejdsløn, materielindsats og andre nødvendige ydelser efter normale takster - normal avance til den genopførende entreprenør - meromkostninger til nødvendige og normale arkitekt- og ingeniørhonorarer - oprydning af beskadigede genstande og transport heraf til nærmeste affaldsdepot - rimelige omkostninger til afværgelse eller begrænsning af dækningsberettigede skader ifølge aftale med Danske Forsikring. 512 I opgørelsen fratrækkes: - udgifter til foreløbig reparation, medmindre udgifterne til den endelige reparation reduceres i tilsvarende omfang - værdien af beskadigede genstande, der kan genanvendes - merudgifter til over-, nat- og helligdagsarbejde, luft- og ekspresfragt eller andre ekstraordinære takster - meromkostninger ved anvendelse af andre materialekvaliteter eller ændring af konstruktion som følge af en skade - sikredes udgifter til sikringsmæssige foranstaltninger, hvis skadens årsag eller omfang kan henføres til, at sådanne foranstaltninger manglede eller var mangelfulde før skaden opstod. 520 Mediation Såfremt der mellem en eller flere sikrede på den ene side og Danske Forsikring på den anden side, ikke kan opnås enighed om dækning eller tabsopgørelse under denne forsikring, kan sikrede begære, at der afholdes mediation. Sikrede afholder selv egne omkostninger samt halvdelen af omkostningerne til afholdelse af mediationen. Mediationen afholdes efter Mediationsinstituttets Regler for mediation. 530 Selvrisiko I det omfang samme skade på samme forsikringssted rammer flere af forsikringens dækningsafsnit, vil fradrag af selvrisiko maksimalt udgøre det højeste selvrisikobeløb anført under de berørte dækningsafsnit. 531 Selvrisiko trækkes først fra, når erstatningsberegningen har fundet sted. Forsikringstageren betaler selv skadeudgifter, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. 532 Hvis forsikringstageren har flere forsikringer i Danske Forsikring, der rammes af samme skade på samme forsikringssted, kan selvrisikobeløbet ikke overstige den største af disse forsikringers selvrisiko. 533 Danske Forsikring lægger ikke selvrisiko ud. Denne bestemmelse er ikke gældende ved ansvarsskade (dækningsafsnit 300). 534 Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter ved skader, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. 540 Moms Moms i henhold til gældende lov betales af sikrede i det omfang, denne kan modregne momsen i sit regnskab med SKAT. Danske Forsikring lægger ikke moms ud. 550 Sikkerhedsforholdsregler Efter en skade har Danske Forsikring ret til med 1 uges varsel efter skadens anmeldelse at kræve sikkerhedsforholdsregler gennemført med henblik på at forebygge eller begrænse tilsvarende skader. 560 Forældelse Hvis forsikringstageren ikke anlægger retssag inden 6 måneder efter den dato, hvor Danske Forsikring skriftligt har afslået at yde erstatning, mister forsikringstageren sin ret til erstatning. Retten mistes dog kun, hvis forsikringstageren i forbindelse med afslaget skriftligt har fået separat oplysning om 6-måneders fristen.

10 Danske Forsikring A/S Vilkår for Entrepriseforsikring DF Oktober Forsikring andetsteds Er der tegnet tilsvarende forsikring i andet selskab mod samme risiko, og dette selskab har taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. 580 Lovgivning Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. 590 Gebyr Danske Forsikring har ret til at beregne gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser, f.eks. opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Gebyrerne fremgår af Danske Forsikrings prisliste på men kan også oplyses ved henvendelse til Danske Forsikring.

11 Danske Forsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon Cvr-nr

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Vilkår for. Entrepriseforsikring

Vilkår for. Entrepriseforsikring Vilkår for Entrepriseforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Specialforsikring for erhverv Montage Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Gælder fra juni 2015 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 5 Montageobjektet, All risks 6 Bestående maskiner og bygninger,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

VILKÅR FOR KRIMINALITETSFORSIKRING (10/11)

VILKÅR FOR KRIMINALITETSFORSIKRING (10/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Vilkår for Droneforsikring

Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

EntrEprisEForsikring Forsikringsvilkår af maj 2012

EntrEprisEForsikring Forsikringsvilkår af maj 2012 Entrepriseforsikring Version 2531005 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 6 Arbejdsobjektet Afsnit 21-24 Side 7 Bygherrens eksisterende bygninger

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

6733-1 September 2015. Vilkår for cyberforsikring

6733-1 September 2015. Vilkår for cyberforsikring 6733-1 September 2015 Vilkår for cyberforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Cyberforsikring 6733-1 September 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Sikrede...3 2. Dækningsomfang...3 3. Driftstab...3 4.

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign.

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser R336 12J Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Udvidede Betingelser

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger Bilag 1 Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger 1 Forsikringstager: Sikrede: Risk Management møder: Entreprisen og arbejdspladsen Region Sjælland Alléen 15 4180

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005 Afsnit Indhold Side nr. 1 Sikrede... 1 2 Koncernen... 1 3 Dækningsomfang... 2 4 Geografisk område... 3 5 Undtagelser... 3 6 Forsikringstid... 5 7 Ret til køb af afløbsdækning... 5 8 Dækningssum og selvrisiko...

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring Forsikringsbetingelser Maskinkaskoforsikring 1. Forsikringen dækker 1.1 Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted. 1.2 Fremgår det af policen, at der er tegnet maskinkasko, dækker forsikringen

Læs mere

Contea Entrepriseforsikring Forsikringsbetingelser 2017

Contea Entrepriseforsikring Forsikringsbetingelser 2017 Contea Entrepriseforsikring Forsikringsbetingelser 2017 Version 2017.02 Side 1 af 14 Indhold 1. Hvem er omfattet af forsikringen... 3 2. Hvor dækker forsikringen... 3 Sektion I All risks forsikring af

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner Forsikringsbetingelser R335 13K Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Alm. betingelser for forsikring af

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser VINDMØLLEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VINDMØLLEFORSIKRING VINDMØLLEFORSIKRING 03 Side nr. 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Forsikringsperiode... 4 Forsikringssummer... Hvilke skader er omfattet af forsikringen 5 Maskinkasko...

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10 Police All Risks Forsikring Dansk Automobil Sports Union Idrættens Hus 2605 Brøndby Police nr. 64623.071 2. maj 2014 All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere