Kædesamarbejdet i Inbogulve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kædesamarbejdet i Inbogulve"

Transkript

1 1 af :47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2: og /sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan A/S har ved skrivelse af 30. juni 1998 i henhold til overgangsbestemmelserne i konkurrencelovens 27 anmeldt forslag til vedtægter for indkøbsforeningen Inbogulve samt en række supplerende vedtagelser, der regulerer kædesamarbejdet i Inbogulve. Der er i anmeldelsen ansøgt om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, om en fritagelse, såfremt en erklæring om ikke-indgreb ikke kan meddeles, samt om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 11, stk. 4, for de af indkøbsforeningen indgåede aftaler med medlemmerne. 2. Anmeldelsen omfatter bestyrelsens forslag til nye vedtægter for Indkøbsforeningen Inbogulve, tre aftaler om vilkår for samhandel og profil/koncept for foreningens 4 forskellige typer medlemsskaber samt regler for nye forretningslokalers placering. 3. Styrelsen finder, at gruppefritagelsen, Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 1997, om kædesamarbejde i detailhandlen ikke kan finde anvendelse, idet kædesamarbejdet foruden rent detailsalg også omfatter erhvervssalg, jf. 3 samt 2, stk. 1, nr. 4. i gruppefritagelsen. 4. Hertil kommer desuden, at indkøbsforeningens forslag til vedtægter, dels forbyder enhver tilknytning til konkurrerende virksomheder, og dels begrænser deltagernes ret til frit at sælge varer indkøbt gennem indkøbsforeningen til virksomheder/forretninger, der ikke er tilsluttet kædesamarbejdet, men som opererer indenfor samme forretningsområde. 5. Herudover indeholder aftalerne en række konkurrencebegrænsende bestemmelser om f.eks. sortimentforpligtigelse, fælles indkøb og markedsføring, hvilket er konkurrencebegrænsninger omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, og der kan derfor ikke meddeles erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens Principperne i gruppefritagelsen kan i et vist omfang anvendes som fortolkningsbidrag ved vurderingen af, om betingelserne er tilstede for at give en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, samt ved vurderingen af om betingelserne er til stede for at give en erklæring i henhold til konkurrencelovens 11, stk Det er styrelsens opfattelse, at der kan gives individuel fritagelse til kædeaftalerne i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1, med undtagelse af bestemmelserne om tilknytning til konkurrerende virksomheder og bestemmelserne om begrænsninger i afsætningen for fælles indkøbte varer. 8. Bestemmelsen om at medlemmerne af Inbogulve ikke hverken direkte eller indirekte må deltage i/være tilknyttet eller associeret konkurrerende virksomheder kan eventuelt ændres, således at Inbogulve fortsat kan forbyde deltagelse i konkurrerende kædesamarbejde, sammenslutninger og lignende, medens tilknytning til/deltagelse i andre konkurrerende virksomheder, der driver detailhandel med tilsvarende produkter, tillades. 9. Bestemmelserne om, at medlemmerne af Inbogulve ikke må videresælge varer købt gennem Inbogulve/Inbodan A/S til andre konkurrerende virksomheder eller ikke-medlemmer, ophæves. Foreningen vil kunne opretholde et forbud om, at egne mærker d.v.s. varer, som foreningen har hel eller delvis eneret på, herunder kampagnevarer forbeholdes kædesamarbejdets

2 2 af :47 forretninger. 10. Begge bestemmelser er konkurrencebegrænsninger omfattet af forbuddet i konkurrencelovens 6, stk. 1, og de to bestemmelser er mere vidtgående end nødvendigt for, at kædesamarbejdet kan opretholdes. Afgørelse 11. Det meddeles indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan A/S, at indkøbsforeningen Inbogulve s forslag til vedtægter og de tilknyttede profil/koncepter indeholder konkurrencebegrænsninger, der er omfattet af forbuddet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Der kan derfor ikke meddeles erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens Det meddeles videre, at det fremsendte forslag til vedtægter for Inbogulve og de tilknyttede profil/koncepter samt regler for placering af nye forretningslokaler fritages efter konkurrencelovens 8, stk. 1, med undtagelse af følgende: Bestemmelsen om medlemsoptagelse i pkt i forslag til vedtægter, vedrørende medlemmernes tilknytning til konkurrerende virksomheder. Bestemmelserne om, at varer købt gennem Inbogulve og/eller Inbodan A/S, ikke må videresælges til andre konkurrerende virksomheder, jf. Inbogulve s forslag til vedtægter pkt , "vilkår Garant" pkt.7.6.3, "vilkår erhverv" pkt. 7.3 og vilkår for associeret medlemskab pkt. a.1.6. afsnit Konkurrencerådet lægger i denne forbindelse vægt på, at de nævnte forhold begrænser konkurrencen ved at hindre enhver form for samhandel og andre forretningsmæssige relationer med konkurrerende detailhandelsvirksomheder. 14. Der gives Indkøbsforeningen Inbogulve pålæg om at ophæve eller ændre forslag til vedtægter for indkøbsforeningen Inbogulve pkt om deltagelse i konkurrerende virksomheder samt i pkt om videresalg af varer købt gennem Inbogulve og eller Inbodan A/S samt pålæg om at ophæve de tilsvarende bestemmelser om videresalg af varer i de tre profil/koncepter, jf. konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr Endelig meddeles det Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan A/S, at virksomhederne med de nuværende markedsforhold ikke har en dominerende stilling på markedet for tæpper og gulvbelægningsmaterialer, og de er på denne baggrund ikke omfattet af konkurrencelovens Da vedtægterne for Inbogulve og de tre profil/koncepter samt regler for placering af nye forretningslokaler er anmeldt i henhold til overgangsbestemmelserne i konkurrencelovens 27, stk. 4, kan bestemmelserne opretholdes i op til 3 måneder efter afgørelsestidspunktet, dvs. ophævelsen af de nævnte bestemmelser skal ske senest fredag den 1. september Fritagelsen gælder for en periode på 5 år fra den 1. januar 1998, det vil sige for perioden indtil den 31. december Sagsfremstilling 18. Advokat A. Bøgh Andersen har som advokat for indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan A/S ved skrivelse af 30. juni 1998 i henhold til overgangsbestemmelserne i konkurrencelovens 27, stk. 4, anmeldt kædesamarbejdet i

3 3 af :47 Inbogulve. Under henvisning til Konkurrencestyrelsens skrivelse af 13. december 1999, har Advokat A. Bøgh Andersen ved skrivelse af 28. januar 2000 fremsendt en række supplerende oplysninger. 19. Sagen drejer sig om de konkurrencebegrænsende bestemmelser i følgende vedtagelser, der regulerer de forskellige medlemsgruppers forhold til Indkøbsforeningen Inbogulve samt administrationsselskabet Inbodan A/S: 20. Forslag til vedtægter for Indkøbsforeningen Inbogulve Vilkår for samhandel og profil/koncept for DK-Detail medlemskab under GARANT profil/koncept. 22. Vilkår for samhandel og profil/koncept for Erhvervs-medlemskab under ERHVERV profil/koncept. 23. Vilkår for samhandel og profil/koncept for Detail medlemskab som associeret medlem. 24. Regler for placering af nye forretningslokaler for Indkøbsforeningen Inbogulve. 25. Der ansøges om erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, samt om fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, såfremt en erklæring om ikke-indgreb ikke kan meddeles. Endvidere ansøges om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 11, stk. 4. Parterne 26. Indkøbsforeningen Inbogulve er i ansøgningen beskrevet som et frivilligt kædesamarbejde mellem detailhandlere indenfor gulvbelægning og montering. For nogle forretningers vedkommende omfatter produktudvalget også gardiner, møbler samt en række andre produkter med tilknytning til boligens indretning. 27. Medlemmerne foretager gennem indkøbsforeningen fælles indkøb og markedsføring under navnene "Inbogulve" og "Garant". 28. Administrationsselskabet Inbodan A/S indgår i anmeldelsen, fordi selskabet på vegne af Inbogulve forestår de daglige koordinerende og serviceudførende opgaver. Tilsvarende opgaver udfører selskabet for kædesamarbejdet mellem medlemmerne af indkøbsforeningen Ide Møbler, som har indsendt en tilsvarende ansøgning. 29. Heroverfor står de enkelte forretninger/virksomheder, der alle er medlemmer af Inbogulve, og som hver besidder en lige stor andel A-aktier (nominelt kr.) og B-aktier (nominelt kr.) i Inbodan A/S. 30. Det er i ansøgningen oplyst, at der er 63 medlemmer, der driver 57 detailforretninger. Kædesamarbejdet er sammensat af 4 typer medlemskaber, der er følgende (i parentes er angivet medlemsantallet den 1. januar 2000): A. B. C. D. Detail-medlem under vilkår GARANT Profil/Koncept. (39). Erhvervs-medlem under vilkår ERHVERVS Profil/Koncept. (13). Kombinationsmedlem under vilkår for både Garant og Erhvervs profil/koncept. (14). Associeret medlem under særskilt Profil/Koncept. (4). 31. De associerede medlemmer er tidligere medlemmer af indkøbskæden Tæpperingen, som Inbogulve fusionerede med i 1993, og som ikke ønskede at tilslutte sig "GARANT/Profil" konceptet. Først efter 1997 blev de to sideordnede koncepter slået sammen til et koncept, nemlig Garant.

4 4 af :47 Der er ikke siden fusionen i 1997 optaget nye associerede medlemmer, ligesom der kun i beskedent omfang er sket ændringer i øvrigt i medlemskredsen. 32. Sammenfattende omfatter kædesamarbejdet 53 garant profil forretninger, 4 associerede medlemmer, og 13 medlemsforretninger, som udelukkende - på nær en enkelt virksomhed - er rene erhvervsmedlemmer. 33. Den samlede omsætning hos medlemmerne i Inbogulve androg i 1999 xxx kr. Herudover havde 8 medlemmer, - der tillige er medlemmer af kædesamarbejdet i Ide Møbler, - en omsætning på godt xxx kr. 34. Inbogulve s omsætning i årene 1997 til 1999 androg henholdsvis xxx kr., xxx kr. og xxx kr., hvilket svarer til, at medlemmerne af indkøbsforeningen i gennemsnit aftager xxx af deres vareforbrug gennem indkøbsforeningen efter fradrag af de 10-25\%, der omfatter montering. Andelen er noget højere for detailmedlemmerne og noget lavere for erhvervsmedlemmerne. Markedsafgrænsning 35. Brancheområdet omfatter alt til gulve, gulvbelægning, herunder tæpper, trælaminatgulve, fliser, vinyl, linoleum, gummi, kork, samt montering og diverse tilbehør. Endvidere omfatter produkterne hos et mindre antal medlemmer også gardiner. 36. Det geografiske marked kan ifølge anmeldelsen både for detail- og erhvervsmarkedet aktuelt afgrænses til Danmark. 37. Det er ikke muligt ved hjælp af data fra Danmarks Statistik entydigt at foretage en opgørelse af produktområdets samlede omsætning, ligesom det heller ikke er muligt at udskille salget fordelt på detailsalg og erhvervssalg. I en opgørelse foretaget af Inbodan i 1997 skønnes det samlede salg - både detail og erhverv - til ca. 3 mia. kr., medens detailsalget alene skønnes til at udgøre 55\% eller 1,65 mia. kr., hvilket nogenlunde svarer til fordelingen hos Inbogulve. Dette giver baseret på omsætningen i en markedsandel på knap 25\% for medlemmerne af Inbogulve, hvilket formentlig er noget overvurderet, idet tallene fra Danmarks Statistik antyder en større stigning i den samlede omsætning, end tilfældet har været for Inbogulve i perioden 1997 til 1999, og derfor kan det - som anført af indkøbsforeningen lægges til grund, at markedsandelen er ca. 20\%. 38. Indkøbsforeningen Inbogulve er den eneste frivillige kæde indenfor dette produktområde. De øvrige kæder er alle kapitalkæder, hvoraf den største er Tæppeland med en detailomsætning på ca. 360 mio. kr. eksklusive moms i 1998 og knap 45 butikker. De øvrige kapitalkæder er alle betydeligt mindre og råder kun over 4-6 butikker hver med en omsætning i størrelsesordenen mio. kr. eksklusive moms. Herudover findes nogle enkeltstående forretninger med en omsætning eksklusive moms på 8-12 mio.kr. En karakteristisk forskel mellem Garant butikkerne og de øvrige større aktører i branchen er størrelsen af forretningsarealet, idet Garantforretningerne typisk har en størrelse på 800 m 2 til 900 m 2, medens f.eks. Tæppeland's forretninger i de fleste tilfælde har et areal på mellem 1000 m 2 og 1500 m 2, enkelte endda op til 6000 m 2. De anmeldte aftaler 39. Indkøbsforeningen Inbogulve har til formål på grundlag af den gældende konkurrencelovgivning at effektivisere og målrette fælles indkøb, markedsføring og konkurrenceprofil overfor det gulvbelægnings-efterspørgende forbrugerpublikum. 40. Hovedindholdet i de konkurrencebegrænsende bestemmelser i de 5 anmeldte aftaler omtales nedenfor.

5 5 af :47 Forslag til vedtægter for Indkøbsforeningen Inbogulve 41. Ifølge pkt kan Inbogulve optage virksomheder, der "ikke-direkte eller indirekte deltager i/er tilknyttet eller associeret konkurrerende virksomheder, sammenslutninger eller lignende, som driver detailhandel med tilsvarende produktsortiment eller forretningsområde som Inbogulve". 42. Ifølge pkt..5.2 er medlemmerne forpligtet til at deltage i den fælles markedsføring og at anvende kædeprofilen m.v., hvilket skal ske i overensstemmelse med de af bestyrelsen vedtagne "Vilkår for samhandel og profil/koncept". 43. Medlemmerne er ifølge pkt forpligtet til at indkøbe de varer, der indgår i de fælles indkøbte sortimenter og den fælles markedsføring. Bestyrelsen fastsætter regler herfor i "Vilkår for samhandel og profil/koncept" omhandlende bl.a. medlemmernes mindstekøb gennem Indkøbsforeningen Inbogulve og/eller INBODAN A/S. Satserne fastsættes for de tre profil/koncepter for eet år ad gangen og offentliggøres på den ordinære generalforsamling. 44. Det fremgår af pkt , at "Varer, købt gennem Inbogulve og/eller INBODAN A/S, og som foreningen eller de respektive profil/koncepter har helt eller delvist eneret på, må under hensyntagen hertil kun afhændes i forretninger/filialer, som gennem den tilhørende profil/koncept har eneretten. Varer, købt gennem Inbogulve og eller INBODAN A/S, må i øvrigt ikke videresælges til andre konkurrerende virksomheder eller ikke - medlemsforretninger. Tilsvarende bestemmelser findes i de tre profil/koncepter. Vilkår for samhandel og profil/koncept for DK-Detail medlemskab under GARANT profil/koncept (vilkår GARANT) 45. Medlemmer tilsluttet dette koncept er ifølge pkt i forpligtede til gennem Indkøbsforeningen INBOGULVE og/eller INBODAN A/S at indkøbe og markedsføre et sortiment, der består af tre særskilte sortimenter samt forpligtet til at indkøbe nærmere angivne kvanta af samme. 46. Sortimentet består af et grundsortiment, omfattende alle former for gulvbelægning og hertil hørende produkter. 47. Endvidere et særligt profil sortiment, der omfatter produkter, som markedsføres under særligt koncept, f.eks. shop-in-shop, og som forudsætter særlig indretning i forretningen. 48. Den sidste sortiment-gruppe består af andre sortimenter, som bestyrelsen måtte indføre. 49. Forpligtigelsen til mindstekøb fastsættes ifølge pkt.2.4.2, af bestyrelsen for hvert kalenderår og reguleres for hvert detailmedlem på grundlag af en omsætningsskala inddelt i 6 grupper fra 3 mio. kr. til en omsætning på over 15 mio.kr. Indenfor hver omsætningsgruppe forpligter medlemmerne sig til at aftage for et fast kronebeløb, der svarer til mellem 40\% og knap 30\% af deres samlede indkøb gennem indkøbsforeningen. For nyåbnede forretninger - herunder nye medlemmer - gælder de samme regler, men bestyrelsen kan give mulighed for en vis reduktion i begyndelsen. 50. Detailmedlemmer må ifølge pkt.7.4, ikke markedsføre eller generelt tilbyde ulovlige tilgiftsydelser, som f.eks. gratis montering af tæpper eller anden gulvbelægning, jf. markedsføringsloven. Bestemmelsen har alene til formål at sikre, at medlemmerne følger markedsføringsloven, hvorfor man i indkøbsforeningen på ny vil undersøge om bestemmelsens formulering er i overensstemmelse med den gældende praksis. 51. Detailmedlemmer må ifølge pkt.7.6.3, ikke videresælge fælles indkøbte varer omfattet af sortimenterne til konkurrenter.

6 6 af :47 Vilkår for samhandel og profil/koncept for Erhvervs- medlemskab under Erhverv profil/koncept (vilkår ERHVERV) 52. De konkurrencebegrænsende bestemmelser i dette profil/koncept svarer til de bestemmelser, der er omtalt ovenfor, nemlig at samhandel med leverandører som indkøbsforeningen har sluttet aftale med skal ske gennem indkøbsforeningen pkt.2.2, og fælles indkøbte varer omfattet af sortimenterne må ikke videresælges til konkurrenter. Endvidere er erhvervsmedlemmerne på samme måde som detailmedlemmerne ifølge pkt.2.4 forpligtede til at føre et bestemt sortiment. 53. Endvidere er erhvervsmedlemmerne ligesom detailmedlemmerne undergivet en forpligtigelse til mindstekøb, jf. pkt.2.4.2, som fastsættes af bestyrelsen for hvert kalenderår og reguleres for hvert erhversmedlem på grundlag af en skala inddelt i 7 grupper fra 5 mio. kr. til en omsætning på over 30 mio.kr. Indenfor hver gruppe forpligter medlemmerne sig til at aftage mellem 40\% og 20\% af deres samlede omsætning gennem indkøbsforeningen. For nyåbnede forretninger - herunder nye medlemmer - gælder de samme regler, dog er det kun de fire laveste omsætningsgrupper, der finder anvendelse. Bestyrelsen har mulighed for at lempe på kravene til omsætningens størrelse ved nyetablering. Vilkår for samhandel og profil/koncept for detailmedlemskab som associeret medlem under særskilt profil/koncept 54. Baggrunden for optagelse af associerede medlemmer hidrører alene fra, at enkelte medlemmer af tæpperingen i forbindelse med etableringen af Inbogulve, hvor det besluttedes udelukkende at satse på et koncept, nemlig GARANT Profil/Konceptet, ikke ønskede at tilslutte sig dette koncept, men på den anden side ønskede de fortsat at være medlemmer af et indkøbssamarbejde, og de havde derfor ikke andre muligheder end at opnå en ordning med Inbogulve, idet der ikke findes andre frivillige kæder indenfor dette brancheområde. 55. Det associerede medlem er som alle andre medlemmer underlagt vedtægterne for Inbogulve, men på en række punkter er de associerede medlemmers pligter og rettigheder indskrænket i forhold til de øvrige medlemmer. Dette gælder f.eks. reglerne om samhandelsvilkår, der indeholder regler om købspligt, markedsføring, profil og sortimentforpligtelse for de associerede medlemmer. 56. I praksis vil dette sige, at de associerede medlemmer har en begrænset købsforpligtigelse, idet de alene kan købe eneretsvarer, når disse er ændret til anden navnebetegnelse, og de er udelukket fra at købe kampagnevarer, som markedsføres under Garant Profil/koncept. Bestyrelsen kan ligesom for de øvrige medlemmer fastsætte regler for omfanget af de associerede medlemmers købsforpligtigelse. De associerede medlemmer er ligesom de øvrige medlemmer forpligtet til ikke at videresælge varer indkøbt gennem Inbogulve eller INBODAN A/S til andre konkurrerende virksomheder eller ikke medlemsforretninger. Regler for placering af nye forretningslokaler for DK-Detail medlemskab under GARANT Profil/Koncept 57. I vedtægterne og i samtlige profil/koncepter findes betingelserne for optagelse som medlem. Endvidere findes særskilt regler om etablering af nye forretningslokaler samt overtagelse af forretningslokaler. 58. For at blive medlem under "vilkår GARANT", pkt.9.1, kræves som hovedregel et butiksareal på mindst 600 m2 eller en detailomsætning på mindst 5 mio. kr. (eksklusive moms), medens "Rene" erhvervsmedlemmer under "vilkår erhverv", pkt.9.1.1, skal have en mindsteomsætning på 5 mio. kr. (eksklusive moms). Detailmedlemmer, hvis erhvervsomsætning udgør enten 1/3 af den samlede omsætning eller mindst 3 mio. kr., kan optages som kombinationsmedlem, pkt Erhvervsmedlemmer, hvis detailomsætning udgør mindst 2 mio. kr. (eksklusive moms) kan optages som associeret detailmedlem på de betingelser, der gælder for associerede medlemmer,

7 7 af :47 pkt Det fremhæves endvidere i de forskellige profil/koncepter, at bestyrelsen skal træffe afgørelse om etablering respektive optagelse på grundlag af saglige og ikke diskriminerende kriterier, der praktiseres ensartet. 60. I henhold til pkt.2, er der opstillet en målsætning for den markedsdækning Inbogulve under Garant profil/koncept skal tilstræbe at opnå i de respektive byer/handelsområder. Markedsandelen beregnes hvert år på baggrund af oplysninger fra Dansk Oplagskontrol Fond og de fra Danmarks Statistik oplyste forbrugstal for gulvbelægning pr. husstand i Danmark. Bestyrelsen oplyser hvert år på generalforsamlingen, hvilke tilstræbte markedsandele for det samlede sortiment, der er fastsat for det pågældende år. 61. Bestyrelsen kan meddele afslag om optagelse af nyt medlem eller etablering af en yderligere GARANT forretning, såfremt enten det "påregnelige kundeunderlag ikke skønnes at være tilstrækkeligt" i henseende til investeringens forsvarlighed, sortiment, personale, uddannelse, service og markedsføring, eller områdets Garant-omsætning "dækkes effektivt af det eksisterende Inbogulve-forretningsnet" i overensstemmelse med målsætningen, om hvilke markedsandele foreningen tilstræber. Endvidere kan bestyrelsen afslå en anmodning om optagelse eller nyetablering, såfremt dette "antages at skade Inbogulves image eller omdømme, pkt Reglerne om placering af nye forretningslokaler opfylder umiddelbart betingelserne for at opnå fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Der kan herom henvises til at f.eks. Matas-sagen og flere andre behandlede kædesamarbejder, har haft betydeligt mindre objektiverede bestemmelser herom. Parternes begrundelse for ansøgningen 63. Advokaten har oplyst, at de fremsendte vedtægter ikke er vedtaget, men følges af foreningen, som derfor ønsker en individuel fritagelse i perioden fra behandlingen i Konkurrencestyrelsen er slut, og indtil vedtægterne kan vedtages på den nærmest efterfølgende generalforsamling. De medfulgte 3 profil/koncepter samt regler om placering af nye forretningslokaler kan umiddelbart følges af medlemmerne, idet gennemførelsen af disse alene kræver en beslutning i bestyrelsen. 64. Advokaten anfører, at bestemmelserne i forslag til vedtægter og hermed også i profil/koncepterne er omfattet af "Bekendtgørelse om gruppefritagelse af aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen (bekg. nr af 16. december 1997). 65. Det anføres bl.a. som begrundelse for fritagelse, at Inbogulve ved sin tilstedeværelse på markedet bidrager til at selvstændige detailforretningsdrivende vil kunne etablere sig på markedet, "hvorved konkurrencen mellem de samme marked deltagende udbydere og disse produkter øges". 66. Om de enkelte bestemmelser, har advokaten særligt fremhævet, at vedtægternes pkt.2.1.9, om at medlemmer hverken direkte eller indirekte må deltage i konkurrerende virksomheder, er begrundet i, at det ville være konkurrenceforvridende, hvis store og kapitalstærke "ikkekædeorgani-serede" virksomheder, som f.eks. Tæppeland kunne få adgang. Bestemmelsen er en nødvendig forudsætning for, at kædesamarbejdet kan opretholde en konkurrencesikrende adfærd og rolle på markedet, hvorfor bestemmelsen ikke indebærer nogen form for urimelig konkurrencebegrænsning. 67. Det anføres endvidere som begrundelse for bestemmelserne i vedtægternes pkt om bl.a. indkøb af et bestemt sortiment samt fælles markedsføring og mindstekøb, at disse bestemmelser er nødvendige for at opretholde kædesamarbejdet, idet bestemmelserne understreger samhørigheden med Inbogulve s kvalitet og de enkelte medlemmers ønske om

8 8 af :47 gennem tilslutning til fællesskabet at opnå en bedre konkurrenceprofil overfor de øvrige store deltagere på markedet. Det modsatte synspunkt ville begrænse Inbogulves mulighed for at markedsføre sig som et alternativ til de øvrige udbydere på markedet, og derved formindske konkurrencen set i relation til forbrugernes valgfrihed. Vurdering Bagatelreglerne 68. Medlemmerne af indkøbsforeningen Inbogulve havde i 1999 en samlet omsætning på xxx kr., men i denne omsætning mangler dels to associerede virksomheder, der ikke foretager indberetning af regnskabsoplysninger til indkøbsforeningen, men herudover har ingen af medlemmerne andre aktiviteter, der har betydning for deres samlede omsætning. Efter indkøbsforeningens oplysninger andrager den samlede markedsandel ca. 20\%. 69. De anmeldte aftaler kan på baggrund af ovenstående oplysninger ikke være omfattet af bagatelreglerne i konkurrencelovens 7, stk. 1, og aftalerne skal derfor vurderes efter konkurrencelovens 6, stk. 1. Gruppefritagelse om kædesamarbejde i detailhandelen 70. Såfremt Inbogulve's aftaler er omfattet af gruppefritagelsen om kædesamarbejde i detailhandelen udstedt i medfør af konkurrencelovens 10, vil aftalerne være fritaget for forbuddet i konkurrencelovens 6, stk. 1, og det er derfor ikke nødvendigt at tage stilling til ansøgningen om individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8 stk Der er opstillet en række betingelser, dels om aftaledeltagernes forhold og antal og dels om indholdet af aftalerne, herunder den såkaldte "sorte liste", der indeholder bestemmelser, som ikke må indgå i aftalerne. Såfremt enkelte af kravene ikke er opfyldt, må der søges om individuel fritagelse for hele aftalen eller aftalekomplekset efter konkurrencelovens 8, stk Der kan i den foreliggende sag alene være tale om, at aftalekomplekset er omfattet af gruppefritagelsen for kædesamarbejder i detailhandelen (bekendtgørelse nr af 16. december 1997), som er den eneste gruppefritagelse, hvori der kan indgå et større antal detailhandelsvirksomheder. Gruppefritagelsen definerer kædesamarbejde, som aftaler mellem detailhandelsvirksomheder om samarbejde på vedvarende basis om nærmere bestemte opgaver under fælles navn eller anden fælles betegnelse, jf. bekendtgørelsens 2, nr. 3. Ved detailvirksomheder forstås virksomheder, der har til hovedopgave at drive detailsalg m.v. til forbrugere, dvs. personer, der foretager indkøb til privat brug, jf. 2, nr. 4. Heraf følger at virksomheder, der alene sælger til andre virksomheder, ikke vil være omfattet af bekendtgørelsen. 73. Da der i det anmeldte aftalekompleks indgår virksomheder, som hovedsagelig eller udelukkende driver salg af produkter til andre erhvervsvirksomheder, og dette udgør knap halvdelen af kædesamarbejdets omsætning, vil den anmeldte aftale ikke være omfattet af anvendelsesområdet for bekg. nr af 16. december 1997 om gruppefritagelse af aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen, 3, jf. 2, nr På trods af at gruppefritagelsen om kædesamarbejde i detailhandlen ikke kan finde anvendelse på de anmeldte aftaler, vil principperne i gruppefritagelsen i et vist omfang kunne anvendes ved bedømmelsen af om aftalerne kan opnå fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Konkurrencelovens 6

9 9 af : Inbogulve's aftalekompleks indeholder en række forpligtigelser, der i større eller mindre omfang begrænser deltagernes mulighed for at disponere frit, og som direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. 76. Medlemmerne af Inbogulve forpligter sig til hverken direkte eller indirekte at have tilknytning til konkurrerende virksomheder, der driver detailhandel med tilsvarende produktsortiment, vedtægternes pkt I fortsættelse heraf forpligter medlemmerne sig til kun at forhandle eneretsvarer gennem de forretninger, som gennem det tilhørende profil/koncept har eneretten. Endvidere må medlemmerne ikke videresælge varer købt gennem indkøbsforeningen respektive Inbodan A/S til konkurrerende virksomheder eller ikke - medlemmer, jf. pkt i vedtægterne. 77. Endvidere forpligter medlemmerne sig til, ifølge vedtægternes pkt , at indkøbe de varer, der indgår i de fælles indkøbte sortimenter og den fælles markedsføring, og i denne forbindelse forpligter medlemmerne sig endvidere til at indkøbe for visse beløb sat i forhold til deres omsætning, hvilket for detailmedlemmerne betyder, at de er forpligtede til i gennemsnit at købe ca. 35\% af deres samlede indkøb gennem indkøbsforeningen respektive Inbodan, jvf. nærmere herom i "vilkår Garant" pkt Konklusion 78. Aftalerne i kædesamarbejdet i Inbogulve begrænser på en række punkter medlemmernes adfærd, idet de udelukker enhver forbindelse til konkurrerende virksomheder, og de regulerer forholdet til konkurrerende virksomheder udover bestemmelsen i 5, i gruppefritagelsen om kædesamarbejde i detailhandlen, som alene forbyder deltagelse i konkurrerende kædesamarbejde. Herudover reguleres videresalg af produkter, idet varer indkøbt gennem indkøbsforeningen ikke må videresælges til ikke-medlemmer. Aftalekompleksets konkurrencebegrænsende bestemmelser er således omfattet af forbuddet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk Inbogulve har subsidiært ansøgt om fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, nr.1-4, og spørgsmålet er derfor om rådet skønner, at de i konkurrencelovens 8 angivne fire betingelser for opnåelse af fritagelse er opfyldt Efter konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 1) er det en betingelse, at aftalen bidrager til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser mv. eller fremmer den tekniske eller økonomiske udvikling. Inbogulve har i denne forbindelse bl.a. peget på, at forpligtelsen til dels fælles varekøb og dels et mindste omsætningskrav indebærer væsentlige besparelser på indkøbsomkostningerne, hvilket har betydning for de involverede virksomheders drift. Dette indebærer at kædesamarbejdet forbedrer den almindelige varedistribution og prisdannelsen for de samme varer. 81. Det kan i denne forbindelse anføres, at de fleste af Garant forretningerne er mindre forretninger i forhold til mange af deres lokale konkurrenter. Det er derfor nødvendigt, at et samarbejde med denne struktur fremstår med et stabilt indkøbsvolumen, hvilket kan opnås ved at forbyde medlemskab af konkurrerende indkøbssystemer, ligesom man forpligter medlemmerne til at opretholde et bestemt sortiment, som i et betydeligt omfang skal leveres gennem indkøbsforeningen. Konklusion 82. Aftalekomplekset bidrager i hovedsagen gennem dets betydelige indkøbsvolumen til at styrke effektiviteten i distributionen, og derfor må betingelsen i 8, stk. 1, nr. 1, anses for opfyldt.

10 10 af : Det er efter konkurrencelovens 8,stk. 1, nr. 2) en betingelse, at aftalen sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved. Inbogulve har henvist til, at kædesamarbejdet øger forbrugernes valgmuligheder, og sikrer dem et omfattende sortiment med tilknyttet salgsservice m.m. på et højt kvalitetsniveau. Hertil kommer, at de ovenfor nævnte indkøbs- og omkostningsreduktioner, medvirker til at den enkelte kædedeltager er konkurrencedygtig i forhold til langt større forretninger, hvilket styrker konkurrencen og dermed også forbrugerne. Forbrugerne drager endvidere nytte af at kædesystemet i betydelig grad kan medvirke til at sikre et driftsøkonomisk indhold, faglig rådgivning og uddannelse. 84. Detailmedlemmerne af Inbogulve er forpligtede til dels at opretholde et givet sortiment og til at opfylde et minimums omsætningskrav i forhold til indkøbsforeningen, hvilket foreningen bl.a. udnytter til at opnå fordelagtige priser og rabatter hos leverandørerne, hvilket generelt må betyde lavere priser til forbrugerne. Det er blevet oplyst, at detailmedlemmerne i indkøbsforeningen udnytter kædesamarbejdets indkøbsmuligheder i væsentligt større omfang, end hvad de ifølge de indgåede aftaler er forpligtede til, hvilket næppe ville have været tilfældet, såfremt kædesamarbejdet ikke i betydelig grad medvirker til at sikre konkurrencedygtige priser til fordel for både kædedeltager og forbruger. Konklusion 85. De forpligtigelser der pålægges kædedeltagerne med hensyn til sortiment og minimumskvanta sikrer, at forbruger gennem et rationelt salgs- og distributionssystem opnår en andel heri, hvorfor kravene i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 2), må anses for opfyldt. 86. Efter konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3) må aftalen ikke pålægge virksomhederne begrænsninger, som er unødvendige for at opnå disse mål. Der henvises af Inbogulve til, at kædesamarbejdet ikke indeholder elementer, der er unødvendige for at opnå de beskrevne fordele ved kædesamarbejdet. Der henvises bl.a. til, at markedet er karakteriseret ved en udvikling, der tilgodeser de større virksomheder gennem f.eks. udnyttelse af volumenstyrke, som vanskeliggør driften af mindre enkeltstående forretninger. Endelig henvises til, at kædesamarbejdets bestemmelser ligger indenfor de rammer, som de forretninger, der er tilsluttet kapitalkæder, virker under. 87. De fleste af kædesamarbejdets bestemmelser ligger indenfor rammerne af bekendtgørelsen om kædesamarbejde i detailhandelen og bestemmelserne om sortiment og mindstekvanta ses ikke at være mere vidtrækkende end nødvendige for, at indkøbsforeningen kan opretholde den nødvendige indkøbsstyrke og profilering overfor forbrugerne. 88. Kædesamarbejdets vedtægter - pkt ,om at kæde deltagerne ikke må have tilknytning til konkurrerende virksomheder, sammenslutninger eller lignende, er mere vidtrækkende end bestemmelsen i gruppefritagelsen om kædesamarbejde, hvor det alene accepteres, at kædedeltagere forbydes deltagelse i konkurrerende kædesamarbejder. Det er af Inbogulve fremhævet, at bestemmelsen dels skal forhindre, at kapitalkæderne får adgang til indkøbsforeningens forretningshemmeligheder og dels rettet mod illoyal optræden fra medlemmernes side, idet de gennem denne bestemmelse hindres i at anvende information de har modtaget gennem medlemsskabet til etablering af konkurrerende forretninger udenfor medlemskabet. Bestemmelsen har så vidt det er oplyst aldrig haft aktuel betydning, idet indkøbsforeningen aldrig har afslået henvendelser om medlemsoptagelse. 89. Bestemmelserne i vedtægterne - pkt og de tilsvarende bestemmelser i profil/koncept for "vilkår Garant", "vilkår Erhverv" samt i "vilkår for associeret medlem", om at eneretsvarer kun må afsættes gennem de forretninger, der er tilknyttet det pågældende profil/koncept, samt at varer i øvrigt, som er købt gennem indkøbsforeningen respektive Inbodan A/S ikke må videresælges til ikke-medlemmer, er mere vidtrækkende end de forpligtigelser, der kan pålægges kædedeltagere ifølge gruppefritagelsen for kædesamarbejder. Der henvises af advokaten til, at der bag denne afsætningsbegrænsning ligger de samme hensyn, der gælder for selektive

11 11 af :47 salgssystemer, hvor det er accepteret, at produkter, der er indkøbt gennem kædesamarbejdet, alene præsenteres for forbrugeren gennem de af kæden uddelte kataloger og i de tilknyttede konceptforretninger, f.eks. "Inbogulve". 90. Synspunktet må imidlertid afvises her, hvor der ikke er tale om produkter, hvor der i forbindelse med salget stilles krav til personalet om nogen særlig teknisk indsigt foranlediget af produkternes komplicerede karakter. 91. Advokaten har oplyst om eneretsvarer, at der alene er tale om eneret i markedsføringsmæssig henseende, idet produkterne er blevet solgt til Inbogulve under en valgt produktbetegnelse. Tilsvarende gælder for kampagnevarer. Produkterne er i den forstand alle almindelige produkter, der frit sælges af leverandøren/producenten til andre aftagere, men under en anden produktbetegnelse. Konklusion 92. De to bestemmelser om forbuddet mod salg til ikke-medlemmer og forbuddet mod interesser i konkurrerende virksomheder, der begge er betydeligt mere vidtgående end gruppefritagelsen giver mulighed for, bevirker, at denne betingelse ikke kan anses for opfyldt. 93. Efter konkurrencelovens 8,stk. 1, nr. 4) er det et krav, at kædeaftalen ikke giver virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer eller tjenesteydelser mv. 94. Inbogulve, der er den eneste frivillige kæde, der omfatter gulve og tæpper, har en markedsandel på ca. 20\% indenfor detailhandel med tæpper og gardiner. I selskabets vedtægter pkt om optagelse af nye medlemmer bestemmes, at medlemskab er betinget af et vist kapitalindskud, der anvendes til optagelsesgebyr, et årligt gebyr, aktiekøb og henlæggelsesbeløb, som i alt andrager ca kr. Herudover stilles krav om sortiment og til at Inbogulve i henhold til bestemmelserne om nye forretningslokalers placering, kan udbygge selskabets markedsandel gennem optagelse af et nyt medlem. Endvidere er det en betingelse, at et nyt medlem hverken direkte eller indirekte er tilknyttet en konkurrerende sammenslutning, jf. pkt Hertil kommer at virksomheder, der ikke er tilknyttet Inbogulve, som hovedregel vil kunne købe nøjagtig de samme produkter hos de samme leverandører med den undtagelse, at Inbogulve for såkaldte eneretsvarer benytter et særligt navn i forbindelse med markedsføringen. Konklusion 95. Samarbejdet i Inbogulve udelukker ikke andre aktører på markedet fra at købe de samme produkter, derfor må denne betingelse anses for opfyldt. 96. For at kunne opnå en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, skal alle fire betingelser være opfyldt. Dette ses ikke at være tilfældet for så vidt angår det ubetingede forbud mod salg af produkter til virksomheder, der ikke er medlemmer af Inbogulve, ligeledes er bestemmelsen om tilknytning til andre virksomheder for vidtgående, idet selskabet selv fremhæver, at hensigten med denne bestemmelse er at forhindre kapitalkæderne kapitalkædernes optagelse i indkøbsforeningen. Ikke - indgreb efter 11, stk Advokaten har ikke særskilt argumenteret for ansøgningen om ikke - indgreb efter konkurrencelovens 11, stk. 4. Da indkøbsforeningen med en markedsandel der utvivlsomt er under 25\%, ikke for nærværende kan antages at indtage en dominerende stilling på markedet for tæpper og gulvbelægning kan en erklæring om ikke-indgreb meddeles anmelderne uden, at der derfor er anledning til, at konkurrencerådet særskilt tager stilling til, om selskabets adfærd

12 12 af :47 indebærer misbrug af en dominerende stilling. Sammenfattende konklusion 98. Da aftalerne indeholder konkurrencebegrænsninger omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, ligesom kædesamarbejdet i Inbogulve ikke er omfattet af gruppefritagelsen for detailhandelen kan der ikke meddeles erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens Der vil kunne gives individuel fritagelse til kædesamarbejdets vedtægter samt de tilhørende profil/koncepter og bestemmelser om etablering af nye forretninger/filialer med undtagelse af bestemmelsen i vedtægternes pkt "Varer, købt gennem Inbogulve og/eller Inbodan A/S, må i øvrigt ikke videresælges til andre konkurrerende virksomheder eller ikke - medlemsforretninger". Dette gælder også de tilsvarende bestemmelser i "Vilkår Garant" pkt , "Vilkår Erhverv" pkt. 7.3 samt i "Vilkår for Associeret medlemskab" pkt. a.1.6., 2. afsnit. Bestemmelserne påbydes ophævet, jf. konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. konkurrencelovens 16, stk.1, nr Endvidere kræves bestemmelsen i vedtægternes pkt om tilknytning til andre virksomheder ændret eller ophævet, således at bestemmelsen alene udelukker tilknytning til konkurrerende kæder - det være sig frivillige kæder som kapitalkæder -, sammenslutninger eller lignende jf. konkurrencelovens 6, stk. 4, og konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 1.

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet 2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6. april 2001 i sag 00-160.359 MATAS A/S (advokat Erling Borcher v/ advokat Pernille Vangsgaard) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Matas A/S vedtægter. Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans

Matas A/S vedtægter. Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans 1 af 12 21-06-2012 12:02 Matas A/S vedtægter Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Matas A/S har den 24. juni 1998 anmeldt kædens vedtægter. Kæden har anmodet

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Interflora-Danmarks kædesamarbejde

Interflora-Danmarks kædesamarbejde 1 af 12 21-06-2012 12:33 Interflora-Danmarks kædesamarbejde Journal nr 2:8032-643, bhh/service. Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Interflora-Danmark (herefter IF) har den 30. juni 1998 ansøgt

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger 1 af 9 18-06-2012 14:22 Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger Journal nr.2:8032-1063 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Danpo har anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger

Læs mere

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S 1 af 9 Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S Rådsmødet den 16. juni 1999 1 Resumé Netto I/S har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Egmont Magasiner A/S har nægtet at levere

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder August 2005 Indhold 1. Indledning 2. Tommelfingerreglen 3. Fælles koncept, design, service mv. 4. Forretningsplacering og optagelse af nye medlemmer 5. Loyalitet og udtrædelsesvilkår

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Kontrakt mellem RKI Kreditinformation A/S og Advokaternes Serviceselskab A/S

Kontrakt mellem RKI Kreditinformation A/S og Advokaternes Serviceselskab A/S Kontrakt mellem RKI Kreditinformation A/S og Advokaternes Serviceselskab A/S Journal nr. 2:8032-568/El/Service Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Den 30. juni 1998 har Advokaternes Serviceselskab A/S

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L.jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM 12/11 2002 16:42 FAX 33 43 Ol 20 l~/ll ~uu~ l~;o{ raa dd~~uo~~ 83207005- MKJ" STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

ELBODANs kædesamarbejde

ELBODANs kædesamarbejde 1 af 13 18-06-2012 11:23 ELBODANs kædesamarbejde Journal nr. 2:8032-284 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Advokat Vagn Thorup, Kromann & Münter Advokatfirma, har som advokat for Elbodan a.m.b.a.

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber

Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber 1 af 6 06-08-2012 13:02 Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber J.nr. 2:8032-131/ke Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé i/s Sjællandske Kraftværker (SK) har i medfør af konkurrencelovens

Læs mere

2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet

2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet 2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 28. maj 2003 i sag j.nr. 02-124.706 Fleggaard Holding A/S (advokat Thomas Ryhl) mod Konkurrencerådet

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware 25-09-2009 TIF 4/0106-0200-0010 /FIB Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware IT- og Telestyrelsen har anmodet Konkurrencestyrelsen om en udtalelse

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen

Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen 1 af 10 08-08-2012 10:50 Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen J.nr. 2:801-138/kb Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra en kørelærer på Bornholm

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

Vejledning om gruppefritagelser. Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen

Vejledning om gruppefritagelser. Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen Vejledning om gruppefritagelser Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen 2000 Indhold 2 Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Vejle Frysehus' aftale med FDB

Vejle Frysehus' aftale med FDB 1 af 7 Vejle Frysehus' aftale med FDB Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Vejle Frysehus A/S (VF) har anmeldt en samarbejdsaftale med FDB om fryseekspedition. Aftalen omfatter FDB's køb af en række

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

K E N D E L S E. Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv)

K E N D E L S E. Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv) Klagenævnet for Udbud (Deleuran, Bundesen, Lethan) 1:714-15 den 18. november 1994 K E N D E L S E Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv) Den 12. januar 1994 udbød indklagede, Aalborg

Læs mere

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform.

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform. EXECUTIVE SUMMARY Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 1 INDHOLD AF EXECUTIVE SUMMARY Dette

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Christian Wraa Schlüter, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck 1 af 10 Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Amtsrådsforeningen og Falck A/S (herefter Falck) har med virkning fra 1. maj 1998 indgået en vejledende aftale

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Leveringsnægtelse fra B&O overfor Merlin

Leveringsnægtelse fra B&O overfor Merlin Leveringsnægtelse fra B&O overfor Merlin J.nr. 2:801-1/hhk Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Konkurrencerådet har modtaget en klage fra Merlin A/S over en leveringsnægtelse fra Bang & Olufsen A/S.

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø = 5. december 2008 HSR Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø e êáåöëëî~ê= îéçêk= äçîñçêëä~ö= çã= åçêáåö= ~Ñ= ÑçêëâÉääáÖÉ= äçîé= é = ÕâçåçãáJ= çö= bêüîéêîëãáåëáíéêáéíë=

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR - 1 Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 4/7 2012, at midler, som et dansk selskab

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer.

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer. Notat DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE 6. juni 2012 Projekt nr. 206436 Version 4 Dokument nr. 123057003 Version 4 Udarbejdet af MST Kontrolleret af PFK Godkendt af RD NIRAS har i vinteren

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet 2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25. oktober 2000 i sag 00-67.280 Telia A/S (advokat Jens Ottosen-Støtt) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Dato J. nr. 16. oktober 2015 2015-448 Høringsnotat Transport- og Bygningsministeriet har i perioden 10. april 2015 29. maj 2015 og i perioden

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN 15-10- 2014 12/17619 /KB/MAG Afgørelse FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ... 2 2.

Læs mere

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen (ASK) Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2.

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 3. Definition af et gebyr 4. 15, stk. 1 5. 15, stk. 2 6. 15, stk. 3 7. Retsvirkninger af

Læs mere

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper.

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper. Formål Indkøbspolitikken danner rammen for alle Skanderborg Kommunes indkøb, såvel for den centrale som for den decentrale organisation, herunder de selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Arla Foods og de økologiske mælkeleverandører

Arla Foods og de økologiske mælkeleverandører Arla Foods og de økologiske mælkeleverandører Journal nr.3:1120-0100-0544/fødevarer og Finans/jf Rådsmødet den 28. august 2002 Resumé 1. 3 mælkeproducenter, der har ønsket at skifte fra ØkoMælk til Arla

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG

HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163050 HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG 1. INDLEDNING OG BAGGRUND Miljø- og Teknikudvalget i Assens Kommune

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 2. januar 2008 Besvarelse af spørgsmål 4 alm. del stillet af ikkemedlem af udvalget (MFU) til

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

7. Af denne grund skal B&O s EF-distributionsaftale vurderes individuelt i henhold til konkurrencelovens 6 og 8.

7. Af denne grund skal B&O s EF-distributionsaftale vurderes individuelt i henhold til konkurrencelovens 6 og 8. B&O Journal nr.3:1120-0289-19/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets EF-distributionsaftale til styrelsen med henblik på

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31.

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31. Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 1. december 2014 J.nr. 14-4868763 Til Folketinget Udvalget

Læs mere

Vejledning om straflempelse for karteller

Vejledning om straflempelse for karteller Vejledning om straflempelse for karteller Denne vejledning forklarer, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler en ansøgning om straflempelse for deltagelse i karteller. Det er afgørende, at

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. december 2013 J.nr.: NMK-33-01384 Ref.: ARS-NMKN AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer

Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer Dokumentnr.: 727-2010-110666 side 1 1. Indledning Formålet med dette administrationsgrundlag er at varetage offentlighedens interesser i forhold til stranden

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere