Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 1.5)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 1.5)"

Transkript

1 Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 1.5) Terminologilisten er baseret på den engelske version 1.3 udviklet af the Glossary Working Party, International Software Testing Qualification Board (ISTQB). Oversættelse og kvalitetskontrol er forestået af Software Testing arbejdsgruppen under DANSK IT. Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer: Klaus Olsen Anne Mette Jonassen Hass Christine Rosenbeck-Larsen Pia Bybjerg Brock Lisbeth Hylke Thomsen Anders Linde Forord Det har været styrende for arbejdsgruppens oversættelse og kvalitetskontrol at være tro mod den engelske version, således at der sikres en fuldstændig overensstemmelse imellem nedenstående begrebsapparat og de definitioner, som finder anvendelse i ISTQB eksamen. Nedenstående begrebsliste er en markant udvidelse af den tidligere gældende version for Software Testing Foundation, BS En række af de nye oversatte begreber anvendes normalt under andre betegnelser på dansk, hvilket vil fremgå ved en henvisning under den danske definition. Arbejdsgruppen har i forlængelse af linjen fra BS forsøgt at anvende danske betegnelser for samtlige begreber. Dog fastholdes den engelske betegnelse i de tilfælde, hvor den kan siges at have rodfæstet sig som den mest gængse benævnelse i Danmark. Endvidere er de engelske betegnelser bibeholdt for en rælle sammensatte begreber, herunder Defect Detection Percentage (DDP), som ikke almindeligvis benyttes i oversat udgave. 1 af 33

2 A Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 1.5) Dansk begreb Dansk definition Engelsk begreb abstrakt testcase Se høj-niveau testcase. abstract test case accept Se accepttest. acceptance acceptkriterier De slutkriterier, som en komponent eller et system må leve op til for at kunne acceptance criteria accepteres af en slutbruger, kunde eller anden berettiget instans. [IEEE 610] accepttest Formel test i forhold til brugerbehov, krav og forretningsprocesser udført for at acceptance testing fastlægge om et system opfylder acceptkriterierne, og som gør det muligt for bruger, kunde eller anden berettiget instans at afgøre, om systemet kan accepteres. [Efter IEEE 610] accepttest på installationsstedet Accepttest udført af brugerne/kunderne på deres lokation for at fastlægge, om en site acceptance testing komponent eller et system lever op til brugerens/kundens krav og passer ind i forretningsprocesserne. Omfatter som regel både hardware og software. ad hoc review Se uformelt review. ad hoc review ad hoc test Uformelt udført test; der foretages ingen formel testforberedelse, der anvendes ad hoc testing ingen anerkendte testdesignteknikker, der er ingen forventninger til resultaterne og tilfældighed styrer testafviklingsaktiviteten. adfærd En komponents eller et systems reaktion på et sæt af inputværdier og behavior startbetingelser. adgangstest Test for at fastlægge, hvor nemt brugere med handicap kan anvende en accessibility testing komponent eller system. [Gerrard] afbrydelseskriterier De kriterier, der anvendes til (midlertidigt) at afbryde alle eller en del af suspension criteria testaktiviteterne på testelementerne. [Efter IEEE 829] afslutningskriterier Se slutkriterier. completion criteria afvigelse (1) Afvigelse i komponenten eller systemet fra dets forventede leverance, service eller failure resultat. [Efter Fenton] afvigelse (2) Se hændelse. deviation afvigelseshyppighed Forholdet imellem antallet af afvigelser af en given kategori i forhold til en given failure rate måleenhed, f.eks. afvigelser pr. tidsenhed, afvigelser pr. antal transaktioner, afvigelser pr. antal computerkørsler. [IEEE 610] afvigelsesrapport Se hændelsesrapport. deviation report afvigelsestilstand Det fysiske eller funktionelle tegn på en afvigelse. Et system i afvigelsestilstand failure mode kan f.eks. køre langsomt, give forkerte output eller helt afslutte sin afvikling. [IEEE 610] agiletest Testmetode for et projekt, der anvender agile metodikker, såsom Xtreme Programming (XP), der behandler udviklingen som testens kunde og understreger test-først designparadigmet. Se også testdrevet udvikling. agile testing 2 af 33

3 aktiveret alfatest Et programelement siges at blive aktiveret af en testcase, når inputværdien forårsager eksekvering af dette element, som f.eks. instruktion, beslutningspunkt eller et andet strukturelement. Simuleret eller faktisk drifttest, der foretages internt hos leverandøren, men uden for udviklingsorganisationen af slutbrugerne/kunderne eller et uafhængigt testhold. Alfatest bliver ofte benyttet for hyldesoftware som en form for intern accepttest. exercised alpha testing algoritmetest [TMap] Se forgreningstest. algorithm test [TMap]: alvorsgrad Den grad af effekt en fejl har på en komponent eller et systems udvikling eller drift. severity [Efter IEEE 610] analysator Se statisk analysator. analyzer analyseegnethed Et softwareprodukts evne til at blive diagnosticeret for mangler eller analyzability afvigelsesårsager eller til få identificeret de elementer, der skal ændres. [ISO 9126] Se også vedligeholdelsesegnethed. arc test Se forgreningstest. arc testing attraktivitet Et softwareprodukts evne til at være attraktivt for brugeren. [ISO 9126] Se også attractiveness brugervenlighed. automatiserede test-delprodukter Test-delprodukter, der anvendes ved automatiseret test, f.eks. værktøjs-scripts. automated testware automatisering af testafvikling B baseline basisblok basistestsæt Anvendelse af software, f.eks. optage-/afspilleværktøjer, til at kontrollere afviklingen af test, sammenligningen af faktiske resultater med forventede resultater, opsætning af test-startbetingelser og andre testkontrol- og rapporteringsfunktioner. En specifikation eller et softwareprodukt, der formelt er blevet reviewet eller accepteret, og som derefter danner basis for videre udvikling, og som kun kan ændres gennem en formel ændringskontrolproces. [Efter IEEE 610] En sekvens af en eller flere, efter hinanden følgende, eksekverbare instruktioner, der ikke omfatter forgreninger. Bemærk: Et knudepunkt i en kontrolflowgraf repræsenterer en basisblok. Et sæt testcases udledt af den interne struktur af en komponent eller specifikation til sikring af, at 100% af det specificerede dækningskriterium vil blive opnået. test execution automation baseline basic block basis test set bebugging Se fejlplantning. [Abbott] bebugging bedste praksis En bedre metode eller innovativ praksis, der bidrager til en organisations best practice forbedrede performance under givne omstændigheder, normalt anerkendt som bedst af andre ligestillede organisationer. bekræftelsestest Se gentest. confirmation testing belastningstest Testtype, der fokuserer på måling af en komponents eller systems adfærd under øget belastning, f.eks antallet af samtidige brugere og/eller antallet af transaktioner for at afgøre, hvilke belastninger systemet kan håndtere. Se også stresstest. load testing 3 af 33

4 benchmark test (1) En standard, mod hvilken målinger eller sammenligninger kan foretages. (2) En benchmark test test, der skal bruges til at sammenligne komponenter eller systemer med hinanden eller med et standard som under (1). [Efter IEEE 610] beskrevet test Testafvikling som følger en tidligere dokumenteret testrækkefølge scripted testing beslutningsbetingelsesdækning Procentdelen af alle betingelsesresultater og beslutningsresultater, der er aktiveret decision condition coverage af en sekvens af testcases. 100 % beslutningsbetingelsesdækning medfører både 100 % betingelsesdækning og 100 % beslutningsdækning. beslutningsbetingelsestest En white-box testdesignteknik, hvor test casene er designet til at eksekvere decision condition testing betingelsesresultater og beslutningsresultater. beslutningsdækning Procentdelen af beslutningsresultater, som er blevet aktiveret af en sekvens af decision coverage testcases. 100 % beslutningsdækning medfører både 100 % forgreningsdækning og 100 % instruktionsdækning. beslutningspunkt Et programpunkt, hvor kontrolflowet deler sig i to eller flere alternative veje. Et decision knudepunkt med to eller flere forbindelser til separate forgreninger. beslutningsresultat Resultatet af en beslutning (der derfor fastlægger de forgreninger, der skal følges). decision outcome beslutningstabel beslutningstabeltest beslutningstest bestemmende betingelsesdækning bestemmende betingelsestest beståede/ikke-beståede kriterier bestået betatest En tabel, der viser kombinationer af input og/eller stimuli (årsager) sammen med decision table deres tilknyttede output og/eller handlinger (resultater), der kan anvendes til design af test cases. En black-box testdesignteknik, hvor testcases er designet til at eksekvere decision table testing kombinationer af input og/eller stimuli (årsager) vist i en beslutningstabel. [Veenendaal] En white-box testdesignteknik, hvor test casene er designet til at eksekvere decision testing beslutningsresultater. Procentdelen af alle enkelte betingelsesresultater, der uafhængigt af hinanden condition determination coverage påvirker et beslutningsresultat, der er blevet aktiveret af et testcasesæt. 100 % bestemmende betingelsesdækning medfører 100 % forgreningsbetingelsesdækning. En white-box testdesignteknik, hvor test casene er designet til at eksekvere de condition determination testing enkelte betingelsesresultater, der uafhængigt påvirker et beslutningsresultat. Beslutningsregler, der anvendes til at fastlægge, om et testelement (funktion) eller pass/fail criteria egenskab har bestået eller ikke bestået en test. [IEEE 829] En test siges at være bestået, hvis det faktiske resultat svarer til det forventede pass resultat. Drifttest foretaget af mulige og/eller eksisterende brugere/kunder på en ekstern beta testing lokation, der ikke på anden måde er forbundet med udviklerne, for at fastlægge om en komponent eller system opfylder brugernes/kundernes behov og passer ind i forretningsprocesserne. Betatest bliver ofte anvendt som en form for ekstern accepttest for hyldesoftware for at få tilbagemeldinger fra markedet. Se alfatest. betingelse Et logisk udtryk, der kan evalueres som værende SAND eller FALSK, f.eks. A>B. Se også testbetingelse. condition 4 af 33

5 betingelsesdækning Den procentdel af betingelsesresultater der er blevet aktiveret af en sekvens af condition coverage testcases. 100% betingelsesdækning kræver at hver enkelt betingelse i alle beslutningsinstruktioner er testet til True og False. betingelseskombinationsdækning Se multibetingelsesdækning. condition combination coverage betingelseskombinationstest Se multibetingelsestest. condition combination testing betingelsesresultat Evalueringen af en betingelse som værende SAND eller FALSK. condition outcome betingelsestest En white-box testdesignteknik, hvor test casene er designet til at eksekvere condition testing betingelsesresultater. big-bang test En type integrationstest, hvor systemets softwarekomponenter, hardware komponenter eller begge på én gang, snarere end i stadier - kombineres til en komponent eller et overordnet system. [Efter IEEE 610]. Se også integrationstest. big-bang testing black-box teknik Se black-box testdesignteknik. black-box technique black-box test Test, enten funktionel eller ikke-funktionel, uden reference til den interne struktur black-box testing af komponenten eller systemet. black-box testdesignteknik Procedure til at udlede og/eller vælge testcases baseret på en analyse af en black-box test design technique komponents eller systems specifikation, enten funktionel eller ikke-funktionel, uden reference til dets interne struktur. blokeret testcase En testcase, der ikke kan afvikles, fordi startbetingelserne for dens afvikling ikke er blocked test case opfyldt. bottom-up test En inkrementel metode for integrationstest, hvor komponenterne på laveste niveau bottom-up testing testes først, og derefter anvendes til at lette testen af komponenter på højere niveau. Processen gentages, indtil komponenten øverst i hierarkiet er testet. Se også integrationstest. brugeraccepttest Se accepttest. user acceptance testing brugerscenarietest Se usecase test. user scenario testing brugertest Testfase hvor slutbrugere er involveret i at evaluere brugervenligheden af en user test komponent eller et system. brugervenlighed Softwarens evne til at blive forstået, indlært, anvendt og være attraktiv for brugeren, når den bruges under specificerede betingelser. [ISO 9126] usability brugervenlighedstest Test foretaget for at afgøre, i hvor høj grad softwareproduktet kan forståes, er let usability testing at lære, nemt at anvende og attraktivt for brugerne, når den bruges under specificerede betingelser. [ISO 9126] brugsegnethed Et softwareprodukts evne til at gøre brugeren i stand til at anvende og kontrollere operability det. [ISO 9126] Se også brugervenlighed. Bug (1) Se defekt. bug (1) Bug (2) Se fejlrapport. bug (2) bug-opfølgningsværktøj se fejlhåndteringsværktøj bug tracking tool C 5 af 33

6 Capability Maturity Model (CMM) En trinsvis rammemodel med 5 niveauer, der beskriver nøgleelementerne i en effektiv softwareproces. CMM-modellen omfatter bedste praksis for planlægning, udvikling og styring af softwareudvikling og -vedligeholdelse. [CMM] Capability Maturity Model (CMM) Capability Maturity Model Integration (CMMI) En rammemodel, der beskriver nøgleelementer i en effektiv produkudviklings- og Capability Maturity Model Integration (CMMI) vedligeholdelsesproces. CMMI omfatter bedste praksis for planlægning, udvikling og styring af produktudvikling og -vedligeholdelse. CMMI er afløseren for CMM. [CMMI] CASE Forkortelse for Computer Aided Software Engineering. CASE CAST Forkortelse for Computer Aided Software Testing. Se også testautomatisering. CAST certificering Processen at bekræfte at en komponent, et system eller en person er i certification overensstemmelse med dets specificerede krav, for eksempel ved beståelse af en eksamen. change control board Se configuration control board (CCB). change control board checker Se reviewer. checker Chow's dækningsmål Se N-switch dækning. [Chow] Chow's coverage metrics configuration control board (CCB) En gruppe mennesker, der er ansvarlige for at evaluere og godkende eller afvise configuration control board (CCB) foreslåede ændringer i konfigurationselementer og for at sikre implementering af godkendte ændringer. [IEEE 610] COTS Forkortelse for Commercial Off-The-Shelf software. Se hyldesoftware. COTS cyklomatisk kompleksitet Antallet af uafhængige stier i et program. Cyklomatisk kompleksitet, der findes som: L N + 2P, hvor - L = antallet af kanter/forbindelser i en graf - N = antallet af punkter i en graf - P = antallet af uafhængige dele i en graf (f.eks. en kaldt graf og en underrutine) [Efter McCabe] cyclomatic complexity cykolomatisk tal Se cyklomatisk kompleksitet. cyclomatic number D daglig build En udviklingsaktivitet, hvor et komplet system kompileres og linkes hver dag daily build (normalt om natten), så et konsistent system med de seneste ændringer altid er tilgængeligt. databaseintegritetstest Test af metoder og processer, der anvendes til at få adgang til og administrere database integrity testing data(basen) for at sikre, at adgangsmetoder, processer og dataregler fungerer som forventet, og at data ikke ødelægges eller uventet slettes, opdateres eller oprettes under brug af databasen. datadefinition En eksekverbar instruktion, hvor en variabel får tildelt en værdi. data definition 6 af 33

7 datadrevet test dataflow En scriptteknik, der lagrer testinput og forventede resultater i en tabel eller et regneark, så et enkelt kontrolscript kan eksekvere alle test i tabellen. Datadrevet test anvendes ofte for at understøtte anvendelsen af testafviklingsværktøjer, som optage/afspilleværktøjer. [Fewster og Graham] Se også nøgleordsdrevet test. En abstrakt repræsentation af rækkefølgen og mulige ændringer i dataobjekters tilstand, hvor tilstanden for et objekt er en af følgende: oprettelse, brug, ødelæggelse. [Beizer] data driven testing data flow dataflowanalyse En form for statisk analyse baseret på definitionen og anvendelsen af variable. data flow analysis dataflowdækning Den procentdel af definition-anvendelsespar, som er blevet aktiveret af en data flow coverage sekvens af testcases. dataflowtest En white-box testdesignteknik, hvor testene er designet til at eksekvere definitionsanvendelsespar data flow test af variable. dataintegritetstest Se databaseintegritetstest. data integrity testing debugger Se debugging-værktøj. debugger debugging Processen at finde, analysere og fjerne årsagerne til afvigelser i softwaren. debugging debugging-værktøj Et værktøj anvendt af programmører til at reproducere afvigelser, undersøge programmets tilstand og finde den tilhørende defekt (fejl). Debuggers gør det muligt for programmører at eksekvere programmer trinvist, at stoppe et program ved enhver programinstruktion og at sætte og undersøge programvariable. debugging tool Defect Detection Percentage (DDP) Antal fejl fundet i en testfase divideret med antallet fundet i denne testfase og på Defect Detection Percentage (DDP) alle andre måder efterfølgende. defekt (fejl) En brist i en komponent eller et system, der kan forårsage, at komponenten eller defect systemet ikke udfører dens/dets nødvendige funktion, f.eks. en ukorrekt instruktion eller datadefinition. En fejl, som, hvis den rammes under eksekvering, kan forårsage en afvigelse på komponenten eller systemet. definition-anvendelsespar Tilknytningen af definitionen på en variabel med anvendelsen af denne variabel. definition-use pair Anvendelse af variable omfatter beregning (f.eks. multiplikation) eller at lede eksekveringen af en sti ( prædikativ" brug). designbaseret test En metode hvor testcases designes på baggrund af arkitekturen og/eller et design-based testing detaljeret design af en komponent eller et system (f.eks. Test af grænsefladerne mellem komponenter eller systemer) dirty test Se negativ test. dirty testing dokumentationstest Test af dokumentationens kvalitet, f.eks. brugervejledning eller documentation testing installationsvejledning. domæne Det værdisæt, hvorfra gyldige input- og/eller outputværdier kan udvælges. domain 7 af 33

8 driftsmiljø Hardware- og softwareprodukter, installeret på brugeres eller kunders lokation, hvor komponenten eller systemet under test skal anvendes. Softwaren kan indeholde styresystemer, databasehåndteringssystemer og andre applikationer. operational environment driftsprofiltest Statistisk test der anvender en model af systemdrift (opgaver af kort varighed) og operational profile testing deres sandsynlighed for typisk anvendelse. [Musa] drifttest Test udført for at evaluere en komponent eller et system i dets driftmiljø. operational testing driver En softwarekomponent eller et testværktøj, der erstatter en komponent, som driver dynamisk analyse Processen at evaluere et systems eller en komponents adfærd under eksekvering, dynamic analysis f.eks. hukommelsesperformance, CPU-anvendelse. [Efter IEEE 610] dynamisk analyseværktøj Et værktøj, der giver run-time information om softwarekodens tilstand. Sådanne dynamic analysis tool værktøjer anvendes normalt til at identificere udefinerede pointere, kontrollere pointer-aritmetik og overvåge allokering, brug og de-allokering af hukommelse og markere hukommelseslæk. dynamisk sammenligning Sammenligning af faktiske og forventede resultater foretaget, mens softwaren dynamic comparison eksekveres, f.eks. af et testafviklingsværktøj. dynamisk test Test som involverer eksekvering af softwaren i en komponent eller i et system. dynamic testing dækning Graden, udtrykt som en procentdel, af aktivering af et specificeret coverage dækningselement udfra en sekvens af testcases. dækningsanalyse Måling af opnået dækning af et specificeret dækningselement under testafvikling, hvor målingen refererer til forudbestemte kriterier for at afgøre, hvorvidt yderligere test er påkrævet, og i givet fald hvilke testcases, der er nødvendige. coverage analysis dækningselement En enhed eller egenskab, der anvendes som grundlag for testdækning, f.eks. coverage item ækvivalenspartitioner eller kodelinier. dækningsmålingsværktøj se dækningsværktøj coverage measurement tool dækningsværktøj Et værktøj der giver objektive målinger af, hvilke strukturelle elementer, f.eks. coverage tool instruktioner, forgreninger, der er blevet aktiveret af en sekvens af testcases. død kode Se utilgængelig kode. dead code E effektanalyse Vurdering af ændringer i lagene i udviklingsdokumentation, testdokumentation og komponenter for at implementere en given ændring til specificerede krav. impact analysis effektivitet Softwareproduktets evne til at give en passende performance i forhold til de efficiency ressourcer, der anvendes under de givne betingelser. [ISO 9126] effektivitetstest Processen at teste for at fastlægge et softwareprodukts effektivitet. efficiency testing egenskab En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger). [Efter IEEE 1008] feature 8 af 33

9 egnethed Et softwareprodukts evne til at stille et passende sæt af funktioner til specificerede opgaver og brugerformål til rådighed. [ISO 9126] Se også funktionalitet. suitability eksekverbar instruktion En instruktion der ved kompilering oversættes til objektkode, som vil blive executable statement eksekveret procedurelt, når programmet kører og måske vil udføre en handling på data. elementoverførselsrapport Se frigivelsesdokument. item transmittal report Elementær sammenligningstest En black-box testdesignteknik, hvor testcases er designet til at eksekvere elementary comparison testing kombinationer af input ved at bruge konceptet bestemmende betingelsesdækning. [TMap] emulator Et apparat, computerprogram eller system der accepterer de samme input og emulator frembringer de samme output som et givet system. Se også simulator. enhed Se komponent. unit enhedstestramme Et værktøj som giver et miljø til enheds- og komponenttest, hvori en komponent kan testes isoleret eller med egnede stubbe og drivere. Det giver også anden støtte til udvikleren, så som debuggings-muligheder egenskaber [Graham]. unit test framework erfaringsbaseret testdesignteknik Procedure til at udlede og/eller vælge testcases baseret på testerens erfaring, experienced-based test design technique viden og intuition. evaluering Se test. evaluation F Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) En systematisk metode til risikoidentifikation og analyse af mulige Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) afvigelsestilstande, hvor man søger at undgå, at de opstår. faktisk resultat Den adfærd, der faktisk fremkommer/observeres, når en komponent eller et actual result system testes. faktisk udfald Se faktisk resultat. actual outcome fasetestplan En testplan, der typisk adresserer en testfase. Se også testplan. phase test plan fault density Se fejltæthed. fault density Fault Detection Percentage (FDP) Se Defect Detection Percentage (DDP). Fault Detection Percentage (FDP) fejl Se defekt. fault fejle, at fejlgætning fejlhåndtering En test siges at fejle, hvis det faktiske resultat ikke stemmer overens til det forventede resultat. En testdesignteknik hvor testerens erfaring anvendes til at forudse, hvilke defekter (fejl) der måtte være til stede i en komponent eller et system under test som følge af fejltagelser og til at designe test, der specifikt fremprovokerer dem. Processen at erkende, undersøge, handle og rette fejl. Det omfatter registrering af fejl, klassificering af dem og identifikation af effekten. [Efter IEEE 1044] fail error guessing defect management 9 af 33

10 fejlhåndteringsværktøj Et værktøj, der understøtter registrering og statusopfølgning af defekter og defect management tool ænderinger. Værktøjerne har ofte workflow-orienterede faciliteter til at følge og kontrollere allokering, rettelse og gentest af defekter samt indbyggede rapporteringsfaciliteter. Se også hændelseshåndteringsværktøj. fejl-masking Se fejlskygning. fault masking fejlopfølgningsværktøj Se fejlhåndteringsværktøj. defect tracking tool fejlplantning Processen at forsætligt tilføje kendte defekter (fejl) til dem, der allerede findes i error seeding softwaren, for på denne måde at overvåge fejlfindings- og fejlfjernelsesraten samt estimere antallet af resterende fejl i softwaren. [IEEE 610] fejlrapport Et dokument, der rapporter alle fejl i en komponent eller et system, der kan defect report forårsage, at komponenten eller systemet ikke udfører dens/dets nødvendige funktion. [Efter IEEE 829] fejlskygning En hændelse, hvor en fejl forhindrer, at man finder en anden. [Efter IEEE 610] defect masking fejltagelse (1) Se fejltagelse (2). mistake fejltagelse (2) En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat. [Efter IEEE 610] error fejltagelsestolerance En komponent eller et systems evne til at fortsætte normal drift trods error tolerance tilstedeværelsen af fejlbehæftede input. [Efter IEEE 610]. fejltolerance Et softwareprodukts evne til at bevare et specificeret performanceniveau i tilfælde fault tolerance af softwarefejl (defekter) eller i forbindelse med brud mod dets specificerede grænseflade. [ISO 9126] Se også pålidelighed. fejltræsanalyse En metode, der anvendes til at analysere fejlårsager (defekter). fault tree analysis fejltæthed Antal fejl identificeret i en komponent eller system delt med størrelsen på defect density komponenten eller systemet (udtrykt i standardmålingstermer, f.eks. antal kodelinier, antal klasser eller function points). felttest Se betatest. field testing flytbarhed Den lethed hvormed softwareproduktet kan overføres fra et hardware- eller portability softwaremiljø til et andet. [ISO 9126] flytbarhedstest Processen at teste for at fastlægge et softwareprodukts flytbarhed. portability testing forgrening En basisblok der kan udvælges til eksekvering baseret på en programkonstruktion branch hvor en af to eller flere alternative programstier er til rådighed, for eksempel 'case', 'jump', 'goto' 'if then else'. forgreningsbetingelse Se betingelse branch condition forgreningsbetingelsesdækning Se betingelsesdækning branch condition coverage forgreningsbetingelseskombinationsdæknin Se multibetingelsesdækning branch condition combination coverage g forgreningsbetingelseskombinationstest Se multibetingelsestest branch condition combination testing forgreningsdækning Procentdelen af forgreningsresultater, der er blevet aktiveret af en sekvens af branch coverage testcases. 100% forgreningsdækning indebærer både 100% beslutningsdækning og 100% instruktionsdækning. forgreningstest En white-box testdesignteknik hvor testcases designes til at eksekvere forgreningsresultater. branch testing 10 af 33

11 formelt review Et review karakteriseret af dokumenterede processer og krav. f.eks. inspektion. formal review forretningsprocesbaseret test Tilgang til test hvor testcases designes baseret på beskrivelser og/eller kendskab business process-based testing til forretningsprocesser. forståelsesegnethed Et softwareprodukts evne til at gøre brugeren i stand til at forstå, om softwaren er understandability egnet, og hvordan den kan bruges til specifikke opgaver og anvendelsesbetingelser. [ISO 9126] Se også brugervenlighed. forudsagt resultat Se forventet resultat. predicted outcome forventet resultat Den adfærd, der er forudsagt af specifikationen eller en anden kilde for expected result komponenten eller systemet under bestemte betingelser. forventet udfald Se forventet resultat. expected outcome frigivelsesdokument Et dokument, der identificerer testelementer, deres konfiguration, aktuelle status og andre leverance-informationer fra udviklingsafdelingen til test og muligvis andre interessenter, i begyndelsen af en testafviklingsfase. [Efter IEEE 829] release note frossen testbasis Et testbasis-dokument, der kun kan ændres ved en formel ændringskontrolproces. frozen test basis Se også baseline. Function Point Analysis (FPA) Metode beregnet til at måle størrelsen af funktionaliteten i et informationssystem. Function Point Analysis (FPA) Målingen er uafhængig af teknologien. Dette måltal kan anvendes som grundlag for måling af produktiviteten, estimering af de nødvendige ressourcer og projektkontrol. funktionalitet Softwareproduktets evne til at levere funktioner, der lever op til givne og functionality underforståede behov, når softwaren anvendes under specificerede betingelser. [ISO 9126] funktionalitetstest Processen at teste for at fastlægge funktionaliteten i et softwareprodukt. functionality testing funktionel integration En integrationstilgang, der kombinerer komponenter eller systemer med det formål functional integration at få en grundlæggende funktionalitet til at fungere på et tidligt stadium. Se også integrationstest. funktionel test Test baseret på en analyse af specifikationen af en komponent eller et systems functional testing funktionalitet. Se også black-box test. funktionel testdesignteknik Procedure til at udlede og/eller vælge testcases på basis af en analyse af functional test design technique komponentens eller systemets specifikationer uden reference til dets/dens interne struktur. Se også black-box testdesignteknik. funktionelle krav Krav, som specificerer en funktion, som et system eller komponent skal udføre. [IEEE 610] functional requirement G genoprettelsesegnethed genoprettelsestest Et softwareprodukts evne til at genetablere et specificeret performanceniveau og gendanne de data, der direkte blev påvirket i tilfælde af afvigelser. [ISO 9126] Se også pålidelighed. Processen at teste for at fastlægge genoprettelsesegnetheden af et softwareprodukt. Se også pålidelighedstest. recoverability recoverability testing 11 af 33

12 genoptagelseskriterier De testaktiviteter, der skal gentages, når test genstartes efter en afbrydelse. [Efter resumption criteria IEEE 829] gentest Test, der kører testcases, som fejlede sidste gang, de blev kørt, for at verificere, at re-testing rettelser er gennemført med succes. glas-boks test Se white-box test. glass box testing grænsefladetest En integrationstest-type, der fokuserer på test af grænsefladerne mellem interface testing komponenter eller systemer. grænseværdi En input- eller outputværdi, der ligger på kanten af en ækvivalenspartition eller den boundary value mindste inkrementelle afstand på en hvilken som helst side af grænsen, for eksempel minimums- og maximumsværdien i et interval. grænseværdianalyse En black-box testdesignteknik, hvor testcases designes baseret på boundary value analysis grænseværdier. grænseværdidækning Den procentdel af grænseværdier, der er blevet aktiveret af en sekvens af boundary value coverage testcases. grænseværditest Se grænseværdianalyse. boundary value testing gyldig sti En sti for hvilken der eksisterer et sæt inputværdier og startbetingelser, som medfører at stien eksekveres. feasible path H handlingordsdrevet test Se nøgleordsdrevet test action word driven testing heuristisk vurdering En statisk brugervenlighedstest teknik til at bestemme overensstemmelsen mellem heuristic evaluation en brugergrænseflade og anerkendte brugervenlighedsprincipper (de såkaldte heuristiske ) horisontal sporbarhed Sporing af krav for et testniveau gennem testdokumentationslagene (f.eks. horizontal traceability testplan, testdesign-specifikation, testcase-specifikation og testprocedurespeficikation eller testscript). hovedtestplan En testplan, der typisk adresserer flere testniveauer. Se også testplan. master test plan hukommelseslæk En defekt (fejl) i programmets dynamiske lagerallokeringslogik, der forårsager, at memory leak det ikke genanvender hukommelse efter det er færdigt med at bruge den, hvilket til sidst gør, at programmet udviser en afvigelse på grund af den manglende hukommelse. hyldesoftware Et softwareprodukt der er udviklet til det generelle marked, f.eks. til et stort antal off-the-shelf software kunder, og som leveres til mange kunder i samme format. hændelse Enhver forekommet hændelse som skal undersøges. [Efter IEEE 1008] incident hændelseshåndtering Processen at erkende, undersøge, handle og bringe hændelser ud af verden. Det incident management indebærer registrering af hændelser, klassificering og identifikation af effekten.[efter IEEE 1044] hændelseshåndteringsværktøj Et værktøj, der muliggør registrering og statusopfølgning af hændelser. incident management tool Værktøjerne har ofte workflow-orienterede faciliteter til at følge og kontrollere allokering, rettelser og gentest af handlinger og har indbyggede rapporteringsfaciliteter. Se også fejlhåndteringsværktøj. hændelsesrapport Et dokument, der rapporterer enhver indtruffet hændelse, f.eks. under test, som skal undersøges. [Efter IEEE 829] incident report 12 af 33

13 hændelsesregistrering Registrering af detajler om enhver forekommet hændelse, f.eks. Under test. incident logging høj-niveau testcase En testcase uden konkrete værdier (på implementeringsniveau) for inputdata og forventede resultater. Logiske operatorer anvendes, eksempler på faktiske værdier er endnu ikke defineret og/eller til rådighed. Se lav-niveau testcase. high level test case håndtering af undtagelser En komponent eller systems adfærd som svar på fejlbehæftet input fra enten et menneske eller fra en anden komponent/et andet system eller en intern afvigelse. exception handling I ikke-funktionel test ikke-funktionel testdesignteknik ikke-funktionelt krav Test af attributter for en komponent eller et system, der ikke er relateret til non-functional testing funktionalitet, f.eks. pålidelighed, effektivitet, brugervenlighed, vedligeholdelsesegnethed og flytbarhed. Procedure til at udlede og/eller vælge testcases til ikke-funktionstest, baseret på non-functional test design techniques en analyse af en komponent eller et systems specifikationer uden reference til dets interne struktur. Se også black-box testdesignteknik Et krav som ikke er relateret til funktionalitet men til attributter som pålidelighed, non-functional requirement effektivitet, brugervenlighed, vedligeholdelsesegnethed og flytbarhed. indslusningtest En særlig type smoke test for at beslutte, om komponenten eller systemet er klar til intake test detaljeret og yderligere test. En indslusningstest udføres typisk i starten af testafviklingsfasen. Se også smoke-test. inkrementel test Test hvor komponenter eller systemer integreres og testes en eller flere af gangen, incremental testing indtil alle komponenter eller systemer er integreret og testet. inkrementel udviklingsmodel En udviklingslivscyklus, hvor et projekt nedbrydes i en række inkrementer, som incremental development model hver leverer en del af funktionaliteten i de samlede projektkrav. Kravene er prioriteret og leveret i prioritetsorden i det tilhørende inkrement. I nogle (men ikke alle) versioner af denne livscyklusmodel følger hvert delprojekt en mini V-model med egne faser for design, kodning og test. input En variabel (enten lagret i eller udenfor en komponent) som læses af input komponenten. inputdomæne Sættet hvorfra gyldige inputværdier kan vælges. Se også domæne. input domain inputværdi Et konkret tilfælde af input. Se også input. input value inspektion En type af kollegareview, som anvender en visuel eksamination af dokumenter for at afsløre defekter (fejl). F.eks. overtrædelse af udviklingsstandarder og manglende opfyldelse af dokumentation på højere niveau. Den mest formelle review-teknik og derfor altid baseret på en dokumenteret procedure. [Efter IEEE 610, IEEE 1028] Se også kollegareview. inspection inspektionsleder Se moderator. inspection leader inspektør Se reviewer. inspector installationstest Processen at teste et softwareprodukts installerbarhed. Se også flytbarhedstest. installability testing 13 af 33

14 installationsvejledning installationwizard installerbarhed instruktion instruktionsdækning instruktionstest instrumentering Medfølgende instruktioner på ethvert passende medie, der fører den person, der installation guide installerer, igennem installationsprocessen. Der kan være tale om en håndbog, trinfor-trin procedure, installationswizard eller enhver anden tilsvarende procesbeskrivelse. Medfølgende software på ethvert passende medie, der fører den person, der installation wizard installerer, igennem installationsprocessen. Normalt udfører den installationsprocessen, giver tilbagemelding om installationsresultaterne og beder om valg mellem flere valgmuligheder. Et softwareprodukts evne til at blive installeret i et specificeret miljø. [ISO 9126] Se installability også flytbarhed. En enhed i et programmeringssprog, der typisk er den mindste ikke-delbare statement eksekveringsenhed. Procentdelen af eksekverbare instruktioner der er blevet aktiveret af en sekvens af statement coverage testcases. En white-box testdesignteknik, hvor testcases designes til at eksekvere statement testing instruktioner. Indføjelse af yderligere softwarekode i programmet for at opsamle informationer instrumentation om programmets adfærd under eksekveringen. F.eks. for måling af kodedækning. instrumenteringsværktøj Et softwareværktøj til at udføre instrumentering. instrumenter integration Processen at kombinere komponenter eller systemer til større samlede enheder. integration integrationstest isolationstest Test, der skal afsløre defekter (fejl) i grænsefladerne og samspillet mellem integrerede komponenter eller systemer. Se også component integration testing, system integration testing. Se også komponentintegrationstest, systemintegrationstest. Test af individuelle komponenter, isoleret fra de omgivende komponenter, idet de omgivende komponenter simuleres af stubbe og drivere, når det er nødvendigt. integration testing isolation testing iterativ udviklingsmodel K En udviklingslivscyklus, hvor et projekt opdeles i et sædvanligvis stort antal iterationer. En iteration er en samlet udviklingssløjfe, der resulterer i (intern eller ekstern) frigivelse af et eksekverbart produkt, en underkategori af det endelige produkt under udvikling, der vokser fra iteration til iteration for til sidst at blive til det endelige produkt. iterative development model kildeinstruktion Se instruktion. source statement klassifikationstræmetode En black-box testdesignteknik hvor testcases, beskrevet vha.et klassifikationstræ, classification tree method designes til at eksekvere kombinationer af input- og/eller outputdomæner. [Grochtmann] kode Computer-instruktioner og datadefinitioner udtrykt i et programmeringssprog eller i et format genereret af en assembler, compiler eller anden oversætter. [IEEE 610] code 14 af 33

15 kodeanalysator Se statisk kodeanalysator. code analyzer kodebaseret test Se white-box test. code-based testing kodedækning En analysemetode til afgørelse af hvilke dele af softwaren, der er blevet code coverage eksekveret (dækket) af en sekvens af testcases og hvilke dele, der ikke er blevet eksekveret, for eksempel instruktiondækning, beslutningsdækning eller betingelsesdækning. kollegareview Et review af et softwarearbejdsprodukt foretaget af ophavsmandens kolleger for at peer review identificere defekter (fejl) og forbedringer. Eksempler er inspektion, teknisk review og walkthrough. kommerciel hyldesoftware Se hyldesoftware. commercial off-the-shelf software kompatibilitetstest Se tværoperationalitetstest. compatibility testing kompleksitet Den grad hvortil en komponent eller system har et design og/eller intern struktur, complexity der er vanskelig at forstå, vedligeholde og verificere. Se også cyklomatisk kompleksitet. komplet test Se udtømmende test. complete testing komponent Det mindste softwareelement der kan testes i isolation. component komponentintegrationstest (1) Se komponentintegrationstest (2). integration testing in the small komponentintegrationstest (2) Test udført for at afsløre defekter i grænseflader (snitflader) og samspil mellem component integration testing integrerede komponenter. komponentspecifikation En beskrivelse af en komponents funktion i form af dens outputværdier for component specification specifikke inputværdier under specifikke forhåndsbetingelser, og krævede ikkefunktionel adfærd (for eksempel resurseforbrug). komponenttest Test af individuelle softwarekomponenter. [Efter IEEE 610] component testing konfiguration Sammensætningen af en komponent eller et system defineret ud fra antallet, typen configuration og sammenkoblingerne imellem dets enkeltdele. konfigurationselement En sammensætning af hardware, software eller begge, der er udpeget til configuration item konfigurationsstyring og behandlet som en enkelt enhed i konfigurationsstyringsprocessen. [IEEE 610] konfigurationsidentifikation Et element i konfigurationsstyring, der består i at vælge konfigurationselementerne configuration identification for et system og registrere deres funktionelle og fysiske karakteristika i teknisk dokumentation. [IEEE 610] konfigurationskontrol Se ændringskontrol. configuration control konfigurationsrevision Funktionen at kontrollere indholdet af konfigurationselementernes biblioteker, configuration auditing f.eks. overensstemmelse med standarder. [IEEE 610] konfigurationsstyring En disciplin, der anvender teknisk og administrativ ledelse og overvågning for: at identificere og dokumentere de funktionsmæssige og fysiske karakteristikker i et konfigurationselement, kontrollere ændringer i disse karakteristikker, notere og rapportere ændringsprocessen og implementeringsstatus og verificere overensstemmelse med specificerede krav.[ieee 610] configuration management 15 af 33

16 konfigurationsstyringsværktøj Et værktøj som supporterer identifikationen og kontrollen med configuration management tool konfigurationselementer, deres status gennem ændringer og versioner, og frigivelse af baselines bestående af konfigurationselementer. konfigurationstest Se flytbarhedstest. configuration testing konformitetstest Se overensstemmelsestest. conformance testing konkret testcase Se lav-niveau testcase. concrete test case konsistens Graden af ensartethed, standardisering og fravær af uoverensstemmelser i consistency dokumenter eller dele af en komponent eller system. [IEEE 610] kontrolflow En sekvens af hændelser (stier) i eksekveringen af en komponent eller et system. control flow kontrolflowgraf En abstrakt illustration af alle mulige sekvenser af hændelser (stier) ved control flow graph eksekvering gennem af en komponent eller et system. kontrolflowsti Se sti. control flow path konverteringstest Test af software, der anvendes til konvertering af data fra eksisterende systemer til conversion testing brug i erstatningssystemer. krav En betingelse eller evne, som en bruger behøver for at løse et problem eller opnå requirement et mål, der skal opfyldes af - eller være indeholdt i - systemet eller systemkomponenten for at opfylde en kontrakt, standard, specifikation eller andet formelt indført dokument. [Efter IEEE 610] kravbaseret test En testmetode hvor testcases udvikles på basis af testformål og testbetingelser udledt af kravene, f.eks. test som eksekverer specifikke funktioner eller afprøver ikke-funktionelle attributter som pålidelighed og og brugervenlighed. requirements-based testing kravfase Den periode i softwarens livscyklus, hvor kravene til et softwareprodukt defineres og dokumenteres. [IEEE 610] requirements phase kravstyringsværktøj Et værktøj, der støtter registrering af krav, kravattributter (f.eks. prioritet, requirements management tool vidensansvarlige) og annoteringer, samt faciliterer sporbarhed gennem lag af krav og ændringsstyring af krav. Nogle kravstyringsværktøjer tilbyder også faciliteter til statisk analyse, så som konsistenskontrol og overtrædelser af prædefinerede regler for krav. kravtråd En version af komponentintegrationstest hvor progressiv integration af thread testing komponenter følger implementeringen af delområder af krav, i modsætning til integrationen af komponenter ud fra niveauer i et hierarki. kundetilpasset software Se skræddersyet software. custom software kvalitet Den grad hvortil en komponent, et system eller en proces opfylder specificerede krav og/eller bruger-/kundebehov og -forventninger. [Efter IEEE 610] quality kvalitetsattribut En egenskab eller karakteristik, der påvirker kvaliteten af et objekt. [IEEE 610] quality attribute kvalitetskarakteristik Se kvalitetsattribut. quality characteristic 16 af 33

17 kvalitetssikring kvalitetsstyring L En del af kvalitetsstyringen, der fokuserer på at skabe sikkerhed for, at kvalitetskravene bliver opfyldt. [ISO 9000] Koordinerede aktiviteter til at styre og kontrollere en organisation med hensyn til kvalitet. Styring og kontrol med hensyn til kvalitet inkluderer generelt etableringen af kvalitetspolikken og kvalitetsmålene, kvalitetsplanlægning, kvalitetskontrol, kvalitetssikring og kvalitetsforbedring. [ISO 9000] quality assurance quality management lagring Se ressourceudnyttelse. storage lagringstest Se ressourceudnyttelsestest storage testing lav-niveau testcase En testcase med konkrete værdier (på implementeringsniveau) for inputdata og low level test case forventede resultater. Logiske operatorer fra høj-niveau testcases erstattes af faktiske værdier, der svarer til de logiske operatorers formål. Se også høj-niveau testcase. LCSAJ Linear Code Sequence And Jump, bestående af følgende tre objekter (almindeligvis identificeret af linjenumre i kildekodelisten): starten af den lineære sekvens af eksekverbare instruktioner, afslutningen af den lineære sekvens samt den linje, som kontrolflowet overføres til efter afslutningen af den lineære sekvens. LCSAJ LCSAJ-dækning Procentdelen af LCSAJ i en komponent, der aktiveres af en sekvens af testcases. LCSAJ coverage 100% LCSAJ-dækning betyder 100% beslutningsdækning. LCSAJ-test En white-box testdesignsteknik for en komponent, hvor testcases designes til at LCSAJ testing eksekvere LCSAJ s. ledelsesreview En systematisk evaluering af softwareanskaffelse, levering, udvikling, drift eller management review vedligeholdelsesproces, udført af eller på vegne af den ledelse, der overvåger fremskridtene, fastlægger status på planer og aftaler, validerer kravene og deres systemallokering eller evaluerer effektiviteten af ledelsesmetoder for at opnå brugsegnethed. [Efter IEEE 610, IEEE 1028] leverance Ethvert (arbejds-)produkt, der skal leveres til andre end (arbejdets) produktets deliverable ophavsmand. linktest Se komponentintegrationstest. link testing logikdækningstest Se white-box test. [Myers] logic-coverage testing logikstyret test Se white-box test. logic-driven testing logisk testcase Se høj-niveau testcase. logical test case læringsegnethed Et softwareprodukts evne til at gøre brugeren i stand til at lære dets anvendelse. [ISO 9126] Se også brugervenlighed. learnability M metrik En målingsskala og metoden anvendt til måling. [ISO 14598] metric migrationstest Se konverteringstest. migration testing milepæl Et tidspunkt i et projekt, hvor definerede (intermediære) leverancer og resultater bør være færdige. milestone 17 af 33

18 Modelleringsværktøj modenhed Et værktøj, der støtter valideringen af modeller af softwaren eller systemet modelling tool [Graham]. (1) En organisations evne med hensyn til dens processer og arbejdsganges maturity effektivitet og nytteværdi i processerne og arbejdsgange. Se også Capability Maturity Model, Test Maturity Model. (2) Softwareproduktets evne til at undgå afvigelser som følge af defekter (fejl) i softwaren. [ISO 9126] Se også pålidelighed. moderator Lederen og den hovedansvarlige for en inspektion eller anden review-proces. moderator modificeret betingelses-/beslutningspunkt Se bestemmende betingelsesdækning. modified condition decision coverage dækning modificeret betingelses-/beslutningspunkt Se bestemmende betingelsestest. modified condition decision testing test modul Se komponent. module modultest Se komponenttest. module testing monitor Et softwareværktøj eller en hardwareenhed, der kører sideløbende med en monitor komponent eller et system under test og overvåger, registrerer og/eller analyserer komponentens eller systemets adfærd. [Efter IEEE 610] monkey-test Test ved tilfældigt valg fra en lang række inputs og ved at trykke på tilfældige monkey testing taster uden hensyntagen til, hvordan produktet bruges. multibetingelse Se sammensat betingelse. multiple condition multibetingelsesdækning Den procentdel af kombinationer af alle enkelte betingelsesresultater indenfor en instruktion, som er blevet aktiveret af en sekvens af testcases. 100% multibetingelsesdækning indebærer 100% bestemmende betingelsesdækning. multiple condition coverage multibetingelsestest En white-box testdesignteknik, hvor testcases udvikles til at udføre kombinationer multiple condition testing af enkelte betingelsesresultater (indenfor en instruktion). mutationsanalyse En metode til at afgøre grundigheden af en sekvens af testcases, idet der måles, i mutation analysis hvor høj grad en sekvens af testcases kan skelne mellem programmet og mindre varianter (mutanter) af programmet. mutationstest Se ryg-mod-ryg test. mutation testing mål Nummer eller kategori tildelt en attribut eller enhed ved at foretage en måling. [ISO measure 14598] måling Processen at tildele et nummer eller en kategori til en enhed for at beskrive en measurement attribut i denne enhed. [ISO 14598] målingsskala En skala, der indsnævrer den form for dataanalyse, der skal udføres på den. [ISO 14598] measurement scale N negativ test Test med henblik på at påvise, at en komponent eller et system ikke fungerer. Negativ test er forbundet med testerens holdning snarere end en specifik testtilgang eller testdesignteknik, f.eks. test med ugyldige inputværdier eller undtagelser. [Efter Beizer] negative testing 18 af 33

19 N-switch dækning N-switch test Den procentdel af N+1 overgangssekvenser, der er blevet aktiveret af en sekvens af testcases. [Chow] En form for tilstandsovergangstest, hvor testcases udvikles for at eksekvere alle gyldige sekvenser af N+1 overgange. [Crow] Se også tilstandsovergangstest. N-switch coverage N-switch testing nøgleordsdrevet test En scriptteknik, der anvender datafiler der ikke kun indeholder testdata og keyword driven testing forventede resultater, men også nøgleord, der relaterer sig til den applikation, der bliver testet. Nøgleordene fortolkes af særlige scripts, der kaldes af testens kontrolscripts. Se også datadrevet test. nøgleperformance-indikator Se performanceindikator. key performance indicator nøjagtighed Et softwareprodukts evne til at give det rigtige eller aftalte resultat eller effekt med den nødvendige grad af præsision. [ISO 9126] Se også funktionalitetstest. accuracy O optage- /afspilleværktøj (1) Se optage- /afspilleværktøj (2). capture/replay tool optage- /afspilleværktøj (2) Et testafviklingsværktøj hvor input registreres under manuel test for at skabe capture/playback tool automatiserede testscripts, der kan afvikles senere (dvs. afspilles). Disse værktøjer bruges ofte til at understøtte automatiseret regressionstest. orakel Se testorakel. oracle output En variabel (enten lagret i en komponent eller udenfor) der skrives af en output komponent. outputdomæne Et sæt hvorfra gyldige outputværdier kan vælges. Se også domæne. output domain outputværdi Et konkret tilfælde af output. Se også output. output value overensstemmelse Et softwareprodukts evne til at overholde standarder, konventioner eller compliance lovbestemmelser samt lignende forskrifter. [ISO 9126] overensstemmelsestest Processen at teste for at fastlægge en komponent eller systems compliance testing overensstemmelse. oversætter Et softwareværktøj der oversætter programmer skrevet i et højniveausprog til det tilsvarende maskinsprog. [IEEE 610] compiler P parprogrammering En softwareudviklingstilgang, hvor kodelinjer (produktion og/eller test) i en pair programming komponent skrives af to programmører på en computer. Det betyder implicit, at der udføres løbende samtidige reviews af kode. par-test To personer, f.eks. to testere, en udvikler og en tester, eller en slutbruger og en pair testing tester arbejder sammen for at finde defekter (fejl). Typisk deler de computer og skiftes til at styre den under test. partitionstest Se ækvivalenspartitionering. [Beizer] partition testing performance Den grad hvortil et system eller en komponent opnår sine tiltænkte funktioner indenfor givne begrænsninger vedrørende behandlingstid og -mængde. [Efter IEEE 610] Se også effektivitet. performance 19 af 33

20 performanceindikator En høj-niveau metrik for effektivitet og/eller nytteværdi anvendt til at styre og performance indicator kontrollere fremadskridende udvikling, f.eks. forsinkelse i udviklingstiden for software. [CMMI] performancetest Processen at teste for at fastlægge et softwareprodukts performance. Se også performance testing effektivitetstest. performancetestværktøj Et værktøj, der støtter performancetest og som normalt har to hovedfunktioner: performance testing tool Belastningsgenerering og måling på testtransaktioner. Belastningsgenerering kan simulere enten flere brugere eller store mængder inputdata. Under eksekvering måles svartider for udvalgte transaktioner og disse registreres. Performancetestværtøjer danner normalt rapporter baseret på testlogs og grafer af belastning i forhold til svartider. post-betingelse Miljø- og tilstandsbetingelser, der skal være opfyldt efter afviklingen af en test eller postcondition testprocedure. post-eksekveringssammenligning Sammenligning af faktiske og forventede resultater udført efter, at softwaren er post-execution comparison færdig med at køre. prioritet Niveauet af (forretningsmæssig) vigtighed, tildelt et objekt, f.eks. defekter (fejl). priority problem Se defekter (fejl). problem problemhåndtering Se fejlhåndtering. problem management problemrapport Se fejlrapport. problem report proces Et sæt indbyrdes forbundne aktiviteter der omdanner input til output. [ISO 12207] process procescyklustest En black-box testdesignteknik, hvor testcases udvikles til at eksekvere process cycle test forretningsprocedurer og processer. [TMap] produktrisiko En risiko der direkte relaterer sig til testobjektet. Se også risiko. product risk program instrumenteringsværktøj Se instrumenteringsværktøj. program instrumenter programtest Se komponenttest. program testing projekt Et projekt er en unik række af koordinerede og kontrollerede aktiviteter med startog slutdatoer, foretaget for at nå et mål, der er i overensstemmelse med specifikke krav, herunder tids-, omkostnings- og ressourcebegrænsninger. [ISO 9000] project projektrisiko En risiko der relaterer sig til styring og kontrol af (test) projektet, fx project risk underbemanding, stramme deadlines, ændrede krav, etc. Se også risiko. projekttestplan Se hovedtestplan. project test plan prætest Se indslusningstest. pretest pseudo-tilfældig En række tests, der umiddelbart forekommer tilfældig men faktisk er genereret i pseudo-random henhold til en forud-arrangeret sekvens. pålidelighed Et softwareprodukts evne til at udføre de krævede funktioner under givne reliability betingelser i en specificeret periode, eller for et specificeret antal operationer. [ISO 9126] pålidelighedstest Processen at teste for at fastlægge et softwareprodukts pålidelighed. reliability testing 20 af 33

Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 2.0)

Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 2.0) Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 2.0) Terminologilisten er baseret på den engelske version 2.0 udviklet af the Glossary Working Party, International Software Testing Qualification Board

Læs mere

Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne. Ole Chr. Hansen

Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne. Ole Chr. Hansen Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne Ole Chr. Hansen TestExpo 29. Januar 2015 Præsentation Ole Chr. Hansen Managing Consultant Fellow SogetiLabs Global Innovation Team Blog - http://ochansen.blogspot.com

Læs mere

Dansk testbegrebsliste version 1.0

Dansk testbegrebsliste version 1.0 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary Dansk testbegrebsliste version 1.0 Der findes ikke én internationalt anerkendt testbegrebsliste, men den europæiske terminologi henter generelt inspiration

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010) Oversættelse og kvalitetskontrol af opdatering til version 2.1-2010 blev foretaget af Danish Software Testing Board, DSTB pensumsarbejdsgruppen. Nye begreber i version 2.1 er oversat af: John Fodeh Hanne

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Terminologilisten er baseret på den engelske version 2.2 fra 2012 udviklet af the Glossary Working Group, International Software Testing Qualification

Læs mere

Pensumbeskrivelse for ISEB Softwaretest foundation Certificering (Grundlæggende certificering for softwaretestere) Version 1.0

Pensumbeskrivelse for ISEB Softwaretest foundation Certificering (Grundlæggende certificering for softwaretestere) Version 1.0 Dansk oversættelse af engelsk Foundation Syllabus V2.0 25. februar 1999 Pensum emne Beskrivelse Tid Testprincipper Test-terminologi Terminologilisten Dansk Testbegrebsliste anvendes. 5 Der findes ikke

Læs mere

Certified Tester Pensum for Foundation-niveauet

Certified Tester Pensum for Foundation-niveauet Certified Tester Frigivet Version 2011 International Software Testing Qualifications Board (Dansk udgave release oktober 2011) Copyright-bestemmelser Dette dokument må kopieres i sit fulde omfang eller

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 LIDT OM MIG SELV Erfaring NIELS-HENRIK HANSEN 35+ års samlet IT erfaring 15+ år som test manager Certificeret Inspection Leader ISEB Foundation

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009 Ud af krisen Software på tværs, 15. juni 2009 Om Ative Agile udvikling og rådgivning Klassisk udviklingsmodel Krav Design Ændrer sig Implementering Tager for lang tid Springes over Mareridt Test Deployment

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Softwaretest. - også af "ikke testbar" software. DAPUG erfamøde 7. marts 2012 Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult email: thomas@veco.

Softwaretest. - også af ikke testbar software. DAPUG erfamøde 7. marts 2012 Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult email: thomas@veco. Softwaretest - også af "ikke testbar" software DAPUG erfamøde 7. marts 2012 Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult email: thomas@veco.dk Hvorfor softwaretest? Software er sjældent fejlfri Test sikrer at softwaren

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

Struktureret system udvikling Minimodul 5: Testdesign og planlægning af test

Struktureret system udvikling Minimodul 5: Testdesign og planlægning af test Struktureret system udvikling Minimodul 5: Testdesign og planlægning af test Rasmus L. Olsen, 9 April, 2008 Kursusoversigt og tidsplan Mm1: Introduktion til kursus, UML og use cases (13/2, 2008) Mm2: Kravspecifikation

Læs mere

Behov for mere indsigt i softwaretest? Anvend testmetrikker!

Behov for mere indsigt i softwaretest? Anvend testmetrikker! Behov for mere indsigt i softwaretest? Anvend testmetrikker! Ole Chr. Hansen April 2011 2 Hvem er jeg? Ole Chr. Hansen Training Delivery Manager & Managing Consultant Blog - http://ochansen.blogspot.com

Læs mere

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet?

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Visual Studio Team System Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Agenda: Introduktion Hvorfor Automatiseret Build Microsoft Team Build Rapportering/Data warehouse Commentor A/S

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Microsoft Dynamics AX 360º Health Check

Microsoft Dynamics AX 360º Health Check Microsoft Dynamics AX 360º Health Check Præsentation oktober 2013 Henrik Nordvig & Allan Mik Bjørnsfort YouTube intro: http://www.youtube.com/watch?v=uiw6znimg5e Baggrundsinformation +5 mandårs investering

Læs mere

Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center

Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center Automatiseret og centraliseret installation, håndtering og opdatering af Windows Server Installation og vedligeholdelse af Windows Server - operativsystemerne i datacentre og på tværs af it-miljøer kan

Læs mere

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste WTF? Thomas Schou-Moldt, Miracle A/S (siden 2008) Arkitekt, udvikler, teknisk projektleder, mv. Indtil videre afsonet lidt over 20 år i branchen, ingen udsigt til prøveløsladelse tsm@miracleas.dk, 5374

Læs mere

The LEGO Journey: Building an agile test foundation one brick at the time. Casper Gaardland Englund. Stephan Hjelmdal Nielsen. 2013 The LEGO Group l

The LEGO Journey: Building an agile test foundation one brick at the time. Casper Gaardland Englund. Stephan Hjelmdal Nielsen. 2013 The LEGO Group l The LEGO Journey: Building an agile test foundation one brick at the time Casper Gaardland Englund Stephan Hjelmdal Nielsen 2013 The LEGO Group l TestExpo 15 Hvem er vi? Casper Englund Uddannet datamatiker

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Certificeret Tester. Advanced Test Manager Pensum

Certificeret Tester. Advanced Test Manager Pensum Certificeret Tester Advanced Test Manager Pensum Dansk version 2012 ing Copyright-bestemmelser Dette dokument må kopieres i sit fulde omfang eller i uddrag, så længe kilden er angivet. Advanced niveau

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

Lav testsuppe på en sten med exploratory test

Lav testsuppe på en sten med exploratory test Lav testsuppe på en sten med exploratory test TestExpo 29. Januar 2015 Lidt om mig selv Uddannelse Konstabel i flyvevåbnet Certificeringer: SCRUM master, ISEB foundation/practitioner, CAT trainer, TMap

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

ITIL Foundation-eksamen

ITIL Foundation-eksamen ITIL Foundation-eksamen Prøveopgave A, version 5.1 Multiple choice Vejledning 1. Alle 40 spørgsmål bør forsøges besvaret. 2. Alle svar skal markeres på det vedlagte svarark. 3. Du har 1 time til at løse

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Notater til Softwaredesign. Vidar Jon Bauge 2006. Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2006 Side 1 av 73

Notater til Softwaredesign. Vidar Jon Bauge 2006. Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2006 Side 1 av 73 Notater til Softwaredesign 2006 Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2006 Side 1 av 73 Indholdsfortegnelse Testing......5 Måling af kvalitetsattributter ved testning......5 Roller......5 Testaktiviteter......6

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Optimering af fraværsregistrering

Optimering af fraværsregistrering Journal Optimering af fraværsregistrering Eksamensprojekt i Programmering C, klasse 3.4, 2011 AFLEVERET 09-05-2014 Indhold Abstract... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Problemformulering... 2 Produktet...

Læs mere

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne APEX i Praksis Martin B. Nielsen Navn MBNDATA Emne Foredragsholderen Oracle/APEX Arkitekt/udvikler/DBA Siden Oracle v.5 (1988) APEX Siden 2007, men før (Database provider, HTMLDB) MBNDATA siden 1996 MBNDATA

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Presentation title 1 Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Peter Bøge Senior Controls manager, Novo Nordisk; Formand for Medicoindustriens ekspertgruppe for Safety

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer Introduktion Processen at vælge leverandører og systemintegratorer ERP Carsten Nøkleby Formand SESAM Civilingeniør & Ph.D MES.. SCADA Koncern Fabriks PLC......... Fortrådning PLC......... Fieldbus / sensor

Læs mere

0-fejl udvikling. Appendiks til bogen Softwaretest

0-fejl udvikling. Appendiks til bogen Softwaretest 0-fejl udvikling Appendiks til bogen Softwaretest 0-fejl udvikling... 1 Appendiks til bogen Softwaretest... 1 1. Muligheder og forudsætninger... 2 2. Udgifter ved 0-fejl... 2 3. Indtægter ved 0-fejl...

Læs mere

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Agenda Dubex A/S Formålet med risikovurderinger Komponenterne Risikovurderinger Dubex A/S fakta og værdier Den førende sikkerhedspartner De bedste specialister

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur IT & Operational Developement Projekt DAF Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur Politiken Jyllandsposten Berlingske Tidende OMD Carat Mediaedge:CIA Mediacom Initiative

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere

Software that connects

Software that connects Software that connects Principper og praktiske forhold omkring automatisk test Præsentation på AAU den 6/5-04 for 4. og 10. semesters studerende Tester af oplægget Der tænkes i test baner. Og oplægget

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Kunsten at have fuldkommen kontrol

Kunsten at have fuldkommen kontrol Kunsten at have fuldkommen kontrol ProArc giver dig fuldkommen kontrol over dine informationer under alle tekniske projekters faser lige fra planlægning og konstruktion til drift og vedligeholdelse uanset

Læs mere

Certificeret tester. Syllabus Advanced level. Version 2007. International Software Testing Qualifications Board

Certificeret tester. Syllabus Advanced level. Version 2007. International Software Testing Qualifications Board Certificeret tester Version 2007 Oplysninger om copyright: Dette dokument må kopieres helt eller delvist, hvis kilden klart angives. UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 1 af 111 DANSK IT oversættelse

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer?

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? 19. juni 2012 Senior Technology Specialist Jørn Johansen, joj@delta.dk, DELTA Lidt baggrund Modenhedsvurderinger mere end 200 Stærke

Læs mere

1:1 Kampagne-evaluering i Danske Bank

1:1 Kampagne-evaluering i Danske Bank SAS Forum 1:1 Kampagne-evaluering i Danske Bank Cathrine Pough Pedersen, Business Intelligence & Analytics Thomas Vasehus, Business Intelligence & Analytics 4 Oktober 2012 Hvem er vi Cathrine Pedersen,

Læs mere

2011 Bentley Systems, Incorporated AECOsim Building Designer V8i. Lars Moth-Poulsen, Bentley Systems

2011 Bentley Systems, Incorporated AECOsim Building Designer V8i. Lars Moth-Poulsen, Bentley Systems AECOsim Building Designer V8i Lars Moth-Poulsen, Bentley Systems Architecture Engineering Construction Operation Simulation 2 WWW.BENTLEY.COM AECOsim Building Designer Hvad er AECOsim Building Designer?

Læs mere

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius http://casperfabricius.com ActiveRecord O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius Freelance webudvikler - casperfabricius.com 9 års erfaring med webudvikling 6 år med ASP/ASP.NET/C# 3 år med

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

SAS Promotion og migrering til 9.4 Johannes Jørgensen & Rune Nordtorp

SAS Promotion og migrering til 9.4 Johannes Jørgensen & Rune Nordtorp make connections share ideas be inspired SAS Promotion og migrering til 9.4 Johannes Jørgensen & Rune Nordtorp Introduktion Migrering til SAS 9.4 Udnyttelse af nye funktioner Bedre performance Få en level

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive SERVICEMÅL OG BOD Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive MIN BAGGRUND Uddannelse : cand.merc.jur 2 3 DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 1 Hvorfor har vi Servicemål? 4 ITIL S SVAR: SLA ER SKAL UNDERSTØTTE KUNDENS

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Programmering Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Oversigt Undervisningen Hvad er programmering Hvordan er et program organiseret? Programmering og fysik Nobelprisen

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Certificeret Tester. Advanced Test Analyst Pensum

Certificeret Tester. Advanced Test Analyst Pensum Certificeret Tester Advanced Test Analyst Pensum Dansk version 2012 Copyright-bestemmelser Dette dokument må kopieres i sit fulde omfang eller i uddrag, så længe kilden er angivet. Copyright ing (herefter

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Ny viden gennem netværk. Automation Produktion Proces IT Projektledelse

Ny viden gennem netværk. Automation Produktion Proces IT Projektledelse Ny viden gennem netværk Automation Produktion Proces IT Projektledelse Automatisering Produktion Proces It Projektledelse SESAM-World Aktiviteter Teknologi & standardisering Energi & forsyning Fødevareproduktion

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Programmering i C Intro og grundlæggende C 5. marts 2007

Programmering i C Intro og grundlæggende C 5. marts 2007 Programmering i C Intro og grundlæggende C 5. marts 2007 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Plan for kurset Ma. 5/3: Ma. 19/3: Ma. 2/4: To. 12/4: Formål, intro, grundlæggende Videre, sprogkonstruktioner

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Denne note er skrevet frit efter Peter Huber, som på et kursus i Efteruddannelsescenteret fortalte om supermarkedsmodellen til design af brugergrænseflader.

Læs mere