1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme"

Transkript

1 Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde

2 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette Tang og advokatfuldmægtig Anne Marie Kogsbøll I nærværende artikel behandles dels tvangsauktioner over de enkelte andelsboliger (brugsretten til andelsboligen) og dels tvangsauktioner over andelsboligforeningens ejendom (hovedejendommen). Artiklen beskriver kort lovgrundlaget for tvangsauktionerne og nogle af de særlige problemstillinger, der kan opstå ved disse tvangsauktioner. Tvangsauktioner over andelsboliger Tvangsauktioner over andelsboliger gennemføres efter særlige regler, som findes i retsplejelovens 559 a. Heraf fremgår det bl.a., at en andel ikke kan sælges på tvangsauktion, før fogedretten har forsøgt tvangssalg af andelen gennem andelsboligforeningen i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Der findes desuden særlige tvangsauktionsvilkår for andelsboliger, som bl.a. tager højde for, at andelsboliger er underlagt begrænsninger i prisfastsættelsen. Fra 1. februar 2005 har der eksisteret en ufravigelig ret for andelshavere til at pantsætte deres andele uanset ordlyden af andelsboligforeningens vedtægter. Den frie adgang til at pantsætte andele har bevirket en stigning i antallet af tvangsauktioner over andelsboliger. Mange andelsboligforeninger har i deres vedtægter krav om, at erhververen af en andelsbolig skal flytte ind i boligen. Det giver et problem på tvangsauktionen, såfremt erhververen er et pengeinstitut eller en professionel långiver, der ikke kan opfylde bopælspligten. Panthaverne i de enkelte andele er således ofte afskåret fra at overtage andelsboligen som ufyldestgjort panthaver. I en kendelse fra Østre Landsret fra 2009 gav landsretten andelsboligforeningen medhold i, at foreningen ikke kunne godkende en køber som andelshaver, og at der derfor ikke kunne meddeles hammerslag til køber. Køber var i den pågældende sag en virksomhed, der havde pant i den pågældende andel, og som ønskede at erhverve andelen med henblik på videresalg (andelsboligforeningens vedtægt indeholdt bestemmelser om bopælspligt). Som følge af kendelsen fra Østre Landsret nedsatte regeringen i marts 2010 en arbejdsgruppe, der skulle undersøge panthavers mulighed for at overtage en andelsbolig på tvangsauktion. Arbejdsgruppen vurderede, at der ikke er grundlag for at antage, at kendelsen har haft indflydelse på andelshavernes lånevilkår, og at der derfor ikke er et aktuelt behov for at ændre den gældende lovgivning.

3 Tvangsauktioner over andelsboligforeningers ejendomme Reglerne vedrørende tvangsauktioner over andelsboligforeningers ejendomme (hovedejendommen) følger de almindelige tvangsauktionsregler, der fremgår af retsplejelovens kapitel 51 samt bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978 om tvangsauktionsvilkår med senere ændringer. Ophævelse af en andelsboligforening grundet tvangsauktion over andelsboligforeningens ejendom medfører, at panthaverne i de enkelte andele reelt mister deres sikkerhed. Som konsekvens heraf har det i retspraksis været prøvet, om panthaverne i andelene skal indkaldes til tvangsauktionen over hovedejendommen. havde rettigheder i den faste ejendom. Selvom ejendommen var andelsboligforeningens væsentligste aktiv, og selvom kreditorerne var kreditorer hos andelsboligforeningen for en eventuel udlodning, hvis der skulle ske opløsning af andelsboligforeningen, fandt Højesteret derfor ikke, at kreditorerne i de enkelte andele skulle indkaldes til auktionen. En tvangsauktion over andelsboligforeningens ejendom bevirker i praksis, at andelsboligforeningen opløses, samt at de tidligere andelshavere har ret til at blive boende som lejere, jf. andelsboligforeningslovens 4. Andelshaverne kan blive boende som lejere i overensstemmelse med reglerne i lejelovgivningen. Hvis der ikke foreligger aftale om andet, regulerer lejelovgivningen således forholdet mellem de tidligere andelshavere og den nye ejer af ejendommen. Det betyder, at lejelovgivningens udfyldende regler finder anvendelse på fastsættelse af lejen, betaling af depositum, opsigelse, fraflytning m.v. Det er ved en byretsdom fra 1988 fastslået, at de tidligere andelshavere alene er sikret en ret til at blive boende som lejere. Lejeforholdet mellem den nye ejer af ejendommen og den tidligere andelshaver betragtes som et nyetableret lejeforhold. Det indebærer bl.a., at den nye ejer er berettiget til at afkræve depositum og aftale leje, herunder lejeforhøjelse for forbedringer. Af en tilkendegivelse fra Østre Landsret fra 1989 fremgår det ligeledes, at en udlejer kunne kræve sædvanligt depositum ved udlejning til de tidligere andelshavere i ejendommen, når udlejeren havde overtaget denne på tvangsauktion. Såvel litteraturen som praksis er sparsom på dette område. En række forhold er derfor fortsat uafklarede, herunder bl.a. hvor mange særkrav den nye udlejer kan indføje i lejekontrakten, uanset hvor sædvanlige disse måtte være. Højesteret har senest ved en kendelse afsagt i 2009 (trykt i Ugeskrift for Retsvæsen) fastslået, at de kreditorer, som havde pant i de enkelte andelsboliger, ikke

4 2 Moms på salg af byggegrunde Af advokat Jette Tang og advokatfuldmægtig Anne Marie Kogsbøll Med virkning fra den 1. januar 2011 er den hidtidige momsfritagelse for levering af fast ejendom delvist ophævet. Ændringen af momsloven betyder bl.a., at der skal betales moms på leveringer af byggegrunde, der sælges den 1. januar 2011 eller senere. Skatterådet har i SKM SR udtalt, at salg af en byggegrund er momsfritaget og dermed ikke omfattet af de nye momsregler, når købsaftalen er bindende og er indgået inden den 1. januar Skatterådet har ligeledes i SKM SR udtalt, at salg af en byggegrund ikke omfattes af de nye regler om moms på salg af byggegrunde, såfremt der er indgået bindende aftale om salg, inden ændringen af momsloven træder i kraft den 1. januar 2011, samt at aftalen er bindende, selvom aftalen er betinget af omstændigheder, der først indtræder efter lovens ikrafttræden. Det betyder, at levering af byggegrunde, hvorom der er indgået bindende aftale om køb før den 1. januar 2011, ikke udløser moms, uanset det momsmæssige leveringstidspunkt ligger efter den 1. januar Det afgørende er, hvornår der er indgået en bindende aftale. Ved bindende aftale forstås en aftale, som begge parter har underskrevet eller på anden måde har tiltrådt, uanset om aftalen kaldes kontrakt, slutseddel, købstilbud eller lignende, og uanset om aftalen måtte være betinget af et eller flere forhold, som først opfyldes efter den 1. januar 2011, eksempelvis købesummens berigtigelse eller gennemførelse af en udstykning. Der henvises til bekendtgørelse nr af 2. december 2010 om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) samt til vejledning udsendt af SKAT i december 2010 om moms på salg af nye bygninger og byggegrunde.

5 Kontakt Leif Djurhuus Peer Meisner Jakob Schou Midtgaard Anders Friis Jette Tang advokat, associeret partner De nævnte advokater kan også kontaktes på telefon OM PLESNER. Med over 200 jurister og en samlet medarbejderstab på 380 medarbejdere er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma - det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning. Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed. Plesner gør opmærksom på, at fotografierne i vores nyhedsbreve ingen sammenhæng har med de personer, virksomheder m.v., der er omtalt i nyhedsbrevets artikler.

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ERHVERVSEJENDOMME Energimærkning pr. 1. juli 2009... 1 Er kreditor forpligtet til at frigive et ejerpantebrev, når der sker indfrielse af ejerpantebrevets hovedstol?... 3

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB NY LANDSRETSDOM OM VALUARENS ANSVAR FOR VURDERINGEN > side 2 NY PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM OVERPRIS VED KØB AF ANDELSBOLIG > side 4 NY HØJESTERETSDOM OM PRINCIPPERNE

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Rekonstruktion af selskaber i Sverige... 1 Virksomhedspant og pantsætningsforbud inspiration til anvendelse... 4 Underretning til skyldner ved overdragelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET 1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Formål Stk. 1 Foreningens formål

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1ste. 3. kvartal 2013 har fortsat udvist positive takter. Ligesom bankerne kan vi mærke øget aktivitet på boligmarkedet,

Læs mere

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Heidi Ravnsgaard Rolskov Studieretning: Cand.merc.aud Studienr.: 280610 Vejleder: Henrik Stensgaard Institut: Erhvervsjuridisk Institut Aflevering: 1. juni

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere