Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, København NV Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk"

Transkript

1 By- og Boligudvalget BYB alm. del Bilag 109 Offentligt Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, København NV Tlf Sag Andelsboligforeningen Dalgashus, Dalgas Plads 7A & 7C, 7400 Herning Bilag: 1. Andelsboligforeningsformand Else Folmer vedr. Byggeriet Dalgashus og A/B Dalgashus 2. Lov om ejerlejligheder, Uddrag af Advokat Jakob Nielsen vedr. Omdannelse af ejerboliger 4. Advokat Karen-Marie Hovmøller vedr. Fra andel til ejer 5. Advokat Bent Riis og adv.fm. Jacob Nauerby Kjærhus vedr. Omdannelse fra andelsbolig til ejerbolig Sagens formål: Samtlige 9 andelshavere i ovennævnte 100 % private andelsboligforening ønsker at nedlægge deres andelsboligforening og konvertere deres respektive andelsboliger til selvstændige ejerlejligheder på lige fod med de øvrige 28 selvstændige ejerlejligheder i Ejerforeningen Dalgas Hus. Ejendommen har 5 etager og stod færdigbygget i Ejerforeningen Dalgashus består af: 28 ejerlejligheder Andelsboligforeningen Dalgashus med 9 andelsboliger, der tilsammen udgør 1 ejerlejlighed Et butikscenter, som ejes af Difko 4 underjordiske parkeringsdæk, med i alt 600 P-pladser Der er således tale om en ren intern konvertering og omstrukturering, som må være andre parter helt uvedkommende. Det burde være en ukompliceret sag for advokat og revisor at få udarbejdet grundlaget for denne konvertering. Jeg har heller ikke i Ejerlejlighedsloven kunnet finde nogen forhindringer, der efter min opfattelse skulle være relevante for denne specifikke sag. Såkaldte sagkyndige forestiller sig imidlertid (i bedste fald) en situation med officielt salg af andelsboligerne til en investor og så efterfølgende mulighed for de 9 (fhv. andelsboligejere) at kunne købe en ejerlejlighed, evt. den lejlighed, de tidligere boede. I værste fald, at det slet ikke kan lade sig gøre, med henvisning til Ejerlejlighedsloven 10, stk. 9, nr. 2 og retspraksis i det hele taget. Det er også anført, at det ifølge Ejerlejlighedsloven ikke kan lade sig gøre for en etageejendom, men at det ville være anderledes, hvis der havde været tale om rækkehuse. Advokat Karen-Marie Hovmøller, jfr. bilag 3, udtaler afsluttende: Det må konkluderes, at andelshavernes ønske om at omdanne andelsboliger til ejerlejligheder med sikkerhed for, at hver andelshaver erhverver sin andelsbolig som ejerlejlighed, ikke kan gennemføres under den nuværende lovgivning. De kan ikke forventes, at der fra politisk side vil være vilje til at indføre nye lovbestemmelser, der muliggør en sådan omdannelse, selvom ønsket måtte være til stede hos mange andelshavere. Jeg er helt uenig med disse sagkyndige. Så vidt jeg kan vurdere, har de sagkyndige tænkt på alle mulige andre konstruktioner end nærværende specifikke sag, jfr. nedenfor.

2 Sagkyndiges rådgivning og kommentarer hertil: Ad. Bilag 3 - Advokat Jakob Nielsen vedr. Omdannelse af ejerboliger Advokat Jakob Nielsen referer til et andet (ikke beskrevet) forsøg på en omdannelse, men at en landinspektør slog bremsen i under henvisning til den foreliggende retspraksis på området. Mine kommentarer: Oplysningen om det tidligere forsøg, hvor en landinspektør henviste til retspraksis på området er helt uspecificeret og kan derfor ikke anvendes til sammenligning med nærværende specifikke sag. Der kan selvfølgelig være mange andre konstruktioner, hvor begrænsninger eller direkte forhindringer kan komme på tale, eksempelvis almene boligorganisationer eller tekniske minimumskrav, men dette er irrelevant i denne sag. Advokat Jakob Nielsen understreger, at en omdannelse i hvert fald forudsætter, at den der køber ejendommen af andelsboligforeningen (investor) ikke kan pålægges nogen forpligtelse til at sælge til de på det tidspunkt tidligere andelshavere, ligesom medlemmerne ikke kan forpligtes til at købe af investor. Desuden understreges det, at en sådan model ikke er prøvet i praksis, og Tinglysningsretten i værste fald kan nægte at foretage tinglysningen af videresalgsskøderne. Mine kommentarer: Hele forestillingen om et salg til en investor og heraf følgende problemer er irrelevant. Ingen af andelshaverne ønsker at sælge til andre eller at få andre involveret i det hele taget. Her er tale om en ren konvertering for de eksisterende andelshavere, således at de stilles lige med de eksisterende ejerlejligheds indehavere og uden at andre skal blandes ind i det. Oplysningen om evt. problemer med Tingslysningsretten vedr. videresalg er derfor heller ikke relevant i denne sag. Ad. Bilag 4 - Advokat Karen-Marie Hovmøller vedr. Fra andel til ejer Advokat Karen-Marie Hovmøller skriver, at Ejerlejlighedslovens 10 stk. 9 nr. 2 indeholder imidlertid et forbud mod, at en andelsboligforening opdeler sin ejendom i ejerlejligheder. På trods af denne bestemmelse har der i praksis været forsøgt flere modeller til at overdrage andelsboligforeningernes lejligheder til andelshaverne som ejerboliger. Mine kommentarer: Der er tale om et generelt dokument, der således ikke nødvendigvis kan anvendes på alle specifikke sager. Advokaten henviser til Ejerlejlighedslovens 10 stk. 9 nr. 2 i de 3 beskrevne modeller for (forgæves) opdeling i ejerlejligheder. Det fremgår også, at der i alle 3 tilfælde er en investor involveret. 2 af tilfældene har været dømt negativt af henholdsvis Østre Landsret og Vestre Landsret. Lovteksten i 10, stk. 9, jfr. bilag 2, drejer sig imidlertid om følgende: Ejendomme tilhørende almene boligorganisationer kan desuden opdeles, når der i ejendommens uudnyttede tagetage eller i en eller flere nye etager etableres boliger til brug for en privat andelsboligforening.. Ejerlejligheden bestående af tagboligernes beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for andelshaverne kan ikke videreopdeles. Jeg finder således ikke, at Ejerlejlighedslovens 10 stk. 9 nr. 2 er relevant i nærværende sag. Ad. Bilag 5 - Advokat Bent Riis og adv.fm. Jacob Nauerby Kjærhus vedr. Omdannelse fra andelsbolig til ejerbolig Advokat Bent Riis og adv.fm. Jacob Nauerby Kjærhus fra Ret&Råd anfører: For andelsboligforeninger hvor ejendommen eller ejendommene fysisk består af rækkehuse, kan det være interessant at overveje muligheden for udstykning og omdannelse til ejerboliger. De samme overvejelser gør sig ikke gældende ved etageejendomme, idet der i ejerlejlighedsloven findes regler, som forhindrer lignende dispositioner.

3 Mine kommentarer: Jeg henviser til ovennævnte kommentarer om Ejerlejlighedsloven under Ad. Bilag 4, idet jeg ikke i denne lov kan finde nogen bestemmelser om etageejendomme, der er relevante for nærværende sag. Bilag Bilag 1 Andelsboligforeningsformand Else Folmer vedr. Byggeriet Dalgashus og A/B Dalgashus Tlf , 1. august 2010 Den private Andelsboligforening Dalgashus er speciel på den måde, at den udgør 1 ejerlejlighed i hele byggeriet Dalgashus. Ud af de i alt 37 lejligheder har de 28 status som private enkelt ejerlejligheder, medens andelsboligforeningen med 9 lejligheder udgør 1 ejerlejlighed. Som privat andelsboligforening er der aldrig modtaget nogen form for offentligt tilskud, ligesom de 9 andelshavere heller ikke har haft skattemæssige fradrag. Andelsboligforeningen betaler fællesudgifter til byggeriet Dalgashus, som står for vedligehold, rengøring, beplantning på terrasse, forsikringer, havemøbler osv. Vi har som andelsboligforening ingen selvstændige indkøb, vedligehold, rengøring m.v. Derfor er et budget for andelsboligforeningen alene et budget over vores boligudgift og fællesudgifter. De 4 P-dæk udgør hver sin ejerlejlighed og det samme udgør butikscentret. Alle indgår i samme ejerforening med en bestyrelse, som består af 1 rep. fra Difko, 1 rep. fra Herning Kommune, 2 rep. fra ejerlejlighederne og 1 rep. fra andelsboligforeningen. At styre dette enorme regnskab og ikke mindst at styre fordelingsnøglen er meget kompliceret, med forskellig brug af trapper og elevatorer, fordeling af el-forbrug etc. Derfor har vi Difko i Holstebro, som er et bygnings- og administrationsfirma, til at styre regnskab og budget. Det er Difko, der indkalder til den årlige generalforsamling i april måned og de står for oplæg vedr. regnskab og budget, efter aftale med bestyrelsen. Der er således tale om en meget stor organisation, hvor andelsboligforeningen kun udgør en lille ubetydelig flig. Det er medvirkende til, at vi anser det for mest fordelagtigt at blive 9 selvstændige ejerlejligheder på lige fod med de allerede eksisterende 28 ejerlejligheder. Som det er nu indbydes alle til generalforsamlingen, men ved en evt. afstemning har andelsboligforeningen kun 1 stemme, medens ejerlejlighederne har hver deres stemme. Bilag 2 Lov om ejerlejligheder, Uddrag af 10 Link: 30/ , stk. 9 Ejendomme tilhørende almene boligorganisationer kan desuden opdeles, når der i ejendommens uudnyttede tagetage eller i en eller flere nye etager etableres boliger til brug for en privat andelsboligforening. Boligerne skal benyttes til helårsbeboelse. Hele beboelsesarealet med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne i den eksisterende ejendom og tagboligernes beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for andelshaverne skal efter opdelingen hver for sig udgøre én ejerlejlighed. Ejerlejligheden bestående af hele beboelsesarealet med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne i den eksisterende ejendom kan videreopdeles efter reglerne i stk. 5. Ejerlejligheden bestående af tagboligernes beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for andelshaverne kan ikke videreopdeles.

4 10, stk. 12 Loven anvendes ikke på: 1. Landbrugsejendomme, jfr. lov om landbrugsejendomme 2. Ejendomme, der tilhører privat andelsboligforeninger, jfr. dog stk. 2 10, stk. 2 Bygninger, der er påbegyndt opført den 1. juli 1966 eller tidligere, kan opdeles i ejerlejligheder, såfremt der efter den 1. juli 2004 er blevet tilført én eller flere beboelseslejligheder i bygningens uudnyttede tagetage eller i en eller flere nye etager. Alle beboelseslejligheder i bygningen skal benyttes til helårsbeboelse. De eksisterende boliger og eventuelle lokaler til andet end beboelse i bygningen pr. 1. juli 2004 skal efter opdelingen udgøre én ejerlejlighed, der ikke kan videreopdeles, medmindre bygningen er omfattet af stk. 1, nr. 2 eller pkt. gælder også for bygninger på ejendomme, der tilhører private andelsboligforeninger, uanset at bygningerne er påbegyndt opført efter den 1. juli , stk. 1-3 Loven anvendes på: 1. Bygninger, hvis opførelse er påbegyndt efter 1. juli Bygninger, der ikke indeholder andre lejligheder eller rum end 2 beboelseslejligheder med tilhørende sædvanlige udenomsrum, når en landinspektør med beskikkelse attesterer, at hver enkelt ejerlejlighed til beboelse opfylder kravene i litra a-e og bygningen ifølge erklæring fra bygningsmyndigheden opfylder kravene i litra f-i. (a.-i. vedr. fysiske krav er ikke kopieret her) 3. Bygninger, der er fredet i henhold til lov om bygningsfredning, jfr. dog 27 i lov om bygningsfredning. Bilag 3 Advokat Jakob Nielsen vedr. Omdannelse af ejerboliger af 5. august 2010 til formanden for A/B Dalgashus, Else Folmer: Kære Else, Jeg har nu talt med Erik Thalund, Home, der prøver at skønne en pris, hvorpå han vender tilbage - formentlig i indeværende uge. På Erik Thalund kan jeg forstå, at han tidligere har forsøgt sig med en omdannelse, men at en landinspektør slog bremsen i under henvisning til den foreliggende retspraksis på området. For god ordens skyld finder jeg derfor anledning til at understrege, at en omdannelse i hvert fald forudsætter, at den, der køber ejendommen af andelsboligforeningen (investor) ikke kan pålægges nogen forpligtelse til at sælge til de på det tidspunkt tidligere andelshavere, ligesom medlemmerne ikke kan forpligtes til at købe af investor. Desuden understreges det, at en sådan model ikke er prøvet i praksis, og tinglysningsretten i værste fald kan nægte at foretage tinglysningen af videresalgsskøderne. Med andre ord skal I leve med risikoen for at investor vælger/tvinges til at beholde ejendommen efter købet, og blot anvender den som udlejningsejendom. I så fald har I dog bevaret jeres ret til at blive boende som lejere på de med investor aftalte vilkår, ligesom I vil have indvundet provenuet ved salget af ejendommen. Herudover bemærkes, at I formentlig nok kan få en forkøbsret til jeres lejligheder, men denne vil være således indrettet, at I vil skulle købe på de vilkår, som investor vil kunne opnå ved salg til anden side. Med andre ord kan vi ikke fastlægge vilkårene endeligt.

5 Markedsforholdene vil naturligvis regulere dette og med 2 mæglervurderinger af værdierne som ejerboliger vil der næppe være plads til store udsving. Desuden vil investor næppe kunne opnå en højere pris ved salg til anden side, da I jo bebor lejlighederne og vil skulle fortsætte med dette. Den væsentlige ubekendte i en sådan konstruktion er, hvem der som investor kunne være interesseret i at købe ejendommen under disse forudsætninger og i givet fald til hvilken pris. Prisen må efter min vurdering fastsætte på grundlag af en afkastberegning; altså skal det fastlægges hvilken leje der vil kunne opnås for lejlighederne, hvis ingen vil købe efterfølgende, og hvilke driftsomkostninger må forventes på ejendommen. Disse oplysninger skal sættes i forhold til en sædvanlig afkastprocent for en sådan investering, hvorpå prisen kan beregnes. Det er meget væsentligt for os, at alle i foreningen er bekendt med at dette er vilkårene, således at alle kender risiciene forbundet med at forsøge at gennemføre omdannelsen. Jeg erindrer om din fremsendelse af det i min mail af 2. juli 2010 anførte materiale, som vil danne grundlag for mine beregninger. Bilag 4 Advokat Karen-Marie Hovmøller vedr. Fra andel til ejer Fra Ejer & Andel 3/2007, link: FRA ANDEL TIL EJER Karen-Marie Hovmøller, advokat (L), advokatfirmaet Hovmøller og Thorup Ejere af ejerlejligheder er de seneste år blevet forgyldt ved salg af deres ejerlejligheder i kraft af de voldsomme prisstigninger, der har været på ejerboliger. Andelshaverne har derimod været underlagt begrænsninger i prisfastsættelsen som følge af andelsboliglovens prismaksimeringsbestemmelser. Hvor ejeren af en ejerlejlighed har prissat ejerboligen efter de frie markedskræfter, har andelshaveren alene kunnet kræve en pris for sin bolig, der svarer til, hvad andelen i foreningens formue, tillagt forbedringer i lejligheden, og dens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge. Fællesskabets regi Endvidere er det gået op for mange andelshavere, at den enkelte andelshaver ikke selv har beslutningskompetencen vedrørende optagelse og omlægning af lån i ejendommen, idet beslutningen om, i hvilket omfang ejendommen skal være belånt og med hvilke lånetyper, ligger i fællesskabets regi. Opdelingsforbud Der er en del andelshavere, der ikke ved købet af deres andelsbolig indså, at mange nyere boligprojekter har været udbudt som andelsboliger med det formål, rent markedsføringsmæssigt at få boligerne til at fremstå billigere end tilsvarende ejerboliger. Dette var ofte tilfældet, hvor udbuddene var baseret på variable lån med afdragsfrihed i en tid, hvor renten har været historisk lav. Konsekvensen har været, at et større antal andelshavere og andelsboligforeninger har ønsket at omdanne andelsboligerne til ejerboliger. Ejerlejlighedslovens 10 stk. 9 nr. 2 indeholder imidlertid et forbud mod, at en andelsboligforening opdeler sin ejendom i ejerlejligheder. På trods af denne bestemmelse har der i praksis været forsøgt flere modeller til at overdrage andelsboligforeningernes lejligheder til andelshaverne som ejerboliger. Forening sælger ejendommen Sælger en andelsboligforening ejendommen til en investor, som herefter benytter ejendommen som en udlejningsejendom eller opdeler ejendommen i ejerlejligheder og bortsælger disse i fri handel, er

6 salget og opdelingen som udgangspunkt ikke omfattet af forbuddet i Ejerlejlighedslovens 10 stk. 9 nr. 2. I den forbindelse skal det fremhæves, at kun boligejendomme, der er påbegyndt opført efter 1. juni 1966, kan opdeles i ejerlejligheder. Efter salget opløses foreningen, og formuen fordeles mellem andelshaverne. Har en køber erhvervet ejendommen og ladet denne udstykke i ejerlejligheder, er der intet til hinder for, at en tidligere andelshaver køber en af ejerlejlighederne, eventuelt den lejlighed vedkommende selv har beboet som andelshaver. Dette kan dog kun ske under forudsætning af, at der ikke i forbindelse med andelsboligforeningens salg til køber er indgået bindende aftaler om tilbagekøb af ejerlejlighederne. Dén gik ikke Der er fra andelshaveres side gjort forsøg på at sælge ejendommen til et af andelshaverne ejet anpartsselskab, hvis eneste formål var at erhverve ejendommen, videreopdele denne og tilbagesælge ejerlejlighederne til de hidtidige andelshavere. Den model er for nylig prøvet ved en sag for Østre Landsret, hvor forholdet var, at en andelsboligforening bestående af 58 boliger besluttede at sælge foreningens ejendom til anpartsselskabet. Salget skete pr. 1. oktober 2006 med henblik på, at det købende selskab skulle opdele ejendommen i ejerlejligheder og sælge ejerlejlighederne til andelshaverne med overtagelsesdag den 1. oktober Det var en forudsætning for andelsforeningens beslutning om salg, at alle andelshavere havde tiltrådt en aftale om køb af deres lejligheder som ejerlejligheder. Landsretten fandt, at andelsboligforeningen måtte identificeres med det af denne ejede selskab, hvorfor opdelingen var i strid med opdelingsforbuddet i ejerlejlighedsloven 10 stk. 9 nr. 2. Dén gik heller ikke En anden model, der har været benyttet er, at en andelsboligforening har solgt ejendommen til en mellemmand med henblik på opdeling i ejerlejligheder. For at andelshaverne kunne opnå sikkerhed for at erhverve deres lejlighed som ejerlejlighed blev der forinden andelsboligforeningens salg til mellemmanden indgået bindende købsaftaler med de andelshavere, der ønskede at købe sin lejlighed. Alle andelshaverne fik tilbuddet. Vestre Landsret stadfæstede Tinglysningsdommerens afvisning af skødet fra Tingbogen med følgende begrundelse: Det fremgår, at alle andelshaverne inden andelsboligforeningens salg af foreningens ejendom har haft ret til at købe deres lejlighed som ejerlejlighed, og at en stor del af andelshaverne eller disses nærtstående benyttede sig af denne ret. Denne konstruktion er en omgåelse af forbuddet mod opdeling, jfr. ejerlejlighedslovens 10 stk. 9 nr. 2. Manglende politisk vilje Det må konkluderes, at andelshavernes ønske om at omdanne andelsboliger til ejerlejligheder med sikkerhed for, at hver andelshaver erhverver sin andelsbolig som ejerlejlighed, ikke kan gennemføres under den nuværende lovgivning. Det kan ikke forventes, at der fra politisk side vil være vilje til at indføre nye lovbestemmelser, der muliggør en sådan omdannelse, selv om ønsket måtte være til stede hos mange andelshavere. Bilag 5 Advokat Bent Riis og adv.fm. Jacob Nauerby Kjærhus vedr. Omdannelse fra andelsbolig til ejerbolig Ret&Råd Gladsaxe, , sidst opdateret Link: %20til%20ejerbolig.aspx#Udstykning%20og%20omdannelse%20til%20ejerboliger Omdannelse fra andelsbolig til ejerbolig

7 Andelsboligmarkedet har de seneste år rørt på sig på flere fronter med øget bevågenhed i medierne til følge. På forskellige områder er reguleringen af andelsboliger lavet om, og disse ændringer har ført en livlig debat med sig. Noget af debatten har været politisk betinget, mens andet har gået på den faglige regulering af området hvad må man, og hvad må man ikke? I denne artikel gives et overblik over mulighederne på andelsboligområdet, især med fokus på mulighederne for at omdanne ens andelsbolig til ejerbolig, således man som andelshaver opnår størst mulig overensstemmelse mellem ønsker, behov og krav til ens boligsituation. Regulering af andelsboligmarkedet: Området for andelsboliger i Danmark bliver primært reguleret i andelsboligloven. Denne lov er gennem de seneste år revideret på forskellige områder. Dette er sket blandt andet for at gøre andelsboligmarkedet tidssvarende i forhold til det øvrige boligmarked. Et område, hvor der er sket ændringer, er ved indførelsen af reglerne om forbud mod overpris. Med virkning fra 1. september 2005 blev det strafbart for sælger at forlange og modtage penge under bordet i forbindelse med salg af andelsboligen. Strafferammen går op til 4 måneders fængsel. Fænomenet var efterhånden blevet meget udbredt, især i de større byer, og skal formentlig finde sin årsag i de prisstigninger ejerboligmarkedet oplevede i den pågældende periode. Differencen mellem sammenlignelige ejerboliger og andelsboliger var meget stor og kombineret med stor efterspørgsel på boliger i det hele taget, var nogle andelshavere fristet af at udnytte situationen og forlange penge under bordet som betingelse for salg. Der er set foranstaltet andre tiltag fra andelshaveres side for at skabe en større harmoni mellem priserne på ejerboliger og andelsboliger. Nogle tiltag er tilladt efter andelsboligloven, mens der er indført forbud mod andre fra lovgivers side. Der er primært tale om to forskellige måder, hvorefter en andelshaver kunne få del i de stigende værdier på ejendomsmarkedet, nemlig ved enten 1) at opskrive værdien af andelsboligen eller ved 2) at omdanne andelsboligforeningen til en anden boligtype. Med hensyn til 1) opskrivning af værdien af andelsboligen, sker dette ved værdiansættelse af andelsboligforeningens formue. Der findes tre lovlige metoder til at værdiansætte en andelsboligforening, og man har i de seneste år set en betydelig ændring i valg af metode. Mange går i dag væk fra at anvende anskaffelsessummen som værdiansættelse, da denne er meget lav i forhold til dagens ejendomsmarked. I stedet anvendes enten den seneste ansatte ejendomsværdi eller den kontante handelsværdi som udlejningsejendom, den såkaldte valuarvurdering. Dermed opnås ganske ofte en betydelig stigning i værdien af andelsboligen i forhold til anskaffelsesprisen, dog afhængig af hvor gammel den pågældende forening er. Dette kan være interessant for mange andelshavere, især efter ændringen af andelsboligloven med indførelse af regler om pant og udlæg i andelsboliger. Reglerne trådte i kraft 1. februar 2005 og medførte, at andelshavere blev i stand til at stille deres andelslejlighed til sikkerhed for lån. Som følgevirkning af denne mulighed for belåning, blev interessen for andelens værdi meget stor. Mange andelshavere kan nu se en kontant fordel i, at værdien af deres andelslejlighed er høj, idet der dermed bliver mulighed for at realisere og anvende provenuet til andre ting end blot at have pengene bundet i mursten. Med hensyn til 2) omdannelse af andelsboligforeningen til en anden boligtype, har der også været gjort tiltag hertil fra andelshavers side. For nogle af disse muligheders vedkommende er der imidlertid efterfølgende indført forbud. Således er det efter en lovændring i juni 2005 ikke længere lovligt for en andelsforening at opløse sig selv og efterfølgende sælge ejendommen til en nyoprettet andelsboligforening med de samme andelshavere og med efterfølgende skattefri udlodning af provenuet til de samme andelshavere. Såfremt ejendommen bliver solgt til en investor, gælder der et forbud mod at sælge ejendommen til en ny andelsboligforening indenfor 5 år, hvormed man undgår tilfælde, hvor en investor blot bliver skudt ind som mellemled. Der er dog fortsat mulighed for at

8 sælge ejendommen til en investor og fortsætte som lejere. En anden mulighed, som dog kun er interessant for en bestemt type af andelsboligforeninger, er muligheden for at udstykke ejendommen i ejerboliger. Udstykning og omdannelse til ejerboliger For andelsboligforeninger hvor ejendommen eller ejendommene fysisk består af rækkehuse, kan det være interessant at overveje muligheden for udstykning og omdannelse til ejerboliger. De samme overvejelser gør sig ikke gældende ved etageejendomme, idet der i ejerlejlighedsloven findes regler, som forhindrer lignende dispositioner. Baggrunden for at overveje at omdanne andelsboligforeninger til ejerboliger er i høj grad den udvikling, der har været i ejendomspriserne de seneste år, og den forskel der er i salgspriserne på henholdsvis andelsboliger og ejerboliger som skitseret ovenfor. Overvejelserne ved en omdannelse kan for eksempel gå på at udstykke andelsboligforeningen i et antal boligparceller og eventuelt 1 fællesparcel således, at hver enkelt andelshaver får mulighed for at købe det rækkehus, de i dag bebor, som ejerbolig. Målet er, at den enkelte ejer får større frihed i egen bolig og et økonomisk råderum, der giver større muligheder for at vælge alternative boligønsker og for at få en god økonomisk konsolidering. Efter at en udstykning er foretaget, og den enkelte bolig er erhvervet som ejerbolig, vil den enkelte beboer få langt større råderet over sin bolig. Dette inkluderer: Reel markedsværdiprissætning med følgende mulighed for at belåne ejendommen og enten at anvende provenuet til at opfylde konkrete ønsker eller mulighed for at sælge sit rækkehus og træffe andre beslutninger omkring valg af bolig. Mulighed for frit at ændre boligen indvendigt uden hensyn til om det kan godkendes som forbedring Mulighed for, inden for rammerne af ny grundejerforening og servitutter, at ændre boligen udvendigt uden hensyn til om det kan godkendes som forbedring. Den enkelte beboer får ved en ejerbolig også større mulighed for at bestemme hvilken belåning der ønskes. Som andelsboligforening optages belåningen i fællesskab, hvorimod en ejerbolig giver større mulighed for at tilrettelægge finansieringen efter egne ønsker og behov. Dette gælder lånetype, løbetid, afdragsfrihed osv. Set i lyset af den økonomiske situation, som indtraf i dansk og den øvrige verdensøkonomi i efteråret 2008 vil dette ligeledes kunne give anledning til konkrete overvejelser omkring finansieringen af ens bolig og om, hvorvidt man bor i en ejer- eller andelslejlighed. Udviklingen i økonomien har således givet sig udtryk i, at udgifterne til almindelige banklån, som andelsboligforeningerne typisk optager er steget som følge af en stigende bankrente. Desuden oplever flere låneansøgere, at det generelt er blevet sværere at blive godkendt til at få bevilget lån. Realkreditrenten er samtidig generelt faldet, hvorfor der eventuelt vil kunne være mulighed for at optage et realkreditlån i sin ejerbolig, hvor omkostningerne er billigere end ved bankfininsiering. For at vurdere og evt. gennemføre overgang til ejerbolig kræves assistance af både advokat, landinspektør og revisor. På Ret&Råd-kontoret i Gladsaxe vil vi kunne forestå koordinationen af rådgiverne, udfærdige de økonomiske oversigter og sikre det juridiske grundlag for en evt. omdannelse. Landinspektøren vil forestå gennemførsel af udstykningssag og revisor vil forestå de skattemæssige og regnskabsmæssige vurderinger og opstillinger, herunder afklaring af evt. skattemæssige konsekvenser. Alle tre rådgivere tilbyder sædvanligvis at indgå i en såkaldt no-cure no-pay aftale, det vil sige at deres arbejde alene skal honoreres, såfremt der på en

9 generalforsamling træffes beslutning om at omdanne boligerne til ejerboliger og sælge disse til beboerne. Alle beslutninger skal naturligvis ske i henhold til vedtægternes bestemmelser. Der vil måske være andelshavere, der ikke ønsker at erhverve boligen som ejerbolig. De vil naturligvis kunne fortsætte med at bebo deres rækkehus så længe, de måtte ønske det. Alle de boliger, hvor beboerne ikke ønsker at købe, vil blive solgt samlet, og beboerne fortsætter som lejere. Den praktiske håndtering af en omdannelse vil generelt kunne skitseres på følgende måde, idet advokat, revisor og landinspektør i samarbejde med andelsboligforeningens bestyrelse og et eventuelt ejerboligudvalg begynder arbejdet, som bl.a. vil være følgende: Udarbejde og fremsende forhåndsansøgning til den pågældende kommune. Udarbejde økonomiske modeller, så alle beboere kan få et detaljeret overblik over konsekvenserne af at erhverve sin egen bolig, som ejerbolig. Beregningerne foretages med indarbejdelse af alle anslåede omkostninger ved omdannelsen, samt ud fra alle anslåede udgifter som ejerboliger (ejendomsskat, ejendomsværdiskat, forsikring, grundejerforeningskontingent, finansiering mv.).målet er, at den enkelte beboer får et detaljeret beslutningsgrundlag inden endelig beslutning skal træffes. Beboermøder afholdes i nødvendigt omfang Endelig generalforsamling skal afholdes. Baggrunden er, at selve beslutningen skal træffes i samme kalenderår som selve gennemførelsesfasen og udlodning af andelsforeningens midler. Såfremt generalforsamling vedtager at opløse foreningen og sælge ejendommen(e) vil det praktiske arbejde m.h.t. udstykning, frasalg og likvidation blive gennemført i umiddelbar forlængelse heraf. Der vil typisk være behov for mange beregninger, afklaringer, spørgsmål m.v. Formålet med beboermøder er at give mulighed for, at alle kan få det fornødne overblik over alle konsekvenser og få mulighed for at stille alle de spørgsmål, man måtte ønske. Mange af spørgsmålene vil kunne besvares på et indledende beboermøde, men mange vil først blive besvaret i løbet af processen, efterhånden som det nødvendige afklaringsarbejde skrider frem. Baggrunden for at informere om ovenstående er kontorets praktiske ekspertise indenfor området, idet kontoret tidligere har foretaget talrige lignende omdannelser af andelsboliger til ejerboliger med et godt og tilfredsstillende resultat for beboerne. Samtidig er kontoret i øjeblikket i gang med flere nuværende omdannelser. Denne artikel er skrevet af advokat Bent Riis og adv.fm. Jacob Nauerby Kjærhus, Ret&Råd Gladsaxe

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Frederiksberg 1. august 2014 Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Nærværende notat er udarbejdet efter henvendelse fra ejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen har ønsket

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger

Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger Slide nr. 1 Udstykning Landinspektør H.P. Faustrup vil gennemgå dette punkt Etagebebyggelse

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1)

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) Undersevne køber: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf/fax/mail: Ventelistenr.: køber herved af undersevne sælger: Navn: Ny adresse: Postnr./by: Ny Tlf/fax/mail: en

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger 12. februar 2010 Sag 09/04071 /EBST Renteswapaftaler i andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Mange andelsboligforeninger har de senere år indgået renteswapaftaler med en kreditforening

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Ejendomsforeningen Danmark Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Baggrund Lars Astrup-Hansen 35 år Landinspektør fra Aalborg Universitet 2005, beskikkelse 2008 Ansat i privat praksis i Hørsholm

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 ANDELSBOLIG- OPLÆG 2014 BILLIGERE LÅN OG MERE GENNEM- SIGTIGHED Alle danskere skal have mulighed for at bo i en bolig, der er egnet til deres særlige situation.

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter for Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Lundemarken 1.2 Foreningens hjemsted er Holbæk kommune 2 Foreningens

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke gennemførte det

Læs mere

2014 Skriftlig beretning

2014 Skriftlig beretning 2014 Skriftlig beretning Større gennemsigtighed ABF s hovedbestyrelse har også i denne landsmødeperiode arbejdet aktivt for at øge gennemsigtigheden på andelsboligmarkedet. Den massive presseomtale af

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Overbliksvurdering af ejendommen

Overbliksvurdering af ejendommen Overbliksvurdering af ejendommen Opvisningsbanen på Engvej, 2791 Dragør Opvisningsarealet på Engvej Rækkehusbebyggelse fra år 2000 på nabogrund Sags-nr. 2006-141 B Rekvirent: Dragør kommune Kirkevej 7

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

Sanitet m.v. på badeværelset er udskiftet umiddelbart inden beboeren døde. Forbedringens værdi udgør kr. 9.255.

Sanitet m.v. på badeværelset er udskiftet umiddelbart inden beboeren døde. Forbedringens værdi udgør kr. 9.255. Andelsdeklaration: Sandbygårdvej 11, 2. th. 1. Lejligheden Der er tale om en 2-værelses lejlighed beliggende på 2.sal i ejendommen. Arealet er 55 m2 ifølge BBR. Stuen har aftensol og vender ud mod en yderst

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Bo billigt i Fjelstrup

Bo billigt i Fjelstrup Bo billigt i Fjelstrup Langtoften 14 Fjelstrup 6100 Haderslev Sags nr. 13144 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning Andelshaveren Hvad betyder det at købe andelsbolig og hvilke regler gælder for andelshaver? Køb Indskud Tilvalg Boligydelser Fællesudgifter Muligheder for offentligt tilskud Vedtægter Lovgivning Hvad er

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Thorshammer 191, 7500 Holstebro Sagsnr.: R1067 Dato: 04-06-2015 Beskrivelse af andelsboligen: Nyere velholdt

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Jeanne Sørensen Ejendomsmægler MDE & Valuar Kløverprisvej 101-2650 Hvidovre Tlf. 40 98 29 58 - Fax 33 91 27 77 js@robinhus.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008 J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Fri prisdannelse på A/B beviser giver mia. gevinster!

Fri prisdannelse på A/B beviser giver mia. gevinster! Debat-Berlingske cand. merc. stats. aut. ejd. mgl. og valuar Lars Wismann, projektchef og direktør den 10. maj 2015 Fri prisdannelse på A/B beviser giver mia. gevinster! Charlotte Dyremose fra Det Konservative

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere