Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, København NV Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk"

Transkript

1 By- og Boligudvalget BYB alm. del Bilag 109 Offentligt Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, København NV Tlf Sag Andelsboligforeningen Dalgashus, Dalgas Plads 7A & 7C, 7400 Herning Bilag: 1. Andelsboligforeningsformand Else Folmer vedr. Byggeriet Dalgashus og A/B Dalgashus 2. Lov om ejerlejligheder, Uddrag af Advokat Jakob Nielsen vedr. Omdannelse af ejerboliger 4. Advokat Karen-Marie Hovmøller vedr. Fra andel til ejer 5. Advokat Bent Riis og adv.fm. Jacob Nauerby Kjærhus vedr. Omdannelse fra andelsbolig til ejerbolig Sagens formål: Samtlige 9 andelshavere i ovennævnte 100 % private andelsboligforening ønsker at nedlægge deres andelsboligforening og konvertere deres respektive andelsboliger til selvstændige ejerlejligheder på lige fod med de øvrige 28 selvstændige ejerlejligheder i Ejerforeningen Dalgas Hus. Ejendommen har 5 etager og stod færdigbygget i Ejerforeningen Dalgashus består af: 28 ejerlejligheder Andelsboligforeningen Dalgashus med 9 andelsboliger, der tilsammen udgør 1 ejerlejlighed Et butikscenter, som ejes af Difko 4 underjordiske parkeringsdæk, med i alt 600 P-pladser Der er således tale om en ren intern konvertering og omstrukturering, som må være andre parter helt uvedkommende. Det burde være en ukompliceret sag for advokat og revisor at få udarbejdet grundlaget for denne konvertering. Jeg har heller ikke i Ejerlejlighedsloven kunnet finde nogen forhindringer, der efter min opfattelse skulle være relevante for denne specifikke sag. Såkaldte sagkyndige forestiller sig imidlertid (i bedste fald) en situation med officielt salg af andelsboligerne til en investor og så efterfølgende mulighed for de 9 (fhv. andelsboligejere) at kunne købe en ejerlejlighed, evt. den lejlighed, de tidligere boede. I værste fald, at det slet ikke kan lade sig gøre, med henvisning til Ejerlejlighedsloven 10, stk. 9, nr. 2 og retspraksis i det hele taget. Det er også anført, at det ifølge Ejerlejlighedsloven ikke kan lade sig gøre for en etageejendom, men at det ville være anderledes, hvis der havde været tale om rækkehuse. Advokat Karen-Marie Hovmøller, jfr. bilag 3, udtaler afsluttende: Det må konkluderes, at andelshavernes ønske om at omdanne andelsboliger til ejerlejligheder med sikkerhed for, at hver andelshaver erhverver sin andelsbolig som ejerlejlighed, ikke kan gennemføres under den nuværende lovgivning. De kan ikke forventes, at der fra politisk side vil være vilje til at indføre nye lovbestemmelser, der muliggør en sådan omdannelse, selvom ønsket måtte være til stede hos mange andelshavere. Jeg er helt uenig med disse sagkyndige. Så vidt jeg kan vurdere, har de sagkyndige tænkt på alle mulige andre konstruktioner end nærværende specifikke sag, jfr. nedenfor.

2 Sagkyndiges rådgivning og kommentarer hertil: Ad. Bilag 3 - Advokat Jakob Nielsen vedr. Omdannelse af ejerboliger Advokat Jakob Nielsen referer til et andet (ikke beskrevet) forsøg på en omdannelse, men at en landinspektør slog bremsen i under henvisning til den foreliggende retspraksis på området. Mine kommentarer: Oplysningen om det tidligere forsøg, hvor en landinspektør henviste til retspraksis på området er helt uspecificeret og kan derfor ikke anvendes til sammenligning med nærværende specifikke sag. Der kan selvfølgelig være mange andre konstruktioner, hvor begrænsninger eller direkte forhindringer kan komme på tale, eksempelvis almene boligorganisationer eller tekniske minimumskrav, men dette er irrelevant i denne sag. Advokat Jakob Nielsen understreger, at en omdannelse i hvert fald forudsætter, at den der køber ejendommen af andelsboligforeningen (investor) ikke kan pålægges nogen forpligtelse til at sælge til de på det tidspunkt tidligere andelshavere, ligesom medlemmerne ikke kan forpligtes til at købe af investor. Desuden understreges det, at en sådan model ikke er prøvet i praksis, og Tinglysningsretten i værste fald kan nægte at foretage tinglysningen af videresalgsskøderne. Mine kommentarer: Hele forestillingen om et salg til en investor og heraf følgende problemer er irrelevant. Ingen af andelshaverne ønsker at sælge til andre eller at få andre involveret i det hele taget. Her er tale om en ren konvertering for de eksisterende andelshavere, således at de stilles lige med de eksisterende ejerlejligheds indehavere og uden at andre skal blandes ind i det. Oplysningen om evt. problemer med Tingslysningsretten vedr. videresalg er derfor heller ikke relevant i denne sag. Ad. Bilag 4 - Advokat Karen-Marie Hovmøller vedr. Fra andel til ejer Advokat Karen-Marie Hovmøller skriver, at Ejerlejlighedslovens 10 stk. 9 nr. 2 indeholder imidlertid et forbud mod, at en andelsboligforening opdeler sin ejendom i ejerlejligheder. På trods af denne bestemmelse har der i praksis været forsøgt flere modeller til at overdrage andelsboligforeningernes lejligheder til andelshaverne som ejerboliger. Mine kommentarer: Der er tale om et generelt dokument, der således ikke nødvendigvis kan anvendes på alle specifikke sager. Advokaten henviser til Ejerlejlighedslovens 10 stk. 9 nr. 2 i de 3 beskrevne modeller for (forgæves) opdeling i ejerlejligheder. Det fremgår også, at der i alle 3 tilfælde er en investor involveret. 2 af tilfældene har været dømt negativt af henholdsvis Østre Landsret og Vestre Landsret. Lovteksten i 10, stk. 9, jfr. bilag 2, drejer sig imidlertid om følgende: Ejendomme tilhørende almene boligorganisationer kan desuden opdeles, når der i ejendommens uudnyttede tagetage eller i en eller flere nye etager etableres boliger til brug for en privat andelsboligforening.. Ejerlejligheden bestående af tagboligernes beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for andelshaverne kan ikke videreopdeles. Jeg finder således ikke, at Ejerlejlighedslovens 10 stk. 9 nr. 2 er relevant i nærværende sag. Ad. Bilag 5 - Advokat Bent Riis og adv.fm. Jacob Nauerby Kjærhus vedr. Omdannelse fra andelsbolig til ejerbolig Advokat Bent Riis og adv.fm. Jacob Nauerby Kjærhus fra Ret&Råd anfører: For andelsboligforeninger hvor ejendommen eller ejendommene fysisk består af rækkehuse, kan det være interessant at overveje muligheden for udstykning og omdannelse til ejerboliger. De samme overvejelser gør sig ikke gældende ved etageejendomme, idet der i ejerlejlighedsloven findes regler, som forhindrer lignende dispositioner.

3 Mine kommentarer: Jeg henviser til ovennævnte kommentarer om Ejerlejlighedsloven under Ad. Bilag 4, idet jeg ikke i denne lov kan finde nogen bestemmelser om etageejendomme, der er relevante for nærværende sag. Bilag Bilag 1 Andelsboligforeningsformand Else Folmer vedr. Byggeriet Dalgashus og A/B Dalgashus Tlf , 1. august 2010 Den private Andelsboligforening Dalgashus er speciel på den måde, at den udgør 1 ejerlejlighed i hele byggeriet Dalgashus. Ud af de i alt 37 lejligheder har de 28 status som private enkelt ejerlejligheder, medens andelsboligforeningen med 9 lejligheder udgør 1 ejerlejlighed. Som privat andelsboligforening er der aldrig modtaget nogen form for offentligt tilskud, ligesom de 9 andelshavere heller ikke har haft skattemæssige fradrag. Andelsboligforeningen betaler fællesudgifter til byggeriet Dalgashus, som står for vedligehold, rengøring, beplantning på terrasse, forsikringer, havemøbler osv. Vi har som andelsboligforening ingen selvstændige indkøb, vedligehold, rengøring m.v. Derfor er et budget for andelsboligforeningen alene et budget over vores boligudgift og fællesudgifter. De 4 P-dæk udgør hver sin ejerlejlighed og det samme udgør butikscentret. Alle indgår i samme ejerforening med en bestyrelse, som består af 1 rep. fra Difko, 1 rep. fra Herning Kommune, 2 rep. fra ejerlejlighederne og 1 rep. fra andelsboligforeningen. At styre dette enorme regnskab og ikke mindst at styre fordelingsnøglen er meget kompliceret, med forskellig brug af trapper og elevatorer, fordeling af el-forbrug etc. Derfor har vi Difko i Holstebro, som er et bygnings- og administrationsfirma, til at styre regnskab og budget. Det er Difko, der indkalder til den årlige generalforsamling i april måned og de står for oplæg vedr. regnskab og budget, efter aftale med bestyrelsen. Der er således tale om en meget stor organisation, hvor andelsboligforeningen kun udgør en lille ubetydelig flig. Det er medvirkende til, at vi anser det for mest fordelagtigt at blive 9 selvstændige ejerlejligheder på lige fod med de allerede eksisterende 28 ejerlejligheder. Som det er nu indbydes alle til generalforsamlingen, men ved en evt. afstemning har andelsboligforeningen kun 1 stemme, medens ejerlejlighederne har hver deres stemme. Bilag 2 Lov om ejerlejligheder, Uddrag af 10 Link: 30/ , stk. 9 Ejendomme tilhørende almene boligorganisationer kan desuden opdeles, når der i ejendommens uudnyttede tagetage eller i en eller flere nye etager etableres boliger til brug for en privat andelsboligforening. Boligerne skal benyttes til helårsbeboelse. Hele beboelsesarealet med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne i den eksisterende ejendom og tagboligernes beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for andelshaverne skal efter opdelingen hver for sig udgøre én ejerlejlighed. Ejerlejligheden bestående af hele beboelsesarealet med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne i den eksisterende ejendom kan videreopdeles efter reglerne i stk. 5. Ejerlejligheden bestående af tagboligernes beboelsesareal med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for andelshaverne kan ikke videreopdeles.

4 10, stk. 12 Loven anvendes ikke på: 1. Landbrugsejendomme, jfr. lov om landbrugsejendomme 2. Ejendomme, der tilhører privat andelsboligforeninger, jfr. dog stk. 2 10, stk. 2 Bygninger, der er påbegyndt opført den 1. juli 1966 eller tidligere, kan opdeles i ejerlejligheder, såfremt der efter den 1. juli 2004 er blevet tilført én eller flere beboelseslejligheder i bygningens uudnyttede tagetage eller i en eller flere nye etager. Alle beboelseslejligheder i bygningen skal benyttes til helårsbeboelse. De eksisterende boliger og eventuelle lokaler til andet end beboelse i bygningen pr. 1. juli 2004 skal efter opdelingen udgøre én ejerlejlighed, der ikke kan videreopdeles, medmindre bygningen er omfattet af stk. 1, nr. 2 eller pkt. gælder også for bygninger på ejendomme, der tilhører private andelsboligforeninger, uanset at bygningerne er påbegyndt opført efter den 1. juli , stk. 1-3 Loven anvendes på: 1. Bygninger, hvis opførelse er påbegyndt efter 1. juli Bygninger, der ikke indeholder andre lejligheder eller rum end 2 beboelseslejligheder med tilhørende sædvanlige udenomsrum, når en landinspektør med beskikkelse attesterer, at hver enkelt ejerlejlighed til beboelse opfylder kravene i litra a-e og bygningen ifølge erklæring fra bygningsmyndigheden opfylder kravene i litra f-i. (a.-i. vedr. fysiske krav er ikke kopieret her) 3. Bygninger, der er fredet i henhold til lov om bygningsfredning, jfr. dog 27 i lov om bygningsfredning. Bilag 3 Advokat Jakob Nielsen vedr. Omdannelse af ejerboliger af 5. august 2010 til formanden for A/B Dalgashus, Else Folmer: Kære Else, Jeg har nu talt med Erik Thalund, Home, der prøver at skønne en pris, hvorpå han vender tilbage - formentlig i indeværende uge. På Erik Thalund kan jeg forstå, at han tidligere har forsøgt sig med en omdannelse, men at en landinspektør slog bremsen i under henvisning til den foreliggende retspraksis på området. For god ordens skyld finder jeg derfor anledning til at understrege, at en omdannelse i hvert fald forudsætter, at den, der køber ejendommen af andelsboligforeningen (investor) ikke kan pålægges nogen forpligtelse til at sælge til de på det tidspunkt tidligere andelshavere, ligesom medlemmerne ikke kan forpligtes til at købe af investor. Desuden understreges det, at en sådan model ikke er prøvet i praksis, og tinglysningsretten i værste fald kan nægte at foretage tinglysningen af videresalgsskøderne. Med andre ord skal I leve med risikoen for at investor vælger/tvinges til at beholde ejendommen efter købet, og blot anvender den som udlejningsejendom. I så fald har I dog bevaret jeres ret til at blive boende som lejere på de med investor aftalte vilkår, ligesom I vil have indvundet provenuet ved salget af ejendommen. Herudover bemærkes, at I formentlig nok kan få en forkøbsret til jeres lejligheder, men denne vil være således indrettet, at I vil skulle købe på de vilkår, som investor vil kunne opnå ved salg til anden side. Med andre ord kan vi ikke fastlægge vilkårene endeligt.

5 Markedsforholdene vil naturligvis regulere dette og med 2 mæglervurderinger af værdierne som ejerboliger vil der næppe være plads til store udsving. Desuden vil investor næppe kunne opnå en højere pris ved salg til anden side, da I jo bebor lejlighederne og vil skulle fortsætte med dette. Den væsentlige ubekendte i en sådan konstruktion er, hvem der som investor kunne være interesseret i at købe ejendommen under disse forudsætninger og i givet fald til hvilken pris. Prisen må efter min vurdering fastsætte på grundlag af en afkastberegning; altså skal det fastlægges hvilken leje der vil kunne opnås for lejlighederne, hvis ingen vil købe efterfølgende, og hvilke driftsomkostninger må forventes på ejendommen. Disse oplysninger skal sættes i forhold til en sædvanlig afkastprocent for en sådan investering, hvorpå prisen kan beregnes. Det er meget væsentligt for os, at alle i foreningen er bekendt med at dette er vilkårene, således at alle kender risiciene forbundet med at forsøge at gennemføre omdannelsen. Jeg erindrer om din fremsendelse af det i min mail af 2. juli 2010 anførte materiale, som vil danne grundlag for mine beregninger. Bilag 4 Advokat Karen-Marie Hovmøller vedr. Fra andel til ejer Fra Ejer & Andel 3/2007, link: FRA ANDEL TIL EJER Karen-Marie Hovmøller, advokat (L), advokatfirmaet Hovmøller og Thorup Ejere af ejerlejligheder er de seneste år blevet forgyldt ved salg af deres ejerlejligheder i kraft af de voldsomme prisstigninger, der har været på ejerboliger. Andelshaverne har derimod været underlagt begrænsninger i prisfastsættelsen som følge af andelsboliglovens prismaksimeringsbestemmelser. Hvor ejeren af en ejerlejlighed har prissat ejerboligen efter de frie markedskræfter, har andelshaveren alene kunnet kræve en pris for sin bolig, der svarer til, hvad andelen i foreningens formue, tillagt forbedringer i lejligheden, og dens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge. Fællesskabets regi Endvidere er det gået op for mange andelshavere, at den enkelte andelshaver ikke selv har beslutningskompetencen vedrørende optagelse og omlægning af lån i ejendommen, idet beslutningen om, i hvilket omfang ejendommen skal være belånt og med hvilke lånetyper, ligger i fællesskabets regi. Opdelingsforbud Der er en del andelshavere, der ikke ved købet af deres andelsbolig indså, at mange nyere boligprojekter har været udbudt som andelsboliger med det formål, rent markedsføringsmæssigt at få boligerne til at fremstå billigere end tilsvarende ejerboliger. Dette var ofte tilfældet, hvor udbuddene var baseret på variable lån med afdragsfrihed i en tid, hvor renten har været historisk lav. Konsekvensen har været, at et større antal andelshavere og andelsboligforeninger har ønsket at omdanne andelsboligerne til ejerboliger. Ejerlejlighedslovens 10 stk. 9 nr. 2 indeholder imidlertid et forbud mod, at en andelsboligforening opdeler sin ejendom i ejerlejligheder. På trods af denne bestemmelse har der i praksis været forsøgt flere modeller til at overdrage andelsboligforeningernes lejligheder til andelshaverne som ejerboliger. Forening sælger ejendommen Sælger en andelsboligforening ejendommen til en investor, som herefter benytter ejendommen som en udlejningsejendom eller opdeler ejendommen i ejerlejligheder og bortsælger disse i fri handel, er

6 salget og opdelingen som udgangspunkt ikke omfattet af forbuddet i Ejerlejlighedslovens 10 stk. 9 nr. 2. I den forbindelse skal det fremhæves, at kun boligejendomme, der er påbegyndt opført efter 1. juni 1966, kan opdeles i ejerlejligheder. Efter salget opløses foreningen, og formuen fordeles mellem andelshaverne. Har en køber erhvervet ejendommen og ladet denne udstykke i ejerlejligheder, er der intet til hinder for, at en tidligere andelshaver køber en af ejerlejlighederne, eventuelt den lejlighed vedkommende selv har beboet som andelshaver. Dette kan dog kun ske under forudsætning af, at der ikke i forbindelse med andelsboligforeningens salg til køber er indgået bindende aftaler om tilbagekøb af ejerlejlighederne. Dén gik ikke Der er fra andelshaveres side gjort forsøg på at sælge ejendommen til et af andelshaverne ejet anpartsselskab, hvis eneste formål var at erhverve ejendommen, videreopdele denne og tilbagesælge ejerlejlighederne til de hidtidige andelshavere. Den model er for nylig prøvet ved en sag for Østre Landsret, hvor forholdet var, at en andelsboligforening bestående af 58 boliger besluttede at sælge foreningens ejendom til anpartsselskabet. Salget skete pr. 1. oktober 2006 med henblik på, at det købende selskab skulle opdele ejendommen i ejerlejligheder og sælge ejerlejlighederne til andelshaverne med overtagelsesdag den 1. oktober Det var en forudsætning for andelsforeningens beslutning om salg, at alle andelshavere havde tiltrådt en aftale om køb af deres lejligheder som ejerlejligheder. Landsretten fandt, at andelsboligforeningen måtte identificeres med det af denne ejede selskab, hvorfor opdelingen var i strid med opdelingsforbuddet i ejerlejlighedsloven 10 stk. 9 nr. 2. Dén gik heller ikke En anden model, der har været benyttet er, at en andelsboligforening har solgt ejendommen til en mellemmand med henblik på opdeling i ejerlejligheder. For at andelshaverne kunne opnå sikkerhed for at erhverve deres lejlighed som ejerlejlighed blev der forinden andelsboligforeningens salg til mellemmanden indgået bindende købsaftaler med de andelshavere, der ønskede at købe sin lejlighed. Alle andelshaverne fik tilbuddet. Vestre Landsret stadfæstede Tinglysningsdommerens afvisning af skødet fra Tingbogen med følgende begrundelse: Det fremgår, at alle andelshaverne inden andelsboligforeningens salg af foreningens ejendom har haft ret til at købe deres lejlighed som ejerlejlighed, og at en stor del af andelshaverne eller disses nærtstående benyttede sig af denne ret. Denne konstruktion er en omgåelse af forbuddet mod opdeling, jfr. ejerlejlighedslovens 10 stk. 9 nr. 2. Manglende politisk vilje Det må konkluderes, at andelshavernes ønske om at omdanne andelsboliger til ejerlejligheder med sikkerhed for, at hver andelshaver erhverver sin andelsbolig som ejerlejlighed, ikke kan gennemføres under den nuværende lovgivning. Det kan ikke forventes, at der fra politisk side vil være vilje til at indføre nye lovbestemmelser, der muliggør en sådan omdannelse, selv om ønsket måtte være til stede hos mange andelshavere. Bilag 5 Advokat Bent Riis og adv.fm. Jacob Nauerby Kjærhus vedr. Omdannelse fra andelsbolig til ejerbolig Ret&Råd Gladsaxe, , sidst opdateret Link: %20til%20ejerbolig.aspx#Udstykning%20og%20omdannelse%20til%20ejerboliger Omdannelse fra andelsbolig til ejerbolig

7 Andelsboligmarkedet har de seneste år rørt på sig på flere fronter med øget bevågenhed i medierne til følge. På forskellige områder er reguleringen af andelsboliger lavet om, og disse ændringer har ført en livlig debat med sig. Noget af debatten har været politisk betinget, mens andet har gået på den faglige regulering af området hvad må man, og hvad må man ikke? I denne artikel gives et overblik over mulighederne på andelsboligområdet, især med fokus på mulighederne for at omdanne ens andelsbolig til ejerbolig, således man som andelshaver opnår størst mulig overensstemmelse mellem ønsker, behov og krav til ens boligsituation. Regulering af andelsboligmarkedet: Området for andelsboliger i Danmark bliver primært reguleret i andelsboligloven. Denne lov er gennem de seneste år revideret på forskellige områder. Dette er sket blandt andet for at gøre andelsboligmarkedet tidssvarende i forhold til det øvrige boligmarked. Et område, hvor der er sket ændringer, er ved indførelsen af reglerne om forbud mod overpris. Med virkning fra 1. september 2005 blev det strafbart for sælger at forlange og modtage penge under bordet i forbindelse med salg af andelsboligen. Strafferammen går op til 4 måneders fængsel. Fænomenet var efterhånden blevet meget udbredt, især i de større byer, og skal formentlig finde sin årsag i de prisstigninger ejerboligmarkedet oplevede i den pågældende periode. Differencen mellem sammenlignelige ejerboliger og andelsboliger var meget stor og kombineret med stor efterspørgsel på boliger i det hele taget, var nogle andelshavere fristet af at udnytte situationen og forlange penge under bordet som betingelse for salg. Der er set foranstaltet andre tiltag fra andelshaveres side for at skabe en større harmoni mellem priserne på ejerboliger og andelsboliger. Nogle tiltag er tilladt efter andelsboligloven, mens der er indført forbud mod andre fra lovgivers side. Der er primært tale om to forskellige måder, hvorefter en andelshaver kunne få del i de stigende værdier på ejendomsmarkedet, nemlig ved enten 1) at opskrive værdien af andelsboligen eller ved 2) at omdanne andelsboligforeningen til en anden boligtype. Med hensyn til 1) opskrivning af værdien af andelsboligen, sker dette ved værdiansættelse af andelsboligforeningens formue. Der findes tre lovlige metoder til at værdiansætte en andelsboligforening, og man har i de seneste år set en betydelig ændring i valg af metode. Mange går i dag væk fra at anvende anskaffelsessummen som værdiansættelse, da denne er meget lav i forhold til dagens ejendomsmarked. I stedet anvendes enten den seneste ansatte ejendomsværdi eller den kontante handelsværdi som udlejningsejendom, den såkaldte valuarvurdering. Dermed opnås ganske ofte en betydelig stigning i værdien af andelsboligen i forhold til anskaffelsesprisen, dog afhængig af hvor gammel den pågældende forening er. Dette kan være interessant for mange andelshavere, især efter ændringen af andelsboligloven med indførelse af regler om pant og udlæg i andelsboliger. Reglerne trådte i kraft 1. februar 2005 og medførte, at andelshavere blev i stand til at stille deres andelslejlighed til sikkerhed for lån. Som følgevirkning af denne mulighed for belåning, blev interessen for andelens værdi meget stor. Mange andelshavere kan nu se en kontant fordel i, at værdien af deres andelslejlighed er høj, idet der dermed bliver mulighed for at realisere og anvende provenuet til andre ting end blot at have pengene bundet i mursten. Med hensyn til 2) omdannelse af andelsboligforeningen til en anden boligtype, har der også været gjort tiltag hertil fra andelshavers side. For nogle af disse muligheders vedkommende er der imidlertid efterfølgende indført forbud. Således er det efter en lovændring i juni 2005 ikke længere lovligt for en andelsforening at opløse sig selv og efterfølgende sælge ejendommen til en nyoprettet andelsboligforening med de samme andelshavere og med efterfølgende skattefri udlodning af provenuet til de samme andelshavere. Såfremt ejendommen bliver solgt til en investor, gælder der et forbud mod at sælge ejendommen til en ny andelsboligforening indenfor 5 år, hvormed man undgår tilfælde, hvor en investor blot bliver skudt ind som mellemled. Der er dog fortsat mulighed for at

8 sælge ejendommen til en investor og fortsætte som lejere. En anden mulighed, som dog kun er interessant for en bestemt type af andelsboligforeninger, er muligheden for at udstykke ejendommen i ejerboliger. Udstykning og omdannelse til ejerboliger For andelsboligforeninger hvor ejendommen eller ejendommene fysisk består af rækkehuse, kan det være interessant at overveje muligheden for udstykning og omdannelse til ejerboliger. De samme overvejelser gør sig ikke gældende ved etageejendomme, idet der i ejerlejlighedsloven findes regler, som forhindrer lignende dispositioner. Baggrunden for at overveje at omdanne andelsboligforeninger til ejerboliger er i høj grad den udvikling, der har været i ejendomspriserne de seneste år, og den forskel der er i salgspriserne på henholdsvis andelsboliger og ejerboliger som skitseret ovenfor. Overvejelserne ved en omdannelse kan for eksempel gå på at udstykke andelsboligforeningen i et antal boligparceller og eventuelt 1 fællesparcel således, at hver enkelt andelshaver får mulighed for at købe det rækkehus, de i dag bebor, som ejerbolig. Målet er, at den enkelte ejer får større frihed i egen bolig og et økonomisk råderum, der giver større muligheder for at vælge alternative boligønsker og for at få en god økonomisk konsolidering. Efter at en udstykning er foretaget, og den enkelte bolig er erhvervet som ejerbolig, vil den enkelte beboer få langt større råderet over sin bolig. Dette inkluderer: Reel markedsværdiprissætning med følgende mulighed for at belåne ejendommen og enten at anvende provenuet til at opfylde konkrete ønsker eller mulighed for at sælge sit rækkehus og træffe andre beslutninger omkring valg af bolig. Mulighed for frit at ændre boligen indvendigt uden hensyn til om det kan godkendes som forbedring Mulighed for, inden for rammerne af ny grundejerforening og servitutter, at ændre boligen udvendigt uden hensyn til om det kan godkendes som forbedring. Den enkelte beboer får ved en ejerbolig også større mulighed for at bestemme hvilken belåning der ønskes. Som andelsboligforening optages belåningen i fællesskab, hvorimod en ejerbolig giver større mulighed for at tilrettelægge finansieringen efter egne ønsker og behov. Dette gælder lånetype, løbetid, afdragsfrihed osv. Set i lyset af den økonomiske situation, som indtraf i dansk og den øvrige verdensøkonomi i efteråret 2008 vil dette ligeledes kunne give anledning til konkrete overvejelser omkring finansieringen af ens bolig og om, hvorvidt man bor i en ejer- eller andelslejlighed. Udviklingen i økonomien har således givet sig udtryk i, at udgifterne til almindelige banklån, som andelsboligforeningerne typisk optager er steget som følge af en stigende bankrente. Desuden oplever flere låneansøgere, at det generelt er blevet sværere at blive godkendt til at få bevilget lån. Realkreditrenten er samtidig generelt faldet, hvorfor der eventuelt vil kunne være mulighed for at optage et realkreditlån i sin ejerbolig, hvor omkostningerne er billigere end ved bankfininsiering. For at vurdere og evt. gennemføre overgang til ejerbolig kræves assistance af både advokat, landinspektør og revisor. På Ret&Råd-kontoret i Gladsaxe vil vi kunne forestå koordinationen af rådgiverne, udfærdige de økonomiske oversigter og sikre det juridiske grundlag for en evt. omdannelse. Landinspektøren vil forestå gennemførsel af udstykningssag og revisor vil forestå de skattemæssige og regnskabsmæssige vurderinger og opstillinger, herunder afklaring af evt. skattemæssige konsekvenser. Alle tre rådgivere tilbyder sædvanligvis at indgå i en såkaldt no-cure no-pay aftale, det vil sige at deres arbejde alene skal honoreres, såfremt der på en

9 generalforsamling træffes beslutning om at omdanne boligerne til ejerboliger og sælge disse til beboerne. Alle beslutninger skal naturligvis ske i henhold til vedtægternes bestemmelser. Der vil måske være andelshavere, der ikke ønsker at erhverve boligen som ejerbolig. De vil naturligvis kunne fortsætte med at bebo deres rækkehus så længe, de måtte ønske det. Alle de boliger, hvor beboerne ikke ønsker at købe, vil blive solgt samlet, og beboerne fortsætter som lejere. Den praktiske håndtering af en omdannelse vil generelt kunne skitseres på følgende måde, idet advokat, revisor og landinspektør i samarbejde med andelsboligforeningens bestyrelse og et eventuelt ejerboligudvalg begynder arbejdet, som bl.a. vil være følgende: Udarbejde og fremsende forhåndsansøgning til den pågældende kommune. Udarbejde økonomiske modeller, så alle beboere kan få et detaljeret overblik over konsekvenserne af at erhverve sin egen bolig, som ejerbolig. Beregningerne foretages med indarbejdelse af alle anslåede omkostninger ved omdannelsen, samt ud fra alle anslåede udgifter som ejerboliger (ejendomsskat, ejendomsværdiskat, forsikring, grundejerforeningskontingent, finansiering mv.).målet er, at den enkelte beboer får et detaljeret beslutningsgrundlag inden endelig beslutning skal træffes. Beboermøder afholdes i nødvendigt omfang Endelig generalforsamling skal afholdes. Baggrunden er, at selve beslutningen skal træffes i samme kalenderår som selve gennemførelsesfasen og udlodning af andelsforeningens midler. Såfremt generalforsamling vedtager at opløse foreningen og sælge ejendommen(e) vil det praktiske arbejde m.h.t. udstykning, frasalg og likvidation blive gennemført i umiddelbar forlængelse heraf. Der vil typisk være behov for mange beregninger, afklaringer, spørgsmål m.v. Formålet med beboermøder er at give mulighed for, at alle kan få det fornødne overblik over alle konsekvenser og få mulighed for at stille alle de spørgsmål, man måtte ønske. Mange af spørgsmålene vil kunne besvares på et indledende beboermøde, men mange vil først blive besvaret i løbet af processen, efterhånden som det nødvendige afklaringsarbejde skrider frem. Baggrunden for at informere om ovenstående er kontorets praktiske ekspertise indenfor området, idet kontoret tidligere har foretaget talrige lignende omdannelser af andelsboliger til ejerboliger med et godt og tilfredsstillende resultat for beboerne. Samtidig er kontoret i øjeblikket i gang med flere nuværende omdannelser. Denne artikel er skrevet af advokat Bent Riis og adv.fm. Jacob Nauerby Kjærhus, Ret&Råd Gladsaxe

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Andelskronen. Vurderinger og Beregninger. 17-06-2011 Andelsbasen.dk 1

Andelskronen. Vurderinger og Beregninger. 17-06-2011 Andelsbasen.dk 1 Andelskronen Vurderinger og Beregninger 2. Hvad udtrykker andelskronen? 3. Metoder til vurdering 4. Hvornår benyttes en bestemt metode? 5. Hensættelser til værdiregulering 6. Hvad medfører en høj andelskrone?

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder

Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder LBK nr 1713 af 16/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 10/20635

Læs mere

Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger

Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger Slide nr. 1 Udstykning Landinspektør H.P. Faustrup vil gennemgå dette punkt Etagebebyggelse

Læs mere

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Frederiksberg 1. august 2014 Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Nærværende notat er udarbejdet efter henvendelse fra ejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen har ønsket

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Byens Ejendom. Videnscenter for Byudvikling. Juridiske udfordringer i forbindelse med tagboliger

Byens Ejendom. Videnscenter for Byudvikling. Juridiske udfordringer i forbindelse med tagboliger Byens Ejendom Videnscenter for Byudvikling Juridiske udfordringer i forbindelse med tagboliger Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Etablering af tagboliger Beboelse- og erhvervsejendomme

Læs mere

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN!

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! Navn. Undertegnede overdrager herved min andel beliggende til fraflytning pr. den til medunderskrevne Pris. Prisen for andelen kan opgøres således:

Læs mere

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 71 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. juni 2010 Talepapir til åbent samråd i Boligudvalget, alm. del, den 4. juni 2010 samrådsspørgsmål AT, AU, AV og AW af 27. april

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 15. april 2015 Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2015-345 Skøn over konsekvenserne ved ophævelse af maksimalprisbestemmelsen ud fra DREAM (2012)

Læs mere

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger 12. februar 2010 Sag 09/04071 /EBST Renteswapaftaler i andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Mange andelsboligforeninger har de senere år indgået renteswapaftaler med en kreditforening

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset 1 Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gennem de seneste mange år har det været muligt at sælge en ejerbolig skattefrit, hvis ejendommen har

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET

AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET Udarbejdet i samarbejde med advokaterne Torben Winnerskjold & Jakob Nielsen Advokatfi rmaet Abel & Skovgård Larsen SAMMENSLUTNINGEN AF BOLIGINTERESSENTSKABER

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Bolig- og ejerformer. Poul Moesgaard. PLF - Byggeprojekter - maj 2015

Bolig- og ejerformer. Poul Moesgaard. PLF - Byggeprojekter - maj 2015 Bolig- og ejerformer Poul Moesgaard Ejendom - ejerformer/begreber Samlet fast ejendom Matriklens definition - 1,9 mio Bestemt fast ejendom Tingbogen, 13 ejendomstyper - 2,1 mio Matriklens SFE plus bl.a.

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Arrangement: Besvarelse af samrådsspørgsmål nr. AG, AH og AI stillet efter ønske fra Jan Johansen (S) Hvornår: 15. juni 2016 DET TALTE ORD GÆLDER

Arrangement: Besvarelse af samrådsspørgsmål nr. AG, AH og AI stillet efter ønske fra Jan Johansen (S) Hvornår: 15. juni 2016 DET TALTE ORD GÆLDER Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 721 Offentligt Talepapir Arrangement: Besvarelse af samrådsspørgsmål nr. AG, AH og AI stillet efter ønske fra

Læs mere

A n d e l s b o l i g - fra A til Z

A n d e l s b o l i g - fra A til Z A n d e l s b o l i g - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-2497/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 ANDELSBOLIG- OPLÆG 2014 BILLIGERE LÅN OG MERE GENNEM- SIGTIGHED Alle danskere skal have mulighed for at bo i en bolig, der er egnet til deres særlige situation.

Læs mere

OVERPRIS VED A N D E L S B O L I G H A N D L E R A D M I N I S T R A T O R S P L I G T E R O G A N S V A R

OVERPRIS VED A N D E L S B O L I G H A N D L E R A D M I N I S T R A T O R S P L I G T E R O G A N S V A R ORIENTERINGSSKRIVELSE TIL ADMINISTRATORER M.FL. OVERPRIS VED A N D E L S B O L I G H A N D L E R A D M I N I S T R A T O R S P L I G T E R O G A N S V A R A f d e l i n g e n f o r f a s t e j e n d o

Læs mere

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold 1 Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold UfR 2007.50 VLK Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en kendelse af 6/9 2006, ref. i UfR

Læs mere

Køb og salg af andelsbolig

Køb og salg af andelsbolig Køb og salg af andelsbolig Før vi sælger din andelsbolig Før du sætter din andelsbolig til salg, vil vi gerne fortælle dig om fordelene ved at giver sælge og købe via os og hvad du kan forvente dig af

Læs mere

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1)

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) Undersevne køber: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf/fax/mail: Ventelistenr.: køber herved af undersevne sælger: Navn: Ny adresse: Postnr./by: Ny Tlf/fax/mail: en

Læs mere

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning - 1 Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har som SKM2016.633.LSR valgt at offentliggøre

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

-et firma i vækst. Slide no.

-et firma i vækst. Slide no. -et firma i vækst Slide no. A/B DUEGÅRDEN Beboermøde 19. november Slide no. 2 Andelsværdi og rente swaps v/ Kurt Christensen 3 Slide no. Lov om Andelsboligforeninger Myndighed: Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE. 21. september Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober september 2016

BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE. 21. september Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober september 2016 BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE 21. september 2016 Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober 2016 1 21. september 2016 Dagsorden 1. Velkomst intro til mødets forløb 2. Hvad ønsker I som andelshavere?

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER af 27. november 2017

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Thorshammer 191, 7500 Holstebro Sagsnr.: R1067 Dato: 04-06-2015 Beskrivelse af andelsboligen: Nyere velholdt

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel)

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 17. maj 2005 Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 1. Baggrund Etableringen af private andelsboligforeninger ved lejernes overtagelse af en privat udlejningsejendom

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Jeanne Sørensen Ejendomsmægler MDE & Valuar Kløverprisvej 101-2650 Hvidovre Tlf. 40 98 29 58 - Fax 33 91 27 77 js@robinhus.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter for Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Lundemarken 1.2 Foreningens hjemsted er Holbæk kommune 2 Foreningens

Læs mere

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen 11. februar 2016 Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen Nedenfor anføres ABF s kommentarer til foreningens nuværende vedtægter. Først anføres generelle kommentarer og dernæst specifikke kommentarer

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Ejendomsforeningen Danmark Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Baggrund Lars Astrup-Hansen 35 år Landinspektør fra Aalborg Universitet 2005, beskikkelse 2008 Ansat i privat praksis i Hørsholm

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer - - AB SundParken Rantzausminde, afd. H og stk. Nuværende vedtægt Forslag til ændret vedtægt 4.1 For beboerne, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb, svarende til 20 % af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning Andelshaveren Hvad betyder det at købe andelsbolig og hvilke regler gælder for andelshaver? Køb Indskud Tilvalg Boligydelser Fællesudgifter Muligheder for offentligt tilskud Vedtægter Lovgivning Hvad er

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m².

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m². 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Larsen Melbye Nielsen & Svane A/S v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har angivet ejendomsskat med

Læs mere

Om forældrekøb og senere salg

Om forældrekøb og senere salg - 1 Om forældrekøb og senere salg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forældrekøb er igen blevet et hit, og nu ikke blot for at skaffe barnet en bolig, men som et mangeårigt investeringsprojekt.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

eri1e VURDERING beliggende ejendommen matr.nr. 385, Nørrevold Kvarter, OLE SUHRS GADE 23, 1354 KØBENHAVN K.

eri1e VURDERING beliggende ejendommen matr.nr. 385, Nørrevold Kvarter, OLE SUHRS GADE 23, 1354 KØBENHAVN K. eri1e VURDERING af ejendommen matr.nr. 385, Nørrevold Kvarter, beliggende OE SUHRS GADE 23, 1354 KØBENHAVN K. EJENDOMSMÆGERFIRMAET CHARES ANDERSEN 1 Statsaut, ejendomsmæglere & valuarer MDE VURDERINGSTEMA:

Læs mere

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes - 1 Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed

Læs mere

Tinglysningsafgift: Østergade kr Odense C Tlf J.nr S E R V I T U T

Tinglysningsafgift: Østergade kr Odense C Tlf J.nr S E R V I T U T Ejerlav: Matr.nr.: Kommune: Odense Bygrunde 2025a, 2025b, 2025e Odense Anmelder: LIFA A/S Tinglysningsafgift: Østergade 61 1660 kr. 5000 Odense C Tlf. 63136800 J.nr. 20165174 S E R V I T U T om tilbagekøbsret,

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Din Boligmægler v/lisa Carlsson Bredgade 5 4653 Karise Tlf. 20 84 84 35 Email: lisa@dinboligmaegler.dk www.dinboligmaegler.dk Adresse: Rhitras Vej 20, 4653 Karise Sagsnr.: 151111 Dato:

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk

CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk Salgsopstilling CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk Adresse: Gunilshøjvej 193, 8600 Silkeborg Sagsnr.: 3409-2015051 Dato: 02-09-2015

Læs mere

Andelsbasen.dk. Sammenligning af kvadratmeterpriser. for. Andelsboliger. Ejerboliger. Vesterbro, KBH. Udgivet:

Andelsbasen.dk. Sammenligning af kvadratmeterpriser. for. Andelsboliger. Ejerboliger. Vesterbro, KBH. Udgivet: Andelsbasen.dk Sammenligning af kvadratmeterpriser for Andelsboliger og Ejerboliger Vesterbro, KBH Udgivet: 2012-07-17 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Mæglerringen Odense A/S v/karen Friis Skibhusvej 78 5000 OdenseC Telefon6613 2613 Email: info@66132613.dk Adresse: Erantisvænget17,

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk

CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk Salgsopstilling CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk Adresse: Mølleengen2N, 2., 8850 Bjerringbro Sagsnr.: 3565-2015046 Dato: 21-09-2015

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Vedtægter for BioenergiSyd

Vedtægter for BioenergiSyd Vedtægter for BioenergiSyd 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BioenergiSyd. Foreningen har hjemsted hos LandboSyd i Aabenraa kommune. 2 Formål Foreningens formål er under hensyntagen til

Læs mere

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse Krogsgårdsvej 5E, Nr. Broby, 5672 Broby Sag nr. 2483 Dato: 30. oktober 2014 Beskrivelse af andelsboligen God andelsbolig beliggende ud til grønt område og nabo til Brugsen. Boligareal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Fiskebanke18, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-061 Dato: 07-09-2015 Beskrivelse af andelsboligen: Centralt beliggendeandelsboligmed

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere