Klager. J.nr UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr."

Transkript

1 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag, når der ikke på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig formidlingsaftale mellem parterne, samt om indklagede har udført et mangelfuldt mæglerarbejde, der medførte, at klager var nødsaget til at søge advokatbistand, således at indklagede skal erstatte klagers udgifter til advokat.

2 2 Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klager ønskede at sælge sin andelsbolig og indgik derfor den 4. juni 2010 en formidlingsaftale for 6 måneder med indklagede. Det var i aftalen anført: Indklagede anførte i salgsopstilling af 16. juli 2010 bl.a.: Der er en fantastisk mulighed for at inddrage flere kvm loftslokale med en unik tilladelse til tagterrasse (Foreningen opkræver ikke en udgift for kvm, men der vil være en stigning i boligafgiften svarende til de kvm der bliver inddraget i boligareal.) Lejligheden har brugsret til 3 loftsrum, hvoraf der er vaskesøjle i det ene rum. [...] Lejligheden får 2 nye altaner. En altan mod gaden i køkkenalrummet på ca. 1 kvm og en altan i atelieret i hele vinduets længe og 80 cm i dybden. Arbejdet påbegyndes i august og vil giver en stigning i boligafgiften på kr pr. md. Den 15. juni 2010 underskrev klager en købsaftale om salg af sin andelsbolig til køber 1. Det fremgik af aftalen, at køber ikke havde fået udleveret kommunalt oplysningsskema, andelsboligskema, forureningsbesvarelse fra regionen, bekræftelse fra andelsboligforeningen om brugsret til 100 m² loftrum og omfordeling af tilhørende loftrum. Der var derfor i købsaftalen taget forbehold for, at der ikke i disse dokumenter viste sig oplysninger af særligt byrdefuld eller belastende karakter. Handlen var endvidere betinget af købers advokats godkendelse af handlen i sin helhed. Den 28. juni 2010 skrev købers advokat til indklagede bl.a.: Jeg har nu gennemgået de senest modtagne dokumenter og drøftet købsaftalen med mine klienter og må desværre meddele, at jeg ikke kan godkende handlen. Da mine klienter underskrev aftalen, havde de fået oplyst, at der ville blive etableret en altan, der stod klar ved indflytningen. Derudover var de blevet oplyst, at der var tilladelse til at udvide lejligheden med ca. 40 kvm på samme etage og ca. 100 kvm inklusiv tagterasse på 5. sal. Efterfølgende har det vist sig, at der ikke er nogen former for tilladelser til disse udvidelser. Hverken fra bestyrelsen, generalforsamlingen eller myndighederne. Det har endvidere vist sig, at der ikke vil blive etableret en altan, der står klar ved

3 3 indflytningen. Der er ganske vist et altanprojekt i gang i foreningen, men køber vil selv skulle indhente tilladelser fra myndighederne (med den usikkerhed det medfører) og en altan vil tidligst kunne stå klar flere måneder efter indflytningen (forudsat at projektet godkendes). Derudover er mine klienter ikke blevet oplyst om, at boligafgiften vil stige efter en eventuel etablering af altan. Altan og mulighed for udvidelse af lejligheden med i alt ca. 140 kvm og tagterasse, har været væsentlige forudsætninger for mine klienters underskrifter på købsaftalen. De forudsætninger er nu bristede, hvorfor handlen ikke kan godkendes. Jeg mangler stadig en del af de efterspurgte dokumenter (låneaftale og tinglysningsdokumenter mm.) men uanset hvad disse dokumenter måtte vise, vil jeg af ovennævnte grunde ikke kunne godkende handlen. I salgsopstilling af 1. september 2010 fremgik stadig, at der var mulighed for inddragelse af mere loftsareal til beboelse, og at der ville komme 2 nye altaner. Den 2. september 2010 underskrev køber 2 en købsaftale. Klager underskrev købsaftalen den 13. september I købsaftalen var det bl.a. anført: Vedr. Altan projekt Det er aftalt, at køber ønsker og deltage i de 2 altanprojekter der er mulighed for I lejligheden. Køber er gjort opmærksom på at dette vil give en forhøjelse i boligafgiften. Den 9. september 2010 skrev købernes advokat til indklagede bl.a.: Jeg har gennemgået de fremsendte dokumenter, men jeg kan ikke godkende handlen endeligt på nuværende tidspunkt. Førend jeg kan godkende handlen endeligt, skal jeg venligst anmode om dokumentation for, at der kan etableres altaner på lejligheden. Jeg skal derfor venligst udbede mig generalforsamlingsbeslutningsreferat, byggesagsbudget eller anden dokumentation for udgiften for altanerne vedrørende den pågældende lejlighed, oplysning om den forventede boligafgiftsstigning samt en status/tidsplan for etableringen af altanerne. Når jeg har disse dokumenter, vil jeg gennemgå disse med mine klienter og fremkomme med en endelig godkendelse af handlen i sin helhed. Den 19. september 2010 skrev andelsboligforeningsformanden til indklagede. Formanden bekræftede, at 5. sal kunne inddrages på lignende vilkår som i nabolejligheden, såfremt projektet overholdt foreningens vedtægter. Ved inddragelse af fællesarealer skulle dette dog godkendes af generalforsamlingen. Formanden oplyste videre, at finansieringen af altanprojektet ikke var på plads, idet der indtil videre alene var optaget en byggekredit. Endelig bekræftede formanden, at kommunen havde godkendt etablering af altan mod gaden.

4 4 Indklagede videresendte formandens til køberne, der den 20. september 2010 skrev til indklagede og bad om at få nærmere oplysning om, hvorvidt den oplyste boligydelsesstigning på 800 kr. var realistisk, samt bad om at få oplyst, hvornår altanen mod gården ville stå færdig. Indklagede bad klager om at kommentere på købernes , og den 21. september 2010 skrev klager til indklagede bl.a.: [...] som udgangspunkt så holder det tidligere budget stik, der er i hvert fald ikke [noget] der på nuværende tidspunkt giver anledning til at forvente andet, især også taget i betragtning at den første [del] af budgettet er blevet overholdt. Det er svært at fortælle et tidspunkt på hvornår det forventes, at altanen imod gården etableres, det er jeg nød til at vende tilbage med når vores arkitekt kommer tilbage fra ferie, men hvis du spørger mig, så er jeg ikke sikker på at jeg vil anbefale at arbejdet bliver udført i år, på grund af fugt, kulde m.m., så jeg forventer nok mest at det vil bliver udført i starten af næste år. Jeg er heller ikke sikker på, at altan-folkene har tid lige nu, hele altanprojektet er blevet forsinket og deres andre opgaver er derfor også blevet skudt, så der er en pipeline, men jeg er ikke klar over den præcise. Dette punkt vil jeg dog gerne vende tilbage omkring, så snart jeg har flere informationer. Det viste sig vanskeligt at få afklaret forholdene vedrørende altanprojektet, og i månederne efter købsaftalens underskrivelse var der en hel del korrespondance mellem køberne, indklagede, andelsboligforeningen, klager og klagers advokat. Den 10. november 2010 skrev andelsboligforeningens administrator til indklagede. Administrator anførte, at der ikke fra bestyrelsens side var givet tilladelse til inddragelse af fællesarealer, men alene at den nye andelshaver havde mulighed for at fremlægge et forslag om udvidelse på en generalforsamling, og anførte videre, at der ikke var noget bevis for, at der med sikkerhed skulle opsættes altaner. Bestyrelsen anmodede om, at der blev afholdt et møde for afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål. Den 10. november 2010 sendte indklagede administrators til klager og foreslog klager at overveje at få en advokat til at se på sagen. Den 22. november 2010 skrev indklagede til klager og oplyste, at overdragelsesaftalen ville blive underskrevet af køber og herefter lagt i klagers postkasse. Samme dag svarede klager bl.a.: [...] bestyrelsen skal ikke blandes ind i dette og de skal ikke mødes med køber, så vil du give mig en tilbagemelding på dette i morgen. Bestyrelsen har i denne sag prøvede at blande sig og derfor ser jeg det som et problem hvis de får et møde med køber inden salget er 100 % igennem!

5 5 Den 24. november 2010 skrev købernes advokat til indklagede bl.a.: I henhold til aftalen skal mine klienter overtage lejligheden d d.å. Det er i øvrigt, som bekendt aftalt, at der som led i det igangværende altanprojekt og på samme økonomiske forudsætninger, skal opsættes altaner i marts måned Endvidere er det aftalt, at vandskaden skal være fuldt afhjulpet inden mine klienters overtagelse af lejligheden. Mine klienter har netop fra bestyrelsen fået oplyst, at altanprojektet er afsluttet, og at altaner vedr. [den omhandlede andelslejlighed] ikke er omfattet af projektet, samt at vandskaden ikke er afhjulpet endnu. Jeg og mine klienter står helt uforstående her overfor, idet jeg i øvrigt henviser til aftalen, korrespondance samt de oplysninger, som De og sælger løbende er kommet med. Jeg skal gøre opmærksom på, at mine klienter vil ophæve aftalen, såfremt der ikke omgående eller senest d d.å. kl foreligger behørig dokumentation for at samtlige de aftalte vilkår kan opfyldes. [...] Såfremt mine klienter bliver nødsaget til at ophæve aftalen som følge af sælgers væsentlige misligholdelse, vil jeg på mine klienters vegne rejse krav om sælgers betaling af samtlige de omkostninger, som denne misligholdelse har og vil påføre mine klienter. Den hos Dem beroende udbetaling skal selvsagt ligeledes tilbagebetales til mine klienter. Den 25. november 2010 skrev bestyrelsesformanden for andelsboligforeningen til klagers advokat bl.a.: Bestyrelsen er også interesseret i at få afsluttet salget her til glæde for alle parter og deltager gerne i et møde for at rede trådene ud. [...] Vi må afvise, at ansøgningen til [kommunen] er indgivet på vegne af foreningen det er [klager], der har bolden i forhold til tilladelse og projekt. Vi tænker, at når [medlem af bestyrelsen] skriver, at det er på vegne af foreningen at det enten er en fejl eller fordi [kommunen] vil have det sådan, når der er tale om en andelsforening. Vi tager kontakt til [medlem af bestyrelsen] i dag for at rede den misforståelse ud. Endelig kan jeg oplyse, at altanprojektet er afsluttet i foreningen. Det betyder, at beslutningen om altaner i lejligheden skal vedtages på en generalforsamling og det samme skal økonomien for projektet. Og igen er det [klager], der har bolden i forhold til tegninger og budget.

6 6 Den 26. november 2010 skrev købernes advokat til klagers advokat og fastholdt, at klager havde misligholdt handlen, samt oplyste, at køber ville rejse krav om klagers betaling af samtlige de udgifter, køberne havde haft, såfremt aftalen blev ophævet. Klagers advokat deltog i et møde med andelsboligforeningens bestyrelse. Den 30. november 2010 skrev klagers advokat til købernes advokat om det afholdte møde bl.a.: Det er ikke nogen hemmelighed, at bestyrelsen og undertegnede er uenige om det hidtidige forløb af sagen, men for at finde en salomonisk og fremadrettet løsning blev vi på mødet g.d. enige om følgende: [Klager] indhenter tilbud på udførelsen af de omhandlede franske altaner på begge sider af ejendommen Bestyrelsen kunne godkende de udarbejdede skitsetegninger, som kunne forelægges generalforsamlingen til godkendelse, idet disse tegninger dog senere skal erstattes af rigtige plantegninger til brug for kommunen Det skulle undersøges om finansieringen af dette projekt kunne opsluses i det eksisterende lånetilbud, som endnu ikke er hjemtaget, hvilket, omkostningsmæssigt, synes at være mest fordelagtigt, idet der i modsat fald skulle ske en bemyndigelse til at indhente en tillægsbelåning for det omhandlede og isolerede altanprojekt Beregningen i stigningen i boligafgiften skulle ikke ske på baggrund af fordelingstal, idet omkostninger til opførelsen af disse arbejder skulle holdes omkostningsneutrale for den øvrige forening, hvorfor udgifterne til opførelse af de franske altaner i sidste ende skal afholdes af køber formentlig over et sædvanligt 30-årigt forløb, alt afhængig af, hvad der besluttes med belåningen (eller tillægsbelåningen) Foreningen ville stå for arbejdernes udførelse, herunder agere bygherre, idet foreningen ville sørge for at have dialogen med arkitekten og kommunen. Køber må dog påregne gener i forbindelse med arbejdernes udførelse Der blev enighed om, at undertegnede udfærdiger forslag til ekstraordinær generalforsamling (evt. i samarbejde med dig!?), hvorved bestyrelsen bemyndiges til at gå videre med projektet, herunder optage den nødvendige belåning Generalforsamlingen afholdes inden jul, hvorfor overtagelsesdagen skal rykkes til 1. januar 2011, idet bestyrelsen (bestående af 6 mand) har tilkendegivet, at de vil se positivt for forslaget, hvorfor det må forventes at være en formsag at få det besluttet af generalforsamlingen

7 7 Arbejderne omkring vandskaden blev tillige drøftet, og bestyrelsen er indstillet på at lade arbejderne færdiggøre inden 1. januar 2011, men opførelsen af en fransk altan i denne karnap vil betyde ekstraarbejde, hvorfor det blev foreslået, at man afventede den endelige færdiggørelse af arbejderne til opsætningen af den franske altan mod at køber modtager en form for kompensation herfor (svarende til besparelsen for foreningen). Alternativt skal bestyrelsen færdiggøre arbejderne, der så i forbindelse med etableringen af den franske altan delvist skal nedrives igen. Den 2. december 2010 skrev købernes advokat til klagers advokat bl.a.: Jeg kan oplyse, at mine klienter ser sig nødsaget til at hæve aftalen som følge af sælgers og mæglers væsentlige misligholdelse af de aftalte vilkår. Jeg skal i det hele henvise til mine tidligere s. Senere på dagen den 2. december 2010 skrev klagers advokat til klager bl.a.: Ejendomsmægler har ringet i dag, og han virkede ikke synderligt interesseret i en løsning, og da jeg oplyste om, at handlen er hævet af køber, så var diskussionen jo elimineret. Den 8. december 2010 skrev indklagede til klager bl.a.: Jeg ved [mægler] har prøvet og kontakte dig de sidste par dage. Vi kunne godt tænke os og have en snak med dig [...]. Den 9. december 2010 skrev klager til indklagede bl.a.: Jeg må nok indrømme, at jeg er overrasket over, at I først reagerer, nu hvor handlen er hævet. Den 31. januar 2011 underskrev klager endnu en købsaftale om salg til køber 3, og denne handel blev gennemført. I salgsopstilling af samme dato var der ikke anført noget om inddragelse af loftsrum og nye altaner. Det fremgår af sagen, at denne køber ikke stillede krav om opførelse af altan. Den 21. februar 2011 sendte indklagede sin faktura:

8 8 Den 29. marts 2011 skrev klager til indklagede og bad om at få det betalte vederlag retur under henvisning til, at der ikke gjaldt en skriftlig formidlingsaftale på handelstidspunktet. Den 30. marts 2011 sendte klagers advokat sin faktura til klager:

9 9 Under klagesagens behandling har indklagede den 19. januar 2012 tilbagebetalt det opkrævede beløb på kr. til klager. Klager har bl.a. anført: Indklagede har ikke krav på betaling af vederlag. Indklagede skal endvidere erstatte klagers advokatudgifter på kr. Formidlingsaftalen, der blev indgået den 4. juni 2010, gjaldt i 6 måneder og udløb derfor den 4. december Andelslejligheden blev solgt i januar 2011, og der gjaldt derfor ikke en skriftlig aftale på handelstidspunktet, hvorfor indklagede ikke kan kræve vederlag. Køber 1 ønskede alligevel ikke at købe lejligheden på grund af manglende dokumentation. Dette havde klager imidlertid fremsendt til indklagede. Efterfølgende oplyste køber 1, at de ikke havde været tilfredse med indklagedes indsats.

10 10 Efter at der var blevet underskrevet købsaftale med køber 2, opstod der problemer med andelsboligforeningen, og klager fik en vandskade i lejligheden på grund af utæt tag. Indklagede var stort set fraværende i den efterfølgende proces, og klager måtte derfor i forbindelse med salget til køber 2 søge advokatbistand for ikke at miste salget. Indklagede anbefalede da også selv flere gange klager at søge advokatbistand i forbindelse med de to første handler. Køber 2 ophævede handlen grundet manglende udbedring af vandskaden fra andelsboligforeningens side. Salget til køber 3 endte klagers advokat med at styre helt, selvom det betød, at klager måtte betale advokatsalær herfor. Klager kunne på ingen måde acceptere et tab, og for at være sikker på, at salget blev gennemført for enhver pris, måtte klager få sin advokat til at styre salget. På trods af dette har indklagede nægtet at erstatte klagers udgifter til advokat. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede har den 31. januar 2011 sendt købstilbud og ny formidlingsaftale til klagers underskrift. Klager underskrev imidlertid kun købstilbuddet og ikke formidlingsaftalen. Det er korrekt, at der dermed ikke foreligger en underskrevet formidlingsaftale. Derfor har indklagede valgt at tilbagebetale vederlaget til klager. I forbindelse med salget stødte indklagede på flere problemer med andelsboligforeningen. Klager havde nogle uoverensstemmelser med foreningen, som bevirkede, at salgsprocessen ikke kunne gennemføres, før disse forhold var afklaret. Dette var dog udelukkende forhold mellem klager og foreningen, som indklagede ikke havde nogen indflydelse på. Klager valgte at søge advokatbistand for at få forholdene afklaret. Dette valg må stå for klagers egen regning, og indklagede kan ikke acceptere, at det er indklagede, der skal dække klagers advokatudgifter. Indklagedes salgsarbejde blev besværliggjort af, at klagers advokat korresponderede direkte med de interesserede købere uden at informere indklagede på tilstrækkelig vis. Salget blev ikke til noget, da køberne ikke følte sig trygge ved forløbet. Nævnet udtaler: Det er i lov om omsætning af fast ejendom 10, stk. 3, bestemt, at en formidler ikke kan gøre krav på vederlag på andet grundlag end en aftale, som er i overensstemmelse med lovens krav. Samme lovs 10, stk. 1, fastslår, at en aftale om formidlingsopdrag skal være skriftlig. Formidlingsaftalen af 4. juni 2010 var på tidspunktet for købsaftalens underskrivelse med køber 3 udløbet efter sit indhold, og der ses ikke senere at være indgået en skriftlig

11 11 formidlingsaftale mellem parterne, hvorfor nævnet ikke kan godkende indklagedes krav på betaling af vederlag og dokumentationsomkostninger som krævet. Da indklagede allerede har frafaldet sit krav på betaling for sit arbejde som følge af, at der ikke på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig formidlingsaftalen mellem parterne, finder nævnet ikke anledning til yderligere i den forbindelse. Klager antog advokatbistand i efteråret 2010 i forbindelse med handelen med køber 2. Nævnet finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at det kan bebrejdes indklagede, at denne handel ikke blev gennemført. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på oplysningerne i sagen om, at køber 2 ikke ønskede at købe andelsboligen på grund af problemer med altanprojektet og udbedring af vandskaderne. Dette er forhold, som ikke kan bebrejdes indklagede. Nævnet finder ligeledes ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at det kan bebrejdes indklagede, at klager måtte have sin advokat til at repræsentere sig gennem hele forløbet af salget til køber 3. Nævnet kan herefter ikke pålægge indklagede at erstatte klagers advokatsalær. Konklusion: Indklagede har ikke krav på betaling af vederlag og dokumentationsomkostninger. De øvrige klagepunkter tages ikke til følge. Efter sagens udfald skal indklagede endvidere betale klagegebyret på 700 kr. til klager. Betalingen skal ske inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere