GRUBBE & ANDERSKOUV NOTAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUBBE & ANDERSKOUV NOTAT"

Transkript

1 GRUBBE & ANDERSKOUV A D V O K A T F I R M A A D M I N I S T R A T I O N Den 22. aovember 2006 NOTAT Vedrorende: Kemdelse Vestre Laadsret den 3. november 2006 om andelsbollgforeningens salg af ejendom og opdeling I ejerlejllgheder, omgaelse af ejerlejl.lov 10, stk. 7, nr. 2 Sagens faktum kort: Andelsboligforeningen saelger ejendom til ekstem investor. Denne opdeler i ejerlejllgheder og videreoverdrager 22 ud af 26 lejligheder (84,6%) "til de tidligere andelshavere af samme lejligheder" ftziber, ekstern investor, har i forbindelse med k0bet accepteret, at kobet fra ssiger A/B, var betinget af, at 22 andelshavere havde sikret sig, at de kunne tilbagekabe netop deres egen lejlighed dog til fast markedspris. Rettens Kendelse: Retten i Arhus har afvist anmodning om tinglysning af skede bl.a. med begrundelse, at det er en omgaelse af lov om ejerlejligheder 10, stk. 7, nr. 2. Dette vedrarer skadet mellem andelsboligforeningen og den eksterne investor. Der er blandt andet lagt vsgt pa, at anmodning orn tinglysning er betinget af videreopdelingen i ejerlejligheder, at seelger, andelshavere (84,6 %) har ret til at (tilbage)k0be deres egen lejlighed. at det er andelsboligforeningen, der reelt er den, der har truffet beslutning om opdeling i ejerlejligheder. at den eksteme investors risiko er minimal henset til den li0je genk0bsprocent. Det udtales i 0vrigt, at det er der tidligere matte have vaeret tinglyst tilsvarende sk0der amdre ikke pa dette, "idet lysningen i sa fald alene skyldes, at tinglysningen ikke har vseret opmsrksom pa problemet". Ved Vestre Landsrets kendelse er yderligere anf0rt, at "alle andelshavere inden andelsboligforeningens salg af foreningens ejerlejligheder har haft ret til at k0be deres lejlighed som ejerlejlighed". Landsretten angiver "at denne konstruktion er en omgaelse" og i0vrigt stadfasstes pa grand angivet af retten i Arhus. Rasmus Juvik, advokat ABENRA 31 BOX 63-1OOS K0BENHAVN K TLF FAX GIRO ADVOKATER: NINA ANDERSKOUV BIRGITTE GRUBBE RASMUS JUViK 8ENTE SKOVGAARD KYED THOMAS RASMUSSEIM NICHOLAS WANTZIN KIM KRARUP GRUBBE EJENOOMSADMINISTRATION APS CVR-NR

2 T L S Retten i Aibis, Tinglysningsafdelingen side: 11 Pategning pa Skade Vedrarendematr.ra:.. Axhis By grand, Ejendoms<oer: Andelsboligforenkgen Lyst ferste gang den: under nr Senest asnilret den : 11, under nr Afvist fra.lagbogen den , idet den samtidig harmed indgivne vidercopdeling af ejerlejligbeden efter sin natur Lkke kan tinglyses, jf. tinglysomgslovats 15, stk. 2, idet den p&tenkte vjdereopdeling af ej erlejhgheden ms anses for en omgaelse af lav om ejerlejligbeder 10 5 stk. 7,rir.2, og da skadets lynning fra anmelders side bl.a. er betinget af samtidig liuglysning af denne -vkkieopdeling. Tlnglysnk.gen bar ved vurderingen af, at der er tale om en omgaelse af ejerlejlighiedsloveiis 10, stk. 7, nr. % lagtvsgtpa, atteberen Invest Ap!> ved sbada - hvoraf hovedparten er xmderskrevct far nffirvsrende sksde og die med samme overtagelsesdag som naarvaa-ende sfcade - betinget af videreopdeliagen har videresolgt 22 ud af 26 leplgheder (84 : 6%) til de tidligere aaddsbavere af samme lejhgheder. Hemdover a der imdetskrevet skade til ea yderligere andelshaver i foreoiig med en anden ks"jer (88,5%). Uanset at -let itte ndtrymcehgt er oplyst, synes andelshaveme saledes ailerede fomd f >r beslutaingen om salg til dsa eksteme mv^tor at have sifcret sig, at de kunnetilbagekabenetop deres egee Iqlighed. Selvom opdslingea af ejerlejligheder fenndt foretages af den eksteme investor,findertingiysniageasiledes, at der herved er tale om, at b sslutnhigen om opdeiiagi ejerlejeghederreelt crtraffst af aaddsboligforerdngeni strid med forbuddet herom- TingiysDB tgenfinderikke, at det forhold, at den ekstane investorreelt ki'fier ea risiko c-g /eller ea gevinst ved handlen, eller det forhold, at Emdelshaverne tilbagem er deres Igllgheder til sakaldt markedspis, i det foreliggende tilfelde, i.vc.r geaitobsprocentera or sa haj, kanferetil en aendret -/urdering heraf. Det bemsrkes endekgt, at det forhold, atfadhgeresksder og ^dereopdelingex vedrffi ende samme hovedejeadom muligvis er blevet tm^jst mder samme omsteudigheder, ikke kanfiaretil ea asndret vrarderiiig, idev. lysningen i sa fald aleoe skyldes, at tkglysningen ikke har vasret opmffirksojfa-fl-proble-.. met. Tinglysmiigeii har ikke taget endelig stflling til om videreopdeimgeme ps 1. sal og 1 sal pa tilsvaxende made ma anses for en omgaelse afreglemei tkglysaingslovea. Forinden endelig stiffingtagen hertilbedes det i de tilfelde, torot ejerlojligsiedskabereb er en anden end andelsbaveren, aptjsf, om der er en famffia;r euer anden relation mellemfcaberenog anddshavw^o. Detbedes emmkw oplyst, om andelshaveren er indtmmnet en garantij for, at en ham anvirt kaber vffle bhve accepteret af > Invest 4pS. Det be- This fax was received by GF! FAXmaker fax server. For more information, visit

3 Side 2/2 masrkes endelig, at videreopdelingen i den mrvaerende fonn under ingen omstendigheder vi] kunne tinglyses hensct til den ovenfor omtalte afvisning. Retten i Aiims den 12. September 2006 Solveig Bloch Madsen, retsassessor This fax was received by GR FAXmakerfax server. For more information, visit

4 X3HSCDWI WSJE'SA TOOK M3[3GiISXtl HHXSCll OXL09I "^H * 0 snq^ 0018 j'-i., i". z.qaxja 3S5XQH -st tii'

5 Vestre Landsret holdt den 3- november 2006 kl made pa tingstedet i Viborg. I Som doramere fungerede landsdommerne Eva Staal, Olrik Jensen p f og Grith Rosleff (kst.). Som retssekretar fungerede Grith Rosleff. Der foretoges: V.L. B ,, og Gebauersgade Invest ApS mod Tinglysningsdommeren i Arhus. Fremlagte bilag: Kareskrlfter af 18. og 28. September 2006 fra advokat Klaus Gad. Fremsendelsesbreve af 25. September og 6. oktober 2006 fra Tingiysningsafdelingen i Arhus. Sagernes 0vrige bilag var til stede. Den 12. og 25. September 2006 har tingslysningen afvist at tinglyse sk0der fra tre andelsboligfo'reninger til Gebauersgade Invest ApS. Landsretten afsagde Kendelse:

6 _ 2 Det fremgar? at alle andelshaverne inden andelsboligforeningernes salg af foreningernes ejerlejligheder har haft ret til at k0be deres lejlighed som ejerlejlighed, og at en stor del af andelshaverne eller disses nsrstaende har benyttet sig af denne ret, Denne konstruktion er en omgaelse af forbuddet mod opdeling af ejendomme, hertinder ejerlejligheder, tilh^rende private andelsboligforeninger, jf. ejerlejlighedslovens 10, 'stk. 7, nr, 2. i i Derfor f. og i 0vrigt af de grunde tinglysningsdorraneren har an- 1 fart i fremsendelsesbrevet af 25. September 2006, bestemmes; i Tinglysningsdonamerens afg0relser stadfsstes. 1 Sagen sluttet. Eva Staal / Grith Rosleff Uden betaling. Udskrif*ens rigtighed bekraftes. Vestre Landsret, Viborg den,_3. november E.M. Forestfelt Retsse'kretsr

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

- 198- datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises.

- 198- datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises. - 198- også omstridt erstatningskrav. Konkursboet har fra sagens start været opfordret til at specificere kravet, uden held, således at revisionen kunne forholde sig relevant til det. Derfor er det også

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Afg0relse. Skatteankestyrelsen

Afg0relse. Skatteankestyrelsen Afg0relse fra Skatteankestyrelsen 4 FEB. 2015 Sagsnr. 15-0056343 Klager: Kaas & Mulvad I/S v/nils Mulvad Klage over: SKATs afgorelse af 16. december 2014 Cvr-nr.: 29907528 SKAT har givet afslag pa anmodning

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren

Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2008 1 Diverse Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren FORFATTER MOGENS DÜRR I 2006 afsagde Vestre Landsret dom om,

Læs mere