Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld Utryghed Stikrydsninger Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17"

Transkript

1 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld Utryghed Stikrydsninger Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld 30 Utryghed 20 Stikrydsninger 10 Fremkommelighed 20 Hastighedsreduktion 20 Prioriteringsnøgle baseret på både borgernes synspunkter og de tekniske analyser.

2 31 Prioritering af trafikale temaer De konstaterede problemer kan ikke alle løses med det samme. Derfor er projektforslagene prioriteret i den rækkefølge, som sikrer størst effekt i forhold til hver investeret krone. Prioriteringsnøglen er fastlagt på grundlag af analyser af uheld, fremkommelighed, fart og stikrydsninger samt borgernes udpegning af utrygge steder. Prioriteringsnøglen er vist på modsatte side. På de tre veje er der sket flere uheld i alt end på resten af kommunevejene i Herlev. Derfor er der i prioriteringen lagt stor vægt på uheldsreduktion. Utryghed, fremkommelighed og hastighed er vægtet ligeligt. Stikrydsninger er vægtet lavest, idet der er relativt få af de udpegede problemsteder, som er egentlige stikrydsninger. Bløde trafikanter vægtes højt i den samlede prioritering, idet deres forhold forbedres, når utrygheden mindskes, og hastigheden begrænses samt når stikrydsninger forbedres. Endvidere er en del af uheldsbekæmpelsen rettet mod bløde trafikanter. Den samlede prioritering vil sikre, at alle projekter vurderes på samme vilkår. Ud fra prioriteringen vil projektforslagene blive opstillet i den rækkefølge, som giver de største effekter i forhold til hver investeret krone. Med afsæt i målsætninger og prioriteringsnøgle ses på de næste sider projektforslag, der kan forbedre forholdene på vejene.

3 32 Lokalitet Projektorslag Supplement eller alternativ Prisoverslag (t.kr) Effekt Effekt ift. Økonomi Herlev Hovedgade mellem Herlev Bygade og Stationsalléen Hastighedsgrænse 60 km/t ,0 Herlev Hovedgade mellem Herlev Bygade og Herlev Ringvej Herlev Ringvej mellem Herlev Hovedgade og Sygehuset Forlænge hegn i midterrabat øst for krydset Indsnævring til ét kørespor i hver retning (kræver at en del af trafikken kan flyttes til andre større veje) ,0 Øget mellemtid efter hovedretning i alle kryds og evt. øget grøntid for fodgængere ved Sygehuset ,5 Klausdalsbrovej/Blå sti Udvidet midterhelle og øget vejvisning Tunnel ,0 Herlev Ringvej mellem Herlev Hovedgade og Hjortespringvej Hastighedsgrænse 60 km/t ,0 Klausdalsbrovej/Reg. sti 162 Udvidet midterhelle og øget vejvisning ,5 Herlev Ringvej/Hjortespringvej Herlev Ringvej/Mileparken Nord: Afkorte cykelsti og beskære beplantning. Hjortespringvej: Fjerne hellen mellem sti og kørebane. Herlev Ringvej Syd: Evt. slips for venstresving Herlev Ringvej Nord: Afkorte cykelsti samt adskillelse af cykelsti og fortov. Herlev Ringvej Syd: Forlænget venstresvingsbane og forlænget venstresvingspil Herlev Ringvej Nord: Bremsekurve og evt. 2 sek før-grønt/-rødt for cyklister ,3 Herlev Ringvej Syd: Forlængelse af venstresvingsbane og ny højresvingsbane ,2 Herlev Ringvej/Herlev Bygade Helle til adskillelse af cykliststrømme ,0 Herlev Hovedgade/Borgerdiget Slips for venstresving ,0 Herlev Ringvej/Herlev Hovedgade Tydeliggørelse af midterheller ,8 Herlev Hovedgade/Stationsalleen Herlev Hovedgade/Marielundvej Herlev Hovedgade/Vindebyvej Herlev Hovedgade mellem Herlev Ringvej og Stationsalléen Klausdalsbrovej/Sennepshaven Nedlægge svingbane ved Elverhøjen. Tydeliggøre heller i krydset. Evt. forbud mod U- vendinger ,5 Helle til adskillelse af cykliststrømme. Fodgængerfelt. Tilretning af blåt cykelfelt ,5 Helle til adskillelse af cykliststrømme. Fodgængerfelt ,5 Indsnævring til ét kørespor i hver retning (kræver at en Højresvingsbane og blåt cykelfelt ved del af trafikken kan flyttes større overkørsler. til andre større veje) ,3 Trafikstyret signal og længere grøntid for fodgængere ved tryk ,3 Klausdalsbrovej, 3 vestlige signaler Trafikstyrede signaler, ekstra ligeudspor på Kl. mod vest ved Sk., ny venstresvingsbane på Sk. Syd Øget grøntid i eksisterende signaler ,1

4 33 Projektforslag I de signalregulerede kryds vil der blive indført LED signaler. Det gøres for at forbedre signalernes synlighed og driftssikkerhed. Endvidere overvejes det løbende, hvor der er behov for at forny afmærkningen. Intelligente transportsystemer (ITS) anvendes i nogen grad på vejene i dag, og det vil løbende blive overvejet, hvordan anvendelse af ITS kan øges med henblik på at skabe bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed. Det kan fx være styring af signaler og information om kødannelser. Projektforslagene for de enkelte lokaliteter er vist i prioriteret rækkefølge på modsatte side. Projektforslagene omfatter primært de signalregulerede kryds på vejene, idet mange problemer er koncentreret her. Det drejer sig både om signalændringer og fysiske ombygninger. Endvidere er der projektforslag på strækningerne - primært med fokus på bløde trafikanters forhold. Det er skønnet, at de samlede anlægsomkostninger er i størrelsesordenen 5 mio. kr. Halvdelen af omkostningerne vil gå til Klausdalsbrovej, mens den anden halvdel deles mellem Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade. Omkostningerne kan variere i forhold til blandt andet materialevalg og omfang. Tallet vil blive konkretiseret i takt med, at projektforslagene efterfølgende konkretiseres. Effekten inden for de fem trafikale temaer, som indgår i prioriteringen, er vurderet for hvert projektforslag. Effekterne er opdelt i tre kategorier, hvor 1 svarer til stor effekt, 0,5 svarer til nogen effekt, og 0 svarer til ingen effekt. Det vil eksempelvis sige, at projektforslag, som forventes at kunne medføre en stor reduktion af uheldene, tildeles værdien 1. Jo større effekt, jo højere pointtal tildeles. I vurderingen af effekten er der taget udgangspunkt i de problemer, som er konstateret. Det vil sige, at der kun er forventet en gavnlig effekt på de lokaliteter, hvor der faktisk er konstateret problemer. Prioriteringen på modsatte side er vejledende og et udtryk for, hvor der kan opnås flest forbedringer af trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed. Når projekterne skal realiseres, skal de koordineres i forhold til andre anlægsarbejder. Endvidere kan det være hensigtsmæssigt at indføre en stor del af ændringerne på én vej, før projekter på andre veje påbegyndes. I vurderingen af effekterne af hvert projektforslag er følgende værdier anvendt: På de næste sider er forslagene for hver vej beskrevet nærmere. 0 - Ingen effekt 0,5 - Nogen effekt 1 - Stor effekt

5 N Udvidelse af to midterheller Regional sti 62 Blå sti 34 Sennepshaven Hjortespringvej Gammelgårdsvej Skinderskovvej Nyt ligeudspor gennem krydset Trafikstyret signal

6 35 Klausdalsbrovej De to eksisterende stikrydsninger gøres bredere og længere. Det styrker muligheden for at krydse Klausdalsbrovej én kørebane af gangen, idet der bliver bedre plads til at vente i midterhellerne. Den større bredde gør det mere trygt for de krydsende trafikanter. Samtidig dæmpes bilernes fart, fordi vejens forløb forsættes. Det bliver formentligt nødvendigt at udvide vejen lidt ved midterhellerne, hvilket yderligere øger effekten af vejens forsætning. Langs midterhellernes sider kan der etableres en eller flere rækker chaussésten. Det vil indsnævre kørebanen omkring hellerne uden at give problemer for store køretøjers passage. Endvidere opnås en rumleeffekt for de køretøjer, som passerer tæt på hellerne. Den smallere kørebane og eventuelle chaussésten vil medvirke til at holde bilernes fart nede. Vejvisningen på og omkring stierne øges. Det medvirker til, at flere benytter stierne frem for at benytte Klausdalsbrovej. I krydset Klausdalsbrovej Sennepshaven skal der gøres mere ud af vejvisningen og skiltningen for de bløde trafikanter, der gerne vil krydse mellem det grønne område Hjortespringkilen i nord og Sennepshaven i syd hvor der er busstoppesteder. I de signalregulerede kryds etableres trafikstyrede signaler. Ved hjælp af detektorer i vejen (eller kameraer i master) reguleres signalerne i forhold til den aktuelle trafik på vejene. Det betyder, at grøntiden i signalet løbende fordeles efter, hvor der er mest behov for det. Formålet er at øge grøntiden på Klausdalsbrovej, når der er mest trafik, for derved at mindske køerne på Anlægsomkostninger: 2-3 mio. kr. vejen.

7 36 Lokalitet Projektforslag Supplement eller alternativ Prisoverslag (t.kr) Effekt Effekt ift. Økonomi Klausdalsbrovej/Blå sti Udvidet midterhelle og øget vejvisning Tunnel ,0 Klausdalsbrovej/Reg. sti 162 Udvidet midterhelle og øget vejvisning ,5 Klausdalsbrovej/Sennepshaven Trafikstyret signal og længere grøntid for fodgængere ved tryk ,3 Trafikstyrede signaler, ekstra ligeudspor på Kl. mod vest ved Sk., ny Klausdalsbrovej, 3 vestlige signaler venstresvingsbane på Sk. Syd Rangeringen af projektforslagene på Klausdalsbrovej. Øget grøntid i hovedretningen i eksisterende signaler ,1

8 37 I krydset ved Skinderskovvej kan mindre grøntid til sidevejen medføre kø helt tilbage til Gl. Klausdalsbrovej. For at undgå dette er der ikke foreslået øget grøntid på Klausdalsbrovej men i stedet et ekstra ligeudspor mod vest. Det betyder, at de ligeudkørende kan fordele sig i to spor, hvorved flere kan komme gennem krydset. Efter krydset vil Klausdalsbrovej igen blive indsnævret til ét spor. Samtidig etableres en ny venstresvingsbane på Skinderskovvej Syd. Det sikrer, at de venstresvingende ikke forsinker de relativt mange ligeudkørende og højresvingende fra Skinderskovvej Syd. Ændringerne af krydset ved Skinderskovvej er foreslået med udgangspunkt i situationen i dag. Fremtidige projekter - fx en forlængelse af Krebsdammen til Ring 4 eller en adgang fra et nyt erhvervsområde til Skinderskovvej Syd - kan medføre andre behov. Det kan fx være en venstresvingsbane på Skinderskovvej Nord eller en højresvingsbane på Skinderskovvej Syd. Da sådanne fremtidige projekter endnu ikke er fastlagt, er de ikke taget med i projektforslaget i dette tillæg. I de fire signaler på Klausdalsbrovej opnås den ønskede effekt for fremkommeligheden, når der er indført projekter i alle kryds eller mindst i de tre vestlige kryds. Hvis trafikken eksempelvis kun ledes hurtigere gennem ét kryds, vil det blot resultere i en længere ventetid i det næste kryds. Hvis det besluttes at ændre ét kryds før de øvrige, kan den samlede fremkommelighed øges ved at justere de nuværende signaler i de øvrige kryds, således at grøntiden på Klausdalsbrovej øges.

9 38 N Evt. øget grønt for fodgængere Sygehus Afkortet cykelsti Beskæring af beplantning Cykelsti tættere på vej Hjortespringvej Slips for venstresvingende biler Helle der adskiller cyklister Herlev Bygade Hævede kantsten i midterheller Herlev Hovedgade Afkortet cykelsti Forlængelse af venstresvingspil Nyt højresvingsspor Mileparken-Kantatevej Forlængelse af venstresvingsspor

10 39 Herlev Ringvej I de tre nordligste kryds på Herlev Ringvej øges mellemtiden mellem primær- og sekundærretning med 1-2 sekunder. Det giver bedre mulighed for at tømme krydset, inden trafikken fra den tværgående retning kører. Det kan betyde lidt længere ventetid for bilisterne. Denne signaljustering overvåges løbende og vil blive evalueret efter kort tid med fokus på både fremkommelighed og uheld. Hvis det besluttes at indføre andre tiltag på Herlev Ringvej, som nedsætter fremkommeligheden, bør øgede mellemtider ikke indføres. På strækningen mellem Herlev Hovedgade og Hjortespringvej sænkes hastighedsgrænsen til 60 km/t. Det signalerer, at bilisterne kører i bymidten, hvor krydsene ligger tæt, og der er mange krydsende trafikanter. I krydset med Mileparken forlænges den grønne venstresvingspil. De ekstra sekunder tages i stedet fra Herlev Ringvej Nord. Det medfører, at flere kan svinge til venstre mod Mileparken. Til gengæld må bilister fra den nordlige side af Herlev Ringvej vente lidt længere. Endvidere forlænges venstresvingsbanen fra syd, således at alle venstresvingende kan holde i venstresvingsbanen. I dag blokerer ventende venstresvingende i perioder det ene ligeudspor, hvilket giver forsinkelse for de ligeudkørende. Der etableres også en højresvingsbane til Kantatevej, hvilket giver yderligere fremkommelighed for de ligeudkørende. Samtidig øges trafiksikkerheden, idet de højresvingende får mere tid til at se efter cyklister. Cykelstien langs Herlev Ringvej Nord ved krydset med Mileparken afkortes ca. 30 m før krydset. Det vil sige at kantstenen fjernes, og i stedet etableres en bred hvid streg. Samtidig indsnævres cykelstien fra den anden side ved hjælp af en bred hvid streg. Det medfører, at cyklister og højresvingende bilister kommer tættere på hinanden frem mod krydset, hvorved Kilde: Byernes trafikarealer begge parter bliver mere opmærksomme på hinanden. Endvidere medfører den indsnævrede cykelsti, at cyklistens opmærksomhed skærpes umiddelbart inden krydset. Der etableres også en bedre adskillelse af fortov og cykelsti, fx ved hjælp af en smal hvid streg. I forbindelse med yderligere udvikling af erhvervsområdet kan et nyt signalreguleret kryds på Herlev Ringvej syd for Mileparken eventuelt overvejes. Et nyt kryds vil i så fald betjene en del af erhvervsområdet og derfor medføre mindre pres på venstresvinget ved Mileparken. Derfor skal ændringer af Mileparken Anlægsomkostninger: 1-2 mio. kr. vurderes i forhold til eventuelle aktuelle planer om et nyt kryds.

11 40 Lokalitet Herlev Ringvej mellem Herlev Hovedgade og Sygehuset Herlev Ringvej mellem Herlev Øget mellemtid efter hovedretningen i alle kryds og evt. øget grøntid for fodgængere ved Sygehuset ,5 Hovedgade og Hjortespringvej Hastighedsgrænse 60 km/t ,0 Herlev Ringvej/Hjortespringvej Herlev Ringvej/Mileparken Projektforslag Herlev Ringvej Nord: Afkorte cykelsti og beskære beplantning. Hjortespringvej: Fjerne hellen mellem sti og kørebane. Herlev Ringvej Syd: Evt. slips for venstresving Herlev Ringvej Nord: Afkorte cykelsti samt adskillelse af cykelsti og fortov. Herlev Ringvej Syd: Forlænget venstresvingsbane og forlænget venstresvingspil Herlev Ringvej Nord: Bremsekurve og evt. 2 sek før-grønt/-rødt for cyklister ,3 Herlev Ringvej Syd: Forlængelse af venstresvingsbane og ny højresvingsbane ,2 Herlev Ringvej/Herlev Bygade Helle til adskillelse af cykliststrømme ,0 Supplement eller alternativ Prisoverslag (t.kr) Effekt Effekt ift. Økonomi Herlev Ringvej/Herlev Hovedgade Tydeliggørelse af midterheller ,8 Rangeringen af projektforslagene på Herlev Ringvej.

12 41 I krydset ved Herlev Hovedgade gøres midterhellerne tydeligere ved at hæve kantstenene. Det øger trygheden for krydsende fodgængere, idet deres areal tydeliggøres. Samtidig skærpes bilisternes opmærksomhed i krydset, fordi hellerne bliver tydeligere. I krydset ved Herlev Bygade etableres en helle på cykelstien i krydsets østlige side. Hellen vil adskille den ligeudkørende og den venstresvingende cykeltrafik, hvorved de venstresvingende bliver mere synlige for bilisterne. Samtidig bringes cyklisterne ned i fart, idet de skal lave et skarpere venstresving. Det giver bilisterne bedre tid til at få øje på cyklisterne. I krydset med Hjortespringvej afkortes cykelstien langs Herlev Ringvej Nord ca. 30 m før krydset efter samme princip som ved Mileparken. På Hjortespringvej flyttes cykelstien tættere på kørebanen. Det gør cyklisterne mere synlige for bilisterne. Endvidere er det muligt, at én af banerne kan forlænges, således at de enkelte trafikstrømme kan adskilles tidligere. Beplantningen langs Herlev Ringvej bør beskæres op mod krydset for at forbedre oversigten.

13 42 N Klokkedybet Nedlæggelse af svingspor Hævede kantsten i midterheller Stationsalléen Nye højresvingsspor og blå cykelfelter Herlev Ringvej Forlænge hegn i midterrabat i retning mod Herlev Bygade Herlev Bygade Fodgængerfelter Tilret blåt cykelfelt Vindebyvej Marielundvej Heller der adskiller cyklister Slips for venstresvingende biler Borgerdiget

14 43 Herlev Hovedgade Hastighedsgrænsen nedsættes til 60 km/t mellem Stationsalléen og Herlev Bygade. Det betyder formentligt, at bilisterne sætter farten lidt ned. Samtidig understreges, at trafikanterne kører ind i "Herlev Bymidte", hvor der er grund til at sænke farten. På hele strækningen er der fokus på de bløde trafikanter, herunder mulige forbedringer for fodgængere. Indsatsen koncentreres om den centrale strækning, hvor der er konstateret størst problemer. I krydset med Stationsalléen og Elverhøjen gøres hellerne mere tydelige ved at hæve kantstenene. Derved bliver det tryggere for fodgængere at benytte hellerne, idet de er bedre afskærmede fra biltrafikken. Endvidere får bilisterne lettere ved at placere sig i krydset - blandt andet ved venstresving. For yderligere at forbedre venstresvinget til Elverhøjen nedlægges en svingbane på Elverhøjen, og midterhellen flyttes. Det giver en mere naturlig svingbevægelse for venstresvingende, og de får lettere ved at se standeren. På strækningen mellem Stationsalléen og Herlev Ringvej etableres højresvingsbaner og blå cykelfelter ved de større overkørsler. Det gøres ved at nedlægge rabatten mellem kørebane og cykelsti, således at bilister og cyklister kommer tættere på hinanden. Højresvingsbanen giver bilisterne bedre tid til at orientere sig om cyklister, fordi de ikke presses af bagfrakommende bilister. Endvidere bliver både cyklister og bilister mere opmærksomme på hinanden, idet de føres tættere på hinanden. Placeringen af højresvingsbaner og cykelfelter skal koordineres i forhold til den fremtidige udnyttelse af området omkring Herlev Hovedgade, således at ændringerne gennemføres de steder, hvor der - på lang sigt - er størst behov. På strækningen mellem Herlev Ringvej og Herlev Bygade kan det nuværende hegn i midterrabatten forlænges. Det vil mindske antallet af fodgængere, som krydser Herlev Anlægsomkostninger: 1-2 mio. kr. Hovedgade mellem de to signaler.

15 44 Lokalitet Projektforslag Supplement eller alternativ Prisoverslag (t.kr) Effekt Effekt ift. Økonomi Herlev Hovedgade mellem Herlev Bygade og Stationsalléen Hastighedsgrænse 60 km/t ,0 Herlev Hovedgade mellem Herlev Bygade og Herlev Ringvej Forlænge hegn i midterrabat øst for krydset Indsnævring til ét kørespor i hver retning (kræver at en del af trafikken kan flyttes til andre større veje) ,0 Herlev Hovedgade/Borgerdiget Slips for venstresving ,0 Herlev Hovedgade/Stationsalleen Nedlægge svingbane ved Elverhøjen. Tydeliggøre heller i krydset. Evt. forbud mod U- vendinger ,5 Herlev Hovedgade/Marielundvej Helle til adskillelse af cykliststrømme. Fodgængerfelt. Tilretning af blåt cykelfelt ,5 Herlev Hovedgade/Vindebyvej Herlev Hovedgade mellem Herlev Ringvej og Stationsalléen Rangeringen af projektforslagene på Herlev Hovedgade. Helle til adskillelse af cykliststrømme. Fodgængerfelt ,5 Indsnævring til ét kørespor i hver retning (kræver at en Højresvingsbane og blåt cykelfelt ved del af trafikken kan flyttes større overkørsler. til andre større veje) ,3

16 45 I de to kryds ved Vindebyvej og Marielundvej etableres heller på cykelstierne, som adskiller den ligeudkørende og den venstresvingende cykeltrafik. Det medvirker til, at bilisterne bedre kan få øje på de venstresvingende cyklister. Endvidere etableres fodgængerfelter på tværs af Herlev Hovedgade, således at det bliver lettere for fodgængere at krydse vejen. Det blå cykelfelt i forlængelse af Marielundvej tilrettes, så det ligger i forlængelse af ligeudbanen på cykelstien og ikke - som nu - i forlængelse af højresvingsbanen. I dag kan nogle bilister tro, at ligeudkørende cyklister svinger til højre, fordi de slår et lille sving til højre, før de fortsætter ligeud ad det blå cykelfelt. Ved Borgerdiget etableres en kileformet spærreflade - et "slips" - mellem ligeudbane og venstresvingsbane. Det giver bedre oversigt for venstresvingende, idet de placerer sig længere mod venstre, inden de svinger. For Herlev Hovedgade på strækningen fra Stationsalléen i øst til Herlev Bygade i vest findes der i Herlev Kommune en vision om en dag, at kunne ombygge strækningen til en mere lokal hovedgade. Med det mål at få et bedre og smukkere byrum, hvor biltrafikken vil spille en mindre fremtrædende rolle og hvor de bløde trafikanter får bedre muligheder. For eksempel vil en reducering fra 2x2 kørespor til 2x1 kørespor give betydelige muligheder for et bedre og smukkere byrum. Men samtidig vil det også betyde øget kødannelser og forsinkelser i enderne på Herlev Hovedgade, fordi kapaciteten reduceres meget. En måde at kunne afhjælpe på disse problemer kan være at justere signalerne, så der tildeles mere grøntid til Herlev Hovedgade. Det er dog ikke umiddelbart muligt at tildele mere grøntid i krydset ved Herlev Ringvej, da Herlev Ringvej er den overordnede vej, hvor fremkommeligheden ikke kan forringes uden yderligere store forsinkelser til følge på Herlev Ringvej. Det intelligente styringssystem "DOGS" (Dynamisk Optimering af Grøntider og Samordning), der anvendes på Herlev Ringvej i dag kan udvides til at omfatte hele Herlev Hovedgade. Men der vil i krydset mellem Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade stadig opstå betydelige kø- og forsinkelsesproblemer. For at få den rette effekt af øget grøntid på Herlev Hovedgade vil det i givet fald være nødvendigt at lade Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade krydse hinanden ude af niveau. For eksempel ved at føre den gennemkørende trafik på Herlev Ringvej ned i en tunnel igennem den centrale del af Herlev. Hvis Herlev Hovedgade indsnævres til én kørebane i hver retning omkring Herlev Ringvej og Herlev Ringvej forbliver uændret, vil der være mange bilister, der søge over på alternative ruter som uønsket sivetrafik. Da Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej er rutenummerede veje (211 og O3) skal Vejdirektoratet altid høres inden eventuelle projekter, der vil nedsætte fremkommeligheden og/eller kapaciteten på vejene.

17 46

18 47 Opfølgning på tillægget Dette oplæg til Tillæg til Hastighedsplan var til debat blandt kommunens borgere i perioden marts-april I debatperioden fik nabokommunerne til Herlev også mulighed for at kommentere tillægget. Efter debatten er tillægget blevet revideret og fremlagt til politisk behandling. Den politiske vedtagelse er sket i august Herefter er tillægget en del af Herlev Kommunes Hastighedsplan Hvert projekt, som er beskrevet i dette tillæg, skal godkendes politisk, før det kan realiseres. Indkomne høringssvar En vigtig del af udkastet Tillæg til Hastighedsplan for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade har været, at høre andres vurderinger og meninger til hvad Herlev har tænkt sig at gøre ved disse tre store regionale vejstrækninger i Herlev Kommune. I foråret 2007 blev borgeres og trafikanters synspunkter registreret gennem en internet-spørgeundersøgelse på kommunens hjemmeside. Høringsperiode: Udkastet var lagt ud på fra den 3. marts april 2008 Udkastet til tillægget har så været til offentlig høring i perioden 3. marts 27. april I alt udsendtes inden da over 60 breve til nabokommuner, andre samarbejdskommuner, øvrige samarbejdspartnere, store virksomheder i Herlev og lokalt til biblioteker m.fl. Dertil var udkastet offentliggjort på kommunens hjemmeside, omtalt i Herlev Bladet og sendt ud abonnementer på trafiknyheder fra kommunens hjemmeside. Indholdet af udkastet til t illæg er også fremlagt til orientering på flere netværksmøder (afholdt hos Vejdirektoratet, Fløng) for repræsentanter fra Vejcenter Hovedstadens 33 kommuner. I høringsperioden indkom der 8 henvendelser (den ene henvendelse kort efter høringsperiodens udløb, men efter aftale). Alle henvendelser er besvaret. De 8 henvendelser fordelte sig med 1 vedr. Klausdalsbrovej, 1 vedr. Herlev Ringvej og 2 vedr. Herlev Hovedgade. De øvrige 4 henvendelser var delt på Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade. Ingen af henvendelserne har bevirket egentlige ændringer i det endelige tillæg. Men nærmere været med til at understrege den regionale betydning disse tre veje har for Herlev Kommune og alle vores nabokommuner i Hovedstadsregionen. Altså at Herlev Kommune ikke bør foretage sig noget på vejene uden i det mindste at orienterer naboerne om dette som god naboskik.

19

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Kvalitetssikring for cyklister Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Odense Kommune 2015 1 Baggrund I 2014 vedtog Odense Byråd en ny ambitiøs cykelhandlingsplan. Frem til 2018 skal cykelturene

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til :

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til : Notat Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 17. maj 2011 Projekt: 21.2776.53 Til

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune. Indledning. Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium. NOTAT 22.

UDKAST. Gladsaxe Kommune. Indledning. Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium. NOTAT 22. UDKAST Gladsaxe Kommune Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium NOTAT 22. april 2009 SB/uvh 0 Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at forbedre trygheden i det firbenede

Læs mere

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015 2020 er udarbejdet i 2014/15 af Center for Miljø og Teknik, Ballerup Kommune og Via Trafik Rådgivning A/S Ballerup Kommune, Hold-An Vej 7,

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej. Dato 23. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/16663-8 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vandledningsstien Nuværende forhold Vandledningsstien forbinder Gladsaxe og Københavns kommuner, se figur 1 Strækningen er en nordlig forlængelse

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

ITS til prioritering af cyklister

ITS til prioritering af cyklister ITS til prioritering af cyklister Eksempler på tiltag til prioritering af cyklister ved lyskryds Ute Stemmann Aalborg Trafikdage, 25. august 2015 Snelfietsroute (supercykelstier på hollandsk) 2 Siden 2005

Læs mere

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold Østerbro Lokaludvalg Teknik & Miljø Randersgade 35, parterre 2100 København Ø Att.: Linda Christensen Fredeliggørelse af Østerbrogade 1. Indledning Østerbro Lokaludvalg har på møde den 6.10.2010 anmodet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

Høje Tåstrup Kommune

Høje Tåstrup Kommune Høje Tåstrup Kommune Tåstrup Bymidte: Køgevej, Vesterparken, Østerparken Trafiksikkerhedsrevision efter udførelse af Køgevej fase 1 Diverse revisionstrin 10-06-04 Sag 0472821 J.nr. D00002-1-LLJ.doc Udarb.

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 Plandokumentet er udarbejdet af MOE A/S for Herlev Kommune. Plandokumentet har været i høring i perioden 15.december

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling Projektgruppen har i samarbejde med COWI udvalgt

Læs mere

UDKAST. Lyngby-Taarbæk Kommune. Dyrehavegårds Jorder Trafikanalyse. NOTAT BILAG Rev. 1 18. september 2014 tfk/ms/sb/mm

UDKAST. Lyngby-Taarbæk Kommune. Dyrehavegårds Jorder Trafikanalyse. NOTAT BILAG Rev. 1 18. september 2014 tfk/ms/sb/mm UDKAST Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Trafikanalyse NOTAT BILAG Rev. 1 18. september 2014 tfk/ms/sb/mm 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Baggrund... 3 3

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Indhold: Baggrund og formål med projektet Proces og borgerinddragelse Fra plan til færdigt projekt Udfordringer med ny type cykelløsning Projektevaluering Mindre

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Forslag til opgradering af Langmarksvej

Forslag til opgradering af Langmarksvej Forslag til opgradering af Langmarksvej Forord Horsens vokser år for år, og det betyder flere biler på vores veje. For at vejnettet ikke skal sande til, vedtog Horsens Byråd i 2017 en ambitiøs trafikplan,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune

UDKAST. Gladsaxe Kommune UDKAST Gladsaxe Kommune NOTAT 31. maj 2010 TVO/PSA Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Kryds 1: Klausdalsbrovej/Hillerødmotorvejen... 2 2.1 Analyse... 3 2.1.1 Trafiktælling... 3 2.1.2 Observationer...

Læs mere

Mere sikker på cykel i Randers

Mere sikker på cykel i Randers Mere sikker på cykel i Randers Randersbro i Randers centrum. af det totale antal ulykker med cyklister forventes. Signalregulerede kryds Bilisternes stoplinie er rykket fem meter tilbage i forhold til

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Slutrapport for Gladsaxe Trafiksikkerhedsby

Slutrapport for Gladsaxe Trafiksikkerhedsby Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 102 Offentligt Slutrapport for Gladsaxe Trafiksikkerhedsby Gladsaxe Kommune blev sammen med Herning Kommune udnævnt som de to første trafiksikkerhedsbyer

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26.

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26. Notat NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Forslag til virkemidler. Bilag til Trafikplan for Furesø Kommune 2013 2017

Forslag til virkemidler. Bilag til Trafikplan for Furesø Kommune 2013 2017 Forslag til virkemidler Bilag til Trafikplan for Furesø Kommune 2013 2017 Forslag til virkemidler Bilag til Trafikplan 2013-2017 1. udgave Udarbejdet af: Rambøll By og Trafik 14. august 2013 Forord Som

Læs mere

Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé er et forsat 4-benet signalreguleret kryds. Frederik Barfods Skole

Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé er et forsat 4-benet signalreguleret kryds. Frederik Barfods Skole Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé Eksisterende forhold Krydset Vesterbrogade/Frydendalsvej/Halls Allé er et forsat 4-benet signalreguleret kryds. Ny Hollænderskolen Frederik Barfods Skole

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Planlægning af den offentlige belysning

Planlægning af den offentlige belysning Planlægning af den offentlige belysning Belysningsplan for Frederiksberg Kommune. Af Allan Ruberg alr@hansen-henneberg.dk Offentlig udendørs belysning etableres og drives, som navnet antyder, til gavn

Læs mere

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille)

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille) BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategri AM(lille) Elevens navn: Persnnummer: Underviser: Censr: Ungdmsskle: Prøvedat: Tid: Hldnummer: Prøverute: Du har i dag været til praktisk prøve på lille knallert.

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg. Vinderslev og Omegns Lokalråd Dato : 31.05.2012 Til Silkeborg Kommune HUSKESEDDEL Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.com 1 Vinderslev og Omegns Lokalråd ønsker følgende emner

Læs mere

Fremtidens krydsdesign - sikkerhed og tryghed ved fremførte og afkortede cykelstier

Fremtidens krydsdesign - sikkerhed og tryghed ved fremførte og afkortede cykelstier Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller UDKAST Københavns Kommune Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold NOTAT REV. 23. maj 2011 16. maj 2011 MKK/JVL Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Opdeling af trafikanter...

Læs mere

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater...2 2 Turmønster...3 3 Trafikafvikling...4 3.1 Kortlægning af

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 2015

Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 2015 Veje og Grønne områder Oktober 2015 Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 2015 Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Tendenser i trafikken... 4 Roskilde bymidte...

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

SP UDKAST 02. Københavns Kommune. 0 Indledning. Sikre Skoleveje Amagerpakken Amagerbrogade Teknisk beskrivelse. 0.1 Baggrund

SP UDKAST 02. Københavns Kommune. 0 Indledning. Sikre Skoleveje Amagerpakken Amagerbrogade Teknisk beskrivelse. 0.1 Baggrund SP UDKAST 02 Københavns Kommune Sikre Skoleveje Amagerpakken Amagerbrogade Teknisk beskrivelse NOTAT 17. januar 2014 CM/TAK/PH/DA 0 Indledning I forbindelse med etableringen af 4-Skolesamarbejdet på Midtamager

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

Bilag 5 Notat vedrørende løsningsalternativer og politidialog

Bilag 5 Notat vedrørende løsningsalternativer og politidialog BILAG 5 NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 5 Notat vedrørende løsningsalternativer og politidialog Ved Budget 2016 (BR 1. oktober 2015) (A, B, C, F, I, O og V) var der enighed om at forbedre rejsetiden

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

Information om kørsel til skole. Skoleåret 2015/16

Information om kørsel til skole. Skoleåret 2015/16 Information om kørsel til skole Skoleåret 2015/16 Side 2 Kære forældre Velkommen til skoleåret 2015/2016. I denne folder kan I finde generel information om regler mm. vedrørende kørsel til og fra skole

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Tiltag til forbedringer på Kystbanestien. Tiltag til forbedringer på Kystbanestien En tryg, sikker og fremkommelig Kystbanesti

Tiltag til forbedringer på Kystbanestien. Tiltag til forbedringer på Kystbanestien En tryg, sikker og fremkommelig Kystbanesti En tryg, sikker og fremkommelig Kystbanesti En oversigt over de foreslåede tiltag til forbedringer fremgår af nedenstående oversigtskort. Hvert tiltag er desuden beskrevet på de efterfølgende sider. Numrene

Læs mere

1. Eksisterende vej- og stiforhold

1. Eksisterende vej- og stiforhold 1. Eksisterende vej- og stiforhold Baggrundsrapport til Trafiksikkerhedsplan 2015-2020 Herlev Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 29.9.2014 Version: 5 Projekt

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

Vestvold øst ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vestvold øst ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vestvold øst ruten Nuværende forhold Vestvold øst ruten er en sydlig og østligforlængelse af Vestvoldruten, der har sit sydlige endepunkt i Hvidovre

Læs mere

Gener ved et separat stisystem i Ishøj Kommune & trafikplan med høj grad af borgerinddragelse

Gener ved et separat stisystem i Ishøj Kommune & trafikplan med høj grad af borgerinddragelse Forfatter E-mail Webside Emne Trafikplanlægger Janne Tinghuus, Via Trafik jt@viatrafik.dk www.viatrafik.dk Trafikplan med borgerinddragelse/separat stisystem Artikel Gener ved et separat stisystem i Ishøj

Læs mere