De gode kommunerapporter 15. juni 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De gode kommunerapporter 15. juni 2002"

Transkript

1 14 De gode kommunerapporter 15. juni 2002 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesrapport version: D1630C Brvtype: DIS16 MEDDIS Varsling af færdigbehandling version: D1930C Brvtype: DIS19 MEDDIS Udskrivningsrapport version: D1830C Brvtype: DIS18 1

2 Indholdsfortegnelse: 1.1 Baggrund... 3 Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger Formål Eksempel på indlæggelsesrapport Eksempel på varsling af færdigbehandling Eksempel på udskrivningssrapport... 9 Afsnit B: Facitliste Facitliste, Indlæggelsesrapport Dataliste, Indlæggelsesrapport Kvalifikatorliste, Indlæggelsesrapport Testeksempel, Indlæggelsesrapport Facitliste, Varsling af færdigbehandling Dataliste, Varsling af færdigbehandling Kvalifikatorliste, Varsling af færdigbehandling Testeksempel, Varsling af færdigbehandling Facitliste, Udskrivningsrapport Dataliste, Udskrivningsrapport Kvalifikatorliste, Udskrivningsrapport Testeksempel, Udskrivningsrapport

3 Sundhedsfaglige anbefalinger 1.1 Baggrund Elektronisk kommunikation kan imødekomme flere forskellige typer af kommunikationsbehov i samarbejdet mellem sygehus og kommune, men ikke alle. Udfordringen består i at få de forskellige typer af elektroniske meddelelser til, dels at supplere hinanden, dels at understøtte og kvalificere andre former for samarbejde mellem kommune og sygehus (telefonsamtaler, fælles konferencer, hjemmebesøg etc.). Den mest basale elektroniske kommunikation er den i dag fungerende udveksling af indlæggelsesog udskrivningsadvis er, samt indlæggelsessvar. Udvekslingen foregår fuldautomatisk mellem edbsystemerne og har til formål at sikre gensidig information om borgerens tilknytning til de to dele af sundhedsvæsenet. Meddelelserne er dokumenteret i MedCom standarden Det gode kommuneadvis. Til at supplere denne basale kommunikation er der behov for elektronisk udveksling af rutinemæssige meddelelser i forbindelse med hjemmeplejeklienters sygehusophold (indlæggelsesrapport, varsling af færdigbehandling og udskrivningsrapport). Ved rutinemæssig forstås, at disse meddelelsestyper hensigtsmæssigt udveksles én gang ved enhver hjemmeplejeklients sygehusophold. Den rutinemæssige udveksling stiller krav om genbrug af alle relevante, allerede indtastede/lagrede data. Det sundhedsfaglige indhold stiller krav om, at meddelelserne herudover bearbejdes manuelt, underskrives mv. inden afsendelse. For at udveksle denne type data er der med andre ord behov for edb-systemer hos både afsender og modtager, hvor der allerede elektronisk er/kan lagres information om borgeren. De rutinemæssige meddelelser er endelige dokumenter og kan som sådan ligge til grund for kvalitetssikrings initiativer på tværs af sygdomsgrupper, hvilket stiller tekniske krav til meddelelsernes struktur (eksempelvis koder for sygeplejediagnose) Udover det basale og rutinemæssige behov for elektronisk kommunikation, er der også behov for en elektronisk ad hoc kommunikation, her kaldet korrespondance. Meddelelsernes indhold har enten karakter af orientering, spørgsmål-svar situationer eller foreløbige oplysninger (eksempelvis sygehusets behandlingsplan fremsendt indenfor de første 24 timer af indlæggelsen eller en foreløbig udskrivningsrapport som oplæg til fælles udskrivningskonference). Meddelelsen er dokumenteret i MedCom standarden Den gode korrespondance. I nedenstående figur er både de basale og de rutinemæssige kommunikationsstrømme vist. Ad hoc kommunikationen er illustreret nederst, da denne kommunikationsform i sagens natur ikke kan placeres i en bestemt rækkefølge, men anvendes, når behovet opstår. 3

4 De gode kommunerapporter indeholder MedCom standarder for Indlæggelsesrapport, Varsling af færdigbehandling og Udskrivningsrapport. Standarderne er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Afdelingssygeplejerske Lene Dyring Medicinsk Afdeling B, Hillerød Sygehus Projektleder Anny Føns, Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Projektleder Lone Tynan, Sygehus Fyn Afdelingssygeplejerske Lis Stentebjerg, Sygehus Fyn Nyborg Vicekontorchef Tove Lehrmann, FynCom Klinisk oversygeplejerske Eva Westphal, Bispebjerg Hospital Ledende systemkonsulent Susanne Grøntoft Larsen, Bispebjerg Hospital Afdelingssygeplejerske Linda Johansen, Gastgroenterologisk afdeling M1, Aalborg Sygehus IT-konsulent Maja Stephansen, Centralsygehuset i Næstved, IT-afdelingen IT-konsulent Lene Sørensen, Viborg-Kjellerup Sygehus Jan Pedersen, Græsted Gilleleje Kommune Rita Lützhøft Andersen, Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning, IT-kontoret Merete Halkjær, Københavns Kommune IT-konsulent Svend Gylling Københavns Kommune IT-kontoret Ole Nielsen, Næstved Kommune Birgit Pedersen, Rudkøbing Kommune Afdelingsleder Anne Danborg Skovbo Kommune Afdelingsleder Knud Callesen Viborg Kommune Afdelingsleder Kirsten Skovrup Ålborg Kommune Aase Marie Ottesen, Aalborg Kommune Oversygeplejerske Bente Dam, Medicinsk afdeling Aalborg Sygehus Ledende ergoterapeut Ulla Andersen Aalborg Sygehus Projektsygeplejerske Pia Laumann Jørgensen RASK i Køge Konsulent Lars Hulbæk Fog, MedCom Sekretær Lisbeth Jørgensen, MedCom 4

5 Afsnit A Sundhedsfaglige anbefalinger for Indlæggelsesrapport MEDDIS16 Varsling af færdigbehandling MEDDIS19 Udskrivningsrapport MEDDIS18 5

6 1.2 Formål Indlæggelsesrapporten sendes fra kommunen, når en hjemmeplejeklient indlægges på sygehus, da sygehuspersonalet har brug for en række sundhedsfaglige oplysninger fra kommunen for at kunne iværksætte den bedst mulige behandling af patienten og for at kvalificere dialogen mellem sygehus og kommune. Det drejer sig om oplysninger om hjemmeplejeydelser, hjælpemidler, medicin, funktionsvurdering, resumé af helbredstilstand, årsag til indlæggelse og stamdata. Indlæggelsesrapporten fremsendes til sygehuset efter indlæggelse af hjemmeplejeklient i overensstemmelse med de lokale aftaler (eksempelvis senest 24 timer efter indlæggelsen). Varsling af færdigbehandling fremsendes fra sygehus til kommune i overensstemmelse med lokale aftaler, eksempelvis 3 hverdage før forventet udskrivelse. Varslingsmeddelelsen skal kunne annulleres og udskydes. Varslingsmeddelelsen skal indeholde oplysninger om stamdata, dato for indlæggelse, varslingsdato, evt. dato for plankonference, færdigbehandlingsdato, forventet udskrivelsesdato samt ledsagende kommentarer. Udskrivningsrapporten fremsendes fra sygehus til kommune som konklusion på indlæggelsesforløbet, efter at patienten er udskrevet, da kommunen har brug for en række oplysninger for at kunne overtage patientforløbet på den mest hensigtsmæssige måde og for at kvalificere dialogen mellem sygehus og kommune. Det drejer sig om oplysninger om stamdata, indlæggelses- og udskrivningsdato, indlæggelsesårsag, indlæggelsesforløb, ydelser, diagnoser, funktionsvurdering, hjælpemidler, medicin og fremtidsplan, herunder genoptræningsplan. 6

7 1.3 Eksempel på indlæggelsesrapport Eksempel på skematisk fremstilling af indlæggelsesrapporten er vist herunder, idet det bemærkes at overskrifter ikke medsendes fra afsendersystemet, men skal angives af modtagersystem. 7

8 8

9 1.4 Eksempel på varsling af færdigbehandling Eksempel på skematisk fremstilling af varsling af færdigbehandling er vist herunder, idet det bemærkes at overskrifter ikke medsendes fra afsendersystemet, men skal angives af modtagerystem. 9

10 10

11 1.5 Eksempel på udskrivningsrapport Eksempel på skematisk fremstilling af udskriningsrapporten er vist herunder, idet det bemærkes at overskrifter ikke medsendes fra afsendersystemet, men skal angives af modtagersystem. 11

12 Afsnit B Facitliste Indlæggelsesrapport MEDDIS16 12

13 Facitliste MEDDIS Den gode indlæggelsesrapport, ver. D1630C 15. juni 2002 I Facitlisten indsætter afsender data og kvalifikatorværdier på de pladser, der er vist med de tilsvarende DataNavne (vist med fed skrift) og KVALIFIKATORNAVNE (begge vist med fed skrift og store typer). Den øvrige EDIFACT-kode (det vil sige den del, der ikke er fremhævet) er derfor ens i alle EDI-breve - og benyttes derfor alene til at genfinde DataNavne og Kvalifikatorværdier. Mandatory segmenter er understreget og skal medsendes i alle EDI-breve. Dependent segmenter er ligeledes understreget men selve segmentgruppe triggeren er ikke understreget. Sådanne segmenter skal medtages, men kun hvis segmentgruppen benyttes. Kun de segmenter, der benyttes i det aktuelle EDI-brev, medsendes. Betydning, formatering og benyttelsesregler for de enkelte data er vist i Datalisten. Gyldige kvalifikatorer er beskrevet i Kvalifikatorlisten og kun disse må benyttes. Facitlisten overholder den almindelige EDIFACT syntaks ISO9735 DS/EN Facitlisten følger strukturen i MedComs MIG er version 2.0 fra december 1996 men er ændret for så vidt angår datadefinitioner, gyldige kvalifikatorer, mandatory-angivelser som enkelte feltformater. Hvorledes Facitlisten benyttes er beskrevet i notatet Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser, der er nødvendig læsning for udviklere, der skal implementere MedComs facitlister. TEKNISKE DATA AFSENDER MODTAGER EVT. KOPIMODTAGER EGEN LÆGE UNDERSKRIVER FACITLISTE Indlæggelsesrapport UNA:+.? ' UNB+UNOC:3+AfsLok:14+ModtLok:14+KuvSendtDato:KuvSendtKl+KuvertNr++++KUV KVIT' UNH+BrevNr+MEDDIS:D:93A:UN:VERSION+BrvStat' BGM+EPI++9+NA' DTM+137:BrevDannetTid:203' S01+01' NAD+SSP+AfsID:KODE:KODEORG++AfsOrg:AfsAfdTitel:AfsAfsnitNavn:::US' ADR++US:AfsAdr:AfsStedNavn+AfsBy+AfsPost' CON++AfsTlf:TE' SEQ++1' SPR+ORG+AFSSPEC:KODE:KODEORG+BRVTYPE:SKS:SST' S01+01' NAD+PO+ModtID:KODE:KODEORG++ModtOrg:ModtAfdTitel:ModtAfsNavn:::US' ADR++US:ModtAdr:ModtStedNavn+ModtBy+ModtPost' SEQ++2' S01+01' NAD+CCR+KopiModtID:KODE:KODEORG++KopiModtOrg:KopiModtAfdTitel:KopiModt AfsNavn:::US' ADR++US:KopiModtAdr:KopiModtStedNavn+KopiModtBy+KopiModtPost' SEQ++3' S01+01' NAD+UGP+YderNr:YNR:SFU++EgenLaegeNavn:::::US' CON++EgenLaegeTlf:TE' SEQ++SekvensNr' S01+01' 13

14 NAD+OMI+++UnderskriversNavn1:UnderskriversNavn2:UnderskriversTitel:::US' RFF+AHL:1' SEQ++SekvensNr' KONTAKTOPLYSNINGER S01+01' NAD+BV+++KontaktNavn1:KontaktNavn2::::US' CON++TelefonNr:TE' CON++TelefaxNr:FX' CON++EpostAdr:EM' RFF+AHL:1' RFF+BUH:TraeffeTid' SEQ++SekvensNr' S01+01' NAD+BV+++KontaktNavn1:KontaktNavn2::::US' CON++TelefonNr:TE' CON++TelefaxNr:FX' CON++EpostAdr:EM' RFF+AHL:1' RFF+BUH:TraeffeTid' SEQ++SekvensNr' ***Segmentgruppe 1 med kontaktnavn kan optræde i alt 5 gange *** BREV ID S02+02' GIS+N' RFF+SRI:BrevNr' DTM+182:BrevDannetTid:203' PATIENT S07+07' PNA+PAT+PatCPR:::CPR:IM+++SU:PatEnavn+FO:PatFnavn' RFF+XPI:PatErstatCPR' ADR++US:PatAdr:PatStedNavn+PatBy+PatPost' EMP+1++:::PatStl' PÅRØRENDE S09+09' REL+PER+PAAROER' PNA+PAS+PaaroerCPR+++SU:PaaroerEnavn+FO:PaaroerFnavn' ADR++US:PaaroerAdr:PaaroerStedNavn+PaaroerBy+PaaroerPost' CON+TELEFONTYPE+TelefonNr:TE' CON+TELEFONTYPE+TelefonNr:TE' CON+TELEFONTYPE+TelefonNr:TE' ***segmentgruppe 9 med pårørende kan optræde i alt 5 gange *** FORLØBSNR. S11+11' GIS+N' RFF+FORLOBSNR:ForloebsNr' SEQ++1' PAS+POT' HJÆLPEMIDLER S14+14' CIN+NC+HjaelpemiddelKode:KODE:KODEORG:HjaelpemiddelTxt' CIN+NC+HjaelpemiddelKode:KODE:KODEORG:HjaelpemiddelTxt' CIN+NC+HjaelpemiddelKode:KODE:KODEORG:HjaelpemiddelTxt' CIN+NC+HjaelpemiddelKode:KODE:KODEORG:HjaelpemiddelTxt' CIN+NC+HjaelpemiddelKode:KODE:KODEORG:HjaelpemiddelTxt' CIN+NC+HjaelpemiddelKode:KODE:KODEORG:HjaelpemiddelTxt' CIN+NC+HjaelpemiddelKode:KODE:KODEORG:HjaelpemiddelTxt' CIN+NC+HjaelpemiddelKode:KODE:KODEORG:HjaelpemiddelTxt' CIN+NC+HjaelpemiddelKode:KODE:KODEORG:HjaelpemiddelTxt' FTX+HK+FORMAT++Kommentar:Kommentar:Kommentar:Kommentar:Kommentar' *** segmentgruppe 14 med hjælpemiddeloplysninger kan optræde i alt 7 gange = 63 hjælpemidler. Kommentarfelt kan IKKE gentages*** YDELSER S14+14' FTX+YK+FORMAT++Kommentar:Kommentar:Kommentar:Kommentar:Kommentar' FTX+001+FORMAT++overskriftA:ydelseA1:YdelseA2:YdelseA3:YdelseA4' 14

15 FTX+001+FORMAT++ydelseA5:ydelseA6:YdelseA7:YdelseA8:YdelseA9' FTX+002+FORMAT++overskriftB:ydelseB1:YdelseB2:YdelseB3:YdelseB4' FTX+002+FORMAT++ydelseB5:ydelseB6:YdelseB7:YdelseB8:YdelseB9' FTX+003+FORMAT++overskriftC:ydelseC1:YdelseC2:YdelseC3:YdelseC4' FTX+003+FORMAT++ydelseC5:ydelseC6:YdelseC7:YdelseC8:YdelseC9' FTX+004+FORMAT++overskriftD:ydelseD1:YdelseD2:YdelseD3:YdelseD4' FTX+004+FORMAT++ydelseD5:ydelseD6:YdelseD7:YdelseD8:YdelseD9' *** segmentgruppe 14 med ydelsesoplysninger kan optræde i alt 7 gange = 28 overskrifter med op til 9 underpunkter. Kommentarfelt kan IKKE gentages*** MEDICIN S14+14' FTX+MEK+FORMAT++Kommentar:Kommentar:Kommentar:Kommentar:Kommentar' FTX+MED+FORMAT++PraeparatNavn:DispenseringsForm:Styrke:Dosering:Indikation' FTX+MED+FORMAT++PraeparatNavn:DispenseringsForm:Styrke:Dosering:Indikation' FTX+MED+FORMAT++PraeparatNavn:DispenseringsForm:Styrke:Dosering:Indikation' FTX+MED+FORMAT++PraeparatNavn:DispenseringsForm:Styrke:Dosering:Indikation' FTX+MED+FORMAT++PraeparatNavn:DispenseringsForm:Styrke:Dosering:Indikation' FTX+MED+FORMAT++PraeparatNavn:DispenseringsForm:Styrke:Dosering:Indikation' FTX+MED+FORMAT++PraeparatNavn:DispenseringsForm:Styrke:Dosering:Indikation' FTX+MED+FORMAT++PraeparatNavn:DispenseringsForm:Styrke:Dosering:Indikation' S14+14' FTX+MED+FORMAT++PraeparatNavn:DispenseringsForm:Styrke:Dosering:Indikation' FTX+MED+FORMAT++PraeparatNavn:DispenseringsForm:Styrke:Dosering:Indikation' FTX+MED+FORMAT++PraeparatNavn:DispenseringsForm:Styrke:Dosering:Indikation' FTX+MED+FORMAT++PraeparatNavn:DispenseringsForm:Styrke:Dosering:Indikation' FTX+MED+FORMAT++PraeparatNavn:DispenseringsForm:Styrke:Dosering:Indikation' FTX+MED+FORMAT++PraeparatNavn:DispenseringsForm:Styrke:Dosering:Indikation' FTX+MED+FORMAT++PraeparatNavn:DispenseringsForm:Styrke:Dosering:Indikation' FTX+MED+FORMAT++PraeparatNavn:DispenseringsForm:Styrke:Dosering:Indikation' FTX+MED+FORMAT++PraeparatNavn:DispenseringsForm:Styrke:Dosering:Indikation' S14+14' FTX+MED+FORMAT++PraeparatNavn:DispenseringsForm:Styrke:Dosering:Indikation' FTX+MED+FORMAT++PraeparatNavn:DispenseringsForm:Styrke:Dosering:Indikation' FTX+MED+FORMAT++PraeparatNavn:DispenseringsForm:Styrke:Dosering:Indikation' FTX+MED+FORMAT++PraeparatNavn:DispenseringsForm:Styrke:Dosering:Indikation' FTX+MED+FORMAT++PraeparatNavn:DispenseringsForm:Styrke:Dosering:Indikation' FTX+MED+FORMAT++PraeparatNavn:DispenseringsForm:Styrke:Dosering:Indikation' FTX+MED+FORMAT++PraeparatNavn:DispenseringsForm:Styrke:Dosering:Indikation' FTX+MED+FORMAT++PraeparatNavn:DispenseringsForm:Styrke:Dosering:Indikation' FTX+MED+FORMAT++PraeparatNavn:DispenseringsForm:Styrke:Dosering:Indikation' FUNKTIONSVURDERING S14+14' FTX+FV+FORMAT++Funktionsvurdering:Funktionsvurdering:Funktionsvurdering:Fun ktionsvurdering:funktionsvurdering' FTX+FV+FORMAT++Funktionsvurdering:Funktionsvurdering:Funktionsvurdering:Fun ktionsvurdering:funktionsvurdering' FTX+FV+FORMAT++Funktionsvurdering:Funktionsvurdering:Funktionsvurdering:Fun ktionsvurdering:funktionsvurdering' FTX+FV+FORMAT++Funktionsvurdering:Funktionsvurdering:Funktionsvurdering:Fun ktionsvurdering:funktionsvurdering' FTX+FV+FORMAT++Funktionsvurdering:Funktionsvurdering:Funktionsvurdering:Fun ktionsvurdering:funktionsvurdering' FTX+FV+FORMAT++Funktionsvurdering:Funktionsvurdering:Funktionsvurdering:Fun ktionsvurdering:funktionsvurdering' FTX+FV+FORMAT++Funktionsvurdering:Funktionsvurdering:Funktionsvurdering:Fun ktionsvurdering:funktionsvurdering' FTX+FV+FORMAT++Funktionsvurdering:Funktionsvurdering:Funktionsvurdering:Fun ktionsvurdering:funktionsvurdering' FTX+FV+FORMAT++Funktionsvurdering:Funktionsvurdering:Funktionsvurdering:Fun ktionsvurdering:funktionsvurdering' RESUMÉ S14+14' FTX+RS+FORMAT++Resume:Resume:Resume:Resume:Resume' 15

16 FTX+RS+FORMAT++Resume:Resume:Resume:Resume:Resume' FTX+RS+FORMAT++Resume:Resume:Resume:Resume:Resume' FTX+RS+FORMAT++Resume:Resume:Resume:Resume:Resume' FTX+RS+FORMAT++Resume:Resume:Resume:Resume:Resume' FTX+RS+FORMAT++Resume:Resume:Resume:Resume:Resume' FTX+RS+FORMAT++Resume:Resume:Resume:Resume:Resume' FTX+RS+FORMAT++Resume:Resume:Resume:Resume:Resume' FTX+RS+FORMAT++Resume:Resume:Resume:Resume:Resume' INDLÆGGELSESÅRSAG S14+14' FTX+PR+FORMAT++IndlaegAarsag:IndlaegAarsag:IndlaegAarsag:IndlaegAarsag:Indla egaarsag' FTX+AP+FORMAT++PaaroerInformeret' AFSLUTNING UNT+AntSeg+BrevNr' UNZ+AntUNH+KuvertNr' 16

17 Dataliste Den gode indlæggelsesrapport, ver. D1630C 15. juni 2002 Datalisten består af følgende kolonner: PladsID, der angiver det segment og den plads i segmentet, data skal hentes i. PladsID angiver entydigt placeringen i MedComs MIG er ver F.eks. angiver PladsID et NAD for DataNavnet ModtID at der tale om segmentgruppe 1, anden repetition (svarende til i eksemplet), NAD-segmentet, første repetition (svarende til NAD-01 i eksemplet ovenfor) og at ModtID er placeret som andet data, første datakomponent (02-01) i NAD segmentet. DataNavn, der angiver navnet på data og kvalifikatorer som benyttet i Facitlisten. MIG-nr, der angiver elementnummeret for det aktuelle data i MEDDIS MIG ver. 2.0 af december Format, der angiver hvert felts maksimalgrænser i den danske implementering af MEDDIS. M = Mandatory, der angiver hvilke data der altid skal være medsendt. D = Dependent, der angiver hvilke data der skal være medsendt, hvis segmentet sendes. DataDefinition, der definerer indholdet at de enkelte data. Derudover beskrives relevante anvendelsesregler og andet, der er nødvendig for en korrekt implementering. DATALISTE Indlæggelsesrapport PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef UNB UNOC 0001 a4 M UNOC angiver tegnsæt-standarden ISO , der altid skal benyttes i EDI-brevet. Opmærksomheden henledes på at teksten af og til konverteres automatisk når EDI-brevet hentes ind i f.eks. Word eller regneark (brug "MS-DOS" format) og at denne konvertering kan ændre de danske tegn æ, ø og å til bl.a. servicekarakterer UNB AfsLok 0004 an..35 M AfsLok er kuvertafsenders lokationsnummer det vil normalt sige afsendende organisation. Såvel kuvert- som brevkvittering sendes tilbage til dette nummer UNB ModtLok 0010 an..35 M ModtLok er kuvertmodtagers lokationsnummer. Alle UNH-breve i kuverten skal være til denne modtager. Opmærksomheden henledes på at langt fra alle lokationsnumre er "aktive" - hvilket indebærer risiko for at sende EDI-breve til modtagere, der aldrig henter disse UNB KuvSendtDato 0017 n6 M KuvSendtDato er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten til VANS på formen YYMMDD, hvor YY er "00" for år UNB KuvSendtKl 0019 n4 M KuvSendtKl er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse til VANS på formen HHMM. Hvis dette ikke kan genereres, anvendes "0000" UNB KuvertNr 0020 an..14 M KuvertNr er et afsendergenereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. Afsendersystemer bør sikre at samme nummer aldrig kan benyttes to gange. 17

18 DATALISTE Indlæggelsesrapport PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef UNB KUVKVIT 0031 n1 M KUVKVIT er en kvalifikator, der angiver af om positiv CONTRL kvittering ønskes retur. Negativ sendes under alle omstændigheder UNH BrevNr 0062 an..14 M BrevNr er et afsendergenereret løbenummer, unikt for hvert UNH-brev fra denne afsender. Afsendersystemer bør sikre at der aldrig kan sendes samme BrevNr fra samme afsender UNH MEDDIS 0065 an..6 M MEDDIS angiver at EDI-brevet er et "subset" af den europæiske pre-standard "MEDDIS" UNH VERSION 0057 an..6 M VERSION af modtagersystemet til at afgøre hvilke brevtyper, modtager ikke kan modtage. VERSION er således unikt for den enkelte brevtype. Se kvalifikatorliste UNH BrvStat 0068 an..8 M BrvStat udfyldes med BRVTYPE (DIS18 m.v.). BrvStat er beregnet til statistikformål og må ikke bruges af modtagersystemer DTM BrevDannetTid 2380 n12 M BrevDannetTid er dato og klokkeslæt hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt"/"underskrevet" hos afsender (på sygehusafdelingen). Ifm. varsling af færdigbehandling (DIS19) således varslingsdato for færdigbehandling. Dato/tidspunktet angives på formatet "203" det vil sige CCYYMMDDHHMM hvor HHMM sættes til "0000" såfremt klokkeslæt ikke kan angives NAD AfsID 3039 an..17 M AfsID er den egentlige afsenders ID-nummer. Alle an--17 formater skal kunne håndteres. Sygehusafdelingsklassifikationsnummer hvis afsender er et sygehus (stamafdelingen). Hvis afsender ikke har afdelingsnummer anvendes et lokationsnummer. Alle modtagere skal kunne modtage og behandle "ukendte" numre og f.eks. kunne håndtere hvis afdelingsnumre ændres NAD KODE 1131 an..3 KODE er kvalifikator for det anvendte kode el. klassifikationssystem. Ofte "SKS" hvis afsender er en sygehusafdeling. Udfyldes ikke hvis der er anvendt et lokationsnummer for f.eks. en sygehusafdeling uden sygehusafdelingsnr NAD KODEORG 3055 an..3 KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling "9" hvis der anvendes et lokationsnummer for en "underafdeling" på et sygehus NAD AfsOrg 3036 an..35 AfsOrg er navnet i tekst på afsendende sygehus, lægehus, kommune o.l. Det anbefales at Sygehusnavn altid udfyldes i AfsOrg - gerne kort, f.eks. "OUH" i stedet for "Odense Universitets Hospital". Hvis amtet ønskes angivet, skal dette indsættes i AfsOrg, f.eks. "Fyns Amt, OUH". Skal udfyldes med "_" hvis AfsOrg ikke udfyldes - men skal ikke vises for modtageren NAD AfsAfdTitel 3036 an..35 AfsAfdTitel er navnet på sygehusafdelingen hvis afsender er et sygehus. Det anbefales at sygehusafdelingsnavn altid udfyldes. Skal udfyldes med "_" hvis feltet ikke udfyldes validt, men kun når næste felt (AfsAfsnitNavn) benyttes. Indsat "_" skal ikke 18

19 DATALISTE Indlæggelsesrapport PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef vises for modtageren NAD AfsAfsnitNavn 3036 an..35 AfsAfsnitNavn er sygehusafsnit, hvis afdeling er et sygehus ADR AfsAdr 3794 an..35 AfsAdr er afsenders primære vejnavn og vejnummer ADR AfsStedNavn 3794 an..35 AfsStedNavn er et evt. stednavn på afsenders primære adresse eks. Mullerup i 5772, Kværndrup ADR AfsBy 3164 an..35 AfsBy er afsenders bynavn på primære adresse ADR AfsPost 3251 n4 AfsPost er afsenders postnummer på primære adresse CON AfsTlf 3148 an..25 AfsTlf er afsenders telefonnummer SPR AFSSPEC 3829 an..8 AFSSPEC er en kvalifikator for afsenders lægelige speciale. Skal udfyldes, men er medicinsk speciale ikke kendt /ikke er relevant af afsender benyttes kvalifikatoren "99" for "uspecificeret". Se kvalifikatorliste SPR KODE 1131 an..3 KODE er kvalifikator for det anvendte kode el. klassifikationssystem - ofte "SKS" hvis afsender er en sygehusafdeling. Udfyldes ikke hvis der er anvendt et lokationsnummer for f.eks. en sygehusafdeling uden sygehusafdelingsnr SPR KODEORG 3055 an..3 KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling og "9" hvis der anvendes et lokationsnummer for f.eks. en "underafdeling" på et sygehus SPR BRVTYPE 3811 an..8 M BRVTYPE er kvalifikator for brevets type (Varsling af færdigbehandling=dis19 o.l.). BRVTYPE skal altid være korrekt udfyldt, da feltet anvendes af modtagere til at bestemme datoangivelser m.v. Se kvalifikatorliste NAD ModtID 3039 an..17 M ModtID er slut- modtagers kommunenummer eller lokationsnummer. ModtID skal anvendes som beskrevet ved AfsID ovenfor og skal altid udfyldes NAD KODE 1131 an..3 KODE er kvalifikator for det anvendte kode el. klassifikationssystem, "KOM" hvis kommune. Udfyldes ikke hvis der er anvendt et lokationsnummer NAD KODEORG 3055 an..3 KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet. "IM" for kommunenummer og "9" hvis der anvendes et lokationsnummer NAD ModtOrg 3036 an..35 ModtOrg er navnet i tekst på modtagende kommune. Udfyldes som for afsender. Skal altid udfyldes - om ikke andet så med "_". Indsat "_" skal ikke vises for modtageren NAD ModtAfdTitel 3036 an..35 ModtAfdTitel er navnet på hjemmeplejeområde. Se beskrivelse under afsender NAD ModtAfsNavn 3036 an..35 ModtAfsNavn er modtagende hjemmepleje distrikt. Se beskrivelse under afsender ADR ModtAdr 3794 an..35 ModtAdr er modtagers primære adresse ADR ModtStedNavn 3794 an..35 ModtStedNavn er et evt. stednavn på modtagers primære adresse eks. Mullerup i 5772, Kværndrup ADR ModtBy 3164 an..35 ModtBy er bynavn for den primære adresse. 19

20 DATALISTE Indlæggelsesrapport PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef ADR ModtPost 3251 n4 ModtPost er postnummer for den primære adresse NAD KopiModtID 3039 an..17 KopiModtID er Kopimodtagers sygehusafdelingsnummer, ydernummer eller lokationsnummer. Kan fx anvendes ved kopi til egen læge. KopiModtID skal anvendes som beskrevet ved AfsID ovenfor og skal altid udfyldes NAD KODE 1131 an..3 KODE er kvalifikator for det anvendte kode el. klassifikationssystem - ofte "SKS" hvis afsender er en sygehusafdeling,"ynr" hvis lægepraksis, "KOM" hvis kommune. Udfyldes ikke hvis der er anvendt et lokationsnummer NAD KODEORG 3055 an..3 KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling, "SFU" hvis lægepraksis og "9" hvis der anvendes et lokationsnummer NAD KopiModtOrg 3036 an..35 KopiModtOrg er navnet i tekst på Kopimodtagende sygehus, kommune eller lægehus. Udfyldes som for afsender. Skal altid udfyldes - om ikke andet så med "_". Indsat "_" skal ikke vises for kopimodtageren NAD KopiModtAfdTitel 3036 an..35 KopiModtAfdTitel er navnet på sygehusafdeling, hjemmeplejedistriktet eller titlen "Læge" hvis kopimodtager er en læge i et lægehus o.l. Se beskrivelse under afsender NAD KopiModtAfsNavn 3036 an..35 KopiModtAfsNavn er kopimodtagende sygehusafdeling eller for- og efternavn (hvis kopimodtager er en person i et lægehus). Se beskrivelse under afsender ADR KopiModtAdr 3794 an..35 KopiModtAdr er kopimodtagers primære adresse ADR KopiModtStedNavn 3794 an..35 KopiModtStednavn er et evt. stednavn på kopimodtagers primære adresse eks. Mullerup i 5772, Kværndrup ADR KopiModtBy 3164 an..35 KopiModtBy er bynavn for den primære adresse ADR KopiModtPost 3251 n4 KopiModtPost er postnummer for den primære adresse NAD YderNr 3039 an..17 YderNr er ydernummeret på patientens/klientens egen praktiserende læge NAD EgenLaegeNavn 3036 an..35 EgenLaegeNavn er navnet (for- og efternavn) på patientens/klientens egen praktiserende læge CON EgenLaegeTlf 3148 an..25 EgenLaegeTlf er telefonnummeret til patientens/klientens egen praktiserende læge SEQ SekvensNr 1050 an..6 Sekvensnummer er "3" eller "4" for Underskriver - afhængig af om der er medsendt oplysning om Kopimodtager eller ej. Herefter fortløbende for kontaktnavne NAD UnderskriversNavn an..35 M Underskrivers fornavn(e) i fri tekst. Skal udfyldes NAD UnderskriversNavn an..35 M Underskrivers efternavn i fri tekst. Skal udfyldes NAD UnderskriversTitel 3036 an..35 M Underskriver titel i fri tekst (fx afdelingssygeplejerske) SEQ SekvensNr 1050 an..6 Fortløbende, afhængig af antal angivne kontaktpersoner. 20

21 DATALISTE Indlæggelsesrapport PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef NAD KontaktNavn an..35 Primære navn på kontakt til kommunen NAD KontaktNavn an..35 Sekundære navn på kontakt til kommunen CON TelefonNr 3148 an..25 Telefonnummer samt evt. skilletegn og lokalnummer til kontakt på sygehuset, Skilletegnet "/" anvendes CON TelefaxNr 3148 an..25 Telefaxnummer til kontakt på sygehuset CON EpostAdr 3148 an..35 E-post adresse til kontakt på sygehuset RFF TraeffeTid 1154 an..35 Oplysning om træffetid i fri tekst, fx ugedage og tidsinterval SEQ SekvensNr 1050 an..6 Fortløbende, afhængig af antal angivne kontaktpersoner. ***Segmentgruppe 1 med kontaktnavn kan optræde i alt 5 gange ** RFF BrevNr 1154 an..35 M BrevNr er altid samme nummer som blev anvendt i UNH-segmentet DTM BrevDannetTid 2380 n12 M BrevDannetTid er altid samme dato/tid som blev anvendt i DTM-segmentet i starten af brevet PNA PatCPR 7402 n10 PatCPR er patientens valide CPR-nummer. CPR-nummer sendes uden bindestreg. Hvis et validt cpr-nummer ikke findes, udelades dette i PNA-segmentet (og er ikke Mandatory som vist i MIG'en). I så fald starter PNA segmentet "PNA+PAT:::CPR:IM++++" og det efterfølgende RFF segment skal medsendes PNA PatEnavn 3836 an..70 M PatEnavn er patientens efternavn PNA PatFnavn 3836 an..70 PatFnavn er patientens fornavn(e) RFF PatErstatCPR 1154 an10 PatErstatCPR er et erstatningscpr-nummer eller et usikkert CPR-nummer på præcis 10 tegn. RFF segmentet SKAL medsendes, hvis CPR-nummer i PNA segmentet er udeladt ADR PatAdr 3794 an..35 PatAdr er patientens primære vejnavn og nummer ADR PatStedNavn 3794 an..35 PatStedNavn er et evt. stednavn på patientens primære adresse eks. Mullerup i 5772, Kværndrup ADR PatBy 3164 an..35 PatBy er bynavnet for den primære adresse ADR PatPost 3251 n4 PatPost er postnummeret for den primære adresse EMP PatStl 9008 an..35 PatStl er patientens stillingsbetegnelse REL PAAROER 9143 an..3 PAAROER er en kvalifikator, der angiver om det er far (FA), mor (MO), barn (SD) eller "uspecificeret" værge (GU). Der kan medsendes oplysninger om fem kontaktpersoner. Hverken CPR-nummer eller erstatningsnummer behøver at være medsendt (selv om det er Mandatory i MIG'en) - og der benyttes i modsætning til patienten ikke et ekstra segment til at angive et erstatningsnummer PNA PaaroerCPR 7402 an..10 PaaroerCPR er pårørendes CPR-nr. hvis et sådant findes. I så fald efterlades pladsen tom og segmentet starter sådan PNA+PAS++++SU: Modsat PNA segmentet kan der ikke benyttes et efterfølgende RFF+XPI segment PNA PaaroerEnavn 3836 an..70 PaaroerEnavn er pårørendes efternavn PNA PaaroerFnavn 3836 an..70 PaaroerFnavn er pårørendes fornavn(e) ADR PaaroerAdr 3794 an..35 PaaroerAdr er pårørendes primære adresse. 21

22 DATALISTE Indlæggelsesrapport PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef ADR PaaroerStedNavn 3794 an..35 PaaroerStedNavn er et evt. stednavn på pårørendes primære adresse eks. Mullerup i 5772, Kværndrup ADR PaaroerBy 3164 an..35 PaaroerBy er pårørendes by for den primære adresse ADR PaaroerPost 3251 n4 PaaroerPost er postnummeret for den primære adresse CON TELEFONTYPE 3139 an..3 Kvalifikator, der angiver om det efterfølgende telefonnummer er privat nummer (HO), arbejds nummer (WO) eller mobil nummer (MO). Se kvalifikatorliste CON TelefonNr 3148 an..25 Telefonnummer (samt evt. skilletegn) til pårørende. Skilletegnet "/" anvendes CON TELEFONTYPE 3139 an..3 Kvalifikator, der angiver om det efterfølgende telefonnummer er privat nummer (HO), arbejds nummer (WO) eller mobil nummer (MO). Se kvalifikatorliste CON TelefonNr 3148 an..25 Telefonnummer (samt evt. skilletegn) til pårørende. Skilletegnet "/" anvendes CON TELEFONTYPE 3139 an..3 Kvalifikator, der angiver om det efterfølgende telefonnummer er privat nummer (HO), arbejds nummer (WO) eller mobil nummer (MO). Se kvalifikatorliste CON TelefonNr 3148 an..25 Telefonnummer (samt evt. skilletegn) til pårørende. Skilletegnet "/" anvendes. ***segmentgruppe 9 med pårørende kan optræde i alt 5 gange *** RFF FORLOBSNR 1153 an..3 M FORLOBSNR er en kvalifikator. Segmentet udfyldes altid RFF+AHI:1' hvis egentligt forløbsnummer ikke kendes og er i så fald "tom" information for en modtager og skal ikke vises. Segmentet udfyldes RFF+REI:ForloebsNr' hvis forløbsnummeret kendes RFF ForloebsNr 1154 an..35 M ForloebsNr er reserveret til SST's kommende forløbsmodel og benyttes til at knytte informationer til samme sygdomsforløb (der så får tildelt et bestemt forløbsnummer). Forløbsnummeret vil, når det tages i brug, blive dannet som Sygehusafdelingsnummer plus CCYYMMDDHHMMSS, altså i alt 20 karakterer, iht. SST's forløbsmodel CIN HjaelpemiddelKode 6813 n..14 Det relevante HMI-nummer, alternativt lokal kode. Der kan maksimalt angives 63 hjælpemidler fra hjemmeplejen CIN KODE 1131 an..3 KODE er kvalifikator for det anvendte kode el. klassifikationssystem: "HMI", når der er tale om Hjælpemiddelklassifikationen. USP ved lokal kode CIN KODEORG 3055 an..3 KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet: "HMI" når der som her er tale om Dansk Hjælpemiddelinstitut. Udfyldes ikke ved anvendelse af lokal kode CIN HjaelpemiddelTxt 6812 an..70 Den til HMI-nummeret hørende tekst fra HMIklassifikationen, alternativt tekst til lokal kode. Her angives evt. også om hjælpemidlet er "leveret" eller "medsendt" FTX FORMAT 4453 an..3 FORMAT er en kvalifikator for tekstformatering (Proportional-skrift mulig, fed, understreget, kursiv, højre-, midt og 22

23 DATALISTE Indlæggelsesrapport PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef venstrestillet tekst). Kvalifikatoren gælder for al tekst i det pågældende FTX-segment. Afsendersystemer anbefales kraftigt til at skelne mellem om der fremsendes tabeller og indrykninger - eller bare "tekst" og i sidstnævnte tilfælde kvalificere teksten som "proportional-skrift" med kvalifikatoren "P00"). I modsat fald er det kun muligt for modtagersystemer at vise fremsendt tekst som ikke-proportional skrift med bredden 70 tegn, idet tabeller og indrykninger "forskydes" FTX Kommentar 4440 an FTX Kommentar 4440 an FTX Kommentar 4440 an FTX Kommentar 4440 an FTX Kommentar 4440 an..70 ved visning i proportionalskrift. Fri tekst. Der henvises til "Læsevejledning og generelle syntaksregler" vedrørende udfyldning af FTX-felter. Tekstfeltet kan maksimalt indeholde 350 tegn. Anvendes til kort generel kommentar til samtlige hjælpemidler FTX FORMAT 4453 an..3 FORMAT er en kvalifikator for tekstformatering (Proportional-skrift mulig, fed, understreget, kursiv, højre-, midt og venstrestillet tekst). Kvalifikatoren gælder for al tekst i det pågældende FTX-segment. Afsendersystemer anbefales kraftigt til at skelne mellem om der fremsendes tabeller og indrykninger - eller bare "tekst" og i sidstnævnte tilfælde kvalificere teksten som "proportional-skrift" med kvalifikatoren "P00"). I modsat fald er det kun muligt for modtagersystemer at vise fremsendt tekst som ikke-proportional skrift med bredden 70 tegn, idet tabeller og indrykninger "forskydes" ved visning i proportionalskrift FTX Kommentar 4440 an FTX Kommentar 4440 an FTX Kommentar 4440 an FTX Kommentar 4440 an FTX Kommentar 4440 an..70 Fri tekst. Der henvises til "Læsevejledning og generelle syntaksregler" vedrørende udfyldning af FTX-felter. Tekstfeltet kan maksimalt indeholde 350 tegn. Anvendes til kort generel kommentar til samtlige ydelsesoplysninger FTX FORMAT 4453 an..3 FORMAT er en kvalifikator for tekstformatering (Proportional-skrift mulig, fed, understreget, kursiv, højre-, midt og venstrestillet tekst). Kvalifikatoren gælder for al tekst i det pågældende FTX-segment. Afsendersystemer anbefales kraftigt til at skelne mellem om der fremsendes tabeller og indrykninger - eller bare "tekst" og i sidstnævnte tilfælde kvalificere teksten som "proportional-skrift" med kvalifikatoren "P00"). I modsat fald er det kun muligt for modtagersystemer at vise fremsendt tekst som ikke-proportional skrift med bredden 70 tegn, idet tabeller og indrykninger "forskydes" ved visning i proportionalskrift FTX overskrifta 4440 an..70 Overskrift for hovedgruppe af ydelser fra Fælles Sprog FTX ydelsea an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift. I det enkelt ydelsestekst-felt angives også fx "pr. dato", "personalegruppe", "antal gange dagligt", "dag/aften/nat" 23

24 DATALISTE Indlæggelsesrapport PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef FTX YdelseA an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX YdelseA an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX YdelseA an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX FORMAT 4453 an..3 FORMAT er en kvalifikator for tekstformatering (Proportional-skrift mulig, fed, understreget, kursiv, højre-, midt og venstrestillet tekst). Kvalifikatoren gælder for al tekst i det pågældende FTX-segment. Afsendersystemer anbefales kraftigt til at skelne mellem om der fremsendes tabeller og indrykninger - eller bare "tekst" og i sidstnævnte tilfælde kvalificere teksten som "proportional-skrift" med kvalifikatoren "P00"). I modsat fald er det kun muligt for modtagersystemer at vise fremsendt tekst som ikke-proportional skrift med bredden 70 tegn, idet tabeller og indrykninger "forskydes" ved visning i proportionalskrift FTX ydelsea an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX ydelsea an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX YdelseA an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX YdelseA an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX YdelseA an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX FORMAT 4453 an..3 FORMAT er en kvalifikator for tekstformatering (Proportional-skrift mulig, fed, understreget, kursiv, højre-, midt og venstrestillet tekst). Kvalifikatoren gælder for al tekst i det pågældende FTX-segment. Afsendersystemer anbefales kraftigt til at skelne mellem om der fremsendes tabeller og indrykninger - eller bare "tekst" og i sidstnævnte tilfælde kvalificere teksten som "proportional-skrift" med kvalifikatoren "P00"). I modsat fald er det kun muligt for modtagersystemer at vise fremsendt tekst som ikke-proportional skrift med bredden 70 tegn, idet tabeller og indrykninger "forskydes" ved visning i proportionalskrift FTX overskriftb 4440 an..70 Overskrift for hovedgruppe af ydelser fra Fælles Sprog FTX ydelseb an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX YdelseB an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX YdelseB an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX YdelseB an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX FORMAT 4453 an..3 FORMAT er en kvalifikator for tekstformatering (Proportional-skrift mulig, fed, understreget, kursiv, højre-, midt og venstrestillet tekst). Kvalifikatoren gælder for al tekst i det pågældende FTX-segment. 24

25 DATALISTE Indlæggelsesrapport PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef Afsendersystemer anbefales kraftigt til at skelne mellem om der fremsendes tabeller og indrykninger - eller bare "tekst" og i sidstnævnte tilfælde kvalificere teksten som "proportional-skrift" med kvalifikatoren "P00"). I modsat fald er det kun muligt for modtagersystemer at vise fremsendt tekst som ikke-proportional skrift med bredden 70 tegn, idet tabeller og indrykninger "forskydes" ved visning i proportionalskrift FTX ydelseb an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX ydelseb an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX YdelseB an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX YdelseB an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX YdelseB an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX FORMAT 4453 an..3 FORMAT er en kvalifikator for tekstformatering (Proportional-skrift mulig, fed, understreget, kursiv, højre-, midt og venstrestillet tekst). Kvalifikatoren gælder for al tekst i det pågældende FTX-segment. Afsendersystemer anbefales kraftigt til at skelne mellem om der fremsendes tabeller og indrykninger - eller bare "tekst" og i sidstnævnte tilfælde kvalificere teksten som "proportional-skrift" med kvalifikatoren "P00"). I modsat fald er det kun muligt for modtagersystemer at vise fremsendt tekst som ikke-proportional skrift med bredden 70 tegn, idet tabeller og indrykninger "forskydes" ved visning i proportionalskrift FTX overskriftc 4440 an..70 Overskrift for hovedgruppe af ydelser fra Fælles Sprog FTX ydelsec an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX YdelseC an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX YdelseC an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX YdelseC an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX FORMAT 4453 an..3 FORMAT er en kvalifikator for tekstformatering (Proportional-skrift mulig, fed, understreget, kursiv, højre-, midt og venstrestillet tekst). Kvalifikatoren gælder for al tekst i det pågældende FTX-segment. Afsendersystemer anbefales kraftigt til at skelne mellem om der fremsendes tabeller og indrykninger - eller bare "tekst" og i sidstnævnte tilfælde kvalificere teksten som "proportional-skrift" med kvalifikatoren "P00"). I modsat fald er det kun muligt for modtagersystemer at vise fremsendt tekst som ikke-proportional skrift med bredden 70 tegn, idet tabeller og indrykninger "forskydes" ved visning i proportionalskrift FTX ydelsec an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 25

26 DATALISTE Indlæggelsesrapport PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef ydelser pr. overskrift FTX ydelsec an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX YdelseC an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX YdelseC an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX YdelseC an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX FORMAT 4453 an..3 FORMAT er en kvalifikator for tekstformatering (Proportional-skrift mulig, fed, understreget, kursiv, højre-, midt og venstrestillet tekst). Kvalifikatoren gælder for al tekst i det pågældende FTX-segment. Afsendersystemer anbefales kraftigt til at skelne mellem om der fremsendes tabeller og indrykninger - eller bare "tekst" og i sidstnævnte tilfælde kvalificere teksten som "proportional-skrift" med kvalifikatoren "P00"). I modsat fald er det kun muligt for modtagersystemer at vise fremsendt tekst som ikke-proportional skrift med bredden 70 tegn, idet tabeller og indrykninger "forskydes" ved visning i proportionalskrift FTX overskriftd 4440 an..70 Overskrift for hovedgruppe af ydelser fra Fælles Sprog FTX ydelsed an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX YdelseD an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX YdelseD an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX YdelseD an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX FORMAT 4453 an..3 FORMAT er en kvalifikator for tekstformatering (Proportional-skrift mulig, fed, understreget, kursiv, højre-, midt og venstrestillet tekst). Kvalifikatoren gælder for al tekst i det pågældende FTX-segment. Afsendersystemer anbefales kraftigt til at skelne mellem om der fremsendes tabeller og indrykninger - eller bare "tekst" og i sidstnævnte tilfælde kvalificere teksten som "proportional-skrift" med kvalifikatoren "P00"). I modsat fald er det kun muligt for modtagersystemer at vise fremsendt tekst som ikke-proportional skrift med bredden 70 tegn, idet tabeller og indrykninger "forskydes" ved visning i proportionalskrift FTX ydelsed an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX ydelsed an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX YdelseD an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX YdelseD an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX YdelseD an..70 Ydelse fra Fælles Sprog. Der er plads til 9 ydelser pr. overskrift FTX FORMAT 4453 an..3 FORMAT er en kvalifikator for tekst- 26

27 DATALISTE Indlæggelsesrapport PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef formatering (Proportional-skrift mulig, fed, understreget, kursiv, højre-, midt og venstrestillet tekst). Kvalifikatoren gælder for al tekst i det pågældende FTX-segment. Afsendersystemer anbefales kraftigt til at skelne mellem om der fremsendes tabeller og indrykninger - eller bare "tekst" og i sidstnævnte tilfælde kvalificere teksten som "proportional-skrift" med kvalifikatoren "P00"). I modsat fald er det kun muligt for modtagersystemer at vise fremsendt tekst som ikke-proportional skrift med bredden 70 tegn, idet tabeller og indrykninger "forskydes" FTX Kommentar 4440 an FTX Kommentar 4440 an FTX Kommentar 4440 an FTX Kommentar 4440 an FTX Kommentar 4440 an..70 ved visning i proportionalskrift. Fri tekst. Der henvises til "Læsevejledning og generelle syntaksregler" vedrørende udfyldning af FTX-felter. Tekstfeltet kan maksimalt indeholde 350 tegn. Anvendes til kort generel kommentar til samtlige medicinoplysninger FTX FORMAT 4453 an..3 FORMAT er en kvalifikator for tekstformatering (Proportional-skrift mulig, fed, understreget, kursiv, højre-, midt og venstrestillet tekst). Kvalifikatoren gælder for al tekst i det pågældende FTX-segment. Afsendersystemer anbefales kraftigt til at skelne mellem om der fremsendes tabeller og indrykninger - eller bare "tekst" og i sidstnævnte tilfælde kvalificere teksten som "proportional-skrift" med kvalifikatoren "P00"). I modsat fald er det kun muligt for modtagersystemer at vise fremsendt tekst som ikke-proportional skrift med bredden 70 tegn, idet tabeller og indrykninger "forskydes" ved visning i proportionalskrift FTX PraeparatNavn 4440 an..35 PraeparatNavn er navnet på præparatet fra "Det fælles datagrundlag" (type 8 felt 7) eller fri tekst FTX DispenseringsForm 4440 an..35 Dispenseringsform (det fælles datagrundlag type 9 felt 33) FTX Styrke 4440 an..70 Styrken på præparat (det fælles datagrundlag type 9 felt 34) eller fri tekst FTX Dosering 4440 an..70 Brugsanvisning, kodebetydning af 6083 (kort eller lang form) eller brugsanvisning som fri tekst FTX Indikation 4440 an..70 Indikation i fri tekst FTX FORMAT 4453 an..3 FORMAT er en kvalifikator for tekstformatering (Proportional-skrift mulig, fed, understreget, kursiv, højre-, midt og venstrestillet tekst). Kvalifikatoren gælder for al tekst i det pågældende FTX-segment. Afsendersystemer anbefales kraftigt til at skelne mellem om der fremsendes tabeller og indrykninger - eller bare "tekst" og i sidstnævnte tilfælde kvalificere teksten som "proportional-skrift" med kvalifikatoren "P00"). I modsat fald er det kun muligt for modtagersystemer at vise fremsendt tekst som ikke-proportional skrift med bredden 70 tegn, idet tabeller og indrykninger "forskydes" ved visning i proportionalskrift. 27

28 PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef FTX Funktionsvurdering 4440 an FTX Funktionsvurdering 4440 an FTX Funktionsvurdering 4440 an FTX Funktionsvurdering 4440 an FTX Funktionsvurdering 4440 an..70 DATALISTE Indlæggelsesrapport Fri tekst. Der henvises til "Læsevejledning og generelle syntaksregler" vedrørende udfyldning af FTX-felter. I alt max tegn til funktionsvurdering, fordelt på 9 repetitioner af FTX segmentet. Funktionsvurderingen kan med fordel bygge på Fælles Sprog inkl. de til koderne hørende tekster samt konkrete bemærkninger FTX FORMAT 4453 an..3 FORMAT er en kvalifikator for tekstformatering (Proportional-skrift mulig, fed, understreget, kursiv, højre-, midt og venstrestillet tekst). Kvalifikatoren gælder for al tekst i det pågældende FTX-segment. Afsendersystemer anbefales kraftigt til at skelne mellem om der fremsendes tabeller og indrykninger - eller bare "tekst" og i sidstnævnte tilfælde kvalificere teksten som "proportional-skrift" med kvalifikatoren "P00"). I modsat fald er det kun muligt for modtagersystemer at vise fremsendt tekst som ikke-proportional skrift med bredden 70 tegn, idet tabeller og indrykninger "forskydes" ved visning i proportionalskrift FTX Resume 4440 an FTX Resume 4440 an FTX Resume 4440 an FTX Resume 4440 an FTX Resume 4440 an..70 Fri tekst til resume af patientens helbredstilstand (historik). Max tegn fordelt på 9 repetitioner af FTX segmentet FTX FORMAT 4453 an..3 FORMAT er en kvalifikator for tekstformatering (Proportional-skrift mulig, fed, understreget, kursiv, højre-, midt og venstrestillet tekst). Kvalifikatoren gælder for al tekst i det pågældende FTX-segment. Afsendersystemer anbefales kraftigt til at skelne mellem om der fremsendes tabeller og indrykninger - eller bare "tekst" og i sidstnævnte tilfælde kvalificere teksten som "proportional-skrift" med kvalifikatoren "P00"). I modsat fald er det kun muligt for modtagersystemer at vise fremsendt tekst som ikke-proportional skrift med bredden 70 tegn, idet tabeller og indrykninger "forskydes" ved visning i proportionalskrift FTX IndlaegAarsag 4440 an FTX IndlaegAarsag 4440 an FTX IndlaegAarsag 4440 an FTX IndlaegAarsag 4440 an FTX IndlaegAarsag 4440 an..70 Kort beskrivelse af årsag til indlæggelse. Max. 350 tegn FTX FORMAT 4453 an..3 FORMAT er en kvalifikator for tekstformatering (Proportional-skrift mulig, fed, understreget, kursiv, højre-, midt og venstrestillet tekst). Kvalifikatoren gælder for al tekst i det pågældende FTX-segment. Afsendersystemer anbefales kraftigt til at skelne mellem om der fremsendes tabeller og indrykninger - eller bare "tekst" og i sidstnævnte tilfælde kvalificere teksten som "proportional-skrift" med kvalifikatoren "P00"). I modsat fald er det kun muligt for 28

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 12 Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesadvis version: D2030C Brvtype: DIS20 MEDDIS Indlæggelsessvar version:

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID01: Triggermeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Triggermeddelelse... 4 Formål... 4 Eksempel

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID04: Cavemeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Anbefalinger... 4 Eksempel på en cavemeddelelse...

Læs mere

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 26 Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Øfeldthevisning Version: H1230R Brvtype: REF12 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 PL 21 Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Hjemmeplejestatus version: D9530C Brvtype: DIS95 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A: Sundhedsfaglige

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 24 1 Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Psykologepikrise version: D1034L Brvtype: DIS10 MedCom Den gode psykologepikrise, ver. 3.4 1. juni

Læs mere

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 23 Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Psykologhenvisning version: H1030R Brvtype: REF10 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 Den gode Fysioterapihenvisning 10. juni 2013 Rev. 1. juni 2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0731R Brvtype: REF07, Revideret 01.06.2014 1

Læs mere

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 3a Tillæg til Den gode henvisning Drejebog til Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Pakkehenvisning version: H0131R Brvtype: REF01 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 17 Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0730R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 11-8 1 Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 MedCom Den gode lægevagtsafregning, ver. 3.1 1. oktober

Læs mere

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 11-1 1 Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund...

Læs mere

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 7 2 Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 7 Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0130K Brvtype: REQ01 1 Indholdsfortegnelse: Baggrund... 3 Afsnit

Læs mere

Den gode korrespondance

Den gode korrespondance 2 Den gode korrespondance 1. november 2006 Revideret 01.04.2012 Revideret til fysioterapi 10.3.2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Korrespondancebrev version: D9134L Brvtype:

Læs mere

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 9 Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Patologirekvisition version: Q0330P Brvtype: REQ03 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 11-11 1 Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 MedCom Den gode fodterapiafregning, ver. 3.1 1.

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 0 Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 1 Indholdsfortegnelse: Forord...3 Rettelser...3 Indledning...4 Introduktion...6 Facitlisten...8 Segmentgrupper

Læs mere

Fodstatusrapport Konklusion

Fodstatusrapport Konklusion 4p Fodstatusrapport Konklusion Profil til RPT01 laboratoriesvar 20. januar 2012 Revideret 28. februar 2012 EDIFACT Facitliste MEDRPT Laboratoriesvar version: R0130K Brvtype: RPT01 MedCom Fodstatusrapport

Læs mere

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 11-2 1 Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelse...

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for BS XDIS13 Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Bookingsvar VersionCode: XD1333L TypeCode: XDIS13 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 2 Den gode Fysioterapihenvisning Rev. 1. August 2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0732R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3

Læs mere

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS32 Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML fødselsanmeldelse VersionCode XD3234L TypeCode: XDIS32 Namespace: http://rep.oio.dk/medcom.dk/xml/schemas/2011/02/17/

Læs mere

Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012

Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012 10110001 11100011 11110010 10011101 19 Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012 Tekniske anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport version: B0131X Brvtype: BIN01

Læs mere

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 28.11.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 28.11.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS16 Den gode XML indlæggelsesrapport ReportOfAdmission 28.11.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML indlæggelsesrapport VersionCode: XD1631C TypeCode: XDIS16 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.0

Læs mere

XDIS07. XML speciallægeepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04.

XDIS07. XML speciallægeepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04. XDIS07 Den gode XML speciallægeepikrise PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML speciallægeepikrise VersionCode: XD0733L TypeCode:

Læs mere

XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09.

XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09. XREF02 Den gode XML billeddiagnostiske henvisning XrayRequest 01.06.2004 Revideret 13.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML billeddiagnostiske henvisning VersionCode: XH0230R TypeCode:

Læs mere

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XBIN01 Den gode XML MEDBIN 19.04.2013 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport VersionCode: XB0131X TypeCode: XBIN01 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april 2017 Irene Zuschlag, ire@medcom.dk Michael Due Madsen, mdm@medcom.dk Konsulenter, MedCom Tekniske løsningsscenarier akut amb. advis 1. Direkte genbrug

Læs mere

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9 Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Telefon 65 43 20 30 Direkte 65 43 20 15 Lokalnr. 15 Telefax 65 43 20 50 E-mail ghe@medcom.dk WWW.medcom.dk Dato 16.01.2012 J.nr. RETTELSER TIL DE GODE EDI-BREVE...

Læs mere

XDIS01. XML udskrivningsepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. DischargeLetter. 01.06.2004 Revideret 01.09.

XDIS01. XML udskrivningsepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. DischargeLetter. 01.06.2004 Revideret 01.09. XDIS01 Den gode XML udskrivningsepikrise DischargeLetter 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML udskrivningsepikrise VersionCode: XD0133L TypeCode: XDIS01

Læs mere

XDIS05. XML Billeddiagnostisk epikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. RadiologyReport. 01.06.2004 Revideret 01.09.

XDIS05. XML Billeddiagnostisk epikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. RadiologyReport. 01.06.2004 Revideret 01.09. XDIS05 Den gode XML billeddiagnostiske epikrise RadiologyReport 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Billeddiagnostisk epikrise VersionCode: XD0533L TypeCode:

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006

Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006 7 1 Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom Den gode fælles lab.rekv 9.0 5.

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret

Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret 4 Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDRPT Laboratoriesvar version: R0131K Brvtype: RPT01 MedCom Det gode KKA/KIA

Læs mere

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral. 01.06.2004 Revideret 13.09.

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral. 01.06.2004 Revideret 13.09. XREF01 Den gode XML sygehushenvisning HospitalReferral 01.06.2004 Revideret 13.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML sygehushenvisning VersionCode: XH0130R TypeCode: XREF01 1 2

Læs mere

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation Kommune Lægepraksis Hospital Udkastet er udarbejdet af; Thomas Koldkur Bitsch Konsulent Kvalitet og Sundhedsdata, Strategisk kvalitet Skottenborg

Læs mere

Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for GGOP Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML genoptræningsplan VersionCode: GGOP100 TypeCode: GGOP Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.4

Læs mere

Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for

Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for 15.1 Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret.09.2009 Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDPRE Recept Version: LMS6 Brvtype: PRE 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser...

Læs mere

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XTID01-04 Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Booking-forespørgsel VersionCode: XT0133L TypeCode:

Læs mere

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN Mødeleder: LHF 10.00 10.30 11.00 Incl. P-journal 12.30 frokost 13.15 14.00 14.20 14.40 LHF: 5 min., IJO og DSL hver 10 min., 20 min. til diskussion LHF HBJ EDI fejlsituationer Der er hele tiden eksempler

Læs mere

Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest. 01.10.2007 Revideret 15.05.2012

Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest. 01.10.2007 Revideret 15.05.2012 XREQ01 Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest 01.10.2007 Revideret 15.05.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML KBA/KIA/KMA

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

Plejeforløbsplan XDIS2131

Plejeforløbsplan XDIS2131 Plejeforløbsplan XDIS2131 Indholdsfortegnelse: Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for plejeforløbsplan...3

Læs mere

Det gode mikrobiologisvar 1. marts 2001 Revideret

Det gode mikrobiologisvar 1. marts 2001 Revideret 6 Det gode mikrobiologisvar 1. marts 2001 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDRPT Mikrobiologisvar version: R0231M Brvtype: RPT02 MedCom Det gode mikrobiologisvar,

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14 Indledning Receptserveren er en del af Medicinprofilen. Apoteket kan få adgang til både Medicinprofilen og receptserveren via www.sundhed.dk. Dette kræver, at brugeren har et digitalt medarbejdercertifikat,

Læs mere

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009:

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Rigtig glædelig jul og tak til alle for indsatsen i forhold til implementering af Sam-Bo. Som det fremgik på mødet er aftalen

Læs mere

Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning.

Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning. Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve Udgave mar 2009 Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning. Indholdsfortegnelse Hvorledes

Læs mere

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m.

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videre sendelse og kvitteringer m.m. 1 Indledning...1 Rollehåndtering...2

Læs mere

Format og schema beskrivelse. SP-Envelope version DataGruppen MultiMed Side 1 af 17

Format og schema beskrivelse. SP-Envelope version DataGruppen MultiMed Side 1 af 17 Format og schema beskrivelse SP-Envelope version 1.01 DataGruppen MultiMed - 2009-03-01 Side 1 af 17 Indhold Indhold... 2 Indledning..... 3 Envelope schema A.... 4 Envelope schema B...... 5 Envelope schema

Læs mere

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 3.3 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

EDIFACT Kursus. Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom

EDIFACT Kursus. Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom EDIFACT Kursus Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom Program 1. Velkomst, Præsentationsrunde og programgennemgang 2. MedCom meddelelser generelt 3. EDIFACT gennemgang Syntaksregler Dokumentation 12:00 Frokost

Læs mere

Sådan læser du guiden

Sådan læser du guiden Indholdsfortegnelse: Sådan læser du guiden...1 Forord...2 Koordinering til 2. generation af sundhedsaftaler...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Historien bag MedComs kommunikationsstandard

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest. 01.10.2006 Revideret 01.03.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest. 01.10.2006 Revideret 01.03.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for L XPRE60 Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest 01.10.2006 Revideret 01.03.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML receptfornyelse VersionCode: XR6031W TypeCode: XPRE60 1

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

Vejledning og feltværdier

Vejledning og feltværdier Vejledning og feltværdier Den Gode VANSEnvelope - Bilag MedCom Vejledning og feltværdier: Den Gode VANSEnvelope - Bilag Jacob Glasdam, MedCom udgivelsesdato 10. marts 2011 Revisionshistorie Revision 1.1

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Visitatorer Hjemmepleje, sygepleje, terapeuter Ansvar Gør således Særlig OBS på Diverse Borger

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 05.10.2016 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 November 2008. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

Vejledning til ansøgningsproces for Sundhedsstyrelsens specialeplan Vejledning i udfyldning og indsendelse af ansøgningsmateriale, juni 2015

Vejledning til ansøgningsproces for Sundhedsstyrelsens specialeplan Vejledning i udfyldning og indsendelse af ansøgningsmateriale, juni 2015 Vejledning til ansøgningsproces for Sundhedsstyrelsens specialeplan Vejledning i udfyldning og indsendelse af ansøgningsmateriale, juni 2015 PRIVATE ANSØGERE Vers. 29. september 2015 Indhold i denne vejledning

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Den gode tandlægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 02.02.2015. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Tandlægeafregning version: U0332U Brvtype: RUC03

Den gode tandlægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 02.02.2015. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Tandlægeafregning version: U0332U Brvtype: RUC03 11-3 2 Den gode tandlægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 02.02.2015 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Tandlægeafregning version: U0332U Brvtype: RUC03 MedCom Den gode tandlægeafregning, ver. 3.2 1. oktober

Læs mere

Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS21 Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML plejeforløbsplan VersionCode: XD2133C TypeCode: XDIS21 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.2

Læs mere

XREQ02. XML mikrobiologirekvisition. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. MicrobiologyRequest 01.06.2004

XREQ02. XML mikrobiologirekvisition. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. MicrobiologyRequest 01.06.2004 XREQ02 Den gode XML mikrobiologirekvisition MicrobiologyRequest 01.06.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML mikrobiologirekvisition VersionCode: XQ0230M TypeCode: XREQ02 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F EDI-guide for Regres Version 3.3 draft F Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

MedWin vagtlægesystem Brugervejledning

MedWin vagtlægesystem Brugervejledning MedWin vagtlægesystem Brugervejledning Side 1 Brugervenlighed Der er nu udarbejdet et nyt vagtlægesystem, der kan betjene regionerne. Vi har så vidt muligt fastholdt præsentationen og brugervenligheden.

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA)

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) 01.03.2001 13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe 1 (niveau A)... 11 RFF... 12 DTM... 14 Segmentgruppe 3 (niveau A)...

Læs mere

Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder

Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder XDIS.. Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder 16.04.2012 XML indlæggelsesrapport (ReportOfAdmission) VersionCode XD1631C TypeCode XDIS16 XML plejeforløbsplan (ProgressOfCarePlan) VersionCode

Læs mere

Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek. - Manuel Indlæggelsesrapport

Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek. - Manuel Indlæggelsesrapport Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek Vejledning 2017 - Manuel Indlæggelsesrapport - Korrespondance HVEM MODTAGER?... 2 OPSÆTNING... 2 HVORNÅR SKAL DER SENDES

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det

EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det EPJ-Observatoriets Årskonference Dorthe Skou Lassen FynCom/MedCom Sygehus kommune kommunikation MedComs kommune projekter

Læs mere

Udskrivelsesrapport XDIS1831

Udskrivelsesrapport XDIS1831 Udskrivelsesrapport XDIS1831 Indholdsfortegnelse Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for udskrivningssrapport...3

Læs mere

3. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Mandag d. 20. december 2010

3. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Mandag d. 20. december 2010 3. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Mandag d. 20. december 2010 Dagsorden 1. Velkomst, dagsorden og meddelelser 2. xml VANSEnvelope 3. XML hjemmeplejesygehusstandarderne - rundt om standarderne

Læs mere

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Rettelser til de gode XML-breve De fejl vi hidtil har fundet kan I se i dette brev, og fremover vil I også kunne finde dem på vor hjemmeside: www.medcom.dk under fanen Standarder - hvor der er en særlig

Læs mere

Den Gode VANSEnvelope. MedCom

Den Gode VANSEnvelope. MedCom Den Gode VANSEnvelope MedCom Den Gode VANSEnvelope Jacob Glasdam Bolette Friis Jensen KMD Erik Jacobsen Multimed Ole Vilstrup CSC Thomas Jørgensen Evenex Dorthe Skou Lassen MedCom Gitte Fleckner Henriksen

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 3 1 Forord 4 2. UN/EDIFACT 5 2.1 Definition 5 2.2 EDIFACT directories 6 2.3 EDIFACT-syntaks 6 2.3.1

Læs mere

XDIS EPJ. Testprotokol for EPJ-delen af De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder Version

XDIS EPJ. Testprotokol for EPJ-delen af De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder Version XDIS EPJ Testprotokol for EPJ-delen af De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder Version 1.0.3 01.09.2015 Testprotokollen omfatter/anvender følgende standarder: Standard Navn Version Type EDI Indlæggelsesadvis

Læs mere

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær Total-Data Tlf.: 48 48 39 07 Elverdalen 21 4700 Næstved www.total-data.dk Brugermanual Sekretær Brugsanvisning til LS kliniksystemet almindelige sekretæropgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN 1. Velkomst 2. Baggrund for mødet, Mogens Engsig-Karup 3. Kommissorium for gruppen 4. Fejlsituationer med udgangspunkt i de use cases, Mogens Engsig-Karup har oplistet. Yderligere use cases af fejlsituationer,

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere INDHOLDSFORTEGNELSE: MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere... 1 1 Indledning... 3 2 Understøttede

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Den gode fysioterapiafregning. 1. oktober 2005 Revideret 01.06.2014. EDIFACT Facitliste for

Den gode fysioterapiafregning. 1. oktober 2005 Revideret 01.06.2014. EDIFACT Facitliste for 11-4 1 Den gode fysioterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.06.2014 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fysioterapiafregning version: U0432U Brvtype: RUC04 MedCom Den gode fysioterapiafregning, ver. 3.2

Læs mere