Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"

Transkript

1 Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx J.nr. xxxxxxxxxxx ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx J.nr. xxxxx Andelsboligbyggeri honorar Arkitektfirmaet xxxxxxxxxxxxxxx A/S mod xxxxxxxxxxxxxx A/S Med brev af 11. juni 2009 fremsender advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx på vegne af Arkitektfirmaet xxxxxxxxxxxxxxxx A/S til Rets- og Responsumudvalget en klage over xxxxxxxxxxxxxx A/S. 23. marts 2011 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med klageskriftet fulgte følgende bilag: 1. Kopi af tidslinje udarbejdet af klager for perioden februar - november Kopi af mødereferat fra møde den 10. februar Kopi af mødereferat fra møde den 15. marts Kopi af mødereferat fra møde den 29. marts Kopi af mødereferat fra møde den 4. april Kopi af mødereferat fra møde den 25. april Kopi af mødereferat fra møde den 18. maj Kopi af mødereferat fra møde den 19. maj Kopi af mødereferat fra møde den 11. juni Kopi af tegninger dateret 15. juni Kopi af klagers skrivelse af 7. august 2006 til indklagede 12. Kopi af mødereferat fra møde den 26. september Kopi af andet mødereferat fra møde den 26. september Kopi af af 25. oktober 2006 fra klager til Nybolig 15. Kopi af aftale af 23. november Kopi af faktura xxxxxxxxx af 9. oktober Kopi af klagers 1. rykkerskrivelse af 30. oktober Kopi af klagers 2. rykkerskrivelse af 12. november Kopi af klagers skrivelse af 4. december 2008 til indklagede 20. Kopi af faktura xxxxxxxxx af 6. januar Kopi af klagers 3. rykkerskrivelse af 6. januar Kopi af indklagedes advokats skrivelse af 16. januar 2009 til klager 23. Kopi af klagers skrivelse af 20. januar 2009 til indklagedes advokat Side 1 af 9

2 24. Kopi af klagers skrivelse af 5. februar Kopi af skrivelse af 2. marts 2009 fra indklagedes advokat 26. Kopi af indklagedes advokats skrivelse af 24. april Kopi af undertegnedes skrivelse af 28. april Kopi af indklagedes advokats skrivelse af 14. maj 2009 Fra indklagedes advokat xxxxxxxxxxxxxxxxx modtages svarskrift af 8. oktober 2009, ingen yderligere bilag. Fra klagers advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx modtages replik af 25. november 2009, ingen yderligere bilag. Ved af 18. februar 2010 meddeler advokat xxxxxxxxxxxxxxxxx Retsog Responsumudvalget, at der fra indklagede ikke fremkommer yderligere bemærkninger i sagen Sagen har efterfølgende afventet parternes accept af Arkitektforeningens Rets- og Responsumudvalg, som rette instans for afgørelse af sagen. Ved brev af 12. juli 2010 fra klagers advokat, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, meddeles accept af sagens fremlæggelse for Rets- og Responsumudvalget. Ved brev af 24. september 2010 fra indklagedes advokat, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, meddeles accept af sagens fremlæggelse for Rets- og Responsumudvalget. Herefter er sagen optaget til behandling, og - som det er kutyme - sendt i cirkulation blandt udvalgets medlemmer og afsluttende behandlet i et plenummøde, hvortil parterne var indkaldt. I mødet - der afholdtes den 26. januar deltog: Klager - arkitekt xxxxxxxxxxxxxx - advokat xxxxxxxx Indklagede - xxxxxxxxxxxxx Rets- og Responsumudvalget - 7 af udvalgets medlemmer, udvalgets leder og sekretær Påstande Klager Indklagede tilpligtes til klager at betale kr ,00 med tillæg af sædvanlig procesrente af kr ,00 fra den 9. november 2008 til og med den 16. januar 2009, af kr ,00 fra den 17. januar 2009 til og med den 5. februar 2009 og af kr ,00 fra den 6. februar 2009 til betaling sker. Side 2 af 9

3 Indklagede Indklagede har til klager betalt kr ,00 incl. moms. Indklagede ønsker ikke at betale yderligere. Parternes skriftlige og mundtlige forklaringer Parterne mødes 10. februar 2006, for en indledende drøftelse af et fremtidigt samarbejde vedrørende udarbejdelse af et projekt for andelsboliger, beliggende ved xxxxxxxxxxxx i xxxxxxx, med mødeindhold: - ca boliger med carport/udhus ved hver bolig - spændende byggeri/1-plans - ⅓ ca. 120 m 2 - ⅓ ca. 110 m 2 - ⅓ ca. 95 m 2 - lokalplan godkendes juni udstykningsplan færdig ca. 1. marts - salgsmateriale færdigt samtidig med godkendelse af lokalplan - diverse vedrørende materialer Parterne samt ejendomsmægler fra Nybolig mødes 15. marts 2006 til første projekteringsmøde, med mødeindhold: - første udkast til bebyggelse på lokalplanens delområde II ved xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx med tæt/lav boliger (andelsboliger), udarbejdet af klager - forslag til bebyggelsesplan med etapeopdelt tæt/lav boligbebyggelse indeholdende 26 boliger i varierende størrelser 130 m 2, 120 m 2, 110 m 2 og 95 m 2 - enkelte boliger tænkes opført som 2-plan - tidsplan: der satses på færdiggørelse af salgsmateriale samtidig med endelig godkendelse af lokalplan i maj 2006; af hensyn til byggemodningsentreprenør skal stillingtagen til indkørsel og stamvej være endelig afklaret inden 14 dage Parterne mødes 29. marts 2006, med mødeindhold: - mere plads mellem boliger - måske kun 22 boliger - større carporte - stort udhus - 1½-plan boliger placeres i periferi (ca. 40 % af bebyggelse) Parterne mødes 4. april 2006, med mødeindhold: - måske kun boliger - diverse vedrørende bebyggelsesplan - indklagede tager kontakt til ejendomsmægler om fordeling af boligstørrelser - diverse vedrørende materialer - tidsplan: skitse færdig i løbet af næste uge Parterne mødes 25. april 2006, med mødeindhold: - principiel godkendelse af indretningsplaner og husstørrelser Side 3 af 9

4 - anmodning om diverse forslag til indretning af bolig i 1½-plan - gennemgang af beliggenhedsplan, enkelte justeringer med hensyn til husstørrelser for opdeling i 2 etaper - tidsplan: facader og justeret beliggenhedsplan forevises indklagede primo uge 18 [primo maj 2006] Parterne samt ejendomsmægler fra Nybolig mødes 18. maj 2006, med mødeindhold: - situationsplan principielt godkendt - lokalplan godkendes 15. juni - markedsføring indledes 15. august - diverse vedrørende indretning - diverse vedrørende markedsføringsmateriale aftales direkte mellem ejendomsmægler og klager - indklagede forbereder principiel myndighedsgodkendelse - oplysning om ingeniørrådgiver, indklagede formidler kontakt - tidsplan: detailtegninger/udbudsprojekt skal være færdigt ca. 1. august Parterne samt ejendomsmægler fra Nybolig mødes 19. maj 2006 til andet projekteringsmøde, med mødeindhold: - principiel godkendelse af senest udarbejdede bebyggelsesplan med 22 boliger - 8 stk. 1½-plan ca. 145 m 2-8 stk. 1-plan ca. 121m 2-6 stk. 1-plan ca. 96 m 2 - carport med udhus i alt ca. 23 m 2 /bolig - færdiggørelse af situationsplan med alle relevante oplysninger hurtigst muligt - diverse vedrørende udarbejdelse af alternative indretningsplaner - alternative indretningsplaner skal ikke indgå i officielt markedsføringsmateriale - overensstemmelse mellem viste inventargenstande og den hos valgt køkkenleverandør udarbejdede prisliste vedrørende til-/fravalg - markedsføring omkring 15. august 2006, forventeligt samtidig med endelig godkendelse af lokalplan, nødvendigt materiale udarbejdes af klager i samarbejde med ejendomsmægler - oplysning om de til projektet knyttede øvrige rådgivere omfattende ingeniør og landskabsarkitekt - indklagede formidler kontakten mellem de forskellige rådgivere og det anbefales, at der indkaldes til et koordinerende møde om opgavens løsning - tidsplan: indklagede oplyser, at af hensyn til troværdig markedsføring og styrbar procedure vedrørende køberes tilvalg af boligudstyr mv., ønskes detailprojekt udarbejdet så betids, at tilbudsindhentning kan gennemføres og afsluttes samtidig med igangsætning af markedsføring i august 2006; arkitekt blev derfor anmodet om igangsætning af detailprojekteringen Parterne mødes 11. juni 2006 til tredje projekteringsmøde med mødeindhold: - referat af forrige projekteringsmøde godkendt Side 4 af 9

5 - revideret bebyggelsesplan udleveret til indklagede, der ansøger om principiel godkendelse hos bygningsmyndighed - facader og gavle for 3 aftalte boligtyper forelagt og i princippet godkendt - klager udarbejder udkast til materialebeskrivelse, der fremsendes ejendomsmægler for viderebearbejdning - reviderede tegninger fremsendes ejendomsmægler, med henblik på tilrettelæggelse af den i forrige referat aftalte markedsføringsplan - byggeriet opdeles i 2 etaper med 12 boliger i 1. etape og 10 boliger i 2. etape - der har været afholdt licitation for byggemodning med acceptabelt tilbud fra lokal entreprenør - indklagede formidler kontakt til øvrige rådgivere og der indkaldes til koordinerende møde om opgavens løsning - indklagede oplyser, at bygherre bliver xxxxxxxxxxxx - udkast til arkitekthonorar drøftet og honorarprocent fastlagt som procentdel af byggeudgift - det blev aftalt at nedsætte det samlede arkitekthonorar fra 1,63 % til 1,50 % af den honorarberettigede byggeudgift og der skal fremsendes ny honoraraftale - det aftales, at klager fremsender ny honoraraftale til indklagede - det blev aftalt at udarbejde projekt og byggeandragende for 1. etape - tidsplan: oprindelig aftalt tidsplan med start af markedsføring primo august 2006 og udbud i hovedentreprise ultimo august 2006 fastholdes; opstart af byggemodning i løbet af efteråret og egentlig byggestart omkring oktober/november 2006 afhængigt af salg, med påregnet indflytning 1. etape efter sommerferien 2007 Ved klagers brev af 7. august 2006 til indklagede, henvises til tidligere skrivelse af 17. juli 2006 og det oplyses, at jf. aftale på møde 11. juni 2006 er hen over sommeren udført en stor del af detailprojektet, men der savnes dialog med ingeniør, hvilket er nødvendigt for overholdelse af aftalt tidsplan. Klager mødes 26. september 2006 med ejendomsmægler og xxxxxxxxxxxxx/xxx, med mødeindhold: - xxxxxxxxxxxxx/xxx har overtaget projektet incl. projekteringsaftale - diverse bemærkninger til materialer og bygningsindhold - markedsføring: status medio oktober - færdigprojektering formentlig først efter jul Ved af 27. september 2006 fremsender klager til ejendomsmægler diverse reviderede boligplaner og opstalter, revideret i henhold til aftale på mødet den 26. september Ved af 25. oktober 2006 fremsender klager til ejendomsmægler situationsplan med husnumre samt tegning/situationsplan for viderebehandling. Underskrevet aftale mellem klager og indklagede, dateret 23. november 2006, omfattende teknisk rådgivning og bistand vedrørende projektering af 22 andelsboliger i xxxxxxx, hvoraf det fremgår: Side 5 af 9

6 - arkitekthonorar kr ,00 - energirammeberegning kr ,00 - udlæg (udbud) ca. kr ,00 (reproduktion) Det fremgår endvidere, at honoraret er beregnet som 1,50 % af den honorarberettigede byggeudgift, som er estimeret til kr ,00 excl. moms og excl. byggemodning. Ovennævnte honorar svarer til kr. 138,00 pr. m 2 beboelse. Honoraret forudsætter kontinuerlig projektering, dvs. færdigprojektering af samtlige 22 boliger. Såfremt projektering skal opdeles i 2 etaper, tillægges 10 %. Alle beløb er excl. moms. Klager fremsender 9. oktober 2008 til indklagede, faktura nr vedrørende á conto arkitekthonorar for teknisk rådgivning og bistand i perioden primo ultimo 2006, omfattende udarbejdelse af bebyggelsesforslag, ansøgning om principiel godkendelse hos bygningsmyndighed, udarbejdelse af markedsføringsmateriale samt udarbejdelse af forprojekt mv., i alt kr ,00 excl. moms, svarende til kr ,00 incl. moms. Klager fremsender til indklagede betalingspåmindelser nr. 1 og 2 henholdsvis 30. oktober og 12. november 2008 vedrørende faktura nr Klager fremsender 4. december i fortsættelse af møde mellem parterne den 28. november redegørelse vedrørende den præsterede tekniske rådgivning og bistand. Klager oplyser i redegørelsen, at der ud over fremsendt faktura nr resterer betaling af ca. kr ,00, der vil blive udfaktureret i 1. kvartal Klager fremsender 6. januar 2009 til indklagede, faktura nr af vedrørende á conto arkitekthonorar for teknisk rådgivning og bistand i perioden primo ultimo 2006, omfattende udarbejdelse af bebyggelsesforslag, ansøgning om principiel godkendelse hos bygningsmyndighed, udarbejdelse af markedsføringsmateriale samt udarbejdelse af forprojekt mv., i alt kr ,00 excl. moms, svarende til kr ,00 incl. moms. Klager fremsender til indklagede betalingspåmindelse nr. 3 den 6. januar 2009 vedrørende faktura nr Indklagedes advokat gør i brev af 16. januar 2009 indsigelse over det af klager opgjorte honorarforbrug for den præsterede tekniske rådgivning og bistand, og afregner med kr ,00 excl. moms, svarende til kr ,00 incl. moms. Det fremgår, at afregningen modsvarer et tidsforbrug på 62½ time, hvilket efter indklagedes opfattelse rigeligt må dække det i sagen anvendte tidsforbrug. Ved indklagedes advokats brev af 2. marts 2009 oplyses, at indklagede ikke ønsker at udnytte klagers arbejdskraft yderligere. På forespørgsel oplyses af parterne ved fremmødet: - at klager er medlem af Danske Arkitektvirksomheder Side 6 af 9

7 - at indklagede driver en tømrervirksomhed og et ejendomsselskab - at det er første gang indklagede fungerer som bygherre - at indklagede ikke havde til hensigt at forestå byggeriet af andelsboligerne, men alene de inden for lokalplanen angivne parcelhuse - at indklagedes intention fra sagens start, var salg af projektet til en investor, efter projektsalg af andelsboligerne - at indklagede har modtaget dispositionsforslag udarbejdet af klager - at indklagede bekræfter, at salgsmateriale er udarbejdet på grundlag af det af klager udarbejdede dispositionsforslag - at indklagede bekræfter, at salgsprospektets materialebeskrivelse er skrevet på grundlag af det af klager udarbejdede oplæg - at indklagede ikke erindrer modtagelse af de i sagen anførte referater fra projekteringsmøder - at klager ikke kan dokumentere fremsendelse af referater til indklagede - at klagers håndskrevne referater er at betragte som interne notater, udarbejdet efter spontant afholdte møder, hvor indklagede uanmeldt mødte op på tegnestuen - at klager ikke kan dokumentere indklagedes formelle godkendelse af projektforslag inden detailprojektering igangsættes - at indklagede uden forbehold - og mod sædvane uden at have rådført sig med sin advokat - underskriver honoraraftalen 23. november at indklagede bekræfter, at han ikke ønsker det af klager udarbejdede projektmateriale fremlagt for Rets- og Responsumudvalget Rets- og Responsumudvalgets vurdering Rets- og Responsumudvalget har i sin vurdering af sagen hæftet sig ved: - at klager er medlem af Danske Ark - at indklagede driver en tømrervirksomhed og et ejendomsselskab og således må forudsættes at have et vist kendskab til en byggeproces, hvilket i øvrigt også fremgår af det i sagen fremlagte materiale - at ABR 89 er gjort gældende i rådgiveraftalen - at klager ikke - jf. god arkitektskik - i aftaleudkast fordeler det stipulerede honorar på de i sagen aftalte faser, således at indklagede umiddelbart kunne aflæse honorarforbruget i forhold til den på projekteringsmøderne mellem parterne aftalte fremdrift i sagen - at klager ikke - jf. sædvane - løbende i rådgivningen fakturerer i forhold til projekteringens fremdrift - at klager ikke - jf. sædvane og god arkitektskik - løbende i rådgivningsforløbet orienterer indklagede om honorarforbrug - at indklagede har modtaget og godkendt dispositionsforslag udarbejdet af klager - at indklagede har bekræftet, at salgsmaterialet er udarbejdet på grundlag af det af klager udarbejdede dispositionsforslag Side 7 af 9

8 - at indklagede har bekræftet, at salgsprospektets materialebeskrivelse er skrevet på grundlag af det af klager udarbejdede oplæg - at indklagede - trods uden erindring om modtagelse af mødereferater - efter Rets- og Responsumudvalgets opfattelse er gjort bekendt med det på møderne aftalte, og aktivt har deltaget i den løbende beslutning vedrørende projekteringens fremdrift - at klager ikke har løbende har sikret en formel godkendelse af projekteringsfaserne efter dispositionsforslag, som grundlag for udarbejdelse af efterfølgende fase - at klager - trods vanskelighed med formelt at få tilknyttet projektet en ingeniør - uhindret fortsætter projekteringen - at klagers faktura er baseret på forbrugt tid, og ikke på projektets stade i forhold til de i rådgiveraftalen anførte faser og tilhørende honorar - at indklagede - med sin professionelle baggrund - uden forbehold underskriver honoraraftalen 23. november 2006, efter fremsendelse af udkastet i juni måned og ca. 3 måneder efter at projektet jf. bestemmelse i aftalen skulle have været færdigprojekteret - at indklagede - med sin professionelle baggrund - ikke aktivt (skriftligt) stopper sagen tidligere end 02. marts ooo På grundlag af det fremlagte materiale og det ved fremmødet af parterne oplyste, afsiger Rets-og Responsumudvalget følgende KENDELSE Den af klager, Arkitektfirmaet xxxxxxxxxxxxxxx, præsterede tekniske rådgivning og bistand i forbindelse med udarbejdelse af et projekt for andelsboliger, beliggende ved xxxxxxxxxxxx, ansættes til i alt kr ,00 excl. moms til fuld og endelig afregning. Heraf har indklagede, xxxxxxxxxxxxxx, betalt kr ,00 excl. moms. Indklagede, xxxxxxxxxxxxxx, betaler til Arkitektfirmaet xxxxxxxxxxxxxx inden 4 uger fra dato kr ,00 excl. moms, svarende til kr incl. moms. xxxxxxxxxxxxxxx betaler inden 4 uger kr ,00 excl. moms til Akademisk Arkitektforening, i salær for sagens behandling iht. vedlagte nota nr. xxxxx. xxxxxxxxxxxxx betaler inden 4 uger kr ,00 excl. moms til Akademisk Arkitektforening, i salær for sagens behandling iht. vedlagte nota nr. xxxxx. Side 8 af 9

9 Nærværende kendelse kan inden for en frist på 4 uger ankes til Byggeriets Voldgiftsret. P.U.V Poul Jorsal Leder Bodil Krohn Hansen Sekretær Side 9 af 9

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Med brev

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Honorar ombygning af xxxxxxxxxx til ferielejlighed xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere