Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront"

Transkript

1 Frederiksberg 1. august 2014 Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Nærværende notat er udarbejdet efter henvendelse fra ejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen har ønsket svar på følgende: - Hvad siger lovgivningen omkring ejerforeninger som indeholder en andelsboligforening, og hvordan er reglerne for stemmeafgivning ved generalforsamling i sådanne foreninger? - Er det muligt at vedtage at andelsboligforeningens medlemme afgiver deres stemme individuelt på ejerforeningens generalforsamling? Hvis muligt, hvad skal der til? Bestyrelsens henvendelse er afstedkommet af at A/B Essex Waterfront, ved stemmeafgivning under afholdelse af generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront, er repræsenteret ved én person, normalt andelsboligforeningens formand, som på vegne af andelsboligforeningen afgiver stemme. Grundlæggende forudsætninger Ved opslag i BBR kan det konstateres, at ejendommen beliggende Teglholm Tværvej 3-29, 2450 København SV (bygning 1-3), matr. nr. 363 Kongens Enghave, København, er opført i år 2004 og omfatter i alt 151 beboelseslejligheder. Tinglysningsmæssigt omfatter ejendommen 125 ejerlejligheder, hvilket svarer til antallet af ejerlejlighedsejere i foreningen. De 124 ejere har hver sin ejerlejlighed, med et samlet tinglyst fordelingstal på 9.763/ Den sidste ejerlejlighed tilhører A/B Essex Waterfront, og har et tinglyst fordelingstal på 1.659/ Andelsboligforeningens ejerlejlighed består af 27 andelsboliger, som ikke er selvstændigt matrikuleret. BOELSKIFTE ADVOKATER A/S CVR NR

2 Lovgivning Opdeling med ejerlejligheder og andelsboliger under samme tag er ikke ukendt. Denne etableringsform har sin udbredelse flere steder i den nye boligmasse, men også i den ældre boligmasse har kombinationen af ejerboliger og andelsboliger været anvendt i særlige situationer. Ofte er konstruktionen så etableret senere f.eks. i forbindelse med udvidelse i tagetagen eller nybyggeri/tilbygning. Lovgivningsmæssigt har det ingen betydning at denne opdeling er anvendt. Ejerlejligheder er fortsat underlagt ejerlejlighedsloven, ligesom andelsboliger fortsat er underlagt reglerne på andelsboligområdet. Herefter er udgangspunktet at normalvedtægten for ejerforeninger er gældende, med mindre ejerforeningen individuelt har oprettet en vedtægt. I ejerlejlighedslovens forstand er det andelsboligforeningen (den juridiske person) som er ejer. Dette ejerskab er sammenligneligt med en fysiske personers rettigheder. Som juridisk person har andelsboligforeningen altså samme rettigheder som de øvrige ejere fysiske/juridiske i ejerkredsen. Det er derfor også rigtigt, at andelsboligforeningen er repræsenteret ved den/dem som tegner andelsboligforeningen. Den klare forskel mellem ejerlejligheder og andelsboliger er den genstand som bliver lovreguleret. Karakteristisk for ejerlejligheder er, at der sker en deling af selve genstanden, den faste ejendom. En ejerlejlighedsejendom er opdelt i lejligheder, der hver for sig ejes særskilt. Den opdeling som er sket, er dog ikke fuldstændig. Det er kun lejlighederne som udlægges som særejendom, mens grunden, fælleslokaler m.v., betragters som sameje mellem ejerne. Den faste ejendom i andelsboligforeninger er ikke opdelt i lejligheder, og medlemmerne ejer ikke en lejlighed, men alene brugsret til en bestemt lejlighed. Andelsboligforeningens ejendom er én ejendom, som andelsboligforeningen ejer. Denne forskel fremgår tydeligt når man ser på ejerkredsen i E/F Teglholmen Waterfront. Der er samlet 125 ejere, og det er de 125 ejere som har stemmeret på generalforsamlingen. Foreningsretten Udover det lovgivningsmæssige, gælder det for både ejerforeninger og andelsboligforeninger, at foreningsretten har stor indvirkning på den individuelle foreningens forhold.

3 Desværre indeholder den danske lovgivning ikke en egentlig foreningslov. Kilden til foreningsretten findes derfor særligt i foreningsvedtægten, i foreningens praksis og det sædvanlige i foreningsforhold. I den forbindelse kan lovregler fra andre områder i en vis udstrækning finde anvendelse, og ofte henvises til forholdets art og almindelige retsgrundsætninger. Vedtægterne for E/F Teglholmen Waterfront De oprindelige vedtægter for ejerforeningen ses at være tinglyst i oktober måned 2004, og er ændret et antal gange siden. Ændringen ses dog ikke at have betydning for vurderingen af nærværende spørgsmål, da formuleringen af 3 og 6-9 er uændret. Fordelingstal Det følger af ejerforeningens 3, at medlemmerne er berettiget og forpligtet overfor ejerforeningen i forhold til de tinglyste fordelingstal for ejerlejlighederne i de to medlemmers respektive foreninger. Det er ikke udelukket at formuleringen af bestemmelsen i 3, særligt når der ses på ovenstående understregning, sprogligt kan medvirke til tvivl om andelshavernes stilling i ejerforeningen, herunder specifikt ved afgivelse af stemmer på generalforsamlinger. Sammenholdes formuleringen med foreningens formål i 2 samt den tinglyste opgørelse af fordelingstal, kan der dog ikke være tvivl. Andelsboligforeningen er ejer, og det er derfor også andelsboligforeningen som skal være repræsenteret på generalforsamlinger. I følge andelsboligforeningen vedtægter er det andelsboligforeningens formand og eet andet bestyrelsesmedlem, som tegner foreningen. Endvidere fremgår det klart af andelsboligforeningens vedtægter, at hver andel har én stemme. Der anvendes altså ikke differentieret stemmefordeling i andelsboligforeningen. Allerede af den grund vil de enkelte andelshavere ikke have mulighed for at afgive stemme efter fordelingstal på generalforsamlinger i ejerforeningen. Det ville stride mod andelsboligforeningens vedtægter. Skulle andelshaverne være berettiget til at afgive stemme efter fordelingstal i regi af ejerforeningen, ville det ikke kun være en fravigelse af vedtægterne for andelsboligforeningen, det vil også være en fravigelse af en meget lang og klar praksis indenfor andelsboligområdet. Udgangspunktet er, at hver andel giver én stemme.

4 Ejerlejlighedslovens 2, stk.4. Bestemmelsen angår forbud mod deltagelse i afstemning i en ejerforeningen for ejerlejligheder der er genudlejet efter udgangen af Bestemmelsen har ikke sin relevans overfor A/B Essex Waterfront, da de kun er ejer af én ejerlejlighed i tinglysningsmæssig forstand. Quorum regler Det følger af vedtægterne 6, at beslutninger på generalforsamlingen træffes ved flertal efter fordelingstal. Reglen må uden tvivl forstås således, at simpelt flertal efter fremmødt fordelingstal er udgangspunktet ved afstemninger på generalforsamlinger. Kvalificeret flertal skal opnås når beslutninger træffes om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør, eller om salg af væsentlige dele af disse, eller om vedtægtsændringer. A/B Essex Waterfront råder over et fordelingstal på 1.659/ Det svarer til ca. 14,5% af det samlede fordelingstal. Andelsboligforeningen besidder således ikke et fordelingstal, som alene kan gennemtrumfe forhold af væsentlig betydning for ejerforeningen. Her tænker jeg på vedtagelse af forslag, som kræver kvalificeret 2/3 flertal. Det er selvfølgelig klart at andelsboligforeningen råder over et stort fordelingstal, således at hvis der på en generalforsamling kun møder ejere frem, svarende til et fordelingstal på mindre end 14,5%, så kan andelsboligforeningen have en afgørende stemme ved simpelt flertal. Konklusion Lovgivningsmæssigt er der ikke taget højde for ejerlejligheder med andelsboligforeningen som en del af ejerkredsen. Men som ejerlejlighedsloven og tinglysningssystemet er opbygget, er det heller ikke nødvendigt. Når det drejer sig om ejerskabet til ejerlejligheder vil det fremgå af tingbogen hvem der er tilskødet som ejer. I E/F Teglholmen Waterfront er det A/B Essex Waterfront som er ejer af én ejerlejlighed indeholdende 27 andelsboliger. Med hensyn til stemmeafgivelse i ejerforeninger vil dette klart fremgå af foreningens individuelle vedtægt. Er en sådan ikke vedtaget, gælder normalvedtægten. I vedtægten for E/F Teglholmen Waterfront afgives der stemme efter fordelingstal fra de til en hver tid værende tinglyste ejere. Det er altså andelsboligforeningen som afgiver stemme. Med hensyn til stemmeafgivelse fra andelshavere på ejerforeningens generalforsamling vil det ikke være lovligt. De 27 andelsboliger som A/B Essex Waterfront ejer, er matrikulært ikke tildelt fordelingstal, hvorfor der ikke er et fordelingstal at stemme efter. Derudover vil det stride mod andelsboligforeningens vedtægter såfremt andelshaverne kunne afgive differentieret stemme, da

5 udgangspunktet i andelsboligforeningens vedtægt er en stemme pr. andel. Hvis der i ejerforeningen skulle afgives stemme efter fordelingstal ville det kræve en udmatrikulering af hver enkelt andelsbolig. Dette åbner dog nogle helt andre problemstillinger som dog ikke er relevant for nærværende spørgsmål. Det er min klare opfattelse, at bestyrelsen i E/F Teglholmen Waterfront ved generalforsamlinger anvender den korrekte fremgangsmåde, når man ved stemmeafgivelse lader andelsboligforeningen være repræsenteret ved én person som stemmeafgiver efter det tinglyste fordelingstal. Som en sidste ting skal det bemærkes, at alle beboere herunder også andelshavere jf. vedtægten har ret til at få et emne behandlet på dagsorden. Det betyder derfor også, at andelshavere skal indkaldes og har ret til at tage ordet på generalforsamlingen. Men når det kommer til afstemning, er det alene ejerne som har stemmeret. Af den grund er det også hensigtsmæssigt at andelsboligforeningen forinden generalforsamling i ejerforeningen har afklaret hvordan man stiller sig til forslag på dagsordenen, eventuelt på sin egen generalforsamling. Jacob Glistrup advokat

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986.

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Broparken af 1986 Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. 1.2 Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. Formål 2. 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere