Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Opdaterede retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde 2015. Opdaterede retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse"

Transkript

1 Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde 2015 Opdaterede retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse

2 DVCA S RETNINGSLINJER Det er tilstræbt at give DVCA s retningslinjer den grad af fleksibilitet, som er nødvendig for, at de kan anvendes i den verden, som kapitalfonde og deres virksomheder befinder sig i, og som er præget af en løbende ændring af vilkår og forventninger. Ole Steen Andersen, Formand, DVCA Redaktion: DVCA og Deloitte Design: Mette Friis-Mikkelsen

3 INDHOLD XXXXX Indhold 4 Forord 5 I. Væsentlige ændringer, ikrafttræden og omfang 5 Væsentlige ændringer i retningslinjerne 6 Ikrafttræden 6 Hvilke kapitalfonde og virksomheder er omfattet? 7 II. Aktivt ejerskab i kapitalfonde 8 III. Retningslinjer på fondsniveau (gældende fra ) 8 1 Danske kapitalfonde bør offentliggør følgende forhold på hjemmesiden: Forhold vedr. Managementselskabet 9 2 Indrapportering til DVCA 9 3 Rapportering til limited partners 10 4 Krav til kommunikation i forbindelse med kapitalfondens køb og salg 10 5 Kapitalfondes relation til industrielt netværk 11 IV. Anbefalinger for god selskabsledelse i kapitalfondsejede virksomheder 11 1 Information i årsrapporten 11 2 Bestyrelsens opgaver og ansvar 11 3 Ledelsesudvalg 12 4 Risikostyring og interne kontroller 12 Sammenligning med de børsnoterede virksomheder 13 V. Retningslinjernes forhold til FAIF loven 13 Oplysninger til investorer 14 Oplysninger til Finanstilsynet 15 Oplysninger til medarbejdere i porteføljevirksomheder ved entry 16 VI. Rapportering fra DVCA 17 Bilag A Fonde omfattet af DVCA s retningslinjer AKTIVT EJERSKAB OG ÅBENHED I KAPITALFONDE I

4 FORORD DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde i Danmark Retningslinjerne forholder sig til både virksomhedsniveau og kapitalfondsniveau. Derudover berøres DVCA s kommunikation på brancheniveau. Det er tilstræbt at give DVCA s retningslinjer den grad af fleksibilitet, som er nødvendig for, at de kan anvendes i den verden, som kapitalfonde og deres virksomheder befinder sig i, og som er præget af en løbende ændring af vilkår og forventninger. Det er derfor hensigten, at der løbende tages bestik af behovet for at revidere retningslinjerne. Retningslinjerne tager højde for den forskellighed, der er blandt kapitalfondene og deres virksomheder, og som indebærer, at der kan være forskel på god selskabsledelse og den måde, det aktive ejerskab udøves på. Det er efter DVCA s opfattelse ikke muligt eller ønskeligt med specifik og detaljeret lovgivning på dette område. Anvendelsen af retningslinjerne kædet sammen med et comply or explain -princip ( følg eller forklar -princip) frem for lovgivning tager udgangspunkt i den ansvarlighed, der udvises fra kapitalfondenes side. I selvreguleringstilgangen er der således indbygget en forventning om, at kapitalfondene som udgangspunkt følger disse retningslinjer, og at de er et velegnet instrument til at øge det generelle informationsniveau. Det skyldes først og fremmest, at selvregulering i høj grad bygger på værdier, der er accepteret af et bredt flertal af aktørerne. Fonde eller virksomheder er imidlertid ikke ens, hvorfor der er behov for en vis fleksibilitet og rummelighed. Målgruppen for disse retningslinjer er først og fremmest kapitalfonde, der opererer i Danmark, og de virksomheder, som de har investeret i. Retningslinjerne forventes tillige at have interesse for investorerne i fondene samt ansatte, kreditorer, rådgivere og offentlige myndigheder. Herudover kan den brede offentlighed have en interesse i at få indsigt i, hvordan kapitalfonde arbejder. Som medlem af DVCA forventes kapitalfonde og deres tilhørende virksomheder, der opfylder de nedenfor angivne krav, at følge disse retningslinjer ud fra comply or explain- princippet. Det betyder, at disse fonde og deres virksomheder som udgangspunkt forventes at følge retningslinjerne. Hvis en fond eller virksomhed ikke følger retningslinjerne, skal der redegøres for årsagen hertil. DVCA ønsker, at disse retningslinjer skal være et praktisk anvendeligt værktøj. Derfor vil DVCA altid indlede en dialog med fonde og fondsejede virksomheder, som må formodes at falde ind under disse retningslinjer. Den følgende afgrænsning skal derfor ses som en overordnet rettesnor ved stillingtagen til, hvilke fonde og virksomheder der er omfattet af retningslinjerne. DVCA opfordrer også andre aktører, der opererer som kapitalfonde, og som ikke umiddelbart falder ind under definitionen, til at tilslutte sig retningslinjerne. Ole Steen Andersen Formand, DVCA 4 AKTIVT EJERSKAB OG ÅBENHED I KAPITALFONDE I 2015

5 I. VÆSENTLIGE ÆNDRINGER, IKRAFTTRÆDEN OG OMFANG I. Væsentlige ændringer, ikrafttræden og omfang Væsentlige ændringer i retningslinjerne Helt i overensstemmelse med DVCA s løfte om løbende at revidere foreningens retningslinjer vedrørende aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde, har DVCA s kapitalfondsudvalg og formandskab i 2015 foretaget en revision af retningslinjerne. De nye retningslinjer afspejler de seneste opdateringer i relevant lovgivning samt de ændringer, der er foretaget for de børsnoterede virksomheder af Komitéen for god Selskabsledelse i børsnoterede virksomheder. Herudover har DVCA også haft specielt fokus på risikostyring og åbenhed i tråd med de krav, som det omkringliggende samfund stiller til kapitalfonde og deres porteføljevirksomheder. Ligesom DVCA i år har formuleret, hvordan foreningen oplever kapitalfondenes aktive ejerskab med deres porteføljeselskaber. De vigtigste ændringer er: En aktiv stillingtagen til retningslinjerne for de børsnoterede virksomheder og implementering i foreningens retningslinjer, hvor disse findes relevante. Foreningens holdning til de børsnoterede retningslinjer findes på Opstramninger på retningslinjerne vedrørende risikostyring, bl.a. anbefales det, at bestyrelsen at beslutter, hvorvidt der skal etableres en whistleblower-ordning med henblik på at give mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom. Udvidet åbenhed i forhold til oplistning af den enkelte investeringsfonds investorer og mulighed for at downloade investeringsfondens årsrapport. DVCA vil, såfremt behovet opstår, revidere retningslinjerne. Historisk har dette behov vist sig at opstå hvert 3-4 år. AKTIVT EJERSKAB OG ÅBENHED I KAPITALFONDE I

6 I. VÆSENTLIGE ÆNDRINGER, IKRAFTTRÆDEN OG OMFANG Ikrafttræden De opdaterede retningslinjer træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2015 eller senere. Indtil disse retningslinjer er fuldt indfaset, forbliver de retningslinjer, der blev offentliggjort af DVCA i juni 2011, i kraft. Hvilke kapitalfonde og virksomheder er omfattet? En kapitalfond er omfattet af disse retningslinjer, hvis (alle krav skal opfyldes): Mananagementselskabet er medlem af DVCA. Har kapitaltilsagn på mindst 500 mio. kr. (opgjort som det samlede tilsagn for alle fonde, der ledes af et givet managementselskab), og som investerer direkte i virksomheder. Har en selskabskonstruktion, hvor en eller flere investorer (Limited Partners) indgår. Hvor de væsentligste aktiviteter foregår i Danmark. Som hovedregel foretager majoritetsinvesteringer. Managementselskaber, der er medlem af DVCA, hvis ultimative moderselskab er hjemmehørende i et andet land end Danmark, kan dermed ikke fuldt ud forpligtes til at leve op til DVCA s retningslinjer, da de kan være underlagt andre retningslinjer, som gælder der, hvor fonden er registreret. For den del af de udenlandske kapitalfondes aktiviteter, der kan henføres til danske investeringer, er de på linje med de danske kapitalfonde omfattet af retningslinjerne i kapitel III, afsnit 2-5. En kapitalfondsejet virksomhed omfattet af disse retningslinjer er en dansk virksomhed (hvor det ultimative moderselskab er dansk), der: Er kontrolleret af en eller flere danske eller udenlandske kapitalfonde, som er medlem af DVCA (uanset om disse fonde er omfattet af retningslinjerne eller ej jf. ovenfor). Som minimum har en størrelse, der medfører en klassificering som en stor klasse C-virksomhed i henhold til den danske årsregnskabslov. Grænserne for en stor klasse C-virksomhed er pr. 1. januar 2015: Omsætning større end 286 mio. kr. Balancesum større end 143 mio. kr. Antal ansatte overstiger 250. I forbindelse med lovforslaget om ændring af årsregnskabsloven, er størrelsesgrænserne ændret. Dette træder i kraft for regnskabsår der starter 1. januar 2016, hvorfor grænserne for at være omfattet af DVCA s retningslinjer ligeledes tilpasses. Grænserne vil derfor ændres således, at en stor klasse C-virksomhed pr. 1.januar 2016 vil være: Omsætning større end 313 mio. kr. Balancesum større end 156 mio. kr. Antal ansatte overstiger AKTIVT EJERSKAB OG ÅBENHED I KAPITALFONDE I 2015

7 II. AKTIVT EJERSKAB I KAPITALFONDE II. Aktivt ejerskab i kapitalfonde Aktivt ejerskab betyder, at fonden - som ejer - samarbejder med virksomhedens bestyrelse og ledelse om at udvikle virksomheden. Kapitalfonden udøver aktivt ejerskab på vegne af sine bagvedliggende investorer for at øge værdien af virksomheden og dermed skabe et konkurrencedygtigt afkast til investorerne. Kapitalfonden erhverver normalt aktiemajoriteten i de virksomheder, de investerer i, for derigennem at opnå kontrol med de strategiske beslutninger. Det aktive ejerskab udøves herefter normalt ved hjælp af en enkel governancestruktur, der typisk inkluderer kapitalfonden, bestyrelsen og ledelsen, jf. nedenstående figur: Den aktive ejerskabsmodel Bestyrelse Den ledelsesmæssige struktur i den kapitalfondsejede virksomhed Kapitalfond Ledelse Det er afgørende for kapitalfonden at inddrage ledelsen i et medejerskab, for dermed at skabe alignment of interest. Dette sikres ved, at ledelsen i virksomhederne og ansatte i managementselskabet medinvesterer i et incitamentsprogram, der skal følge værdiskabelsen og dermed det afkast, der skabes til investorerne. Erfaringer viser, at det giver det bedste fundament for værdiskabelse. Ejertiden er afgrænset til normalt mellem 3 og 7 år, hvor værdiskabelsen skal finde sted. Det skaber en sense of urgency hos de involverede parter ledelse, bestyrelse og kapitalfond. For at udnytte tiden så effektivt som muligt, lægges der en udviklingsplan for virksomheden, der indeholder tiltag, der kan sikre ejerne et konkurrencedygtigt afkast. Planen udvikles i et tæt samspil mellem kapitalfonden, bestyrelsen og ledelsen. Som et led i det aktive ejerskab opretholder kapitalfonden et tilstrækkeligt kapitalberedskab, så der kan investeres i takt med virksomhedens investeringsbehov. Tilsvarende tilpasses virksomhedens kapitalstruktur, således at overskydende kapital kan returneres til investorerne. AKTIVT EJERSKAB OG ÅBENHED I KAPITALFONDE I

8 III. RETNINGSLINJER PÅ FONDSNIVEAU (GÆLDENDE FRA ) III. Retningslinjer på fondsniveau (gældende fra ) Disse retningslinjer gælder på kapitalfondsniveau, som omfatter følgende aktører: 1 Managementselskabet 2 Investeringsfonden (typisk etableret som kommanditselskab) 3 Komplementaren for investeringsfonden (typisk etableret som ApS eller erhvervsdrivende fond) 1 Danske kapitalfonde bør offentliggør følgende forhold på hjemmesiden: Forhold vedr. Managementselskabet 1 Bekræftelse af at kapitalfonden som helhed efterlever DVCA s retningslinjer på kapitalfondsniveau enten i form af comply eller explain. En evt. afvigelse skal begrundes. 2 Beskrivelse af managementselskabets historie, antal investeringsfonde under forvaltning, summen af kapitaltilsagn i aktive investeringsfonde. 3 Beskrivelse af managementselskabets team opdelt på investeringsteam, risikostyring, administration mv. Hvis selskabet har en bestyrelse skal medlemmernes navn og stilling fremgå. 4 Oplysning om managementselskabets status under Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde, herunder om selskabet har: Tilladelse og fuld omfattet af FAIF-loven og tilsyn Registrering - og kun begrænset omfattet af FAIF-loven 5 Overordnet beskrivelse af managementselskabets arbejdsmetoder i forhold til opkøb og udvikling af virksomheder. 6 Overordnet beskrivelse af managementselskabets investeringspolitikker i forhold til CSR og etik. Beskrivelsen kan være en henvisning til efterlevelse af Global Compact, PRI el.lign. 7 Tilgængelig pressekontakt hos managementselskabet. 8 Mulighed for at downloade managementselskabets regnskab. Forhold vedrørende investeringsfonden: 9 Oplistning af investeringskriterier i den enkelte investeringsfond, herunder blandt andet: a Geografiske fokusområde b Størrelsesniveauet af virksomheder i investeringsfokus målt på Enterprise Value 10 Oplistning af navnene på investorerne i den enkelte investeringsfond samt den procentvise fordeling af investorer på type og land. Opdelingen kunne med fordel være: Danske pensionsselskaber Øvrige danske finansielle investorer Danske familiefond/-formuer Øvrige danske investorer Udenlandske finansielle investorer Øvrige udenlandske investorer 8 AKTIVT EJERSKAB OG ÅBENHED I KAPITALFONDE I 2015

9 III. RETNINGSLINJER PÅ FONDSNIVEAU (GÆLDENDE FRA ) 11 Beskrivelse af medinvesterings-programmet (herunder carried interest) for den enkelte investeringsfond, hvis det afviger væsentligt fra det markedskonforme. 12 Oplistning om den enkelte investeringsfond er omfattet af FAIF-loven og dermed bl.a. har en depositar tilknyttet. 13 Mulighed for at downloade årsrapporten for den enkelte investeringsfond på hjemmesiden Forhold vedrørende porteføljevirksomhederne: 14 Beskrivelse af den enkelte investeringsfonds porteføljevirksomheder med angivelse af: Geografisk placering af hovedkontor Branche (Industri, Service, Teknologi, IT, Detail etc.) Ansvarlig investeringspartner hos managementselskabet og henvisning til virksomheders hjemmeside. Årlig redegørelse på overordnet niveau om udviklingen i det enkelte porteføljeselskaber, suppleret med nøgletal for virksomheden 15 Mulighed for at downloade en årsrapport fra porteføljeselskaberne (eventuelt som et link til porteføljeselskabets hjemmeside). 2 Indrapportering til DVCA Indrapportering omkring rejst kapital pr. investeringsfond samt størrelsen af virksomheder i investeringsfokus målt på Enterprise Value. Indrapportering om køb og salg af virksomheder med henblik på beregning af afkasttal. 3 Rapportering til limited partners Kapitalfonde ønsker en åben og transparent dialog og rapportering med investorerne i de enkelte investeringsfonde. Den løbende rapportering omfatter blandt andet kvartalvise rapporteringer, hvor fondens investeringer i kapitalandele i virksomheder værdiansættes til aktuelle dagsværdier typisk efter de anerkendt internationale værdiansættelsesprincipper IPEV Valuation Guidelines. Derudover afholdes typisk minimum et årligt investormøde. AKTIVT EJERSKAB OG ÅBENHED I KAPITALFONDE I

10 III. RETNINGSLINJER PÅ FONDSNIVEAU (GÆLDENDE FRA ) 4 Krav til kommunikation i forbindelse med kapitalfondens køb og salg Kapitalfonde ønsker at kommunikere om køb og salg af virksomheder til alle relevante interessenter; så som virksomhedens kunder, medarbejdere og leverandører, kapitalfondens investorer, samt relevante medier. Kapitalfonde lægger vægt på, at kommunikere åbent om relevante forhold til de relevante interessenter, men gør også opmærksom på, at enkelte forhold omkring køb og salg kan være underlagt fortrolighed, og kan derfor ikke kommunikeres offentligt af hensyn til bl.a. virksomhedens og ejeres virke. 5 Kapitalfondes relation til industrielt netværk Kapitalfonde ønsker ofte at arbejde tæt sammen med erfarne erhvervsfolk i arbejdet med at investere i og videreudvikle virksomheder. Kapitalfonde lægger vægt på, at roller og ansvar mellem kapitalfonde og erfarne erhvervsfolk er klart defineret, således at der ikke opstår habilitetsproblemer i forbindelse med køb og salg af konkrete virksomheder. 10 AKTIVT EJERSKAB OG ÅBENHED I KAPITALFONDE I 2015

11 IV. ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE I KAPITALFONDSEJEDE VIRKSOMHEDER IV. Anbefalinger for god selskabsledelse i kapitalfondsejede virksomheder 1 Information i årsrapporten 1 Det anbefales, at det fremgår af ledelsesberetningen, at aktiemajoriteten i virksomheden ejes af en kapitalfond der er medlem af DVCA og at virksomheden derfor er omfattet af DVCA s retningslinjer. 2 Det anbefales, at der henvises til DVCA s hjemmeside, hvor retningslinjerne kan findes. 3 Det anbefales, at årsrapporten offentliggøres på selskabets hjemmeside umiddelbart efter offentliggørelsen. 4 Det anbefales, at der i ledelsesberetningen redegøres for de særlig finansielle risici, der knytter sig til den valgte kapitalstruktur. 5 Det anbefales, at der i ledelsesberetningen redegøres for udviklingen i antal medarbejdere i løbet af året. Redegørelsen kan med fordel indeholde en talopstilling fra primo og ultimo året opdelt på Danmark og resten af verden. 6 Det anbefales, at der i ledelsesberetningen oplyses om følgende forhold vedrørende medlemmer af bestyrelsen og ejerskab: 1 Hvilken kapitalfond der ejer virksomheden og med hvilken ejerandel 2 Hvem de enkelte medlemmer af bestyrelsen er indstillet af Den pågældendes stilling 4 Den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske virksomheder samt krævende organisationsopgaver 5 Bestyrelsens og direktionens direkte aktiebeholdning som samlede grupper, hvis den overstiger 5 % på balancedagen 6 Tidspunktet for medlemmets indtræden i bestyrelsen 7 Det anbefales, at der i ledelsesberetningen oplyses om virksomhedens interne kontrol- og risiko-styringssystemer vedrørende forretningsmæssige risici. 2 Bestyrelsens opgaver og ansvar 1 Det anbefales, at bestyrelsen årligt gennemgår og godkender retningslinjer for direktionen, og herunder fastlægger krav til direktionens rettidige, pålidelige og tilstrækkelige rapportering til bestyrelsen. 2 Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets samfunds ansvar. 3 Ledelsesudvalg 1 Det anbefales, at bestyrelsen etablerer et revisionsudvalg. 2 Det anbefales, at det ved sammensætningen af revisionsudvalget sikres, at udvalget tilsammen råder over en sådan sagkundskab og erfaring, at det har en AKTIVT EJERSKAB OG ÅBENHED I KAPITALFONDE I

12 IV. ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE I KAPITALFONDSEJEDE VIRKSOMHEDER opdateret indsigt i og erfaring med finansielle forhold samt regnskabs- og revisionsforhold i lignende selskaber. 3 Det anbefales, at revisionsudvalget inden godkendelsen af årsrapporten og anden finansiel rapportering overvåger og rapporterer til det øverste ledelsesorgan om: 1 Regnskabspraksis på de væsentligste områder 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn 3 Transaktioner med nærtstående parter 4 Usikkerheder og risici, herunder også i relation til forventningerne 5 Going concern 4 Det anbefales, at revisionsudvalget: 1 Behandler selskabets risikostyringsprocesser 2 Årligt vurderer behovet for en intern revision eller udvidet controller funktion. 3 Overvåger direktionens opfølgning på den interne revisions el.lign. konklusioner og anbefalinger. 4 Risikostyring og interne kontroller 1 Det anbefales, at direktionen og bestyrelsen mindst en gang årligt identificerer de væsentligste forretningsmæssige risici, der er forbundet med realiseringen af selskabets strategi og overordnede mål, samt risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2 Det anbefales, at direktionen løbende rapporterer til bestyrelsen om udviklingen inden for de væsentlige risikoområder og overholdelsen af eventuelle vedtagne politikker, rammer m.v., med henblik på at bestyrelsen kan følge udviklingen og træffe de nødvendige beslutninger. 3 Det anbefales, at bestyrelsen beslutter, hvorvidt der skal etableres en whistleblowerordning med henblik på at give mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom. Sammenligning med de børsnoterede virksomheder På DVCAs hjemmeside kan ses en gennemgang af DVCAs retningslinjer i forhold til de børsnoterede i Komiteen for god selskabsledelse. 12 AKTIVT EJERSKAB OG ÅBENHED I KAPITALFONDE I 2015

13 V. RETNINGSLINJERNES FORHOLD TIL FAIF LOVEN V. Retningslinjernes forhold til FAIF loven FAIF-Loven (forvaltere af alternative investeringsforvaltere) blev vedtaget af Folketinget i maj 2013 og trådte i kraft den 22. juli Jf. lovens 5 skal virksomheder, der forvalter alternative investeringsfonde, herunder kapital-og venturefonde, enten have tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde eller være registreret hos Finanstilsynet. 1 I det følgende sammenlignes DVCA s retningslinjer op imod de regler, der gælder for forvaltere af alternative investeringsfonde i relation til interessenter (fx Investorer, Finanstilsynet og medarbejdere). Oplysninger til investorer Fem af kravene i DVCA s retningslinjer genfindes i FAIF-loven for så vidt angår oplysningerne, som en kapitalfond skal give til investorerne. Det er vigtigt at notere sig, at fordi oplysninger gives investorerne, så er der ikke nødvendigvis krav om offentliggørelse i loven. Det er alt efter forholdets natur tilfældet i DVCA s retningslinjer DVCA går således videre end lovens krav. De fem krav er: Investeringsstrategi og investeringsmålsætninger. Jf. FAIF-lovens 62, stk. 1, nr. 1 skal en kapitalfond oplyse overfor investorerne om investeringsstrategi og 1 Jf. 6 i loven skal virksomheder, der forvalter en eller flere alternative investeringsfonde, have tilladelse fra Finanstilsynet, såfremt aktiverne i de alternative investeringsfonde, virksomheden forvalter, sammenlagt overstiger: 1) 100 mio. euro eller 2) 500 mio. euro, såfremt virksomheden udelukkende forvalter alternative investeringsfonde, der ikke har gearet sine investeringer på fondsniveau, og ingen investorer i fondene har ret til at blive indløst i en periode på minimum 5 år efter datoen for den oprindelige investering i hver af fondene. AKTIVT EJERSKAB OG ÅBENHED I KAPITALFONDE I

14 V. RETNINGSLINJERNES FORHOLD TIL FAIF LOVEN målsætninger. Dette genfindes i DVCA s retningslinjer, hvor der er krav om oplysning af geografisk fokusområde og niveauet for enterprice-value på den typiske investering. Beskrivelse af de typer aktiver, der investeres i. Jf. FAIF-lovens 62, stk. 1, nr. 3, skal investorerne oplyses om den type af aktiver, der investeres i. Dette krav genfindes i DVCA s retningslinjer, hvor der opstilles krav til en redegørelse for managementselskabets historie. Beskrivelse af arbejdsmetoder. Jf. FAIF-lovens 62, stk. 1, nr. 5, skal investorerne oplyses om den eller de fremgangsmåder, den alternative investeringsfond kan benytte, når den investerer. Dette krav genfindes i DVCA s retningslinjer, hvor der er krav om en overordnet beskrivelse af managementselskabets arbejdsmetoder i forhold til opkøb og udvikling af virksomheder. Beskrivelse af de tætteste samarbejdsrelationer. Jf. FAIF-lovens 62, stk. 1, nr. 12, skal investorerne oplyses depositar, forvalter, revisor etc. Dette krav genfindes delvist i DVCA s retningslinjer, hvor der er krav om identifikation af managementselskabets fonde, og om depositar, hvis managementselskabet er omfattet af reglerne herom. Årsrapport. Jf. FAIF-lovens 62, stk. 1, nr. 20, skal investorerne have tilsendt en årsrapport for den alternative investeringsfond. Dette krav genfindes i DVCA s retningslinjer, der stiller krav om, at denne skal offentliggøres på managementselskabets hjemmeside. Oplysninger til Finanstilsynet Tre af kravene i DVCA s retningslinjer genfindes i FAIF-loven for så vidt angår oplysningerne, som en kapitalfond skal give til Finanstilsynet. Ligesom ovenfor er det vigtigt at notere sig, at DVCA s retningslinjer i langt de fleste tilfælde medfører offentlighed mens oplysninger, der indsendes til Finanstilsynet ikke nødvendigvis offentliggøres. De tre af krav er: Geografisk fokusområde. Jf. FAIF-lovens 67, stk. 1, nr. 1 og 4. FAIF-loven kræver, at Finanstilsynet skal modtage regelmæssige oplysninger om de vigtigste markeder, forvalteren handler på. Jf. DVCA s retningslinjer, så skal der oplyses om fondens geografiske fokusområde og niveauet for enterprice-value på den typiske investering. Forvaltning af fonde. Jf. FAIF-lovens 67, stk. 2, skal Finanstilsynet hvert kvartal have en opgørelse over de alternative investeringsfonde, som forvalteren forvalter. I DVCA s retningslinjer er der krav om oplysninger om antallet af investeringsfonde under forvaltning, samt summen af kapitaltilsagn i aktive investeringsfonde. Organisatorisk opbygning. Jf. FAIF-lovens 11, stk. 4, nr. 3, skal Finanstilsynet i forbindelse med, at en kapitalfond søger om tilladelse oplyse modtage oplysninger forvalterens organisatoriske struktur. Denne forpligtelse genfindes i DVCA s retningslinjer, hvor der er krav om en beskrivelse af managementselskabets team opdelt på investeringsteam, risikostyring, administration m.v. Hvis selskabet har en bestyrelse, skal medlemmernes navn og stilling fremgå. 14 AKTIVT EJERSKAB OG ÅBENHED I KAPITALFONDE I 2015

15 V. RETNINGSLINJERNES FORHOLD TIL FAIF LOVEN Offentliggørelse af årsrapport. Jf. Bekendtgørelse om generelle regler om årsrapport og revision for forvaltere af alternative investeringsfonde, der er udstedt i medfør af FAIF-loven skal managementselskabets årsrapport indsendes til Finanstilsynet, der videresender rapporten til Erhvervsstyrelsen, som offentliggør denne rapport efter deres regler jf. bekendtgørelsens 13. Et tilsvarende krav findes i DVCA s retningslinjer, som stiller krav om offentliggørelse af managementselskabets regnskab. Status i forhold til FAIF-loven. Jf. 5, stk. 2 i FAIF-loven har forvaltere med tilladelse eneret til har eneret til at benytte betegnelsen»forvalter af alternative investeringsfonde«i deres navn. Der er dog ikke krav om, at de skal bruge betegnelsen. I modsætning hertil kræver DVCA s retningslinjer, at managementselskabet skal oplyse på hjemmesiden om managementselskabet har tilladelse eller udelukkende er registreret i Finanstilsynet. Offentliggørelse af porteføljevirksomheders årsrapport. Jf. FAIF-lovens 74 skal managementselskabet sikre, at de ansatte i porteføljeselskabet eller deres repræsentanter modtager årsrapporten. Jf. DVCA s retningslinjer skal porteføljevirksomhedernes årsrapport offentliggøres på kapitalfondens hjemmeside. Oplysninger til medarbejdere i porteføljevirksomheder ved entry Jf. 73 i FAIF-loven skal managementselskabet afgive følgende oplysninger i forbindelse med et opkøb til Finanstilsynet, targetselskabet og targetselskabets ejere og arbejdstagerne: Hvem managementselskabet er Politik for forebyggelse og styring af interessekonflikter mellem managementselskab, den alternative investeringsfond og det unoterede selskab. Politikken for ekstern og intern kommunikation vedrørende targetselskabet, særligt overfor de ansatte. Jf. 73, stk. 4. skal managementselskabet tillige overfor de ansatte give oplysninger om den alternative investeringsfonds hensigt med hensyn til det unoterede selskabs fremtidige virksomhed og de sandsynlige konsekvenser for beskæftigelsen, herunder enhver væsentlig ændring i arbejdsvilkårene. Kredsen der skal oplyses overfor er den samme som ovenstående. I DVCA s retningslinjer er der også krav om orientering i relation til arbejdstagere i forbindelse med entry, idet virksomhedens medearbejdere skal informeres om de nye ejeres planer for virksomheden og de muligheder og konsekvenser, som det nye ejerskab får for medarbejderne. AKTIVT EJERSKAB OG ÅBENHED I KAPITALFONDE I

16 VI. RAPPORTERING FRA DVCA VI. Rapportering fra DVCA For at skabe en bedre forståelsesramme for kapitalfonde er det vigtigt, at branchen selv påtager sig et ansvar for at indsamle og konsolidere data. Disse data skal både komme fra porteføljeselskaber og fra fondene. DVCA udgiver en årlig rapport på baggrund af en række indrapporterede oplysninger fra kapitalfondene og porteføljeselskaberne. I rapporten indgår en overordnet beretning om branchens udviklingstrends og en beretning fra DVCA s komite for god selskabsledelse. I DVCA s årlige rapport indgår oversigter over: Samlet beløb under management. Kapitalstruktur og finansiel gearing. Samlet afkast ift. benchmark. Antal ansatte i porteføljeselskaber. Samlet antal akkvisitioner og transaktionsstørrelser. Nøgletal i porteføljeselskaber såsom omsætning og indtjening. Estimat over ændringer i antal ansatte som følge af afskedigelser og nyansættelser. Estimat over investeringer i kapitalapparat, forskning og udvikling mv. For at understøtte forberedelsen af en aggregeret analyse på brancheniveau af hovedkilderne til værdiskabelsen skal følgende indgå: Kapitalstruktur og finansiel restrukturering. Vækst i markedsmultipler. Vækst genereret af strategisk restrukturering og operationelle forbedringer af drift. 16 AKTIVT EJERSKAB OG ÅBENHED I KAPITALFONDE I 2015

17 BILAG A FONDE OMFATTET AF DVCA S RETNINGSLINJER Bilag A Fonde omfattet af DVCA s retningslinjer Omfattet af retningslinjerne: Axcel Capidea CataCap GRO Capital Maj Invest Equity A/S Odin Equity Partners Polaris Private Equity SE Blue Equity Delvist omfattet af retningslinjerne: 3i Adelis Equity Partners Advent International Altor Bain Capital CVC Capital Partners EQT Partners FSN Capital Goldman Sachs Kohlberg Kravis Roberts & Co. Montagu Private Equity Nordic Capital Triton Verdane Ikke omfattet af retningslinjerne: Dansk Generationsskifte Dansk Vækstkapital Executive Capital Jysk-Fynsk Kapital Ratos SPEAS Vækstinvest AKTIVT EJERSKAB OG ÅBENHED I KAPITALFONDE I

18 DVCA Børsen Slotholmsgade 1217 København K

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde 2011

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde 2011 Danish Venture Capital and Private Equity Association Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde 2011 Opdaterede retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse DVCA s retningslinjer Det er

Læs mere

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1 Solid dansk vækst med robust revision Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1 God selskabsledelse, bestyrelsesarbejde og revisors rolle Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 (med seneste opdatering november 2014)

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 (med seneste opdatering november 2014) Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 (med seneste opdatering november 2014) Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et

Læs mere

Højgaard Holding A/S. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, udarbejdet i forbindelse med årsrapporten for 2010.

Højgaard Holding A/S. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, udarbejdet i forbindelse med årsrapporten for 2010. Højgaard Holding A/S Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, udarbejdet i forbindelse med årsrapporten for 2010. Højgaard Holdings bestyrelse og direktion søger at sikre, at selskabets

Læs mere

Det er derfor væsentligt, at der etableres et positivt samspil ikke alene mellem ledelse og investorer, men også i forhold til øvrige interessenter.

Det er derfor væsentligt, at der etableres et positivt samspil ikke alene mellem ledelse og investorer, men også i forhold til øvrige interessenter. Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2014. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select. Politik for udøvelse af stemmerettigheder

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select. Politik for udøvelse af stemmerettigheder Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select Politik for udøvelse af stemmerettigheder Vedtægterne for investeringsforeningerne Danske Invest og Danske Invest Select

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for danske

Læs mere

Fakta om kapitalfondenes porteføljevirksomheder i Danmark

Fakta om kapitalfondenes porteføljevirksomheder i Danmark Danmark tilbage på vækstsporet hvad er ejernes og revisorernes rolle? 27. oktober 2011 Fakta om kapitalfondenes porteføljevirksomheder i Danmark Rekordhøj omsætning i de kapitalfondsejede virksomheder

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside

Læs mere

Eksempler på gode forklaringer, når en anbefaling følges (i henhold til 2011-anbefalingerne)

Eksempler på gode forklaringer, når en anbefaling følges (i henhold til 2011-anbefalingerne) Anbefaling 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne, således at det centrale ledelsesorgan kender

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Ejendomsforeningen Danmark 11. september 2013 Anna Frost-Jensen, Kontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Indhold Introduktion Hvad er tilsynet?

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. maj 2013 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 24.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 24. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 24. marts 2014 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse Ole Steen Andersen Ole Steen Andersen blev

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Seniorbolig Danmark K/S Årsrapport 2015

Seniorbolig Danmark K/S Årsrapport 2015 Seniorbolig Danmark K/S Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Den 25. januar 2016 Seniorbolig Danmark K/S c/o NH-Cap A/S Christian IXs Gade 2, 2

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget.

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget. NOTAT 23. marts 2011 11/00060-20 /cni-dep Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen) 1. Indledning

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar. 4.1. Overordnede opgaver og ansvar

4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar. 4.1. Overordnede opgaver og ansvar 4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar 4.1. Overordnede opgaver og ansvar 4.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan mindst en gang årligt fastlægger selskabets overordnede

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF)

Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF) Høringssvar 3. juni 2013 Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF) Indledning DVCA har i maj måned 2013 modtaget diverse

Læs mere

NY EU-REGULERING AF KAPITALFONDE

NY EU-REGULERING AF KAPITALFONDE 15. NOVEMBER 2010 NY EU-REGULERING AF KAPITALFONDE Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget det såkaldte AIFM-direktiv, 1 der indebærer en omfattende regulering af blandt andet kapitalfonde.

Læs mere

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity?

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Finansanalytikerforeningen 22. januar 2007 Ole Mikkelsen Direktør i SPEAS, (afdelingschef i Nykredit) Eksponering mod Private

Læs mere

FAIF-håndbog for ejendomssektoren. Ejendomsforeningen Danmark 3. februar 2016

FAIF-håndbog for ejendomssektoren. Ejendomsforeningen Danmark 3. februar 2016 1 FAIF-håndbog for ejendomssektoren Ejendomsforeningen Danmark 3. februar 2016 Agenda 1. Hvorfor en FAIF-håndbog for ejendomssektoren? 2. Hvorfor blev forvaltere af ejendomsfonde underlagt finansiel regulering?

Læs mere

GrønlandsBANKENs redegørelse om god virksomhedsledelse. Corporate Governance redegørelse version af 03. december 2014 1

GrønlandsBANKENs redegørelse om god virksomhedsledelse. Corporate Governance redegørelse version af 03. december 2014 1 GrønlandsBANKENs redegørelse om god virksomhedsledelse. Corporate Governance redegørelse version af 03. december 2014 1 Corporate governance i Grønland GrønlandsBANKEN ønsker som børsnoteret finansielt

Læs mere

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter Deloittes pengeinstitutgruppe Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter 1. januar 30. juni 2015 Revision. Skat. Consulting. Corporate Finance Deloittes kommentarer til halvårsrapport

Læs mere

Revisoreksamen 2004. Opgave 1. dag. Mandag, den 9. august 2004. (8 timer)

Revisoreksamen 2004. Opgave 1. dag. Mandag, den 9. august 2004. (8 timer) Revisoreksamen 2004 Opgave 1. dag Mandag, den 9. august 2004 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven, bortset fra: disketter, mobiltelefoner, eller andet elektronisk kommunikationsudstyr

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B Side 1 af 18 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

AIFMD Foreningsvinklen

AIFMD Foreningsvinklen AIFMD Foreningsvinklen Indlæg ved underdirektør Lotte Mollerup, InvesteringsForeningsRådet 3. juni 2013 - Den Danske Finansanalytikerforening Netværk for Investment & Securities Law InvesteringsForeningsRådet

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

anbefalinger for god selskabsledelse

anbefalinger for god selskabsledelse Side 1 af 12 anbefalinger for god selskabsledelse 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 Udvidet notat til statsrevisorerne om årsrapporterne for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S

KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S Årsrapport 9. december 2011-31. marts 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/08/2013 Bent Kristiansen Dirigent

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt. Kapitalfonde i Danmark

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt. Kapitalfonde i Danmark Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt Kapitalfonde i Danmark Christian Frigast, Axcel, 7. december 2006 Agenda Fakta om kapitalfonde Hvordan skaber kapitalfonde værdi Et eksempel Myter og

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

Aktivt ejerskab. Niels Kornerup

Aktivt ejerskab. Niels Kornerup Aktivt ejerskab Niels Kornerup 2 Disposition Aktivt ejerskab Begrebet aktivt ejerskab Fokuspunkter og eksempler Rollefordeling i forskellige virksomhedsstrukturer Den danske model internationale tendenser

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE Spar Nord. Februar 2015

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE Spar Nord. Februar 2015 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen sikrer en løbende

Læs mere

God Selskabsledelse Nye anbefalinger og tendenser. 8. januar 2013 Komitéen for god Selskabsledelse

God Selskabsledelse Nye anbefalinger og tendenser. 8. januar 2013 Komitéen for god Selskabsledelse God Selskabsledelse Nye anbefalinger og tendenser 8. januar 2013 Komitéen for god Selskabsledelse Dagsorden 1. Velkomst Birgit Aagaard-Svendsen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse 2. Nomineringskomiteer

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse

Anbefalinger for god fondsledelse er for god fondsledelse Bevica Fonden er omfattet af anbefalinger for god fondsledelse og følger alle anbefalingerne. Anbefaling 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation,

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016 Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016 TELE Greenland A/S har i overensstemmelse med eneaktionærens forventninger valgt at redegøre

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1 Corporate Governance i Roblon A/S Roblon Corporate Governance November 2015 - / v8 1 Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 01.11.2014 31.10.2015 Nr i delvist Forklaring på delvist/ anbefalingen: 1. s

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF Ejendomsselskaber - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF FAIF-loven Den 22. juli 2013 trådte en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. Loven implementerer

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CEO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark

Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark Bestyrelsens aktieejerskab - Hvorfor skal bestyrelsesmedlemmer være aktionærer 1. Oktober 2013 Christian Frigast Forskelle på en kapitalfondsejet

Læs mere

I N V E S T E R I N G I K A P I T A L F O N D E K A N M E D F Ø R E F A S T D R I F T S S T E D F O R U D E N L A N D S K E D E L T A G E R E

I N V E S T E R I N G I K A P I T A L F O N D E K A N M E D F Ø R E F A S T D R I F T S S T E D F O R U D E N L A N D S K E D E L T A G E R E 20. oktober 2014 I N V E S T E R I N G I K A P I T A L F O N D E K A N M E D F Ø R E F A S T D R I F T S S T E D F O R U D E N L A N D S K E D E L T A G E R E Indledning For udenlandske investorer vil

Læs mere

ApS Birmingham Broad Street Komplementar

ApS Birmingham Broad Street Komplementar ApS Birmingham Broad Street Komplementar c/o Habro & Finansgruppen Fund Management A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2012 (7. regnskabsår) CVR-nr. 29 39 33 89 Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Logo 09.03.2011. - CMYK Corporate Governance-anbefalinger Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S 19. januar 2015 Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport for 2013 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af Danske Bank A/S (Danske

Læs mere

TOMAS KRÜGER ANDERSEN PRIVATE EQUITY TRANSAKTIONER, AFTALER OG REGULERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

TOMAS KRÜGER ANDERSEN PRIVATE EQUITY TRANSAKTIONER, AFTALER OG REGULERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag TOMAS KRÜGER ANDERSEN PRIVATE EQUITY TRANSAKTIONER, AFTALER OG REGULERING Jurist- og Økonomforbundets Forlag PRIVATE EQUITY Transaktioner, aftaler og regulering Tomas Krüger Andersen PRIVATE EQUITY Transaktioner,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41

VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41 VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41 KAP. 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL M.V. 1 Foreningens navn er: DANSK MODE & TEXTIL. Foreningen er en videreførelse af Dansk Textil & Beklædning og Textil- og Beklædningsindustrien.

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial

News & Updates Corporate/Commercial 1 Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014 2 Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 3 Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Læs mere

Iværksætterselskaber Kvinder i bestyrelser - 2014 Medarbejderrepræsentation Erhvervsdrivende fonde EU-selskabsret

Iværksætterselskaber Kvinder i bestyrelser - 2014 Medarbejderrepræsentation Erhvervsdrivende fonde EU-selskabsret Iværksætterselskaber Kvinder i bestyrelser - 2014 Medarbejderrepræsentation Erhvervsdrivende fonde EU-selskabsret Oplæg v/vicedirektør Victor Kjær Erhvervsstyrelsen LO-skolen d. 26. april 2014 Iværksætterselskaber

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Introduktion/konklusion: Redegørelse vedr. xx-yy- 201.. (periode) Anbefaling 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse / anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare,

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: Regnskabet følger kalenderåret.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: Regnskabet følger kalenderåret. Fonden til Bevarelse af Anne Justs Have. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet Den 28. maj 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans / Corporate/M&A Indledning Den 16. maj 2013 vedtog Folketinget en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (i det følgende omtalt som FAIF loven

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017 Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017 Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger delvist Selskabet følger ikke Ikke relevant for Selskabet 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets

Læs mere

Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Nedenfor findes afrapportering vedrørende de enkelte punkter i anbefalingen. Derudover

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere

Rapportering om Corporate Governance

Rapportering om Corporate Governance Rapportering om Corporate Governance Indledning. Bestyrelsen for Brd. Klee A/S (selskabet) forholder sig til anbefalingerne om Corporate Governance som et naturligt princip for god etik og selskabsledelse

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning Vejledning Februar 2012 Markedskontoret Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder ERHVERVSSTYRELSEN 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Erhvervsstyrelsen har til hensigt at anvende

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for danske

Læs mere

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013.

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Ansvarlighed i praksis 31. marts 2014 ENA Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. Indhold 1. Politik og rapportering... 1 2. LD udtrådte

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende dialog

Læs mere