Tlf: CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk"

Transkript

1 Tlf: Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

2 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER Regulativ for økonomistyring Bilagsbehandling og tilsyn med bogføringsenheder GENNEMGANG AF UDVALGTE BALANCEPOSTER Likvide beholdninger Øvrige balanceposter LØN- OG PERSONALEOMRÅDET VEDERLAG M.V. TIL POLITIKERE REVISION AF DE SOCIALE OMRÅDER MED STATSREFUSION Generelt Formål Revisionens omfang og udførelse Forretningsgange m.v Forretningsgange Personsager Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg (herunder folkepension og delpension) Kontante ydelser (herunder børnetilskud- og bidrag samt børnefamilieydelser) Revalidering (herunder ledighedsydelse og fleksjob) Arbejdsmarkedsforanstaltninger (herunder jobtræning, servicejob og forsikrede ledige) OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE REVISIONSBEMÆRKNINGER REVISIONENS BEMÆRKNINGER Revision af de sociale områder med statsrefusion... 77

3 Til Hvidovre kommunalbestyrelse 1 Indledning I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for afgives hermed beretning om revisionsarbejder vedrørende 2011 udført indtil december Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I forbindelse med revisionen skal det vurderes, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i øvrigt til vores beretning om tiltrædelse pr. 1. januar 2010 (beretning nr. 1). Revisionen i den anførte periode har omfattet de områder, der er omtalt i denne beretning. Vi gør opmærksom på, at revisionen for regnskabsåret 2011 først er afsluttet, når vi har revideret årsregnskabet og har afgivet revisionsberetning herom. Side 65

4 2 Regnskabsføring og interne kontroller 2.1 Regulativ for økonomistyring Vi har gennemgået kommunens regulativ for økonomistyring og herunder vurderet om regulativet fortsat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring, kasse- og regnskabsvæsen m.v. udøves i praksis. Det er fortsat vores opfattelse, at regulativet for økonomistyring i fornødent omfang beskriver rammen og reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet. I de følgende afsnit har vi efterprøvet, om konkrete og væsentlige dele af principperne for økonomistyring fungerer i praksis. 2.2 Bilagsbehandling og tilsyn med bogføringsenheder Ved vor løbende revision har vi foretaget eftersyn ved følgende af kommunens institutioner: Hovedbiblioteket Vuggestuen Buldersby Kærgården Vi har valgt at sætte særlig fokus på, om bilagsbehandlingen i kommunen overholder de regler, som er vedtaget i regulativet for økonomistyring. Vi har derfor undersøgt, om bilagsbehandlingen følger regulativets regler, og i det hele taget er tilrettelagt hensigtsmæssigt og betryggende. Vi har foretaget stikprøvevis bilagsrevision med fokus på manuelle udgiftsbilag og udvalgte bogføringsenheder. Det er vores opfattelse, at kommunens tilsyn med decentrale bogføringssteder fungerer betryggende og følger de regler, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Under eftersynet fik vi bekræftet tilstedeværelsen af de kontante og likvide beholdninger. Det er vores opfattelse, at kommunens bilagsbehandling er velfungerende, og dermed er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Ovenstående underbygges af vores stikprøver og udsøgninger, som viste, at de enkelte bogføringsenheder var ajour med bogføringen. Vi har heller ikke fundet bogføringsfejl i de konkrete bilag, som vi har revideret. Side 66

5 3 Gennemgang af udvalgte balanceposter 3.1 Likvide beholdninger Vi har foretaget uanmeldt beholdningseftersyn af kommunens likvide beholdninger pr. 15. august Vi har undersøgt, om administrationen af de likvide aktiver fungerer betryggende, og følger reglerne i principperne for økonomistyring. Det er vores opfattelse, at kommunens administration af de likvide aktiver fungerer betryggende og følger de regler, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Under eftersynet fik vi bekræftet tilstedeværelsen af de likvide beholdninger. 3.2 Øvrige balanceposter Vi har ved revisionsbesøget fokuseret på at undersøge, om de enkelte afdelinger overholder reglerne i regulativet for økonomistyring om løbende afstemning af balancekonti. Afstemningsprocedurerne skal sikre, at balancens poster løbende bliver afstemt og udlignet, så der ikke opstår uafklarede mellemværender og differencer med borgere, virksomheder og myndigheder. Der er etableret et løbende tilsyn med, at afstemningsrutinerne bliver overholdt. Vi har stikprøvevis efterprøvet, om de enkelte områder er ajour med afstemningsarbejdet i forhold til fastlagte regler og tidsterminer. Det er vores opfattelse, at der er etableret en betryggende forretningsgang på området, som sikrer en løbende afstemning af balancens poster. Dette underbygges af vores stikprøver på udvalgte balanceposter. Vi har dog konstateret, at en række systemkonti ikke er afstemt grundet konvertering af debitorsystem. Vi har aftalt med administrationen, at vi forelægges afstemninger straks efter endt konvertering. Side 67

6 4 Løn- og personaleområdet Vi har foretaget stikprøvevis lønrevision. Lønrevisionen har til formål at sikre, at procedurerne omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer betryggende. Vores lønrevision tager afsæt i en vurdering af de arbejdsgange og interne kontroller, som har væsentlig betydning for løndannelsen både centralt og decentralt. På baggrund af denne vurdering har vi udvalgt et antal lønsager til test af forretningsgangene. Stikprøverne er primært udvalgt inden for løntunge driftsområder. I lønsagerne har vi bl.a. påset, at der foreligger underskrevet ansættelsesbrev, at lønindplaceringen, jf. ansættelsesbrevet, er i overensstemmelse med gældende overenskomst, at der er overensstemmelse mellem ansættelsesbrevet og den udbetalte løn, at der for udbetaling af særydelser foreligger dokumentation for den udbetalte ydelse, at den udbetalte særydelse er udbetalt med korrekt beløbssats Det er vores opfattelse, at kommunens lønadministration fungerer godt og betryggende, samt at der foretages korrekt udbetaling af løn. Vi har ikke konstateret væsentlige fejl i løn- og vederlagsudbetalingerne. Side 68

7 5 Vederlag m.v. til politikere Vi har foretaget gennemgang af udbetalt vederlag, diæter og godtgørelser til borgmester, udvalgsformænd og byrådsmedlemmer. Gennemgangen af udbetalt vederlag m.v. har vist, at udbetalingerne er foretaget i henhold til gældende regler og kommunens bestemmelser i øvrigt. 6 Revision af de sociale områder med statsrefusion 6.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede personsagsområder. Personsagsområderne er opdelt i overensstemmelse med den autoriserede kontoplan på hovedfunktionsniveau Formål Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og bekendtgørelse nr. 858 af 2. juli 2010 samt bekendtgørelse nr af 22. december 2010 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder (revisionsbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr af 24. oktober 2005 om kommunale revisorers revision af børnefamilieydelser Revisionens omfang og udførelse Revisionen gennemføres ved en kombination af system- og substansrevision baseret på revisors faglige vurdering af kommunens systemer, forretningsgange, kontrolmiljø m.v. Revisionen tilrettelægges med udgangspunkt i en systemrevision med fokus på, om det tilrettelagte ledelsestilsyn og de interne kontroller vedrørende kvaliteten i sagerne er hensigtsmæssige og bliver efterlevet. Side 69

8 Udvælgelsen af personsager til både system- og substansrevision planlægges og gennemføres ud fra revisors faglige vurdering af væsentlighed og risiko, og der er lagt særligt vægt på følgende kriterier: nyetablerede sager sager af væsentlig økonomisk karakter sager af væsentlig sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter sager efter revisors vurdering Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retlige grundlag i sagerne. Vi har foretaget kontrol af, at bogførte udbetalinger m.v. er sket med hjemmel i meddelte bevillinger samt gældende love og bestemmelser. Det er endvidere efterprøvet, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser inden for de forskellige områder. Endeligt har vi efterprøvet, om kommunen ved sagsoprettelse og ved lovpligtige sagsopfølgninger har udnyttet muligheden for at foretage kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder i fornødent omfang har sammenholdt oplysninger fra forskellige registre med det formål at sikre, at der ikke udbetales uforenelige ydelser. 6.2 Forretningsgange m.v Forretningsgange I henhold til regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen på områder med statsrefusion og tilskud skal kommunen have tilrettelagt interne kontroller til sikring af kvaliteten i sagsbehandlingen. Vi har efterprøvet, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis (herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer, procedurer for sagsbehandling samt kvalitetskontrol) på følgende personsagsområder er hensigtsmæssig og fungerer på betryggende vis: Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg (herunder folkepensioner og delpension) Kontante ydelser (herunder børnetilskud- og bidrag samt børnefamilieydelser) Revalidering (herunder ledighedsydelse og fleksjob) Arbejdsmarkedsforanstaltninger (herunder jobtræning og servicejob) Forsikrede ledige kontroller vedrørende kvaliteten i sagerne, og vi har foretaget test af forretningsgange i personsager for at efterprøve, om ledelsestilsynet og de interne kontroller er udført, som det er forudsat af ledelsen på de respektive områder. Det er vores vurdering, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne. Vi har dog via revisionen konstateret, at disse ikke efterleves fuldt ud i praksis. Der henvises til afsnit 8, Revisionens bemærkninger. Side 70

9 Vi har endvidere vurderet, hvorvidt det tilrettelagte ledelsestilsyn og de interne kontroller vedrørende kvaliteten i sagerne er udført, som det er forudsat, samt om det har skabt et grundlag hvorpå, vi kan basere revisionen. Det er konstateret, at der generelt på personsagsområderne enten ikke er udført en kvalitetskontrol eller er udført en kvalitetskontrol, men at vi ikke kan basere vores revision herpå. Vi har derfor udført substandsrevision på områderne. Vi har foreslået administrationen, at ledelsestilsynet på arbejdsmarkedsområdet fremadrettet suppleres med en opfølgningsfase. Kvalitetskontrollen skal sikre ledelsen et overblik over, at borgerens retssikkerhed overholdes samt sikre en god og veldokumenteret sagsbehandling. 6.3 Personsager På de under afsnit omtalte personsagsområder har vi foretaget gennemgang af udvalgte stikprøver af personsager for at efterprøve kommunens administrative og regnskabsmæssig praksis samt overholdelse af gældende lovgivning. Vi har i de følgende afsnit redegjort for resultatet af personsagsgennemgangen og anført antallet af sager, som vi har gennemgået på de enkelte personsagsområder. Der er redegjort for, om der er konstateret væsentlige fejl og mangler på området, og hvorvidt disse har haft udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning. Såfremt der er tale om generelle fejl og mangler, vil dette være anført Tilbud til udlændinge Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration sagerne, som vi kan basere vores revision på, idet vi ikke kan uddrage den samlede konklusion på den udførte kontrol. Vi mener endvidere, at der mangler en afrapporterings/ opfølgningsfase Vi har derfor foretaget substansrevision af 6 sager. Der er ved gennemgangen konstateret væsentlige fejl og mangler i 2 af de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: Manglende oplysninger i integrationskontrakter På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet tilbud til udlændinge ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler. Der henvises til afsnit 8, Revisionens bemærkninger. Side 71

10 6.3.2 Førtidspensioner og personlige tillæg (herunder folkepension og delpension) Beskæftigelsesministeriet Folkepensioner, førtidspensioner sagerne, som vi kan basere vores revision på, idet vi ikke kan uddrage den samlede konklusion på den udførte kontrol. Vi mener endvidere, at der mangler en afrapporterings / opfølgningsfase Vi har derfor foretaget substansrevision af 4 sager. Der er ikke konstateret fejl eller mangler i den udførte substansrevision. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet pensioner administreres i overensstemmelse med gældende regler Kontante ydelser (herunder børnetilskud- og bidrag samt børnefamilieydelser) SKAT, Socialministeriet Børneydelse sagerne som vi kan basere vores revision på, idet vi ikke kan uddrage den samlede konklusion på den udførte kontrol. Vi mener endvidere, at der mangler en afrapporterings / opfølgningsfase Vi har derfor foretaget substansrevision af 2 sager. Der er ikke konstateret fejl eller mangler i den udførte substansrevision. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet børneydelser administreres i overensstemmelse med gældende regler. Socialministeriet Merudgifter til børn, tabt arbejdsfortjeneste samt merudgifter til voksne sagerne, som vi kan basere vores revision på. Side 72

11 Vi har derfor foretaget substansrevision af 6 sager. Der er ikke konstateret fejl eller mangler i den udførte substansrevision. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområderne merudgifter til børn og voksne samt tabt arbejdsfortjeneste administreres i overensstemmelse med gældende regler. Beskæftigelsesministeriet Boligstøtte sagerne, som vi kan basere vores revision på. Vi har derfor foretaget substansrevision af 4 sager. Der er ikke konstateret fejl eller mangler i den udførte substansrevision. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet boligstøtte administreres i overensstemmelse med gældende regler. Beskæftigelsesministeriet Sygedagpenge, barselsdagpenge sagerne, som vi kan basere vores revision på, idet vi ikke kan uddrage den samlede konklusion på den udførte kontrol. Vi mener endvidere, at der mangler en afrapporterings / opfølgningsfase Vi har derfor foretaget substansrevision af 6 sager vedrørende sygedagpenge og 2 sager vedrørende barselsdagpenge. Der er ved gennemgangen konstateret væsentlige fejl og mangler i 2 af de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: Manglende rettidige opfølgninger i sygedagpengesager På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdets sygedagpenge ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler. Der henvises til afsnit 8, Revisionens bemærkninger. Side 73

12 Beskæftigelsesministeriet Kontakthjælp, aktivering (sager vedrørende sygeopfølgning) Vi har foretaget test af det tilrettelagte ledelsestilsyn og de interne kontroller vedrørende kvaliteten i sagerne i 4 personsager. Det tilrettelagte ledelsestilsyn og de interne kontroller vedrørende kvaliteten i sagerne har vist, at der ikke forekommer væsentlige fejl eller mangler i sagsbehandlingen. Kontanthjælp, aktivering, forrevalidering, enkeltydelser sagerne, som vi kan basere vores revision på, idet vi ikke kan uddrage den samlede konklusion på den udførte kontrol. Vi mener endvidere, at der mangler en afrapporterings / opfølgningsfase Vi har derfor foretaget substansrevision af 12 sager. Der er ved gennemgangen konstateret væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, idet vi i flere sager har konstateret fejl og mangler, der kan henføres til: Manglende rettidig opfølgning i kontanthjælps/aktiveringssager Mangler i forbindelse med udarbejdelse af jobplaner i kontanthjælps/aktiverings- og forrevalideringssager Mangler i sygeopfølgningsplaner i kontanthjælps/aktiveringssager Der er ved gennemgangen konstateret væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, idet vi i flere sager har konstateret fejl og mangler, der kan henføres til: Manglende sanktionering ved borgerens udeblivelse fra samtale eller tilbud i kontanthjælps/aktiveringssager På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdets enkeltydelser administreres i overensstemmelse med gældende regler. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområderne kontanthjælp og aktivering samt forrevalidering ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler. Der henvises til afsnit 8, Revisionens bemærkninger. Side 74

13 6.3.4 Revalidering (herunder ledighedsydelse og fleksjob) Beskæftigelsesministeriet sagerne, som vi kan basere vores revision på, idet vi ikke kan uddrage den samlede konklusion på den udførte kontrol. Vi mener endvidere, at der mangler en afrapporterings / opfølgningsfase Vi har derfor foretaget substansrevision af 12 sager. Der er ved gennemgangen konstateret væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, idet vi i flere sager har konstateret fejl og mangler, der kan henføres til: Manglende rettidige opfølgninger i ledighedsydelsessager Der er ved gennemgangen konstateret væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, idet vi i flere sager har konstateret fejl og mangler der kan henføres til: Forkert kontering af udbetalt revalideringsydelse På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet fleksjob administreres i overensstemmelse med gældende regler. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområderne revalidering og ledighedsydelse ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler. Der henvises til afsnit 8, Revisionens bemærkninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger (herunder jobtræning, servicejob og forsikrede ledige) Beskæftigelsesministeriet Jobtræning, servicejob sagerne, som vi kan basere vores revision på, idet vi ikke kan uddrage den samlede konklusion på den udførte kontrol. Vi mener endvidere, at der mangler en afrapporterings / opfølgningsfase På baggrund af en konkret vurdering af risiko og væsentlighed, samt tidligere års erfaringer på området, har vi revideret området via regnskabsanalytisk revision og systemanalytisk revision. Der er ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige fejl og mangler i administrationen af området. Side 75

14 På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområderne jobtræning og servicejob administreres i overensstemmelse med gældende regler. Beskæftigelsesministeriet Forsikrede ledige sagerne, som vi kan basere vores revision på, idet vi ikke kan uddrage den samlede konklusion på den udførte kontrol. Vi mener endvidere, at der mangler en afrapporterings / opfølgningsfase Vi har derfor foretaget substansrevision af 6 sager. Der er ved gennemgangen konstateret væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, idet vi i flere sager har konstateret fejl og mangler, der kan henføres til: Forkert kontering af udbetalt løntilskud På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdets forsikrede ledige ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler. Der henvises til afsnit 8, Revisionens bemærkninger. 7 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Ved revisionen har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger. Vi har modtaget administrationens besvarelser på tidligere fremsatte bemærkninger og anbefalinger. Vi vurderer, at de modtagne tilbagemeldinger er tilstrækkelige, samt at der er foretaget berigtigelser, hvor det er påkrævet. Side 76

15 8 Revisionens bemærkninger Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger: 8.1 Revision af de sociale områder med statsrefusion Generelt er det vores vurdering, at de tilrettelagte forretningsgange for administrationen af sociallovgivningen er hensigtsmæssige og betryggende. Dog har vi konstateret, at der forekommer fejl og mangler i sagerne på følgende områder: Tilbud til udlændinge Kontanthjælp og aktivering Forrevalidering Sygedagpenge Revalidering Ledighedsydelse Forsikrede ledige Disse fejl og mangler, der vurderes at være af generel karakter, kan primært henføres til: Manglende oplysninger i integrationskontrakter Manglende rettidig opfølgning i kontanthjælps/aktiveringssager Manglende sanktionering ved borgerens udeblivelse fra samtale eller tilbud i kontanthjælps/aktiveringssager Mangler i forbindelse med udarbejdelse af jobplaner i kontanthjælps/aktiverings- og forrevalideringssager Mangler i sygeopfølgningsplaner i kontanthjælps/aktiveringssager Manglende rettidige opfølgninger i sygedagpengesager Forkert kontering af udbetalt revalideringsydelse Manglende rettidige opfølgninger i ledighedsydelsessager Forkert kontering af udbetalt løntilskud i sager vedrørende forsikrede ledige Vi har drøftet de enkelte forhold med socialområdets ledelse og udleveret detaljeret oversigt over de konstaterede fejl og mangler. Vi har modtaget administrationens besvarelse herpå, som i det væsentligste erklærer sig enige i vores konklusioner. Det er vores indtryk, at fejlene ikke er enkeltstående. Da der er tale om fejl og mangler af generel karakter, kan vi konkludere, at der er tale om væsentlige fejl på de nævnte områder. Roskilde, den 31. januar 2012 Kenneth S. Andersen Registreret revisor Side 77

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

VIBORG KOMMUNE. Beretning nr. 7. (side ) Revisionen af de sociale områder med statsrefusion Delberetning for regnskabsåret 2008

VIBORG KOMMUNE. Beretning nr. 7. (side ) Revisionen af de sociale områder med statsrefusion Delberetning for regnskabsåret 2008 Fabrikvej 11 8800 Viborg VIBORG KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 110-116) Delberetning for regnskabsåret 2008 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision med næsten 60% af

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE 288-294 LØBENDE REVISION 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side 392-401) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side 392-401) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive LEMVIG KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 392-401) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

THISTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 25 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2018

THISTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 25 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2018 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 THISTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 25 LØBENDE REVISION Side 548

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION

ALBERTSLUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 ALBERTSLUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 21 (side 453-462) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 18 (side 402-413) Løbende beretning Regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

FAABORG - MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG - MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 22 22 26 70 odense@bdo.dk BDO Statsautoriseret Fælledvej 1 DK-5000 Odense FAABORG - MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 525-532) Delberetning for regnskabsåret 2016 BDO Statsautoriseret,

Læs mere

STEVNS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 19 SIDE DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016

STEVNS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 19 SIDE DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 STEVNS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 19 SIDE 537-544 DELBERETNING

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 21 (Side ) Løbende revision indtil januar 2017 Delberetning for regnskabsåret 2016

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 21 (Side ) Løbende revision indtil januar 2017 Delberetning for regnskabsåret 2016 Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk Revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 21 (Side 562-571) Løbende revision indtil januar 2017 Delberetning for regnskabsåret 2016,

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 12 (side 310-319) Løbende revision indtil marts 2013 Delberetning for regnskabsåret

Læs mere

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 10. (side ) Revision af de sociale områder. Delberetning for regnskabsåret 2009

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 10. (side ) Revision af de sociale områder. Delberetning for regnskabsåret 2009 Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777 RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 10 (side 221-232) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision med næsten 60 % af markedet,

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 2 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2017

RØDOVRE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 2 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 RØDOVRE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 2 LØBENDE REVISION Side

Læs mere

BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab CVR-nr

BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab CVR-nr LANGELAND KOMMUNE Beretning nr. 12 (side 254-266) Løbende revision indtil januar 2012 Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 362 374) Løbende revision indtil april 2013 Delberetning for regnskabsåret 2012

Læs mere

VIBORG KOMMUNE. Beretning nr. 4. (side 39-50) Revision af de sociale områder med statsrefusion. Delberetning for regnskabsåret

VIBORG KOMMUNE. Beretning nr. 4. (side 39-50) Revision af de sociale områder med statsrefusion. Delberetning for regnskabsåret Provstegade 10, 2. 8900 Randers Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk Beretning nr. 4 (side 39-50) Delberetning for regnskabsåret 2007 791.000 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING...40

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 12. (side ) Løbende revision indtil 14. december Delberetning for regnskabsåret 2012

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 12. (side ) Løbende revision indtil 14. december Delberetning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive HOLSTEBRO KOMMUNE Beretning nr. 12 (side 292 300) Delberetning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde Beretning nr. 8 (side 198-212) Løbende revision udført indtil december 2010 BDO Kommunernes

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 16 (side 238-249) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 10. (side ) Løbende revision indtil 20. februar Delberetning for regnskabsåret 2011

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 10. (side ) Løbende revision indtil 20. februar Delberetning for regnskabsåret 2011 Tlf: 98 16 03 44 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive HOLSTEBRO KOMMUNE Beretning nr. 10 (side 244 254) Delberetning for regnskabsåret 2011 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 26 SIDE LØBENDE REVISION 2017 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2017

HOLBÆK KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 26 SIDE LØBENDE REVISION 2017 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 HOLBÆK KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 26 SIDE 719-728 LØBENDE

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2018

SVENDBORG KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2018 Tlf: 33 12 65 45 Kolding-off@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kolding Åpark BA, 7. sal DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 70 SVENDBORG KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE

Læs mere

FAXE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 4 LØBENDE REVISION Side 61 66

FAXE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 4 LØBENDE REVISION Side 61 66 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 FAXE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 4 LØBENDE REVISION Side 61

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 14 SIDE LØBENDE REVISION 2017 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2017

FREDERIKSSUND KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 14 SIDE LØBENDE REVISION 2017 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 FREDERIKSSUND KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 14 SIDE 358-365 LØBENDE

Læs mere

KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016

KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE 630-638 LØBENDE REVISION

Læs mere

FAABORG - MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG - MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk Fælledvej 1 DK-5000 Odense FAABORG - MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 18 (side 474-485) Løbende beretning indtil oktober 2015 Delberetning for regnskabsåret 2015,, en danskejet

Læs mere

Ballerup Kommune 2015

Ballerup Kommune 2015 Ballerup Kommune 2015 Center for Børn og Ungerådgivning Det specialiserede børneområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion

Læs mere

Løbende revision vedrørende 2009 udført indtil 3. marts 2010

Løbende revision vedrørende 2009 udført indtil 3. marts 2010 8641 0076 BDO Kommunernes Revision Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, fax: E-mail: VIBORG KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 162-179) Løbende revision vedrørende 2009 udført indtil 3. marts

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C LANGELAND KOMMUNE Beretning nr. 14 (side 314-324) Løbende revision indtil november 2012 Delberetning for regnskabsåret

Læs mere

Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Tif: STEVNS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE LØBENDE REVISION 2017

Tif: STEVNS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE LØBENDE REVISION 2017 Tif: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 STEVNS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE 577-586 LØBENDE

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 18 SIDE LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016

ALBERTSLUND KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 18 SIDE LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 ALBERTSLUND KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 18 SIDE 488-497 LØBENDE

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

STEVNS KOMMUNE Revisionsberetning nr. 24 LØBENDE REVISION

STEVNS KOMMUNE Revisionsberetning nr. 24 LØBENDE REVISION Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 STEVNS KOMMUNE Revisionsberetning nr. 24 LØBENDE REVISION Side

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 418-430) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Tlf: CVR-nr Beretning om den løbende revision 2011 udført indtil medio maj måned 2012

Tlf: CVR-nr Beretning om den løbende revision 2011 udført indtil medio maj måned 2012 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11 Boks 7030 DK-9200 Aalborg SV VIBORG KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 270-282) Beretning om den løbende revision 2011 udført indtil

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 Aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 114-124) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Løbende revision udført indtil maj Delberetning for regnskabsår 2012

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Løbende revision udført indtil maj Delberetning for regnskabsår 2012 Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 415-428) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 6. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

IBDO ASSENS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 24 SIDE LØBENDE REVISION Tlf:

IBDO ASSENS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 24 SIDE LØBENDE REVISION Tlf: IBDO Tlf: 3312 65 45 kolding-off@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense e CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 24 SIDE 615-622 LØBENDE

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SKANDERBORG KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 439-448) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 25 (side 492-505) Løbende revision BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 10 (side 242-259) Løbende revision indtil januar 2012 Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 32 SIDE LØBENDE REVISION 2017 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2017

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 32 SIDE LØBENDE REVISION 2017 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 32 SIDE 660-670

Læs mere

Dragør KOMMUNE Revisionsberetning nr. 22 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2017

Dragør KOMMUNE Revisionsberetning nr. 22 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 Dragør KOMMUNE Revisionsberetning nr. 22 LØBENDE REVISION Side

Læs mere

IBDO HEDENSTED KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 20 SIDE LØBENDE REVISION Tlf:

IBDO HEDENSTED KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 20 SIDE LØBENDE REVISION Tlf: Tlf: 33 12 65 45 kolding-off@bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 70 HEDENSTED KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 20 SIDE 449-456 LØBENDE

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune CVR-nr. 29 18 94 55 Revisionsberetning nr. 11 om den løbende revision for 2012 udført indtil januar 2013 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2012 Mariagerfjord Kommune

Læs mere

AARHUS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 11 SIDE LØBENDE REVISION 2015

AARHUS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 11 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 AARHUS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 11 SIDE 355-363 LØBENDE REVISION

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune for Den sagkyndige revision skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. s afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke, jr. 42 i lov om kommunernes

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 229-244) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september

Læs mere

KØGE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 26 LØBENDE REVISION

KØGE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 26 LØBENDE REVISION Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 KØGE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 26 LØBENDE REVISION Side 735

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

VIBORG KOMMUNE. Beretning nr. 6. (side ) Løbende revision vedrørende 2008 udført indtil ultimo oktober 2008

VIBORG KOMMUNE. Beretning nr. 6. (side ) Løbende revision vedrørende 2008 udført indtil ultimo oktober 2008 Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk Beretning nr. 6 (side 100-109) Delberetning vedrørende regnskabsår 2008 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2014

Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 31 LØBENDE REVISION

RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 31 LØBENDE REVISION Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 31 LØBENDE REVISION Side

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Beretning nr. 6. (side 78-95) Løbende revision udført indtil 5. januar Delberetning vedrørende regnskabsåret 2008

RINGSTED KOMMUNE. Beretning nr. 6. (side 78-95) Løbende revision udført indtil 5. januar Delberetning vedrørende regnskabsåret 2008 Ringstedvej 18, st. th. 4000 Roskilde Tlf.: 4637 3033, Fax: 4632 4454 E-mail: roskilde@kr.dk Beretning nr. 6 (side 78-95) Delberetning vedrørende regnskabsåret 2008 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune

Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune Revisionsregulativ Den sagkyndige revision Frederikssund Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Frederikssund

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side 449 487) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side 449 487) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C SKANDERBORG KOMMUNE Beretning nr. 17 (side 449 487) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

IBDO FANØ KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 26 SIDE LØBENDE REVISION Tlf:

IBDO FANØ KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 26 SIDE LØBENDE REVISION Tlf: IBDO Tlf: 33 12 65 45 kolding-off@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 70 FANØ KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 26 SIDE 505-514

Læs mere

THISTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2017

THISTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2017 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 THISTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION Side 516

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 15 SIDE LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 15 SIDE LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 15 SIDE 333 342 LØBENDE

Læs mere

Ballerup Kommune 2017

Ballerup Kommune 2017 Ballerup Kommune 2017 Ledelsesnotat Børne- og Familieområdet C-BUR PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af områder med refusion

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 29 SIDE LØBENDE REVISION 2017 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2017

RINGSTED KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 29 SIDE LØBENDE REVISION 2017 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 RINGSTED KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 29 SIDE 640-648 LØBENDE

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE Revisionsberetning nr. 28 LØBENDE REVISION

HOLBÆK KOMMUNE Revisionsberetning nr. 28 LØBENDE REVISION Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 HOLBÆK KOMMUNE Revisionsberetning nr. 28 LØBENDE REVISION Side

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde HOLBÆK KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 561-606) Afsluttende Beretning BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 22 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2018

HEDENSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 22 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2018 Tlf: 33 12 65 45 Kolding-off@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kolding Åpark BA, 7. sal DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 70 HEDENSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 22 LØBENDE

Læs mere

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle

Læs mere

IKAST-BRANDE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2017

IKAST-BRANDE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2017 Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 IKAST-BRANDE KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION Side

Læs mere

Glostrup Kommune 2016

Glostrup Kommune 2016 Glostrup Kommune 2016 Ledelsesnotat Træning og Hjælpemidler PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af områder med refusion

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive HOLSTEBRO KOMMUNE Beretning nr. 17 (side 364 375) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 2 SIDE 9-18 LØBENDE REVISION 2017 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2017

HALSNÆS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 2 SIDE 9-18 LØBENDE REVISION 2017 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 HALSNÆS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 2 SIDE 9-18 LØBENDE REVISION

Læs mere

Tlf: CVR-nr ALBERTSLUND KOMMUNE

Tlf: CVR-nr ALBERTSLUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde ALBERTSLUND KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 444-455) Delberetning for regnskabsår 2015 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V SUND BY NETVÆRKET Revisionsprotokollat (side 38-44)

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Provstegade 10, 2. sal DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 12 (side 231-244) Delberetning for regnskabsår 2010 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revision af omrader med refusion staten tilskud fra Vi har i februar 2014 revisionsbes0g

Læs mere

Ballerup Kommune 2017

Ballerup Kommune 2017 Ballerup Kommune 2017 Ledelsesnotat De specialiserede voksenområder C-SS PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af områder

Læs mere